Center for Borgerservice og Beskæftigelse

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelser og Økonomiudvalget (ift. Borgerservice)

Vi betjener borger og virksomheder via:

Jobcenteret.
Vores hovedopgave er, at ledige eller sygemeldte personer hurtigst muligt kommer i arbejde, uddannelse eller på anden måde ud af offentlig forsørgelse. Vi bevilger ret til fleksjob og førtidspension.

Ydelsescenteret
Her er vores hovedopgave at sikre, at borgerne får udbetalt forskellige forsørgelsesydelser som f.eks. kontanthjælp, enkeltydelser og sygedagpenge.

Borgerservice
Her er vores hovedopgave at være borgernes indgang til kommunen. Vi informerer borgerne om kommunens service - blandt andet vejleder vi borgerne i, hvordan de bruger de elektroniske indgange til det offentlige som eksempelvis NemID. Endelig er Borgerservice på Rådhuset fysisk sted for henvendelser, der kræver fysisk tilstedeværelse (eks. pas og kørekort).

Den koordinerede ungeindsats
Vi vejleder og hjælper unge i uddannelse og job, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

portræt  
Centerchef Peter Steen Olsen
e-mail petol@gribskov.dk

CBB
Sekretariat

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Tom Petersen

Opgaver

 • Vi betjener og forbereder sager til Arbejdsmarkedsudvalget
 • Vi giver konsulentstøtte og administrativ støtte til medarbejdere i centeret
Kompetencecentret

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Christell Thielke

Opgaver

Job & Ressourcer

Vi tilbyder borgerne støtte i forbindelse med:

 • håndtering af stress
 • angst og depression
 • misbrug
 • afspænding og bevægelse

Mentorerne

 • Vi yder mentorstøtte til borgere med særlige udfordringer ifht. at kunne tage en uddannelse eller et arbejde.
 • Vi træner borgerne, så de kommer tættere på at kunne tage en uddannelse eller et arbejde. 

Kantinen

 • Vores kantine er et praktisk og pædagogisk aktiveringstilbud
 • Vores kantine leverer mad til kommunens ansatte i bygningen på Bymosevej 4 i Helsinge.

Jobbutik

 • Jobbutikken er vores reception
 • Vi vejleder borgerne i at bruge digitale selvbetjeningsløsninger, blandt andet Jobnet
 • Vi har visitationssamtaler med borgere på kontanthjælp
 • Vi har en række administrative opgaver
Ydelsescentret

Fagområdets ledelse og opgaver


Teamleder Christell Thielke

Opgaver

Team Kontanthjælp

 • Vi udbetaler ydelser: kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, ressourceforløbsydelse ved jobafklaring og kontantydelse
 • Vi hjælper i forbindelse med enkeltydelse eller personligt tillæg
 • Vi giver råd og vejleder i forbindelse med ansøgning om hjælp efter aktivloven
 • Vi udbetaler flekslønstilskud
 • Vi udbetaler løntilskud til arbejdsgivere
Sygedagpenge og tværfaglig indsats

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Gitta Holst

Opgaver

Sygedagpenge

 • Vi vurderer borgernes mulighed for at få sygedagpenge
 • Vi følger op på sager om sygedagpenge
 • Vi arbejder med at sikre den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Vi hjælper arbejdsgivere med at fastholde syge medarbejdere i deres job
 • Vi afklarer borgernes arbejdsevne
 • Vi behandler ansøgninger efter kompensationsloven

Tværfaglig indsats

 • Vi arrangerer jobafklaringsforløb
 • Vi hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage i arbejde, for eksempel gennem arbejdsprøvning (revalidering)
 • Vi hjælper borgere med komplekse problemer med at udvikle arbejdsevnen, så de kan komme tilbage i arbejde (ressourceforløb)
 • Vi støtter borgere i at komme i uddannelse
 • Vi arrangerer tilbud efter beskæftigelsesloven
 • Vi administrerer kontanthjælpsområdet for borgere over 30 år
Jobparate og Fleksjob

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Rune Bech

Opgaver

Jobparate

 • Vi holder samtaler med borgere, der er parate til at komme i arbejde, for at få dem tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse hurtigst muligt
 • Vi skaber kontakt til arbejdsgivere i tæt samarbejde med virksomhedsteamet og viser, hvor der er ledige job
 • Vi afdækker borgernes behov og muligheder for efteruddannelse

Fleksjob

 • Vi bidrager til, at borgere med ret til fleksjob kommer hurtigst muligt i fleksjob
 • Vi skaber kontakt til arbejdsgivere i tæt samarbejde med virksomhedsteamet og viser, hvor der er ledige job
 • Vi beskriver og fremlægger borgeres sager for rehabiliteringsteamet, som vurderer, om de har ret til ressourceforløb eller pension
Unge og integration

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Christina Wollesen

Opgaver

Integration

 • Vi modtager flygtninge, der har fået asyl, og som skal bo i Gribskov Kommune
 • Vi tilmelder flygtninge til sprogcenteret, børn i institution eller skole, bank, læge og så videre
 • Vi laver aftaler og opfølgning på integrationskontrakter og integrationsplaner
 • Vi afklarer, hvilken erhvervserfaring flygtningene har
 • Vi indgår aftaler om praktik og løntilskud

Unge

 • Vi visiterer alle mellem 18 og 30 år, som kontakter os for at søge uddannelseshjælp (økonomisk støtte til dig, der er ledig, under 30 år – og ikke har en uddannelse, der umiddelbart giver adgang til et job)
 • Vi giver uddannelsespålæg (det betyder, at den unge skal finde, søge og fuldføre en uddannelse) og en uddannelsesplan
 • Vi visiterer de uddannelsesparate og aktivitetsparate til de uddannelser, der passer til dem
 • Vi samarbejder med Jobcentrets Ungeforløb om de uddannelsesparate
 • Vi samarbejder med STU-tilbud. STU er den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, som er et treårigt tilbud til den unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse 
 • Vi samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om at fastholde de unge
Rekruttering og afklaring

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Helle Thorsson

Opgaver

Rekruttering

 • Vi hjælper virksomhederne med finde nye medarbejdere. Vi afdækker blandt andet også virksomhedernes fremtidige behov for efteruddannelse og rekruttering
 • Vi medvirker til, at jobparate borgere kommer hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet via arbejde på virksomheder
 • Vi bidrager til, at integrationsborgere kommer hurtigst muligt ud på det danske arbejdsmarked

Afklaring

 • Vi samarbejder med virksomheder om at borgere langt fra arbejdsmarkedet og sygemeldte borgere bliver afklaret ifht. jobmuligheder.
 • Vi hjælper borgere med ret til fleksjob med at komme i fleksjob hurtigst muligt 
Gribskovs Interne serviceVirksomhed (GIV)

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Christell Bente Thielke

Opgaver

Gribskovs Interne serviceVirksomhed (GIV) løser interne serviceopgaver i kommunen. Virksomheden har borgere ansat, som har været ledige i en længere periode, efter de har fået et fleksjob. Målet er at forbedre borgerens muligheder for at blive ansat i fleksjob uden for GIV.

GIV sender desuden unge kontantshjælpsmodtagere i nytteindsatser. En nytteindsats er praktisk arbejde, som man udfører sammen med andre. Det kræver ikke specifikke kompetencer.

Borgerservice

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Tina Lydia Jensen

Opgaver

 • Vi hjælper dig med at bruge selvbetjeningsløsninger på computere og iPads på rådhuset.
 • Vi betjener borgere som er blevet undtaget for digital selvbetjening.
 • Vi udsteder pas, kørekort og Nem-Id
 • Vi bevilger lån til betaling af ejendomsskat
 • Vi bevilger Helbredstillæg
 • Vi administrerer Folkeregisteret og Bygnings- og Boligregisteret (BBR)
 • Vi behandler sager om indgåelse af ægteskab - både borgerlige og kirkelige vielser
 • Vi behandler ansøgninger om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus
Unge og Uddannelse

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Jeppe Kristoffer Lilholt

Opgaver

 • Vi vejleder børn og unge fra 7. klasse og op til 25 år om uddannelse og job
 • Vi har pligt til at vejlede i forbindelse med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU)