Center for Social og Sundhed

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Ældre, Social og Sundhed og Børn, Idræt og Familie

Vi betjener ældre borgere, borgere med handicap, en kronisk lidelse, psykisk sygdom og borgere med behov for genoptræning eller med sociale behov. Vi arbejder blandt andet med hjemmepleje, hjemmesygepleje, madservice, forskellige rehabiliteringsforløb og hjælpemidler.

Vi har ansvaret for driften af kommunes fem plejecentre, Center for midlertidigt ophold, Genoptræning Gribskov og en række dagcentre. Vi driver en række bo- og dagtilbud for borgere med autisme, udviklingshæmning, demens, hjerneskade eller psykisk sygdom.

Vi har et tæt samarbejde med hospitaler, praktiserende læger og vores kommunale og private leverandører.

Vi har ansvar for børn og familier på det sociale område og for børn med handicap. Vi har også rådgivere, der arbejder forebyggende i skoler og dagtilbud og SSP, der arbejder med at forebygge kriminalitet. Vi står for familiebehandling, støtte-kontaktpersoner, terapeutiske og psykologiske samtaleforløb og -grupper for børn og unge. 

portræt Mette Bierbaum
Centerchef - Sundhed og Ældre: Mette Bierbaum
Email: mebie@gribskov.dk

 

portræt erica maria tromp
Centerchef - Social, Børn og Voksne: Erica Maria Tromp
Email: emtro@gribskov.dk


organisationsdiagram

Sekretariat

Sekretariat

Fagområdets ledelse og opgaver

Konstitueret leder: Charlotte Milton

Opgaver

 • Vi betjener fagudvalgene; Ældre, Social og Sundhed og Børn, Idræt og Familie
 • Vi samarbejder med Ældrerådet
 • Vi betjener Kommunalt Lægeligt Udvalg
 • Vi arbejder med forebyggelse og sundhed
 • Vi arbejder med patientsikkerhed
 • Vi faciliterer og styrer en række projekter og politikker
 • Vi understøtter det tværgående samarbejde, både internt i Center for Social og Sundhed og i forhold til øvrige samarbejdspartnere
Myndighed

Myndighed

Fagområdets ledelse og opgaver

Konstitueret ledelse: Lis Freisner og Mette Bierbaum
Fagchef: Vakant

Teamleder: Gitte Caspersen (Hjælpemidler og Boligændring)
Teamleder: Gitte Caspersen (Sundhed, Træning og Ældre)
Teamleder: Trine Heiselberg Halberstadt  (Voksne med Særlige Behov)
Teamleder i Børn og Familier: Frederik Wilhjelm Kjær (Forebyggende og Kompenserende indsatser)
Teamleder i Børn og Familier: Frederik Wilhjelm Kjær (Familierådgivningen)

Opgaver

Hjælpemidler og Boligændring

 • Vi behandler ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil og boligindretning (Serviceloven).

Sundhed, Træning og Ældre

 • Vi visiterer til sygepleje, rehabilitering, hjemmepleje og træning
 • Vi visiterer til plejebolig og ældrebolig
 • Vi bevilger plejeorlov. Det kan for eksempel være til pårørende, der skal passe en døende
 • Vi arbejder og rådgiver inden for en række sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, for eksempel Sundhedsaftalen

Voksne med Særlige Behov

 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.
 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne som har sociale problemer (Serviceloven).
 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne med misbrug (Serviceloven)

Fremskudt Social Indsats

 • Vi arbejder med den tidlige forebyggelse i tæt samarbejde med daginstitutioner og skoler.
 • Vi samarbejder med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) om FKI (den Forebyggende og Konsultative Indsats) i daginstitutioner og skoler. Her har vi også den åbne anonyme rådgivningscafe
 • Vi har socialrådgivere tilknyttet daginstitutioner og skoler. Rådgiverne tilbyder samtaler til børn og forældre og sparring til medarbejdere
 • Vi er ansvarlige for at forebygge kriminalitet. Det gør vi via vores samarbejde i SSP (Socialforvaltning, Skole og Politi)
 • Vi rådgiver, vejleder og behandler ansøgninger om handicapkompenserende ydelser
 • Vi tilbyder rådgivningssamtale til familier med nydiagnosticerede børn

Familierådgivningen

 • Vi rådgiver, vejleder og behandler ansøgninger på børne- og familieområdet
 • Vi er ansvarlige for håndtere underretninger
 • Vi foretager børnefaglige undersøgelser. Det betyder, at vi undersøger forholdene hos et barn eller en ung, hvis vi vurderer, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte
 • Vi træffer afgørelse om at sætte forebyggende hjælpeforanstaltninger i gang - det kan for eksempel være familiebehandling, aflastningsophold mv.
 • Vi træffer afgørelse om anbringelse
Sociale Tilbud

Sociale Tilbud

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef Lis Freisner

Virksomhedsleder Anette Harrig Jensen (Gydehøj)
Virksomhedsleder Annette Kinnebrook Crillesen (Vega Bo og Dagtilbud)
Virksomhedsleder Kirsten Poulsen (Gribskov Bo og Støtte)
Virksomhedsleder Lars Munk (Støtte og Rådgivning)
Virksomhedsleder Pernille Mikkeline Brandt (Rusmiddelcenter Gribskov og Fabianhus)

Opgaver

 • Vi understøtter driften af sociale tilbud, holder driftsmøder og driver tilbudsportalen
 • Vi tilpasser vores sociale tilbud, så der så vidt muligt er pladser nok til borgerne
 • Vi fører tilsyn med Vega, GBS og Gydehøj.
 • Vi fører opfølgende tilsyn på det sociale tilbudsområde
 • Vi tilbyder rådgivning, behandling hvis du har et misbrug både individuelle- og gruppeforløb til voksne og unge.
 • Vi tilbyder rådgivning og vejledning om børn 0-17 år hvis du har et misbrug
 • Vi varetager Støtte Kontakt opgaver i forhold til SL § 85 (herunder gruppetilbud), SL § 99 (opsøgende indsats), SL § 104 (Aktivitets- og Samværstilbud) og mentorordninger.

Sociale tilbud

 

Støtte og Rådgivning

 • Familie- og Ungeindsats
 • Støtte- Kontakt

 

Rusmiddelcenter Gribskov og Fabianhus

 • Søfryd og Ahornstien
PlejeGribskov

PlejeGribskov

Fagområdets ledelse og opgaver

Virksomhedsleder: Charlotte Milton

Centerleder Bettina Bach Offendal (Trongården)
Centerleder Heidi Mørck Fischer (Helsingegården)
Centerleder Heidi Schwaner Christiansen (Helsingegården)
Centerleder Heide Løjmann Jørgensen (Mad og måltid /Intern service)
Centerleder Camilla Köcher Strøyberg (Toftebo)

Opgaver

 • Plejecenter Trongården
 • Plejecenter Helsingegården
 • MadogMåltid
 • Intern service
 • Center for midlertidigt ophold Toftebo

Læs mere om PlejeGribskov

Sundhed og Ældre

Sundhed og Ældre

Fagområdets ledelse og opgaver

Centerchef Mette Bierbaum

Konstitueret leder Ingrid Potts (Sygeplejen /Akutfunktionen)
Leder Ingrid Potts (Hjemmeplejen)
Leder Lis Ahrendt Laursen (Seniorcentre)

Opgaver