Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

§17, stk. 4. Ældre og Udbud

Onsdag den 23-01-2019 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-14-18


Administrationen indstiller til temaudvalget,
 1. at godkende dagsordenen

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

1. Godkendt

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

 

2. Mødemeddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-15-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til temaudvalget,
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der er følgende mødemeddelelser:

 • Orientering om møde med Attendo

 

1. Taget til efterretning

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

3. Beslutning om værdier og visioner for den ny hjemmepleje

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2616-18


Resume

Temaudvalget får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om de værdier og visioner, som hjemmeplejen fremover skal bygge på. Temadvalget har i andet halvår 2018 arbejdet med at definere disse værdier og visioner i samarbejde med seks observatører og konsulentfirmaet Antropologerne. Temaudvalget får sagen, fordi dette arbejde nu er afsluttet, og endelig afrapportering fra Antropologerne foreligger.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud:
 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde udkast til værdier og visioner som fremlagt i bilaget.

Sagsfremstilling

Temaudvalg og observatører har siden visionsworkshoppen den 30. august 2018 arbejdet med at definere værdier og visioner for Gribskov Kommunes hjemmepleje. Udvalg og observatører har gennemført følgende aktiviteter i 2018:

 • Visionsworkshop den 30. august
 • Visionsdag med leverandører den 22. oktober på Bymosehegn
 • Feltbesøg til test af værdier i perioden 22. oktober til 16. november
 • Udvikling af ikoner og deling af erfaringer fra felten på udvalgsmøde den 19. november
 • Deltaget i telefoninterview til refleksion omkring værdierne med Antropologerne den 29. november

 

Aktiviteter og drøftelser er resulteret i 3 værdier for kommunens nye hjemmepleje. Udvalg og observatører ønsker en hjemmepleje, som er:

 1. Værdig
 2. Fleksibel
 3. Enkel og let

 

Resultaterne af de gennemførte aktiviteter og drøftelser er samlet af Antropologerne i vedhæftede bilag: 1) "Vision og værdier for hjemmeplejen i Gribskov" med uddybning af de tre værdier og 2) "Miniundersøgelse og udvalgsarbejdet opsummeret". Vedtages vision og værdier, vil de udgøre fundamentet for det videre arbejde med at udvikle Gribskov Kommunes godkendelsesmodel.

 


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) §17, stk. 4, jf. §16 stk. 2 jf.


Beslutning

1. Anbefalet. Udvalget vil genbesøge værdier og visioner, når der er et samlet overblik over de økonomiske rammer og serviceniveau.

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

 

Bilag

4. Muligheder for at byde på hjemmesygeplejen

Sagsnummer: 27.36.00-A00-2-18


Resume

Temaudvalget for Ældre og Udbud får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om, hvorvidt private leverandører kan vælge også at blive godkendt til at levere hjemmesygepleje, når de søger om godkendelse til at levere hjemmepleje. Sagen er på dagsordenen, fordi udvalget på sidste møde besluttede at udsætte behandling af sagen og bede administrationen undersøge andre kommuners erfaringer med området nærmere.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud:

1. at beslutte, hvorvidt udvalget ønsker at anbefale Økonomiudvalg og Byråd, at leverandører af hjemmepleje kan vælge at søge om også at levere hjemmesygepleje.


Sagsfremstilling

Baggrund

Temaudvalget for Ældre og Udbud besluttede på møde den 19. november 2018, at administrationen skulle belyse fordele og ulemper ved at give private leverandører mulighed for også at blive godkendt til at levere hjemmesygepleje. Herunder skulle også de økonomiske betragtninger beskrives. Temaudvalget fik forelagt sagen på møde den 17. december 2018 og besluttede at udsætte behandling af sagen med henblik på, at administrationen skulle undersøge andre kommuners erfaringer med området yderligere.

 

Rundspørge

Administrationen har spurgt kommunerne i klyngesamarbejdet om deres erfaringer med, at private leverandører også kan levere hjemmesygepleje, ud fra 3 spørgsmål:

 1. Om kommunen har erfaringer med at lade hjemmesygeplejen indgå som option, når leverandørerne søger godkendelse?
 2. Hvis ja, om kommunerne har erfaringer med, at leverandørerne rent faktisk søger om godkendelse til at levere hjemmesygeplejen også?
 3. Hvis de gør, hvad er så kommunens erfaringer hermed? Hvilke fordele og ulemper har kommunen oplevet?

 

Fire kommuner har svaret. Pointerne i deres svar er:

 • Ingen kommuner har p.t. private leverandører til også at varetage hjemmesygeplejen.
 • 3 kommuner vurderer ikke, at private leverandører kan levere hjemmesygepleje med tilstrækkelig høj kvalitet.
 • Kun 1 kommune har p.t. muligheden for at private leverandører kan søge om at levere hjemmesygepleje, men anbefaler at denne mulighed fjernes, med begrundelse i ovenstående punkt.

  

Opsummering

Som det fremgår af kommunernes svar, er der ikke mange og solide erfaringer med mulighederne for privat drift af hjemmesygepleje. Området er fagligt tungt og kræver som beskrevet i sagen til Temaudvalget den 17. december 2018, dels en høj faglig kvalitet, dels sygeplejefagligt kvalificeret og kompetent personale og dels en vis volumen af de borgere, som modtager hjemmesygepleje, for at leverandøren kan opretholde den faglige kvalitet. Området er dyrt at igangsætte hos leverandører, uden sikkerhed for en bestemt andel af borgerne som grundlag, grundet dyrt personale. Derudover er det p.t. vanskeligt at rekruttere kvalificeret personale til at løfte opgaven. Det forventes dermed ikke, at nogen eller kun ganske få leverandører vil søge om at levere hjemmesygepleje i Gribskov Kommune, hvis muligheden gives. Muligheden for flere leverandører vil fortsat give borgerne en reel valgmulighed, som de kan benytte efter ønske.  

 

Rammer

Hvis Temaudvalget beslutter at anbefale Økonomiudvalg og Byråd, at private leverandører gives mulighed for at søge om godkendelse til også at levere hjemmesygepleje, skal private leverandører:

 • Kunne levere hjemmesygepleje dag og aften og i tillæg hertil evt. også kunne søge om at levere nat, for at følge den struktur, der allerede er anbefalet af udvalget på hjemmeplejeområdet.
 • Kunne levere sygepleje til alle de borgere, som måtte ønske leverandøren, og/eller som leverandøren også leverer hjemmepleje til.
 • Ikke kunne have mulighed for at være selektiv i valget af borgere til hjemmesygepleje. Leverandøren kan dermed ikke vælge borgere til og fra ud fra f.eks. borgerens bopæl, eller ift hvor mange ydelser borgeren skal have på sygeplejeområdet, således at leverandøren f.eks. alene kan tilvælge de borgere, som der er økonomisk gevinst ved at have.
 • Kunne levere hjemmesygepleje hos alle de borgere, der ønsker leverandøren.  

Lovgrundlag

LBK nr 1114 af 30/08/2018 om social service § 91.


Økonomi

Der er i budgetaftalen afsat en økonomisk ramme til drift af hjemmeplejeområdet.


Beslutning

Besluttet at sende sagen retur til administrationen med henblik på, at administrationen inddrager udvalgets drøftelser i en fornyet sagsfremstilling. 

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen