Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn og Familie

Tirsdag den 26-02-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

7. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-1-18


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At godkende dagsorden.

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden

 

 


Lovgrundlag

LBK nr 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) §20


Beslutning

Ad. 1. Godkendt med den ændring, at punkt nr. 12 sendes tilbage til administrationen med henblik på yderligere kvalificering forud for ny behandling i udvalget.

 

Fraværende: Betina Sølver

8. Kunst- og Naturlaboratorium for børn og unge på Munkeruphus

Sagsnummer: 19.00.00-G01-3-18


Resume

Udvalgene for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi samt Børn og Familie får sagen til orientering. Sagen handler om en præsentation af samt status på projektet Kunst- og Naturlaboratorium for børn og unge på Munkeruphus og Strandparken ved siden af Munkeruphus. Kunstnerisk leder af Munkeruphus Line Kjær deltager på mødet med oplæg.


Sagsfremstilling

Baggrund

Munkeruphus har igennem en længere periode haft en ønske om at inddrage Munkerup Strandpark, som ligger ved siden af Munkeruphus. Munkeruphus ser et stort potentiale i at udtænke nye måder at inkludere flere børn og unge i skabende processer ved at udvide udstillingsplatformen til at inkludere et større udeområde, som Munkerup Strandpark udgør.

 

Sagens forhold

I budgetaftalen for 2019 - 2022 har byrådet afsat 250.000 kr. årligt til formålet "Kunst- og Naturlaboratorium for børn og unge". Samtidig er der indgået en samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Munkeruphus, således at Munkeruphus kan anvende det kommunalt ejede Munkerup Strandpark til formålet.

 

Til projektet er der ligeledes sammensat en referencegruppe, som består af repræsentanter fra Gribskov Kommunes Center for Byer, Ejendomme og Erhverv og Center for Teknik og Miljø og endelig Center for Kultur, Fritid og Turisme, der er tovholder for referencegruppen og en del af projektgruppen på Munkeruphus. Aftalen er udviklet i samarbejde med og bygger på et solidt samarbejde mellem Munkeruphus og Center for Kultur, Fritid og Turisme.

 

Aftalen er indgået for en 10-årig periode med mulighed for forlængelse.

 

Munkeruphus er allerede langt i deres planlægning af aktivteter på arealer ved Munkerup Strandpark.

 

Det er en præsentation af perspektiverne for området samt status på planlægning og aktiviteter, som Line Kjær vil orientere de to udvalg om.

 

Lovgrundlag

 · Gribskov Kommunes styrelsesvedtægt §15, stk. 2

· Kulturstrategi for Gribskov Kommune 2008 - 2020

 

Økonomi

Gribskov Kommune yder Munkeruphus et årligt tilskud på 1.250.000 samt 250.000 kr. der er øremærket til projektet Kunst- og Naturlaboratorium for børn og unge, som skal foregå i Strandpark Munkerup.

 

Strandparkprojektet er allerede tildelt midler fra henholdsvis Statens Kunstfond på 150.000 kr. og Nordea Fonden på 311.000 kr.

 

 


Administrationen indstiller til udvalgene Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Børn og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

 

Fraværende: Betina Sølver.

9. Høring: Forslag til udmøntning af Sundhedspolitikken

Sagsnummer: 29.09.04-G01-1-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt (FI), for Ældre, Social og Sundhed (ÆSS), for Børn og Familie (BF), for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse (BIU) samt for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (KEO) får sagen for at afgive høringssvar til administrationens konkrete forslag til udmøntning af sundhedspolitikken. De fem udvalg får sagen nu, fordi de sundhedsområder, som budgetmidlerne skal anvendes indenfor, går på tværs af fagudvalgenes kompetenceområder. Forebyggelse og Idræt behandler høringssvarene på martsmødet, hvor udvalget også beslutter den konkrete udmøntning.


Administrationen indstiller til FI, ÆSS, BF, BIU og KEO:
 1. at afgive høringssvar til de foreslåede indsatser

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog i november 2017 en ny sundhedspolitik. Det daværende Social- og Sundhedsudvalg prioriterede at udvikle en politik på et meget overordnet niveau - en politik, der peger på en ramme og retning både for hvilke områder, Gribskov Kommune skal arbejde inden for, og for hvordan medarbejderne skal arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse.

 

Siden er der udkommet en ny sundhedsprofil (marts 2018), som administrationen efterfølgende har udarbejdet en pixiudgave af, kun indeholdende tal for Gribskovs borgere. Til forskel fra de andre sundhedsprofiler fra hhv. 2007, 2010 og 2013 havde Gribskov denne gang fået midler af det daværende Social- og Sundhedsudvalg til at sende spørgeskemaer ud til dobbelt så mange borgere som de øvrige år. Formålet var at få så gode tal, at det blev muligt at sige noget om, hvem eksempelvis kommunens rygere er og således for bedre at kunne målrette vores forebyggende indsatser.

 

Næste skridt i processen var, at udvalget for Forebyggelse og Idræt på møde den 10. september 2018 besluttede 5 konkrete sundhedsudfordringer, som udmøntningen af sundhedspolitikken skal fokusere på, nemlig følgende:

 

 1. Mental sundhed
 2. Tobak
 3. Alkohol
 4. Overvægt (herunder bevægelse og kost)
 5. Seksuel adfærd

 

Disse blev valgt, enten fordi sundhedsprofilen viser, at vi her har haft den største negative udvikling siden 2013, og/eller fordi vi ved, at vi her har de største sundhedsgevinster, hvis vi lykkes med at ændre borgernes adfærd.

 

Udmøntningen af sundhedspolitikken skal dermed resultere i tiltag, der adresserer disse 5 udfordringer.

 

Hvilke krav er der til udmøntningen?

Udvalget for Forebyggelse og Idræt har besluttet, at vi i udmøntningen særligt skal fokusere på de målgrupper, som i den nye sundhedsprofil tegner Gribskovborgeren. Der er tale om

 

 1. Unge kvinder med højt stressniveau
 2. Ældre kvinder med højt stressniveau, svær overvægt og kronisk sygdom
 3. Unge mandlige rygere med højt alkoholforbrug, dårlige kost- og motionsvaner samt uhensigtsmæssig seksuel adfærd
 4. Midaldrende mandlige rygere med højt alkoholforbrug, moderat overvægt og dårlige kost- og motionsvaner
 5. Børn, idet sundhedspolitikken fokuserer på tidlig indsats - sundhedsprofilen adresserer alene borgere i alderen 16-80+ år

 

Derudover skal udmøntningen honorere forebyggelsesstrategier på tre niveauer. Dette fordi vi ved, at en flerstrenget indsats er nødvendig for at skabe en adfærdsændring. Der er tale om strategier på:

 

 1. Strukturelt niveau - fysiske rammer, politikker, lovgivning
 2. Befolkningsniveau - oplysning, viden, kampagner
 3. Individniveau - konkrete tilbud målrettet den enkelte

 

Oversigt over foreslåede indsatser

De konkrete forslag fremgår af bilag 1-5 og er struktureret efter ovenstående. Forslagene kommer alle fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og er udvalgt ud fra målgrupperne og sammenholdt med det, vi allerede gør. Alle anbefalinger i forebyggelsespakkerne er målrettet lighed i sundhed.

 

Der er tale om forslag til, hvad kommunen igangsætter som myndighed for at integrere forebyggelsen i kerneopgaven. Der er afsat 500.000 kr. til implementering af sundhedspolitikken årligt i årene 2018-2021 dvs. 2 mio. kr. i alt. FI offentliggør sidst i marts puljen "Sammen om sundhed og trivsel", hvor civilsamfund, erhvervsliv, forening mv. kan søge midler til samskabelsesprojekter, der skal understøtte sundhedspolitikken. Der er 900.000 kr. i puljen.

 

Forslagene er fremstillet i kort oversigtsform herunder.

 

Mental sundhed

 • Uddanne ABC-ambassadører i foreninger og frivilligcentre (50.000 kr.)
 • Integrere trivselstræet og ABC i arbejdet i myndighedsteams (31.000 kr.)
 • Understøtte foreninger og frivilligcentre i at rekruttere mænd (39.000 kr.)
 • Projektforløb i folkeskolen om trivselstræet og ABC (85.000 kr.)
 • Implementere kurserne "Lær at tackle angst og depression" for unge og voksne (350.000 kr.)
 • Forældrekursus til tidlig opsporing og håndtering af angstsymptomer blandt børn (70.000 kr.)
 • Opsporing og forebyggelse af ensomhed blandt ældre (81.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)

I alt: 708.000 kr.

 

Tobak

 • Rygestoptilbud (250.000 kr.)
 • Foredraget "Act on it - dont smoke" for 7. klasse (50.000 kr.)
 • Styrket SSP-indsats i udskolingen (150.000 kr.)
 • Indføring af henvisningsmetoden Very Brief Advice (VBA) (20.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)

I alt: 472.000 kr.

 

Alkohol

 • Teaterforedraget "4.1 promille" for 7. klasse (56.000 kr.)
 • Styrket SSP-indsats i udskolingen (150.000 kr.)
 • Indføring af henvisningsmetoden Very Brief Advice (VBA) (20.000 kr.)
 • Foredrag og temaeftermidag for borgere på +65 år (30.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)

I alt: 258.000 kr.

 

Overvægt

 • Kompetenceudvikling af personale i indskolingen (130.000 kr.)
 • Kompetenceudvikling af personale i dagtilbud (130.000 kr.)
 • Kompetenceudvikling af sundhedsplejen (165.000 kr.)
 • Etablering af bevægelsestilbud til familier med moderat overvægt (30.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)
 • Øget fokus på sundere kost i hallerne (5.000 kr.)

I alt: 462.000 kr.

 

Seksuel sundhed

 • Partnerskabsaftale med Sex og Samfund (35.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)

I alt: 37.000 kr.

 

Næste skridt

Med denne dagsorden sendes forvaltningens forslag i høring i FI, ÆSS, BF, BIU og KEO. Udvalgene bedes forholde sig til de forslag, der berører deres kompetenceområde og afgive et høringssvar til FI. FI behandler høringssvar og træffer beslutning på fagudvalgsmøde i marts 2019. Derefter får FI en tids- og procesplan til orientering om, hvornår forvaltningen vil arbejde med de forskellige indsatser over de næste tre år.


Lovgrundlag

LBK nr. 191 af 28/02/2018 om sundhedsloven § 119

Udmøntning af Budgetaftale 2018-2021

 


Økonomi

I henhold til Budgetaftale 2018-2021 er der afsat 500.000 kr. til implementering af sundhedspolitikken årligt i årene 2018-2021 dvs. 2 mio. kr. i alt. Udvalget besluttede på møde 10. september 2018, at midlerne skal anvendes i udmøntningen af de 5 valgte sundhedsudfordringer.

 

Tabellen herunder viser den samlede økonomi for de foreslåede indsatser.

 

Mental sundhed

708.000 kr.

Tobak

 472.000 kr.

Alkohol

 258.000 kr.

Overvægt

 462.000 kr.

Seksuel sundhed

 37.000 kr.

I alt

1.937.000 kr.

 


Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet den 18. februar 2019.

Ældrerådet den 14. februar 2019.


Beslutning

Ad. 1: Udvalget Børn og Familie afgav følgende høringssvar til Sundhedspolitikken:

 

Indsatserne på området for Børn og Unge bør:

 

 • være rettet mod det strukturelle niveau, frem for det individuelle
 • blive forankret i praksis
 • være målbare
 • være lokale løsninger frem for centrale tiltag
 • baseres på input fra områderne ift. den bedste anvendelse af midlerne
 • bl.a. være et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse ift. Røgfri Fremtid

 

Fraværende: Betina Sølver

Bilag

10. Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet

Sagsnummer: 28.00.00-A00-614-18


Resume

Udvalget Børn og Familier beslutter en revideret udgave af administrationsgrundlaget for kommunale og selvejende daginstitutioner. Den reviderede udgave af administrationsgrundlaget beskriver som noget nyt også dagplejen.Administrationsgrundlaget beskriver principperne for normeringsberegninger for 0-6 års institutioner og dagplejen. Det indebærer, at administrationsgrundlaget danner det timemæssige grundlag for beregningen af dagtilbudsområdets lønsummer. Det nye administrationsgrundlag sammenlignet med den tidligere udgave af administrationsgrundlaget er vedlagt sagen som bilag.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At godkende administrationsgrundlaget for dagtilbudsområdet.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationsgrundlaget er senest revideret i 2013. Det nye administrationsgrundlag træder i kraft pr 1. april 2019. De væsentligste ændringer i administrationsgrundlaget er fremhævet i sagen, herunder tilføjelsen af dagplejen. Øvrigt indhold i administrationsgrundlaget fremgår af bilaget.

 

Sagens forhold

Normeringsprincipper

Ændring:

Normeringsprincipperne er tilrettet, så de afspejler:

 • Børn under 1½ år tæller ikke længere 2,5 enheder (budget 2018).
 • Indførelse af hhv. smal åbningstid (49,5) og bred åbningstid (52 timer) medfører, at størrelsen af, hvad en enhed udløser af timer, varierer (budget 2019)
 • En tidligere normering, som var øremærket til inklusion (beslutning i 2013), eksisterer ikke længere.

 

Det fremgår af administrationsgrundlaget:

Institutionernes personalenormering til børn i vuggestue og børnehave fastsættes på følgende baggrund:

 • Børn over 3 år tæller som 1 enhed
 • Børn under 3 år tæller som 2 enheder

 

Hver enhed udløser 5,41 timer om ugen (smal åbningstid svarende til 49,5 timer). Det indebærer:

 • Et barn over 3 år udløser:  5,41 timer/ugen
 • Et barn under 3 år udløser: 10,82 timer/ugen

 

Hver enhed udløser 5,65 timer om ugen (bred åbningstid svarende til 52 timer). Det indebærer:

 • Et barn over 3 år udløser:  5,65 timer/ugen
 • Et barn under 3 år udløser:  11,30 timer/ugen

 

Ledelsestiden er inkluderet i normeringen for alle institutioner.

 

Normering til deltidspladser (herunder normering til institutioner med udvidet åbningstid)

Ændring:

 • Kommunen tilbyder deltidsplads på 30 timer til ældre søskende, hvis en forælder holder barsels-/forældreorlov (ny dagtilbudslov)
 • Vi har ikke deltidsinstitutioner, når Søborg Private Børnehave lukker. I stedet tilbyder vi deltidspladser på 30 timer om ugen til reduceret takst.
 • Udvidet åbningstid eksisterer ikke længere (budget 2019). Derfor har vi heller ikke længere særlig normering til institutioner med udvidet åbningstid.

 

Afsnit omkring deltidspladser tilrettes i henhold til sag om deltidspladser, som udvalget også behandler dags dato.

 

Principper for normering i dagplejen

Ændring:

Dagplejens gæstehus lukket (budget 2019). Ny model til fordeling af børn og gæstebørn i dagplejen.

 

 Det fremgår af administrationsgrundlaget:

Hver dagplejer er normeret til fire børn. Hver dagplejer har fast 3 børn indskrevet og modtager gæstebørn efter behov på den sidste plads. Dagplejerne må modtage gæstebørn 100 gange i løbet af et år uden at modtage dispositionsvederlag for dette. Gæstebørn udover de første 100 gange udløser et vederlag pr. dag. Dagplejeren kan i kortere perioder modtage maksimalt fem børn om dagen.

 

Kombinationstilbud

Ændring:

Kommunen tilbyder kombinationstilbud i form af en deltidsplads og tilskud til fleksibel pasning (ny dagtilbudslov).

 

Det fremgår af administrationsgrundlaget:

Gribskov Kommune tilbyder kombinationspladser til de forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for daginstitutionernes almindelige åbningstid. Kombinationstilbuddet i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning gælder for børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart. Med mindre der er tale om en enlig forsørger, er det begge forældre, som skal have et arbejdsgiverdokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på mindst 10 timer om ugen.

Tilskuddet til den fleksible pasning følger gældende regler og takster for tilskud til private pasningsordninger, Kommunen giver et tilskud, der dækker max. 75 % af forældrenes udgifter til den fleksible pasning. Taksten for deltidspladsen i dagtilbuddet reduceres afhængigt af, hvor mange timers ugentlig pasning i dagtilbuddet, den enkelte familie indgår aftale om.

 

Åbningstider og lukkedage

Ændring:

 • Institutionerne har enten 49,5 eller 52 ugentlige åbningstimer (smal eller bred åbningstid)
 • Der holdes lukket mellem jul og nytår i daginstitutioner (budget 2019)
 • Praksis i dagplejen, hvor forældre får tilbagebetalt egenbetaling ved ferie ophører, idet der ikke er hjemmel i lovgivningen (dagtilbudsloven).

 

Det fremgår af administrationsgrundlaget:

Daginstitutionerne i Gribskov Kommune har enten 49,5 eller 52 ugentlige åbningstimer, afhængigt om der er tale om en daginstitution med smal eller bred åbningstid. I hvert skoledistrikt er der én daginstitution med bred åbningstid. Åbningstider i den enkelte institution fremgår af daginstitutionens hjemmeside. Åbningstiderne vil typisk ligge i tidsrummet mandag-torsdag kl. 06:30- kl. 17:00 og fredage kl. 06:30-kl.16:30.

 

Institutionerne i Gribskov Kommune har følgende lukkedage:

 • de tre hverdage før påske
 • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag (5. juni)
 • Mellem jul og nytår inkl. juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Hvis der er forældre, som har behov for pasning af barnet på lukkedage, tilbydes der nødpasning i udvalgte daginstitutioner. Der tilbydes ikke nødpasning Grundlovsdag (5. juni) og juleaftensdag (24.december).

Lukkedagene varsles til forældrene i god tid, og der opsættes tilmeldingsskemaer til brug for forældre, der har behov for pasning af deres børn på lukkedage.

 

Dagplejen i Gribskov har følgende lukkedage

 • tre hverdage før påske
 • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag d. 5. juni lukkes kl. 12:00
 • Mellem jul og nytår inkl. juleaftensdag og nytårsaftensdag

Enkelte dagplejere holder nødåbent efter behov på lukkedage. Dog ikke Grundlovsdag (5. juni) og juleaftensdag (24.dec.)

 

I Gribskov Kommune har der været en praksis, hvor forældre har fået tilbagebetalt egenbetaling, hvis de afholdte ferie i samme tidsrum som dagplejeren. Denne praksis ophører med dette administrationsgrundlags ikrafttræden.

 

Praktikanter

Ændring: daginstitutioner dækker selv 25% af udgiften til lønnede praktikanter (budget 2019).

Det fremgår af administrationsgrundlaget:
                                Daginstitutioner dækker selv 25 % af udgiften til lønnede praktikanter. Den øvrige udgift dækkes af en fælles pulje på dagtilbudsområdet. Institutionerne aflønner selv praktikanterne og får efterfølgende udgiften refunderet.  

 

 

 Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender administrationsgrundlaget.


Lovgrundlag

LBK nr. 1214 af 11/10 2018 (Dagtilbudsloven)


Økonomi

Jf. sagsfremstilling.


Beslutning

Ad.1: Udvalget godkendte administrationsgrundlaget med følgende ændring:

 

Sætningen "..når Søborg Private Børnehave lukker" ændres til "... når driftsoverenskomsten med Søborg Private Børnehave ophører".

 

Udvalget besluttede endvidere, at der på næste udvalgsmøde skal orienteres om den nye ordning i forhold til gæstedagpleje.

 

Fraværende: Betina Sølver.

Bilag

11. Godkendelseskriterier for private daginstitutioner

Sagsnummer: 28.00.00-A00-614-18


Resume

Ifølge dagtilbudsloven skal udvalget fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterier for private daginstitutioner i Gribskov. Sagen handler om, at udvalget skal beslutte godkendelseskriterier for private daginstitutioner, herunder beslutte om der skal stilles krav om driftsgaranti og depositum. Ifølge ny lovgivning på området skal private daginstitutioner opfylde kriterierne senest 6 måneder efter offentliggørelsen. Opfyldelse af kriterier gælder både nuværende private daginstitutioner samt ansøgere, der ønsker at etablere en privat daginstitution. I forbindelse med den nye lovgivning er administrationen blevet opmærksom på, at der ikke er offentlige kriterier tilgængelige i Gribskov. I tidligere behandling af ansøgere har der dog indgået kriterier som f.eks. vedtægter og krav om driftsgaranti. Med den nye lovgivning er der nu en anledning til at opdatere og tydeligt offentliggøre godkendelseskriterier for private daginstitutioner. En privat daginstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelses betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. Godkendelseskriterierne i deres fulde længde er vedlagt sagen som bilag.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At beslutte godkendelseskriterier for private daginstiutioner
 2. At beslutte at stille krav om driftsgaranti på et beløb svarende til ½ måneds drifts-, bygnings-, og administrationstilskud pr barn
 3. At beslutte at opkræve depositum i forbindelse med ansøgning på ialt 30.000 kr.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nye dagtilbudslov samt ny bekendtgørelse på området betyder bl.a., at private daginstitutioner skal opfylde kriterierne for godkendelse senest 6 måneder efter offentliggørelsen, såvel som der fastsættes en begrænsning på størrelsen af en mulig driftsgaranti. De nye bestemmelser på området rejser behovet for at opdatere og tydeligt offentliggøre godkendelseskriterier for private daginstitutioner.

 

 Der er pt. 5 private daginstitutioner i Gribskov Kommune. Antallet af børn i de private dagtilbud fremgår af skemaet herunder. Børn fra andre kommuner er ikke medregnet. Af skemaet fremgår også det samlede antal børn i kommunale og selvejende dagtilbud.

 

Private daginstitutioner i Gribskov

antal børn

Bøgeskovgård Børnehave

114

Børnegården i Blistrup

59

Børnehaven ved Havet

18

Gribskov Naturbørnehave

61

Skovbørnehaven Søborgen

43

Antal børn i private daginstitutioner i alt

295

Antal børn i kommunale og selvejende dagtilbud ialt

1122

 

 

 Sagens forhold

 Lovgivningen fremhæver, at godkendelseskriterierne skal fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til Gribskov Kommunes kommunale og selvejende daginstitutioner. Kriterierne må hverken være mere restriktive eller lempelige end de krav, der stilles til kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen.

 

Godkendelseskriterier

Kriterierne tager afsæt i, at private daginstitutioner i Gribskov Kommune skal leve op til alle gældende love, bekendtgørelser, vejledninger mv. på området (jf bilag 1). Herudover fremhæver kriterierne flere elementer fra lovgivningen samt kommunale fokusområder/ beslutninger: Det indebærer, at den private daginstitution skal:

 • efterleve kommunale politikker og beslutninger på området, f.eks. Børne- og Ungepolitik mv.
 • etablere et samarbejde med skoler om gode overgange i børns liv
 • etablere et samarbejde med den forebyggende konsultative indsats med henblik på tidlig hjælp og indsats for børn og familier i udsatte positioner
 • udarbejde vedtægter, som vedlægges ansøgningen. Vedtægterne beskriver: opsigelsesvarsel, konstruktion af forældrebestyrelse, åbningstider, antal børn (normering), anvendelse af overskud samt eventuel profil for institutionen.
 • anvise pladser, indskrive børn og føre venteliste.
 • opfylde samme krav til normering og personalesammensætning, som dem der stilles til kommunale og selvejende institutioner
 • sikrer, at lederen har samme uddannelsesmæssige forudsætninger som kommunale institutionsledere
 • fastsætte lukkedage
 • sikre forældreindflydelse
 • samarbejde om det pædagogiske tilsyn
 • være ansvarlig for institutionens økonomi
 • modtage årlige drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr barn
 • fastsætte og opkræve forældrebetaling
 • tegne de lovpligtige og nødvendige forsikringer
 • sikre børn, medarbejdere og forældres sikkerhed ved ophold og deltagelse i institutionens aktiviteter.

 

   

Driftsgaranti

Gribskov Kommune har mulighed for at stille krav om en driftsgaranti i forbindelse med godkendelsen af en privat daginstitution. Det har Gribskv Kommune også gjort i forbindelse med tidligere ansøgere. Ny bekendtgørelse fastsætter et loft over driftsgarantien svarende til ½ måneds drifts-, bygnings-, og administrationstilskud pr barn samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr barn. Det betyder, at såfremt en privat daginstitution modtager forudbetalt tilskud svarende til én måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr barn, må kommunen stille krav om en driftsgaranti svarende til 1½ måneds drifts, bygnings- og administrationstilskud pr barn.

Formålet med driftsgarantien er at sikre den private daginstitution kan yde den fornødne forsyningssikkerhed, da det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre det nødvendige antal pladser, såfremt den private daginstitution ophører. Driftsgarantien er dermed en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres tab ved ophør af den private daginstitution.

De ændrede krav til driftsgaranti gælder ikke for institutioner, der er godkendt før bekendtgørelsens trådte i kraft. Dog kan private daginstitutioner, der har stillet driftsgarantier, der overstiger den maksimale driftsgaranti før bekendtgørelsen trådte i kraft meddele kommunen, at driftsgarantien nedsættes til det niveau, som udvalget beslutter inden for den udmeldte ramme.

 

Depositum

Gribskov Kommune har mulighed for at opkræve et depositum på maksimalt 30.000 kr. i forbindelse med ansøgning om godkendelse. Depositumbeløbet tilbagebetales, når udvalget har truffet afgørelse, uanset om den private daginstitution godkendes eller ikke godkendes.

Depositumbeløbet bidrager til at sikre, at den økonomiske side af at oprette en privat daginstitution er taget i betragtning og der således er meget konkrete overvejelser bag en ansøning.

 

Offentlige tilgængelige kriterier

Godkendelseskriterierne vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside, såvel som de vil blive fremsendt til de private daginstitutioner i Gribskov Kommune.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender kriterierne for private daginstitutioner, herunder stiller krav om driftsgaranti i forbindelse med godkendelse samt stiller krav om depositum på 30.000 kr i forbindelse med ansøgning.

 

 


Lovgrundlag

LBK nr. 1214 af 11/10 2018 (Dagtilbudsloven): §20 , LBK nr 1633 af 18/12 2018 om dagtilbud


Økonomi

Jf. sagsfremstilling


Beslutning

Ad. 1-3 Godkendt med følgende ændringer:

 

 • Godkendelseskriteriet om at den private daginstitution skal "sikre, at lederen har samme uddannelsesmæssige forudsætninger som kommunale institutionsledere" ændres til "sikre, at lederen har relevante forudsætninger for at varetage jobbet som leder".
 • Takster for 2019 skal tilføjes i bilaget, hvor kun 2018 priser fremgår.

 

Takster for 2019 er tilføjet bilag ved flet af protokol.

 

Fraværende: Betina Sølver

Bilag

12. Kompensationsmodel for deltidspladser i daginstituioner

Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-18


Resume

Udvalget Børn og Familie får sagen til beslutning. Sagen omhandler beslutning af kompensationsmodel til daginstitutioner samt beslutning om antallet af deltidspladser i de kommunale og selvejende daginstitutioner.

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At fastholde den nuværende tildelingsmodel til institutionerne.
 2. At beslutte at mindst én daginstitution i hvert distrikt skal tilbyde deltidspladser udover den periode, hvor en eller begge forældre er på barsel eller orlov.

Sagsfremstilling

Baggrund

 

I sidste halvår af 2018 har rammerne for og antallet af deltidspladser i kommunens dagtilbud været udgangspunkt for en række dagsordenspunkter til udvalget Børn og Familie. Baggrunden for sagerne har blandt andet været en lovændring, der har betydet, at forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af barselloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden.

 

I november har bestyrelserne i kommunens dagtilbud og bestyrelsen i dagplejen været inviteret til at afgive høringssvar om blandt andet bestyrelsernes holdning til muligheden for at alle institutioner, herunder dagplejen, tilbyder deltidspladser udover de lovpligtige i forbindelse med forældres barsel.

 

På udvalgsmødet i Børn og Familie den 26. november 2018 blev det besluttet at ændre det nuværende deltidstilbud på 25 timer til 30 timer om ugen, samt at prisen skulle reguleres efter det nye timetal. Det blev ligeledes besluttet, at deltidspladser skulle tilbydes i alle institutioner og hos alle dagplejere i den periode, hvor en eller begge forældre er på barsel eller orlov. Udover denne periode skulle deltidspladser ikke tilbydes i dagplejen. Flertallet ønskede endvidere at beslutte, at alle daginstitutioner skulle tilbyde mindst to deltidspladser ud over de lovpligtige, og at forældrebestyrelsen i den enkelte institution skulle fastlægge antallet af deltidspladser ud over to, samt hvordan tiderne fordeles på dagen. Vestre begærede dog sagen i Byrådet i forbindelse med behandling af sidst nævnte beslutningspunkt 5. 

 

På byrådsmødet den 10. december 2018 besluttede Byrådet at tilbagesende punkt 5 til udvalget Børn og Familie med henblik på at beregne, hvordan der kan laves en kompensationsmodel til institutionerne for den mindre forældrebetaling, således at kommunen kan tilbyde et ubegrænset antal deltidspladser i de kommunale institutioner.

 

Sagens forhold

   

Hvis det besluttes at gøre deltidspladser tilgængelige for alle, opstår der en risiko for at børn, som i dag er i institution på heltid, skifter til deltid. Hvis mange børn gør dette, kan det reducere kommunens tilskud til institutionerne, som kan falde mere end institutionerne har mulighed for at spare på personaleressourcer på de færre børnetimer, der skal leveres.

 

Administrationen har beregnet, at hvis forældre til 1% af de børn som for nuværende har heltidsplads, svarende til ca. 11 børn, vælger at skifte deres børn til en deltidsplads, vil dette sænke det kommunale tilskud til alle institutionerne samlet set med ca. 350.000 kr. Administrationen vurderer, at det er realistisk at antage, at forældre til ca. 5% af børn i heltidstilbud vil udnytte denne mulighed, og at det kommunale tilskud til institutionerne, samlet set, dermed vil falde med ca. 1.750.000 kr. Som modvægt til dette skal institutionerne samlet set levere ca. 9.000 færre personaletimer (bilag 1).

 

Eventuelle besparelser som følge af et øget antal af deltidsbørn er ikke medregnet i budgettet for 2019, så besparelserne kan godt gives tilbage til institutionerne. Man skal dog være opmærksom på, at når de nuværende deltidspladser justeres op til 30 timer, vil det nuværende budgetmæssige børnetal på deltid betyde en forøgelse af det samlede tilskud til alle institutioner på ca. 163.000 kr.(bilag 1).

 

Hvis institutionerne, samlet set, skal kompenseres helt eller delvist for faldet i tilskud, kan der arbejdes med forskellige modeller.

 

1) Forøgelse af faste udgifter f.eks. driftsbevilling for deltidsbørn.

I den nuværende tildelingsmodel tildeles de faste udgifter til deltidsbørn forholdsmæssigt ud fra deres timetal per uge. Ud fra en betragtning om at de administrative, ledelsesmæssige og andre faste udgifter er de samme uanset hvor længe børnene er tilstede, kan der argumenteres for, at driftsbevillinger samt tildelinger til andre faste udgifter bør være de samme for deltidspladser, som de er for heltidspladser. En forøgelse af disse tilskud for deltidsbørn til niveauet for heltidsbørn vil øge tilskuddet med ca. 40.000 kr. ved de budgetterede børnetal, samt ca. 100.000 kr. yderligere for de 5% som antages at skifte pladstype i beregningen ovenfor.

 

 2) De sparede udgifter kommunen samlet får, tildeles de berørte institutioner.

En anden model er, at de sparede udgifter kommunen samlet får tildeles de berørte institutioner. Institutionerne kan dog ikke blive kompenseret fuldt ud, da der skal tages højede for, at forældrebetalingstaksten jo også er reduceret, samt at i de tilfælde, hvor et tidligere hjemmepasset barn skifter til en deltidsplads, vil det betyde en merudgift. Denne model er administrativ tung, da der skal følges op på det enkelte barn, før de samlede beregninger kan laves. Det kan derfor blive svært for det enkelte dagtilbud, at vurdere præcis hvor mange penge de vil modtage.

 

3) Fastholdelse af den nuværende tildelingsmodel til institutionerne.

Hvis det fastholdes, at den enkelte institution selv beslutter, hvor mange deltidspladser de vil tilbyde ud over de lovpligtige i forbindelse med barsel og orlov, vil det være muligt at bibeholde af den nuværende tildelingsmodel.

 

Høring

 

I november har bestyrelserne i kommunens dagtilbud og bestyrelsen i dagplejen været inviteret til at afgive høringssvar om blandt andet bestyrelsernes holdning til muligheden for at alle institutioner, herunder dagplejen, tilbyder deltidspladser udover de lovpligtige i forbindelse med forældres barsel.

 

Flertallet ønskede ikke, at alle dagtilbud skulle tilbyde almindelige deltidspladser. En institution påpegede, at det vil skabe mere utryghed og merarbejde, især for de mindre institutioner. Gilbjerg Børnehuse ønskede, at antallet af deltidspladser i eget distrikt blev maksimalt fire, og at disse fordeles med to i hvert af de huse, der har kort åbningstid. Tre institutioner ønskede, at alle institutioner og dagplejen skulle tilbyde deltidspladser i et begrænset antal. I høringssvarene gav flere bestyrelser udtryk for, at de var bekymrede for de økonomiske konsekvenser og den økonomiske usikkerhed, der kan være forbundet med en stor andel af deltidspladser i de enkelte institutioner. Flere dagtilbud nævnte de ekstra administrative opgaver, som deltidspladserne kan medføre. Tre institutioner gav udtryk for, at de ønskede, at der på forhånd bliver fastlagt en tidsramme inden for hvilken deltidsbørnene kan benytte dagtilbuddene.

 

  

Administrationens vurdering og anbefaling

 

I høringssvarene gav flere bestyrelser udtryk for, at de er bekymrede for de økonomiske konsekvenser og den økonomiske usikkerhed, der kan være forbundet med en stor andel af deltidspladser i de enkelte institutioner. Administrationen vurderer, at kompensationsmodel 1 og 2 kun vil kunne afværge en lille del af bekymringen og usikkerheden. Institutionernes og dagplejens høringssvar viser, at flertallet af dagtilbuddene ikke ønsker at alle dagtilbud skal tilbyde almindelige deltidspladser. Administrationen anbefaler derfor, at det fortsat er op til den enkelte bestyrelse, at beslutte om og hvor mange deltidspladser de vil tilbyde ud over de lovpligtige.

 

Administrationen anbefaler derfor udvalget børn og familie

 1. At fastholde den nuværende tildelingsmodel til institutionerne.
 2. At beslutte, at mindst én daginstitution i hvert distrikt skal tilbyde deltidspladser udover den periode, hvor en eller begge forældre er på barsel eller orlov.

   


Lovgrundlag

Lov nr. 554 af 29/05/2018 §27b


Økonomi

jf. sagsfremstilling


Høringsperiode og høringsparter

Bestyrelserne i kommunens dagtilbud og bestyrelsen i dagplejen har været inviteret til at afgive høringssvar om de seks indstillingspunkter samt  bestyrelsernes holdning til muligheden for at alle institutioner, herunder dagplejen, tilbyder deltidspladser udover de lovpligtige i forbindelse med forældres barsel.

 

Høringsperioden løb fra den 30. oktober til den 13. november 2018.

 

Høringssvarene og indstillingspunkterne er vedlagt som bilag 2 til dagsordenspunktet. 

 


Beslutning

Ad.1-2: Ikke godkendt.

 

Udvalget besluttede at punktet sendes retur til administrationen med henblik på en sproglig gennemgang af sagen, hvorefter sagen genoptages i udvalget. Sagen skal endvidere suppleres med en beregning af udgifter til eventuelle deltidspladser i dagplejen.

 

Fraværende: Betina Sølver.

Bilag

13. Brug af midler afsat i budget 2019-2022: Overgange, ordblinde- og læseindlæringsindsatser

Sagsnummer: 17.00.00-A00-1-19


Resume

Udvalget får sagen til beslutning. I budget 2019-2022 er der afsat midler til brug ved overgange, ordblinde- og læseindlæringsindsater. Udvalget skal godkende ramme og fokusområder for udmøntning af midlerne, som administrationen skal arbejde videre med.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1.  at godkende ramme og fokusområder for udmøntning af midler til indsatser i dagtilbud og skole indenfor overgange, ordblinde og læseindlæring.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2019 er der afsat 500.000 kr. stigende til 1.000.000 kr. i 2020-2022 til brug ved indsatser indenfor overgange, ordblinde og læseindsatser.

 

Sagens forhold

Rammen for udmøntningen tager afsæt i dialog med og input fra dagtilbudsledere, skoleledere og læsevejledere. I tråd med Gribskovmodellen og hermed fokus på den tidlige lokale indsats, tager rammen for udmøntningen afsæt i indsatser i både dagtilbud og skole. Centerchefen har netop gennemført første runde af effektprogrammets læringsdialoger. Læringsdialogerne har ligeledes opmærksomhedspunkter omkring overgange, ordblinde og læseindlæring.

 

Fakta om antal ordblinde, serviceniveau af minimumskrav til skolernes egen læseindsatser og Læsecenterets servicebeskrivelse ses i henholdsvis bilag 1, 2 og 3.

 

På baggrund af ovenstående dialoger, input og opmærksomhedspunkter vil rammen for udmøntningen af midlerne have tre fokusområder:

 

Fokusområder

1. Kompetenceudvikling af personalet i at kunne opfange tidlige tegn på sprog- og læsevanskeligheder.

2. Klæde medarbejderne på til at guide forældre i hvordan de bedst hjælper deres børn med sprog- og læsevanskeligheder

3. Muliggøre at talepædagoger og læsevejledere kan indgå i forløb i hverdagen og give hands-on sparring i hvordan man kan understøtte børns sprog- og læseudvikling ved hjælp af konkrete aktiviteter i børnegruppen i henholdsvist dagtilbud og skole.

 

I rammen for udmøntningen lægges vægt på, at administrationen i samarbejde med PPR -teamet og læsevejledere drøfter og tilrettelægger, hvordan man kan sammensætte indsatser, hvor de ovenstående fokuspunkter bliver opfyldt.

 

Konkrete forslag

Eksempler fra dagtilbudsledere, skoleledere og læsevejledere på hvordan disse fokuspunkter eventuelt kan realiseres i konkrete indsatser på dagtilbud og skoleområdet ses nedenfor.

 

Dagtilbud

 • På dagtilbudsområdet er man netop nu i gang med at implementere den styrkede læreplan. I den forbindelse er området særligt optaget af, hvordan man kan styrke læringstemaet "kommunikation og sprog".
 • På dagtilbudsområdet er der behov for, at man tidligere kan identificere sprogvanskeligheder og hvordan man i den pædagogiske dagligdag kan stimulere sprogindsatsen ved hjælp af aktiviteter. Konkret handler det om, at en talepædagog kan indgå i kortere forløb i det pædagogiske læringsmiljø og herved give hands-on sparring.
 • Talepædagogerne skal kunne undervise personalet i, hvad tegn på sprogvanskeligheder er, og vejlede om konkrete aktiviteter man kan lave med børnene for at stimulere sprogudvikling.
 • Talepædagogerne skal kunne uddanne personalet i at kunne vejlede forældre, så de i hjemmet kan stimulere deres børn bedst muligt.
 • Dagtilbuddet Elverhøjen har i samarbejde med PPR netop igangsat et canadisk inspireret projekt om sprogvikling. Centerchefen og ledergruppen afventer de første erfaringer og resultater med projektet med henblik på evt. at udrulle i andre dagtilbud.

 

Skole

 • På skoleområdet ses et behov for at man tidligt kan identificere og arbejde målrettet med både læseindlæring og ordblinde. Dette kalder på at kunne skabe mulighed for to-lærer ordning i indskolingens læsemoduler og midler til at frikøbe timer til læsevejledere på alle skoler, hvor både kompetenceudvikling af kollegaer og direkte tid med elever skal tilgodeses.
 • Inspireret af Smidstrup-Skærup Skole i Vejle Kommune ønskes at skabe mulighed for at frigive tid til, at ordblindekompetente læsevejledere kan starte ordblindepatruljer. Ordblindepatruljen er et elevnetværk, hvor ordblinde elever mødes og snakker om og arbejder med apps, programmer, strategier, udfordringer og erfaringer. Blandt de ordblinde elever er der superbrugere, der kan guide andre elever og personalet.
 • Som på dagtilbudsområdet ønsker man også, at læsevejledere skal kunne uddanne personalet i at kunne vejlede forældre om, hvordan de bedst stimulerer deres børns læseindlæring, og i løbende at kunne støtte læsning som en del af elevers dagligdag igennem hele skoleforløbet.

 

Overgange

 • Der arbejdes i nogle lokalområder målrettet gennem ”Forum på tværs” med overgange. Fokus er her tæt samarbejde med fagpersoner fra både dagtilbud, som kender børnene fra hverdagen, og sundhedsplejen, som har den tidlige historik, og skolen, der kan bruge disse informationer til at arbejde målrettet med barnet. Man vil med fordel kunne arbejde målrettet med overgange i alle lokalområder.
 • Der ytres ønske om yderlige sparring mellem de forskellige fagpersoner, fx ved at der i alle indsatsteams tilknyttes talepædagoger og sundhedsplejerske.
 • For at skabe gennemsigtighed og fælles udgangspunkt, er der i forbindelse med implementering af Effektprogrammet blevet indført brug af samme overleveringsskema for alle skolestartsbørn. Det forventes, at det vil løfte vidensniveauet om skolestartsbørnene så personalet i indskolingen har en bedre viden om de enkelte elevers stærke og svage sider, herunder også sproglighed.

 

 

Tidsplan

Nedenfor ses tidsplan for igangsættelses af indsatser:

 

Februar 2019: Udmøntningsrammen og fokusområder godkendes af Børn og Familer

Marts - maj 2019: Dialog og detailplanlægning af indsatser med PPR, læsevejledere og skoleleder

August 2019: Opstart

Juni 2020: Status til Børn og Familier

 


Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven


Økonomi

 I Budget 2019 er der afsat 500.000 kr. stigende til 1.000.000 kr i 2020-2022.

 


Beslutning

Ad. 1: Ikke godkendt.

 

Udvalget besluttede følgende:

 

Der afsættes 215.000,- til ordblinde på voksenområdet, herunder indgås aftale med netværkslokomotivet. Der undersøges muligheder for styrkelse af UU-vejledningen.

BIU udmønter midlerne.

 

Der udarbejdes en handleplan for opsporing af ordblindhed i dagtilbud og folkeskolerne med screening og indsatser, herunder hjælpemidler og anvendelse af CD-ord.

I handleplanen lægges der vægt på, at der anvendes de samme hjælpemidler i folkeskolen som på ungdomsuddannelserne.

Læsevejlederne skrives ind med en central rolle i arbejdet med ordblinde.

Handleplanen skal godkendes i BF.

 

I foråret 2020 udarbejdes en effektevaluering af ordblindeindsatsen, hvori der indgår en sammenligning med sammenlignelige kommuner omkring deres effekter af ordblindeindsatser. Den lægges op til et fælles møde mellem BF og BIU, hvor indsatserne vurderes og tilpasses.

 

Fra 2020 iværksættes et pilotprojekt mellem børnehuse og skole i et skoledistrikt, hvor der arbejdes med sampraksis omkring børn i alderen 5-7 år, hvor lærere og pædagogiske medarbejdere fra skolen indgår i børnehaven, ligesom pædagogiske medarbejdere fra børnehaverne indgår i skolen.

 

Fraværende: Betina Sølver.

Bilag

14. Kommissorium for en ny Børne-og Ungepolitik

Sagsnummer: 00.01.00-P22-11-18


Resume

På Børn og Families udvalgsmøde d. 26. november 2018 besluttede udvalget, at administrationen skulle udarbejde et kommissorium for revision af Gribskov Kommunes Børne- og ungepolitik, som er udarbejdet i 2006. Hermed får udvalget kommissoriet til godkendelse.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At godkende kommissorium for revision af Gribskov Kommunes Børne- og Ungepolitik

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommunes Børne- og Ungepolitik er senest udarbejdet i 2006 og har brug for revision af flere årsager. Dels er der behov for, at det nuværende udvalg Børn og Familie tager stilling til, hvilke områder udvalget ønsker at sætte fokus på. Dels er der behov for en revision af sammenhængen mellem de forskellige styringsredskaber (mål, politikker og strategier) på området for børn og unge, herunder evt. en sammenskrivning og forenkling. Endelig giver arbejdet med Gribskovmodellen anledning til, at politikken revideres i overensstemmelse med modellens fokusområder, og medvirker til at skabe et fælles mindset og børnesyn.

 

Sagens forhold

Udvalgets input til kommissoriet

Administrationen har vurderet følgende ud fra udvalgets input i forbindelse med behandlingen af sagen om kommissoriet 26. november 2018:

 

Politiken skal:

 • Være reelt retningsgivende - hvad vil vi med skoler og dagtilbud?
 • Ikke være detailstyrende - der skal være plads til skoler, dagtilbud og familier
 • Involvere BIU i forbindelse med overgange til ungdomsuddannelse
 • Være udarbejdet med udgangen af 2019
 • Være skrevet i et sprog, som alle kan forstå
 • Udarbejdes i en enkel, åben proces
 • Være i overensstemmelse med såvel nationalt som lokalt fastsatte mål for Børne- og ungeområdet

 

På udvalgsmødet 26. november 2018, under behandling af punkt 113 om valg af samskabelsescase, valgte udvalget endvidere Børne- og Ungepolitikken som samskabelsescase.

  

Proces

Administrationen foreslår en opdelig af arbejdet med udvikling af politikken i 4 overordnede faser:

Fase

Tidspunkt

1. Planlægning og forberedelse af proces

Marts-april 2019

2. Inddragelse og bearbejdning af input

Maj-juni 2019

3. Kvalificering, prioritering og strukturering

August-september 2019

4. Høring, politisk behandling og vedtagelse

Oktober-december 2019

 

Indhold af 1. fase: Planlægning og forberedelse af proces

I første fase arbejder administrationen med forberedelse af fase 2. Interessenter identificeres og inviteres, lokaler og kalendere bookes og proces og fremgangsmåde detailplanlægges. På baggrund af et oplæg fra administrationen vil udvalget på temamøde i april (der kunne ligge 24. april) fastlægge en ramme for inddragelsen, herunder overskrifter på en række temaer samt fremgangsmåde, som udfoldes i processen i fase 2. Rammen vil blive udarbejdet med inspiration fra bl.a. det produkt og den proces, som skolebestyrelserne arbejdede med i efteråret 2017, samt de temaer, som udvalget valgte på temamøde i marts 2018:

 • Fritid (f.eks. fritidstilbud, kost, bevægelse og sundhed)
 • Folkeskolens indhold (kvalitet og faglighed, kortere skoledage, varieret og spændende hverdag)
 • Dagtilbud (kvalitet og faglighed)
 • Dannelse og værdier (f.eks. det gode familieliv, børnekultur, det digitale barn)
 • Udsathed (f.eks. inklusion, mobning og trivsel, ungdomskriminalitet)
 • Forebyggelse (f.eks. psykiatriske diagnoser)
 • Overgange i børn- og unges liv (dagtilbud-skole, skole-ungdomsuddannelser)

 

Indhold i fase 2. Fase: Inddragelse og bearbejdning af input

Ud fra en liste over interessenter (se bilag) inviteres ca. 250 personer (repræsentanter for børn og unge, forældre, medarbejdere, politikere, frivillige samt faglige organisationer) til en workshop i maj (der kunne ligge d. 22. maj 2019 (lokalitet under afklaring) ml. kl. 15-18. Efter indledende oplæg drøftes emner i grupper, input opsamles og administrationen arbejder videre med input efter mødet. Op til 30 interessenter vil kunne melde sig til at deltage - eller udvælges til at deltage - i et temamøde i august 2019, hvor der arbejdes videre med input fra dagen.

På Børn og Families udvalgsmøde 4. juni 2019 vil udvalget blive præsenteret for en overordnet opsamling fra dagen.

  

3. Fase: Kvalificering, prioritering og strukturering

Administrationen arbejder videre med input fra processen i fase 2. Administrationen udarbejder oplæg til temamøde for BF og interessenter i forbindelse med udvalgsmødet 20. august. På baggrund af oplæg udarbejder BF og interessenter en råskitse til den kommende Børne- og ungepolitik. Administrationen arbejder videre med denne efter mødet.

 

4. Fase: Høring, politisk behandling og vedtagelse

På Børn og Families udvalgsmøde d. 29. oktober 1. behandles børne- og ungepolitikken. Samme måned sendes politikken til høring i relevante politiske udvalg og råd. Endelig skal politikken til høring i FU/FLU 6. november. Endvidere foreslår administrationen samme dato til et møde mellem BF og bestyrelser ift. politikken. Politikken 2. behandles i BF 26. november, hvorefter den sendes til godkendelse i ØU og BY med planlagt endelig godkendelse d. 10. december. 

 

Tidsplan 2019

 

 

1. Fase

2. Fase

 

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

26.02

BF godkender kommissorium

Administrationen planlægger inddragelsesproces

(invitation, booking samt oplæg til temamøde)

Foreslået dato 24.04. kl.17-19

Temamøde: BF fastsætter ramme for processer på baggrund af oplæg fra administrationen (temaer og fremgangsmåde)

Foreslået dato 22.05 kl.15-18:

Workshop for 200-250 interessenter

BF 4. juni:

Udvalget præsenteres for en overordnet opsamling af input fra workshop.

 

Administrationen arbejder videre med input fra workshop

Ferie

3. Fase

4. Fase

 

August

September

Oktober

November

December

 

Administrationen arbejder videre med input fra workshop og laver oplæg til temamøde.

 

BF 20.08: Temamøde kl.17-19 med deltagelse af repræsentanter fra interessentgrupperne. Input fra workshop kvalificeres/uddybes.

Administrationen arbejder videre med resultaterne fra temamøde og strukturerer 1. udkast til politikken.

BF 29.10

1. behandling

 

Høring i øvrige udvalg:

29.10 BIU/KEO

22.10 FI/ÆSS

 

Høring i Handicaprådet 21.10

06.11 høring i FU/FLU

 

Møde mellem BF og bestyrelser kl.17-19

 

14.11 høring i Kulturråd og Idrætsråd

 

BF 26.11: 2. behandling

03.12 behandling i ØU

 

10.12 godkendelse i BY

 

 

  

De møder, der tidligere er aftalt for udvalget Børn og Familie (i forbindelse med sagen om samskabelse og borgerinddragelse i maj 2018), erstattes af ovenstående tidsplan i 2019.

 

Alt efter politikkens endelige udformning vil der blive tilrettelagt en implementeringsproces efter vedtagelsen af politikken.

 


Lovgrundlag

LBK nr. 1114 af 30/08/18 (Serviceloven) § 19 stk.2 og 3


Økonomi

Der er ikke afsat midler til udarbejdelse af revideret Børne- og Ungepolitik. Arbejdet vil således skulle finansieres indenfor udvalgets ramme.


Beslutning

Ad. 1: Godkendt med den ændring, at når Børne- og ungepolitikken drøftes eller behandles politisk, sker det på fælles møder mellem udvalget Børn og Familie og udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse.

 

Fraværende: Betina Sølver.

Bilag

15. Adgangsforhold ved Gilbjergskolen, Gilleleje

Sagsnummer: 02.01.02-G01-1-19


Resume

I forbindelse med renovering og tilbygning af Gilbjergskolen i Gilleleje er trafikmønstret ændret, hvilket giver nogle trafikale udfordringer. Hermed orienteres om, hvilke tiltag der gøres under renoveringen for at lette trafikken, og om hvilke planer der er for den permanente trafikale løsning efter renoveringsarbejdet.


Sagsfremstilling

Sagen sendes til orientering i Udvalget for Udvikling, By og Land og i Udvalget for Børn og Familie på baggrund af et dialogmøde den 23. januar 2019 mellem skolebestyrelsen på Gilbjergskolen og Udvalget for Børn og Familie, hvor de trafikale udfordringer omkring afdelingen på Parkvej blev drøftet.

 

Problemstilling

Om- og nybygningen af Gilbjergskolen, Parkvej (Gilleleje Læringsområde) gik i gang i juli 2018 med ombygning af klynge D, som nu er indskolingsafdeling. Den 22. oktober tog Indskolingen klyngen i brug, og det betyder, at forældrene til disse børn fra dette tidspunkt har skabt et nyt trafikmønster i forhold til parkering og afsætning af børn, idet de tidligere i høj grad har benyttet grusparkeringspladsen på Idrætsvej, som lå nærmest den tidligere indskolingsafdeling i klynge C.

 

Nu benytter de den store P-plads, som har ind- og udkørsel til Parkvej. Det er samme P-plads, som medarbejderne benytter. Det har givet anledning til en oplevelse af kaos om morgenen kort før kl. 8.00, idet der ikke har været P-pladser nok, hvorfor forældre har valgt at parkere på Kiss-and-ride-pladsen og andre uautoriserede steder. Der har også været situationer, hvor biler har forsøgt at vende på ensrettet kørebane, hvilket har medført trafikpropper og farlige situationer, når der parkeres foran fodgængerfeltet, så andre bilister, som kommer bagfra, overhaler uden at have ordentligt udsyn.

 

Løsninger

I første omgang er personalet blevet opfordret til at benytte grusparkeringspladsen på Idrætsvej. Derudover kan der forventes en ændring i trafikmønsteret i forbindelse med, at mellemtrinet (3. og 4. klasserne) flytter ind i klynge C efter vinterferien (onsdag den 20. februar 2019). Denne klynge ligger tættest på grusparkeringspladsen, og det forventes da, at nogle af forældrene med fordel vil benytte grusparkeringspladsen.

 

Idag ligger FO'en i den anden ende af skolen i forhold til de lokaler, børnenes skolelokaler, og derfor er skolen aflåst frem til kl. 07.50, da der ikke er opsyn. Efter vinterferien flytter FO'en, og fra uge 8 vil skolen åbne indgangene til indskolingsklyngen kl. 7.30 (hidtil kl. 7.50). Forældre og børn vil derfor kunne komme i tidsrummet 7.30 – 8.00 under forudsætning af, at forældrene bliver sammen med børnene indtil kl. 7.50, hvor skolens tilsyn begynder. Det forventer vi vil kunne fordele ankomsttrafikken over 30 minutter i stedet for som hidtil 10 minutter.

 

Der arbejdes nu inden for en kort tidshorisont på at få etableret mere entydig skiltning med anvisning af ind- og udkørsel, ensretning og  "kiss-and-ride"-område. For at skabe bedre oversigt er der etableret en midlertidig lysmast på området ved overgangen mellem cykelsti fra kanalen og til ankomstområdet.

   

Løsninger efter ombygningen

I forhold til at sikre oversigt er der i skoleprojektet indarbejdet flere lyskilder på det nye indgangsparti, som vil blive friholdt for kørsel med vejbomme ved overgangen fra P-pladsen lige før stien fra Kanalen.

 

I forbindelse med udviklingen af byggeprojektet Gilleleje Læringsområde var der i processen undersøgelser vedrørende trafikale forhold ved skolen på Parkvej. Undersøgelserne medførte en række forslag som bl.a. har til formål, at forbedre de trafikale forhold og øge sikkerheden for de bløde trafikanter.

 

Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater indgik der en trafikoption i udbuddet af læringsområdet. Der blev i budgetaftalen for 2018-2021 aftalt, at trafikoptionen skal indfries. På den baggrund pågår nu en proces i forvaltningen, hvor mulighederne indbefatter forbedring af oversigtsforhold ved krydsning mellem veje og stier, forbedret skiltning for mere smidig trafikafvikling, svingbaner m.m. De trafikmæssige tiltag planlægges udført, når ombygningen af skolen er tilendebragt.

 

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

 

Fraværende: Betina Sølver.

16. Kapacitet på dagtilbudsområdet i Gilleleje

Sagsnummer: 28.00.00-A00-614-18


Resume

Udvalget Børn og Familie får sagen til orientering. Sagen handler om kapaciteten på dagtilbudsområdet i Gilleleje.


Sagsfremstilling

Baggrund

På Byrådets møde den 25. juni 2018 blev der truffet beslutning om at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet i Gilleleje. I september 2018 blev det besluttet, at Langdraget skulle lukke pr. august 2019.

Sagen fremlægges i sammenhæng med dialogmødet den 7. februar 2019 mellem Udvalget Børn og Familie, borgere/forældre og institutionens ledelse.

 

Sagens forhold

Gilbjerg Børnehuse består af afdelingerne Birkevang, Hestehaven og Langdraget. Der er pr. januar 2019 indskrevet i alt 61 vuggestuebørn og 123 børnehavebørn i de tre huse. Normeringen er 72 vuggestuebørn og 152 børnehavebørn. Den fysiske maksimale kapacitet, som er vurderet af ledelsen, udgør 78 vuggestuebørn og 186 børnehavebørn.

 

 

Januar 2019 (3 huse)

December 2019 (2 huse)

Antal indskrevne og venteliste i alt

 

 

Vuggestue

61

75

Børnehave

123

111

Normering (ønskesituation)

 

 

Vuggestue

72

60

Børnehave

152

110

Fysisk max (leders vurdering)

 

 

Vuggestue

78

64

Børnehave

186

136

 

Pr. december 2019, efter lukning af Langdraget, er det forventningen, at der vil være et pres på antallet af vuggestuepladser i Gilbjerg Børnehuse, mens der forventes at være kapacitet til børnehavebørnene. I forhold til normeringen er det forventningen at der vil mangle 15 vuggestuepladser, mens der i forhold til den fysiske maksimale kapacitet vil mangle 11 vuggestuepladser.

 

Alle nuværende børn i Langdraget vil blive tilbudt plads i Birkevang eller Hestehaven. Derudover vil en del børn på ventelisten kunne få tilbudt plads i Gilbjerg Børnehuse. For nogle børn på ventelisten og for nogle tilflyttere kan det blive nødvendigt at anvise plads i en anden institution i distriktet eller i nabodistriktet.Der er i flere omkringliggende institutioner ledig kapacitet til disse børn. For forældrene vil det kunne betyde, at ikke alle får opfyldt deres 1. prioritet for valg af institution.

 

Som det ser ud nu, er der således op til 15 vuggestuebørn, der ikke vil kunne få plads i Gilbjerg Børnehuse ultimo 2019. Det præcise tal afhænger af antal udmeldelser og tilflytninger, hvorfor udviklingen følges tæt. Endelig afhænger situationen af, hvorvidt der gøres andre tiltag, som fx etablering af flere dagplejepladser og bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet i Gilleleje. Nedenfor opstilles en række handlemuligheder.

 

Handlemuligheder

 • Udnytte ledig kapacitet i andre institutioner i distriktet eller nabodistriktet
 • Undersøge muligheden for at ansætte flere dagplejere i Gilleleje
 • Undersøge om den eksisterende kapacitet kan udnyttes bedre/anderledes, herunder revurdering af den fysiske kapacitet eller omdannelse af fællesrum til grupperum
 • Mere fleksibel udnyttelse ved ændring af børnehavegruppe til vuggestuegruppe, etablering af en 2-4 års stue, en skovgruppe for børnehavebørn eller en skolegruppe for de ældste børn
 • Overflytning fra vuggestue til børnehave ved 2 år og 10 måneder, men hvor den nuværende økonomiske tildeling fortsætter indtil barnet fylder 3 år

 

Flere af de opstillede handlemuligheder vil skulle besluttes i samarbejde med institutionsledelsen.

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

Ad. 1: Udvaget besluttede, at sagen genoptages som beslutningspunkt på et ekstraordinært møde i udvalget, fredag d. 8 marts kl. 16.00. Inden undersøges det om befolkningsprognosen er fuldt opdateret med seneste tendenser, aktuelt børnetal og boligbyggeri.

 

Derudover rejses på næste ordinære møde en beslutningssag om anvisningsregler til dagtilbud, således at der kan tages højde for, at børn i et lokalområde er sikret en plads i eget lokalområde, såfremt forældrene ønsker dette.

 

Fraværende: Betina Sølver.

 

17. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

 • Orientering om status på udmøntning af besparelser
 • Orientering om status/udvikling på det specialiserede børneområde
 • Orientering om sager på vej til behandling i udvalget på kommende møder

Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ad.1: Taget til efterretning.

 

I forhold til orientering om status på udmøntning af besparelser blev det besluttet, at der på næste ordinære møde i udvalget skal gives en mere udførlig orientering om nr. 4 , erstatning af udvidet åbningstid med tilskud til privat børnepasser.

 

Udvalget besluttede, at der skal arrangeres temamøde med forældregruppe til børn med særlige behov i Gribskov Kommune.

 

Der blev orienteret om proces for trivselsmåling.

 

Mødestart: 17.00

Møde slut: 20.03

 

Fraværende: Betina Sølver.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen