Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Tirsdag den 15-01-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

1. Godkendt

 

Natasha Stenbo Enetoft (V) fraværende under punktet.

2. Valg af samskabelsescase

Sagsnummer: 00.16.00-G01-2847-18


Resume

Byrådet besluttede den 12. november 2018, at alle fagudvalg skal arbejde med en samskabelsescase i løbet af 2018 og 2019. Udvalget skal med denne sag vælge en aktivitet eller indsats, der kan laves samskabelse om. Formålet er at opbygge erfaringer med, hvordan Gribskov Kommune fremadrettet skal arbejde videre med samskabelse.

 


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at
 1. vælge minimum én samskabelsescase indenfor udvalgets område
 2. fastlægge en dato for, hvornår der senest kan udvælges en case, hvis udvalget ikke kan udvælge en case på indeværende møde

Sagsfremstilling

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 anbefalede Byrådet, at alle fagudvalg skal arbejde med mindst et samskabelsesforsøg i løbet af 2018 og 2019. Det skal være op til det enkelte udvalg at beslutte, hvad de vil samskabe om, hvem der skal indgå, og om det skal omfatte myndighed med videre. Udvalget skal nu drøfte og vælge den eller de cases, de gerne vil bringe i spil i arbejdet med at opbygge erfaringer med samskabelse.

 

Tilgang til samskabelse

Temaudvalget Strategi og Samskabelse 2030 arbejder sig hen i mod en tilgang til samskabelse forstået som "Sammen skaber vi de bedste løsninger". I det ligger, at kommunen, borgere, virksomheder eller foreninger på lige fod samarbejder for at skabe de bedste løsninger. Opgaven kan være at definere, hvad problemet er og/eller finde og realisere løsninger på almen kendte problemer. Det skal ske i et ligeværdigt samarbejde, og kommunen må ikke på forhånd have den færdige løsning i skuffen.

 

Samskabelse kan indgå som del af en større opgave, hvor der samskabes om udvalgte dele eller det kan være det hele. Det er også muligt at vælge en samskabelsescase, som allerede er i gang. Det vigtigste er, at samskabelsescasen lever op til nedenstående kriterier.  

 

Rammme og kriterier for valg af cases

Rammen for valg af cases er:

 

 • En indsats, udfordring eller projekt, der egner sig til at lave samskabelse omkring
  • Det kan være det hele eller elementer, der samskabes om, det vigtigste er, at der ikke på forhånd er en færdig løsning,
 • Samarbejdet kan foregå ligeværdigt mellem deltagerne
 • Ideen/initiativet til det, der samskabes om, må meget gerne komme fra borgere, virksomheder eller foreninger, Men kan også være på kommunens initiativ
 • Casen skal kunne sættes i gang i løbet af 2019, men skal ikke nødvendigvis kunne afsluttes i 2019.  Temaudvalget skal dog kunne indsamle nogle erfaringer fra casen inden udgangen af 2019
 • Ud over kommunen skal der være borgere, virksomheder eller foreningsrepræsentanter med i arbejdet
 • Valg af type af samskabelsescase - hvilken rolle skal kommunen have i forhold til øvrige aktører - se typologier nedenfor
 • Formålet med casen kan være bredt - f.eks. forebyggelse, serviceforbedringer, styrkelse af lokalsamfund, udvikling, kapacitetsopbygning, besparelser, effektiviseringer eller lignende.

 

Administrationen faciliterer punktet

Lektor og ph.d Jens Ulrichs typologi for samskabelse kan beskrives som en pragmatisk ”hands on” model til at beskrive 4 forskellige grundformer af samskabelse, hvor man, som repræsentant for kommunen, kan indtage forskellige roller. Modellen fremgår af bilag 1, hvor der også er link til en artikel, som beskriver modellen mere grundigt for de interesserede. Det er temaudvalgets håb, at der udvælges samskabelsescases indenfor alle 4 grundformer, så vi får erfaring med forskellige former og typer af samskabelse. Administrationen vil bistå fagudvalget, når punktet behandles, for at understøtte drøftelsen og rådgive omkring valg af case.

 

Temaudvalget følger samskabelsescasene

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 vil have en koordinerende rolle undervejs og følge alle samskabelsesforsøgene. Det vil sige, at temaudvalget vil invitere for eksempel tovholderen på opgaven og måske en borger derfra med til nogle af temaudvalgets møder. Formålet er at indhente mest mulig viden om, hvad samskabelse kan bidrage med, og hvilke opmærksomhedspunkter der er forbundet med arbejdsformen. Temaudvalget vil i slutningen af 2019 samle op på de erfaringer, som kommunen har fået med samskabelse og efterfølgende komme med en anbefaling til en fælles forståelse af, hvordan vi arbejder med samskabelse i Gribskov Kommune.


Lovgrundlag

LBK nr 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4


Beslutning

1. Udvalget besluttede følgende samskabelsescase:

 • Udarbejdelse af genereisk model for vurdering/måling af den oplevede borgerkvalitet. Modellen udvikles i samarbejde med relevante borgere og afprøves i hjemmeplejen, hvor modellen efterfølgende kan anvendes på andre områder i ældreområdet.

 

2. Udgår.

 

Natasha Stenbo Enetoft (V) fraværende under punktet.

 

Bilag

3. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-12-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

Udvalget orienteres desuden om kommende sager.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der er følgende mødemeddelelser:

 • Redegørelse fra hjemmesygeplejen
 • Tidsplan for forløb med Socialstyrelsens taskforce
 • Orientering om klage på Toftebo

 

 1. Taget til efterretning

 

Natasha Stenbo Enetoft (V) fraværende under punktet.

 

4. Lukkede mødemeddelelser - Lukket punkt

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen