Høring: Ansøgning om kystbeskyttelse Strandvejen 11 og 13, 3220 Tisvildeleje.

Sankt Helenekilde Kystsikringslag har ansøgt om tilladelse til at forstærke skræntfoden ved at etablere 2-3 stenrækker over den eksisterende betonmur på matriklerne 8u og 8v Tisvilde By, Tibirke. Stenene føres op i kote +4,5 og projektet strækker sig over ca. 65 meter. Ansøgningsmaterialet sendes i 4 uger høringen, fristen for bemærkninger er 14. juli 2020.

Lovgrundlag

Sagen behandles efter kystbeskyttelsesloven § 3 stk. 1. (LBK nr 57 af 21. januar 2019). Lovens formål er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Formålet varetages i sagsbehandlingen ved at afveje følgende hensyn i det ansøgte projekt:

  • Behovet for kystbeskyttelse
  • Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A. (Ikke relevant i denne sag)
  • Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
  • Rekreativ udnyttelse af kysten
  • Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
  • Andre forhold.

Yderligere screenes det ansøgte projekt i henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr 1225 af 25. oktober 2018) og kommunen vurderer om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering jf. kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1062 af 21. august 2018).

Bemærkninger til høringen
Bemærkninger fremsendes til tms@gribskov.dk. Frist for bemærkninger er 14. juli 2020

Bemærkninger indsendt i forbindelse med høringen vil blive medtaget i den videre sagsbehandling. Den endelige afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven offentliggøres på kommunens hjemmeside: www.gribskov.dk/afgoerelser. Hvis du har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, vil du kunne klage over retslige forhold i afgørelsen. Klagevejledning vedlægges afgørelsen.

Se projekt

Spørgsmål kan rettes til sagsbehandler Pi Sylvester Harild, pstid@gribskov.dk, tlf. 7249 6846 (Holder ferie uge 29 og 30)