Center for Teknik og Borgerservice

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget (ift. Borgerservice)

Vi betjener som myndighed borgere og virksomheder inden for områderne affald, byggeri, natur, miljø og spildevand. Derudover har centeret en række driftsområder som blandt andre vej- og parkområdet, de kommunale vandløb og affaldsområdet, hvor vi driver kommunens to genbrugsstationer. 

Derudover har vi Borgerservice. Her er vores hovedopgave at være borgernes indgang til kommunen. Vi informerer borgerne om kommunens service - blandt andet vejleder vi borgerne i, hvordan de bruger de elektroniske indgange til det offentlige som eksempelvis NemID. Endelig er Borgerservice på Rådhuset fysisk sted for henvendelser, der kræver fysisk tilstedeværelse (eks. pas og kørekort).

portræt
Centerchef: Dorethe Ungstrup
Email dpede@gribskov.dk

organisationsdiagram

Beredskab og Ressourcer

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Jesper Ingeman-Petersen

Opgaver

Vej og Park

 • Vi står for driften af blandt andet veje, stier, og grønne offentlige områder
 • Vi står for driften af belysning i kommunen, som for eksempel gadelamperne
 • Vi salter og rydder om vinteren (vintervedligeholdelse)
 • Vi vedligeholder vores anlæg
 • Vi giver tilladelser til eksempelvis at sætte skilte op, grave i vejen og lave en overkørsel til ejendom

Trafik

 • Vi laver trafikmålinger og trafiktællinger
 • Vi analyserer sikkerhed og tryghed i trafikken
 • Vi styrker trafiksikkerheden og skaber bedre trafikkultur med blandt andet kampagner

Kollektiv trafik og transport

 • Vi beslutter, hvor og hvornår busserne (Movia) skal køre
 • Vi står for udbud og kontraktstyring af transport, som for eksempel skolebusser og kørsel på social- og sundhedsområdet 

Ressourcer og genanvendelse

 • Vi udvikler affaldsområdet for at få mere genanvendelse af affaldet i fremtiden
 • Vi sørger for, at miljøbeskyttelsesloven bliver overholdt. For eksempel hvis borgere eller virksomheder ulovligt skaffer sig af med affald eller håndterer byggeaffald mod loven.
 • Vi sikrer, at de årlige cirka halvanden milllion tømninger af affaldsspande (dagrenovation) sker på rette tid og sted
 • Vi informerer borgere og virksomheder om affald, for eksempel genbrug 

Driftteam 'Genbrug og Ressourcer'

 • Vi står for driften af genbrugstationerne og omlastestationen
 • Vi vedligholder kommunens cirka 80 mini-genbrugsstationer
Natur, Vand og Vej

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Dennis Grønnegaard Mejer

Opgaver

Natur

 • Vi sørger for, at loven er overholdt i forbindelse med beskyttet natur som moser, åer og enge
 • Vi sørger for, at loven er overholdt i byggesager i forbindelse med fortidsminder og diger
 • Vi sørger for, at loven er overholdt, når det gælder beskyttede dyr og planter
 • Vi plejer naturområder med for eksempel græsning og slåning for at undgå, at områderne gror til

Kyst

 • Vi arbejder med kystbeskyttelse og adgangen til strandene
 • Vi holder øje med kvaliteten af badevandet og står for Blå Flag-ordningen
 • Vi er sekretariat for Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste i Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner

Vand

 • Vi sørger for, at kvaliteten af drikkevandet er i orden
 • Vi sikrer, at ejere etablerer spildevandsanlæg på deres ejendomme
 • Vi sørger for, at vandløbsloven bliver overholdt
 • Vi oprenser og vedligeholder kommunens vandløb

Miljø

 • Vi fører tilsyn og giver miljøgodkendelser til virksomheder og landbrug
 • Vi behandler klagesager om virksomheders udledninger (røg, støj og møg)
 • Ved større projekter vurderer vi, om det er nødvendigt med en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) af hvordan projektet påvirker miljøet
 • Vi fjerner og begrænser jordforurening 
 • Vi skal give tilladelse, før byggeri eller anlægsarbejde kan gå i gang på en forurenet ejendom (§8-tilladelse)
 • Vi skal give tilladelse, hvis en borger eller virksomhed vil genanvende forurenet jord i et projekt (§19-tilladelse)
 • Vi behandler ansøgninger om at installere jordvarme
 • Vi bekæmper rotter over hele kommunen og fører tilsyn med grundejere
Byg, Landzone og Miljø

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Tina Raagaard Sommer

Opgaver

Byg

 • Vi behandler byggesager (efter bygningslovgivningen, planloven og naturbeskyttelsesloven)
 • Vi behandler sager om matrikler og forespørgsler om for eksempel sammelægning af matrikler
 • Vi administrerer lokalplaner
 • Vi tager imod henvendelser fra borgere, der vurderer, at der er ulovlige forhold på andres ejendomme, for eksempel et skur, der ligger for tæt på skellet

Hegnssyn

 • Vi er sekretariat for Hegnssynet

Landzone

 • Vi behandler sager om landzoner
Borgerservice

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Tina Lydia Jensen

Opgaver

 • Vi hjælper dig med at bruge selvbetjeningsløsninger på computere og iPads på rådhuset.
 • Vi betjener borgere som er blevet undtaget for digital selvbetjening.
 • Vi udsteder pas, kørekort og Nem-Id
 • Vi bevilger lån til betaling af ejendomsskat
 • Vi bevilger Helbredstillæg
 • Vi administrerer Folkeregisteret og Bygnings- og Boligregisteret (BBR)
 • Vi behandler sager om indgåelse af ægteskab - både borgerlige og kirkelige vielser
 • Vi behandler ansøgninger om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus