Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn og Familie

Tirsdag den 22-01-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-1-18


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At godkende dagsorden.

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden

 

 


Lovgrundlag

LBK nr 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) §20


Beslutning

Ad.1: Godkendt

2. Udvikling af idrætsfaciliteter omkring Gilbjergskolen, afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub. Forslag om udarbejdelse af helhedsplan

Sagsnummer: 04.08.00-G01-3429-18


Resume

Udvalget Forebyggelse og Idræt og udvalget Børn og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om et forslag om udarbejdelse af en helhedsplan for udvikling af idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt samt for Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt samt for Børn og Familie:

 1. at godkende udarbejdelse af en helhedsplan for udvikling af idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub
 2. at godkende, at der frigives 255.000 kr. af anlægsmidler afsat til idrætsfaciliteter i Gilleleje i 2019 til formålet

Historik

 Forebyggelse og Idræt , 15. januar 2019, pkt. 4:

1.-2. Anbefalet

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet igangsatte på møde den 19. juni 2017 en proces, som skulle afdække ideer og ønsker til udvikling af idrætsfaciliteterne omkring Gilbjergskolen, afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub.

 

I forbindelse med budgetaftale for 2018 - 2021 blev der afsat følgende midler til formålet: 2 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021.

 

Sagens forhold

En tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra relevante centre i kommunen samt fra Gilbjergskolen og fra en række foreninger i Gilleleje Boldklub har arbejdet med opgaven.

 

Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at:

 • igangsætte arbejdet med at udarbejde en samlet visions- og helhedsplan for idrætsområdet i Gilleleje
 • afdække ideer og ønsker til udviklingen af idrætsfaciliteter i Gilleleje
 • koble de indsamlede ønsker med projekt Gilleleje Læringsområde
 • prioritere ideer og ønsker

 

Processen indtil nu

Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder samt været på rundvisning på stedet i Gilleleje.

 

Der er indsamlet ideer og ønsker fra både skolen og idrætsforeningerne, og arbejdsgruppen har foretaget en fælles prioritering. Gruppens prioritering har taget udgangspunkt i, hvor behovet er størst, samt hvor der er tiltag, som både skole og idrætsforeninger opnår forbedringer ved.

 

Arbejdsgruppens overordnede betragtninger

Overordnet set vurderer gruppen, at der er behov for flere m2 til at dyrke idræt på i og omkring Gilleleje Læringsområde. Der er på nuværende tidspunkt stor benyttelse af faciliteterne, og når udskolingen flytter fra Rostgårdsvej, vil der blive endnu større pres på faciliteterne.

 

Arbejdsgruppen ønsker at holde fokus på helhedsperspektiverne for et kommende Gilleleje Idrætscenter. Det er vigtigt, at der tænkes i visioner for et fremtidigt idrætsområde, samtidig med at det vurderes, hvad der kan skabes for de 6 mio. kr., som er afsat i budgetaftalen for 2018-2021.

 

Udover de prioriterede ønsker er der et stort ønske om etablering af endnu en hal i området.

 

Det er vigtigt, at der tænkes fondsansøgninger ind i den økonomiske planlægning.

 

Forslag om udarbejdelse af helhedsplan

Det foreslås, at der udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af idrætsfaciliteter for området i Gilleleje. Det foreslås ligeledes, at der hentes professionel hjælp til at udføre opgaven. Udviklingen af de nuværende idrætsfaciliteter er sket igennem mange år i form af knopskydninger, og der er nu behov for at se området som et samlet område for at få mest ud af den kommende udvikling. Administrationen har været i dialog med en virksomhed, som kan udføre opgaven på en måde, der lægger sig op ad den måde, vi indtil nu har arbejdet på, nemlig med en stor grad af involvering af de forskellige interessenter. Virksomheden vil derudover kunne hjælpe i forhold til eventuel fondsansøgning.

 

Der har været afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor den pågældende virksomhed har fremlagt sit forslag til proces for udarbejdelse af en visions- og helhedsplan, og arbejdsgruppen anbefaler, at helhedsplanen udarbejdes.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at en visions- og helhedsplan vil kunne kvalificere de kommende beslutninger omkring konkrete tiltag i området. En helhedsplan vil kunne hjælpe til, at vi kan arbejde med et længere perspektiv samtidig med, at vi kan sætte mindre projekter i gang, og dermed skabe hurtige resultater uden at ødelægge fundamentet for en større og længerevarende plan.

 

Samtidig vil en professionelt udarbejdet visions- og helhedsplan kunne anvendes ved fremtidig fondsansøgning, som vil være nødvendig, hvis de større ønsker skal kunne realiseres.

 

Derfor anbefaler administrationen, at der udarbejdes en visions- og helhedsplan, samt at udgiften til denne finansieres via de afsatte anlægsmidler i 2019.

 

Administrationen anbefaler ligeledes, at Gilleleje Hallen involveres i det videre arbejde. Gilleleje Hallen er en del af idrætsfaciliteterne i Gilleleje og bør indgå i den samlede vurdering af en fremtidig visions- og helhedsplan. 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Idrætspolitik, 2013


Økonomi

Byrådet har afsat anlægsmidler til idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen, afdeling Parkvej: 2 mio. kr. i 2019 + 2 mio. kr. i 2020 + 2 mio. kr. i 2021.

 

Udgiften til udarbejdelse af helhedsplanen vil være 255.000 kr. Beløbet kan finansieres af de afsatte anlægsmidler i 2019.


Beslutning

Ad. 1-2: Anbefalet

3. Permanentgørelse af pilotprojekt i Ramløse

Sagsnummer: 00.16.02-P20-1-18


Resume

Udvalget Børn og Familie får sagen til beslutning. Udvalget skal tage stilling til, om de ønsker at gøre pilotprojektet i Ramløse permanent.

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:

1. At beslutte om pilotprojektet i Ramløse skal gøres permanent.


Historik

Udvalget Børn og Familie modtog en mundtlig status på møde den 19. september 2018. I forlængelse af denne status bad udvalget administrationen om at sætte et beslutningspunkt på det kommende udvalgsmøde, hvor det er undersøgt og vurderet, om pilotprojektet kan gøres permanent.


Sagsfremstilling

Baggrund

Børneudvalget behandlede sagen om pilotprojektet i Ramløse den 27. marts 2017 og anbefalede en beslutning om pilotprojekt i Ramløse til Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet godkendte på møde den 3. april 2017 pilotprojektet i Ramløse.

Børneudvalget modtog skriftlig status for pilotprojektet i Ramløse på møde den 29. maj og en mundtlig status på møde den 6. november 2017.

Udvalget Børn og Familie modtog en mundtlig status på møde den 19. september 2018. I forlængelse af denne status bad udvalget administrationen om at sætte et beslutningspunkt på det kommende udvalgsmøde, hvor det var undersøgt og vurderet, om pilotprojektet kan gøres permanent.

Efterfølgende tog borgmesteren initiativ til et møde/en dialog med ledelser og bestyrelser på Ramløse Skole og i Ramløse Børnehus.

 

Pilotprojektets formål

Baggrunden for pilotprojektet er at skabe en stærk kobling og et styrket samarbejde mellem Ramløse Børnehus, Ramløse Skole og lokalsamfundet. Projektet har baggrund i en ambition om at understøtte den fortsatte udvikling af Ramløse som et bæredygtigt lokalsamfund med et lokalt dagtilbud og en lokal skole - der tilvælges af lokalbefolkningen. Projektet skal således være med til at øge andelen af forældre, som vælger den lokale folkeskole. Pilotprojektet indebærer, at Ramløse Skole 0. - 6. klasse er koblet fra Nordstjerneskolen i projektperioden og har ansat egen skoleleder. Projektet var planlagt  til at løbe i perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.

 

Juridiske forhold

Der ligger ikke noget juridisk til hindre for at udvalget Børn og Familie kan beslutte at gøre pilotprojektet permanent. Skolen er allerede i juridisk forstand en skole i drift, den har sit eget skolenummer, egen bestyrelse og lederen er fast ansat.

 

Nuværende elev- og børnetal

Elevtallet på Ramløse Skolen er dalende, i august 2017 gik der 133 elever på skolen og i august 2018 gik der 124 elever på skolen.Inden for det seneste år er 11 elever fraflyttet skolen og to elever flyttet til skolen. Den nuværende børnehaveklasse er på 13 elever og anden og første klasse er slået sammen med et samlet elevtal på 24.

 

Pr. 5/9 -2018 boede der 189 børn i alderen 6-12 år i Ramløse skoledistrikt,108 af disse børn gik på Ramløse Skole, hvilket svarer til 57 %. 32 af eleverne, der går på Ramløse Skole, bor ikke i skoledistriktet, dette høje antal skyldes blandt andet specialtilbudet på skolen.  

 

Antal af elever på Ramløse Skole opdelt på klasser

 

0.       klasse

1.       og 2. klasse

3.       klasse

4.       klasse

5.       klasse

6.       klasse

Skolehuset (specialtilbud)

I alt

Elevtal

13

24

16

16

22

 15

18

124

 

 

Økonomiske udfordringer

Det lave elevtal giver skolen økonomiske udfordringer med den nuværende tildelingsmodel.  For nuværende får skolerne tildelt et grundbeløb til administration og resten af tildelingen sker på baggrund af antallet af elever. Det er tidligere blevet beregnet, at der skal være 22 elever i klasserne, for at modellen er fuldt bæredygtig samt at tildelingsmodel gør det vanskeligt for skoler, at få økonomien til at køre rundt med meget under 20 elever pr. klasse.

Skolen foreslår at man kigger på kommunens skoledistrikopdeling og udvider Ramløseskole distrikt.

 

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse

Der er blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre i Ramløse skoledistrikt.123 forældre med børn i skoledistriktet har besvaret spørgeskemaet, heraf 91 forældre med børn i skolealderen. Halvdelen af forældrene (49 %) med børn i skolealderen har elever på Ramløse skole, 23 % på Helsinge Realskole og 13 % på Nordstjerneskolen.

  

Forældre, der har fravalgt Ramløse Skole, er blevet spurgt, hvad der er de vigtigste grunde til fravalget af skolen. Halvdelen (50 %) har svaret den rullende skolestart, 38 % at skole kun går til 6. klasse, 34 % den decentrale ledelse (dengang skolen var en del af Nordstjerneskolen), 25 % at de havde hørt dårligt om skolen, 25 % skolens faglige profil og 25 % at de har dårlige erfaringer med skolen.

 

Respondenter med børn på Ramløse Skole er blevet spurgt, hvor enige de er i en række udsagn om skolen. 68 % af de disse forældre har svaret, at de er enige eller meget enige i, at de er bekymrede for at skolen lukker, 76 % at de er enige eller meget enige i, at deres barn trives godt på skolen og 82 % er enige eller meget enige i, at ledelsen på skolen er god, 82 % er enige eller meget enige i, at skolen har dygtige lærere og 88 % at de er enige eller meget eninge i, at det er en fordel at skolen har små klasser.

 

Administrationen anbefaler at udvalget Børn og Familie tager stilling til, om de ønsker at gøre pilotprojektet i Ramløse permanent.


Lovgrundlag

LBK nr. 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven)


Beslutning

Ad.1: Udvalget besluttede, at pilotprojektet i Ramløse skal gøres permanent.

4. Orientering om frokostmåltidsordning i daginstitutioner for perioden 1. august 2019-31. juli 2021

Sagsnummer: 28.09.20-A26-1-18


Resume

Udvalget Børn og Familie får sagen til orientering. Sagen omhandler frokostmåltidsordninger i daginstitutioner for perioden 1. august 2019 - 31.juli 2021.


Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til Dagtilbudsloven (§16a og 16b) skal kommunen tilbyde en frokostmåltidsordning alle hverdage i daginstitutioner. Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution og forældrene i institutioner med flere enheder kan fravælge ordningen. Beslutningen skal træffes hvert andet år i lige år. Administrationen skal modtage beslutningen senest d. 31. december.

 

Sagens forhold

Valg af kommunal frokostmåltidsordning

Administrationen har i 2018 taget kontakt til bestyrelserne for Gribskov Kommunes daginstitutioner.

 

Tilbagemeldingerne fra alle bestyrelserne har været et fravag af en kommunal frokostmåltidsordning (se bilag).

 

Da ingen instituttioner har har tilvalgt en kommunal frokostmåltidsordning, vil administrationen ikke gå videre med oprettelse heraf,

 

Forældrearrangeret frokostmåltidsordning:

I henhold til Dagtilbudslovens § 17 kan forældrebestyrelsen i daginstitutioner beslutte at oprette en forældrearrangeret forkostmåltidsordning. Følgende institutioner har egen frokostmåltidsordning: Sandslottet, Sankt Helene Børnehus, Gilbjerg Børnehuse - afdeling Birkevang, Bjørnegården, Gribskov Naturbørnehave (privat institution) og Bøgeskovgård Børnehave (privat institution).

 

Økonomi

Kommunalbestyrelsen skal, forud for forældrebestyrelsens eller forældrene i den enkelte enheds beslutning, oplyse forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed om kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid,

 

Institutioner med egen produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling 510 kr.

Institutioner med ekstern produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling 570 kr.

 

Taksterne er ikke revideret siden lovgivningen blev vedtaget, hvorfor administrationen vil foreslå taksterne pris- og lønfremskrevet i forbindelse med kommende budgetoplæg.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

 

Udvalget ønsker en tilbagemelding fra administrationen omkring, hvorvidt det er bestyrelsen eller alle forældre, der beslutter. Endvidere hvilke muligheder for madordning der stemmes om og hvilke muligheder der er for afstemningsintervaller.

Bilag

5. Berigtigelse af mødeprotokollen af 26. november 2018

Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-18


Sagsfremstilling

Udvalget Børn og Familie behandlede sagen om deltidspladser (punkt 110) på udvalgsmøde den 26. november 2018. Mødeprotokollen på punkt 110 blev berigtiget efter anmodning fra Natasha Stenbo Enetoft (V). Berigtigelsen er markeret med fed skrift i kopi af beslutningen

 

 

"Børn og Familie, 26. november 2018, pkt. 110:

Sisse Krøll Willemoes (G) satte følgende forslag til afstemning:

Pkt. 1-6 godkendt, med den ændring at pkt. 5 omformuleres til: Alle daginstitutioner skal tilbyde mindst 2 deltidspladser ud over de lovpligtige. Forældrebestyrelsen i den enkelte institution fastlægger antallet af deltidspladser ud over 2, samt hvordan tiderne fordeles på dagen.

 

For stemte: C, G, A (5)

 

Imod stemte: V (2)

 

V begærede sagen i Byrådet for så vidt angår beslutningens punkt 5

 

Det blev endvidere besluttet, at administrationen i forbindelse med beregningerne omkring gæsteplejeordningen vurderer, om deltidspladser i dagplejen kan finansieres indenfor rammen.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver Hansen fraværende. Mette Marianne Tolstrup deltog i mødet som stedfortræder for Betina Sølver Hansen".

 

 

Udvalget blev orienteret om berigtigelsen pr. mail, og berigtigelsen blev indarbejdet i dagsorenspunktet inden behandling af sagen på byrådsmødet den 10. december 2018.

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ad.1: Taget til efterretning.

6. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 • Orientering om skolefravær
 • Orientering om status for foreningssamarbejde i skolen
 • Orientering om sager, der er på vej til behandling i udvalget på de kommende møder

Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

 

Vedrørende orientering om skolefravær

Udvalget ønsker, at orienteringen om skolefravær tilsendes udvalget på skrift, incl. link til hjemmeside med fraværsdata

 

Vedrørende orientering om sager på vej:

 • Tildelingsmodel på skoleområdet bør fremgå af oversigt over sager til kommende udvalgsmøder
 • Der ønskes en sag om udformning af kvalitetrapporter på et kommende møde

 

Udvalget ønsker løbende opfølning på det specialiserede børneområde på udvalgsmøderne

 

Sisse Krøll Willemoes orienterede om møde mellem BF og Gribskov fælles elevråd d. 21. januar. Pointer fra mødet blev videreformidlet til administrationen, som arbejder videre med disse.

 

Udvalget anmodede administrationen om en redegørele for plandkapaciteten på daginstitutionsområdet i Gilleleje.

 

Mødestart:17.00

 

Mødeslut: 19.27

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen