Gilleleje Syd

Gilleleje Syd er byudviklingsarealer syd for Gilleleje By. Gilleleje Syd er inddelt i to delområder, Gilleleje Syd 1 og Gilleleje Syd 2, hvoraf Gilleleje Syd 2 udvikles først

Gilleleje Syd 2 er på i alt ca. 12,6 ha, hvoraf ca. 7,9 ha er ejet af Gribskov Kommune. Resten af arealet er privat ejet. Den kommunalt ejede del af området udgør en del af matr. nr. 4a Fjellenstrup By, Gilleleje.

Udviklingen af området er igangsat med konkurrenceudsættelse af forkøbsret af matr. 4a Fjellenstrup By, Gilleleje og matr. 4e Gilleleje By, Gilleleje, der begge er ejet af Gribskov Kommune. Som del af forkøbsretten udarbejdes en udviklingsplan for området. På baggrund af udviklingsplanen forventes kommunens grund udbudt til salg i anden halvdel af 2020.

Forkøbsretten er tildelt konkurrencevinderen Team NORsjælland: NorCap Development A/S, Boligselskabet Sjælland, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og Adserballe og Knudsen A/S.

Udviklingsplanen fastlægger de overordnede linjer for udvikling af området, og vil blandt andet omfatte:

  • Overordnet vision for området, der angiver hvordan området bidrager med merværdi i forhold til naboområderne ved skolen og Gilleleje Syd I, nærområdet og udviklingen af Gilleleje
  • Fysisk plan - hovedprincipper for placering af bebyggelse, infrastruktur og boligtype, samt udformning af rekreativt område langs kanalen. Planen skal sætte retning, men samtidig give rum for fleksible udviklingsmuligheder.
  • Strategi for realisering - overordnet proces- og tidsplan, eventuel etapevis udvikling, fordeling mellem alment og privat byggeri, principper for anlæg og drift af fællesanlæg og -arealer, inddragelse af aktører der er relevante for realisering (naboer, forsyningsselskaber mv).
  • Økonomi - overordnet budget for forventede omkostninger for kommunen, herunder redegørelse for økonomisk konsekvens af valg af boligtype og ejerform. Forventede udgifter for købere - herunder anlæg og drift af fællesanlæg og -arealer.

Kort over den fremtidige byudvikling ved Gilleleje Syd

Spørgsmål og svar i forbindelse med konkurrenceudsættelsen

Spørgsmål og svar i forbindelse med konkurrenceudsættelsen

Herunder kan du finde svar på nogle af de mest relevante spørgsmål i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af Gilleleje Syd

1. Hvad er tidsplanen for de øvrige udviklingsområder - den sydlige del af Gilleleje Syd 2 og byudviklingsområderne vest for Gilleleje Syd 2 – Gilleleje Syd 1 og perspektivområdet?

Ad 1. Der er ikke fastsat tidsplan for realisering af de omkringliggende kommunalt ejede byudviklingsområder. Gilleleje Syd 2 har dog i henhold til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune en delt 1./2. prioritet med Gilleleje Syd 1. Arealerne må kun realiseres et ad gangen. Der er ikke tidsplan for realisering af perspektivområdet. Udbygning vil dog ske fra Parkvej og mod syd, så der sker en udbygning af byen indefra og ud.

Gribskov Kommune har ikke kendskab til konkrete udviklingsplaner for den del af Gilleleje Syd 2, der ikke er kommunalt ejet. Da der i dag er hegn i skellet mellem den kommunalt ejede og den privat ejede del af Gilleleje Syd 2, vurderes det, at der godt kan laves en udviklingsplan for den kommunalt ejede del af byudviklingsområdet, uafhængig af ønskerne for det private areal. Som nævnt i materialet til konkurrenceudsættelsen skal udviklingsplanen vise, hvor der kan etableres adgang til den sydlige del af Gilleleje Syd 2, der er privatejet.

2. Spørgsmål til konkurrenceudsættelsen/udbuddet:
2.1. hvor stort et areal/hvor mange kvadratmeter vil den fremtidige bebyggelsesprocent blive beregnet på grundlag af?
2.2. Vil det være et krav, at teamet består af et alment boligselskab/administrationsselskab?
2.3. Vil det være en fordel i forhold til vurdering af ansøgning, at teamet rummer af et alment boligselskab/administrationsselskab?
2.4. Hvis det ikke er et krav at der i udbuddet deltager en almen part, vil den almene byggemulighed så efterfølgende blive budt ud af kommunen?
2.5. Eller anviser kommunen en almen part som samarbejdspartner for den private developer?
2.6. Eller kommer den private part selv med en almen samarbejdspartner?

Ad 2.1. Principper for beregning af bebyggelsesprocent vil blive fastsat som del af arbejdet med udviklingsplanen.

Ad 2.2-2.3. Det angives i materialet til konkurrenceudsættelsen, at der: ”Ved evalueringen af delkriterium A lægges der vægt på, i hvor høj grad de enkelte nøglepersoners erfaringer og kompetencer bringes i spil i forbindelse med formulering af udviklingsplanen og sikrer en effektiv opgaveløsning på et passende niveau under hensyn til projektets omfang og kompleksitet. Ligeledes lægges der vægt på, at teamet rummer kompetencer indenfor byplanlægning/fysik planlægning, byudviklingsøkonomi, økonomi i alment/støttet boligbyggeri, og erfaring med udvikling af blandet alment og privat boligbyggeri”. Derudover stilles der krav til at: ”Ansøgningen skal indeholde en referenceliste, der dokumenterer erfaring fra lignende opgaver med formulering OG efterfølgende realisering af en udviklingslignende plan for et oprindeligt kommunalt eller offentligt ejet byudviklingsområde på ‘bar mark’ indenfor de seneste 5 år, der omfatter alment såvel som privatboligbyggeri”.

Gribskov Kommune stiller derfor ikke konkret krav om, at der skal indgå et boligselskab i ansøgerteamet.

Ad. 2.4-2.6. Rammerne for selve udbuddet er endnu ikke fastlagt. Det vil ske sideløbende med udarbejdelse af udviklingsplanen.