Gribskov Kommune forfølger kritiske sager i hjemmesygeplejen til bunds

Gribskov Kommune følger op på de seneste ugers kritiske sager om svigt i hjemmesygeplejen med adskillige tiltag for at tjekke Attendos arbejde grundigt efter. Det er på tide, at Attendo får styr på sagerne, så borgerne kan være trygge igen, slår udvalgsformand fast.

Gribskov Kommune er i fuld gang med at undersøge kvaliteten af Attendos hjemmesygepleje, efter kommunen i maj og juni 2017 gav Attendo et gult og et rødt påbud.

Påbuddene blev givet, fordi kvaliteten af de leverede ydelser ikke levede op til den ønskede og lovede kvalitet. Det skal Attendo lave om på nu, og derfor har kommunen sat en intensiv kvalitetsopfølgning i værk, så alle borgere fremover kan være trygge ved hjemmesygeplejen.

Det konstaterer formand Social- og Sundhedsudvalget Birgit Roswall (V).

”Attendo har svigtet ved ikke at give en hjemmmesygepleje, som er god nok. Det kan vi som kommune slet ikke leve med. Derfor har borgmesteren bedt administrationen om at sætte en intensiv kvalitetsopfølgning i gang," siger hun.

Attendo skal lykkes med øjeblikkelig kvalitetsforbedring
Social- og Sundhedsudvalget skal ifølge Birgit Roswall have en grundig gennemgang af resultaterne af de tiltag, der er sat i gang. “Vi kigger Attendos hjemmesygepleje efter i sømmene og sender dermed et entydigt politisk signal om, at Attendo skal lykkes med en øjeblikkelig kvalitetsforbedring,” slår formanden fast.

Flere tiltag skal vise, om borgerne får den rette pleje
Direktør for Social og Sundhed Mette Bierbaum supplerer Birgit Roswall:

”Administrationen har taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og bedt dem om at følge op over for Attendo. Hertil har vi igangsat en hotline, hvor alle borgere, pårørende eller professionelle samarbejdspartnere kan få kontakt til en relevant leder og give udtryk for deres bekymring,” siger Mette Bierbaum og forklarer, at kommunen i næste uge er ude sammen med Attendo for at se, hvordan sygeplejeydelserne leveres til borgerne.

“Hertil har vi også i de sidste par uger haft en daglig, tilbundsgående gennemgang af aktuelle enkeltsager for at sikre, at det der skal leveres til borgeren er i orden,” uddyber direktøren.

Fokus på to kendte sager
Centerchef for Center for Social og Sundhed Mikkel Damgaards fortæller om resultaterne af de seneste ugers arbejde: ”Vi har modtaget seks henvendelser om fem borgere på hotlinen. Vi har sat et særligt fokus på to enkeltsager, hvor Attendo ikke har leveret den ønskede kvalitet. Vi kender ganske vist sagerne i forvejen, men vi vurderer, at der er behov for ekstra opmærksomhed for en sikkerheds skyld,” siger centerchefen og forklarer videre:

“I de to sager har vi kontakt med pårørende og andre relevante parter.Blandet andet borgerens praktiserende læge, hospital og andre plejeleverandører – og naturligvis borgerne selv, hvor det er relevant. Vi afdækker fejl og mangler og kan se, at der er fejl og svigt, der straks skal rettes op på. Samtidig er der også opstået misforståelser, som naturligvis har givet anledning til uro og bekymring hos dem, der omgås borgeren,” konstaterer han.

Møde med Attendos ledelse 10. august
Borgmester Kim Valentin og udvalgsformand Birgit Roswall holder møde med Attendos topledelse den 10. august 2017. Administrationens øverste ledelse deltager også. Gribskov Kommunen præciserer til mødet, at Attendo skal lykkes med at levere den fornødne pleje og omsorg til borgere, der er omfattet af hjemmesygeplejen, og at svigt i kvaliteten kan få kontraktmæssig betydning.

Den 15. august 2017 er der møde i Social- og Sundhedsudvalget, hvor hele udvalget orienteres om den aktuelle status hos Attendos hjemmesygepleje.

Yderligere oplysninger:
Birgit Roswall, formand for Social- og Sundhedssudvalget, t lf. 7249 6804
Mette Bierbaum, direktør i Center for Social og Sundhed, tlf. 7249 7415
Mikkel Damgaards, chef i Center for Social og Sundhed, tlf. 7249 7467

Fakta om hjemmesygeplejen:
Hjemmesygeplejen yder pleje og behandling af syge i eget hjem. Hjemmesygeplejen yder hjælp i dag-, aften- og nattetimerne, i weekender og på helligdage, hvis der er behov for det. Henvisningen til hjemmesygepleje kan ske af praktiserende læge og af en speciallæge. Desuden kan borgere blive henvist af en hospitalslæge i forbindelse med, at borgeren bliver udskrevet fra hospital. Den kommunale hjemmesygepleje kan for eksempel behandle sår, give medicin, tilse borgeren under sygdom og rådgive om, hvordan sygdom forebygges. Desuden kan sygeplejersken yde pleje og omsorg ved vanskelige og længerevarende sygdomsforløb. Hjemmesygeplejersken kan, alt efter behov, komme på - både planlagte og akutte - besøg i alle døgnets timer. Godt ca. 600 borgere er omfattet af hjemmesygeplejen i øjeblikket.