Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kulturråd

Mandag den 04-02-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Sagsnummer: 18.15.00-G01-5-18


Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at godkende dagsordenen samt referat fra sidste Kulturrådsmøde.


Beslutning

Dagsordenen godkendtes.

I forbindelse med godkendelse af dagsordenen, blev der taget beslutning om, at ansøgning fra Kulturhavn Gillelejes Venner om tilskud til en interaktiv eksistentiel vandreture i Gilleleje ikke behandles, idet den er modtaget lang tid efter fristens udløb for modtagelse af ansøgninger.

Referat fra siste Kulturrådsmøde godkendtes.

Fraværende: Inge Lise Dyrekær Larsen, Flemming Christensen og Tonny Jensen.

 

2. Meddelelser

Sagsnummer: 18.15.00-G01-7-18


Resume

Kulturrådet behandler Meddelelser.


Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at tage orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden orientering medtages det under dette punkt.

 


Beslutning

Formanden oplyste, at hun har fremsendt Kulturrådets Jule-Nyhedsbrev videre til den lokale presse; men at ingen havde skrevet noget i deres medier fra Nyhedsbrevet.

Formanden orienterede om modtagelse af to invitationer; nemlig "Fokus på sundhed", et åbent infomøde om sundhedssituatonen i Gribskov Kommune til afholdelse den 18. februar, Den anden invitation var til workshop "sammen om sundhed og trivsel", som afholdes den 25. februar 2019.

 

Steffen meddelte, at Dramaterne lukker ned som forening her i februar måned, hvorfor han udtræder af Kulturrådet. Der er ingen suppleant for området.

 

Det blev oplyst, at det sidset kursustilbud fra 2018 ikke bliver til noget. Der vil komme en ny kursusrække i 2019, idet der er afsat puljemidler til det. Det vides endnu ikke, hvad emnerne bliver; men det vil væer noget med rekruttering af frivillige.

 

Fraværende: Inge Lise Dyrekær Larsen, Flemming Christensen og Tonny Jensen.

 

3. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

Sagsnummer: 18.15.00-A00-2324-18


Resume

Kulturrådet får meddelelser fra administrationen i Idræt og Folkeoplysning


Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at tage orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser til Kulturrådet:

 • Politisk godkendelse af retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune
 • Fritst for at søge lokaler for sæsonen  2019/2020
 • Frist for indberetning af medlemmer / medlemstilskud
 • Orientering om BRND (foreningssystem/bookingsystem)

 


Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Inge Lise Dyrekær Larsen, Flemming Christensen og Tonny Jensen.

 

 

4. Kulturrådets budget for 2019

Sagsnummer: 18.15.30-A30-1-18


Resume

Sagen handler om Kulturrådets økonomi / budget for 2019.


Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at tage orienteringen til efterretning

at afsætte et beløb til Børne og Ungepuljen UDDANNELSESPULJE. Beløbet tages fra Kulturrådspuljen og Børne og Ungepuljen

at vente med at afsætte et evt. beløb til kurser for rekruttering og kompetenceudvikling - i lighed med 2018.

 


Sagsfremstilling

Kulturrådet har nedenstående budget for 2019. Vær opmærksom på, at nogle af beløbene deles med Idrætsrådet.

 

Økonomisk oversigt 2019 Kulturrådet

 

 

 

 

Budget

(netto)

Kulturråd/Idrætsråd administration, mødeafholdelse, kurser mv.

39.505

Kulturrådspulje

205.449

Børn og Unge pulje

72.191

Børne- og Ungepuljen UDDANNELSESPULJE - beløb skal afsættes

0

Aktivitetstilskud - deles med Idrætsrådet

2.065.427

Lokaletilskud frivillige foreninger - deles med Idrætsrådet

3.389.573

Lokaletilskud vokenundervisning

212.193

Voksenundervisning (fordelt 2.106.000 kr. mlars har læst i forkert kollonne 7.000 kr. i difference)

2.113.738

Udviklingspulje - deles med Idrætsrådet

59.379

 

 

I alt

8.157.455

 


Økonomi

Kulturrådets budget for 2019 er på: 8.157.455 kr. - dog deles nogle af beløbene med Idrætsrådet.


Beslutning

1. Taget til efterretning

2. Der afsættes et beløb til Børne- og Ungepuljen UDDANNELSESPULJE. Der tages 5.000 kr fra Kulturrådspuljen og 5.000 kr. fra Børne- og ungepuljen og lægges over i Børne- og Unge UDDANNELSESPULJEN for 2019.

3. Tiltrådt

Fraværende: Inge Lise Dyrekær Larsen, Flemming Christensen og Tonny Jensen.

 

5. Kulturrådspuljen 2019: Ansøgninger til Kulturrådspuljen 2019

Sagsnummer: 18.00.00-G01-1-19


Resume

Kulturrådet behandler ansøgninger til Kulturrådspuljen 2019


Administrationen indstiller til Kulturrådet:
 1. at godkende formandsbeslutningen om tilskud til Posthusets Musikcafé
 2. at gennemgå hver enkelt ansøgning og beslutte, om der skal gives tilskud og i hvilket omfang.

 


Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgninger fra foreningerne.

Ansøgningerne er vedlagt dagsordenen som bilag.

Kulturrådet behandler følgende ansøgninger til Kulturrådspuljen:

 

Forening, der søger

Der søges tilskud til

CVR.nr.

Beløb, der søges om

Budget indsendt

Bevilget beløb / Afslag

Posthusets Musikcafé

Musikkoncert 3. febaruar 2019

 35155384

2.000 kr.

JA

 FORMANDSBESLUTNING 09.01. 19

Helsinge, Danmarks bedste Børneby

Børnefestival 2019

 34750793

35.000 kr.

JA

 25.000 kr. i tilskud

 Græsted Rotary Klub *)

Teaterarrangement i uge 10, 2019

31799996

 Se nedenstående oversigt over udgifter

JA

 12.000 kr. i tilskud

 

 Kulturrådets formand har den 09. januar 2019 truffet formandsbeslutning om tilskud på 2.000 kr. til Posthusets Musikcafé's musikkoncert den 03. febaruar 2019, da arrangementet ligger før Kulturrådets møde.

 

 *) Græsted Rotary Klub søger om Tilskud/Underskudsdækning. I første omgang indeholdt budgettet forplejning. Administrationen har været i dialog med foreningen, og foreningen har efterfølgende indsendt oversigt over udgifter, som ses her:

Vi har budgetteret følgende omkostninger ekskl. forplejning:

 

Græsted Rotary Klub - oversigt over udgifter:

Leje af udstyr

500

Husleje Blistrup Medborgerhus

7.200

Rekvisitter

5.000

Annoncering

2.000

Trykning af program

6.000

Blomster og gaver

1.000

Diverse, herunder porto mm.

3.000

Omkostninger ekskl. forplejning i alt

24.700

 

På forplejningsdelen og salg til andre end pensionister forventer foreningen at lave et lille overskud, således at deres samlede underskud før tilskud fra Kulturrådet udgør kr. 23.900.

(Det indsendte budget kr. 11.900 + indregnet tilskud kr. 12.000)

 


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse 854 af 11. juli 2011.


Økonomi

Der kan anvises beløb fra Kulturrådspuljen til ansøgningerne.

Der er 205.500 kr. i Kulturrådspuljen for 2019.


Beslutning

1. Godkendt.

2. Se beløbene i ovenstående oversigt.

Fraværende: Inge Lise Dyrekær Larsen, Flemming Christensen og Tonny Jensen.

 

Bilag

6. Samskabelsescase på Kulturområdet

Sagsnummer: 00.16.00-G01-1-19


Resume

Kulturrådet drøfter emnet om Samskabelsescase på Kulturområdet


Administrationen indstiller til Kulturrådet

at drøfte emnet om Samskabelsescase på Kulturområdet

at udarbejde forslag fra Kulturrådet til Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøonomi's valg af case på kulturområdet


Sagsfremstilling

Alle fagudvalg i kommunen skal arbejde med en samskabelsescase i løbet af 2019. Dette blev der også talt om på efterårets møde mellem Kulturrådet og Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Formålet med samskabelsescase er bl.a. at opbygge erfaringer med, hvordan Gribskov Kommune fremadrettet skal arbejde videre med samskabelse.

 

Ramme og kriterier for valg af cases er:

 • En indsats, udfordring eller projekt, der egner sig til at lave samskabelse omkring.
 • Det kan være det hele eller elementer, der samskabes om. Det vigtigste er, at der ikke på forhånd er en færdig løsning.
 • Samarbejdet kan foregå ligeværdigt mellem deltagerne.
 • Ideen/initiativet til det, der samskabes om må meget gerne komme fra borgere, virksomheder eller foreninger; men kan også være på kommunens initiativ.
 • Casen skal kunne sættes i gang i løbet af 2019; men skal ikke nødvendigvis kunne afsluttes i 2019.
 • Ud over kommunen skal der være borgere, virksomheder eller foreningsrepræsentanter med i arbejdet.
 • Valg af type af samskabelse - hvilken rolle skal kommunen have i forhold til øvrige aktører.
 • Formålet med casen kan være bredt - f.eks. forebyggelse,  serviceforbedringer, styrkelse af lokalsamfund, udvikling, kapacitetsopbygning, besparelser, effektiviseringer el.lign.

 

Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har i sit møde den 26. november 2018 besluttet at indhente forslag fra Kulturrådet om valg af case på kulturområdet.

 

På Kulturrådsmødet vil der ske uddybning af emnet.


Beslutning

Centerchef for Kultur, Idræt og Turisme, Kirsten Frandsen deltog i mødet og gav et kort oplæg om samskabelsescase for Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Kulturrådet fremsatte forslag til Udvalget. Dette finpudses og tilrettes i løbet af indeværende uge.

Emnet medtages og fremlægges næste udvalgsmøde for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Derefter melder administrationen ud, hvad der så skal ske.

Fraværende: Inge Lise Dyrekær Larsen, Flemming Christensen og Tonny Jensen.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen