Gilleleje Syd

Gilleleje Syd er byudviklingsarealer syd for Gilleleje By. Gilleleje Syd er inddelt i to delområder, Gilleleje Syd 1 og Gilleleje Syd 2, hvoraf Gilleleje Syd 2 udvikles først.

Onsdag d. 2. september kl. 17-18 blev afholdt dialogmøde på Gilleleje Bibliotek, om udviklingen af Gilleleje Syd. Til mødet blev indholdet af udviklingsplanen præsenteret af rådgiverteamet, og der var debat, med fokus på emnerne:

  • Bygningshøjden i området
  • Bygningernes arkitektoniske udtryk
  • Tidlig borgerinddragelse

Information om projektet
Gilleleje Syd 2 er på i alt ca. 12,6 ha, hvoraf ca. 7,9 ha er ejet af Gribskov Kommune. Resten af arealet er privat ejet. Den kommunalt ejede del af området udgør en del af matr. nr. 4a Fjellenstrup By, Gilleleje.

Udviklingen af området er igangsat med konkurrenceudsættelse af forkøbsret af matr. 4a Fjellenstrup By, Gilleleje og matr. 4e Gilleleje By, Gilleleje, der begge er ejet af Gribskov Kommune. Forkøbsretten er tildelt konkurrencevinderen Team NORsjælland: NorCap Development A/S, Boligselskabet Sjælland, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og Adserballe og Knudsen A/S.

Som del af forkøbsretten er udarbejdet en udviklingsplan for området. På baggrund af udviklingsplanen forventes kommunens grund udbudt til salg i anden halvdel af 2020.

Udviklingsplanen lægger den overordnede vision for området og angiver, hvilke principper, der skal være styrende for indholdet af et kommende konkret projekt. Det er dog først ved et kommende konkret projekt at det bindende byggeretsgivende plangrundlag fastsættes. Derudover angiver udviklingsplanen et estimat af omfanget af muligt byggeri.

Udviklingsplanen angiver de overordnede principper og har taget udgangspunkt i en landskabsanalyse, en vurdering af områdets placering i forhold til nærområdet og Gilleleje By, og har særligt fokus på at understøtte de eksisterende kvaliteter og bruge dem som udgangspunkt for udvikling i området. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i følgende principper:

  • at områdets naturkvaliteter er styrende for områdets indretning, dels for at indarbejde hensyn til beskyttet natur, dels for at give området en attraktiv og rekreativ karakter
  • placering og valg af bebyggelsestype skal have fokus på at understøtte fællesskaber på tværs i og omkring området ved at blande almene og private boliger. Der stilles krav om opførelse af fællesområder og fælleshuse og at skabe et sammenhængende stisystem fra de enkelte boligklynger til naturområdet mod kanalen, skolen, Gillelejes midtby, Gillelejes havn samt til landområdet syd for - mod Søborg.
  • at arbejde med en karakterskabende fordeling af bebyggelsestyper, hvor der bygges højest (op til 5 etager) i den nordligste og højestbeliggende del af grunden og med faldende bygningshøjde ned til 1-2 etager, mod den sydlige del og engarealer. Fordeling af bygningstyperne skal være med til at give området en særlig karakter og etageboligerne er tiltænkt beboere, der har brug for nem tilgængelighed, herunder ældre og gangbesværede, der får godt udsyn over landskabet mod syd
  • området udvikles af en kombination af private og almene boliger

Principperne for udviklingen er tænkt i en ramme af bæredygtig udvikling og tager højde for fleksible udviklingsmuligheder for de øvrige byudviklingsarealer, da udviklingsplanens principper ikke er begrænsende for den videre udvikling.

Se udviklingsplanen, der indgår som bilag til dagsordenpunkt 157 til mødet i Udvikling, By og Land d. 18. august 2020 - her.

Efter et salg vil der skulle udarbejdes et nyt plangrundlag for ejendommen i form af et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. I den forbindelse vil et forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg vil blive sendt i offentlig høring, hvor der også vil blive mulighed for at komme med bemærkninger til den kommende planlægning.

Forud for igangsættelse af planarbejdet indhentes ideer til kommuneplanlægget – se mere her for ideindkaldelsen.
Ideindkaldelsen for kommuneplantillægget har frist 20. september 2020.

Selve udviklingsplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter og det er vurderet at der planen ikke skal miljøvurderes – se afgørelse og selve miljøscreeningen her Klagefrist for miljøscreeningen er 17. september 2020.
Kort over den fremtidige byudvikling ved Gilleleje Syd