Centerrådsvalg 2017

Valg afvikles på plejecentrene i uge 8. Der er valg på Bakkebo, Helsingegården, Skovsminde, Trongården og Udsigten.

Valg til Centerråd 2017

Bakkebo: Torsdag d.23/2 kl. 18.30 - Kontakt: 48354040
Helsingegården: Torsdag d. 23/2 kl. 16.30 i cafeen. - Kontakt: 48777373
Skovsminde: Onsdag d. 22/2 kl. 19.30 i cafeen. - Kontakt: 48391330
Trongården: Torsdag d. 23/2 kl. 19.00 - Kontakt: 48706343
Udsigten: Mandag d. 20/2 kl. 15.30 - Kontakt: 48749800

Centerrådets overordnede formål er at repræsentere beboernes interesser i
dialog med Gribskov Kommune og plejecentrets ledelse. Centerrådet inddrages fx.
i udformning af retningslinjer for den daglige pleje samt retningslinjer for den kost,
beboerne på plejecentret modtager. Centerrådet bliver også hørt i forbindelse med
tilsynsrapporter, som embedslæge og kommune udarbejder.

For nærmere information om centerrådsvalg se her vedtægter for Centerrådene i Gribskov Kommune, § 7:

§ 7. Centerrådets sammensætning og valg
Stk. 1. Centerrådet består af 7 medlemmer. Medlemmerne sammensættes af
plejecentrets daglige leder og 6 beboere, pårørende eller borgere i Gribskov
Kommune. Såfremt der er kandidater nok, skal der vælges mindst 3 beboere eller
pårørende. Herudover deltager en repræsentant fra Ældrerådet og en-to
medarbejderrepræsentanter på møderne.

Stk. 2. Beboere, pårørende og borgere opstilles og vælges på et valgmøde annonceret
af Gribskov Kommune.

Stk. 3. Valgbare er:
· Som beboer: alle beboere på plejecentret.
· Som pårørende: en pårørendes opstilling er betinget af, at beboeren godkender
opstillingen. Beboeren kan tillægge en nær ven samme mulighed for opstilling
og stemmeret til rådet som en familiemæssigt beslægtet pårørende. Pårørende,
der opstilles, kan være bosiddende uden for Gribskov Kommune.
· Som borger: myndige personer, der er tilmeldt Gribskov Kommunes
folkeregister.
For hver af de tre kategorier vælges et antal suppleanter, så der er op til 6
suppleanter.
Ældrerådet vælger selv deres repræsentant.
Medarbejderne vælger selv deres repræsentanter.

Stk. 4. Alle valg gælder for to år ad gangen. Opstilles der ikke nok kandidater til
rådet, kan antallet af medlemmer reduceres.

Stk. 5. Ophører en beboer, hvis pårørende er medlem af Centerrådet, permanent med
at modtage pleje fra det pågældende plejecenter, kan den pårørende efter eget ønske
fortsætte som medlem af rådet indtil næste valgmøde.

Stk. 6. Valgdato fastsættes af det enkelte Centerråd. Valg afholdes i ulige år i februar
(uge 8). Det enkelte Centerråd skal senest 5 uger før valget informere
Sundhedsafdelingen om dato, tid og sted for afholdelse af valg. Sundhedsafdelingen
sørger for indkaldelse i lokalaviser og på kommunens hjemmeside. Det enkelte
Centerråd sørger for opslag på plejecentret.

Stk. 7. Alle fremmødte, der er tilmeldt folkeregisteret i Gribskov Kommune og er
myndige, har stemmeret. Herudover kan fremmødte pårørende, der jf. ovenstående er
valgbare som pårørende, stemme ved valg af pårørende. Fastansatte medarbejdere
på plejecentret kan ikke stemme.

Stk. 8. Dagsorden for valgmødet skal mindst indeholde følgende punkter:
· Velkomst
· Valg af dirigent
· Formandsberetning
· Valg af medlemmer
· Valg af suppleanter
· Eventuelt

Stk. 9. Er der på valgdagen kun opstillet det antal medlemmer, som skal udgøre rådet,
er disse valgt ved fredsvalg.

Stk. 10. Umiddelbart efter valget bør der på hvert plejecenter afholdes et
opstartsmøde mellem Centerrådet og ledelsen. På dette møde skal gensidige
forventninger og fremtidige samarbejdsrutiner afstemmes.

Stk. 11. Centerrådets medlemmer er underlagt tavshedspligt jf. straffelovens § 152.