Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Mandag den 12-11-2018 kl. 19:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

206. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-18


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at godkende dagsorden

 


Sagsfremstilling

Forud for byrådsmøder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 1031 af 06.07.2018 § 8


Beslutning
 1.  

 

Godkendt at begynde behandling af lukkede punkter inden klokken 17.00.

 

Birgit Roswall (V) og Pia Foght (A) afprøvede deres habilitet i forhold til dagsordenspunkter 227 og 228. Pia Foght erklæret habil. Birgit Roswall erklæret inhabil i forhold til dagsordenspunkt 228 (Direktion - ny profil)

 

Anbefalingen fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget (sag om takster 2019) forelagt for Byrådet på mødet.

 

Dagsorden godkendt.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

207. Ændring af krav om sikkerhedsstillelse

Sagsnummer: 00.07.00-A00-2-18


Resume

Gribskov Kommune stiller i forbindelse med udbud af byggeprojekter på over 300.000 kr. krav om, at entreprepenører mv., som ønsker at byde på opgaver, skal kunne stille med en sikkerhedsstillelse, således at kommunen er sikret mod tab, hvis virksomheden ikke er i stand til at udfører opgaven fysisk eller økonomisk. Dette krav foreslås ændret, således at krav om sikkerhedsstilltelse først stilles ved opgaver på over 1 mio. kr. Begrundelsen for dette er, at det vil sænke omkostningerne og lette den administrative byrde for både kommunen og entreprenørerne. Samtidig vil det følge anbefalingen i AB18 (byggeriets nye aftalevilkår efter AB92), Dermed vil det gøre det nemmere for mindre entreprenører, at byde ind på kommunale opgaver.


Administrationen indstille til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte
 1. at kommunes krav om sikkerhedsstillelse ændres, så der stilles krav om sikkerhedsstillelse ved byggeprojekter over 1 mio. kr.
 2. at der i forbindelse med kontraktindgåelse sikres, at betalinger hele tiden følger fremgangen i byggeriet, leverance af materialer mv.,

Historik

 

Økonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 218:

1. - 2. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Begrundelsen for at hæve grænsen for, hvornår der stilles krav om sikkerhedsstillelse ifm med byggeprojekter, er at det vil lette den administrative og økonomiske byrde for entreprenørerne. Samtidig vil kommunens administrative byrde ligeledes blive lettet. Dette er også i overensstemmelse med ændringerne i AB18, jf. nedenfor.

 

Kravet om garanti rammer mindre entreprenører forholdsvis hårdt, da de ofte ikke har de samme muligheder for at få bankgarantier som større entreprenører. Derudover medfører kravet om garantier mere administrativt arbejde for såvel entreprenøren som for bygherren, hvilket igen formodes at være en større byrde for små virksomheder.

Kravet om garantier medfører også omkostninger for entreprenørerne, idet et pengeinstitut vil opkræve provision for at stille en garanti. Eksempelvis har Jyske Bank oplyst, at deres standard garantiprovision i tilfælde med byggegarantier udgør 2,75% p.a. Derved medfører garantierne/entreprenørens sikkerhedsstillelse ekstra omkostninger for entreprenørerne, hvilket i sidste ende betyder, at projektet bliver dyrere for Kommunen.

 

Begrebet "entreprenørens sikkerhedsstillelse" dækker over, at en entreprenør skal stille en økonomisk garanti for, at en aftale bliver overholdt. Garantien sikrer, at der ”lægges ud” for leverandøren i tilfælde af, at denne misligholder aftalen. Kravet om garantier er således et værktøj som en bygherre - i dette tilfælde Gribskov Kommune - kan bruge til at formindske den risiko, der er ved byggeprojekter.

 

Uddrag fra AB18: "§9 stk 1, Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde."

 

I Gribskov kommune prisafprøves byggeprojekter i dag, og via betalingsbetingelserne tages der højde for risiko for tab, da der er opmærksomhed på først at betale, når varer er leveret eller byggeri udført.

 

Gribskov Kommune stiller pt. krav om en sikkerhedsstillelse ved projekter helt ned til 300.000 kr.

 

Det er op til de enkelte kommuner selv at fastsætte, om, og hvornår, der skal stilles krav om sikkerhedsstillelse. Derfor er der også store udsving mellem, hvad de forskellige kommuner stiller krav om.

 

Hvis Gribskov Kommune ændrer sine krav om sikkerhedsstillelse til at gælde for projekter på over 1 mio. kr. vil det være på linie med 46 andre Kommuner, jf. undersøgelse fra Danske Byggeri medio 2018:

 


Lovgrundlag

AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed - AB 92, udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992) og AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed - AB 18)


Økonomi

Jævnfør sagsfremstillingen vil der fortsat være særlig opmærksomhed ved kontraktindgåelse, og på betalingsbetingelser for at eliminere den forøget risiko, der alt andet lige vil være forbundet med en ændring af kravet om, hvornår der skal stilles krav om sikkerhedsstillelse.

 

Anvendes sikkerhedsstillelse skal der indtil aflevering har fundet sted, stilles sikkerhed svarende til 15 % af entreprisesummen uden moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %, Ved 1 års gennemgang til 2% og lukkes ved 5 års gennemgang.


Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

208. Vestforbrænding, kommunal godkendelse af låneramme 2019-2020

Sagsnummer: 00.01.00-G00-3663-18


Resume

Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets godkendelse af låneramme 2019-2020 for Vestforbrændingen. Vestforbrænding har i henvendelse af 10. oktober 2018 anmodet Gribskov Kommune, og de andre 18 interessentkommuner, om godkendelse af låneramme 2019-2020 på 353 mio. kr. Anmodningen sker på baggrund af afholdt bestyrelsesmøde d. 19. september 2018. Gribskov Kommunen har, som de andre deltagende kommuner, udpeget en repræsentant til Vestforbrændings bestyrelse.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at godkende Vestforbrændingens låneramme 2019-2020 på 353,0 mio. kr.

Historik

 
Økonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 219:

 1. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 

 


Sagsfremstilling

Jævnfør vedlagte bilag "Brev Låneramme 2019-2020 Borgmesterkontoret" anmodes der specifikt om kommunalbestyrelsen samtykke til:

 

"at Vestforbrænding får godkendt låneramme 2019-20 på 353,0 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer i 2019 på 159,0 mio. kr. og i 2020 på 194,0 mio. kr."

 

"at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3", jf. også bilag "Vestforbrændings vedtægter ...... ".

 

Lån påregnes optaget i KommuneKredit.

 

Jævnfør bilag "Låneramme 2019-20" skal lånerammen anvendes til "Strategiske investeringer" og "Driftsmæssige investeringer" (uddrag fra bilag):

 

 

 

Anmodningen om godkendelse af Låneramme sker i henhold til Vestforbrændings vedtægter §10. Bestyrelsen, stk. 14, (se bilag "Vestforbrændings vedtægter ...... "), hvoraf fremgår, at optagelse af lån "..... kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser."


Lovgrundlag

Den Kommunale styrelseslov


Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Gribskov Kommune. Men kommunen er som interessentkommunen forholdsmæssig garant ("pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet") for Vestforbrændings gæld. Kommunens andel udgør i Regnskab 2017 4,54% svarende til 72,6 mio. kr.

 

Forudsat, at kommunens andel er uændret, og forudsat fuld udnyttelse af låneramme 2019-2020 (der ses bort for evt. afdrag i perioden) vil Gribskov Kommunens hæftelse, ultimo 2020, komme til at udgøre yderligere 16,0 mio. kr.


Beslutning
 1. Tiltrådt

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

209. Takster 2019 Børn og Familie

Sagsnummer: 00.30.04-G01-4-18


Resume

Udvalget Børn og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen vedører takster 2019 for udvalget Børn og Familie's område.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
 1. at godkende takster 2019 for udvalget Børn og Families område

Historik

Børn og Familie, 5. november 2018, pkt.101:

1. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver Hansen fraværende. Mette Marianne Tolstrup deltog i mødet som stedfortræder for Betina Sølver Hansen.

 


Økonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 220:

 1. Behandling af punktet udsat til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde mandag den 12. november 2018.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 

Økonomiudvalget, 12. november 2018, pkt. 240:

 1.  Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følge anbefalingen fra udvalget Børn og Familie.

 


Sagsfremstilling

Udvalget Børn og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

De foreløbige takster for 2019 blev godkendt ved Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 og her blev det samtidig anført, at der ville blive fremlagt nye takster for udvalget Børn og Familie's område. Dette som følge af beslutninger i forbindelse med genåbning af budgettet, men også på baggrund af budgetaftalen 2019.

 

Det er et krav at takster skal besluttes og udmeldes senest 30. november hvis det skal have virkning fra 1. januar 2019. Derfor er det vigtigt at der træffes en beslutning på dette møde.

 

Administrationen har udregnet nye takster og de kan ses i bilag "Takster børneområdet 2019".

 

Taksterne er påvirket af følgende ændringer:

 • Ændret åbningstid, der træder i kraft 1. april 2019. Herefter vil der være dagtilbud med enten 49,5 timer eller 52 timer åbent om ugen. Heraf følger at forældrebetalingen er differentieret
 • Lukning af dagplejens gæstehus pr. 1. april 2019
 • Opsigelse af driftsoverenskomst med Søborg pr. 1. juni 2019
 • Den udvidede åbningstid i to af kommunens institutioner bortfalder pr. 31. marts 2019
 • Udvidelse af antallet af lukkedage, idet dagtilbud vil være lukket (med nødpasning) mellem jul og nytår, mens der i fritidsordninger er lukket mellem jul og nytår samt 2 uger i sommerferien

 

 

Som følge af budgetændringerne vil taksten således være eet beløb i perioden 1. januar til 31. marts 2019 og et andet beløb i perioden 1. april til 31. december 2019. Det fremgår af vedlagte bilag.

 

 


Beslutning
 1.  Tiltrådt.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

210. Mødeplan 2019

Sagsnummer: 00.22.02-A01-5-18


Resume

Sagen handler om mødeplan for byråds- og udvalgsmøder i 2019. Økonomiudvalget behandler sagen med henblik på at komme med en anbefaling til Byrådet.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at beslutte justeringer i mødemodellen
 2. at beslutte en samlet mødeplan for byråds- og udvalgsmøder samt byrådsseminarer for 2019
 3. at beslutte datoer for Byrådets dialogmøder med lokalsamfund, som afholdes uden for rådhuset i 2019

Historik

 

Økonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 221:

 1. Anbefalet at beslutte mødemodellen som foreslået med den opfordring til alle udvalg, at de benytter den fleksibilitet, der ligger i modellen til at beslutte deres mødetidspunkt og mødevarighed ud fra en konkret vurdering, så for eksempel møderne i nogle fagudvalg begynder kl. 15.00 eller senere, hvis muligt.
 2. Anbefalet med den ændring, at der ikke afholdes byrådsseminar den 8. januar, men der afholdes byrådsseminar forud for byrådsmøde den 5. februar samt at der ikke afholdes byrådsseminar i dagene 25. og 26. april, men der afholdes byrådsseminar tirsdag den 23. april.
 3. Anbefalet at holde dialogmøderne om tirsdagen, på de foreslåede datoer.

 

En tilrettet mødekalender eftersendes til Byrådet inden byrådsmødet den 12. november.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

HVAD SIGER LOVEN?

Byrådet beslutter, hvornår og hvor ordinære byrådsmøder skal afholdes. Byrådet kan også beslutte at afholde seminarer for byrådsmedlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Byrådet skal så vidt muligt træffe den beslutning i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

 

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer hvert år beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden byrådsmøder, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til byrådsmedlemmer senest 4 hverdage før byrådsmødet.

 

 

AFSÆT FOR PLANLÆGNING

Byrådet besluttede, at mandag skulle være den eneste ugentlige mødedag for ordinære møder i stående udvalg og byrådet i perioden august - december 2018, og at mødedagen skulle flyttes fra mandag til tirsdag i 2019. Byrådet traf beslutningerne henholdsvis den 16. april og den 14. maj 2018. Administrationen har løbende indsamlet erfaringer med den nye mødemodel. To ønsker er særlig fremtrædende: Et ønske om pause mellem de enkelte møder og et ønske om bedre mulighed for at holde andre møder end ordinære udvalgsmøder i de stående udvalg og Byrådet på den ugentlige mødedag. Derfor forelægger administrationen i dette punkt et forslag til justering af mødemodellen.

 

 

ANTAGELSER BAG MODELLEN

 

Forløb på 4 uger

Modellen bygger på fire mødeuger pr. mødeforløb.

 

Et mødeforløb er en måde at sikre, at en sag, som skal behandles i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd kan komme hele vejen igennem fra fagudvalget til økonomiudvalget og til byrådet på en relativ kort tid, samtidig med at vi overholder lovens krav om, at udvalgserklæringer fra de stående udvalg udsendes sammen med dagsorden til økonomiudvalgsmøde, og udvalgserklæringer fra økonomiudvalget udsendes med dagsorden til byrådsmøde. Tabellen nedenunder viser et mødeforløb:

 

Uge 1

Uge 2

Uge 3

Uge 4

Møder i stående udvalg

Møder i stående udvalg

Økonomiudvalgsmøde

Byrådsmøde

 

 

Hvilke møder skal afholdes om tirsdagen?

Alle ordinære møder i Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg afvikles om tirsdagen.

 

Mødevarighed

Der er fortsat afsat to og en halv time til møder i stående udvalg. I 2019 gælder en mødevarighed på to og en halv time også for møder i udvalgene Udvikling, By og Land samt Økonomiudvalget.

Dog kan de udvalg, der afholder møder mellem klokken 17.00 og kl. 19.30 (ÆSS, UBL, BF, KEO), forlænge deres møder, med mindre de selv lægger andre møder umiddelbart efter deres udvalgsmøde samme dag.

 

Pauser

Der er indlagt mødepauser mellem de enkelte møder.

 

Mulighed for andre møder

Modellen opererer med mulighed for andre møder, for eksempel møder med bestyrelser, borgere og andre interessenter, men det er ikke ensbetydende med at alle møder af den slags kan afholdes inden for mødedagen. Nogle gange vil hensyn til de borgere/interessenter politikerne ønsker at inddrage betyde, at mødet skal holdes på en anden ugedag og et andet tidspunkt. Dertil kommer, at de muligheder, modellen udpeger, også er tilskrevet bestemte udvalg i bestemte uger. Dette er gjort af hensyn til at sikre udvalgene en mulighed for at forlænge ordinære møder efter behov, træffe hurtige beslutninger om mødedatoer for andre møder samt det øvrige planlægnings- og koordineringsarbejde.

 

Plads til møder i § 17, stk. 4 udvalg

Med kendskab til aktuel udvalgssammensætning er der udpeget en mulig tidsramme for § 17, stk. 4 udvalg henholdsvis Ældre og Udbud samt Strategi og Samskabelse i Gribskov. Forslagene læner sig op ad disse udvalgs mødeplaner i 2018. Men antallet af stående udvalg og den kendsgerning, at 21 ud af 23 byrådsmedlemmer arbejder i flere end et udvalg (mellem to og fem udvalg) samt ønsket om, at ordinære møder begynder som udgangspunkt tidligst kl. 14.00 betyder tilsammen, at modellen gælder for ordinære møder i stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Alle andre møder kan kun indarbejdes i modellen, hvis det er muligt.

 

§17, stk. 4 udvalg har deres virkeperiode indtil henholdsvis

 • 31. december 2019 (Startegi og Samskabelse i Gribskov) og
 • 24. juni 2019 (Ældre og Udbud)

 

 

MØDEMODEL 2019 FOR STÅENDE UDVALG OG ØKONOMIUDVALGET

 

Tabellen nedenunder viser, hvordan mødemodellen kan se ud i forhold til møderne i stående udvalg og Økonomiudvalget. Farverne indikerer det tidsrum, som det enkelte udvalg frit kan agere i, hvis udvalget der er behov for

 

Uge

Uge 1

Uge 2

Uge 3

11.00 - 13.30

Reserveret som mulighed for andre møder, for eksempel møder med interessenter, for  medlemmer af udvalgene Forebyggelse og Idræt samt Miljø, Klima og Kyst

Reserveret som mulighed for andre møder, for eksempel møder med interessenter, for  medlemmer af udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

 

Pause

 

 

 

14.00 - 16.30

Forebyggelse og Idræt

samtidig med

Miljø, Klima og Kyst

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

samtidig med

at der er mulighed for møde i § 17, stk. 4 Ældre og Udbud 

Økonomiudvalget

Pause

 

 

 

17.00 - 19.30

Ældre, Social og Sundhed

samtidig med

Udvikling, By og Land

Børn og Familie

samtidig med

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Reserveret som mulighed for møde i § 17, stk. 4 Strategi og Samskabelse i Gribskov

Pause

 

 

 

20.00 - 22.00

Reserveret som mulighed for andre møder , for eksempel møder med interessenter, for medlemmer af udvalgene Ældre, Social og Sundhed samt Udvikling, By og Land

Reserveret som mulighed for andre møder, for eksempel møder med interessenter, for  medlemmer af udvalgene Børn og Familie samt Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Reserveret som mulighed for at afholde Byrådets dialogmøder med lokalsamfundene samt  nogle andre møder , for eksempel møder med interessenter, for medlemmer af § 17, stk. 4 udvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov

 

Farverne indikerer det tidsrum, som det enkelte udvalg frit kan agere i, hvis udvalget der er behov for at justere tidsplanen for det enkelte møde.

 

MØDEMODEL 2019 FOR BYRÅDET

 

Modellen for byrådsmøder foreslås videreført uden ændringer i tidsrammen. Standardmødeplan ser ud som angivet i tabellen nedenunder. Den konkrete mødeplan for en bestemt mødedato udsendes sammen med dagsorden.

 

Uge

Uge 4

15.00 - 17.00

Byrådets temamøder

17.00 - 18.00

Byrådsmøde: Behandling af lukkede punkter

18.00 - 19.00

Middag

19.00 - senest til kl. 20.00

Byrådets spørgetid

Senest kl. 20.00 - og gerne til klokken 22.00

Byrådsmøde: Behandling af åbnepunkter

 

Byrådet skal dog være opmærksom på formen for byrådets eventuelle temamøder mellem klokken 15.00 og 17.00. Formen kan variere, så den bedst muligt matcher Byrådets behov.

 

 

MØDEDATOER I 2019

 

Udkast for mødedatoer for byråds- og udvalgsmøder i 2019 er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag 1. Planen tager afsæt i tirsdag som den ugentlige mødedag og indebærer forslag til tre seminarer efter §9 a i Kommunestyrelsesloven:

 • byrådsseminar vinter 2019 (halvdagsseminar, som tidligst begynder kl. 14, ligesom ordinære møder)
 • byrådsseminar forår 2019 (to dage med heldagsseminar)
 • byrådsseminar (budgetseminar) august 2019 (to dage med heldagsseminar)

 

Datoerne for byråds- og udvalgsmøder tager højde for blandt andet regnskabs- og budgetarbejde, hvor loven forpligter Byrådet til at nå bestemte resultater inden for bestemte tidsfrister. Administrationen gør særlig opmærksom på to ting:

 

 1. Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 11. juni udsendes uden anbefalinger fra fagudvalgsmøder, som finder sted den 4. juni. Anbefalingerne eftersendes dagsorden.
 2. Økonomiudvalgets 2. budgetbehandling foreslås afholdt som et møde i "uge 4" forud for ordinært byrådsmøde den 1. oktober.

 

 

BYRÅDETS DIALOGMØDER 2019

 

Byrådet besluttede at afholdte 12 dialogmøder uden for rådhuset i løbet af valgperioden, herunder 4 møder i 2019. Møderne skal afholdes i de 12 lokalområder, der udgør kommunens valgdistrikter. Byrådet traf beslutningen den 16. april 2018. Hvis Byrådet fastholder ønsket om, at møderne afholdes i den ugentlige mødedag, foreslår administrationen, at mødeplanen for dialogmøder afholdes i samme uge som møder i Økonomiudvalget på følgende dage:

 

 • Tirsdag 5. marts 2019
 • Tirsdag 2. april 2019
 • Tirsdag 27. august 2019
 • Tirsdag 5. november 2019

 

En anden mulighed vil være at holde møderne i samme uge som økonomiudvalgsmøder finder sted, men om torsdagen på følgende datoer:

 

 • Torsdag 7. marts 2019
 • Torsdag 4. april 2019
 • Torsdag 29. august 2019
 • Torsdag 7. november 2019

 

Ved at beslutte mødedatoerne for hele året sikrer Byrådet en mulighed for, at andre (Økonomiudvalget, § 17, stk. 4 udvalg mv.) også kan bruge aftener i "uge 3" til møder med interessenter mv.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.012018 (Kommunestyrelsesloven) § 8, stk. 1, 3 og 4, § 9 a, stk. 1, § 20 stk. 1, 3 og 4


Økonomi

Udgifter til afholdelse af udvalgsmøder finansieres fra rammen Politiske udvalg og formål


Beslutning

1. - 3. Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

211. Forsøg med andre mødeformer og udvikling af politikerrollen

Sagsnummer: 00.16.00-G01-82-18


Resume

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov indstiller til ØU at anbefale Byrådet at beslutte at afprøve forskellige møde- og arbejdsformer som en del af byråds- og udvalgsarbejdet. Sagen kommer på dagsorden som opfølgning på Byrådets temamøde 1. oktober 2018.


Temaudvalget for Strategi og Samskabelse i Gribskov indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte
 1. At afprøve en ny form for temamøder forud for nogle af byrådsmøderne i resten af 2018 og i 2019
 2. At kommunen i udvalgte sager skal begynde flere beslutningsforløb med en åben drøftelse i udvalget
 3. At temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov udformer og tilrettelægger et udviklingsforløb omkring politikerrollen

Historik

 
Økonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 222:

1. - 3. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

På temamødet den 1. oktober arbejdede Byrådet med en række emner omkring samskabelse samt forskellige måder at samarbejde og have dialog på. Drøftelserne på temamødet var inspireret af de oplæg, politikerne blev præsenteret for på budgetseminaret, hvor blandt andet Hedensted Kommune fortalte om deres dialogmøder.

 

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov har efterfølgende behandlet Byrådets input og tilkendegivelser. Samlet set var der ønske om at afprøve flere måder at arbejde på i Byrådet.

 

 

Temamøde med åben dialog

Strategi og Samskabelse i Gribskov anbefaler, at Byrådet fra slutningen af 2018 og i løbet af 2019 afprøver en ny mødeform for Byrådets temamøder.

 

Forslaget går ud på at bruge nogle af de kommende temamøder som dialogmøder forud for de ordinære byrådsmøder, For eksempel at bruge en time af temamødefladen til et dialogmøde, hvor byrådsmedlemmer har dialog med hinanden uden fast dagsorden. Dialogmøderne er tænkt som møder, hvor politikerne selv sætter de emner, de gerne vil drøfte med hinanden, på dagsordenen. Desuden kan de invitere relevante borgere, foreninger og andre involverede til at deltage i dialogen. Det kan for eksempel være, at en politiker har hørt en borger fortælle om en god ide til udvikling af kommunen og ønsker at drøfte denne ide med Byrådet.

 

Formålet med møderne er at have en åben dialog med hinanden, hvor man kan afprøve forskellige ideer og afstemme afsæt. Hvis Byrådet vælger at arbejde videre med sagen og ønsker at træffe konkrete beslutninger, skal administrationen som opfølgning på mødet forberede en beslutningssag til et ordinært møde i relevante udvalg eller i Byrådet.

 

Hvis Byrådet beslutter at afprøve den nye mødeform som foreslået, skal Sekretariatet koordinere det praktiske omkring mødeplanlægning og afholdelse.

 

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov vil samle op på erfaringerne med den nye mødeform og på den baggrund komme med en indstilling til Byrådet ultimo 2019, som beskriver, hvordan dialogmøderne kan implementeres med en mere permanent ramme. 

 

"Blanke dagsordener"

Strategi og Samskabelse i Gribskov anbefaler, at kommunen skal afprøve at begynde flere beslutningsforløb med en åben drøftelse i udvalget.

 

Det vil sige, at i udvalgte sager vil den første udvalgsbehandling kunne ske ud fra en "blank dagsorden". Et dagsordenspunkt bliver oprettet alene med et emne, men uden længere beskrivelser, sceanarier eller en konkret indstilling fra administrationen. Udvalget tager den første drøftelse af emnet og tilkendegiver deres holdninger og ønsker om, i hvilken retning de gerne vil gå, samt hvad der skal belyses i sagen. Efterfølgende bearbejder og belyser administrationen emnet i en ny dagsorden med et oplyst beslutningsgrundlag. Den form for "blanke dagsordener" er allerede afprøvet i blandt andet udvalget for Ældre, Social og Sundhed og i Børn og Familie med gode erfaringer.

 

Denne arbejdsform kan være særlig gavnlig i sager, som handler om at sætte retning, udvikle nye tiltag eller indhente inspiration.

 

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov opfordrer Byrådet til at udbrede arbejdsformen til alle udvalg som et forsøg i 2019. Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov vil samtidig samle op på erfaringerne med den nye arbejdsform og på den baggrund komme med en indstilling til Byrådet ultimo 2019.

 

 

Udvikling af politikerrollen 

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov har samlet op på Byrådets drøftelser i forbindelse med budgetseminaret i Aarhus samt temamødet den 1. oktober. Udvalget ser et ønske om at udvikle politikerrollen, så politikere kan arbejde mere overordnet med politikudvikling, og have mindre fokus på konkret sagsbehandling. Temaudvalget anbefaler derfor Byrådet at igangsætte et udviklingsforløb omkring politikerrollen.

 

Hvis Byrådet beslutter at igangsætte udviklingsforløbet, vil temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov udforme og tilrettelægge forløbet med fokus på konkret praktisk anvendelse.

 


Lovgrundlag

LBK  nr 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) §8, §17, stk. 4 og §20


Økonomi

Eventuelle udgifter til oplæg udefra eller ekstern facilitering af forløb om politikerrollen vil blive afholdt indenfor budget afsat til Teamudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov. Der er ialt afsat 200.000 kr. til temaudvalgets arbejde i perioden frem til udgangen af 2019


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

212. Det videre arbejde med samskabelse

Sagsnummer: 00.16.00-G01-2847-18


Resume

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet, hvordan Gribskov Kommune skal arbejde med samskabelse i 2018 og 2019. Formålet er, at Byrådet gennem forsøg med samskabelse opnår den viden og erfaring, der skal til for at danne en fælles forståelse af samskabelse, og hvad det kan bidrage med.

 


Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. At beslutte, at hvert fagudvalg skal arbejde med mindst et samskabelsesforsøg i løbet af 2018 og 2019
 2. At beslutte, at det er op til de enkelte fagudvalg at bestemme, hvilke form og karakter samskabelsen skal have
 3. At beslutte, at administrationen skal arbejde med samskabelsesforsøg i forhold til udvalgte tværgående indsatser

 


Historik

 
Økonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 223:

1. - 3. Anbefalet.

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Byrådet afholdt temamøde om samskabelse den 1. oktober 2018. På mødet drøftede Byrådet, hvordan Gribskov Kommune kan arbejde forsøgsvis med samskabelse, hvordan samskabelsesforsøgene kan udvælges, og hvorvidt alle fagudvalg skal arbejde med samskabelse.

 

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov har efterfølgende behandlet Byrådets input og tilkendegivelser. Samlet set var der ønske om:

 

 • At der arbejdes med en kombination af cases fra fagudvalg og tværgående indsatser som for eksempel dialogmøder i lokalsamfundene
 • At det i en eller flere af casene skal være borgere og foreninger, der byder ind med, hvor det giver bedst mening at samskabe
 • At udvælgelsen af cases lægges ud til fagudvalgene, så de kan vælge noget, de alligevel skal arbejde med i perioden, og som giver mening at samskabe om
 • At alle fagudvalg som udgangspunkt arbejder med samskabelse i løbet af 2018 og 2019

 

På den baggrund anbefaler Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov, at hvert fagudvalg skal arbejde med mindst et samskabelsesforsøg i løbet af 2018 og 2019. Det skal være op til det enkelte udvalg at beslutte, hvad de vil samskabe om, hvem der skal indgå, og om det skal omfatte myndighed med videre. I forhold til tværgående indsatser som udarbejdelse af Udviklingsstrategi og afholdelse af dialogmøder med lokalsamfundene skal disse også indgå i arbejdet med at afprøve samskabelse som metode.

 

Når Byrådet med dette punkt har truffet beslutning, vil fagudvalgene få fremlagt en sag, hvor de skal drøfte og vælge, hvordan de vil arbejde med samskabelse. Administrationen vil bistå fagudvalgene, når punktet om samskabelse behandles på de respektive udvalgsmøder og herigennem understøtte, at der så vidt muligt vælges forskellige typer af cases. Administrationen vil desuden skitsere, hvilken rolle Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov vil have i det videre forløb.

 

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov vil have en koordinerende rolle undervejs og følge alle samskabelsesforsøgene for at få mest mulig viden om, hvad samskabelse kan bidrage med, og hvilke opmærksomhedspunkter der er forbundet med det. Temaudvalget vil i slutningen af 2019 samle op på de erfaringer, kommunen har fået med samskabelse og efterfølgende komme med en anbefaling til en fælles forståelse af, hvordan vi arbejder med samskabelse i Gribskov kommune.

 

 


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

213. STU udbud og konsekvenser

Sagsnummer: 15.00.20-K07-1-18


Resume

Udvalget behandler sagen fordi STU (Særlig Tilrettelagt Ungeuddannelse) skal i udbud. Sagen behandles parallelt i udvalgene Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse, Ældre, Social og Sundhed samt Børn og Familie. Udvalgene skal anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse, at anbefale økonomiudvalget og byrådet

1. at den nuværende strategiske samarbejdsaftale med Kilden opsiges med virkning fra 31. december 2019

2. at Gribskov Kommunes serviceniveau for STU revideres som konsekvens af punkt 1

3. at Gribskov Kommune ikke etablerer et eget STU tilbud


Historik

Ældre, Social og Sundhed, 22. oktober 2018, pkt. 97:

1.-3. Anbefalet

 

Børn og Familie, 29. oktober 2018, pkt. 93:
Ad. 1-3: Udvalget anbefalede punkt 1-3 godkendt.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver Hansen fraværende. Mette Marianne Tolstrup deltog i mødet som stedfortræder for Betina Sølver Hansen.

 

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse , 29. oktober 2018, pkt. 41:

1: Tiltrådt

2: Tiltrådt

3: Tiltrådt

 

 Økonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 224:

1. - 3. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes udgifter til STU har i perioden 2014 til 2017 været på i alt 53.670.143 kr. Dermed er ydelsen omfattet af Udbudslovens afsnit lll om Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. Ifølge Udbudsloven er indkøb, som over en 4-årig periode overstiger tærskelværdien på 5.583.825 kr. omfattet af reglerne.

 

Samtidigt har udgiftsniveauet for STU gjort et udbud relevant, og det forventes at medvirke til at sikre bedre priser, øget kvalitet og tættere opfølgning hos leverandørerne af STU tilbud. Et udbud af STU ydelserne ønskes derfor gennemført i første halvår af 2019 med forventet ikrafttrædelse af samarbejde med samarbejdspartnerne i andet halvår 2019.

 

Gribskov Kommune godkendte den 12. september 2012 en strategisk partnerskabsaftale med den socialøkonomiske virksomhed Kilden. Som en del af aftalen er Gribskov Kommune bl.a. forpligtet til, at betale for 12 STU pladser på Kilden hvert år. Gribskov Kommune har gennem årene gentagne gange oplevet vanskeligheder med at finde tilstrækkeligt med elever, hvor Kilden er det rette STU tilbud.

Partnerskabsaftalen er løbende og kan opsiges af begge parter med et varsel på mindst 12 måneder. I 2018 har vilkårene i aftalen været drøftet med Kilden, Kilden er således varskoet om, at Gribskov Kommune har overvejelser om et ændret fremtidigt samarbejde.

 

Som konsekvens af Udbudslovens afsnit lll indstiller administrationen, at den gældende strategiske partnerskabsaftale med Kilden opsiges umiddelbart efter den politiske behandling i Byrådet den 12. november 2018 med virkning fra 1. december 2019.

 

Samtidigt med opsigelsen inviteres Kilden til dialog med Gribskov Kommune, for at parterne sammen kan udvikle et nyt oplæg til fortsat strategisk samarbejde. Den reviderede strategiske partnerskabsaftale fremlægges til politisk godkendelse i 2. halvår 2019.

 

Store dele af Gribskov Kommunes nuværende serviceniveau er fortsat relevant, og kan umiddelbart indgå i arbejdet med at formulere et nyt serviceniveau. Yderligere er der gennem årene opnået en større erfaring med visitationen til STU, blandt andet fra sager, der er blevet behandlet i Ankestyrelsen. Disse erfaringer kan med fordel indgå i beskrivelsen af det ny serviceniveau, hvor resultatet af udbuddet også skal indarbejdes.

 

Økonomiudvalget behandlede den 29. januar 2018, sagen "Udbud af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (sag nr.: 15.00.20-K07-1-18).

Her besluttede man, at fastholde beslutninger fra behandlingen, i Udvalgene Erhverv og Beskæftigelse-, Forebyggelse Social og Sundhed samt Børn og Familie om, at Gribskov Kommune ikke deltager i fælles tværkommunalt udbud med en række andre kommuner i Nordsjælland.

 

Økonomiudvalget vedtog også, at der skulle ske en fornyet forelæggelse for de relevante fagudvalg på et fælles møde. Mødet er afholdt den 17. september, 2018, hvor de tre udvalg fik en generel orientering om STU lovgivning, målgrupper, visitation mm. I forlængelse af det orienterende møde er denne dagsorden opfølgning på Økonomiudvalgets behandling, og på ønsket om, at få belyst muligheden for at drive STU tilbud i eget regi.

 

Administrationen indstiller, at Gribskov Kommune ikke selv etablere et STU tilbud. Begrundelsen er:

 

A: Den socialøkonomiske virksomhed Kilden har fortsat et velfungerende STU tilbud, og bl.a. den geografiske placering betyder, at Gribskov Kommune også i fremtiden vil visitere unge til STU på Kilden. Det forudsætter naturligvis, at Kilden afgiver et tilbud i udbudsprocessen, samt at de vinder ud fra de opstillede kriterier.

Hvis Gribskov Kommune etablerer et eget tilbud, vil det være nødvendigt, at en bestemt mængde elever deltager i tilbuddet, hvis institutionen skal være rentabel målt på månedspriser. Det vil betyde, at antallet af elever til Kilden generelt vil blive mindre, og at indtægtsgrundlaget for Kilden vil falde tilsvarende.

 

B: Gribskov Kommune skal i samarbejde med 8 andre kommuner i Nordsjælland etablere den Forberedende Grunduddannelse for unge, der ikke er optaget på en ungdomsuddannelse.

Der er tale om en helt ny type af institution, som bl.a. indeholder det vi i dag kender som produktionsskole, VUC og EGU. Skolen skal være klart til at modtage elever medio 2019. STU er ikke en del af FGU.

Skulle Gribskov Kommune etablere et eget STU tilbud, er tidspunktet ikke optimalt, da mange af de resurser, der er involveret i etableringen af FGU, også ville blive involveret i etablering et eget STU tilbud.

 

Ifølge Undervisningsministeriets analyse af STU fra 2017, foregår 95 % af alle STU forløb på institutioner der er specialiserede i STU, mens kun 5 % afvikles på andre skoler.

 

C: Målgruppen for STU er sammensat af unge med meget forskellige udfordringer.

 

Gribskov Kommunes egen STU analyse fra 2016 viste følgende fordeling: Fysisk funktionsnedsættelse 14 %, psykisk funktionsnedsættelse 41 %, udviklingshæmning 18 %, en kombinationen af disse 27 %. Fælles for de fleste STU forløb er, at de kræver en høj grad af specialisering hos personalet og i visse tilfælde særlig indretning af bygninger m.m.

Et kommunalt drevet STU forløb, kan etableres som et specialiseret tilbud for en mindre målgruppe, eller et generelt tilbud for mange elever på tværs af målgrupperne. Begge modeller vil kræve investeringer i ombygning og udvikling af en ny organisation, og der vil formentlig gå en årrække inden institutionen opnår økonomisk balance. Erfaringerne fra etableringen og driften af Produktionsskolen og Den Kombinerede Ungdomsuddannelse i Gribskov Kommune bekræfter, at det er en krævende opgave at få specialiserede uddannelsestilbud etableret og udviklet.

 

Ligeledes vil Gribskov Kommune stå med et tilbud, hvor der løbende skal findes elever til, hvis det skal være økonomisk rentabelt. Det skaber en risiko for, at enkelte elever søges indpasset i et tilbud, der ikke nødvendigvis er det helt rigtige tilbud, for eleven. En praksis Ankestyrelsen allerede har omstødt i flere tilfælde.

 


Lovgrundlag

Udbudsloven – Lov Nr. 1564 af 15/12 2015, afsnit III – Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien.

Lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015 om STU, Bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016.

 


Økonomi

Sagen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for udvalgenes områder.


Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet har afgivet høringssvar til sagens indstillinger på deres møde den 10. oktober 2018. Høringssvaret er vedlagt som bilag.


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

214. Revideret Værdighedspolitik

Sagsnummer: 27.35.00-P22-1-18


Resume

Ældre, Social og Sundhed får den reviderede Værdighedspolitik med indstilling om at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende politikken.


Administrationen indstiller til Ældre, Social og Sundhed at:
 1. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Værdighedspolitikken.
 2. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at Ældrepolitikken samtidig udgår.

Historik

 
Ældre, Social og Sundhed , 22. oktober 2018, pkt. 93:

1.-2. Anbefalet. Ældrerådets anbefaling indarbejdes, dog udelades sætning om, at der tilbydes afløsning i eget hjem.Økonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 225:

1. - 2. Anbefalet at følge anbefalingen fra fagudvalget.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

I 2016 afsatte Folketinget 1 milliard kroner på Finansloven til udmøntning blandt kommunerne til en mere værdig ældrepleje. Midlerne har været afsat hvert år siden. For at kommunerne kan få andel i værdighedsmidlerne er det et krav, at kommunen har udarbejdet en Værdighedspolitik og udmøntet midlerne i en række konkrete indsatser.

 

I 2016 var der krav om, at Værdighedspolitikken beskrev 5 områder:

 1. Livskvalitet.
 2. Selvbestemmelse.
 3. Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen.
 4. Mad og ernæring.
 5. En værdig død.

 

Gribskov kommune udarbejdede på den baggrund kommunens gældende Værdighedspolitik i 2016. Politikken blev udarbejdet i samråd med borgere, pårørende, råd og nævn.

 

Revision af Værdighedspolitikken

Lovbekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen er blevet revideret, hvilket bl.a. betyder, at Byrådet indenfor det første år af valgperioden skal vedtage en (revideret) værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Byrådet skal inddrage relevante parter, herunder bl.a. Ældrerådet og øvrige relevante råd og nævn.

 

Derudover stiller den reviderede lovbekendtgørelse krav om, at emnet "Pårørende" indskrives i værdighedspolitikken som område nummer 6.

 

Endelig besluttede det daværende Byråd i 2016 i forbindelse med godkendelsen af Værdighedspolitikken, at kommunens Ældrepolitik fra 2008 skulle indarbejdes i Værdighedspolitikken ved næste revision.

 

På den baggrund er kommunens eksisterende værdighedspolitik blevet revideret på følgende punkter:

 • Ældrepolitikken er indarbejdet.
 • Området "Pårørende" er beskrevet og tilføjet.
 • Politikken er indholdsmæssigt justeret og præciseret.

 

Når værdighedspolitikken er vedtaget, skal den offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

  

Den reviderede politik har været forelagt både Handicaprådet og Ældrerådet med henblik på kommentarer/input til revisionen.

I henhold til Handicaprådets anbefaling fremhæves det vigtigste  ved politikken i forbindelse med offentliggørelsen, således at det der beskriver værdighed i Gribskov Kommune, fremhæves. Derudover afdækkes mulighederne for at udarbejde en version af politikken, som er skrevet mere direkte til den ældre borger.

 

Den reviderede politik forelægges Ældre, Social og Sundhed med indstilling om, at udvalget anbefaler Byrådet at godkende politikken.

 

Læsevejledning

Den reviderede Værdighedspolitik er vedlagt i 2 versioner/bilag:

 1. Et bilag, hvor rettelserne ift. den gældende Værdighedspolitik fremgår med rødt.
 2. Et bilag, hvor rettelserne ikke er specificeret, men er indarbejdet i det reviderede forslag, som kan læses i sin helhed. 

 

Høringssvar

Handicaprådet anbefaler:

1. At det vigtigste ved politikken fremhæves ved formidling, grundet politikkens længde. F.eks. afsnittet i forordet, der beskriver hvad værdighed er i Gribskov Kommune.

2. At politikken skrives så de ældre borgere kan se sig selv i den.

 

Begge Handicaprådets anbefalinger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

 

Forvaltningen har ikke modtaget Ældrerådets høringssvar inden dagsordenen blev flettet. Såfremt rådet afgiver høringssvar, forelægges dette på udvalgsmødet.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådet kan gå ind for den foreslåede politik, men foreslår ændring af teksten til punktet pårørende således:

Pårørende er en vigtig ressource i arbejdet med at sikre gode rammen for livskvalitet i dagligdagen og skal derfor støttes og anerkendes. Dette sker ved at der prioriteres et ligeværdigt og konstruktivt samarbejde mellem borgere, pårørende og medarbejdere hvor de pårørendes viden og erfaring bliver brugt i forhold til borgeren.

For at sikre pårørendes aktive indsats er det vigtigt, at der sker en tidlig inddragelse med afklaring af forventningerne både i forhold til borgeren og de pårørende, således at de pårørende har mulighed for at leve et så normalt liv som muligt og fastholde deres evt. tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at sikre god information og støtte så de er klar over hvordan sygdommen påvirker dem og får mulighed for at tale med professionelle og andre i samme situation.

 

I Gribskov kommune sikrer vi værdighed for borgeren og de pårørende via:

 • at give de pårørende vejledning og værktøjer, der sikrer, at de pårørende ikke føler, at de står alene.
 • at der gives mulighed for aflastning ved at der tilbydes afløsning i eget hjem og aflastning uden for hjemmet
 • at der ydes konkret rådgivning og vejledning om de tilbud og muligheder, der er i kommunen
 • at de pårørende i perioder kan have behov for professionel hjælp og støtte i omgangen med den ældre, f.eks. ift. at være medbestemmende om de bedst mulige beslutninger for den ældre.

 

Ældrerådet vil følge udmøntningen af politikken.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, BEK nr. 80 af 29/01/2018.


Økonomi

Der er ikke knyttet økonomi til selve værdighedspolitikken, men politikken er en forudsætning for, at kommunen kan få tildelt midler fra værdighedspuljen.


Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet på møde den 10. oktober 2018.

Ældrerådet på møde i oktober 2018.


Beslutning

1.-2. Besluttet at følge Økonomiudvalgets anbefaling. Det betyder, at indstillingens punkter er tiltrådt med den præcisering, at Ældrerådets anbefaling indarbejdes, dog udelades sætning om, at der tilbydes afløsning i eget hjem.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

215. Etablering af plejeboliger på Trongården

Sagsnummer: 29.00.00-G01-3-18


Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om ombygning af seks midlertidige pladser på Trongården til tre permanente plejeboliger. Sagen kommer på dagsordenen efter fællesmøde mellem Ældre, Social og Sundhed, Udvikling, By og Land samt Børn og Familie om boligstrategisk handleplan 2018. Sag om bolig strategisk handleplan forelægges for Økonomiudvalget på samme dagsorden.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at tage stilling til
 1. om Byrådet fastholder tidligere truffet beslutning om at ombygge seks midlertidige pladser på Trongården til tre permanente plejeboliger ELLER
 2. om ombygningen af seks midlertidige pladser på Trongården til tre permanente plejeboliger skal stilles i bero indtil friplejecentret i Bavne Ager er taget i brug

Historik

 
Økonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 226:

 1. Anbefalet at indstillingens punkt 1 udgår.
 2. Anbefalet at ombygningen af seks midlertidige pladser på Trongården til tre permanente plejeboliger skal stilles i bero indtil friplejecentret i Bavne Ager er taget i brug.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på byrådsmødet den16. april 2018 at tiltræde ombygning af seks midlertidige pladser på Trongården til tre permanente plejeboliger. I den forbindelse frigav byrådet 842.250 kr. til formålet.

 

Udvalgene Ældre, Social og Sundhed, Udvikling, By og Land samt Børn og Familie holdt et fællesmøde om boligstrategisk handleplan 2018 den 22. oktober 2018. På mødet besluttede udvalgene at vente med at nedlægge de seks midlertidige pladser på Trongården til efter åbning af Bavne Ager.

 

Men da udvalgene ikke har beslutningskompetencen til at omgøre en byrådsbeslutning, får Økonomiudvalget og Byrådet nu sagen til behandling.

 

Administrationens bemærkninger

Når Byrådet skal beslutte, om Byrådet vil fastholde eller ændre sin beslutning om ombygning af de seks midlertidige pladser på Trongården til tre permanente plejeboliger, skal Byrådet været opmærksom på to forhold:

 • konsekvenser af beslutningen for borgere, der er på garantiventeliste
 • økonomi i ombygningsprojektet

 

Garantiventeliste

Siden januar 2018 har administrationen i flere tilfælde ikke kunnet stille en plejebolig til rådighed inden for garantiperioden. Den lovpligtige garantiperiode betyder efter servicelovens § 197 a, at kommunen skal stille en plejebolig til rådighed inden for 2 måneder til de borgere, der ønsker at stå på garantiventelisten.

 

Aktuelt står der 40 borgere på garantiventelisten (opgjort den 23. oktober 2018). Administrationen har ikke haft mulighed for at honorere garantiforpligtelsen for 20 af disse 40 borgere. Disse 20 borgere vil altså komme til at vente mere end to måneder på at få anvist en plejebolig. Det gennemsnitlige antal uger, borgere står på garantiventelisten, er steget fra cirka 12 uger i foråret 2018 til 16 uger, inden borgere på ventelisten kan tilbydes en plejebolig.

 

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om udviklingen i de seneste tre måneder i antallet af borgere, som ikke har fået stillet en plejebolig til rådighed inden for garantiforpligtelsen.

 

 

 

23.10.2018

3.10.2018

19.9.2018

5.9.2018

22.8.2018

15.8.2018

25.7.2018

Borgere, der har fået tilbudt bolig

3

4

3

5

2

3

3

Borgere, hvor garantien ikke kan overholdes

 

20

19

17

20

18

10

9

 

Der er derfor behov for flere permanente plejeboliger, hvis kommunen skal leve op til garantiforpligtelsen.

 

Hvis kommunen ikke kan opfylde garantien, vil der kunne rejses en sag hos de kommunale tilsynsmyndigheder. Det er administrationens vurdering, at enkelte overskridelser næppe vil føre til en tilsynssag, men hvis kommunen generelt ikke kan overholde fristen, kan det føre til en tilsynssag.

 

Med udvidelsen af kapaciteten på Toftebo med yderligere otte fleksible, midlertidige pladser, er der ikke længere det samme pres på de seks midlertidige pladser på Trongården. Hermed er der skabt mulighed for, at nogle af disse seks midlertidige pladser kan konverteres til permanente plejeboliger og dermed afhjælpe noget af behovet for permanente plejeboliger. Presset på de midlertidige pladser vil aftage i det øjeblik Bavne Ager åbner, da en del af pladserne på Toftebo er optaget af borgere, der venter på en ledig plejebolig. Ældre, Social og Sundhed vil få belyst disse kapacitetsudfordringer i forbindelse med fremlæggelsen af årets plejebolig-kapacitetsanalyse på mødet d. 19. november 2018.

 

Som et led i at skaffe flere plejeboliger tiltrådte Ældre og Omsorg på mødet den 26. februar 2018, at administrationen skulle arbejde videre med forslag om at konvertere midlertidige pladser på Trongården til permanente plejeboliger. Byrådet besluttede på sit møde den16. april 2018 at følge fagudvalgets anbefaling af administrationens forslag om, at alle seks midlertidige pladser, inkl. de to pladser forbeholdt borgere med demens, skulle konverteres til tre permanente plejeboliger.

 

Administrationen har påbegyndt projekteringen og planlægningen af ombygningen af Trongråden. Ifølge planen kan de tre permanente plejeboliger tages i brug senest den 1. marts 2019. Eftersom friplejecentret i Bavne Ager ventes klar til indflytning senest novemer 2019, vil tre ekstra permanente plejeboliger på Trongården betyde, at kommunen i en periode på op til otte måneder har en ekstra plejeboligkapacitet til rådighed - med deraf følgende muligheder for at tilbyde disse til borgere på garantiventelisten.

 

Omkostninger ved planlægning af ombygningen

Der er på indeværende tidspunkt brugt 49.000 kr. i rådgiverhonorar i henhold til kontrakten med rådgiver. Samtidigt er der afholdt en udgift til miljøundersøgelse på 26.000 kr. uden for kontrakten. Det vil sige, at der til dato er brugt 75.000 kr. på projektet.

 

Rådgiver har udarbejdet materiale til myndighedsgodkendelse, og dermed er der disponeret over størsteparten af rådgiverkontrakten på 100.000 kr. Hvis ombygningen udsættes, alternativt helt stoppes, vil rådgiver kunne komme med ekstra krav for tabt fortjeneste i henhold til kontrakten. 


Lovgrundlag

LBK 1116 af 02/10/2017 om almene boliger, særligt § 105

LBK 1114 af 30/08/2018. Bekendtgørelse af lov om social service (serviceloven), særligt § 197a om garantiforpligtelsen


Økonomi

Etablering af tre permanente plejeboliger beløber sig til 842.250 kr.  

 

Der er i budget 2018-2021 afsat 12 mio. kr. til velfærdsboliger, som er finansieret af overførte midler fra 2017 vedr. ikke disponerede midler fra anlægsprojektet "udbygning af plejeboligkapaciteten".

 

Det blev besluttet på byrådets møde den 16. april 2018 at frigive 842.250 kr. til etablering af tre permanente plejeboliger, og at dette finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til velfærdsboliger.


Beslutning

Byrådet besluttede at følge anbefalingen fra Økonomiudvalget. Det betyder at indstillingens punkt 1 udgår, og at ombygningen af seks midlertidige pladser på Trongården til tre permanente plejeboliger skal stilles i bero indtil friplejecentret i Bavne Ager er taget i brug.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

216. Boligstrategisk Handleplan 2018

Sagsnummer: 03.00.00-G01-3-18


Resume

I denne sag fremlægges den årlige boligstrategiske handleplan. Handleplanen er den anden i rækken af denne type handleplaner.

 

Handleplanen skal sikre, at de velfærdsboliger, som Gribskov Kommune råder over, danner en god ramme for en styrket faglig indsats til gavn for de borgere, der er visiteret til en velfærdsbolig. Handleplanen er udarbejdet på tværs af velfærdsområderne, så prioriteringer vedrørende velfærdsboligerne kan foregå med afsæt i et tværgående overblik.

 

Sagen fremlægges parallelt i tre fagudvalg - udvalgene for Ældre, Social og Sundhed, Børn og Familie samt Udvikling, By og Land. I sagen lægges op til, at udvalgene dels anbefaler og dels beslutter forskellige indsatser, som administrationen kan gennemføre på kort sigt, dvs. inden for 1-2 år.


Administrationen indstiller til:

Ældre, Social og Sundhed at

 

1. beslutte, at der skal udarbejdes en plan for optimering af ældre- og plejeboligkapaciteten samt for udvidelse af plejeboligkapaciteten, og at denne skal fremlægges til politisk beslutning på udvalgsmøder i november. Beslutningen hviler på en kapacitetsanalyse, der afdækker det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger samt fleksible, rehabiliterende pladser.

 

Ældre, Social og Sundhed og Udvikling, By og Land at

 

2. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at der anvendes midler af de allerede frigivne anlægsmidler vedr. plejeboligkapacitet (og velfærdsboliger) til en række mindre ombygningsprojekter, der hver især bidrager til at tilpasse og optimere udbuddet af plejeboliger og botilbud, så disse bliver bedre egnede til borgere med demens.

  

3. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at der anvendes midler af de allerede frigivne anlægsmidler til udbygning af plejeboligkapaciteten (og velfærdsboliger), til en række mindre ombygningsprojekter, der hver især bidrager til at optimere og fremtidssikre Gydevej 15.   

 

Ældre, Social og Sundhed og Børn og Familie at

 

5. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at der anvendes midler af anlægsmidler vedr. plejeboligkapacitet (og velfærdsboliger) til at ansætte en medarbejder på fuld tid i to år til at understøtte arbejdet med at optimere og tilpasse velfærdsboligerne.

 


Historik

 

 Ældre, Social og Sundhed , 22. oktober 2018, pkt. 85:

Venstre stiller ændringsforslag til sagen: At afvente med at nedlægge de 6 midlertidige pladser på Trongården til efter åbning af Bavne Ager.

Ændringsforslag vedtaget.

 

Besluttet alene at behandle indstillingens punkt 5. I forhold til resten af sagen besluttet at fastholde anbefalingerne fra tidligere behandling af sagen.

 

5. Ikke tiltrådt.

 

Udvikling, By og Land, 22. oktober 2018, pkt. 242:

Venstre stiller ændringsforslag til sagen: At afvente med at nedlægge de 6 midlertidige pladser på Trongården til efter åbning af Bavne Ager.

Ændringsforslag vedtaget. 

 

 I forhold til resten af sagen besluttet at fastholde anbefalingerne fra tidligere behandling af sagen.

 

Jannich Petersen fraværende

 

Børn og Familie, 22. oktober 2018, pkt. 87:

Venstre stiller ændringsforslag til sagen: At afvente med at nedlægge de 6 midlertidige pladser på Trongården til efter åbning af Bavne Ager.

Ændringsforslag vedtaget.

 

Besluttet alene at behandle indstillingens punkt 5. I forhold til resten af sagen besluttet at fastholde anbefalingerne fra tidligere behandling af sagen.

 

5. Ikke tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver Hansen fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog i mødet som stedfortræder for Betina Sølver Hansen

Sisse Krøll Willemoes fraværendeØkonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 227:

Forslaget om at afvente med at nedlægge de 6 midlertidige pladser på Trongården til efter åbning af Bavne Ager behandles som særsklit dagsordenspunkt på samme dagsorden.

 

I forhold til resten af sagen anbefaler Økonomiudvalget Byrådet at beslutte følgende:

 

Økonomuvdalget anbefaler Byrådet at følge anbefalingen fra udvalgene Ældre, Social og Sundhed samt Udvikling, By og Land og beslutte:

 

A) at der anvendes midler af de allerede frigivne anlægsmidler vedr. plejeboligkapacitet (og velfærdsboliger) til en række mindre ombygningsprojekter, der hver især bidrager til at tilpasse og optimere udbuddet af plejeboliger og botilbud, så disse bliver bedre egnede til borgere med demens.

 

B) at der anvendes midler af de allerede frigivne anlægsmidler til udbygning af plejeboligkapaciteten (og velfærdsboliger), til en række mindre ombygningsprojekter, der hver især bidrager til at optimere og fremtidssikre Gydevej 15.

 

Økonomiudvalget anbefaler også Byrådet at følge anbefalingen fra udvalgene Udvikling, By og Land samt Børn og Familie og at beslutte:

 

C) fortsat at undersøge muligheder for salg af en af kommunens tidligere flygtningeboliger til nærliggende erhverv

 

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følge anbefalingen fra udvalgene Ældre, Social og Sundhed samt Børn og Familie og at beslutte:

 

D) at der ikke ansættes en medarbejder på fuld tid i to år til at understøtte arbejdet med at optimere og tilpasse velfærdsboligerne.

 

E) at der ikke ansættes en boligkoordinator på halv tid i to år til at understøtte brug af boliger til yngre borgere med komplekse behova

 

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 24. september 2018 at sende tidligere udarbejdet sag om Boligstrategisk Handleplan 2018 tilbage til administrationen med henblik på et fælles møde mellem udvalgene Udvikling, By og Land; Børn og Familie, Ældre, Social og Sundhed i tilknytning til udvalgsmøderne d. 22. oktober 2018.

 

Sagens historik, herunder de tidligere indstillingspunkter, er vedlagt som bilag 1.

 

I forhold til tidligere sagsfremstilling er der følgende ændringer:

 

Administrationen indstiller ikke, at en af kommunens tidligere flygtningeboliger indrettes til bolig til unge med komplekse udfordringer. Baggrunden herfor er, at muligheder for salg af den tidligere flygtningebolig til nærliggende erhverv undersøges.

 

I forhold til tidligere sagsfremstilling uddybes argumentationen for behovet for at ansætte en medarbejder på fuld tid i 2 år til at understøtte arbejdet med at optimere og tilpasse velfærdsboligerne. Argumentationen er vedlagt som bilag 2.

 

Administrationen indstiller ikke, at der afsættes midler til medarbejder, der skulle understøtte brug af boliger til yngre borgere med komplekse behov. Denne opgave varetages i stedet af borgernes støtte- og kontaktpersoner.

 

Baggrund

Boligstrategisk Handleplan 2018 er den anden i rækken af denne type handleplaner i Gribskov Kommune. Byrådet vedtog første generation af den boligstrategiske handleplan på sit møde d. 22. maj 2017, hvor det også blev besluttet, at der fremadrettet skulle udarbejdes en handleplan én gang årligt. Med dette års handleplan fastholdes og videreføres formålet med handleplanen som dynamisk planlægningsværktøj ind over velfærdsboligområdet, og der gøres status på de spor og aktiviteter, der blev besluttet i 2017. Boligstrategisk Handleplan 2018 vedlægges som hovedbilag.

  

Erfaringen fra arbejdet med implementering af handleplanen fra 2017 viser, at den fungerer efter hensigten, nemlig som afsæt for konkret, styrket faglig indsats og bedre fysiske rammer. Dette samtidigt med, at den strategisk er en fælles ramme for langsigtet planlægning, for samskabelse og for håndtering af stigende kompleksitet i målgruppebehov. Handleplanen kan også være afsæt for at spejle større initiativer, som ikke nødvendigvis er en del af årets plan, aktuelt arbejdet med at afdække muligheder for etablering af én samlet fysisk enhed ind over en række funktioner på ældre- og sundhedsområdet. Sagen om potentialet ved at etablere én samlet fysisk enhed forelægges for Ældre, Social og Sundhed på mødet i november måned 2018.

 

Formålet med handleplanen er at medvirke til, at kommunen med afsæt i et borgerperspektiv kan indrette den samlede boligkapacitet fleksibelt og udnytte den optimalt, baseret på sammenhængende faglige strategier og ny viden. Samlet set med henblik på, at effekten af indsatser styrkes og bygninger udnyttes optimalt, herunder at eventuelle tomgangsudgifter nedbringes/elimineres.

 

Administrationen udarbejder handleplanen ud fra disse principper, besluttet i forbindelse med udarbejdelse af 2017-planen:

 • Afsættet er et borgerperspektiv: Planen beskæftiger sig med at koble borger-/målgruppebehov og udvikling heri med bygningskapacitet
 • Den indeholder et helhedsperspektiv på tværs af boligformer i form af en afstemthed og et samlet tværgående sigte på målgruppernes behov og de boliger, der er til rådighed, ligesom planen bygger på Kompas for fremtidens velfærdsboliger
 • Den er dynamisk - tyngden i planen er på de konkrete, nødvendige beslutninger på den korte bane; samtidig peger planen også på mulige næste træk på den mellemlange og lange bane

 

Handleplanen indeholdt i 2017-versionen følgende 4 spor:

1.       Ældre- og plejeboliger 

2.       Fleksible, rehabiliterende pladser

3.       Botilbudsområdet -  samlet blik på drift og organisering på tværs af målgrupper og kompetencer – herunder håndtering af tomgang/ventelister

4.       Boliger til unge på det specialiserede område.

Disse 4 spor videreføres i handleplanen for 2018 samtidig med, at der gøres status for effekter for både borgere og økonomi. Afslutningsvist foldes et mere tværgående strategiske fokus ud i et ”spor X”.

 

Den aktuelle plan

Nærværende sagsfremstilling sammenfatter kort hovedelementer i handleplanens fire spor. Handleplanen vedlægges i bilag 1. Der henvises specielt til side 4 i handleplanen, hvor der findes en samlet oversigt over initiativer.

 

Spor 1 og 2

På plejecentrene er der primært arbejdet med to initiativer, som videreføres i den aktuelle handleplan:

 • Demensvenlig indretning af plejecentrene. I første ombæring har der været fokus på Helsingegården og Trongården. De indvundne erfaringer og arbejdsmetoder i forhold til såvel bygningsændringer som ændringer af udearealerne vil kunne bringes i anvendelse på de øvrige plejecentre, herunder med særlig fokus på erfaringer med mindre tiltag med stor effekt.Indretningen vil ske i et samarbejde mellem plejecentrenes ledere og medarbejdere, kommunens demensfaglige udviklingskonsulent, boligselskaberne og Boligkontoret Danmark samt kommunens bygningsansvarlige medarbejdere.

 

Samlet set er der for så vidt angår styrket demensegnethed tale om en to-trinsraket, hvor der i 2018 pågår gennemgang og planlægning, og hvor der i 2019 sker en konkret tilpasning. Forud for trin 2 sker en politisk afrapportering samtidig med, at der i forbindelse med vedtagelse af BSH 2018 lægges op til øremærkning af midler inden for den afsatte ramme til initiativer i forhold til styrket demensegnethed på plejecentre generelt inde og ude (dog undtaget eventuel afskærmning af hele plejecentre-matrikler, hvilket forudsætter særskilt afdækning). I det afsatte beløb og i kommende afrapportering indgår også analyse af samlede bygningsdriftsøkonomi.

 

Det bemærkes at fremadrettet håndtering af dagcenteraktiviteter behandles i kommende særskilt politisk sag.

 

 • Nedbringelse af tomgangsperioden - perioden fra tidligere beboers fraflytning/død og ny beboers indflytning. Hvis det lykkes at nedbringe tomgangsperioden fra i gennemsnit 7 uger til 2-3 uger vil det indebære, at der frigøres plejeboligkapacitet, svarende til op til 7-8 plejeboliger. Der er udarbejdet en procedurebeskrivelse, så det sikres, at de involverede, fx. plejepersonale, boligselskabernes administratorer og håndværkere har klare retningslinjer for, hvorledes samarbejdet om at gøre lejligheden klar til indflytning skal foregå. Der er endvidere udarbejdet en pjece, som er sendt ud til samtlige plejecenterbeboere. Pjecen rummer bl.a. oplysninger om, hvorledes ind- og udlfytning på plejecenteret kan foregå hurtigt og smidigt. Foreløbigt har indsatsen indebåret, at den gennemsnitlige tomgangsperiode er bragt ned på 5 uger,svarende til en frigørelse af kapacitet på 3-4 plejeboliger.

 

Derudover er der forudsat konverteret seks midlertidige pladser på Trongården til tre permanente plejeboliger for at imødekomme behovet for flere plejeboliger. Disse tre boliger forventes at stå færdige medio februar 2019.

 

På mellemlangt sigt vil der være behov for at udvide antallet af plejeboliger i Gribskov Kommune. Forarbejder til den seneste ældre- og plejeboligprognose viser, at der vil være behov for at udvide antallet af plejeboliger i 2021-22 med 50 til 60 boliger. Denne kapacitetsudvidelse kan ske på flere måder, fx ved udvidelse af eksisterende plejecentre eller ved opførelse af et nyt plejecenter. Den sidstnævnte mulighed kan evt. kombineres ved at udfase dele af den nuværende plejeboligkapacitet, så der kan etableres plejecenter med en mere optimal driftsstørrelse på 70-90 beboere. Administrationen vil arbejde videre med disse forslag og præsentere Ældre, Social og Sundhed for handlemuligheder og business case inden årsskiftet 2018-2019.

 

På Toftebo er der indrettet 8 nye fleksible, rehabiliteringspladser (med en samlet etableringsomkostning på 1,7 mio. kr.). Det er endvidere besluttet, at der foretages en tagrenovering på 1,4 mio. kr. Tagrenoveringen sikrer mod akut forringelse af bygningens stand og medvirker til, at Toftebo kan være i drift i yderligere nogle år..

 

Administrationen er som nævnt ovenfor blevet bedt om at afdække perspektiverne ved at samle flere funktioner på samme lokation. I disse overvejelser indgår en vurdering af, om der kan være knyttet fordele til at etablere fleksible, rehabiliterende pladser i tilnytning til andre funktioner, som ligeledes er baseret på sygeplejefaglig viden. Den aktuelle handleplan indeholder derfor ikke forslag om yderligere tiltag i forhold til Toftebo, idet påkrævede evt. bygningsforbedringer afventer den nævnte afdækning af perspektiver ved samlet lokation og videre initiativer på baggrund heraf.

 

Spor 3

Indholdet i Boligstrategisk Handleplan 2018 kan sammenfattes som følger:

 • Ombygning af Gydevej 15 er næsten tilendebragt. Der er etableret nye lejligheder og fælles-arealer er optimeret. Der er fortsat fokus på at fremtidssikre de fysiske rammer, så hovedformål med omlægning - at man som borger med udviklingshæmning kan flytte ind og blive gammel/blive boende på tilbuddet - opfyldes.
 • Proces med sammenlægning af medarbejdere og borgere på Gydevej 15 og nedlukning af afdeling på Kirkeleddet 6 har fuldt fokus fra ledelse og administration. Processen tilrettelægges med skarpt fokus på borger- og medarbejderperspektiv og i samarbejde med Socialtilsynet. I kompetenceudvikling er fokus på den stigende kompleksitet i borgernes behov, herunder f.eks. håndtering af ældre borgere med udviklingshæmning og demens. Således er pr. 1. maj 2018 fastansat sygeplejerske.
 • Fremadrettet - i resten af 2018 og ind i 2019 - er fokus på ude-arealer, idet der her er et stort behov for tilpasning til målgruppen, så ude-arealer kan blive et reelt aktiv.

 

Bredere set i forhold til tilbudsområdet som helhed er området i Gribskov Kommune kendetegnet ved at bestå af en række mindre enheder med en relativ sårbar drift med tilhørende risiko for enten venteliste eller tomgang. Dette er fortsat i fokus i et forstærket samarbejde mellem leverandører og myndighed. Samlet set er følgende udfordringer løftet ind i handleplanen for 2018:

 • styrket strategisk fokus på faglig specialisering, bæredygtighed og fortsat kapacitetstilpasning
 • muligheder for hjemtagelse - bæredygtig drift
 • optimere ude-arealer i forhold til borgergrupper
 • demensegnet indretning.

 

Spor 4

Med etableringen af 8 værelser til unge, der er udsat i mindre grad på det tidligere Bakketoppen i Vejby vurderes boligkapaciteten til denne gruppe af unge tilstrækkelig (for 0,75 mio. kr.).

 

Dertil kommer, at et tidligere modtagehus til flygtninge på Ramsager 33 er indrettet til borgere med komplekse forløb, herunder yngre borgere.

 

I spor 4 er der et løbende fokus på at styrke den mere grundlæggende strategiske behovsafdækning og herigennem sikre, at vi har et beredskab af boliger til forskellige formål.

 

Tværgående strategiske fokus "spor X"

Planen indeholder som noget nyt et spor "X" med mere tværgående strategiske fokus, som ikke foldes ud i detaljer, men som vil være retningslinjer for de kommende års arbejde med at optimere og tilpasse velfærdsboligerne. I 2018-versionen er disse som følger:

 • Genvurdere boligmasse med endnu stærkere afsæt i borgernes behov
  • hvordan bruger vi egentlig gange, stier m.v. på plejecentre? synergier mellem målgrupper?
  • styrke fleksibiliteten endnu mere – hvordan styrkes mulighed for løbende at tilpasse bygninger til behov
  • genbesøge ‘Kompas for fremtidens velfærdsboliger’ – hvad kan en bolig?
 • Opstille principper for ombygning af eksisterende bygninger – understøtte hurtigere beslutninger
 • Opgradere ude-arealer - understøtte indsats for målgruppe på tværs af ude- og inde-arealer
 • Styrke samarbejde i visitation/dialog - fortsat effektivisering af udnyttelse af kapacitet
 • Sætte fokus på kommunikationsteknologi og potentiel kapacitetsudvidelse herigennem – konkret f.eks. etablere virtuel bo-støtte
 • Borgere med behov, der ikke dækkes af øvrige botilbud (socialt udsatte, borgere med misbrug, lettere udviklingshæmning m.v.): Udvikle samlet indsats på tværs af målgrupper så særlige kompetencer udnyttes videst muligt
 • Udarbejde kommunal strategi for ejerforhold - hvornår bruger vi, hvilke typer bygninger til hvad – hvor giver det mest mening selv at eje fremfor fx at anvende almene boliger  

 

Understøttelse af arbejdet med implementering af den boligstrategiske handleplan

Administrationen anbefaler, at der ansættes en medarbejder på fuld tid i to år til at understøtte arbejdet med at optimere og tilpasse velfærdsboligerne. Ressourcen skal tilføre administrationen nye kompetencer, og den ekstra ressource vil endvidere sikre hurtigere implementering og dermed hurtigere optimering af velfærdsboligerne. Eventuelt yderligere styrket bemanding afventer kommende afklaring i forhold til én lokation/sundhedshus m.v. 

 

Høringssvar fra Ældrerådet

Ældrerådet har afgivet følgende høringssvar, som er tilføjet ved protokolleringen:

 

Ældrerådet bakker op om hensigter og principper i boligstrategisk handleplan, dog med det forbehold, at den opbakning ikke er udtryk for opbakning til konkret udmøntning af principperne og intentionerne. Ældrerådet forventer at blive inddraget i det løbende arbejde i forhold til de konkrete tiltag, der følger af handleplanen.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven) LBK nr 1114 af 30/08/2018 med senere  ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.(Almenboliloven) LBK nr 1116 af 02/10/2017 med senere  ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om leje (Lejeloven) LBK nr 227 af 09/03/2016 med senere  ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. LBK nr. 1031 af 09/07/2018 med senere  ændringer af forskriften.

 

 


Høringsperiode og høringsparter

Sagen har været i høring i Handicaprådet d. 29. august 2018 og rådet har indgivet følgende høringssvar:

 1. Handicaprådet peger på, at hvis botilbuddet Kobbelhusene på Gydevej 15 skal være et godt sted at bo for borgerne, så er det også nødvendigt at udvikle udearrealer til gavn for beboerne.
 2. Handicaprådet bemærker, at "mulighed for hjemtagelse" blev koblet sammen med "bæredygtig drift" i det materiale rådet fik forelagt. Handicaprådet gør opmærksom på, at hensyn til at organisatoriske løsninger ikke må begrunde "hjemtagelse af mennesker". Administrationen forklarede supplerende på mødet, at "mulighed for hjemtagelse" handler om at sikre kapacitet til, at familier, der ønsker det, kan komme tættere på hinanden (for eksempel børn kan flytte tættere på forældre eller søskende tættere på hinanden). Den mulighed er positiv. Men den fortolkning kunne rådet ikke læse i materialet. Derfor anbefaler Handicaprådet at redigere teksten, så teksten bliver entydig, og misforståelser og bekymringer kan forebygges.
 3. Rådet bakker op om hensigter og principper i boligstrategisk handleplan 2018, dog med det forbehold, at den opbakning ikke er udtryk for opbakning til konkret udmøntning af principperne og intentionerne. Rådet forventer at blive relevant hørt og inddraget i forhold til de konkrete tiltag, der følger af handleplanen.  

Beslutning

Byrådet besluttede at følge anbefalingen fra Økonomiudvalget.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

217. Lukning af Gribskov Erhvervscenter

Sagsnummer: 24.00.00-G00-1002-18


Resume

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Økonomiudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale en beslutning i Byrådet om lukning af Gribskov Erhvervscenter A/S og afvikling af centerets aktiviteter samt etablering af et Erhvervsråd i Gribskov kommune. Sagen sendes til orientering i Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at godkende lukning af Gribskov Erhvervscenter A/S
 2. at etablere et erhvervsråd i Gribskov kommune

Historik

 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 29. oktober 2018, pkt. 49:

1-2 Anbefalet

 

Fraværende: Kim ValentinØkonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 229:

1. - 2. Anbefalet med den præcisering, at det besluttes senere, hvordan Erhvervsrådet konkret skal sammensættes.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

I 2014 blev det besluttet at etablere Gribskov Erhvervscenter. Erhvervscenteret blev etableret i et partnerskab mellem Gribskov kommune og ErhvervGribskov. Centeret har haft til formål at styrke den lokale erhvervsservice, markedsføring og branding, så de eksisterende virksomheder og arbejdspladser fastholdes og styrkes, og nye kommer til.

 

I løbet af 2018 er der pågået en dialog i erhvervscenterets bestyrelse angående Gribskov Erhvervscenters fremtid, og i dialogen er forskellige scenarier blevet drøftet. I forlængelsen af dialogen har bestyrelsen i Gribskov Erhvervscenter besluttet at indstille til Byrådet, at erhvervscenteret og selskabet lukkes og at aktiviteterne i selskabet afvikles. Bestyrelsen har besluttet at engagere en advokat til håndtering af lukningen af selskabet.   

 

Løsning af erhvervsfremmeopgaver

Gribskov Erhvervscenter har udført en række erhvervsfremmeopgaver for Gribskov kommune, og i en overgangsperiode vil en del af disse opgaver blive varetaget af en ekstern konsulent. Af budgetaftalen for 2019-2022 skal det afklares, hvor den fremadrettede indsats inden for erhvervsområdet skal være. I den forbindelse vil det blive drøftet, hvilke opgaver fra erhvervscenteret der fremadrettet skal varetages.

 

Centralt i forhold til drøftelsen af fremadrettede opgaver er omdannelsen af Væksthuset til et Erhvervshus, hvor serviceniveauet forventes at blive hævet for en række små og mellemstore virksomheder i Gribskov. Det nye erhvervshus forventes at servicere en bredere målgruppe, herunder små og mellemstore virksomheder inden for håndværk, detail og service

 

Etablering af Erhvervsråd

I forbindelse med lukning af Gribskov Erhvervscenter er der fra politisk side udtrykt ønske om at etablere et Erhvervsråd i Gribskov kommune. Erhvervsrådet skal fungere som et aktivt dialogforum, hvor der i fællesskab med de lokale erhvervsforeninger sættes retning for Gribskov kommunes erhvervspolitik. Medlemmerne af Erhvervsrådet vil fra politisk side være formænd og næstformænd fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi samt Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse samt formændene for de lokale erhvervsforeninger.

 

I forlængelse af beslutningen vil der på mødet i Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi i november blive fremlagt et forslag til hvordan den fremadrettede indsatsen inden for erhvervsområdet skal være, herunder et forslag til et kommissorium for erhvervsrådet. 


Lovgrundlag

LBK nr. 820 Lov om Erhvervsfremme af 28/06/16 (Erhvervsfremmeloven)


Økonomi

Driftstilskuddet til Gribskov Erhvervscenter A/S for 2019 på 500.000 blev i 2017 fremrykket til 2018, og der er ikke afsat yderligere midler i 2019. Midler til Gribskov Kommunes erhvervsindsats, herunder Erhvervsrådet, skal findes indenfor den nuværende ramme for erhvervsområdet.


Beslutning

1. - 2. Besluttet at følge anbefalingen fra Økonomiudvalget.

 

Supplerende beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti

LAG koordinatoren tilbydes faciliteter i Gribskov Kommune, på samme måde som de tilbydes i Halsnæs Kommune.

 

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

Fravær: Jonna Præst (O)

 

218. Ansøgning fra Esrum Kloster

Sagsnummer: 01.05.00-G01-9-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om en ansøgning fra Esrum Kloster & Møllegård om støtte til forundersøgelse i forbindelse med etablering af 'Besøgscenter Esrum Kloster & Møllegård - portal for Nationalpark Kongernes Nordsjælland'.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhvervs og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at godkende ansøgningen fra Esrum Kloster & Møllegård med tilføjelsen, at ansøgningens pkt. 1 løses internt i Gribskov Kommune. 

Historik

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 29. oktober 2018, pkt. 53:

 1. Administrationens anbefaling anbefalet.

 

Fraværende: Kim ValentinØkonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 230:

 1. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Esrum Kloster & Møllegård er udpeget som hovedportal til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Esrum Kloster & Møllegård (herefter EKM) har sendt ansøgning om støtte til forundersøgelse i forbindelse med etablering af 'Besøgscenter Esrum Kloster & Møllegård - portal for Nationalpark Kongernes Nordsjælland'.  EKM henviser i ansøgningen til budgetaftalen 2018 for Gribskov Kommune, hvor der blev afsat samlet 950.000 kr. som startpulje for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. I budgetaftalen nævnes bl.a. etablering af et "centralt besøgscenter, der bl.a. skal formidle parkens mange unikke naturværdier og gøre besøget i nationalparken til en oplevelse året rundt".

 

Sagens forhold

Fonden EKM har udviklet et forslag til et ambitiøst besøgscenter. I ansøgningen anføres det, at en realisering af forslaget vil kræve en betydelig videre idéudvikling, ligesom mange afklaringer skal foretages, interessenter skal inddrages og en større fondsansøgningsproces skal gennemføres før endeligt design, byggemodning og gennemførelse.

 

Fra ansøgningen:

"Besøgscenteret skal gøre en forskel ved positivt at påvirke en række samfundsmæssige udfordringer - såsom børns naturforbrug, den mentale sundhed, fremme grøn innovation mv., og et ambitiøst besøgscenter skal inspirere til oplevelser i hele nationalparken tværs over Nordsjælland".

 

"Besøgscenteret etableres ved at modernisere den eksisterende bygningsmasse fremfor nybyggeri. Vi ønsker et avanceret besøgscenter, der udnytter et eksisterende, autentisk bygningskulturmiljø.

 

Gæsten vil opleve at komme til ét besøgscenter med forskellige aktivitetsmuligheder, men hvor flowet i oplevelsen på matriklen samt logistik omkring de praktiske forhold (billet, butik, cafe, udstilling, parkering, toilet) er gennemsyret af, at man besøger ét besøgscenter - illustreret ved, at adgangsbilletten gælder for hele området. Det forhold, at besøgscenteret både omfatter formidlingen af Esrum Kloster og formidlingen omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en afgørende styrke". 

 

Hvad søges det til?

EKM søger midler til at få gennemført en forundersøgelse, så der kan skabes grundlag for at gå til fonde.

 

Der søges om støtte til at gennemføre en forundersøgelse bestående af fire dele  

 

Indhold

Gennemførelse

Pris

1.

Kortlægning af de plan- og fredningsmæssige forhold for bygninger og areal ved Esrum Kloster & Møllegård

 

Udbytte:

· Viden om muligheder og begrænsning er for at foretage modernisering af bygningsmassen og gennemføre ændringer i området

 

 

Gribskov Kommune stiller en fuldtidsmedarbejder med planmæssig baggrund til rådighed for min. 1 måneds input.

Alternativt indkøbes denne assistance via konsulentfirma

 

Enten: Ingen direkte omkostninger for Gribskov Kommune, men ’udlån’ af medarbejder

 

Eller: 90.000 kr. til gennemførelse af konsulentopgave

2.

Projektbudget og business case for opnåelse af bæredygtig driftsøkonomi driften af det nye besøgscenter

 

Udbytte:

· Dokumentation for det samlede projekts investeringsomkostninger og efterfølgende rentabilitet

 

 

Der indkøbes konsulentassistance til gennemførelse af opgaven

Der kan ikke forventes et detaljeret projektbudget, men et overordnet skitsebudget

 

190.000 kr.

3.

Landskabs- og arkitektskitser, der viser potentialer ved besøgscenteret

 

Udbytte:

· Visuel fængende dokumentation af projektets indhold og muligheder

 

 

Der indkøbes arkitektassistance til gennemførelse af opgaven

 

240.000 kr.

4

Afholdelse af workshop med deltagelse af lokale og eksterne eksperter

 

Udbytte:

· Inspiration og kvalitetssikring, større sandsynlighed for fondsmidler

 

 

Praktisk gennemførelse af workshop/temadag med dækning af transportudgifter og udgifter til oplæg

 

10.000 kr.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at forundersøgelsen til etablering af besøgscenteret er af afgørende betydning for muligheden for at indhente fondsmidler til selve etableringen. EKM arbejder med et ambitiøst besøgscenter af høj kvalitet, og administrationen vurderer, at det vil være af stor betydning for Gribskov Kommune, hvis det lykkes at etablere et så fint besøgscenter.

 

Angående ansøgningens pkt. 1: Kortlægning af de plan- og fredningsmæssige forhold for bygninger og areal ved Esrum Kloster & Møllegård, så vurderer administrationen, at opgaven bedst løses internt i Gribskov Kommune. Det vil ikke være i form af en fuldtidsmedarbejder i en måned, men administrationen vurderer, at opgaven kan løses internt alligevel.

 

Administrationen anbefaler derfor, at EKM's ansøgning imødekommes med tilføjelsen, at ansøgningens pkt. 1 løses internt i Gribskov Kommune. 

 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Styrelsesvedtægt §15 stk.2 og 3


Økonomi

Der søges om i alt 530.000 kr. Hvis beløbet i pkt. 1 løses internt i Gribskov Kommune vil tilskudsbeløbet samlet blive 440.000 kr.

Beløbet kan finansieres via startpuljen til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Budget 2018: 949.893 kr. Heraf er forbrugt 415.845 kr.

Til rest: 534.048 kr.

 


Beslutning
 1. Tiltrådt.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

219. Tillæg nr. 3 nedlæggelse af Smidstrup Renseanlæg

Sagsnummer: 06.00.05-P00-3-18


Resume

Formålet med tillæg nr.3 til Gribskov Kommunes Spildevandsplan 2018-2021 er at skabe det planmæssige grundlag for nedlæggelse af Smidstrup Renseanlæg.


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvar
 4. at godkende at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og konsekvensvurdering

Historik


Miljø, Klima og Kyst, 22. oktober 2018, pkt. 101:

1.-4. Anbefalingen tiltrådtØkonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 232:

1. - 4. Anbefalet

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Som en del af Gribvand Spildevand A/S plan om omstrukturering af spildevandsbehandlingen i Gribskov kommune skal Smidstrup Renseanlæg nedlægges. Spildevandet overføres til Gilleleje Renseanlæg. Tankene på Smidstrup Renseanlæg laves om til bassiner, der kan opstuve spildevand fra området, hvis der pga. regn kommer et større flow end der overføres til og behandles på Gilleleje Renseanlæg.

 

Spildevandet overføres først når Gilleleje Renseanlæg er udbygget til en større kapacitet, Dette forventes at ske i 2019. Samlet set vil der ske en bedre rensning af spildevandet efter overførsel til Gilleleje Renseanlæg og nedlæggelse af Smidstrup Renseanlæg.

 

Planen er screenet efter 'lov om miljøvurdering'. Det er vurderet, at planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og at planen derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.


Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgøresle nr. 966 af 23. juni 2017

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.


Økonomi

Økonomien er afsat i Gribvand Spildevand A/S budget i 2019.


Høringsperiode og høringsparter

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.


Beslutning

1. - 4. Tiltrådt.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

220. Nordkystens Fremtid: Sikkerhedsstillelse i forbindelse med råstofefterforskning

Sagsnummer: 01.24.04-G01-47-18


Resume

Beslutning om økonomisk sikkerhedsstillelse for gennemførelse af råstofefterforskning


Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at Gribskov Kommune stiller en samlet økonomisk sikkerhed for, at råstofefterforskning gennemføres for projektet Nordkystens Fremtid for de 3 efterforskningsområder

Historik

 
Miljø, Klima og Kyst, 22. oktober 2018, pkt. 102:

 1. Anbefalingen tiltrådtØkonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 233:

 1. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

I juli 2018 fremsendte Nordkystens Fremtid ansøgninger til Miljøstyrelsen omkring tilladelse til råstofefterforskning for 3 områder i Kattegat. For at opnå efterforskningstilladelser skal kommunerne stille en økonomisk garanti for, at den ansøgte efterforskning gennemføres.

 

Beløbene for sikkerhedsstillelsen for de 3 områder ligger på henholdsvis 663.780 kr., 306.355 kr. og 913.974 kr. Beregningen af sikkerhedens størrelse er sket med baggrund i arealet af områderne. Den indeksregulerede sats for sikkerhedsstillelse er kr. 25.530 per km2, idet der er tale om arealer, hvor der ikke er foretaget fuld geologisk kortlægning. Satserne fremgår af råstofbekendtgørelsens § 48.

 

Der lægges op til en løsning, hvor Gribskov Kommune stiller en samlet økonomisk sikkerhed for de 3 områder. Det foreslås, at sikkerhedsstillelsen sker via kontant indskud.

Beløbene bliver frigivet efter den første fase af efterforskningen og ved dokumentation for fremsendelse af data til GEUS. Såfremt beløbet mod forventning ikke frigives vil projektets økonomi dække tabet.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 780 af 20. juni 2017 (råstofbekendtgørelsen), § 44 og § 48


Økonomi

Via kontant indskud stilles der økonomisk sikkerhed for et samlet beløb på 1.884.109 kr.

Såfremt beløbet mod forventning ikke bliver frigivet, vil det blive dækket indenfor projektets økonomi.


Beslutning
 1. Tiltrådt.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

221. Byudvikling i Blistrup Nord - Krav og Ønsker til områdets udvikling

Sagsnummer: 01.00.05-P00-1-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen, for at anbefale en belsutning til Økonomiudvalget og Byrådet om, at forslag til krav og ønsker indgår som en del af udbudsmaterialet, når arealet Blistrup Nord sættes til salg.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:
 1. At godkende, at forslag til Krav og ønsker for ny bebyggelse ved Blistrup Nord indgår i udbudsmaterialet, når området udbydes til salg.

Historik


Udvikling, By og Land, 22. oktober 2018, pkt. 261:

 1. anbefaling tiltrådt

Udvalget ønsker at udkørsel kun skal være til Udsholtvej

 

Jannich Petersen fraværendeØkonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 234:

 1. Anbefalet at følge anbefalingen fra fagudvalget.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 16.04.2018 at udbyde byudviklingsområdet Blistrup Nord til salg. Byrådet besluttede samtidigt, at der skulle afholdes et borgermøde, og at der skulle udarbejdes Krav og ønsker til områdets udvikling.

 

Blistrup Nord dækker et areal på ca.97.000 m2 og omfatter matr.nr. 5s Udsholt By, Blistrup. Blistrup Nord afgrænses af Udsholtvej og landbrugsarealer mod nord, boligvejen Bjørn Andersens Vej mod syd, boligvejene Stenagervej og Kirkevej mod vest samt et eksisterende boligområde mod øst. Blistrup skole og fritidsordning er placeret lige vest for byudviklingsområdet.

 

I Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune er Blistrup Nord området udlagt som boligområde i fremtidig byzone i ramme 5.B.13. Rammen fastsætter at området må anvendes til boligformål i form af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse eller kædehuse (åben-lav og tæt-lav bebyggelse). Dobbelthuse skal opføres ved, at der bygges over skel, således at der fremstår boliger med karakter af dobbelthuse. Derudover må ingen bebyggelse være over 8,5m eller 2 etager. Arealet ligger i dag i landzone og overgår til byzone ved fremtidig udarbejdelse af lokalplan.

  

 

 

Administrationens forslag til Krav og ønsker til områdets udvikling er udarbejdet indenfor rammerne af kommuneplanen og med inputs fra borgermødet samt visionsnotatet fra 2009. Forslag til krav og ønsker er vedlagt som bilag 1 og opsamling fra borgermødet 06.06.2018 fremgår af bilag 2.

 

Hovedpointer fra borgermødet:

 • Værdier ved området blev fremhævet som nærhed til skole, indkøb samt natur og strand.
 • Der var ønske om lav beplantning, så de gode udsigtsmuligheder bevares.
 • Bebyggelsen ønskes placeret med hensyn til udsigter.
 • Variation af boformer og variation af bygningsudtryk.
 • Trafikale løsninger, der kæder området sammen med den øvrige by.

  

Tidligere proces

Området har været udpeget til byudvikling i kommuneplanen siden 2008. I 2009 blev der vedtaget et visionsnotat med intentioner for områdets udvikling. Museet har i 2007 og 2008 lavet udgravninger og undersøgt området. På baggrund af dette visionsnotat blev arealet sat til salg i 2010. Arealet blev ikke solgt og har siden været bortforpagtet midlertidigt til landbrugsdrift.

 

Visionsnotatet fra 2009 erstattes af forslag til krav og ønsker.

 

Særlige opmærksomhedspunkter

Området er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og størstedelen af Blistrup Nord er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). I det nordøstlige hjørne grænser området op til en drikkevandsboring, hvorfor en del af det nordøstlige hjørne er udpeget som boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Der skal derfor i byplanlægningen være særlig opmærksomhed på, at grundvandet ikke udsættes for en forureningsrisiko. 

 

Højdeforskellen fra de laveste beliggende punkter til de højest beliggende punkter er ca.12 m. Grænsen mellem beplantningsbæltet og markarealet defineres af et beskyttet dige.

 

En eksisterende 10 kV elkabel fra Radius ligger nord-syd tværs over ca. midt i området. Udvikling i området skal tage hensyn til dette.

 

Der vil blive udført en beregning af forventet trafikstøj langs vejene. Denne beregning kan danne grundlag for placering af boilger og eventuelt foranstaltninger for at overholde Mijøstyrelsens vejledende grænser for trafikstøj i boligområder.

 

Hovedpunkter i forslag til krav og ønsker

Krav og ønsker tager udgangspunkt i at der bydes på hele arealet på en gang. Der er dog både mulighed for at byde på hele arealet og dele af arealet. Byder skal under alle omstændigheder udarbejde en helhedsplan for hele det udbudte område, der bl.a. beskriver vejforløb, stier, bebyggelsesklynger, grønne kiler og håndtering af regnvand. Hvis der er flere købere på forskellige delområder, vil der i forbindelse med den videre planlægning blive udarbejdet en fælles helhedsplan sammen med køberne.

Hovedtræk i forslaget til Krav og ønsker til udvikling af boligområdet Blistrup Nord fremgår nedenfor:

 

 • Natur og landskab: et boligområde tilpasset i landskabet og med en grøn karakter og sammenhængende forbindelser til omkringliggende natur.
 • Bebyggelse med variation i udtryk i op til 2 etager, der er tilpasset terrænet. Boliger til forskellige livsfaser som unge, ældre og familier.
 • Veje og stier der tilpasses det eksisterende terræn, de omkringliggende forbindelser og hensyn til grønne kiler og udsyn.
 • Overfladevand: terrænets karakter ligger op til særlig opmærksomhed på strømning og opsamling af overfladevand, så det kan optræde som en rekreativ værdi. 

  

Den videre proces

Når der er fundet en eller flere købere af hele eller dele af arealet, bliver der lavet en byggeretsgivende lokalplan i samarbejde med køber. Hvis der er tale om flere købere til forskellige dele af det udbudte areal, skal der indledningsvis udarbejdes en kortfattet helhedsplan i samarbejde med køberne. Helhedsplanen skal sikre en god indretning af området med veje, stier, boligklynger, grønne kiler og håndtering af overfladevand. Efterfølgende byggeretgivende lokalplan(-er) vil tage udgangspunkt i helhedsplanen.

 


Lovgrundlag
 • Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr 281 af 16.04.2018
 • Lov om naturbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr 94 af 27.06.2017
 • Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune
 • Lov om offentlig udbud. Lovbekendtgørelse nr 799 af 24.06.2011

Økonomi

Nettoprovenu (salgsindtægter minus udgifter) vil indgå i byudviklingsrammen.


Beslutning
 1. Besluttet at følge anbefalingen fra Økonomiudvalget, og det betyder, at udkørsel kun skal være til Udsholtvej.

 

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

222. Udviklingsstrategi - ændring af rammer og proces

Sagsnummer: 01.00.00-P15-2-18


Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet en beslutning. Byrådet godkendte 03.09.2018 proces for udarbejdelse af udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien var tænkt som kommunens overordnede strategi. I forbindelse med vedtagelse af Budget 2019-2022 er det besluttet at arbejde med fremtidens kommune, der lægger en ny overordnet ramme for kommunen. I den forbindelse er det relevant at gentænke oplægget for udviklingsstrategien.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at det igangværende arbejde med udarbejdelse af ny udviklingsstrategi erstattes af arbejdet med fremtidens kommune i henhold til Budget 2019-2022, samt udarbejdelse af planstrategi (herunder Agenda 21), og at de to opgaver koordineres i forhold til proces og indhold.
 2. at Udvikling, By og Land forelægges et oplæg til proces for udarbejdelse af planstrategi og arbejde med Agenda-21 i starten af 2019.

Historik

 
Økonomiudvalget, 5. november 2018, pkt. 235:

1. - 2. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Knud Antonsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Formål og baggrund for udarbejdelse af udviklingsstrategi

Byrådet skal i henhold til planloven vedtage og offentliggøre en planstrategi (udviklingsstrategi) hvert 4. år i første halvdel af byrådsperioden. Strategien skal indeholde byrådets vurdering af kommunens udvikling, en vurdering af planlægning siden sidst, samt en beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

 

Strategien er tænkt at kunne rumme en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling og bør udarbejdes i tæt samarbejde mellem både interne og eksterne parter.

 

Samtidig med udarbejdelse af planstrategien udarbejdes en Agenda-21 strategi (Bæredygtighedsstrategi), der skal redegøre for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet. Det er muligt at lade Agenda-21 strategien være inkluderet i planstrategien. Ud over planlovens krav til indholdet i bæredygtighedsstrategien vurderer Erhvervsstyrelsen kommunernes strategiarbejde i relation til implementering af FN Verdensmål for bæredygtig udvikling.  

 

Gældende Udviklingsstrategi og Bæredygtighedsstrategi

Den nuværende udviklingsstragi fra 2016 er en samlet strategi for kommunen med fokus på overordnede temaer: Velfærd i forandring og Vækst med kvalitet, samt en angivelse af 'Gribskov i dag' - kommunens stedbundne kvaliteter, der tages afsæt i og bygges videre på.

 

Den gældende bæredygtighedsstrategi fra 2016 er bygget op omkring muligheden for at understøtte konkrete og lokale initiativer, i tråd med planlovens krav om lokal inddragelse. Bæredygtighedsstrategien er derudover opbygget ud fra en tanke om, at have en ramme for arbejdet med bæredygtighed i Gribskov Kommune, der kan fastholdes i forbindelse med de tilbagevendende krav om udarbejdelse af Agenda-21 strategi hvert fjerde år.  

 

Behov for ændringer i kommuneplanen

Byrådet besluttede 16.04.2018, at det videre arbejde med Kommuneplan 2018-30 skulle være igangsættelse af udviklingsstrategien. Det betyder, at der ikke er sket revision af Kommuneplan 2013-25 i sidste byrådsperiode. Det betyder derfor også, at de behov for ændringer, der er opstået i sidste byrådsperiode skal indgå i kommende kommuneplanrevison og derfor i planstrategien/udviklingsstrategien (da strategien som nævnt indledningsvist skal angive omfanget af ændringer i kommuneplanen). Derudover er der parallelt med kommuneplanarbejdet sket en modernisering af planloven, der betyder, at der er en række nye emner og krav om ændringer, der skal ske i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision. Det drejer sig blandt andet om Grønt Danmarkskort, udpegning af områder reserveret til produktionserhverv, udpegning af udviklingsområder og omdannelseslandsbyer, samt klimasikring i forbindelse med skader ved oversvømmelse og erosion.

 

Samlet set betyder det, at der med udgangspunkt i nødvendige ændringer i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision er behov for brede politiske drøftelser om, hvilken konkrete ændringer der skal ske i forbindelse med kommuneplanrevisionen, set i relation til, og på baggrund af, kommunens aktuelle udfordringer og udviklingsmuligheder.

 

Den besluttede proces for Udviklingsstrategi 2019

Byrådet besluttede 03.09.2018 proces for udarbejdelse af ny udviklingsstrategi for Gribskov Kommune, der tilsvarende den gældende udviklingsstrategi, skulle være en samlet overordnet strategi for kommunen. Processen for udarbejdelse af udviklingsstrategien lagde op til en åben proces med fokus på samskabelse og strategiudvikling, hvor alle fagudvalg blev inddraget tidligt og hvor der gennem processen blev inddraget relevante interne og eksterne strategier. Processen var planlagt i relation til det parallelle arbejde i temaudvalget Strategi og Samskabelse Gribskov 2030 og udviklingsstrategiens konkrete ramme og form ville blive konkretiseret gennem processen.

 

Forslag til revideret proces

I forbindelse med det videre arbejde med konkretisering af fremtidens kommune vil kommunens overordnede vision og fokusområder fastlægges. De generelle strategiske drøftelser i forbindelse med en bred og overordnet udviklingsstrategi erstattes derfor af arbejdet med fremtidens kommune. Da der stadig er behov for udarbejdelse af en planstrategi i henhold til planloven, anbefaler administrationen, at det nuværende arbejde med udviklingsstrategien erstattes med konkretisering af fremtidens kommune, samt en decideret planstrategi, der har fokus på den fysiske planlægning og behov for ændringer i kommuneplanen. Arbejdet med en planstrategi bør dog koordineres med udarbejdelsen af en overordnet vision og fokusområder for kommune i forhold til proces og indhold.

 

Administrationen anbefaler at Udvikling, By og Land forelægges et oplæg til proces for udarbejdelse af planstrategi og arbejde med Agenda-21 i starten af 2019.  


Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.


Høringsperiode og høringsparter

I henhold til lov om planlægning vil der i forbindelse med udarbejdelse af planstrategien ske en offentlig høring.


Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

223. Fremtidige Valg i Gribskov Kommune: Antal og fordeling af valgstyrere med videre

Sagsnummer: 84.01.00-G01-4-18


Resume

Byrådet behandler sagen for at beslutte antal og fordeling af valgstyrere, tilforordnede vælgere, formænd og næstformænd og brevstemmemodtagere til de kommende valg og folkeafsteminger i indeværende byrådsperiode.


Administrationen indstiller til byrådet, at beslutte
 1. om fordelingen af valgstyrere, tilfordnede, formænd, næstformænd og brevstemmemodtagere skal ske efter model 1 eller model 2, jvf. bilag 1
 2. at der vælges 60 valgstyrere og 62 tilforordnede vælgere til de kommende valg og folkeafsteminger
 3. at der udover formænd også vælges næstformænd for de enkelte afstemningssteder
 4. at valgbestyrelsen foretager fordelingen af partiernes formands-og næstformandsposter på valgstederne forud for valget
 5. at der for de kommende valg og folkeafsteminger vælges 6 brevstemmemodtagere til at forestå brevstemmerne i hjemmet og på plejecentrene og 6 stedfortrædere
 6. at beslutte, om ikke repræsenterede partier i byrådet skal have mulighed for at vælge valgstyrere og tilforordnede vælgere og i givet fald hvor mange.

Sagsfremstilling

Indledning

Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning for den gældende byrådsperiode. Sagen handler om antal og fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere, formænd og næstformænd og brevstemmemodtagere. Søndag den 26. maj er der valg til Europaparlementet. Formodentlig kommer der et folketingsvalg inden. Kommunen har normalt kun 3-4 uger til at forberede et folketingsvalg og det er derfor en fordel, at der er truffet en principiel beslutning om antal og fordeling forinden.

 

1. Model 1 eller 2

Byrådet skal først beslutte om fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere, formænd og næstformænd og brevstemmemodtagere skal beregnes i forhold til de enkelte partiers mandater (model 1 i bilag 1) eller i forhold til de grupper, der blev anmeldt i forbindelse med omkonstitueringen af de stående udvalg (model 2 i bilag 1). Hvis der vælges fordeling efter model 2, har partierne mere fleksibilitet i forhold til indenfor gruppen at hjælpe hinanden med at finde valgtyrere og tilforordnede. 

 

2. Valg af valgstyrere og tilfordnede vælgere

Der er 12 aftsemningssteder i kommunen. Der skal vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere pr. afstemningssted. Desuden skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Det foreslåede antal er baseret på bemandingen ved kommunalvalget 2017 samt evalueringen heraf, hvor hver formand og næstformand blev bedt om at tilkendegive, hvad der er det passende antal valgstyrere og tilforordnede på det pågældende valgsted. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der skal være 60 valgstyrere og 62 tilforordnede vælgere til de kommende valg og folkeafsteminger

 

Skema 1: Fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere på afstemningsstederne

 

 

 Se fordelingen af valgstyrere og tilforordnede på politiske partier eller grupper i bilag 1. Fordelingen er lavet med udgangspunkt i forholdstalsmetoden.

 

 

3. Valg af formand og næstformand

Byrådet skal vælge en formand for de enkelte afstemningssteder. Det er et lovkrav. I Gribskov Kommune er der tradition for at der også vælges en næstformand. Det er med til at sikre afvikling af valghandlingen, men er ikke et lovkrav.

 

Administrationen foreslår, at valgbestyrelsen fordeler formands-og mæstformandsposterne på afstemningsstederne mellem partierne/grupperne, forud for valget.

  

4. Valg af tilforordnede til at modtage brevstemmer i hjemmet

Der skal vælges 6 tilforordnede brevstemmemodtagere og 6 stedfortrædere, til at modtage brevstemmer i hjemmet og på plejecentrene. 3 uger inden valget skal partisekretærene meddele administrationen navnene på dem, som er udpeget som brevstemmemodtagere.

 

5. Valg af valgstyrere til at tjekke de modtagne brevstemmer

 Valgstyrerne skal inden valget går igang, gennemgå brevstemmerne for at sikre, at de kan komme i betragtning.

 

Adminitsrationen foreslår, at det er formand og næstformand fra de enkelte afstemingsteder, som gennemgår brevstemmerne.

 

6. Ikke repræsenterede partiers mulighed for at vælge valgstyrere og tilforordnede vælgere

Ved de sidste mange valg har det alene været de i Byrådet repræsenterede partier som udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere.

 

Hvis de ikke repræsenterede partier skal stille med valgstyrere og tilforordende vælgere skal Byrådet beslutte, hvor mange de skal stille med og administrationen laver i så fald en ny fordeling.


Lovgrundlag

Lov om valg til Folketinget jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017 med  de ændringer, der følger af lov nr. 493 af 22. maj 2017, lov nr. 708 af 8. juni 2017 og lov nr. 714 af 8. juni 2017.

 

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014, med de ændringer, der følger af § 2 i lov  nr. 312 af 29. marts 2014, § 2 i lov nr. 1742 af 22. december 2015, § 1 i lov nr. 381 af 27. april 2016, § 2 i lov nr. 175 af 21. februar 2017 og § 2 i lov nr. 713 af 8. juni 2017.


Økonomi

Udgiften til diæter afholdes inden for det gældende valgbudget.


Beslutning

1. Besluttet at følge model 1.

2. - 5. Tiltrådt.

6. Besluttet, at partier, som ikke er repræsenterede i byrådet, skal have mulighed for at vælge valgstyrere og tilforordnede vælgere via valgforbund med partier som er repræsenteret i byrådet.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

224. Valgsteder ved valg til Europa-Parlementet 26.maj.2019

Sagsnummer: 84.00.00-G01-4-18


Resume

Søndag den 26.maj 2019 er der valg til Europa-Parlementet. Gribskov Kommune har 12 valgsteder, hvoraf en del af dem er forsamlingshuse i de mindre byer. Weekenden omkring den 26. maj er konfirmationsweekend og det betyder at tre af de lokaliteter vi normalt benytter til valg, er lejet ud til borgere, der holder konfirmation. Med denne sag skal byrådet beslutte, hvor valghandlingen de pågældende tre steder, skal foregå.


Administrationen indstiller til byrådet at beslutte:
 1. at valget i Mårum valgdistrikt afholdes på den tidligere Mårum skole i den gamle gymnastiksal, hvis det er muligt at leje lokalet
 2. at valget i Annisse valgdistrikt afholdes i hallen på Bjørnehøjskolen
 3. at valget i Valby valgdistrikt afholdes i Valby forsamlingshus bagerste lokale selvom der pågår oprydning i den øvrige del af forsamlingshuset, eller
 4. at vælgerne i Valby valgdistrikt flyttes til valgstedet i Blistrup eller Græsted

 


Sagsfremstilling

Valg til Europa-Parlementet skal afholdes søndag den 26.maj 2019. Ud af Gribskov Kommunes 12 valgsteder er tre af de lokaler vi normalt benytter udlejet til konfirmation. Det betyder at Byrådet skal beslutte, hvor valghandlingen skal foregår.

 

Mårum

Mårum forsamlinghus er udlejet til konfimation. Valgstedet i dette valgdistrikt kan muligvis flyttes til den tidligere Mårum skole i den gamle gymnastiksal, som der er adgang til fra ankomstpladsen foran. Sidste gang der var valg til Europa-Parlementet, blev valget afholdt her, da forsamlingshuset ligeledes var lejet ud. Lokalerne er pt. ved at overgå til den socialøkonomiske virksomhed Kilden. Administrationen undersøger, om det er muligt at anvende lokalerne til valg søndag den 26. maj. 2019.

 

Annisse

Annisse forsamlinghus er udlejet til korfimation. Valgstedet i dette valgdistrikt kan i stedet flyttes til Bjørnehøjskolen,

 

Valby

Valby forsamlinghus er også udlejet til korfimation den pågældende weekend. Selve konfirmationsfesten er om lørdagen, men lokalerne er lejet ud til og med søndag til oprydning mv. Vi kan få lov at bruge det bagerste lokale, som har samme størrelse, som det vi normalt bruger, hvis vi sætter op og gør klar om fredagen. På valgdagen vil der være oprydning i gang i de øvrige lokaler og i køkkenet.

 

Alternativt kan de 500 vælgere flyttes til et af de omkringliggende valgsteder, for eksempel Blistrup eller Græsted. Valby er kommunens mindste valgsted med ca. 500 stemmeberettigede.

 

 

 


Lovgrundlag

Lov om valg til Folketinget jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017 med  de ændringer, der følger af lov nr. 493 af 22. maj 2017, lov nr. 708 af 8. juni 2017 og lov nr. 714 af 8. juni 2017.

 

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014, med de ændringer, der følger af § 2 i lov  nr. 312 af 29. marts 2014, § 2 i lov nr. 1742 af 22. december 2015, § 1 i lov nr. 381 af 27. april 2016, § 2 i lov nr. 175 af 21. februar 2017 og § 2 i lov nr. 713 af 8. juni 2017.

 


Økonomi

Udgifterne til valglokaler afholdes af valgbudgettet.


Beslutning

1. - 4. Besluttet, at adminsitrationen skal finde passende løsninger, så valget kan afholdes lokalt. 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

225. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-4-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

 


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning

 


Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.48 med behandling af lukkede punkter. Efterfølgende mødepause. Spørgetid klokken 19.00. Mødet genoptaget umiddelbart efter spørgetid. Mødet sluttede klokken 20.13.

 

Borgmesteren orienterede om, at Gribskov Kommune har fremsendt høringssvar til Vejdirektoratet om VVM for Hillerødmotorvej.

 

Materialet fra Gribskov Ungdomsråd omdelt på mødet. Byrådet mødes med Ungdomsrådet i 2019.

 

 Orienteringen taget til efterretning.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

226. Borgerrådgiveren - Lukket punkt

Offentlig beslutning

 

1. - 2. Besluttet at den nærmere tilrettelæggelse af og vilkår for fratrædelsen foretages af administrationen.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

227. Direktion - ny profil - Lukket punkt

Offentlig beslutning

 1. Byrådet godkendte de aftalte vilkår for kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansens fratræden.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

228. Direktion - ny profil - Lukket punkt

Offentlig beslutning

1. Byrådet godkendte de aftalte vilkår for direktør for Teknik og Erhverv Astrid Damgaard Ravnsbæks fratræden.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

Inhabilitet: Birgit Roswall (V) deltog ikke i behandling af sagen på grund inhabilitet.

 

229. Direktion - ny profi - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Besluttet, at stillingen som som direktør for Teknik og Erhverv ikke genbesættes.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

230. Direktion - ny profil - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Besluttet, at ressource- og kulturdirektør Sascha V. Sørensen konstitueres i stillingen som kommunaldirektør

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

231. Rekrutteringsproces - Lukket punkt

Offentlig beslutning

 1. Byrådet besluttede processen for rekruttering af ny kommunaldirektør.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

232. Salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

 1. Besluttet at sælge ejendommen.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

233. Boligstrategisk Handleplan 2018 - økonomi - Lukket punkt

Offentlig beslutning

A) Besluttet at give en anlægsbevilling til en række mindre ombygningsprojekter, der hver især bidrager til at tilpasse og optimere udbuddet af plejeboliger, så disse bliver bedre egnede til borgere med demens.

B) Besluttet at give en anlægsbevilling til en række mindre ombygningsprojekter, der hver især bidrager til at optimere og fremtidssikre Gydevej 15.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen