Sagsbehandlingstider og svarfrister

Her kan du se, hvor lang sagsbehandlingstid der kan forventes, fra du har ansøgt, og indtil du modtager en afgørelse.

Vi sagsbehandler så hurtigt, som det er muligt, og kan vi ikke overholde sagsbehandlingstiden, vil du hurtigst muligt få skriftlig besked om, hvornår du kan forvente at modtage en afgørelse.

Du kan eventuelt se mere om reglerne om offentliggørelse af sagsbehandlingstider i retssikkerhedsloven.

Center for Social og Sundhed

Center for Social og Sundhed

Hjemmetræning

Servicelovens § 32a

3 måneder

Rehabilitering praktisk hjælp

Servicelovens § 38a

3 uger

Merudgifter til børn

Servicelovens § 41

6 uger

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap

Servicelovens § 42

6 uger

Ledsageordning for 12-18 årige

Servicelovens § 45

4 uger

Særlig støtte til børn og unge

Servicelovens § 52

4 måneder

Særlig støtte til børn og unge (hjemviste sager)

Servicelovens § 52

3 måneder

Personlig hjælp og pleje

Servicelovens § 83

3 hverdage

Praktisk hjælp

Servicelovens § 83

3 uger

Madservice

Servicelovens § 83

3 hverdage

Rehabilitering personlig pleje

Servicelovens § 83a

3 hverdage

Aflastning og afløsning af ægtefælle mf.

Servicelovens § 84

4 uger

Støtte kontaktperson

Servicelovens § 85

8 uger

Træning efter serviceloven

Servicelovens § 86

5 hverdage

Selvvalgt hjælper til hjemmepleje

Servicelovens § 94

8 uger

Tilskud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ansætter hjælpere til pleje, overvågning mm.

Servicelovens §§ 95-96

4 uger

Ledsagerordning for voksne

Servicelovens § 97

4 uger

Midlertidige botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer

Servicelovens §§ 107-108

8 uger

Nødkald

Servicelovens § 112

10 hverdage

Personlige/kropsbårne hjælpemidler

Servicelovens § 112

4 uger

Tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder

Servicelovens §§ 112-113

6 uger

Støtte til bil

Servicelovens § 114

8 måneder

Boligindretning

Servicelovens § 116

8 uger (mindre boligændringer)

6 måneder (større boligændringer)

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Servicelovens § 118

6 uger

Pasning af døende

Servicelovens § 119

2 uger

Hjemmesygepleje

Sundhedslovens § 138

3 hverdage

Byggesager

Byggesager

Vi oplever for tiden, at både borgere og virksomheder har travlt med at bygge ud og bygge om. Vi er glade for, at der er gang i hjulene i hele Gribskov, men på den korte bane kan det aktuelt betyde lidt længere ventetid. Vi bestræber os på at fastholde en hurtig behandling af sagerne, og vi undskylder, hvis din sag skulle trække længere ud end normalt.

Sagsbehandlingstiden afhænger af, om du fra start har sendt os alt det nødvendige materiale.

 

Gribskov Kommune har følgende servicemål for byggesager.

Vedtaget på Plan- og Miljøudvalgsmøde den 22.2.2016.

 Prioritet   

Sagstype

 

Ønsket sagsbehandlingstid
(fra fuldt oplyst)

 1  

Erhverv

 

2-12 uger afhængig af kompleksitet

 1  

Nybyggeri, herunder tilbygning indenfor byggeretten (”Hurtigbanen”)

 

2 uger

 2  

Byggetilladelser til brug for events, (telte eller andre faste konstruktioner)

 

2 uger

 2  

Anmeldelser

 

2 uger

 2  

Forespørgsler

 

2 uger

 2 Lovliggørelse v. salg (underskrevet købsaftale betinget af lovliggørelse) 2 - 12 uger afhængig af kompleksitet
 3  

Nybyggeri, herunder tilbygning med helhedsvurdering eller dispensationer

 

10 uger

 3  

Øvrige faste konstruktioner

 

10 uger

 4  

Lovliggørelse af eksisterende byggeri

 

Ingen servicemål

 5  

Henvendelser om anden ejendom, typisk klager over byggeri hos nabo

 

Ingen servicemål

Hurtigbanen gælder for sommerhuse i sommerhusområder og enfamliehuse i byzone, der opfylder krav til højde og afstand til skel. Den gælder, hvis der ikke er behov for partshøring, dispensation fra lokalplan, naturbeskyttelsesloven, deklaration eller lign.

Generelt: Det tilstræbes, at flest mulige sager håndteres inden for ovennævnte tider. Særligt for sagerne, der har 3. prioritet, forventes en del af disse at have kortere svartid.

Forskellige konkrete forhold kan føre til længere sagsbehandlingstid, herunder lange svartider fra ansøger på supplerende spørgsmål, høringer eller politisk forelæggelse.

Erhvervssager:
Indenfor 3 uger skal ansøger oplyses, om sagen er fuldt oplyst, eller om der er behov for yderligere oplysninger.

Generelt for alle byggesager
Hvis du søger dispensation, eller hvis kommunen skal foretage en helhedsvurdering, går der længere tid med at behandle din sag. Det skyldes, at andre myndigheder eller naboer måske skal udtale sig.

Hvis du vil sikre dig en hurtig sagsbehandling, så vær opmærksom på anden gældende lovgivning som fx:

  • Lokalplan eller byplanvedtægt
  • Deklarationer
  • Naturbeskyttelsesloven