Hvordan vil processen for overførsel se ud?

Proces for overførsel til byzone

Der bliver afholdt orienteringsmøde den 13. september 2017 (jf ovenstående), og der vil blive sendt invitationer ud til de berørte grundejere. På mødet vil grundejerne blive orienteret om processen.

Første skridt er godt i gang, hvor kommunen er ved at lave en redegørelse for konsekvenserne af overførsel til byzone. Redegørelsen vil forventeligt blive sendt i høring i løbet af vinteren 2018.

Herefter vil der blive afholdt en afstemning om muligheden for overførsel 
til byzone. Gribskov Kommune forventer, at afstemningen vil blive gennemført 
i april/maj 2018.

Hvis 75% af grundejerne i de enkelte områder, ønsker at området overføres til 
byzone, kan kommunen herefter iværksætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan. Byzonestatus vil være en realitet, når en ny lokalplan er vedtaget og offentliggjort.

Det tager ca. et år at lave en ny lokalplan. Lokalplanarbejdet vil blive gennemført 
i tæt samarbejde med grundejerforeningerne, så der i vidt omfang kan tages hensyn til grundejernes ønsker. Det kan fx være ønsker om at områdernes sommerhuspræg bevares eller lignende.

Et forslag til lokalplan skal være vedtaget senest 2 år efter vedtagelse af Fingerplan 2017 ellers bortfalder kommunes mulighed for at overføre områderne til byzone. Muligheden for overførsel af netop disse tre områder til byzone blev åbnet op med vedtagelsen af Fingerplan 2017 i juni 2017.