Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

§17, Stk. 4. Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030

Tirsdag den 29-01-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

8. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2588-18


Administrationen indstiller til temaudvalget,Administrationen indstiller til temaudvalget:

 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 20


Beslutning

Tiltrådt

Fraværende: Pernille Søndergaard

 

Udvalget besluttede at ændre rækkefølgen, så punkt 12  blev behandlet efter punkt 9.

 

9. Endelige udgave af film om samskabelse

Sagsnummer: 00.01.00-G01-2848-18


Resume

Udvalget så 1. udgave af filmen på mødet den 16. januar, Efterfølgende er der arbejdet videre med filmen efter udvalget input. Udvalget får nu den endelige film til godkendelse.


Administrationen indstiller til temaudvalget,

At godkende filmen


Sagsfremstilling

Efter udvalgets kommentarer 16. januar, er der arbejdet videre med filmen og der er rettet til. Filmen vises på mødet.


Beslutning

Udvalget godkendte filmen, med ønske om at få Ramløsehallen på også.

Fraværende: Pernille Søndergaard

 

10. Forslag om ambassadører for samskabelse

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2588-18


Resume

Punktet kommer på efter anmodning fra byrådsmedlem Allan Nielsen.


Administrationen indstiller til temaudvalget,

At drøfte forslag om ambassadører for samskabelse jvf. sagsfremstillingen


Sagsfremstilling

Kære § 17.4 udvalg

 

Hermed forslag om at der fremadrettet tænkes i ambassadører for samskabelse. Såvel kommunalt ansatte som frivillige i lokalsamfundene.

 En ambassadør for samskabelse skal kunne opfange ideer og hjælpe lokalt med opgaven ogprocessen for at nå målet med en lokal ide.

 

En kommunalt ansat ambassadør må ikke have sit fokus på metoder og systematik - det vil give for meget bureaukrati og papirarbejde. Fokus skal være på ideerne og realiseringen af ideerne - skal kunne løfte fra ide til praksis. 

 

Ind i en arbejdsbeskrivelse for en ambassadør for samskabelse kunne man også tænke events og ligeledes realiseringen af events - såvel kommunalt fælles som lokalt for det enkelte lokalsamfund - den enkelte by. 

 

Jeg er selvfølgelig klar over, at der ikke er økonomi til ansættelse af ambassadører for samskabelse i indeværende budget - og tænker det som en del af budget 2020.

 

I første omgang ønsker jeg udvalgets behandling af mit forslag.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Nielsen


Lovgrundlag

til LBK nr 47 (Kommunestyrelsesloven) af 15.01.2019 § 11


Beslutning

Udvalget drøftede forslaget og aftalte at afsøge mulighederne nærmere indenfor en ramme af frivillighed. Udvalgetet var enige om at lade samskabelsesdagsordenen modnes mere inden i gangsættelse.

 

Fraværende: Pernille Søndergaard og Sisse Krøll Willemoes

11. Besøg af repræsentanter fra lokalråd

Sagsnummer: 00.16.00-G01-2847-18


Resume

Under dette punkt mødes udvalget med repræsentanter fra Lokalforeningsrådet, der repræsentere kommunens forskellige lokalråd


Sagsfremstilling

De forskellige lokalråd i Gribskov er meget aktive og engagerede. De har hen over årene sat mange forskellige typer samarbejder og samskabelsesprojekter i gang til glæde for både borgere og kommunen. Lokalrådene er organisert i Lokalforeningsrådet og på mødet deltager to repræsentanter fra lokalforeningsrådet.

 


Administrationen indstiller til temaudvalget,

At tage orienteringen til efterretning


Beslutning

Taget til efterretning.

 

Fraværende: Pernille Søndergaard og Sisse Krøll Willemoes

 

12. Kommunikation af samskabelse og formidling af film

Sagsnummer: 00.01.00-G01-2848-18


Resume

Udvalget skal med denne sag drøfte hvordan filmen om samskabelse skal formidles og hvordan der i øvrigt skal kommunikeres om arbejdet med samskabelse i 2019.


Administrationen indstiller til temaudvalget,

At drøfte kommunikation og formidling af arbejdet med samskabelse og give input til en kommunikationsplan.

 


Sagsfremstilling

Udvalet drøfter kommunikation og formidling på mødet. Efterfølgende laver administrationen en kommunikationsplan ud fra udvalgets ønsker og ideer.


Beslutning

Udvalget gav følgende input som administrationen skal arbejde videre med::

 

Filmen formidles ud via:

 • Facebook, bibliotekerne og div, møder
 • Instagram skal overvejes hvis kommunen får en profil
 • Byrådets dialogmøder med lokalsamfund
 • Hjemmesiden
 • Reklame i lokalbiograferne (afhængigt af pris)

 

 

Om arbejdet med samskabelse:

 • Artikler
 • Presse
 • Instagram hvis kommunen får en profil
 • Ambassadører som samler ideer op og er med til at formidle filmen
 • Mind Labs side

 

Internt

Portal på Bølgen med andet link til filmen, artikler, metoder med videre

Brev til case holderne

 

Fraværende: Pernille Søndergaard

13. Meddelelser

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2588-18


Sagsfremstilling

Er der meddelelser, gives de under dette punkt.


Administrationen indstiller til temaudvalget,


At tage meddelelserne til efterretning

 


Beslutning

Taget til efterretning.

Sisse Krøll Willemoes deltog ikke under meddelelser 

 

Afbud fra Pernille Søndergaard

Sisse Krøll Willemoes deltog indtil kl 17.30

 

Mødet startet klokken 17.00

Mødet sluttet klokken 19.08

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen