Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Tirsdag den 05-02-2019 kl. 19:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-18


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at godkende dagsorden 

Sagsfremstilling

Forud for byrådsmøder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8


Beslutning

Bo Jul Nielsen (A) afprøvede sin habilitet i forhold til dagsordenspunkt 8 (Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 for Udsholt Renseanlæg - godkendelse af miljøscreening og planforslag til offentlig fremlæggelse) og punkt 9 (Forslag til lokalplan 347.04 for Udsholt renseanlæg - godkendelse af miljøscreening og planforslag til offentlig fremlæggelse) på indeværende dagsorden. Bo Jul Nielsen er erklæret habil i begge sager.

 

Dagsorden godkendt.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

 

 

2. Beskæftigelsesstrategi 2019-2022

Sagsnummer: 15.00.00-A00-2191-18


Resume

Udvalget behandler sagen for at beslutte en beskæftigelsesstrategi for perioden 2019-2022 for Gribskov Kommune. Den overordnede ramme for beskæftigelsesstrategien blev første gang drøftet på udvalgets møde den 20. august 2018. Herefter har udvalget løbende arbejdet med strategien. På møde den 26. november 2018 (sag nr. 51), besluttede udvalget, et udkast til strategi, som blev udsendt i offentlig høring. Høringen er nu tilendebragt, og strategien står over for vedtagelse i udvalget og senere til endelig vedtagelse i Byrådet.


Administrationen indstiller til udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at godkende beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune 2019-2022


Historik

 
Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse , 22. januar 2019, pkt. 2:

1. Tiltrådt med følgende bemærkning: "I forbindelse med udmøntningen af strategien er det vigtigt, at der tages højde for de kommentarer, der er kommet i høringssvarene"Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 2:

1. Anbefalet at følge anbefalingen fra Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V), Morten Ulrik Jørgensen (G) 


Sagsfremstilling

Udkast til beskæftigelsesstrategien har nu været i offentlig høring. Der er modtaget høringssvar fra 3 parter: HK Kommunalsektor, Dansk Byggeri og Gribskov Kommunes Handicapråd (Høringssvarene er vedlagt som bilag).

 

Strategiens indhold har tidligere også været drøftet i MED regi.

 

Høringssvarene har følgende hovedpointer:

 

1. HK kommunalsektor

Anbefaler at der i strategien sættes ord på, hvad borgerne kan forvente sig af mødet med medarbejderne på beskæftigelsesområdet. Herunder at det fremhæves, at der er tale om professionelle og kompetente medarbejdere, der vil modtage borgerne.

 

2. Dansk Byggeri

Fremhæver, at noget af det vigtigste er, at sikre kompetent arbejdskraft til arbejdsmarkedet, og sikre at de personer der er uden for arbejdsstyrken tilbydes en personlig social eller faglig indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Dette krav imødekommes i strategien. Det fremhæves som et vigtigt element i strategien, at den også omhandler det væsenlige i at få unge til at tage en erhvervsuddannelse og behovet for et tæt samspil mellem grundskoler uddannelsesvejledning og erhvervsskoler. Det fremhæves også, at strategien omhandler vigtigheden af, at Jobcentret har en opsøgende og undersøgende tilgang til virksomhedernes behov. Der efterlyses dog en beskrivelse af, hvordan en nem og ubureaukratisk arbejdsgang i forhold til samarbejdet med virksomhederne konkret kan tilrettelægges.

 

3.  Gribskov kommunes Handicapråd

Roser strategiens indsatspricipper, særligt princippet "Vi gør det der virker".Og finder det væsentligt, at strategien kobles op til en administrativ plan/beskæftigelsesplan og dermed løbende kan omsættes i konkrete handlinger. Rådet kvitterer også, for at der i strategien er lagt op til en kobling mellem ungestrategien og beskæftigelsesstrategien. Det anbefales endvidere, at kommunen fremadrettet udarbejder en "strategistandard" så opbygningen af kommunens strategier bliver mere ensartet og forståelig for alle. 

 

Administrationen finder, at høringssvarene er udtryk for en generel opbakning til strategien med tilhørende indsatsprincipper, og vurderer derfor, at høringssvarene ikke umiddelbart giver anledning til ændringer i strategien.

 

(Udkast til beskæftigelsesstrategi er vedlagt som bilag til dette punkt). Det skal bemærkes, at den endelige version der offentliggøres vil være illustreret med relevant billedemateriale, så den fremstår letlæst og indbydende. 


Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats


Beslutning

1. Byrådet tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

Bilag

3. Beskæftigelsesplan 2019

Sagsnummer: 15.00.00-G00-3694-18


Resume

Udvalget behandler sagen for at godkende udkast til beskæftigelsesplan for 2019 til endelig vedtagelse i Byrådet


Administrationen indstiller, at udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet

1. at godkende beskæftigelsesplan 2019 for Gribskov Kommune


Historik

 

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse , 22. januar 2019, pkt. 3:

1. TiltrådtØkonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 3:

 1. Anbefalet.

 

For: A, C, G, V, Ø (9)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: O (1)

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V)

 


Sagsfremstilling

Det har siden 2007 været et lovkrav, at kommunerne hvert år skal udarbejde en samlet beskæftigelsesplan.

 

Beskæftigelsesplan 2019 er udarbejdet i sammenhæng med den kommende beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune 2019-2022.

 

Disse to dokumenter er retningsgivende for den overordnede indsats på beskæftigelsesområdet i Gribskov Kommune.

 

Beskæftigelsesplanen er struktureret med udgangspunkt i de mål for beskæftigelsesindsatsen som beskæftigelsesministeren udsender hvert år, for at skabe en sammenhæng til de overordende rammebetingelser for beskæftigelsesindsatsen i kommunen. (Skrivelser fra ministeren vedr. mål for beskæftigelsesindsatsen er vedlagt dette punkt)

 

Drejer sig om følgende mål:

 

1.       Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

2.       Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

3.       Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende

4.       Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.

           Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund       .

5.       Udsatte ledige skal have en indsats

6.       Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

 

I beskæftigelsesplanen er udarbejdet et overordnet mål for forventet status ved udgangen af 2019 på hvert af indsatsområdene 1-5 . (Udkast til beskæftigelsesplan 2019 for Gribskov Kommune er vedlagt denne sag)

 

Beskæftigelsesplanen skal vedtages endelig af byrådet, og sendes herefter til orientering i det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR Hovedstaden)

 

Rådet kan herefter rette henvendelse til kommunen med bemærkninger til planen – hvorefter kommunen kan vurdere, hvorvidt bemærkningerne

giver anledning til justeringer.

 


Lovgrundlag

Lov om aktiv bekæftigelsesindsats, LBK nr 1342 af 21/11/2016


Beslutning

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Beskæftigelsesplanen 2019, punkt 2.3

 

Som udgangspunkt for indsatsen i Gribskov Kommune, herunder beskæftigelsesplanen 2019, skal flygtninge og migranter motiveres til at rejse hjem (jvf. Finanslovsaftale for 2019).

Hver enkelt flygtning eller migrant skal have en personlig hjemsendelses plan og gøres hjemsendelses parat. Dette skal give den enkelte person kompetencer og erfaring der kan bruges i hjemlandet.

 

Ændringsforslaget afvist 

Ændringsforslaget afvist med den begrundelse, at forslaget handler om landspolitik og vedrører kommende lovgivning og derfor går ud over, hvad sagen om beskæftigelsesplan handler om.

 

 

Afstemning om administrationens indstilling

 

For: V, A, G, C, Ø og Betina Sølver (20)

Imod: O (2)

 

 

Indstilingen tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

 

Mindretalsudtalelse: Dansk Folkeparti tilkendegiver til protokollen, at partiet mener, at Byrådet burde have stemt om ændringsforslaget.

Bilag

4. Beslutning om værdier og visioner for den ny hjemmepleje

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2616-18


Resume

Temaudvalget får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om de værdier og visioner, som hjemmeplejen fremover skal bygge på. Temadvalget har i andet halvår 2018 arbejdet med at definere disse værdier og visioner i samarbejde med seks observatører og konsulentfirmaet Antropologerne. Temaudvalget får sagen, fordi dette arbejde nu er afsluttet, og endelig afrapportering fra Antropologerne foreligger.


Administrationen indstiller til temaudvalget Ældre og Udbud:
 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde udkast til værdier og visioner som fremlagt i bilaget.

Historik

§ 17, stk. 4 Ældre og Udbud, 23. januar 2019, punkt 3:

1. Anbefalet. Udvalget vil genbesøge værdier og visioner, når der er et samlet overblik over de økonomiske rammer og serviceniveau.

 

Fraværende: Jonna Præst (O)Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 4:

 1. Anbefalet at følge anbefalingen fra Ældre og Udbud.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V)

 


Sagsfremstilling

Temaudvalg og observatører har siden visionsworkshoppen den 30. august 2018 arbejdet med at definere værdier og visioner for Gribskov Kommunes hjemmepleje. Udvalg og observatører har gennemført følgende aktiviteter i 2018:

 • Visionsworkshop den 30. august
 • Visionsdag med leverandører den 22. oktober på Bymosehegn
 • Feltbesøg til test af værdier i perioden 22. oktober til 16. november
 • Udvikling af ikoner og deling af erfaringer fra felten på udvalgsmøde den 19. november
 • Deltaget i telefoninterview til refleksion omkring værdierne med Antropologerne den 29. november

 

Aktiviteter og drøftelser er resulteret i 3 værdier for kommunens nye hjemmepleje. Udvalg og observatører ønsker en hjemmepleje, som er:

 1. Værdig
 2. Fleksibel
 3. Enkel og let

 

Resultaterne af de gennemførte aktiviteter og drøftelser er samlet af Antropologerne i vedhæftede bilag: 1) "Vision og værdier for hjemmeplejen i Gribskov" med uddybning af de tre værdier og 2) "Miniundersøgelse og udvalgsarbejdet opsummeret". Vedtages vision og værdier, vil de udgøre fundamentet for det videre arbejde med at udvikle Gribskov Kommunes godkendelsesmodel.

 


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) §17, stk. 4, jf. §16 stk. 2 jf.


Beslutning
 1. Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt. Det betyder, at udvalget Ældre og Udbud vil genbesøge værdier og visioner, når der er et samlet overblik over de økonomiske rammer og serviceniveau.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

Bilag

5. Udvikling af idrætsfaciliteter omkring Gilbjergskolen, afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub. Forslag om udarbejdelse af helhedsplan

Sagsnummer: 04.08.00-G01-3429-18


Resume

Udvalget Forebyggelse og Idræt og udvalget Børn og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om et forslag om udarbejdelse af en helhedsplan for udvikling af idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt samt for Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
 1. at godkende udarbejdelse af en helhedsplan for udvikling af idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub
 2. at godkende, at der frigives 255.000 kr. af anlægsmidler afsat til idrætsfaciliteter i Gilleleje i 2019 til formålet

Historik

 Forebyggelse og Idræt , 15. januar 2019, pkt. 4:

1.-2. Anbefalet

 


Børn og Familie, 22. januar 2019, pkt. 2:

Ad. 1-2: AnbefaletØkonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 6:

 1. - 2. Anbefalet med en bemærkning om, at der skal sikres en bred forankring af en visions- og helhedsplan i foreningslivet.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V)

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet igangsatte på møde den 19. juni 2017 en proces, som skulle afdække ideer og ønsker til udvikling af idrætsfaciliteterne omkring Gilbjergskolen, afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub.

 

I forbindelse med budgetaftale for 2018 - 2021 blev der afsat følgende midler til formålet: 2 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021.

 

Sagens forhold

En tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra relevante centre i kommunen samt fra Gilbjergskolen og fra en række foreninger i Gilleleje Boldklub har arbejdet med opgaven.

 

Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at:

 • igangsætte arbejdet med at udarbejde en samlet visions- og helhedsplan for idrætsområdet i Gilleleje
 • afdække ideer og ønsker til udviklingen af idrætsfaciliteter i Gilleleje
 • koble de indsamlede ønsker med projekt Gilleleje Læringsområde
 • prioritere ideer og ønsker

 

Processen indtil nu

Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder samt været på rundvisning på stedet i Gilleleje.

 

Der er indsamlet ideer og ønsker fra både skolen og idrætsforeningerne, og arbejdsgruppen har foretaget en fælles prioritering. Gruppens prioritering har taget udgangspunkt i, hvor behovet er størst, samt hvor der er tiltag, som både skole og idrætsforeninger opnår forbedringer ved.

 

Arbejdsgruppens overordnede betragtninger

Overordnet set vurderer gruppen, at der er behov for flere m2 til at dyrke idræt på i og omkring Gilleleje Læringsområde. Der er på nuværende tidspunkt stor benyttelse af faciliteterne, og når udskolingen flytter fra Rostgårdsvej, vil der blive endnu større pres på faciliteterne.

 

Arbejdsgruppen ønsker at holde fokus på helhedsperspektiverne for et kommende Gilleleje Idrætscenter. Det er vigtigt, at der tænkes i visioner for et fremtidigt idrætsområde, samtidig med at det vurderes, hvad der kan skabes for de 6 mio. kr., som er afsat i budgetaftalen for 2018-2021.

 

Udover de prioriterede ønsker er der et stort ønske om etablering af endnu en hal i området.

 

Det er vigtigt, at der tænkes fondsansøgninger ind i den økonomiske planlægning.

 

Forslag om udarbejdelse af helhedsplan

Det foreslås, at der udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af idrætsfaciliteter for området i Gilleleje. Det foreslås ligeledes, at der hentes professionel hjælp til at udføre opgaven. Udviklingen af de nuværende idrætsfaciliteter er sket igennem mange år i form af knopskydninger, og der er nu behov for at se området som et samlet område for at få mest ud af den kommende udvikling. Administrationen har været i dialog med en virksomhed, som kan udføre opgaven på en måde, der lægger sig op ad den måde, vi indtil nu har arbejdet på, nemlig med en stor grad af involvering af de forskellige interessenter. Virksomheden vil derudover kunne hjælpe i forhold til eventuel fondsansøgning.

 

Der har været afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor den pågældende virksomhed har fremlagt sit forslag til proces for udarbejdelse af en visions- og helhedsplan, og arbejdsgruppen anbefaler, at helhedsplanen udarbejdes.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at en visions- og helhedsplan vil kunne kvalificere de kommende beslutninger omkring konkrete tiltag i området. En helhedsplan vil kunne hjælpe til, at vi kan arbejde med et længere perspektiv samtidig med, at vi kan sætte mindre projekter i gang, og dermed skabe hurtige resultater uden at ødelægge fundamentet for en større og længerevarende plan.

 

Samtidig vil en professionelt udarbejdet visions- og helhedsplan kunne anvendes ved fremtidig fondsansøgning, som vil være nødvendig, hvis de større ønsker skal kunne realiseres.

 

Derfor anbefaler administrationen, at der udarbejdes en visions- og helhedsplan, samt at udgiften til denne finansieres via de afsatte anlægsmidler i 2019.

 

Administrationen anbefaler ligeledes, at Gilleleje Hallen involveres i det videre arbejde. Gilleleje Hallen er en del af idrætsfaciliteterne i Gilleleje og bør indgå i den samlede vurdering af en fremtidig visions- og helhedsplan. 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Idrætspolitik, 2013


Økonomi

Byrådet har afsat anlægsmidler til idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen, afdeling Parkvej: 2 mio. kr. i 2019 + 2 mio. kr. i 2020 + 2 mio. kr. i 2021.

 

Udgiften til udarbejdelse af helhedsplanen vil være 255.000 kr. Beløbet kan finansieres af de afsatte anlægsmidler i 2019.


Beslutning

1. - 2. Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt. Der skal sikres en bred forankring af en visions- og helhedsplan i foreningslivet.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

6. Forslag til ny takst for ledsagerbilletter i Gribskov Svømmehal

Sagsnummer: 04.04.00-G01-2825-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om forslag om at fjerne betaling for ledsagerbilletter i Gribskov Svømmehal.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,
 1. at godkende fjernelse af betaling for ledsagerbilletter i Gribskov Svømmehal pr. 1.marts 2019

Historik

Forebyggelse og Idræt, 15. januar 2019, pkt. 9:

 

1. Anbefalet.

 

Udvalget ønskede, at procedure for ansøgning om ledersagerkort blev tilføjet protokollen:

 

Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med i fx bus, tog, metro, museum, teater eller lign.  Ledsagebehovet retter sig mod alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

 

Ved ansøgning om ledsagekort skal behovet for at have en ledsager dokumenteres enten via en lægeerklæring eller ved, at man i forvejen er visiteret til en af følgende ydelser:

 • Visiteret til et botilbud.
 • Visiteret til parkeringskort for personer med handicap.
 • Visiteret til personlig hjælperordning eller den kommunale ledsagerordning.
 • Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til serviceloven eller godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som trafikselskaberne skal etablere som fritidskørsel.
 • Medlem af Dansk Blindesamfund.

Er man omfattet af et af de nævnte kriterier, vil bevillingen til denne ydelse udgøre en tilstrækkelig dokumentation, når der ansøges om ledsagekort.

 

Ledsagekortet udstedes af Danske Handicaporganisationers brugerservice. Kortet koster kr. 200,- og er gyldigt i 3 år. Herefter skal det fornyes ved fremsendelse af et nyt ansøgningsskema.

 

 Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 7:

 1. Anbefalet at følge anbefalingen fra Forebyggelse og Idræt. 

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V) 


Sagsfremstilling

Baggrund

Pr. 1. januar 2019 koster en ledsagerbillet i Gribskov Svømmehal 25 kr. og 150 kr. for et 10-turskort.

 

Administrationen foreslår, at denne takst ændres pr. 1. marts 2019, således at man som ledsager til mennesker med handicap, som kan dokumentere ledsagerbehov, får gratis adgang til Gribskov Svømmehal. Den gratis adgang foreslås betinget af, at personen med handicap har anskaffet et ledersagerkort.

 

Ledsagerkort udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med i fx tog, bus, teater, museum el.lign.

 

Sagens forhold

Personer med handicap skal som udgangspunkt selv dække omkostningerne, hvis personen ønsker at tage en ledsager med i biografen, til koncert eller lignende. Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 883 kr. (2018), som kan dække meromkostningen. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter (oplysninger fra Borger.dk).

 

Alligevel foreslår administrationen at fjerne ledsagerbetalingen i Gribskov Svømmehal.

 

Begrundelse for forslaget

Ved at fjerne betaling for ledsagere vil Gribskov Kommune i højere grad leve op til FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, særligt følgende artikler:

 

 • Artikel 9 Tilgængelighed
 • Artikel 25 Sundhed
 • Artikel 26 Habilitering og rehabilitering
 • Artikel 30 Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt (punkt 5a: "Med henblik på at gøre det muligt for personer med handicap på lige fod med andre at deltage i rekreative tilbud samt fritids- og idrætsaktiviteter skal deltagerstaterne træffe passende foranstaltninger til at tilskynde og fremme, at personer med handicap i videst muligt omfang deltager i almene idrætsaktiviteter på alle niveauer")

 

Derudover vil ændringen være en måde at leve op til kompensationsprincippet, som er et af fire principper i dansk handicappolitik.

 

Kompensationsprincippet indebærer, at samfundet tilbyder mennesker, som har en funktionsnedsættelse, en række ydelser og hjælpeforanstaltninger med det formål at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den nedsatte funktion mest muligt. Kompensationen skal – så langt som det overhovedet er muligt – forhindre og forebygge de situationer, som begrænser udfoldelsesmuligheder for personer med en funktionsnedsættelse. Kompensation er ikke privilegier eller positiv særbehandling, men et forsøg på at udjævne et ulige udgangspunkt.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at Gribskov Kommune bør leve op til ovenstående konvention og handicappolitik og anbefaler derfor, at forslaget godkendes.

 

Høringssvar fra Handicaprådet tilføjet ved protokollering

Handicaprådet bakker helhjertet op om forslaget.

 

Rådet foreslår, at kommunen i forbindelse med beslutningen, gør lidt ud af forklare, at ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med i fx bus, tog, metro, museum, teater eller lign.  Ledsagebehovet retter sig mod alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

 

Ved ansøgning om ledsagekort skal behovet for at have en ledsager dokumenteres enten via en lægeerklæring eller ved, at man i forvejen er visiteret til en af følgende ydelser:

 • Visiteret til et botilbud.
 • Visiteret til parkeringskort for personer med handicap.
 • Visiteret til personlig hjælperordning eller den kommunale ledsagerordning.
 • Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til serviceloven eller godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som trafikselskaberne skal etablere som fritidskørsel.
 • Medlem af Dansk Blindesamfund.

Er man omfattet af et af de nævnte kriterier, vil bevillingen til denne ydelse udgøre en tilstrækkelig dokumentation, når der ansøges om ledsagekort.

 

Ledsagekortet udstedes af Danske Handicaporganisationers brugerservice. Kortet koster kr. 200,- og er gyldigt i 3 år. Herefter skal det fornyes ved fremsendelse af et nyt ansøgningsskema.  


Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07/2018 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse)


Økonomi

Det anslås, at der sælges ca. 100 ledsagerbilletter årligt i svømmehallen svarende til en indtægt på ca. 2.000 kr. Beløbet kan finansieres via puljen til implementering af sundhedspolitikken i 2019 og 2020. Derefter indarbejdes beløbet i svømmehallens budget fra 2021.


Høringsperiode og høringsparter

Forslaget er sendt i høring hos Handicaprådet på rådets møde den 7. januar 2019


Beslutning
 1. Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

7. Kulturstøtte til Frederiksborgheste i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Sagsnummer: 24.05.00-G01-7-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om tilskud til nationalparkprojektet "Frederiksborghesten - en levende kulturarv i Kongernes Nordsjælland" med 35.000 kr.

 

Denne sag udspringer af et initiativ fra Hestegruppen i Gribskov Kommune, der har en vision om at få de oprindelige heste tilbage på engene ved Esrum Kloster og Møllegård og de gamle vange i Gribskov, og således at de fremstår som en del af den levende kulturarv i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og at det kan medvirke til at øge nationalparkens attraktivitet for besøgende.

 


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at godkende tilskud til nationalparkprojekt "Frederiksborghesten - en levende kulturarv i Kongernes Nordsjælland' med 35.000 kr. under forudsætning af, at restmidler fra 2018 fra startpuljen for Nationalparken Kongernes Nordsjæland overføres til 2019.

Historik

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 22. januar 2019, pkt. 5:

1. ikke anbefalet. Udvalget anbefaler projektet videregives til sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

Fraværende: Kim Valentin

 

 

Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 8:

 1. Anbefalet at følge anbefalingen fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Det betyder, at administrationens indstilling ikke anbefales tiltrådt. Udvalget anbefaler, at projektet videregives til sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V)


Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommunes administration har gennem længere tid været i dialog med Hestegruppen i Gribskov om mulighederne for at sikre den levende kulturarv, som heste udgør i Danmark og i særdeleshed for det nordsjællandske område, med Frederiksborghesten og Knabstrupper som en del af Nationalpark Kongernes Nordsjællands levendegørelse af fortællingen om stutteritiden og den tidligste hesteavl i Danmark.

 

Sagens forhold

Historien

Munkene på Esrum Kloster havde som på alle store godser i Danmark et hesteopdræt. Senere, efter reformationen, styrkedes behovet for rideheste og stridsheste i Danmark, og såvel kongen som adel og gejstelighed sørgede for hesteopdræt på slotte, borge og klostre. Det er således i tiden efter reformationen, at de mange stutterivange i Gribskov etableres i forbindelse med Esrum Klosters omdannelse til ladegård med opstaldning af heste. Det historiske aftryk, som hestene har haft i Gribskov er således udtalt, og en stor del af fortællingen omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

I nationalparksammenhæng blev et af de første initiativer taget allerede i 2005, hvor Frederiksborghesten blev præsenteret på Esrum Kloster, som et lyslevende danefæ på græs ved Esrum Kloster. Der afholdtes en stor udstilling på Esrum Kloster, "Helt til Hest", der løftede sløret for nye sider af Esrum Klosters historie med hesteavl helt tilbage til cisterciensermunkene og frem til reformationen med etableringen af Det Kgl. Frederiksborgske Stutteri og systematisering af krydsningsavl, der gør frederiksborghesten til verdens ældste stambogførte hesterace.

 

Forankring af projektet

Nu er Nationalpark Kongernes Nordsjælland en realitet, og derfor har administrationen på vegne af Hestegruppen i Gribskov medvirket til at facilitere et indledende møde den 12.12.2018 i nationalparksekretariatet, hvor sekretariatschefen og en repræsentant fra Naturstyrelsen, Nordsjælland fik lejlighed til at høre nærmere om projektet. Formålet med mødet var at få et foreløbigt tilsagn fra sekretariatschefen om relevansen af projektet i relation til den kommende nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, dels at få Naturstyrelsen, som jordejer, til at indikere interesse.

 

Sekretariatschefen har på det indledende møde vist meget stor interesse for projektets virkeliggørelse, men naturligvis under hensyntagen til udarbejdelsen af den konkrete handleplan for nationalparken, ligesom Naturstyrelsen som jordejer er entydigt indstillet på at indgå i et samarbejde og om muligt sikre de fornødne fysiske græsningsarealer.

 

Esrum Kloster har tidligere på året givet udtryk for, at man gerne vil engagere sig i et projekt omkring heste og i det omfang det er muligt stille Esrum Kloster og Møllegaard til rådighed for projektliggørelsen omkring de historiske heste i Kongernes Nordsjælland.

 

Den ansøgte kulturstøttens anvendelse

Den økonomiske støtte til nationalparkprojekt "Frederiksborghesten - en levende kulturarv i Kongernes Nordsjælland' skal give mulighed for at sikre en forankring af og et ejerskab til projektet hos relevante interessenter, og skabe opmærksomhed omkring hestenes betydning for forståelsen af nationalparkens betydning, som Kongernes Nordsjælland.

 

Projektet tænkes forankret i en styregruppe med primær deltagelse af en repræsentant fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Esrum Kloster, Naturstyrelsen Nordsjælland, Hestegruppen Gribskov og Gribskov Kommune.

 

Styregruppen vil med den økonomiske støtte i løbet af 1. halvår 2019 formalisere projektet, herunder fastlægge projektets mission, vision og strategiske ophæng, og der udarbejdes forslag til handleplan.

 

Styregruppen vil gå i dialog med og drage nytte fra andre projekter, der har gennemgået de samme udfordringer i relation til at projektliggøre og forankre.

 

Projektet tænkes herefter at overgå til et permanent ophæng i forbindelse med en organisering af projektet i form af forening, fond eller lignende juridisk konstruktion.

 

Styregruppen vil endvidere sikre, at der på det årlige Hillerød Horse Show gennemføres en konference med fokus på 'Hestene i Kongernes Nordsjælland'. En konference, der udstiller projektets fokus med vinkel til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og som knytter bånd til de mange fastboende hesteinteresserede i området, hesteturister og fagfolk.

 

Kulturstøtten anvendes således til:

 • Juridisk bistand i forbindelse med organisatorisk forankring, som forening, fond eller lign. (25.000 kr.)
 • Konference om 'Hestene i Kongernes Nordsjælland' i forbindelse med Hillerød Horse Show den 27.til 29. september 2019 (10.000 kr. )

 

Økonomien videre frem

Styregruppen vil efter nedsættelse og projektformalisering lægge plan for yderligere finansiering til støtte for en materialisering af de fysiske rammer, herunder investering i heste, etablering af lejeaftaler til græsningsarealer, aftaler med stalde, løbende drift m.v. Eksterne finansieringskilder kan i den forbindelse være Bevaringsudvalget under Miljø- og Fødevareministeriet, Landdistriktspuljen under Erhvervssministeriet, Carlsberg Fonden, Novo Nordisk Fonden og Brebølfonden.

 

Hestegruppen Gribskov er i dialog med en tysk mæcen og avler af Knabstrupper, der ønsker at stille nogle af disse heste til rådighed for et nationalt projekt i Danmark. I Tyskland er der således hos denne avler gennem de seneste 30 år avlet på de helt gamle linjer af de oprindelige knabstruppere (krigshest). Hestegruppen har inviteret den tyske avler til Danmark i nær fremtid, og der vil i den forbindelse blive afholdt et møde på Esrum Kloster med deltagere fra den primære styregruppre med henblik på udveksling af fælles interesser.

 

Af relevante fremtidige samarbejdspartnere skal også nævnes Gardehusarkassernen i Slagelse, der i en indledende dialog med de to ildsjæle har givet indtryk af at ville deltage med et antal staldpladser for udvalgte heste, hvis hesteeskadronens fokus på fremavl af køreheste går i retning af brug af nationale racer.

 

Det forventes, at Hestegruppen Gribskov påtager sig ansvaret for/ledelsen af styregruppens møder. Gribskov Kommune vil dog indledningsvist medvirke til at etablere og igangsætte styregruppens arbejde. På sigt forventes styregruppens arbejde og ansvar at overgå til en til formålet oprettet organisation, det kunne være en forening eller en fond, og hensigten er tillige, at projektet forankres i etablerings- og udviklingsplanerne for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, nationalparkplanen, der skal være vedtaget senest 1. juli 2020.

 

Projektet vil ved sin afslutning eller senest ved udgangen af 2019 blive afrapporteret til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, herunder med redegørelse for kulturstøttens anvendelse.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at projektet vil være et tiltag i nationalparken, som kan styrke attraktivitet og synlighed i Esrum og anbefaler derfor, at projektet støttes med 35.000 kr. under forudsætning af, at restmidler fra 2018 fra startpuljen for Nationalparken Kongernes Nordsjælland overføres til 2019.

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2


Økonomi

Der søges om 35.000 kr. Det ansøgte beløb kan finansieres via Startpuljen til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

Startpuljens restsum var i 2018 et beløb på 94.048 kr., og denne sag forudsætter således, at de tilbageværende anlægsmidler i puljen overføres fra budgetåret 2018 til 2019.

  


Beslutning
 1. Administrationens indstilling ikke tiltrådt. Besluttet, at projektet videregives til sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

8. Forslag til kommuneplantillæg nr 21 for Udsholt Renseanlæg - godkendelse af miljøscreening og planforslag til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.15-P16-14-18


Resume

Udvikling, By og Land og Økønomiudvalget behandler sagen for at anbefale beslutning til Byrådet om at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til offentlig fremlæggelse.

 

Miljø. Klima og Kyst behandler sager for at træffe beslutning om, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes.


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

 1. at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til kommuneplan 2013-25 for Udsholt renseanlæg og sende det i 4 ugers høring.
 2. at endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke kommer høringssvar.
 3. at endelig vedtagelse sker af Udvikling, By og Land, hvis der kommer høringssvar.

 

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

 1. at træffe beslutning om at forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til kommuneplan 2013-25 for Udsholt renseanlæg ikke miljøvurderes.

 


Historik

 Udvikling, By og Land, 15. januar 2019, pkt. 5:

1. - 3. Anbefaling tiltrådt

 

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Morten U Jørgensen fraværende

 

Miljø, Klima og Kyst, 15. januar 2019, pkt. 3:

 4.  Tiltrådt

 

Mikkel Tornehave Andersen deltog som stedfortræder for Michael Hemming Nielsen.

Sean Rask Crawford deltog som stedfportræder for Natasha Stenbo EnetoftØkonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 9:

1. - 3. Anbefalet 

 

Habilitet: Bo Jul Nielsen (A) afprøvede sin habilitet i forhold til sagen. Økonomiudvalget vurderede, at Bo Jul Nielsen er habil i forhold til sagen.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V)


Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt kommuneplantillægget skal miljøvurderes.

 

Baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre udbygning af Udsholt renseanlæg.

 

Renseanlægget er i dag delvist omkranset af en afskærmende jordvold, som ikke er omfattet af den gældende kommuneplanramme for renseanlægget. For bedre at sikre, at området afskærmes visuelt med jordvolde og beplantning, inddrages arealer til dette i det nye plangrundlag.

  

Beskrivelse af området

Udsholt renseanlæg ligger ved Udsholt Strand og har matr.nr. 12gz med ejerlavet Udsholt By, Blistrup. Der er vejadgang til renseanlæget fra Udsholt Strandvej. Mod vest er der et større fredskovsareal og mod nord er der et areal med eng og en mindre sø. Mod øst og syd er der det omkrænsende bælte ved renseanlægget med træer og buske og derudover et bælte med græs inden sommerhusene begynder. Der er sommerhuse mod nord, syd og øst.

 

Kommuneplantillægget dækker 19.313 m2. Hele området ligger indenfor skovbyggelinjen og der skal derfor opnåes en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven for at kunne udvide renseanlægget. 

 

 

Kommuneplantillægets formål og indhold

Kommuneplantillæg nr. 21 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan nr 347.04 for Udsholt renseanlæg. Med tillæggets vedtagelse bringes overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

 

Kommuneplantillægget fastholder områdets zonestatus som landzone.

 

Der laves en ny ramme for det samlede areal til renseanlæg samt afskærmende volde og beplantning. Den nye ramme hedder 5.D.08 og erstatter 5.D.07 for Udsholt renseanlæg.

 

Indholdet af den nye rammebestemmelsen 5.D.08 for Udsholt renseanlæg fastlægger at anvendelsen skal være renseanlæg. Bebyggelsen må maksimalt være 1 etage og højest 5 m, med undtagelse af skorstene og andre bygningsdele, der er nødvendige for områdets drift. Undtaget for højdebestemmelsen er også en mobilmast. Der er krav om beplantningsbælte og vold langs områdets ydre afgrænsning. Og endelig er det beskrevet, at dele af rammeområdet kan blive oversvømmet og derfor skal lokalplanlægning indeholde beskrivelse af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

 

Den nye ramme for renseanlægget afviger fra den gamle ved at indeholde benævnelse af bebyggelse som mobilmast, krav om at lokalplanlægning skal indeholde beskrivelse af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse samt større geografisk afgrænsning.

 

Kommuneplanrammen udenom renseanlægget får også en ny geografisk afgrænsning. Denne ramme får også et nyt nummer, men bestemmelserne er identiske med den gamle rammes bestemmelser. Den nye ramme udenom renseanlægget hedder 5.R.10 og erstatter 5.R.02 for Rekreativt område ved Udsholt Strand.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 for Udsholt renseanlæg ses i bilag 1. 

 

Screening for miljøvurdering

Administrationen vurderer, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der er ikke fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Miljøscreening er lavet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmet og af konkrete projekter (VVM).

 

Screening for miljøvurdering ses i bilag 2.

 

Delegation

Da en del af arealet indgår i kommunalt salg skal sagen behandles i Byrådet. Der er tale om et salg af mindre betydning. Derfor vurderer administrationen, at det er relevant, at Byrådet tager stilling, til om sagen skal have et forløb, svarende til sager hvor der ikke indgår salg af kommunalt areal.

 

Det vil betyde, at forslaget til kommuneplantillæg kommer i 4 ugers offentlig høring i stedet for normalt 8 uger, når der indgår kommunalt salg samt at endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke er kommet høringssvar. Hvis der er indkommet høringssvar vedtages den endelige lokalplan af Udvikling, By og Land.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler:

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 21 for Kommuneplan 2013-25 godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger.
 • at planforslaget ikke skal miljøvurderes.
 • at endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke kommer høringssvar.
 • at endelig vedtagelse sker af Udvikling, By og Land, hvis der kommer høringssvar.

 

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr 287 af 16.04.2018.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). lovbekendtgørelse nr 1225 af 25.10.2018.

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

Lov om naturbeeskyttelse, lovbejendtgørelse nr 1122 af 03.09.2018,


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.


Høringsperiode og høringsparter

Der har været afholdt informationsmøde om projektet den 05.11.2018 for alle interesserede.

 

Forslget til kommuneplantillæg sendes i høring i 4 uger.


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt. 

 

Habilitet: Bo Jul Nielsen (A) afprøvede sin habilitet i forhold til sagen. Bo Jul Nielsen er erklæret habil i sagen.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

Bilag

9. Forslag til lokalplan 347.04 for Udsholt renseanlæg - godkendelse af miljøscreening og planforslag til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-20-18


Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale en beslutning for Byrådet om forslag til lokalplan 347.04 for Udsholt renseanlæg skal sendes i offentlig høring.

 

Miljø. Klima og Kyst behandler sagen for at træffe beslutning om, at forslaget til lokalplan 347.04 for Udsholt renseanlæg ikke skal miljøvurderes.

 


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

 1. at godkende at forslag til lokalplan 347.04 for Udsholt renseanlæg sendes i høring i 4 uger.
 2. at endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke kommer høringssvar.
 3. at endelig vedtagelse sker af Udvikling, By og Land, hvis der kommer høringssvar.

 

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

 1. at beslutte at forslag til lokalplan 347.04 for Udsholt renseanlæg ikke miljøvurderes.

 


Historik

 
Udvikling, By og Land, 15. januar 2019, pkt. 6:

1. - 3. Anbefaling tiltrådt

 

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Morten U Jørgensen fraværende

 

Miljø, Klima og Kyst, 15. januar 2019, pkt. 4:

 

4.  Tiltrådt

 

Mikkel Tornehave Andersen deltog som stedfortræder for Michael Hemming Nielsen.

Sean Rask Crawford deltog som stedfportræder for Natasha Stenbo Enetoft

 Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 10:

1. - 3. Anbefalet. 

 

Habilitet: Bo Jul Nielsen (A) afprøvede sin habilitet i forhold til sagen. Økonomiudvalget vurderede, at Bo Jul Nielsen er habil i forhold til sagen.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V)


Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af forslag til lokalplan 347.04 for Udsholt renseanlæg til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

 

Baggrund

GribVand Spildevand A/S ønsker at udbygge det eksisterende renseanlæg i Udsholt. Udbygningen kan ikke rummes indenfor den eksisterende lokalplan og kommuneplanramme og forudsætter derfor et nyt plangrundlag. Renseanlægget er i dag delvist omkranset af en afskærmende jordvold, som ikke er omfattet af den gældende lokalplan. For bedre at sikre, at området afskærmes visuelt med jordvolde og stedsegrøn beplantning, inddrages arealer til dette i det nye plangrundlag.

 

Beskrivelse af området

Udsholt renseanlæg ligger ved Udsholt Strand og har matr.nr. 12gz med ejerlavet Udsholt By, Blistrup. Der er vejadgang til renseanlæget fra Udsholt Strandvej. Mod vest er der et større fredskovsareal og mod nord er der et areal med eng og en mindre sø. Mod øst og syd er der det omkrænsende bælte ved renseanlægget med træer og buske og derudover et bælte med græs inden sommerhusene begynder. Der er sommerhuse mod nord, syd og øst.

 

Lokalplanområdet dækker 19.313 m2. Hele lokalplanområdet ligger indenfor skovbyggelinjen og der skal derfor opnåes en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven for at kunne udvide anlægget.

 

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanens formål er:

 • at fastlægge områdets anvendelse til teknisk anlæg i form at renseanlæg.
 • at muliggøre en udbygning af det eksisterende renseanlæg som fremstår sammenhængende med det eksisterende anlæg.
 • at fastlægge bestemmelser for afskærmning af renseanlægget mod naboerne, i form af beplantning og jordvolde.

 

Forslag til lokalplan 347.04 for Udsholt renseanlæg ses i bilag 1.

 

Forhold til gældende plangrundlag

Lokalplanen skal erstatte lokalplan 47.13 for Udsholt renseanlæg i sin helhed og lokalplan 47.5 for Rågegården for det areal der er dækket af lokalplan 347.04 for Udsholt renseanlæg.

 

Lokalplan 47.13 gav i 1990 mulighed for at udvide daværende renseanlæg med nogle tanke og brønde i tilknytning til de eksisterende anlæg. Lokalplanen havde en maksimal bygningshøjde på 5 meter og en højdegrænse for en ny efterklaringstank på ca 1 m over terræn. Et bilag angiver indretning af området. Der udlægges et afskærmende beplantningsbælte på 5 m.

 

Der er siden givet tilladelse til en antennemast på 42 m indenfor renseanlæggets område.

 

De to planer for Udsholt renseanlæg afviger fra hinanden på følgende punkter:

 • Renseanlæggets areal indrettes med nye byggefelter i den nye lokalplan, der muliggør en udbygning af renseanlægget indefor det eksisterende renseanlægområde.
 • Den nye lokalplan kommer til at dække et større areal, så hele det omkransende areal med afskærmende jordvolde og beplantning vil blive omfattet af den nye lokalplan.
 • Der stilles krav til etablering af afskærmende jordvolde og stedsegrøn beplantning mod nord, øst og syd.
 • Den eksisterende mobilmast bliver omfattet af bestemmelser i forhold til områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering.
 • Tankes højde over terræn må ikke overstige 1,5 m.
 • Der må ikke anvendes reflekterende materialer, med undtagelse af anlæg til produktion af vedvarende energi.
 • Der skal etableres et trådhegn i 2 m højde omkring renseanlægget.
 • Der må etableres udendørs arbejdsbelysning. Det skal ske under hensyn til naboer.
 • Der er taget stilling til afværgeforanstaltninger for at undgå problemer ved store regnhændelser.

 

I følge Kommuneplan 2013-25 ligger dele af lokalplanområdet inden for rammebestemmelse 5.D.07 og 5.R.02. Sideløbende med udarbejdelse af forslag til lokalplan udarbejdes forslag til kommuneplantillæg nr 21, der dækker det samme område som lokalplanforslaget. Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013-25 behandles i et andet punkt på dette møde.

  

Screening for miljøvurdering

Administrationen vurderer, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen er:

 • at planforslaget ikke påvirker et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde, jf. Miljøvurderingslovens § 8.
 • En stor del af lokalplanens aktiviteter findes i forvejen i området. Lokalplanen muliggør flere aktiviteter og ombygning/udbygning i området.
 • Udledning af spildevand sker i henhold til den kommende udledningstilladelse for renseanlægget. Denne indeholder ligeledes krav til anlæggets lugt, støj og støvende aktiviteter. Ved eventuelle lugtgener vil anlægget blive overdækket.
 • Lokalplanen vurderes ikke at have påvirkning på de landskabelige eller kulturhistoriske interesser, da renseanlægget findes i forvejen og kun udvides i begrænset omfang.
 • Eventuelle oversvømmelser af bygninger og anlæg vil ske uden risiko for afbrydelser af elforsyning eller renseanlæggets renseevne.

 

Miljøscreening er lavet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmet og af konkrete projekter (VVM).

 

Screening for miljøvurdering ses i bilag 2.

 

Delegation

Da en del af arealet indgår i kommunalt salg skal sagen behandles i Byrådet. Der er tale om et salg af mindre betydning. Derfor vurderer administrationen, at det er relevant, at Byrådet tager stilling, til om sagen skal have et forløb, svarende til sager hvor der ikke indgår salg af kommunalt areal.

 

Det vil betyde, at forslag til lokalplan kommer i 4 ugers offentlig høring i stedet for normalt 8 uger, når der indgår kommunalt salg samt at endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke er kommet høringssvar. Hvis der er indkommet høringssvar  vedtages den endelige lokalplan af Udvikling, By og Land.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler:

 • at forslag til lokalplan 347.04 for Udsholt renseanlæg godkendes til offentlig fremlæggelse  i 4 uger.
 • at planforslaget ikke skal miljøvurderes.
 • at endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke kommer høringssvar.
 • at endelig vedtagelse sker af Udvikling, By og Land, hvis der kommer høringssvar.

 

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr 287 af 16.04.2018.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). lovbekendtgørelse nr 1225 af 25.10.2018.

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr 1122 af 03.09.2018,

 


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 


Høringsperiode og høringsparter

Der har været afholdt informationsmøde om projektet den 05.11.2018 for alle interesserede.

 

Forslaget til lokalplan sendes i høring i 4 uger.

 


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt. 

 

Habilitet: Bo Jul Nielsen (A) afprøvede sin habilitet i forhold til sagen. Bo Jul Nielsen er erklæret habil i sagen.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

Bilag

10. Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 for boliger på Lærervej 3 i Ramløse - godkendelse af miljøscreening og planforslag til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.15-P16-13-18


Resume

Udvikling, By og Land samt Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at godkende Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til offentlig høring. Planforslaget giver mulighed for etablering af boliger.

 

Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe en beslutning om, at plangrundlaget ikke skal miljøvurderes.

 

Tilhørende Forslag til lokalplan 521.03 for boliger på Lærervej 3 i Ramløse behandles som separat punkt på dagsordenen.


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

1. at godkende at sende Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 i offentlig høring i 4 uger

2. at endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke kommer høringssvar

3. at endelig vedtagelse sker af Udvikling, By og Land, hvis der kommer høringssvar

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

4. at godkende at Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 ikke skal miljøvurderes


Historik

Udvikling, By og Land, 15. januar 2019, pkt. 7:

1. - 3. Anbefaling tiltrådt

 

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Morten U Jørgensen fraværende

 

Miljø, Klima og Kyst, 15. januar 2019, pkt. 5:

4.  Tiltrådt

 

Mikkel Tornehave Andersen deltog som stedfortræder for Michael Hemming Nielsen.

Sean Rask Crawford deltog som stedfportræder for Natasha Stenbo Enetoft

 Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 11:

1. - 3. Anbefalet. 

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V)


Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 for Kommuneplan 2013-25, samt hvorvidt forslaget til tillægget skal miljøvurderes.

 

Baggrund og formål

Byrådet besluttede i august 2018 at sælge ejendommen, som omfattes af planområdet, og også at igangsætte nyt plangrundlag. Formålet med lokalplan og kommuneplantillæg er at kunne realisere et ønske om at kunne indrette to boliger i eksisterende bygning.

 

Beskrivelse af området

Planområdet omfatter dele af matrikelnummer 2a, 2o, 7z og 7y, Ramløse By, Ramløse. Bygningen på ejendommen er oprindeligt opført som lærerbolig til Ramløse Skole i 1955. Forslaget til kommuneplantillægget ses i bilag 1.

 

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget giver mulighed for at anvende området til boliger. De nærmere specifikationer for udformningen af boligerne ses i lokalplanforslaget. Kommuneplantillæg nr. 22 er udarbejdet parallelt med lokalplanforslaget.

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Screening for miljøvurdering ses i bilag 2.

 

Delegation

Da arealet indgår i kommunalt salg, skal sagen behandles i Byrådet. Der er tale om et salg af mindre betydning. Derfor vurderer administrationen, at det er relevant, at Byrådet tager stilling til, om sagen skal have et forløb, der svarer til sager, hvor der ikke indgår salg af kommunalt areal.

 

Det vil betyde, at sagen kommer i 4 ugers offentlig høring i stedet for normalt 8 uger, når der indgår kommunalt salg, samt at endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke kommer høringssvar. Hvis der indkommer høringssvar, vedtages den endelige lokalplan af Udvikling, By og Land.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler:

 • at Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 sendes i offentlig høring i 4 uger
 • at Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 ikke miljøvurderes
 • at endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke kommer høringssvar
 • at endelig vedtagelse sker af Udvikling, By og Land, hvis der kommer høringssvar

Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017


Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.


Høringsperiode og høringsparter

Kommuneplantillægget fremlægges i 4 ugers offentlig høring.


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

Bilag

11. Forslag til lokalplan 521.03 for boliger på Lærervej 3 i Ramløse - godkendelse af miljøscreening og planforslag til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-21-18


Resume

Udvikling, By og Land samt Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at godkende offentlig høring af forslag til lokalplan. Planforslaget giver muligheden for etablering af boliger i eksisterende bygning med tilhørende parkeringspladser og andre udendørs anlæg.

 

Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe en beslutning om, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

Tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 22 behandles som separat punkt på dagsordenen.


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende Forslag til lokalplan nr. 521.03 for boliger på Lærervej 3 i Ramløse til offentlig høring i 4 uger

2. at endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke kommer høringssvar

3. at endelig vedtagelse sker af Udvikling, By og Land, hvis der kommer høringssvar

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

4. at godkende at Forslag til lokalplan nr. 521.03 for boliger på Lærervej 3 i Ramløse ikke skal miljøvurderes


Historik

 
Udvikling, By og Land, 15. januar 2019, pkt. 8:

1. - 3. Anbefaling tiltrådt

 

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Morten U Jørgensen fraværende

 

Miljø, Klima og Kyst, 15. januar 2019, pkt. 6:

4.  Tiltrådt

 

Mikkel Tornehave Andersen deltog som stedfortræder for Michael Hemming Nielsen.

Sean Rask Crawford deltog som stedfportræder for Natasha Stenbo Enetoft

 Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 12:

1. - 3. Anbefalet. 

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V)


Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af Forslag til lokalplan nr. 521.03 for boliger på Lærervej 3 i Ramløse til offentlig fremlæggelse, samt hvorvidt lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

 

Baggrund og formål

Byrådet besluttede i august 2018 at sælge ejendommen og også at igangsætte nyt plangrundlag. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at kunne indrette to boliger i eksisterende bygning.

 

Beskrivelse af området

Planområdet omfatter dele af matrikelnummer 2a, 2o, 7z og 7y, Ramløse By, Ramløse, beliggende i byzone og har et areal på cirka 2.200 m2. Den eksisterende bygning er oprindeligt opført som lærerbolig til Ramløse Skole i 1955. Lokalplanforslaget ses i bilag 1.

 

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at muliggøre indretning af to boliger i eksisterende bygning. Lokalplanen stiller krav om indretning af ejendommen med plads til parkering og mulighed for opbevaring og affaldshåndtering. Eksisterende vejadgange og overkørselsforhold fastholdes.

 

Forhold til gældende plangrundlag

Lokalplanen skal erstatte følge byplanvedtægt og lokalplan inden for planområdets afgrænsning:

 • Byplanvedtægt nr. 3 for Ramløse By - Syd
 • Lokalplan 2.77 for et område i Ramløse


Store dele af lokalplanområdet ligger i rammeområde 7.D.01 i Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune med anvendelsen offentlige formål. Mindre dele af lokalplanområdet ligger i rammeområde 7.B.01 med anvendelsen boligområde. Lokalplanen er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, og derfor er der parallelt med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2013-25 for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Separat dagsordenspunkt for kommuneplantillæg nr. 22 til kommuneplan 2013-25 behandler forhold til gældende plangrundlag.

 

Screening for miljøvurdering

Administrationen vurderer, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen er, at der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning. Der er lavet en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen for miljøvurdering kan ses i bilag 2.

 

Delegation

Da arealet indgår i kommunalt salg, skal sagen behandles i Byrådet. Der er tale om et salg af mindre betydning. Derfor vurderer administrationen, at det er relevant, at Byrådet tager stilling til, om sagen skal have et forløb, der svarer til sager, hvor der ikke indgår salg af kommunalt areal.

 

Det vil betyde, at sagen kommer i 4 ugers offentlig høring i stedet for normalt 8 uger, når der indgår kommunalt salg, samt at endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke kommer høringssvar. Hvis der indkommer høringssvar, vedtages den endelige lokalplan af Udvikling, By og Land.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler:

 • at lokalplanforslaget godkendes til 4 ugers offentlig fremlæggelse
 • at lokalplanen ikke miljøvurderes
 • at endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke kommer høringssvar
 • at endelig vedtagelse sker af Udvikling, By og Land, hvis der kommer høringssvar

Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017


Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.


Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget fremlægges i 4 ugers offentlig høring.


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt. 

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

Bilag

12. Planstrategi 2019

Sagsnummer: 01.02.00-P15-1-18


Resume

 Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet en beslutning.

 

Byrådet godkendte 12.11.2018, at tidligere igangsat arbejde med udviklingsstrategi erstattes af arbejdet med fremtidens kommune i henhold til Budget 2019-2022, samt udarbejdelse af planstrategi (herunder Agenda 21), og at de to opgaver koordineres i forhold til proces og indhold.  


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at godkende og kommentere oplæg til proces for udarbejdelse af planstrategi
 2. at FNs verdensmål for bæredygtig udvikling inddrages i udarbejdelsen af planstrategien
 3. at Bæredygtighedsstrategien fastholdes som selvstændig strategi og at gældende strategi opdateres.

Historik

 
Udvikling, By og Land, 15. januar 2019, pkt. 9:

1. - 3. Anbefaling tiltrådt

 

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Morten U Jørgensen fraværendeØkonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 13:

1. - 3. Anbefalet. 

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V)


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet skal i henhold til planloven vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år i første halvdel af byrådsperioden. Det vil sige, at der skal udarbejdes en planstrategi inden udgangen af 2019. Strategien skal indeholde byrådets vurdering af kommunens udvikling, en vurdering af planlægning siden sidst, samt en beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

  

Samtidig med udarbejdelse af planstrategien skal der udarbejdes en Agenda-21 strategi (Bæredygtighedsstrategi), der skal redegøre for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Det er muligt at lade Agenda-21 strategien være inkluderet i planstrategien. Ud over planlovens krav til indholdet i bæredygtighedsstrategien vurderer Erhvervsstyrelsen kommunernes strategiarbejde i relation til implementering af FN Verdensmål for bæredygtig udvikling.  

 

Gribskov 2030 - hvad skal vi leve af og hvad trænger sig på?

Planstrategien er rammen for ændringer i kommuneplanen og har derfor som udgangspunkt et perspektiv på 12 år. Planstrategien er en politisk strategi med byrådet som afsender. Den bør være langsigtet og robust, så den er med til at skabe en fælles forståelse af, hvad kommunen udvikler sig hen imod. Planstrategien er derfor også med til at danne en ramme for samarbejder med både borgere og investorer og er et vigtigt grundlag for at skabe investeringssikkerhed

 

Behov for ændringer i kommuneplanen

Kommuneplanen blev ikke ikke revideret i sidste byrådsperiode. Det betyder, at der er en række ændringer, der skal implementeres i forbindelse med kommende kommuneplanrevision. Derudover er sket en modernisering af planloven, der betyder, at der er en række nye krav og muligheder. Det drejer sig blandt andet om:

 

 • Ændrede muligheder for udvikling af detailhandel
 • Udpegning af områder reserveret til produktionserhverv - vil vi reservere områder til tung industri?
 • Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen - er der områder indenfor kystnærhedszonen, hvor vi vil give mere fleksible muligheder for udvikling?
 • Formulering af strategi for udvikling af landsbyer og udpegning af omdannelseslandsbyer - hvilken rolle vil landsbyerne have fremadrettet og spiller de en rolle i forhold til bosætning og erhvervsudvikling?
 • Grønt Danmarkskort - hvilken landskabstræk og naturværdier vil vi værne særligt om?
 • Konkretisering af klimasikring i forbindelse med skader ved oversvømmelse og erosion - opdatering af risikokort

 

Derudover er der andre aktuelle emner, med relevans for den lokale udvikling:

 • Placering af byudviklingsarealer - hvor skal der primært ske bosætning?
 • Udpegning af kulturhistoriske bevaringsværdier - særskilt analyse af kommunens kulturhistoriske værdier

 

Derudover vil Nationalpark Kongernes Nordsjælland og genopretning af Søborg sø være faktorer, der har betydning for en strategisk udvikling af kommunen.

 

Der er tale om en række emner, der hver indeholder en række delspørgsmål, men som også er forbundet på tværs og som derfor hver især ikke kan drøftes isoleret.

 

Samlet set er der behov for samlede strategiske politiske drøftelser, der må koordineres i forhold til proces og indhold af byrådets arbejdet med fremtidens kommune, herunder en vision for kommunens udvikling.

 

 

 

 

 

Proces for samarbejde og dialog

Planstrategien bør udarbejdes gennem dialog om strategiens centrale spørgsmål. For at forenkle processen anbefaler administrationen temadrøftelse i byrådet, som udgangspunkt for udarbejdelselse af strategien.

 

Januar/februar

Forår

Forsommer

Sommer/efterår

 

Politisk godkendelse af proces

Byrådstemamøde om delemner.

 

Administrationen udarbejder forud for drøftelserne oplæg med fakta, udviklingstendenser og bud på mulige samarbejdspartnere for hvert delemne. Oplægget vil blive udsendt som en form for avis forud for mødet.

Tidlig inddragelse af udvalgte interessenter.

 

Administrationen udarbejder oplæg til strategi ud fra byrådets drøftelser og med præcisering efter inddragelse af interessenter.

Vedtagelse.

 

Offentlig fremlæggelse og debat.

 

 

 

 

Bæredygtig udvikling

Parallelt med udarbejdelse af planstrategien skal der udarbejdes en Agenda 21-strategi, der redegør for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling, med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet.

 

I sidste byrådsperiode blev der udarbejdet en særskilt bæredygtighedsstrategi, der ikke var integreret i udviklingsstrategien (gældende planstrategi). Den nuværende bæredygtighedsstrategi er lavet med henblik på at have en form, der nemt kan revideres i forbindelse med planlovens krav om revision hvert fjerde år. Det betyder at bæredygtighedsstrategien indeholder forslag om, at der etableres tværgående kommunikation, hvor der løbende kan indhentes information om hvilke tiltag, der sker forskellige steder i organisationen. Derudover har bæredygtighedsstrategien fokus på lokale tiltag, der er synlige og konkrete. Administrationen anbefaler at fastholde strukturen for den gældende bæredygtighedsstrategi, og at den genvedtages i opdateret udgave og med plan for realisering. Bæredygtighedsstrategien er vedlagt som bilag.

 

Kommunen bør derudover forholde sig til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Da verdensmålene relaterer sig til kommunens overordnede udvikling, anbefaler administrationen at de indarbejdes i selve planstrategien og at der gennem processen med udarbejdelse af strategien, og byrådets drøftelser, udvælges hvilke af verdensmålene, der skal fokuseres på og bruges som referenceramme. En oversigt over verdensmålene er vedlagt som bilag.

 

 


Lovgrundlag

Planloven, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Høringsperiode og høringsparter

Der er ingen lovpligtig høring af planstrategien, men efter vedtagelse skal der skabes debat om strategien og eventuelle ændringer kan indarbejdes.


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

Bilag

13. Sundhedshus - projektleder

Sagsnummer: 82.06.00-A00-2878-18


Resume

Sagen handler om, at der skal træffes beslutning om projektansættelse af en bygherrerådgiver i en to-årig periode i forbindelse med forberedelse og projektering af det kommende sundhedshus.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at:
 1. frigive 1,3 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til projektansættelse af en bygherrerådgiver i en to årig periode.

Historik

 Udvikling, By og Land, 15. januar 2019, pkt. 18:

A, C, G og O stemte for (4)

V undlod at stemme (3)

 

 1. Anbefaling tiltrådt

 

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Morten U Jørgensen og Allan Nielsen fraværende

 Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 14:

1. Anbefalet med den præcisering, at sagen handler om ansættelse af en projektleder.

 

For: A, C, G, O, Ø (8)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: V (3)

 

Økonomiudvalget besluttede, at overskriften på punktet skal ændres i forbindelse med udsendelse af protokollen fra Økonomiudvalgets møde, så det bliver tydeligt i overskriften, at sagen handler om projektleder.

 

Besluttet at åbne punktet i forbindelse med behandling af sagen i Økonomiudvalget.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.


Sagsfremstilling

Projektansættelsen vedrører forberedelse og projektering af det kommende sundhedshus.

 

Projektansætteslen skal bl.a. omfatte vurdering af eksisterende bygningskapacitet og de dertil hørende drift- og vedligeholdsudgifter, opstilling af krav til funktioner i det nye sundhedshus, estimering af byggeøkonomi (business case m.v.), medvirken ved udarbejdelse af byggeprogram og kravspecifikationer til det kommende byggeri, og senere hen ved selve entrepriseudbuddet. Bygherrerådgiver vil også blive involveret i styring af ekstern (bygherre-)rådgiver.

 

Projektansættelsen skal være gældende fra februar eller marts 2019 og skal minimum være på to år, da det ellers vil være vanskeligt at rekruttere en rådgiver med de nødvendige kompetencer.

 


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. LBK nr. 1031 af 06/07/2018.


Økonomi

Ifølge budget 2019-22 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i såvel 2019 som 2020 til forberedelse og projektering af sundhedshuset.

 

I sagen foreslås det, at en del af disse midler frigives med henblik på at blive anvendt til projektansættelse af en intern bygherrerådgiver i en to-årig periode.

 

Udgiften til projektansættelsen forventes at være 1.3 mio. kr. i en toårig periode.

 

Dette er den første sag om frigivelse af midler til nyt sundhedshus.


Beslutning

 

1. Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt sammen med ændringsforslaget fra Venstre, at projektlederen skal være medvirkende til at facilitere en folkelig debat og borgerinddragelse omkring indholdet af Sundhedshuset, samt undersøge alternative muligheder for finansiering af Sundhedshuset.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

14. Frigivelse af rådighedsbeløb 2019

Sagsnummer: 00.32.00-S00-3-19


Resume

Sagen forelægges med henblik på at få Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Jævnfør reglerne om frigivelse af rådighedsbeløb må rådighedsbeløb ikke realiseres før der er truffet beslutning herom i Byrådet.

 

Før 2018 er frigivelse af rådighedsbeløb ansøgt i forbindelse med årets første økonomirapportering, der normalt behandles på udvalgsmøder i februar måned. Da det ved BO3-2018 blev besluttet, at der i 2019 udarbejdes 3 i stedet for 4 BO'er og 1. BO dermed ligger i april, ansøges der om frigivelse af rådighedsbeløb i denne sag med henblik på at kunne igangsætte anlægsarbejderne hurtigst muligt.

 

Samtidig søges rådighedsbeløbene, afsat til Idræt ved Gilleleje Læringsområde flyttet fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi til Forebyggelse og Idræt.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at frigive følgende rådighedsbeløb vedr. ordinære anlæg,

 

a) 256.941 kr. til Nationalpark.

b) 300.000 kr. til Tilskud til toiletter.

c) 2.029.200 kr. til Idræt ved Gilleleje Læringsområde.

d) 2.500.000 kr. til Vækst, Kyst og Turisme vedr. Kystsikringsprojektet Klitgården/Vincentstien 2. og 3. fase. (heraf er 0,7 mio. kr. under forudsætning af godkendelse af overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb fra 2018 til 2019)

e) 2.029.200 kr. til Nordkystens fremtid.

f) 3.043.800 kr. til Energioptimering ejendomsområdet.

g) 3.047.800 kr. til IT-investeringer.

h) 44.031.000 kr. til Undervisning og læring i Gilleleje.

 

 1. at frigive følgende rådighedsbeløb jfr. investeringsplanen vedr. forsyningsvirksomheder, anlæg, under forudsætning af overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019:

a) 200.000 kr. til Kampagne om øget sortering af bioaffald.

b) 600.000 kr. til Udvidelse af kubeordningen.

c) 300.000 kr. til Renovering af komprimatoranlæg.

 

 1. at rådighedsbeløb afsat til Idræt ved Gilleleje Læringsområde flyttes fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi til Forebyggelse og Idræt.

 

 


Historik

 Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 17:

1. - 3. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø)


Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2019-2022 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb til et anlægsprogram vedrørende ordinære anlæg.

Følgende rådighedsbeløb ansøges frigivet i denne sag:

 

Ordinære anlæg.

 

Nationalpark - 256.941 kr.

Midlerne søges frigivet til tiltag i forbindelse med implementering af nationalparken.

 

Tilskud til toiletter - 300.000 kr.

Midlerne søges frigivet til Strandbakkeselskabet som tilskud til renovering af toiletter ved strandbakkerne.

 

Idræt ved Gilleleje Læringsområde - 2.029.200 kr.

Midlerne søges frigivet til etablering af idrætsfaciliteter i læringsområdet. Samtidig indstilles det at projektet flyttes fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi til Forebyggelse og Idræt.

 

Vækst, Kyst og Turisme - 2.500.000 kr.

Af restrådighedsbeløbet fra 2018 på 0,7 mio. kr. og rådighedsbeløbet i 2019 på 7.1 mio. kr. søges frigivet 2.5 mio. kr. til fase 2 og 3 i kystsikringsprojektet Klitgården/Vincentstien.

 

Nordkystens fremtid - 2.029.200 kr.

Midlerne søges frigivet til det fortsatte samarbejde med Halsnæs og Helsingør kommuner.

 

Energioptimering ejendomsområdet - 3.043.800 kr.

Midlerne søges frigivet til investering i CTS-anlæg (system til styring og overvågning af energiforbrug), med henblik på opnåelse af energibesparelser. Frigivelsen af rådighedsbeløbet forudsætter at lånetilsagnet på 3,0 mio. kr. til formålet, optages som et 25 årigt annuitetslån med variabel rente.

 

IT-investeringer - 3.047.800 kr.

Midlerne søges frigivet til finansiering af etableringsudgifter i forbindelse med serverudbuddet.

 

Undervisning og læring i Gilleleje - 44.031.000 kr.

Midlerne søges frigivet til finansiering af færdiggørelsen af projekt Undervisning og læring i Gilleleje. Øvrige midler til projektet er frigivet i enkeltsag til byrådet den 12/3-2018.

 

Forsyningsvirksomheder, anlæg. 

 

Teknisk udvalg besluttede i sit møde den 14/9-2016 en investeringsplan for forsyningsområdet (affaldsområdet) for perioden 2017-2021, der delvist skal finansieres af overførselsmidler fra 2016. Følgende rådighedsbeløb fra investeringsplanen 2019 ansøges frigivet i denne sag:

 

Kampagne om øget sortering af bioaffald - 200.000 kr.

Midlerne søges frigivet til en informationskampagne, som har til formål at minde borgerne om hvordan bioaffald sorteres.

 

Udvidelse af kubeordningen - 600.000 kr.

Midlerne søges frigivet til at indkøbe flere kuber til at øge sorteringen i nærområderne. Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 3,0 mio. kr. i perioden 2017-2021 til udvidelse af kubeordningen.

 

Renovering af komprimatoranlæg - 300.000 kr.

Der er i perioden 2018-2021 afsat 0,3 mio. kr. årligt til genbrugsstationernes bygningsvedligeholdelse og anskaffelse af større materiel.

De afsatte midler i 2019 søges frigivet til renovering af komprimatoranlæg.    

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK 769 af 09/06/2015.


Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

 


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

15. Garanti for supplerende lån til renovering af almen boligafdeling

Sagsnummer: 03.02.00-Ø60-1-19


Resume

Renovering af fire mindre boligafdelinger er blevet dyrere end oprindeligt budgetteret, og boligselskabet anmoder derfor om mulighed for tillægsbelåning og dermed supplerende kommunal garantistillelse på 1.430.000 kr.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at godkende supplerende kommunal garanti på 100 % til realkreditlån i BRFkredit på 1.430.000 kr. i forbindelse med renovering af fire mindre boligafdelinger.

Historik

 

Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 18:

1. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.


Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 26. oktober 2015 at yde en kommunal garanti for lån på 4.183.379 kr. til renovering i den almene boligafdeling "4x4 boliger", afdeling 0858, som hører under Boligselskabet Rosenvænget. Kommunegarantien blev effektueret den 16. oktober 2018, hvor lånet blev udbetalt til boligselskabet. Byggeriet er blevet dyrere end oprindeligt budgetteret, og der søges nu om tillægsbelåning og dermed supplerende kommunal garantistillelse for i alt 1.430.000 kr. 

 

Baggrund

Domea søger på vegne af Boligselskabet Rosenvænget, afdeling 0858, om supplerende lån på 1.430.000 kr. i forbindelse med afsluttet renoveringssag.

 

Kommunen har allerede tidligere godkendt lånoptagelse på 4.183.000 kr. til renoveringssagen, der blandt andet omfatter tag- og energirenovering. Byggeriet er nu gennemført og er blevet dyrere end først antaget, og derfor anmoder Domea nu om ekstrabelåning på 1.430.000 kr.

 

Årsager til budgetoverskridelse

Overskridelsen skyldes flere forhold, blandt andet:

 • højere håndværkerpriser end oprindeligt projekteret som følge af, at aktiviteten i byggesektoren er væsentlig øget, og det generelle prisniveau dermed er steget.
 • projektet er i højere grad udført som energirenovering end oprindeligt budgetteret, hvilket blandt andet har ført til øgede udgifter til mere ventilation for at sikre et godt indeklima (undgå skimmel)
 • uforudsete udgifter til ny udformning af tagfod på en matrikel, miljøhåndtering af blyholdig vinduesmaling på en anden matrikel, og miljøhåndtering af skorstene, som annulleres på to afdelinger.
 • ekstra arbejde på udenomsarealer, som ikke var budgetteret
 • ekstra udgifter til rådgiver og lånesagsgebyrer som følge af ovenstående.

 

Der har undervejs i byggeriet også været realiseret besparelser, og afdelingen har dækket en del af differencen mellem de budgetterede og faktiske udgifter med ca 300.000 kr. via egne driftmidler, men den samlede byggesag er blevet 1.430.000 kr. over det oprindeligt budgetterede.

 

Samlet ventes, at der opnås væsentlige besparelser på det samlede varmeforbrug. I nogle tilfælde op til 5.000 kr. årligt per bolig, hvilket svarer til omkring halvdelen af varmeudgiften i forhold til før energirenoveringen. Domea vurderer på denne baggrund, at overskridelsen af de samlede byggeomkostninger ikke vil betyde nogen direkte huslejestigning for beboerne på de berørte matrikler. Det anføres ydermere, at der de sidste to regnskabsår har været tale om en nul-løsning for hele afdeling 858, og denne linje forventes at fortsætte de kommende år. Dette skyldes først og fremmest udgiften til ydelsen på lån delvis modsvares af midler, som tidligere er blevet henlagt til difts- og vedligeholdsformål. Desuden er afdelingen efterfølgende blevet sammenlagt til ny, større afdeling 858 med 304 boliger, og således er de økonomiske betingelser for '4*4 boligerne' væsentlig ændret. 

   

Fakta om boligerne

Betegnelsen "4*4 boliger" dækker over fire mindre boligafdelinger, der hver især består af fire boliger. Det drejer sig om:

 

 • Skydehaven 2-8, Tisvilde
 • Skolelodden 2-8, Tisvilde
 • Skrædderbakken 1-7, Vejby
 • Nybovænge 1-7, Ejlstrup

 

Garantier

Gribskov Kommune har tidligere givet følgende garantier til lån optaget i almene boligafdelinger i kommunen:

 

Realkreditinstitut

Restgæld ifølge regnskab 2017, mio. kr.

Nykredit

26,3

Realkredit Danmark

23,6

BRFkredit

142,0

LR Realkredit

23,5

I alt (ekskl.garantistillelse i denne byggesag)

215,4

 

 

Med den effektuerede garanti af den 16. okt. 2018 på 4,183 mio. kr., og nærværende garantiansøgning på 1,43 mio. kr. bliver den samlede garanti givet til lån optaget af almene boligafdelinger på i alt 221,0 mio. kr.

 

Risiko ved kommunal garanti 

Det vurderes, at risikoen for, at en garanti, givet til almene boliger, kommer til udløsning, er meget lav. Det er normal praksis, at almene boligafdelinger ikke går konkurs. Dette kan dog ikke udelukkes, også selvom Landsbyggefonden har diverse støtteordninger, som har til formål at undgå dette.

 

Hertil kommer, at almene boliger via lovgivningen er meget kraftig reguleret. I kraft af lovgivningen er det muligt at detailstyre og kontrollere almene boligforeningers budgetter og regnskaber, og dermed "kontrollere" risikoen for en udløsning af garanti. Desuden skal kommunen føre tilsyn med boligerne både under opførelsen og under den efterfølgende drift. Det må derfor konkluderes, at risikoen for, at en garanti kommer til udløsning, er lav.

 

Skulle dette ske, vil kommunen indtræde i pantet, når garantien til kreditforeningen indfries.

 

Lov om almene boliger, (herunder andelsboliger), giver ikke hjemmel til at opkræve provision af stillede garantier. Kommunen kan derfor ikke opkræve provision af denne type garantier.


Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere ændringer.


Økonomi

Jævnfør sagsfremstillingen.


Beslutning
 1. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

16. Tegningsberettigede

Sagsnummer: 00.01.00-G00-3-19


Resume

Byrådet skal efter styrelseslovens § 32, stk. 1 bemyndige tegningsberettigede fra administrationen vedrørende køb, salg og belåning af kommunens faste ejendobm samt garantiforpligtelser.


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at bemyndige

 

a) kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen

b) direktør Mikkel Damgaards

c) centerchef Bjarne Roerup Rom

d) teamleder Stine Løfgreen Tveden

 

 til at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og belåning af kommunens faste ejendomme samt påtagelse af garantiforpligtelser.


Sagsfremstilling

Efter § 32, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende køb, salg og belåning af kommunens faste ejendomme og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester for Byrådet samt en person, som er bemyndiget hertil af Byrådet.

 

Idet der er sket ansættelsesmæssige ændringer, skal Byrådet bemyndige nye personer fra administrationen.

 

1. Bemyndigede personer

 

Som bemyndigede af Byrådet foreslås følgende:

 • Kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen
 • Direktør Mikkel Damgaards
 • Centerchef Bjarne Roerup Rom
 • Teamleder Stine Løfgreen Tveden

 

2. Ejendomme tilhørende kommunens borgere og virksomheder - orientering

 

Vedrørende bemyndigelser til tinglysning af lån m.v. i ejendomme tilhørende kommunens borgere og virksomheder besluttede Byrådet på møde den 9. maj 2011 (pkt. 55) at bemyndige direktionen til at træffe beslutning om ændringer i den personkreds, der kan foretage tinglysninger efter henholdsvis anmelderordningen og fuldmagtsordningen (tinglysningsloven).


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6/7-18, § 32, stk. 1.

 


Beslutning

1. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

17. Overgang til obligatorisk tidsbestilling i borgerservice

Sagsnummer: 00.14.00-G01-1-19


Resume

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af indretning af kommunens borgerservice (jævnfør styrelsesvedtægt). Økonomiudvalget behandler derfor sagen for at træffe beslutning om at indføre obligatorisk tidsdbestilling i Borgerservice som led i realiseringen af budget 2019 - 2022.

 

Ved den af Byrådet vedtaget budgetaftale for 2019-2022 er der indlagt en besparelse på 18 mio. kr. "ny organisering". På den baggrund arbejder administrationen med at indfri budgetforventningerne og fremlægger på denne baggrund nærværende sag. 


Administrationen indstiller,

1. til Økonomiudvalget at godkende overgangen til obligatorisk tidsbestiling i Borgerservice senest 1. september 2019

2. til Byrådet at tage orienteringen om obligatorisk tidsbestilling til efterretning

 


Historik

Økonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 19:

 1. Udsat til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget tirsdag, den 5. februar 2019.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.Økonomiudvalget, 5. februar 2019, pkt. 22:

 Økonomiudvalgets beslutning forelægges for Byrådet til orientering på byrådsmødet.

 

 1. Tiltådt med den tilføjelse, at løsningen løbende justeres efter behov og erfaringer.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).


Sagsfremstilling

Som led i den vedtagne budgetaftale for 2019 - 2022 har Borgerservice arbejdet med udviklingen af drift og den fremtidens borgerbetjening, for færre ressourcer .

  

Administrationen vurderer, at der kan ydes en bedre og mere effektiv borgerservice ved at overgå til obligatorisk tidsbestilling, samtidig med der anvendes færre ressourcer.

 

I dag kan alle rette personlig henvendelse i borgerservices åbningstid. Dette har bl.a. den betydning at medarbejdere ikke kan være forberedte på hvilke henvendelser, der kommer og dermed har de ikke mulighed for at forberede sig på og levere den optimale service. Endvidere er der en lang række selvbetjeningsløsninger til rådighed på bl.a. borger.dk, der kan anvendes i større omfang end i dag, som vil give en bedre oplevelse for en lang række borgere.

 

Erfaringer

Flere og flere kommuner indfører obligatorisk tidsbestilling og har gode erfaringer med dette. Et eksempel på dette er Fredensborg Kommune der indførte obligatorisk tidsbestilling 1. februar 2018.

 

Erfaringen fra de kommuner der har indført obligatorisk tidsbestilling er positive. Tidsbestillingen sikrer, at borgerne ikke møder unødigt op i borgerservice, skal vente i kø ind til det bliver deres tur og risikere uforrettet sag grundet den relevante sagsbehandler ikke er til stede. Obligatorisk tidsbestilling giver kommunen en øget mulighed for at levere god og professionel service til den enkelte borger, gennem en bedre mulighed for at forberede sig på det som borgeren har behov for hjælp til. Samtidig giver det en øget fleksibilitet og det vil bl.a. være muligt at sikre, at de relevante medarbejdere er tilstede for at hjælpe den enkelte borger.

 

Gribskov Kommunes erfaringer med egen nuværende model med faste åbningstider er, at trods åbningstiden skal mange borgere alligevel have en tid. Eksempelvis når sagerne har en vis kompleksitet, der mangler dokumentation, den ønskede medarbejder ikke er tilstede m.v. Endvidere er der ventetid for borgerne i borgerservice, når de venter på at det bliver deres tur.

 

Gribskov Kommune har for nyligt indført mulighed for tidsbestilling til pas og kørekort. Omend det er baseret på en kort periode, så er muligheden blevet taget godt i mod at borgerne. Selve tidsbestillingen foregår uproblematisk og flere borgere har udtrykt tilfredshed med, at de nu kan undgå kø og komme direkte til ekspedition på det bookede tidspunkt.

 

Potentialet ved overgang til obligatorisk tidsbestilling

Ved overgang til obligatorisk tidsbestilling er der en række fordele både for borgerne og Gribskov Kommune.

 

Fordele for borgerne:

 • Borgerne møder ikke forgæves op: Eksempelvis undgås det at borgeren møder op uden den rigtige dokumentation og det kan sikres, at den rette medarbejder er til rådighed. Ved tidsbestilling guides borgeren igennem således, det sikres, at borgeren har den rigtige dokumtation med til mødet. Der bliver således en klarere forventningsafsteming for den enkelte borger i forhold til nødvendig dokumentation m.v.
 • Større fleksibilitet i forhold til hvornår den enkelte borger kan booke tid end den faste åbningstid der er i dag
 • Øget brug af selvbetjening: Mange af de personlige henvendelser til borgerservice kan i dag klares via selvbetjeningsløsninger eksempelvis på borger.dk. Ved tidsbestilling kender administrationen til henvendelsen og kan på den baggrund kontakte borgeren og guide dem igennem online, således borgeren undgår at møde op fysisk, hvis de ønsker dette. Selvbetjeningsløsningerne giver også borgerne højere grad af fleksibilitet, da de kan anvende disse løsninger, når det passer den enkelte borger. Den enkelte borger skal således ikke længere tilpasse sig kommunens åbningstider.
 • Mindre ventetid: I dag skal borgerne vente i borgerservice til det bliver deres tur, dette giver ventetid for den enkelte. Ved tidsbestilling fjernes ventetiden og borgere kan møde direkte ind til deres møde uden ventetid.

 

Fordele for Gribskov Kommune:

 • Sagsbehandlingstiden kan nedbringes på alle typer henvendelser, herunder særligt også pas og kørekort .Ved tidsbestilling sikres det, at borgeren guides igennem, har den rigtige dokumentation med (eksempelvis det gamle pas) og medarbejderen kan forberede sig på henvendelsen. Dette giver kortere ekspeditionstid pr. henvendelse.
 • Øget brug af selvbetjeningsløsninger: Dette vil give færre henvendelser til borgerservice, dermed anvendes færre personaleressourcer og samtidig er selvbetjeningsløsningerne bedre og billigere for kommunen end både personligt fremmøde og telefonmøder.
 • Optimeret brug af ressourcer: Ved tidsbestilling kan borgerservice optimere brugen af deres ressourcer i højere grad end i dag, hvor der er en hvis minimumsbemanding, der skal være tilstede i åbningstiden

 

Administrationens vurdering

Samlet set er det administrationens vurdering, at der kan ydes bedre og mere professionel service for færre ressourcer ved overgangen til obligatorisk tidsbestilling. Erfaringerne fra andre kommuner er positive og efter en omstillingsperiode er det taget godt i mod af borgere m.fl. Det er lykkedes, at indfri forventningerne til kortere ventetid, bedre service og en større fleksibilitet for den enkelte borger.

 

Ramme og proces

Som tidligere skrevet giver overgang til obligatorisk tidsbestilling mulighed for at øge fleksibiliteten i forhold til hvornår, der kan bestilles møder / tider. Det betyder, at der kan udbydes tider både tidligere og senere på dagen end i dag. Dette vil være en fordel for bl.a. virksomheder og borgere i den erhvervsaktive alder. Borgerne skal således fremadrettet alene forholde sig til de tider, de selv har bestilt og ikke hvornår Gribskov Kommune har åbent. Det fungerer dermed på samme måde, som man i dag eksempelvis bestiller tid hos SKAT, egen læge m.v. Med tiden skulle borgerne gerne opleve Gribskov Kommune som mere fleksibel og brugerorienteret.

 

Tidsbestillingen:

Tidsbestillingen vil foregå på Gribskov Kommunes hjemmeside. Der vil altid kunne bestilles tid indenfor 5 hverdage, men det forventes, at der ofest kan bestilles tid inden for et par dage.

 

For borgere der har behov for hjælp til tidsbestilling kan callcenteret kontaktes og de vil hjælpe borgeren med at bestille tid.

 

Det sikres endvidere, at der altid er akut tider til rådighed.

 

Proces:

Som led i overgangen til obligatorisk tidsbestilling skal en række IT systemer i borgerservice justeres, der skal udarbejdes nye arbejdsgange m.v. Endvidere forventes det, at selve ventelokalet skal ændres, så borgere frit kan gå til selvbejteningspc'ere, kaffemaksine og handicaptoilet. Der skal således forventes en implementeringsperiode.

 

Der udarbejdes en kommunikationsplan og informationskampagne, der i en længere periode før overgangen vil orienterer borgerne om ændringen. Dette vil bl.a. foregå på facebook, kommunens hjemmeside og ugeposten. Lige som der fra borgerservice side løbende vil blive informeret om overgangen ved personlig henvendelser i borgerservice og gennem opkald til callcenteret.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler med afsæt i ovenstående, at borgerservice overgår til obligatorisk tidsbestilling senest d. 1. september 2019.

 

 


Lovgrundlag

LBK nr 947 (Lov om borgerservicecentre) af 06.07.2017.

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune af 3. april 2018 § 9, stk. 5.


Økonomi

Forslaget medfører en besparelse på 0,6 mio. kr. fra 2020.


Beslutning

2. Orienteringen taget til efterretning.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

18. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-4-18


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

 


Beslutning

Byrådsmødet begyndte klokken 17.20 med behandling af lukkede punkter. Mødepause fra klokken 17.43 til klokken 19.00. Spørgetid fra klokken 19.00 til klokken 19.12. Byrådsmødet genoptaget klokken 19.12 med henbik på behandling af åbne punkter. Mødet sluttede klokken 21.10.

 

Bemyndigelse til borgmester

Besluttet at bemyndige borgmester til at ændre datoen for et ordinært byrådsmøde, hvis der er datosammenfald med folketingsvalget 2019.

 

Bemyndigelse til udvalgsformænd

Besluttet at bemyndige udvalgsformænd til at ændre datoen for et ordinært udvalgsmøde, hvis der er datosammenfald med folketingsvalget 2019.

 

Dialogmøde om livet i Mårum/Kagerup

Byrådet fortsætter dialogmøder med lokalsamfund; denne gang inviterer vi borgerne til dialog om livet i Mårum/Kagerup og omegn. Mødet bliver afholdt tirsdag den 5. marts kl. 19.30 - 21.30 i Mårum Forsamlingshus.

Oplysninger om tilmelding kommer både i pressen og på hjemmesiden.

 

Handicaprådets årsberetning

Byrådet har modtaget Handicaprådets årsberetning for 2018. Alle kan læse Handicaprådets årsberetning på kommunens hjemmeside. Byrådet mødes med Handicaprådet i april til en drøftelse af kommunens realisering af Handicappolitikken.

 

 Orienteringen taget til efterretning.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

 

 

19. Salg af ejendom i Troldebakkerne

Sagsnummer: 82.02.00-G10-325-18


Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at genudbyde Klynge 1 og 2 i Troldebakkerne gennem ekstern mægler.

 

Klynge 1 og 2 i Troldebakkerne har været udbudt til salg i 4. Kvartal 2018. Der er imidlertid ikke modtaget bud på arealerne.

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. At godkende at Klynge 1 og 2 udbydes gennem ekstern mægler.

 

 1. At ekstern mægler udvælges ud fra:

2a: Laveste salgssalær fastsat i % af salgspris (vægtes med 45%)

2b: Markedsføringsplan (vægtes med 35%)

2c: Referencer på tilsvarende handler med kommunale byudviklingsområder indenfor de seneste 5 år (vægtes med 20%)

 

 1. At bemyndige administrationen til at udvælge ekstern mægler udfra de i punktet besluttede kriterier.

Historik

 
Udvikling, By og Land, 15. januar 2019, pkt. 19:

 1. - 3. Anbefaling tiltrådt

 

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Morten U Jørgensen og Allan Nielsen fraværendeØkonomiudvalget, 29. januar 2019, pkt. 15:

1. - 3. Anbefalet

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

 


Sagsfremstilling

 

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at genudbyde Klynge 1 og 2 i Troldebakkerne gennem ekstern mægler.

 

Byrådet besluttede den 03.09.2018 at igangsætte salg af Klynge 1 og 2, der sælges som hele ikke-byggemodnede klynger til parcelhuse og/eller tæt-lav bebyggelse, hvor køber køber en hel klynge og er med til at udarbejde lokalplan for klyngen og selv står for den nødvendige byggemodning indenfor klyngen. Salget skulle særligt målrettes større developere og større typehusfirmaer i landet, der opfører private ejer- og eller lejeboliger.

 

Klynge 1 og 2 har været udbudt til salg i 4. Kvartal 2018. Der er imidlertid ikke modtaget bud på arealerne. Udbudet blev varetaget af administrationen.

 

Administrationen har fået indikationer fra potentielle bydere om, at budperioden på 2 måneder har været for kort og at markedsføringen ikke har været tilstrækkelig i en periode, hvor konkurrencen med andre kommuner og private developere er skarp. Desuden er der indikationer på, at investeringsrisikoen måske har været for stor ved at udbyde så tidligt i processen, hvor der er mange usikkerheder om f.eks. driftsforpligtelser tilhørende udgifter, konkret tidsperspektiv om hvornår de nødvendige anlæg står klar m.m.

 

Til orientering besluttede Byrådet ligeledes den 03.09.2018 at igangsætte forberedelse af en tredie klynge, der sælges som individuelle byggemodnede grunde til parcelhuse, tæt-lav bebyggelse eller en blanding heraf. Her udarbejder kommunen først en byggeretsgivende lokalplan, byggemodner internt i klyngen og efterfølgende sælger grundene i klyngen enkeltvis (plug and play) gennem en ekstern mægler.

Processen for Klynge 3 forløber foreløbigt som planlagt og forløb for udvælgelse af ekstern mægler til salg af denne vil blive forelagt politisk i foråret. Ligeledes forløber den øvrige del af projektet foreløbigt efter tidsplanen bl.a.

 • Planlægning, projektering og forberedelse af anlæg af infrastruktur og fællesarealer og trinbræt med tilhørende faciliteter, samt
 • Projektering og anlæg af strategiske dele af fællesarealer, så det er lettere for købere at se sig i området.

 

I løbet af 1. kvartal forventer vi derfor at have et væsentlig bedre grundlag for, at kunne oplyse bydere hvad der skal anlægges hvor, til hvilken pris og hvad driftsforpligtelser inkl udgiftsfordeling vil være. Det betyder at udbudsmaterialet for fremtidige salg kan styrkes, så det bliver mere fyldestgørende.

 

Forslag om at Klynge 1 og 2 genudbydes gennem ekstern mægler

Administrationen anbefaler, at de to klynger genudbydes gennem ekstern mægler. Dels vil markedsføringen kunne ske mere professionelt og med tættere løbende markedsdialog end det er muligt for administrationen selv at løfte tids- og kompetencemæssigt.

 

Det er fortsat administrationen anbefaling, at Klynge 1 og 2 sælges som samlede ikke-byggemodnede klynger til professionelle udviklere, frem for at det udvikles af kommunen til salg af enkeltgrunde (plug and play), som det er besluttet med Klynge 3. Hermed sikres det, at der bygges flere boliger og boligtyper i området på én gang.

 

Forslag til kriterier for udvælgelse af mægler

Administrationen udvælger 3 erhvervsmæglere til at byde på opgaven. De 3 mæglere udvælges ud fra kendskab til salg af lignende byudviklingsarealer.

 

De 3 udvalgte mæglere byder ind på opgaven i løbet af 3 uger ved at indsende begrundet vurderingspris, oplysninger om honorar/procentssats ift. salgsprisen for den konkrete ejendomshandel (alt inkl.), en markedsføringsplan samt referencer på tilsvarende handler med kommunale byudviklingsområder. (Til orientering giver Frederikssund en frist på 2 uger.)

 

Administrationen vælger en mægler til opgaven ud fra følgende kriterier:

 • Laveste salgssalær fastsat i % af salgspris (vægtes med 45%)
 • Markedsføringsplan, hor det beskrives hvordan annoncering og markedsføring vil blive udført (vægtes med 35%)
 • Referencer på tilsvarende handler med kommunale byudviklingsområder indenfor de seneste 5 år, herunder oplysninger om udførselstid fra udbud til underskrevet købsaftale (vægtes med 20%)

 

Ligeledes vil kommunens eventuelle erfaringer med tidligere samarbejde med mægleren ift. gennemførsel af handler indgå som input i udvælgelsen.

 

Den mægler, der indgås aftale med, skal aflevere en månedlig skriftlig status til administrationen, suppleret med mundtlig dialog efter behov.

 

Mægler modtager kun honorar, hvis der afsluttes en endelig handel. Honoraret udgør det beløb, som mægleren har oplyst i sit tilbud i tilbudsrunden.

Udgifter til annoncering og andre salgsfremmende foranstaltninger, udarbejdelse af købsaftale og andre dokumenter m.v. afholdes af mægler.

 

Mægleraftale indgås i en periode på 6 måneder, med mulighed for forlængelse, hvis en handel er ved at blive afsluttet.

 

Forslag til overordnet tidsplan

1. kvartal 2019 - valg af mægler, forberedelse af genudbud (og eventuel offentliggørelse af udbud, såfremt tiden tillader det fra mæglers side)

2. kvartal - udbud (udbudsperiode fastlægges på baggrund af rådgivning fra valgte mægler)

3. kvartal valg af købere

 

Vi vil således fortsat kende til hvem køberne er til Klynge 1 og 2, inden Klynge 3 som planlagt sættes til salg i 3 kvartal. Dermed sikres det fortsat, at der udvikles mindst 3 klynger inden for næsten samme tid.

 

Hvis mægler anbefaler at justere ovennævnte tidsplan f.eks. i forhold til forberedelse af udbud og længde af udbudsperiode, vil en revideret tidsplan blive forelagt Udvikling, By og Land til orientering.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at Klynge 1 og 2 udbydes gennem ekstern mægler og at administrationen bemyndiges til at udvælge ekstern mægler udfra de opstillede kriterier. 

 


Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.

Lov nr. 1564 af 15/12/2015 - udbudslovens § 193 - Kontrakter uden grænseoverstridende interesse.


Økonomi

Udgifter og indtægter til Troldebakkeprojektet finansieres af Byudviklingsrammen. Sagen forudsætter ikke fornuværende bevillinger til projektet.


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt. 

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

 

Dagsordenspunkt åbnes efter behandling i Byrådet .

20. Alkoholbevilling med nattilladelse - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Byrådet besluttede at give alkoholbevilling med udeservering til klokken 24 og med nattilladelse til klokken 02.00 fredag og lørdag til Café Sef Østergade 31, 3200 Helsinge.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Fravær: Kim Valentin (V).

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen