En integreret familieindsats

Frikommunevedtægt

Forsøgstitel

En integreret familieindsats

Forsøgsperiode:

1. juli 2017 til 1. juli 2020

Forsøgsindhold:

Målgruppen for frikommuneforsøget er familier, der modtager specialundervisning eller forebyggende foranstaltninger, og som typisk modtager mange tilbud fra organisatorisk adskilte fagområder (fx fra Jobcentret, Center for Børn og Unge eller Center for Social og Sundhed)

Udfordringen

Frikommuneforsøget har fokus på at skabe mere sammenhængende forløb for udsatte familier, som ofte har mange berøringspunkter med kommunens forskellige myndighedsområder og fagfolk. En væsentlig del af udfordringen er den sektoropdelte lovgivning og deraf følgende organisatoriske opdeling, som fokuserer på enkelte aspekter af borgerens samlede liv.

Samtidigt oplever familierne ofte, at der er flere forskellige myndighedspersoner og fagpersoner, og at fagområdernes indsatser for de forskellige familiemedlemmer ikke er tilstrækkeligt koordineret. Det betyder, at familierne har svært ved at navigere i kommunens systemer og handleplaner.

Formål

Med frikommuneforsøget opnår Gribskov Kommune en række undtagelser, så familierne kan tilbydes én samlet plan og en helhedsorienteret indsats, der tager afsæt i den enkelte families ressourcer og udfordringer og giver familien hjælp til selvhjælp.

En fælles handleplan skaber et øget overblik over, hvilke fagligheder som skal medvirke, og hvornår de forskellige fagligheder bedst kommer i spil. Samtidigt bliver sagsbehandlingen mere enkel og indsatsen bedre tilpasset den enkelte families livssituation.

For forældrene er målet med den helhedsorienteret indsats:

  • at øge forældrenes evne til at tage vare på familiens samlede livssituation
  • at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet
  • at der opbygges en mere tillidsfuld relation mellem kommunen og familien

For børnene er målet med den helhedsorienterede indsats:

  • at øge barnets/den unges trivsel i hverdagen
  • at flere børn og unge gennemfører folkeskolens afgangseksamen og ungdomsuddannelse
  • at fremme den enkeltes mulighed for inklusion i samfundet på den lange bane.

Principper

Den nye løsning for familierne tager afsæt i en overordnet ambition om at skabe en mere helhedsorienteret indsats for udsatte familier. Den nye løsning bygger på følgende principper:

  1. Familien oplever. at den har en kontaktperson eller et makkerpar i kommunen, der skaber sammenhæng og enkelthed i sagsbehandling og indsatser
  2. Familien oplever, at der er et gennemgående fokus på mening- og værdiskabelse, dvs. at familiens medlemmer bliver set, hørt og forstået af de professionelle
  3. Familien skal medinddrages og være aktive medspillere i indsatserne
  4. Familien skal opleve sammenhæng i én samlet plan og med enkle mål for progression

Forsøgshjemmel

Byrådet har besluttet at gøre brug af følgende fritagelsesmuligheder i Lov om frikommunenetværk:
- § 11. Denne bestemmelse muliggør at afgørelser og planer efter serviceloven og lov og aktiv beskæftigelsesindsats integreres i en plan i den sammenhængende familieindsats.

Det gælder følgende paragraffer i Serviceloven:
- § 140 for børn og unge, 
- § 141 for voksen

Det gælder følgende paragraffer i lov om aktiv beskæftigelsesindsats:
- § 27, § 27 stk 2 og § 28

Byrådet har besluttet at gøre brug af følgende fritagelsesmuligheder i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet:
- §§ 11-13, der vedrører muligheder for at samle de beskæftigelsesrettede planer, herunder min plan, plan for sygedagpengeopfølgning samt rehabiliteringsplanens indsatsdel i borgerens ene samlede plan.
- §§ 15,16 der vedrører proceskrav ved det individuelle kontaktforløb og opfølgning for sygedagpengemodtagere. 
- § 14 der muliggør at andre enheder i kommunen end jobcentret kan udføre opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen

 

Forsøgsbeslutning

Byrådet har besluttet at indgå i frikommuneansøgning i netværk med 9 nordsjællandske kommuner den 30. maj 2016. Byrådet besluttede endvidere den 30. januar 2017 at søge fritagelse fra ovenstående paragraffer.

Forsøgsmateriale

Lov om frikommunenetværk

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Det må vi nu - Notat om nye fritagelser