Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Tirsdag den 22-01-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-9-18


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende dagsordenen


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsordenen.


Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) §20


Beslutning

1. Tiltrådt.

 

Fraværende:

Kim Valentin

2. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-10-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

Udvalget orienteres desuden om hvilke sager der er på vej.

  


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
 • Status på projekt sikring af Skt. Helene kilden.

 

 • Status på projekt Kierkegaard by Nature

 

 • Topmøde i Danmarks Biblioteksforening 11-12. april i Esbjerg

 

 • Orientering om Gribskov Naturprojekt

 

 

Mødestart:17.06.

Pause: 17.49-17.52

Mødeslut: 18.30.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Fraværende: Kim Valentin

 

3. Regional Kulturaftale 2020 - 2023 Hensigtserklæring om deltagelse

Sagsnummer: 20.20.00-G01-1-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om afgivelse af hensigtserklæring om, at Gribskov Kommune forventer at deltage i en kommende regional kulturaftale for perioden 2020 - 2023.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at godkende, at Gribskov Kommune afgiver hensigtserklæring om, at kommunen forventer at deltage i en kommende regional kulturaftale for perioden 2020 - 2023

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Kulturmetropolen går nu ind i sit sidste år og arbejder med at udvikle indholdet i en ny aftale for perioden 2020-2023. Derfor ønsker parterne i den nuværende aftale en tilbaagemelding fra de enkelte partneres politiske udvalg, hvori udvalget tilkendegiver sin hensigt om at fortsætte deltagelsen i den kommende kulturaftale.

 

Sages forhold

For perioden 2016-2019 er der indgået en kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet kaldet Kulturmetropolen. Hovedindholdet i Kulturmetropolen har været 3 indsatsområder:

 

 • Festivaler og events 2.0
 • USKIK
 • Musikmetropolen

 

Samtidig er der med Kulturmetropolen skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk, administrativt og institutionsniveau - samt mellem lokale kulturaktører. derudover er indsatsområderne også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem f.eks. kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne.

 

Kulturmetropolen er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og Kulturstyrelsen. Hertil kommer midler fra forskellige eksterne aktører og EU.

 

 

Lokale resultater i Gribskov

 I Gribskov har vi deltaget i de 3 indsatsområder, hvor nogle af projekterne blev koblet, så de dækkede flere indsatsområder.

 

Festivaler og events 2.0:

Her har der været fokus på udviklingen af venets i samarbejde med lokalekulturinstitutioner og foreninger. Det har omfattet følgende events:

 

 • DOX: ON: TOUR
 • Historiens B-sider
 • Byorienteringsløb

 

USKIK:

Her arbejdes der med unges kulturskaben i kulturinstitutioner. I Gribskov har det bl.a. ført til projektet:

 

 • USKIK på Tegners Museum

 

Musikmetropolen:

Indenfor dette indsatsområde har repræsentanter fra skillesteder og institutioner deltaget i regionale konferencer og uddannelsesforløb. Bl.a. deltog Gribskov Kulturskole, Helsinge Ungdomshus og Gribskov Kultursal. Fokus var på at understøtte unge i at skabe musik, give unge bands indsigt i professionelle spillesteders krav og forventninger, styrke kontakten mellem bookere og spillesteder samt tiltrække flere kvinder til den rytmiske musik.

 

Konkret:

 

 • Vice Talents - uddannelsesforløb for unge eventudviklere med indføring i musikområdet. Kulminerede i en Session Festival i Kultursalen i Helsinge med deltagelse af mange unge bands.
 • Eventudvikleruddannelse - 1 ung fra Gribskov deltog i dette tværkommunale forløb. 

 

En mere detaljeret beskrivelse af projekterne er vedlagt som bilag.

 

Den næste aftale - Kulturmetropolen 2020-2023

Med den baggrund har den politiske styregruppe for Kulturmetropolen besluttet at igangsætte arbejdet med at skabe grundlaget for at samarbekdet kan videreudvikles i den kommende aftale om Kulturmetropolen 2020-2023.

 

I Kulturmetropolen 2023 skal der bygges videre på de resultater, der er nået i Kulturmetropolen indtil nu, o der skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et regionalt kulturfællesskab. Kulturmetropolen skal styrke det regionale fællesskab yderligere i en kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne.

 

Formålet med Kulturmetropolen skal også fremadrettet være at kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. dette skal - som nu - ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne skal spille en vigtig rolle i udviklingen af demokratiske og aktive medborgere i fremtidens samfund - og samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder der ligger i de kreative erhverv samt i de muligheder der ligger i at koble kultur- og fritidsområdet til sundhedsområdet.

 

Kulturcheferne i Kulturmetropolen skal i forået 2019 drøfte den fremtidige kommunale finansieringsmodel, som skal forelægges til behandling i den politiske styregruppe. Den endelige "individuelle" udgift for deltagelse i den nye aftale er således endnu ikke fastlagt, men det er de deltagende partneres ønske at fortsætte med nogenlunde samme kommunale økonomi som i den nuværende aftale.

 

For at kulturcheferne og sekretariatet kvalificeret kan arbejde videre med både indholdet og økonomien i den kommende aftale er der behov for, at hver enkelt partner tilkendegiver, hvorvidt kommunen - med baggrund i det eksisterende arbejde, de resultater samarbejdet har resulteret i og udkastet til indhold i den nye aftale, der er vedlagt i biilag - ønsker at fortsætte samarbejdet i perioden 2020-2023.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Gribskkov Kommune har deltaget som partner i de regionale kulturaftaler, som har været siden 2013 og har generelt tradition for at se værdien i et tværkommunalt samarbejde. Administrationen vurderer, at der er stor værdi i et sådant samarbejde, hvis det lykkes at koble de besluttede indsatsområder med de mål og visioner vi i øvrigt har i Gribskov Kommune. Defor anbefaler administrationen, at vi tilkendegiver, at kommunen har til hensigt at deltage i den kommende kulturaftale for perioden 2020-2023. I tilkendegivelsen er der det forbehold, at den endlige aftale - incl. finansiering - skal behandles i udvalget, før formel indtræden i aftalen.

 


Lovgrundlag

LBK nr. 728 af 07/06/2007 Lov om regionale kulturaftaler


Økonomi

Den nuværende kulturaftale koster Gribskov Kommune 120.000 kr. årligt. beløbet finansieres med 80.000 kr. fra puljen til Kultur- og Fritidspolitikken samt med 40.000 kr. fra Kultur & Fritidsadmnistrationskontoen. En fremtidig aftale vil kunne finansieres på tilsvarende vis, så der skal ikke findes yderligere finansiering - under forudsætning af, at udgiften til den nye aftale bliver på samme niveau som den nuværende.


Beslutning

1. Tiltrådt

 

Fraværende: Kim Valentin

Bilag

4. Forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Sagsnummer: 18.13.00-G00-3683-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt samt udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om godkendelse af forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune. Administrationen gør opmærksom på, at de 2 udvalg har delt kompetence på området. Derfor er en beslutning afhængig af, at der opnås enighed mellem de 2 udvalg.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt samt for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt samt for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

 1. at godkende forslag til reviderede retningslilnier for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune

Historik

 Forebyggelse og Idræt , 15. januar 2019, pkt. 6:

1. Godkendt med beslutning om, at retningslinierne sendes til orientering til alle de foreninger, der er omfattet af retningslinierne.


Sagsfremstilling

Baggrund

Kulturrådet og Idrætsrådet har i deres fællesmøde den 15. november 2018 behandlet retningslinier for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune, idet der er foretaget ændringer og tilføjelser i eksisterende retningslinjer.

 

Det daværende Kulturråd og Idrætsråd behandlede på fællesmøde den 16. november 2017 retningslinierne, men de blev ikke sendt til endelig godkendelse i de to politiske udvalg.

Der blev foretaget ændringer og tilføjelser i eksisterende retningslinier på følgende områder i november 2017 (Skrevet med rød skrift i bilaget):

 • Idrætsanlæg
 • Kunstgræsbaner
 • Springhal
 • Kampsportscenter

 

Der er endvidere foretaget ændringer og tilføjelser i eksisterende retningslinier på følgende områder i november 2018 (skrevet med lilla skrift i bilaget):

 

Overnatning (I forbindelse med overnatning betales for ekstra rengøring, hvis foreningerne ikke påtager sig denne opgave)

Foreningsstævner - under selvejende haller (Teksten, der er tilføjet: Gribskov Kommune stiller hallerne gratis til rådighed for foreningernes stævner. Såfremt dette medfører ekstraarbejde for hallen i forhold til normal brug, aftales og afregnes der for den enkelte hal).

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune godkendes efter sidste behandling hos Kulturrådet og Idrætsrådet i november 2018. 


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6.


Økonomi

Ændringer i retningslinierne medfører ikke yderligere omkostninger.


Beslutning

1. Tiltrådt

 

Fraværende: Kim Valentin

 

 

Bilag

5. Kulturstøtte til Frederiksborgheste i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Sagsnummer: 24.05.00-G01-7-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om tilskud til nationalparkprojektet "Frederiksborghesten - en levende kulturarv i Kongernes Nordsjælland" med 35.000 kr.

 

Denne sag udspringer af et initiativ fra Hestegruppen i Gribskov Kommune, der har en vision om at få de oprindelige heste tilbage på engene ved Esrum Kloster og Møllegård og de gamle vange i Gribskov, og således at de fremstår som en del af den levende kulturarv i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og at det kan medvirke til at øge nationalparkens attraktivitet for besøgende.

 


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at godkende tilskud til nationalparkprojekt "Frederiksborghesten - en levende kulturarv i Kongernes Nordsjælland' med 35.000 kr. under forudsætning af, at restmidler fra 2018 fra startpuljen for Nationalparken Kongernes Nordsjæland overføres til 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommunes administration har gennem længere tid været i dialog med Hestegruppen i Gribskov om mulighederne for at sikre den levende kulturarv, som heste udgør i Danmark og i særdeleshed for det nordsjællandske område, med Frederiksborghesten og Knabstrupper som en del af Nationalpark Kongernes Nordsjællands levendegørelse af fortællingen om stutteritiden og den tidligste hesteavl i Danmark.

 

Sagens forhold

Historien

Munkene på Esrum Kloster havde som på alle store godser i Danmark et hesteopdræt. Senere, efter reformationen, styrkedes behovet for rideheste og stridsheste i Danmark, og såvel kongen som adel og gejstelighed sørgede for hesteopdræt på slotte, borge og klostre. Det er således i tiden efter reformationen, at de mange stutterivange i Gribskov etableres i forbindelse med Esrum Klosters omdannelse til ladegård med opstaldning af heste. Det historiske aftryk, som hestene har haft i Gribskov er således udtalt, og en stor del af fortællingen omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

I nationalparksammenhæng blev et af de første initiativer taget allerede i 2005, hvor Frederiksborghesten blev præsenteret på Esrum Kloster, som et lyslevende danefæ på græs ved Esrum Kloster. Der afholdtes en stor udstilling på Esrum Kloster, "Helt til Hest", der løftede sløret for nye sider af Esrum Klosters historie med hesteavl helt tilbage til cisterciensermunkene og frem til reformationen med etableringen af Det Kgl. Frederiksborgske Stutteri og systematisering af krydsningsavl, der gør frederiksborghesten til verdens ældste stambogførte hesterace.

 

Forankring af projektet

Nu er Nationalpark Kongernes Nordsjælland en realitet, og derfor har administrationen på vegne af Hestegruppen i Gribskov medvirket til at facilitere et indledende møde den 12.12.2018 i nationalparksekretariatet, hvor sekretariatschefen og en repræsentant fra Naturstyrelsen, Nordsjælland fik lejlighed til at høre nærmere om projektet. Formålet med mødet var at få et foreløbigt tilsagn fra sekretariatschefen om relevansen af projektet i relation til den kommende nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, dels at få Naturstyrelsen, som jordejer, til at indikere interesse.

 

Sekretariatschefen har på det indledende møde vist meget stor interesse for projektets virkeliggørelse, men naturligvis under hensyntagen til udarbejdelsen af den konkrete handleplan for nationalparken, ligesom Naturstyrelsen som jordejer er entydigt indstillet på at indgå i et samarbejde og om muligt sikre de fornødne fysiske græsningsarealer.

 

Esrum Kloster har tidligere på året givet udtryk for, at man gerne vil engagere sig i et projekt omkring heste og i det omfang det er muligt stille Esrum Kloster og Møllegaard til rådighed for projektliggørelsen omkring de historiske heste i Kongernes Nordsjælland.

 

Den ansøgte kulturstøttens anvendelse

Den økonomiske støtte til nationalparkprojekt "Frederiksborghesten - en levende kulturarv i Kongernes Nordsjælland' skal give mulighed for at sikre en forankring af og et ejerskab til projektet hos relevante interessenter, og skabe opmærksomhed omkring hestenes betydning for forståelsen af nationalparkens betydning, som Kongernes Nordsjælland.

 

Projektet tænkes forankret i en styregruppe med primær deltagelse af en repræsentant fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Esrum Kloster, Naturstyrelsen Nordsjælland, Hestegruppen Gribskov og Gribskov Kommune.

 

Styregruppen vil med den økonomiske støtte i løbet af 1. halvår 2019 formalisere projektet, herunder fastlægge projektets mission, vision og strategiske ophæng, og der udarbejdes forslag til handleplan.

 

Styregruppen vil gå i dialog med og drage nytte fra andre projekter, der har gennemgået de samme udfordringer i relation til at projektliggøre og forankre.

 

Projektet tænkes herefter at overgå til et permanent ophæng i forbindelse med en organisering af projektet i form af forening, fond eller lignende juridisk konstruktion.

 

Styregruppen vil endvidere sikre, at der på det årlige Hillerød Horse Show gennemføres en konference med fokus på 'Hestene i Kongernes Nordsjælland'. En konference, der udstiller projektets fokus med vinkel til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og som knytter bånd til de mange fastboende hesteinteresserede i området, hesteturister og fagfolk.

 

Kulturstøtten anvendes således til:

 • Juridisk bistand i forbindelse med organisatorisk forankring, som forening, fond eller lign. (25.000 kr.)
 • Konference om 'Hestene i Kongernes Nordsjælland' i forbindelse med Hillerød Horse Show den 27.til 29. september 2019 (10.000 kr. )

 

Økonomien videre frem

Styregruppen vil efter nedsættelse og projektformalisering lægge plan for yderligere finansiering til støtte for en materialisering af de fysiske rammer, herunder investering i heste, etablering af lejeaftaler til græsningsarealer, aftaler med stalde, løbende drift m.v. Eksterne finansieringskilder kan i den forbindelse være Bevaringsudvalget under Miljø- og Fødevareministeriet, Landdistriktspuljen under Erhvervssministeriet, Carlsberg Fonden, Novo Nordisk Fonden og Brebølfonden.

 

Hestegruppen Gribskov er i dialog med en tysk mæcen og avler af Knabstrupper, der ønsker at stille nogle af disse heste til rådighed for et nationalt projekt i Danmark. I Tyskland er der således hos denne avler gennem de seneste 30 år avlet på de helt gamle linjer af de oprindelige knabstruppere (krigshest). Hestegruppen har inviteret den tyske avler til Danmark i nær fremtid, og der vil i den forbindelse blive afholdt et møde på Esrum Kloster med deltagere fra den primære styregruppre med henblik på udveksling af fælles interesser.

 

Af relevante fremtidige samarbejdspartnere skal også nævnes Gardehusarkassernen i Slagelse, der i en indledende dialog med de to ildsjæle har givet indtryk af at ville deltage med et antal staldpladser for udvalgte heste, hvis hesteeskadronens fokus på fremavl af køreheste går i retning af brug af nationale racer.

 

Det forventes, at Hestegruppen Gribskov påtager sig ansvaret for/ledelsen af styregruppens møder. Gribskov Kommune vil dog indledningsvist medvirke til at etablere og igangsætte styregruppens arbejde. På sigt forventes styregruppens arbejde og ansvar at overgå til en til formålet oprettet organisation, det kunne være en forening eller en fond, og hensigten er tillige, at projektet forankres i etablerings- og udviklingsplanerne for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, nationalparkplanen, der skal være vedtaget senest 1. juli 2020.

 

Projektet vil ved sin afslutning eller senest ved udgangen af 2019 blive afrapporteret til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, herunder med redegørelse for kulturstøttens anvendelse.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at projektet vil være et tiltag i nationalparken, som kan styrke attraktivitet og synlighed i Esrum og anbefaler derfor, at projektet støttes med 35.000 kr. under forudsætning af, at restmidler fra 2018 fra startpuljen for Nationalparken Kongernes Nordsjælland overføres til 2019.

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2


Økonomi

Der søges om 35.000 kr. Det ansøgte beløb kan finansieres via Startpuljen til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

Startpuljens restsum var i 2018 et beløb på 94.048 kr., og denne sag forudsætter således, at de tilbageværende anlægsmidler i puljen overføres fra budgetåret 2018 til 2019.

  


Beslutning

1. ikke anbefalet. Udvalget anbefaler projektet videregives til sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

Fraværende: Kim Valentin

 

 

6. Forslag til proces for arbejdet med fremtidig netværksstruktur

Sagsnummer: 24.10.00-A00-3283-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe beslutning om proces for arbejdet med den fremtidige netværksstruktur i Gribskov Kommune.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at godkende forslag til proces for arbejdet med den fremtidige netværksstruktur på erhvervsområdet i Gribskov Kommune
 2. at godkende forslag om at afdække økonomi for midlertidig støtte til eksisterende netværk via ekstern erhvervskonsulent

 


Sagsfremstilling

Indledning

I Gribskov Kommunes samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter var det et gennemgående tema, at Erhvervscenteret skulle yde en indsats i forhold til at styrke netværksdannelse mellem lokale virksomheder samt udvikle branchespecifikke arrangementer tilpasset målgrupperne.

 

Gribskov Erhvervscenter dannede og faciliterede derfor en række lokale branchenetværk. Udgangspunktet var, at de lokale netværk skulle sikre videndeling og partnerskaber inden for de enkelte brancher, og fungere som et aktivt dialogpunkt for kommunen.

 

Netværk under Gribskov Erhvervscenter

Branchenetværk:

 • Industri
 • Håndværk
 • Liberalt erhverv
 • Turismeerhverv

 

Udover de fire nævnte netværk har der i regi af Gribskov Erhvervscenter været drøftelser om etablering af netværk for detailhandel samt hesteerhverv. Disse er dog ikke blevet etableret.

 

I forbindelse med de enkelte branchenetværk er der blevet nedsat bestyrelser. Bestyrelserne har mødtes 5-8 gange årligt, og har i samarbejde med Gribskov Erhvervscenter været med til at fastlægge indhold og form for netværksmøderne, med udgangspunkt i det enkelte netværks behov og ønsker.

 

Virksomhederne har betalt for deltagelse i netværk enten via deres medlemskab af en af erhvervsforeningerne, som netværkspartnere med enkeltstående betaling for deltagelse i netværk eller via direkte medlemskab af Gribskov Erhvervscenter.

 

Ambitionen har været at afholde 3-4 møder årligt i de enkelte netværk, hvilket dog ikke er blevet indfriet i 2018 grundet afviklingen af erhvervscenteret. Ved den seneste afrapportering ultimo 2017 fra Gribskov Erhvervscent blev det vurderet, at der var over 130 aktive virksomheder samlet set i de fire netværk. Der har dog været stor forskel på tilslutningen til de enkelte netværk, hvilket bl.a. har medført aflysninger af møder i løbet af 2018, og antallet af aktive virksomheder i netværkene vurderes at være en del lavere end tidligere afrapporteret.

 

Fremtidig netværksstruktur

Bestyrelserne i Turismeerhverv og Industrinetværkene har udtrykt ønske om at kunne forstætte som branchenetværk i deres nuværende udformning. Disse to netværk har givet udtryk for, at man har haft stort udbytte af at mødes, vidensdele og erfaringsudveksle. Bestyrelserne giver dog samtidigt udtryk for, at man ikke har ressourcer til selv at drive deres netværk, planlægge og afholde møder m.v.

 

Administrationens vurdering

Det vurderes at en videreførelse af Erhvervscenterets fire branchenetværk med 3-4 møder årligt i hvert netværk vil kræve betydelige administrative ressourcer. Et ressourcetræk, der også skal ses i lyset af at Gribskov Erhvervscenters 4 branchenetværk ikke favnede alle brancher og væsentlige aktører i Gribskov Kommune. Der er eksempelvis intet netværk for detailhandel, landbrug og lokale fødevarer. Det er administrationens vurdering, at nedlukningen af erhvervscenteret giver anledning til at se nærmere på, hvordan en fremtidig netværksstruktur kan organiseres og drives.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at drøftelse og forslag til udformning for en fremtidig netværksstruktur finder sted i regi af Forum for Vækst og Udvikling, der forventes bredt sammensat af politikere og erhvervsliv. Netværk under den nye struktur foreslås at blive en del af Forum for Vækst og Udviklings opgaver. Netværkenes politiske forankring og den endelige beslutning om den fremtidige netværksstruktur ligger i udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

 

Eventuel medfinansiering og medarbejderressourcer i forbindelse med etablering og drift af netværkene indstilles af administrationen med anbefalinger fra Forum for Vækst og Udvikling til politisk godkendelse i udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

 

I perioden op til etablering af en ny netværksstruktur anbefaler administrationen, at der fastholdes en dialog med de branchenetværk der måtte ønske dette, med henblik på at afdække økonomi for eventuel midlertidig facilitering af netværkene via ekstern erhvervskonsulent frem til ny netværksstruktur er på plads. Et oplæg til dette vil blive forelagt Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi til godkendelse.

 

 


Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme nr. 1518 af 18.12.2018


Økonomi

I budgetaftalen 2019-2022 er der afsat 2.200.000 kr. i 2019 og 1.500.000 kr. i 2020 og frem til Gribskov Kommunes erhvervsindsats.

Det forudsættes, at en del af disse midler kan medvirke til at understøtte konkrete udgifter i forbindelse med etablering og drift af ny netværksstruktur.

 

På kort sigt tænkes eventuelle udgifter til ekstern erhvervskonsulent i forbindelse med facilitering af eksisterende netværk dækket ind via budgetmidler for 2019.

 

 


Beslutning

1. Tiltrådt

2. Ikke tiltrådt

 

Fraværende: Kim Valentin

 

 

7. Forslag til kommissorium Forum for Vækst og Udvikling

Sagsnummer: 24.10.00-A00-3282-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen med henblik på at træffe beslutning om godkendelse af Forum for Vækst og Udviklings formål, opgaver og medlemssammensætning.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende forslag til Forum for Vækst og Udviklings formål, opgaver og medlemssammensætning.

 


Sagsfremstilling

Baggrund og indledning

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi besluttede på mødet den 26.11.2018 at etablere Forum for Vækst og Udvikling. Forummet træder i stedet for Gribskov Erhvervsråd og er et supplement til den eksisterende erhvervsservice, der består af KAM-funktionen, 1 indgang til kommunen for virksomhederne og generel kommunal vejledning og sagsbehandling.

 

Forslag til formål, opgaver og medlemssammensætning

 

Forummets formål

Formålet bredes ud til ikke alene at omfavne erhvervsområdet men også turisme, branding og bosætning i et helhedsperspektiv.

Forummet skal medvirke til at styrke kommunens stedbundne potentialer, mange ildsjæle med stor virkelyst og et mangfoldigt erhvervs-, forenings- og kulturliv.

 

Hvert år tiltrækker kommunen et stort antal turister og besøgende. Anskuet i en helhedsbetragtning skaber merværdi i kommunens erhverv en positiv effekt for turisme, bosætning og branding. Og hvad der er godt for turismen er godt for vores erhverv, branding og bosætning.

 

Ved at skabe et forum for dialog, samarbejde og partnerskaber på tværs af politiske partier, geografi, brancher og fagområder vil det være muligt at styrke kommunens konkurrenceevne og skabe vækst. 

 

Forummet skal sikre dialog og gensidig orientering mellem politikere, erhvervsliv og aktører i Gribskov Kommune samt samarbejde og ejerskab om politisk strategiske mål og indsatser om at skabe vækst.

 

I forummet kan politikere, erhvervsliv og aktører sammen bringer deres ressourcer, netværk og virkelyst i spil. Og medlemmerne af forummet fungerer ligeledes som ambassadører, der er med til at styrke formidlingen af de gode historier om kommunen og skabe lokal stolthed.

 

Forummets opgaver

Forum for Vækst og Udvikling er et samarbejdsforum, der selvstændigt eller sammen med kommunens aktører, kan styrke arbejdet med politisk prioriterede indsatser, kan anbefale indsatser og projekter til relevante fagudvalg samt kvalificere kommende indsatser forud for politiske beslutninger. Forummet har ingen formel myndigheds- eller politisk beslutningskompetence.

 

Forummet er tovholder for drøftelse og udarbejdelse af forslag til kommunens kommende Netværksstruktur, der politisk behandles og besluttes i udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

 

Der afholdes 4 møder årligt uden for Rådhuset, hvor lokationen skifter fra gang til gang og er geografisk spredt i kommunen. Møderne facilitteres af Gribskov Kommune, og det første møde i forummet forventes afholdt inden 1. marts. Alle medlemmer er forpligtet til at komme med input til møderne og indmelding sker fra deltagerne.

 

Forummet skal:

 • Sikre dialog og gensidig orientering mellem politikere, erhvervsliv og aktører i Gribskov Kommune
 • Drøfte status og tendenser der er relevante for Forum for Vækst og Udviklings fokusområder eventuelt med input fra eksterne
 • Afprøve nye samarbejdsmodeller på tværs af brancher, geografi og produkter
 • Udpege og kvalificere indsatser og projekter til videre politisk behandling
 • Nedsætte taskforces efter behov med deltagelse af ildsjæle, virksomheder og aktører (kræver ikke medlemskab af forummet) der kan mødes oftere og arbejde med særlige indsatser i tidsbegrænsede perioder
 • Afholde temaworkshops efter behov med deltagelse af ildsjæle, virksomheder og aktører der ikke er medlemmer af forummet

 

Medlemssammensætning

Det foreslås at Forum for Vækst og Udvikling nedsættes med både politiske medlemmer, medlemmer fra erhvervsforeninger og medlemmer, der repræsenterer en eller flere af områderne turisme, kultur, branding, iværksætteri, entreprenørskab og/eller et af kommunes lokalsamfund.

 

De poltiske medlemmer udgør borgmester, formand for det fagudvalg, der har erhverv, turisme og kultur som fagområde samt en repræsentant for hvert politisk parti i Byrådet.

Medlemmerne for erhvervslivet udgør formænd for erhvervsforeninger i Gribskov Kommune eller den af foreningen udpegede repræsentant.

 

Desuden gives i 2019 fem ad hoc medlemspladser til en repræsentant for kommunens:

 

 • kulturinstitutioner
 • turismeaktører
 • landbrug og lokale fødevare
 • foreninger
 • lokalsamfund

 

De dynamiske ad hoc medlemspladser løber i en afgrænset periode og medlemmerne afspejler de temaer og indsatser som forummet udpeger.

  


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme nr. 1518 af 18.12.2018.


Økonomi

I budgetaftalen 2019-2022 er der afsat 2.200.000 kr. i 2019 og 1.500.000 kr. i 2020 og frem til Gribskov Kommunes erhvervsindsats.


Beslutning

1. Tiltrådt med følgende ændringer til medlemssammensætning: Politiske medlemmer udover borgmester, alle udvalgsformænd inkl. formænd for §17.4 udvalg samt en repræsentant fra de partier der ikke har en udvalgsformandpost. Derudover er der en fast plads til en repræsentant for kommunens: kulturinstitutioner, turismeaktører, landbrug og lokale fødevare og fiskeri. Endelig afsættes 2 ad hoc pladser til eksempelvis foreninger, ildsjæle eller lign. Medlemssammensætningen evalueres i januar 2020.

 

Fraværende: Kim Valentin

 

 

8. Turismens økonomiske betydning

Sagsnummer: 24.05.00-I00-1-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelselsesøkonomi får sagen om rapporten "Turismens økonomiske betydning 2016" til efterretning.

 

Den samlede rapport er vedlagt som bilag.

 


Sagsfremstilling

Baggrund og indledning

Rapporten dokumenterer turisternes samlede forbrug i destinationen og viser hvordan turismeforbruget skaber værditilvækst bredt i samfundet, og ikke kun i turismeerhvervene. Rapporten omhandler desuden data om udvikling i overvantninger og kapacitet til og med 2017. Resultaterne i rapporten for Kongernes Nordsjælland holdes op mod regionale og nationale nøgletal. Rapporten er vedhæftet som bilag og kan læses ved interesse.

 

Turismen er et vigtigt erhverv i destination Kongernes Nordsjælland herunder særligt for Gribskov Kommune. Turisterne brugte i 2016 for i alt 5.0 mia. kr. i løbet af deres ophold i destinationen. For Gribskov Kommune er tallet knap 1.5 mia. kr.  

 

Turisternes forbrug har stor betydning for job og værdiskabelse i destination Kongernes Nordsjælland og giver anledning til betydelige skatteindtægter til både stat og kommune.

Turismen i destination Kongernes Nordsjælland er sæsonbetonet og tiltrækker således flest turister i sommermånederne juni, juli og august.

 

Turismen giver mest værditilvækst i Gribskov Kommune

En anerkendt målestok for betydningen af et erhverv i samfundet er værditilvækst. Værditilvækst er at sammenligne med BNP og defineres som det beløb, der er tilbage af den samlede omsætning, når vareforbruget i produktionen er fratrukket. Værditilvæksten er dermed en målestok for, hvad der er tilbage til løn og profit, når varer, produkter, ydelser m.m. er blevet produceret.

 

Top 3 - værditilvækst Region Hovedstaden

1. Gribskov 13.8 % turismeandel af kommunens samlede værditilvækst svarende til 861 mio. kr.

2. Bornholm 12.8 % turismeandel af kommunens samlede  værditilvækst svarende til 1.159 mio. kr.

3. København 4.5 % turismeandel af kommunens samlede værditilvækst svarende til 12.410 mio. kr.

 

Til sammenligning er turismeandelen af den samlede værditilvækst på 3.5 % for hele Danmark og 3.2 % for Region Hovedstaden.

 

I Gribskov Kommune er turismeandelen af kommunens samlede værditilvækst steget fra 13.1 % i 2015 til 13.8 % i 2016.

 

Overnatninger

2017 var et godt turismeår for Kongernes Nordsjælland med 1.422.000 registrerede overnatninger.

 

Der er flest kommercielle overnatninger i Gribskov hvor tallet i 2017 var 573.000 registrerede overnatninger.

 

Fire ud af ti kommercielle overnatninger (eksl. feriehuse) ligger i juni, juli, august og syv ud af ti overnatninger foretages af danske gæster.

 

Detailhandel

Turismesatellitregnskabet viser, at de udenlandske turister lægger flest penge inden for detailhandlen. Udenlandske gæster lægger 57 % af deres samlede turismeforbrug inden for detailhandlen.

 

Beskæftigelse afledt af turismen

Turisternes forbrug skaber arbejdspladser, også kaldet turismeskabte årsværk, idet antallet tælles i enheder, der modsvarer fuldtidsjob.Turismen skaber ligeledes job i flere brancher som eksempelvis ejendomsmæglere og erhvervsservice generelt.

 

I Gribskov Kommune skabte turismen i 2016 1.775 årsværk og 14.5 % af alle årsværk i kommunen kan tilskrives turisme, hvilket er ekstraordinært højt i forhold til andre danske kommuner. Landsgennemsnittet er til sammenligning 4.7 %.

I 2015 var tallene for Gribskov 1.580 årsværk og 12.6 % af alle årsværk. Der er således også her tale om en stigning i forhold til talene fra 2015.

 


Administrationen indstiller, til udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen