Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Forebyggelse og Idræt

Tirsdag den 15-01-2019 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-3-18


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt
 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 § 20


Beslutning

1. Godkendt

2. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-8-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

Udvalget orienteres desuden om kommende sager.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 Der er følgende mødemeddelelser: 

 • Forslag om, at udvalget deltager på KL's sociale topmøde i 2019 og på KL's kultur- og fritidskonference i 2020.
 • Orientering om brug af fritidspas i 2018. Oversigt er vedhæftet ved protokollering.

 

1. Taget til efterretning

Bilag

3. Valg af samskabelsescase

Sagsnummer: 00.16.00-G01-2847-18


Resume

Byrådet besluttede den 12. november 2018, at alle fagudvalg skal arbejde med en samskabelsescase i løbet af 2018 og 2019. Udvalget skal med denne sag vælge en aktivitet eller indsats, der kan laves samskabelse om. Formålet er at opbygge erfaringer med, hvordan Gribskov Kommune fremadrettet skal arbejde videre med samskabelse.

 


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt at:
 1. vælge minimum én samskabelsescase indenfor udvalgets område
 2. fastlægge en dato for, hvornår der senest kan udvælges en case, hvis udvalget ikke kan udvælge en case på indeværende møde

Sagsfremstilling

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 anbefalede Byrådet, at alle fagudvalg skal arbejde med mindst et samskabelsesforsøg i løbet af 2018 og 2019. Det skal være op til det enkelte udvalg at beslutte, hvad de vil samskabe om, hvem der skal indgå, og om det skal omfatte myndighed med videre. Udvalget skal nu drøfte og vælge den eller de cases, de gerne vil bringe i spil i arbejdet med at opbygge erfaringer med samskabelse.

 

Tilgang til samskabelse

Temaudvalget Strategi og Samskabelse 2030 arbejder sig hen i mod en tilgang til samskabelse forstået som "Sammen skaber vi de bedste løsninger". I det ligger, at kommunen, borgere, virksomheder eller foreninger på lige fod samarbejder for at skabe de bedste løsninger. Opgaven kan være at definere, hvad problemet er og/eller finde og realisere løsninger på almen kendte problemer. Det skal ske i et ligeværdigt samarbejde, og kommunen må ikke på forhånd have den færdige løsning i skuffen.

 

Samskabelse kan indgå som del af en større opgave, hvor der samskabes om udvalgte dele, eller det kan være det hele. Det er også muligt at vælge en samskabelsescase, som allerede er i gang. Det vigtigste er, at samskabelsescasen lever op til nedenstående kriterier.  

 

Rammme og kriterier for valg af cases

Rammen for valg af cases er:

 

 • En indsats, udfordring eller projekt, der egner sig til at lave samskabelse omkring
  • Det kan være det hele eller elementer, der samskabes om, det vigtigste er, at der ikke på forhånd er en færdig løsning
 • Samarbejdet kan foregå ligeværdigt mellem deltagerne
 • Ideen/initiativet til det, der samskabes om, må meget gerne komme fra borgere, virksomheder eller foreninger, men kan også være på kommunens initiativ
 • Casen skal kunne sættes i gang i løbet af 2019, men skal ikke nødvendigvis kunne afsluttes i 2019. Temaudvalget skal dog kunne indsamle nogle erfaringer fra casen inden udgangen af 2019
 • Ud over kommunen skal der være borgere, virksomheder eller foreningsrepræsentanter med i arbejdet
 • Valg af type af samskabelsescase - hvilke rolle skal kommunen have i forhold til øvrige aktører - se typologier nedenfor
 • Formålet med casen kan være bredt - f.eks. forebyggelse, serviceforbedringer, styrkelse af lokalsamfund, udvikling, kapacitetsopbygning, besparelser, effektiviseringer eller lignende.

 

Administrationen faciliterer punktet

Lektor og ph.d Jens Ulrichs typologi for samskabelse kan beskrives som en pragmatisk ”hands on” model til at beskrive 4 forskellige grundformer af samskabelse, hvor man, som repræsentant for kommunen kan indtage forskellige roller. Modellen fremgår af bilag 1, hvor der også er link til en artikel, som beskriver modellen mere grundigt for de interesserede. Det er temaudvalgets håb, at der udvælges samskabelsescases indenfor alle 4 grundformer, så vi får erfaring med forskellige former og typer af samskabelse. Administrationen vil bistå fagudvalget, når punktet behandles, for at understøtte drøftelsen og rådgive omkring valg af case.

 

Temaudvalget følger samskabelsescasene

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 vil have en koordinerende rolle undervejs og følge alle samskabelsesforsøgene. Det vil sige, at temaudvalget vil invitere for eksempel tovholderen på opgaven og måske en borger derfra med til nogle af temaudvalgets møder. Formålet er at indhente mest mulig viden om, hvad samskabelse kan bidrage med, og hvilke opmærksomhedspunkter der er forbundet med arbejdsformen. Temaudvalget vil i slutningen af 2019 samle op på de erfaringer, som kommunen har fået med samskabelse og efterfølgende komme med en anbefaling til en fælles forståelse af, hvordan vi arbejder med samskabelse i Gribskov Kommune.

 


Lovgrundlag

LBK nr 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

 


Beslutning

1. Besluttet følgende samskabelsescase:

 • Bedre udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter incl. skolernes, både i dag- og aftentimerne, til glæde for alle

 

2. Udgår

Bilag

4. Udvikling af idrætsfaciliteter omkring Gilbjergskolen, afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub. Forslag om udarbejdelse af helhedsplan

Sagsnummer: 04.08.00-G01-3429-18


Resume

Udvalget Forebyggelse og Idræt og udvalget Børn og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om et forslag om udarbejdelse af en helhedsplan for udvikling af idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt samt for Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,
 1. at godkende udarbejdelse af en helhedsplan for udvikling af idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub
 2. at godkende, at der frigives 255.000 kr. af anlægsmidler afsat til idrætsfaciliteter i Gilleleje i 2019 til formålet

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet igangsatte på møde den 19. juni 2017 en proces, som skulle afdække ideer og ønsker til udvikling af idrætsfaciliteterne omkring Gilbjergskolen, afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub.

 

I forbindelse med budgetaftale for 2018 - 2021 blev der afsat følgende midler til formålet: 2 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021.

 

Sagens forhold

En tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra relevante centre i kommunen samt fra Gilbjergskolen og fra en række foreninger i Gilleleje Boldklub har arbejdet med opgaven.

 

Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at:

 • igangsætte arbejdet med at udarbejde en samlet visions- og helhedsplan for idrætsområdet i Gilleleje
 • afdække ideer og ønsker til udviklingen af idrætsfaciliteter i Gilleleje
 • koble de indsamlede ønsker med projekt Gilleleje Læringsområde
 • prioritere ideer og ønsker

 

Processen indtil nu

Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder samt været på rundvisning på stedet i Gilleleje.

 

Der er indsamlet ideer og ønsker fra både skolen og idrætsforeningerne, og arbejdsgruppen har foretaget en fælles prioritering. Gruppens prioritering har taget udgangspunkt i, hvor behovet er størst, samt hvor der er tiltag, som både skole og idrætsforeninger opnår forbedringer ved.

 

Arbejdsgruppens overordnede betragtninger

Overordnet set vurderer gruppen, at der er behov for flere m2 til at dyrke idræt på i og omkring Gilleleje Læringsområde. Der er på nuværende tidspunkt stor benyttelse af faciliteterne, og når udskolingen flytter fra Rostgårdsvej, vil der blive endnu større pres på faciliteterne.

 

Arbejdsgruppen ønsker at holde fokus på helhedsperspektiverne for et kommende Gilleleje Idrætscenter. Det er vigtigt, at der tænkes i visioner for et fremtidigt idrætsområde, samtidig med at det vurderes, hvad der kan skabes for de 6 mio. kr., som er afsat i budgetaftalen for 2018-2021.

 

Udover de prioriterede ønsker er der et stort ønske om etablering af endnu en hal i området.

 

Det er vigtigt, at der tænkes fondsansøgninger ind i den økonomiske planlægning.

 

Forslag om udarbejdelse af helhedsplan

Det foreslås, at der udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af idrætsfaciliteter for området i Gilleleje. Det foreslås ligeledes, at der hentes professionel hjælp til at udføre opgaven. Udviklingen af de nuværende idrætsfaciliteter er sket igennem mange år i form af knopskydninger, og der er nu behov for at se området som et samlet område for at få mest ud af den kommende udvikling. Administrationen har været i dialog med en virksomhed, som kan udføre opgaven på en måde, der lægger sig op ad den måde, vi indtil nu har arbejdet på, nemlig med en stor grad af involvering af de forskellige interessenter. Virksomheden vil derudover kunne hjælpe i forhold til eventuel fondsansøgning.

 

Der har været afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor den pågældende virksomhed har fremlagt sit forslag til proces for udarbejdelse af en visions- og helhedsplan, og arbejdsgruppen anbefaler, at helhedsplanen udarbejdes.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at en visions- og helhedsplan vil kunne kvalificere de kommende beslutninger omkring konkrete tiltag i området. En helhedsplan vil kunne hjælpe til, at vi kan arbejde med et længere perspektiv samtidig med, at vi kan sætte mindre projekter i gang, og dermed skabe hurtige resultater uden at ødelægge fundamentet for en større og længerevarende plan.

 

Samtidig vil en professionelt udarbejdet visions- og helhedsplan kunne anvendes ved fremtidig fondsansøgning, som vil være nødvendig, hvis de større ønsker skal kunne realiseres.

 

Derfor anbefaler administrationen, at der udarbejdes en visions- og helhedsplan, samt at udgiften til denne finansieres via de afsatte anlægsmidler i 2019.

 

Administrationen anbefaler ligeledes, at Gilleleje Hallen involveres i det videre arbejde. Gilleleje Hallen er en del af idrætsfaciliteterne i Gilleleje og bør indgå i den samlede vurdering af en fremtidig visions- og helhedsplan. 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Idrætspolitik, 2013


Økonomi

Byrådet har afsat anlægsmidler til idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen, afdeling Parkvej: 2 mio. kr. i 2019 + 2 mio. kr. i 2020 + 2 mio. kr. i 2021.

 

Udgiften til udarbejdelse af helhedsplanen vil være 255.000 kr. Beløbet kan finansieres af de afsatte anlægsmidler i 2019.


Beslutning

1.-2. Anbefalet

 

5. Udkast til retningslinier for uddeling af Gribskov Kommunes eliteidrætslegat/hædersgaver

Sagsnummer: 18.10.15-A00-3-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om 1) retningslinier for Gribskov Elite og Talentudviklings eliteidrætslegat/hædersgaver og 2) orientering om, hvordan Gribskov Elite og Talentudvikling forventer at anvende deres udvidede budget i 2019.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt,
 1. at godkende udkastet til retningslinier for Gribskov Elite og Talentudviklings eliteidrætslegat/hædersgaver.
 2. hvis indstilling 1 godkendes: At udpege 2 repræsentanter fra Udvalget Forebyggelse og Idræt til at indgå i det udvalg, der skal behandle indkomne ansøgninger.
 3. hvis indstilling 1 ikke godkendes: At godkende, at der etableres et indstillingsudvalg uden politisk repræsentation. Udvalget for Forebyggelse og Idræt foretager i denne model den endelige beslutning efter indstilling fra indstillingsudvalget.
 4. at godkende, at administrationen foretager udbetaling af tildelte puljemidler efter endelig godkendelse.
 5. at tage orienteringen om Gribskov Elite og Talentudviklings budgetposter til efterretning incl. kommentarer for anvendelse af det beløb, som foreningen har fået bevilget fra Gribskov Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund 

Fra 2019 har Byrådet afsat 250.000 kr. til elite- og talentarbejdet i kommunen. Heraf modtager Gribskov Elite og Talentudvikling 150.000 kr. til drift og aktiviteter, og derudover afsættes 100.000 kr. til en pulje til eliteidrætsudøvere (eliteidrætslegat/hædersgave).

 

Sagens forhold

Gribskov Elite og Talentudvikling har i samarbejde med administrationen udarbejdet udkast til retningslinier for uddeling af Gribskov Kommunes eliteidrætslegat/hædersgaver, som forelægges til godkendelse for udvalget for Forebyggelse og Idræt.

 

Derudover har Gribskov Elite og Talentudvikling udarbejdet et budget for 2019 med udgangspunkt i, at foreningen har fået 50.000 kr. mere end tidligere år til deres disposition.

 

Forslag til retningslinier for eliteidrætslegat/hædersgaver

Retningslinierne indeholder:

 • Formål med legatet
 • Definition på verdensatlet
 • Retningslinier for ansøgere til puljen
 • Hvem der indstiller atleten til legatet, og hvad ansøgningen skal indeholde
 • Hvordan støtten fordeles
 • Hvem der udtager de atleter, der opnår støtte

 

Gribskov Elite og Talentudvikling har gjort sig mange tanker omkring retningslinierne, således at atleterne kan bevare tilhørsforholdet til sin lokale idrætsforening hjemmehørende i Gribskov Kommune og ligeledes bidrage med at promovere Gribskov Kommune og idrætsliv nationalt og internationalt.

 

Derudover har de lagt vægt på, at det er atletens idrætsforening, der indstiller atleten, og det er ligeledes foreningen, der modtager støtten. Foreningen formidler støtten videre til atleten.

Ansøgningsskema skal benyttes, når der søges om støtte.

 

Udkast til retningslinier for uddeling af Gribskov Kommunes eliteidrætslegat/hædersgaver er vedlagt som bilag til sagen, og her er ovenstående punkter beskrevet.

 

Gribskov Elite og Talentudvikling har ikke sat et fast beløb på, hvor meget en atlet kan søge om - ligesom de ikke har lagt sig fast på en ansøgningsfrist.

 

Gribskov Elite og Talentudviking foreslår, at der nedsættes et udvalg, der består af 2 repræsentanter fra udvalget for Forebyggelse og Idræt, 2 repræsentanter udpeget af bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling samt 1 repræsentant udpeget af Idrætsrådet. I denne model delegeres beslutningskompetencen til dette nye udvalg.

 

Hvis udvalget for Forebyggelse og Idræt ønsker at have den endelige beslutningskompetence, kan der i stedet etableres et indstillingsudvalg med den sammensætning, som Gribskov Elite og Talentudvikling foreslår - dog uden politisk repræsentation. I denne model vil udvalget for Forebyggelse og Idræt træffe endelig beslutning om tildeling efter indstilling fra indstillingsudvalget.

 

Anvendelse af udvidet budget 2019

Gribskov Elite og Talentudvikling har udarbejdet budgetoplæg med uddybende forklaringer til budgetposterne, som forelægges udvalget for Forebyggelse og Idræt til orientering.

 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Styrelsesvedtægt §15, stk. 2


Økonomi

Byrådet har afsat 250.000 kr. årligt til elite- og talentarbejdet i kommunen fra 2019.

Gribskov Elite og Talentudvikling modtager heraf 150.000 kr. til drift af aktiviteter.

Det resterende beløb på 100.000 kr. øremærkes til en pulje til eliteidrætsudøvere.


Beslutning

1. Godkendt

2. Knud Antonsen (V) og Morten Rohde Klitgaard (G) udpeges som repræsentanter

3. Udgår

4. Godkendt med beslutning om, at udvalget orienteres om udbetalingen

5. Taget til efterretning

 

Bilag

6. Forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Sagsnummer: 18.13.00-G00-3683-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt samt udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om godkendelse af forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune. Administrationen gør opmærksom på, at de 2 udvalg har delt kompetence på området. Derfor er en beslutning afhængig af, at der opnås enighed mellem de 2 udvalg.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt samt for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at godkende forslag til reviderede retningslilnier for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune

Sagsfremstilling

Baggrund

Kulturrådet og Idrætsrådet har i deres fællesmøde den 15. november 2018 behandlet retningslinier for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune, idet der er foretaget ændringer og tilføjelser i eksisterende retningslinjer.

 

Det daværende Kulturråd og Idrætsråd behandlede på fællesmøde den 16. november 2017 retningslinierne, men de blev ikke sendt til endelig godkendelse i de to politiske udvalg.

Der blev foretaget ændringer og tilføjelser i eksisterende retningslinier på følgende områder i november 2017 (Skrevet med rød skrift i bilaget):

 • Idrætsanlæg
 • Kunstgræsbaner
 • Springhal
 • Kampsportscenter

 

Der er endvidere foretaget ændringer og tilføjelser i eksisterende retningslinier på følgende områder i november 2018 (skrevet med lilla skrift i bilaget):

 

Overnatning (I forbindelse med overnatning betales for ekstra rengøring, hvis foreningerne ikke påtager sig denne opgave)

Foreningsstævner - under selvejende haller (Teksten, der er tilføjet: Gribskov Kommune stiller hallerne gratis til rådighed for foreningernes stævner. Såfremt dette medfører ekstraarbejde for hallen i forhold til normal brug, aftales og afregnes der for den enkelte hal).

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune godkendes efter sidste behandling hos Kulturrådet og Idrætsrådet i november 2018. 


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6.


Økonomi

Ændringer i retningslinierne medfører ikke yderligere omkostninger.


Beslutning

1. Godkendt med beslutning om, at retningslinierne sendes til orientering til alle de foreninger, der er omfattet af retningslinierne.

Bilag

7. Nye kandidater til Idrætsrådet

Sagsnummer: 18.15.30-A30-2-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om godkendelse af 2 nye medlemmer og 1 suppleant til Idrætsrådet for resten af perioden - dvs. til udgangen af 2021.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt:
 1. at godkende de foreslåede kandidater fra idrætsforeningerne til at ingå i Idrætsrådet frem til udgangen af 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Forebyggelse og Idræt behandlede sagen omkring antal medlemmer i sit møde den 22. oktober 2018. Udvalget kunne ikke godkende Idrætsrådets forslag om at lade rådet bestå af 8 medlemmer for resten af perioden. Udvalget besluttede, at der skulle afholdes en ny valghandling, og at forvaltningen skulle vurdere, hvordan denne kunne afholdes mindst ressourcekrævende.

 

Sagens forhold

Administrationen har den 29. oktober 2018 udsendt mail med brev til samtlige idrætsforeninger i Gribskov Kommune, hvor de har beskrevet Idrætsrådets medlemssituation og bedt idrætsforeningerne om at indstille kandidater samt suppleanter til Idrætsrådet. I brevet fremgik det, hvilke opgaver rådet varetager samt andre relevante oplysninger.

 

Fristen for indstilling var den 3. december 2018.

 

Administrationen har modtaget to indstillinger, som kommer fra henholdsvis Esrum Skytteforening og Gilleleje Boldklub/Aktive Gilleleje Seniorer.

Esrum Skytteforening indstiller Maja Freiberg Sørensen til at indgå i Idrætsrådet - og de indstiller samtidig Charlotte Løvenbalch Mortensen til at indgå som suppleant i Idrætsrådet.

Gilleleje Boldklub/Aktive Gilleleje Seniorer (GB/AGS) indstiller Ole Thomsen til at indgå i Idrætsrådet.

 

Idrætsrådet er i sit møde den 4. december 2018 kort blevet orienteret om kandidaterne.

 

Administrationens anbefaling

Der vil ikke være behov for yderligere valghandling af medlemmer til Idrætsrådet, idet der er to kandidater samt én suppleant indstillet til Idrætsrådet for den resterende periode. Administrationen anbefaler derfor, at de indstillede kandidater godkendes, således rådet atter består af 10 medlemmer samt en suppleant.


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §18, stk. 2

Folkeoplysningsloven §35, stk. 2

Idrætsrådets Styrelsesvedtægt kapitel 7, §7

Forretningsordenen for idrætsrådet


Økonomi

Forslaget medfører ikke yderligere omkostninger.

 


Beslutning

1. Godkendt

8. Idrætsprisuddeling 2019

Sagsnummer: 00.05.07-G01-4-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om Idrætsprisuddelingens pris som Årets Forening.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt:
 1. at reducere det beløb, som tildeles Årets Foreningspris 2019 ved den årlige Idrætsprisuddeling fra 10.000 kr. til 5.000 kr.
 2. at Årets Foreningspris udgår fra Idrætsprisuddelingen fra 2020

Sagsfremstilling

Baggrund

Idrætsprisuddelingen finder sted én gang årligt - primært i marts/april måned. I 2019 vil Idrætsprisuddelingen finde sted mandag den 1. april i Gribskov Kultursal.

 

Sagens forhold

Ved Idrætsprisuddelingen bliver der uddelt 3 store idrætspriser. Derudover bliver det foregående års mesterskabsvindere hædret, når de har opnået mesterskaber inden for de kriterier, der er givet.

 

De tre store idrætspriser er:

 1. Idrætslederprisen
 2. Årets Fund
 3. Årets Forening

 

Med Idrætslederprisen følger bl.a. et beløb på 5.000 kr. med - og det samme gør der for Årets Fundprisen. Med Årets Foreningspris følger der 10.000 kr.

 

Årets Foreningspris er den nyeste pris og er kommet til i 2012 og uddelt første gang i 2013. Det blev dengang besluttet, at der skulle medfølge 10.000 kr. med udnævnelsen.

Beløbet blev fastsat af det daværende Kultur- og Idrætsudvalg. Der blev imidlertid ikke bevilget yderligere midler til prisen.

 

Årets Foreningspris uddeles til en idrætsforening, der har gjort en helt speciel og unik indsats i det forgangne år.

 

Der har til denne pris været meget få indstillinger, idet det har været svært for idrætsforeningerne at indstille kanditater/foreninger, idet idrætsforeningerne har skullet indstille sig selv.

Der har hvert år kun været mellem 1 og 3 indstillinger.

 

Forslag

Det foreslås derfor, at prisen som Årets Forening i 2019 reduceres til 5.000 kr.

 

Det foreslås ligeledes, at Årets Foreningspris helt udgår fra 2020.

 

Administrationen har drøftet spørgsmålene med Idrætsrådet på rådets møde den 4. december 2018, og Idrætsrådet bakker op om forslagene.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at en ensartethed i beløbene på de tre store idrætspriser vil være passende, og foreslår derfor en reducering på 5.000 kr. til denne pris.

Administrationen vurderer ligeledes, at det vil være hensigtsmæssigt, med baggrund i de meget få indstillinger, at lade Årets Foreningspris udgå fra prisuddelingen i 2020.


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §18, stk. 2


Økonomi

I budget 2019 er der afsat 97.000 kr. til prisuddelingen.


Beslutning

1.-2. Tiltrådt

 

9. Forslag til ny takst for ledsagerbilletter i Gribskov Svømmehal

Sagsnummer: 04.04.00-G01-2825-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om forslag om at fjerne betaling for ledsagerbilletter i Gribskov Svømmehal.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,
 1. at godkende fjernelse af betaling for ledsagerbilletter i Gribskov Svømmehal pr. 1.marts 2019

Sagsfremstilling

Baggrund

Pr. 1. januar 2019 koster en ledsagerbillet i Gribskov Svømmehal 25 kr. og 150 kr. for et 10-turskort.

 

Administrationen foreslår, at denne takst ændres pr. 1. marts 2019, således at man som ledsager til mennesker med handicap, som kan dokumentere ledsagerbehov, får gratis adgang til Gribskov Svømmehal. Den gratis adgang foreslås betinget af, at personen med handicap har anskaffet et ledersagerkort.

 

Ledsagerkort udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med i fx tog, bus, teater, museum el.lign.

 

Sagens forhold

Personer med handicap skal som udgangspunkt selv dække omkostningerne, hvis personen ønsker at tage en ledsager med i biografen, til koncert eller lignende. Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 883 kr. (2018), som kan dække meromkostningen. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter (oplysninger fra Borger.dk).

 

Alligevel foreslår administrationen at fjerne ledsagerbetalingen i Gribskov Svømmehal.

 

Begrundelse for forslaget

Ved at fjerne betaling for ledsagere vil Gribskov Kommune i højere grad leve op til FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, særligt følgende artikler:

 

 • Artikel 9 Tilgængelighed
 • Artikel 25 Sundhed
 • Artikel 26 Habilitering og rehabilitering
 • Artikel 30 Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt (punkt 5a: "Med henblik på at gøre det muligt for personer med handicap på lige fod med andre at deltage i rekreative tilbud samt fritids- og idrætsaktiviteter skal deltagerstaterne træffe passende foranstaltninger til at tilskynde og fremme, at personer med handicap i videst muligt omfang deltager i almene idrætsaktiviteter på alle niveauer")

 

Derudover vil ændringen være en måde at leve op til kompensationsprincippet, som er et af fire principper i dansk handicappolitik.

 

Kompensationsprincippet indebærer, at samfundet tilbyder mennesker, som har en funktionsnedsættelse, en række ydelser og hjælpeforanstaltninger med det formål at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den nedsatte funktion mest muligt. Kompensationen skal – så langt som det overhovedet er muligt – forhindre og forebygge de situationer, som begrænser udfoldelsesmuligheder for personer med en funktionsnedsættelse. Kompensation er ikke privilegier eller positiv særbehandling, men et forsøg på at udjævne et ulige udgangspunkt.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at Gribskov Kommune bør leve op til ovenstående konvention og handicappolitik og anbefaler derfor, at forslaget godkendes.

 

Høringssvar fra Handicaprådet tilføjet ved protokollering

Handicaprådet bakker helhjertet op om forslaget.

 

Rådet foreslår, at kommunen i forbindelse med beslutningen, gør lidt ud af forklare, at ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med i fx bus, tog, metro, museum, teater eller lign.  Ledsagebehovet retter sig mod alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

 

Ved ansøgning om ledsagekort skal behovet for at have en ledsager dokumenteres enten via en lægeerklæring eller ved, at man i forvejen er visiteret til en af følgende ydelser:

 • Visiteret til et botilbud.
 • Visiteret til parkeringskort for personer med handicap.
 • Visiteret til personlig hjælperordning eller den kommunale ledsagerordning.
 • Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til serviceloven eller godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som trafikselskaberne skal etablere som fritidskørsel.
 • Medlem af Dansk Blindesamfund.

Er man omfattet af et af de nævnte kriterier, vil bevillingen til denne ydelse udgøre en tilstrækkelig dokumentation, når der ansøges om ledsagekort.

 

Ledsagekortet udstedes af Danske Handicaporganisationers brugerservice. Kortet koster kr. 200,- og er gyldigt i 3 år. Herefter skal det fornyes ved fremsendelse af et nyt ansøgningsskema.  


Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07/2018 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse)


Økonomi

Det anslås, at der sælges ca. 100 ledsagerbilletter årligt i svømmehallen svarende til en indtægt på ca. 2.000 kr. Beløbet kan finansieres via puljen til implementering af sundhedspolitikken i 2019 og 2020. Derefter indarbejdes beløbet i svømmehallens budget fra 2021.


Høringsperiode og høringsparter

Forslaget er sendt i høring hos Handicaprådet på rådets møde den 7. januar 2019


Beslutning

1. Anbefalet.

 

Udvalget ønskede, at procedure for ansøgning om ledersagerkort blev tilføjet protokollen:

 

Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med i fx bus, tog, metro, museum, teater eller lign.  Ledsagebehovet retter sig mod alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

 

Ved ansøgning om ledsagekort skal behovet for at have en ledsager dokumenteres enten via en lægeerklæring eller ved, at man i forvejen er visiteret til en af følgende ydelser:

 • Visiteret til et botilbud.
 • Visiteret til parkeringskort for personer med handicap.
 • Visiteret til personlig hjælperordning eller den kommunale ledsagerordning.
 • Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til serviceloven eller godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som trafikselskaberne skal etablere som fritidskørsel.
 • Medlem af Dansk Blindesamfund.

Er man omfattet af et af de nævnte kriterier, vil bevillingen til denne ydelse udgøre en tilstrækkelig dokumentation, når der ansøges om ledsagekort.

 

Ledsagekortet udstedes af Danske Handicaporganisationers brugerservice. Kortet koster kr. 200,- og er gyldigt i 3 år. Herefter skal det fornyes ved fremsendelse af et nyt ansøgningsskema.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen