Effektorienteret ledelse og faglighed

Velkommen til CBU's første nyhedsbrev om effektbaseret ledelse og faglighed.

På børne- og ungeområdet skal vi arbejde effektorienteret. Vi skal orientere os mod at skabe størst mulig effekt af vores arbejde med børn og unge. Derfor skal vi over de kommende år opbygge en markant lærings- og opfølgningskultur, hvor det bliver en integreret del af vores arbejde med børn og unge at følge systematisk op lære af de resultater vi kan se.

Alle medarbejdere og ledere kommer i de næste år til at opleve et løft i kompetencer og faglighed. Det netop det, systematisk opfølgning og læring på tværs kan give os.

At arbejde effektorienteret betyder, at vi på alle niveauer - fra medarbejder til direktør - bygger vores faglige valg på viden om børn og unges udvikling. Det skal understøtte os i at træffe de valg, der skaber den største effekt for børn og unge.

Vi skal følge systematisk op gennem dialog med kolleger og leder. Vores dialoger skal være drevet af nysgerrighed på det enkelte barn og børnegruppens udvikling. Dialog skal skabe rum for læring, udforskning og faglig sparring.

I løbet af de næste år skal vi være villige til at gøre mere af det, der virker bedst. Vi skal holde op med at benytte de metoder og indsatser, der ikke skaber den ønskede effekt for børn og unge. Vi skal være villige til at ændre vores praksis, så vi opnår de ønskede effekter for børn og unge.


Hvordan arbejder vi effektorienteret?
Målet er at booste vores faglighed ved at styrke det vidensgrundlag, vi baserer vores faglige valg på. Det skal gøre det muligt at gribe tidligere ind, med de tiltag vi ved giver den største effekt for børn og unges:

· faglige resultater
· sociale kompetencer
· sundhed
· trivsel
· ungdomsuddannelse

Repræsentanter for medarbejder og ledere er i gang med at udvælge 40 indsatser på tværs af de fem områder. Du kommer til at høre nærmere om, hvilke indsatser der skal arbejdes særligt med på dit fagområde.

Indsamle viden om børn og unges udvikling

Vi skal indsamle viden ved at bruge test, strukturerede observationer og indsamle faglig relevant data fra journaler og registreringer i vores fagsystemer. Udvalgte ledere og medarbejdere er lige nu i gang med at træffe fælles valg om, hvad vi har brug for viden om, og hvilke målemetoder vi skal anvende. De fælles valg træffes ud fra, hvad der giver bedst mening fra en faglig synsvinkel. Det er et krav, at de målemetoder vi vælger, har høj metodisk kvalitet, så vi er sikre på at de måler det, vi ønsker viden om.

Al måling og bearbejdning af test bliver it-understøttet, så det giver mindst muligt arbejde for den, der udfører testen eller målingen. Den viden vi indsamler, bliver samlet i visuelle og let tilgængelige datarapporter om børn og unges udvikling.


Gøre status og følge op gennem dialog

Ingen tal uden tale, ingen tale uden tal. Vi skal indsamle viden, så vi kan have faglige dialoger – baseret på data - om barnet eller den unges udvikling. Data skal i dialogen sættes ind i en kontekst af de fagprofessionelle. Dialogerne kommer formentligt til at finde sted fire gange om året. Dialogerne kommer til at foregå på alle niveauer, fra direktør-centerchef, centerchef-leder og mellem nærmeste leder og en medarbejdergruppe, f.eks. klasseteamet, personalet på stuen i daginstitutionen eller mellem lederen og et team eller en gruppe af medarbejdere.

Handle og justere praksis

Viden om børn og unges udvikling skal i fremtiden give os et styrket vidensgrundlag at handle ud fra. Vi skal bruge data og dialog som en systematisering af vores arbejde med at vælge metoder, der skaber den bedste effekt. Vi skal bruge data og dialog til at opbygge viden om, hvordan vi kan tilrettelægge og justere vores tilbud, indsatser og foranstaltninger, så de skaber størst mulig effekt for målgruppen.

Tanken er, at vi hver kvartal skal vi igennem den cyklus som er illustreret nedenfor:

 

Status
I 2016 skal vi på børne- og ungeområdet opbygge fundamentet for en markant lærings- og opfølgningskultur. Medarbejdere og ledere skal opbygge nødvendige kompetencer og træffe en række faglige valg omkring opfølgningerne. Arbejdet med børn og unge skal struktureres på en sådan måde, at det er muligt at lære på tværs af indsatser.

 

Vi er kommet godt i gang. Steffen Bohni, direktør for børne- og ungeområdet, er netop nu i gang med at besøge alle skoler og daginstitutioner for at fortælle om effektorienteret ledelse og faglighed.

I skemaet nedenfor, kan du se hvad vi er igennem, hvad vi er i gang med lige nu, og hvad vi snart skal i gang med.

 

Ledere og FU blev i første kvartal inddraget i at udvælge de ønskede effekter vi alle arbejder for at nå for børn og unge i Gribskov Kommune. De valgte effekter er faglige resultater, sociale kompetencer, sundhed, trivsel og ungdomsuddannelse.

Udvalgte ledere og medarbejdere er lige nu inddraget i at udvælge indikatorer, dvs. hvad vi har brug for viden om. Udvalgte medarbejder og leder er også i gang med at vælge målemetoder, udvælge indsatser og beskrivelse dialogmetoden.

Du vil løbende blive informeret om hvor lang vi er i processen og om hvad de udvalgte leder og medarbejder beslutter.