Center for Social og Sundhed

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Ældre, Social og Sundhed og Forebyggelse og Idræt

Vi betjener ældre borgere, borgere med handicap, en kronisk lidelse, psykisk sygdom og borgere med behov for genoptræning eller med sociale behov. Vi arbejder blandt andet med hjemmepleje, hjemmesygepleje, madservice, forskellige rehabiliteringsforløb og hjælpemidler.

Vi har ansvaret for driften af kommunes fem plejecentre, Center for midlertidigt ophold, Genoptræning Gribskov og en række dagcentre. Endelig driver vi en række bo- og dagtilbud for borgere med autisme, udviklingshæmning, demens, hjerneskade og psykisk sygdom.

Vi har et tæt samarbejde med hospitaler, praktiserende læger og vores kommunale og private leverandører.

Portræt
Centerchef: Rikke Østergaard Asmussen
Email roasm@gribskov.dk

organisationsdiagram

Myndighed Social og Sundhed

Myndighed Social og Sundhed

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef: Hanna Bartholine Levy

Teamleder: Lone B. Larsen (Sundhed, træning og ældre)
Teamleder: Zuzanne Brødbæk (Børn og voksne med særlige behov)
Teamleder: Gitte Caspersen (Hjælpemidler og boligændring)

Opgaver

Sundhed, Træning og Ældre

 • Vi visiterer til sygepleje, rehabilitering, hjemmepleje og træning
 • Vi visiterer til plejebolig og ældrebolig
 • Vi bevilger plejeorlov. Det kan for eksempel være til pårørende, der skal passe en døende
 • Vi arbejder og rådgiver inden for en række sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, for eksempel Sundhedsaftalen

Hjælpemidler og Boligændring

 • Vi behandler ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil og boligindretning (Serviceloven).

Børn og Voksne med Særlige Behov

 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer børn, unge og voksne med nedsat funktionsniveau på grund af handicap og kronisk sygdom.
 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne som er socialt udsatte (Serviceloven).
 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne med misbrug (Serviceloven)
Velfærdssekretariat

Velfærdssekretariat

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef: Anne Aastrup

Teamleder: Karen Bagger (Økonomi og administration)

Opgaver

 • Samlet sekretariat for Center for Børn og Unge og Center for Social og Sundhed
 • Vi betjener Børneudvalget
 • Vi understøtter ledelsen og styringen af børne- og ungeområdet
 • Vi anviser pladser i dagtilbud, fritidsordninger og fritidsklubber (pladsanvisningen)
 • Vi anviser transport til børn og unge
 • Vi giver administrativ støtte og konsulentbistand til øvrige teams i Center for Børn og Unge
 • Vi betjener fagudvalgene; Ældre og Omsorg; Forebyggelse, Social og Sundhed og Ældrerådet
 • Vi arbejder med forebyggelse og sundhed for at alle i Gribskov kan vælge det sunde og gode liv
 • Vi understøtter seniorcentrene med for eksempel økonomistyring og sparring til ledelsen
 • Vi står for den interne juridiske og økonomiske styring og støtte til centret
 • Vi står for årsplanlægningen og faciliterer og styrer en række projekter og politikker i centret.
 • Vi følger op på kvaliteten (kvalitetsopfølgning) i den service der leveres til borgerne. Eks. hjemmehjælp og praktisk hjælp
 • Vi understøtter samarbejdet i Center for Social og Sundhed i forhold til leverandører som for eksempel driftmøder og strategimøder samt samspil om projekter
 • Vi styrer implementeringen af 'Sundhedsaftale 3', som skal sikre et godt samarbejde mellem kommunen og regionen
 • Vi er med i tværsektorielle samarbejder mellem kommune, region og praktiserende læger - blandt andet udviklingsprojekter
 • Vi betjener Kommunalt Lægeligt Udvalg
 • Vi står for en række initiativer og projekter med velfærdsteknologi
 • Vi arbejder med patientsikkerhed
 • Vi understøtter kommunens leverandører på social- og sundhedsområdet med for eksempel undervisning og nye tilbud
Sociale Tilbud og PlejeGribskov

Sociale Tilbud og PlejeGribskov

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef Lis Freisner

Opgaver

 • Vi understøtter driften af sociale tilbud, holder driftsmøder og driver tilbudsportalen
 • Vi tilpasser vores sociale tilbud, så der så vidt muligt er pladser nok til borgerne
 • Vi fører tilsyn med PlejeGribskov, Vega, GBS/Kobbelhusene og Voksenstøtte
 • Vi fører opfølgende tilsyn på det sociale tilbudsområde

Seniorcenter

Kobbel-Husene

Voksenstøtte

Vega

Gribskov Bo- og Støttecenter

PlejeGribskov

Myndighed Børn og familier

Myndighed Børn og familier

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef: Anja Swiatek

Teamleder: Christina Olsen (Team Fremskudt Socialfaglig Indsats/SSP og Team Myndighed øst)
Teamleder: Nanette Andersen (Team Myndighed vest)

Opgaver

 • Vi er myndighed på børne- og familieområdet. Det betyder blandt andet, at:
  • vi er ansvarlige for håndtere underretninger
  • vi foretager børnefaglige undersøgelser. Det betyder, at vi undersøger forholdene hos et barn eller en ung, hvis vi vurderer, at barnet eller den unge trænger til særlig støtte
  • vi træffer afgørelse om at sætte forebyggende hjælpeforanstaltninger i gang - det kan for eksempel være familiebehandling, aflastningsophold eller noget tredje
  • vi træffer afgørelse om anbringelse
 • Vi arbejder også med den tidlige forebyggelse sammen med daginstitutioner og skoler. Det betyder blandt andet, at:
  • vi samarbejder med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) om FKI (den Forebyggende og Konsultative Indsats) i daginstitutioner og skoler. Her har vi også den åbne anonyme rådgivningscafe
  • vi har socialrådgivere tilknyttet daginstitutioner og skoler. Rådgiverne tilbyder samtaler til børn og forældre og sparring til medarbejdere
  • at vi er ansvarlige for at forebygge kriminalitet. Det gør vi via vores samarbejde i SSP (Socialforvaltning, Skole og Politi)
Pædagogisk Psykologisk Behandling

Pædagogisk Psykologisk Behandling

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef Susanne Snej
Teamleder Niels Buhl Axelsen (Team Behandling)

Opgaver

 • Vi rådgiver og vejleder om børn og unge fra 0-17 år i dagtilbud og skoler. Det kan være, hvis barnet ikke trives, har et handicap eller svært ved at klare sig i skolen.
 • Vi visiterer til specialundervisning. Undervisningen kan både ske i den sædvanlige klasse eller i en specialklasse.
 • Vi står for den interne leverance til familiebehandlingsindsatser
 • Vi står for en række støtte-kontaktperson-opgaver
 • Vi holder terapeutiske og psykologiske samtaleforløb
 • Vi står for rusmiddelbehandlingen på ungeområdet