Ældre og Udbud - Temaudvalg

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Ældre og Udbud er et §17, stk. 4 udvalg. Et §17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til være rådgivende eller forberedende udvalg.
Udvalget blev nedlagt sommer 2019.

Medlemmer

 Arbejdsområder

Opgaven for udvalget falder i 5 hovedtemaer, som er:

 1. Visioner og udvælgelseskriterier
  Udvalget skal undersøge, hvilke visioner og ønsker der er til hjemmeplejen i Gribskov - både blandt politikere, borgere, pårørende og leverandører. Visionerne danner baggrund for de kriterier, der lægges til grund for udvælgelse af leverandører.
 2. Kvalitetsmodel og -krav
  Udvalget drøfter modeller og perspektiver for, hvordan der kan følges op på, om de politisk vedtagne kvalitetskrav faktisk leveres hos borgerne. Her vil udvalget komme ind på kontrol versus tillid, udvælgelse af kontrol- og kvalitetsparametre samt betragtninger om fordele og ulemper ved forskellige kvalitetsmodeller.
 3. Visitation
  Udvalget drøfter, hvordan der kan sammensættes en visitationsmodel, der tilgodeser behovet for gennemsigtighed i, hvordan der visiteres, så både borgere/pårørende, leverandører, myndighedsfunktionen såvel som politikere er trygge ved modellen.
 4. Organisering - udbudsmodel
  Udvalget drøfter konstruktioner for, hvordan der kan sammensættes en leverandørtilbudsvifte, der tager hensyn til kravet om frit valg for borgerne, samt i hvilket omfang der ønskes en kommunal leverandør.
 5. Samarbejds- og styringsmodel
  Udvalget drøfter, hvordan der kan sammensættes en model, der sikrer den bedst mulige dialog mellem kommunen og leverandørerne i tilfælde af usikkerheder om kvaliteten af de leverede ydelser. Hertil drøfter udvalget erfaringerne med den nuværende påbudsmodel, erfaringer fra Innovationspartnerskabet samt øvrige væsentlige erfaringer fra den nuværende kontraktstyring.

Dagsordner og referater