Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Idrætsrådet

Onsdag den 27-02-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Sagsnummer: 18.15.00-G01-6-18


Resume

Idrætsrådet godkender dagsordenen samt referat fra sidste Idrætsrådsmøde.


Administrationen indstiller til Idrætsråde

at godkende dagsordenen samt referat fra Idrætsrådets møde den 04. december 2019.


Beslutning

 Godkendt.

Fraværende: Erling Marcussen.

2. Meddelelser

Sagsnummer: 18.15.00-G01-8-18


Resume

Idrætsrådet behandler punktet meddelelser.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet.

at tage orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for meddelelser, medtages det under dette punkt.

 


Beslutning

 Mai Smedegaard bød de to nye medlemmer i Idrætsrådet, Maja Sørensen og Ole Thomsen velkommen til Idrætsrådet. Der var en præsentation af rådets øvrige deltagere.

 

Marianne Christensen orienterede om, at Sally Schlicting fra Søborggård Rideklub er valgt ind i arbejdet med Nordsjællands Nationalparkråd efter indstilling fra Idrætsrådet. I den anledning vil Sally Schlicthing gerne mødes med Idrætsrådet. Det aftales nærmere, hvornår det skal det være.

Sundhedspolitik sendt i høring bl.a. i Idrætsrådet. Marianne Christensen og Mai Smedegaard skriver et et kort høringssvar fra Idrætsrådet.

 

Fraværende: Erling Marcussen.

 

3. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

Sagsnummer: 18.15.00-A00-2323-18


Resume

Idrætsrådet får meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i dette punkt.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at tage orienteringen til efterretning


Sagsfremstilling

Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

Nyt fra FI

 


Beslutning

 Mette Larsen orienterede fra Udvalget for Forebyggelse og Idræt fra januarmødet.

Susanne Jørgensen orienterede om mail fra Annisse Idrætsforening, brug af klublokale i Bjørnehøjhallen

Orientering om administrationens tælleuger. Der har været optælling af idrætsudøvere i de kommunale haller mandag, onsdag og fredag i uge 6 samt tirsdag og torsdag i uge 8. I de selvejende haller har der været optælling iuge 3. Der arbejdes videre med materialet.

Fraværende: Erling Marcussen.

 

4. Valg af ny suppleant til bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling

Sagsnummer: 18.15.30-A30-2-18


Resume

Idrætsrådet behandler sagen for at udpege en repræsentant fra rådet, som kan indtræde i Gribskov Elite og Talentudviklings bestyrelse.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:
 1. at udpege en repræsentant, som kan indtræde som suppleant i Gribskov Elite og Talentudviklings bestyrelse.

 


Sagsfremstilling

Gribskov Elite og Talentudvikling er en forening, der blev stiftet i 2012.
I 2011 bevilgede det daværende Kultur- og idrætsudvalg 500.000 kr. til eliteidrætten i Gribskov Kommune. Der blev udarbejdet kriterier for, hvem og hvordan idrætsforeninger med eliteidrætsudøvere kunne indstille kandidater til at indgå i Gribskov Elite og Talentudvikling.

Gribskov Elite og Talentudvikling har en bestyrelse, der varetager opgaverne på eliteområdet i Gribskov Kommune.

Idrætsrådet har en repræsentant og en suppleant i Gribskov Elite og Talentudviklings bestyrelse, som vælges for en 4 årig periode.

 

Der blev på Idrætsrådets møde den 1. marts 2018 valgt en repræsentant fra Idrætsrådet til at indgå i bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling. Der blev ligeledes valgt en suppleant fra Idrætsrådet; men denne er imidlertid udtrådt af rådet. Derfor skal der vælges en repræsentant fra Idrætsrådet, som kan indtræde som suppleant i Gribskov Elite og Talentudviklings bestyrelse i perioden fra nu og frem til udgangen af 2021.

 


Lovgrundlag

Gribskov Elite og Talentudviklings foreningsvedtægt § 10.

 


Økonomi

Der er ingen økonmiske konsekvenser forbundet med valget.


Beslutning

 Jeanette Jensen valgt som suppleant til Gribskov Elite og Talentudviklings bestyrelse.

Fraværende: Erling Marcussen.

 

5. Udpegning af 1 repræsentant fra Idrætsrådet tl at indgå i udvalget, der skal stå for uddeling af eliteidrætslegat/hædersgave

Sagsnummer: 18.10.15-A00-3-18


Resume

Idrætsrådet behandler sagen for at træffe beslutning om udpegning af 1 repræsentant fra Idræsrådet til at indgå i gruppen, der tildelter atleter tilskud fra Gribskov Elite og Talentudvikling


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at udpege en repræsentant, der skal indgå i gruppen, der behandler og tldeler puljens midler.


Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 250.000 kr. årligt til elite- og talentarbejdet i kommunen fra 2019. Gribskov Elite og Talentudvikling modtager heraf 150.000 kr. til drift af aktiviteter.

Det resterende beløb på 100.000 kr. øremærkes til en pulje til eliteidrætsudøvere.

 

Bestyrelsen i Gribskov Elite og Talentudvikling har sammen med administrationen udarbejdet forslag til retningslinier for puljen til eliteidrætsudøvere. Forslaget har i januar måned været behandlet og godkendt i Udvalget for Forebyggelse og Idræt.

Det er besluttet, at der nedsættes en gruppe, der varetager opgaven med at behandle ansøgninger til puljen. Gruppen består af 2 repræsentanter fra bestyrelsen i Gribskov Elite og Talentudvikling, 2 repræsentanter for Udvalget for Forebyggelse og Idræt samt 1 repræsentant fra Idrætsrådet.

 

På mødet skal Idrætsrådet udpege en repræsentant, som skal indgå i gruppen, der behandler og tildeler puljens midler.


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Styrelsesvedtægt § 15 stk. 2.


Økonomi

Der er afsat 100.000 kr. i en pulje til eliteidrætsudøvere under Gribskov Elite og Talentudvikling.


Beslutning

 Lene Sølyst Hjerl udpeget til at indgå i gruppen, der tildeler atleter tilskud fra Gribskov og Talentudvikling.

Fraværende: Erling Marcussen.

Bilag

6. Udvikling af idræsfaciliteter omkring Gilbjergskolen afdeling Parkvej

Sagsnummer: 04.08.00-G01-3429-18


Resume

Idrætsrådet behandler Vision og helhedsplan for udvikling af idrætsfaciliteter omkrign Gilbjergskolen afdeling Parkvej.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at udpege repræsentanter fra Idrætsrådet til at indgå i arbejdsgruppen.


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet igangsatte i juni måned 2017 en proces, som skulle afdække ideer og ønsker til udvikling af idrætsfaciliteterne omkring Gilbjergskolen, afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub.

 

Sagens forhold

En tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra relevante centre i kommunen samt fra Gilbjergskolen og fra en række foreninger i Gilleleje Boldklub har arbejdet med opgaven.

 

Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at:

 • igangsætte arbejdet med at udarbejde en samlet visions- og helhedsplan for idrætsområdet i Gilleleje
 • afdække ideer og ønsker til udviklingen af idrætsfaciliteter i Gilleleje
 • koble de indsamlede ønsker med projekt Gilleleje Læringsområde
 • prioritere ideer og ønsker

 

Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder samt været på rundvisning på stedet i Gilleleje.

 

Der er indsamlet ideer og ønsker fra både skolen og idrætsforeningerne, og arbejdsgruppen har foretaget en fælles prioritering. Gruppens prioritering har taget udgangspunkt i, hvor behovet er størst, samt hvor der er tiltag, som både skole og idrætsforeninger opnår forbedringer ved.

 

Arbejdsgruppens overordnede betragtninger

Overordnet set vurderer gruppen, at der er behov for flere m2 til at dyrke idræt på i og omkring Gilleleje Læringsområde. Der er på nuværende tidspunkt stor benyttelse af faciliteterne, og når udskolingen flytter fra Rostgårdsvej, vil der blive endnu større pres på faciliteterne.

Arbejdsgruppen ønsker at holde fokus på helhedsperspektiverne for et kommende Gilleleje Idrætscenter. Det er vigtigt, at der tænkes i visioner for et fremtidigt idrætsområde, samtidig med at det vurderes, hvad der kan skabes for de 6 mio. kr., som er afsat i budgetaftalen for 2018-2021.

 

Udover de prioriterede ønsker er der et stort ønske om etablering af endnu en hal i området.

Det er vigtigt, at der tænkes fondsansøgninger ind i den økonomiske planlægning.

 

Forslag om udarbejdelse af helhedsplan

Det foreslås, at der udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af idrætsfaciliteter for området i Gilleleje. Det foreslås ligeledes, at der hentes professionel hjælp til at udføre opgaven. Udviklingen af de nuværende idrætsfaciliteter er sket igennem mange år i form af knopskydninger, og der er nu behov for at se området som et samlet område for at få mest ud af den kommende udvikling. Administrationen har været i dialog med en virksomhed, som kan udføre opgaven på en måde, der lægger sig op ad den måde, vi indtil nu har arbejdet på, nemlig med en stor grad af involvering af de forskellige interessenter. Virksomheden vil derudover kunne hjælpe i forhold til eventuel fondsansøgning.

 

Der har været afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor den pågældende virksomhed har fremlagt sit forslag til proces for udarbejdelse af en visions- og helhedsplan, og arbejdsgruppen anbefaler, at helhedsplanen udarbejdes.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at en visions- og helhedsplan vil kunne kvalificere de kommende beslutninger omkring konkrete tiltag i området. En helhedsplan vil kunne hjælpe til, at vi kan arbejde med et længere perspektiv samtidig med, at vi kan sætte mindre projekter i gang, og dermed skabe hurtige resultater uden at ødelægge fundamentet for en større og længerevarende plan.

 

Samtidig vil en professionelt udarbejdet visions- og helhedsplan kunne anvendes ved fremtidig fondsansøgning, som vil være nødvendig, hvis de større ønsker skal kunne realiseres.

Administrationen anbefaler ligeledes, at Gilleleje Hallen involveres i det videre arbejde. Gilleleje Hallen er en del af idrætsfaciliteterne i Gilleleje og bør indgå i den samlede vurdering af en fremtidig visions- og helhedsplan. 

 

Kommende møde og workshops

Der afholdes den 18. marts 2019 et cafemøde.

Der afholdes 2 workshops, som er fastsat til den 09. april 2019 og den 09. maj 2019.

 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Idrætspolitik fra 2013.


Beslutning

 Bjarne Frølund og Ole Thomsen udpeget til at indgå i arbejdsgruppen til udvikling af idrætsfaciliteter omkring Gilbjergskolen afdeling Parkvej.

Fraværende: Erling Marcussen.

7. Økonomi Idrætsrådet 2019

Sagsnummer: 18.15.30-A30-2-18


Resume

Sagen handler om Idrætsrådets økonomi / budget for 2019


Administrationen indstiller til Idrætsrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning.
 2. at beslutte, hvilket beløb der skal afsættes til Materialepuljen i 2019 ud fra beløbet under Idrætsrådspuljen
 3. at beslutte, hvem der evt. skal indgå i arbejdsgruppe, der skal behandle ansøgninger i Materialepuljen
 4. at beslutte, om der skal være en Stævne- og Eventpulje for Idrætsrådet -
 5. hvis JA, skal der udarbejdes kriterier for puljen, og der skal afsættes beløb - og en mindre arbejdsgruppe skal nedsættes

 


Sagsfremstilling

Idrætsrådets budget for 2019 - vær obs på, at nogle af beløbene deles med Kulturrådet.

 

Økonomisk oversigt 2019 Idrætsrådet

 

 

 

 

Budget

(netto)

Kulturråd/Idrætsråd administration, mødeafholdelse, kurser mv.

39.505

Idrætsrådspulje

320.308

Idrætspas - administeres administrativt

82.363

Pulje vedlighold baner - fordeles af det grønne udvalg

213.539

Aktivitetstilskud - deles med Kulturrådet

2.065.427

Lokaletilskud frivillige foreninger - deles med Kulturrådet

3.389.573

Udviklingspulje - deles med Kulturrådet

59.379

 

 

I alt

6.170.094

 

MATERIALEPULJE 2019:

Idrætsrådet skal beslutte hvilket beløb, der skal afsættes til Materialepuljen i 2019.

Beløbet står i budgettet som Idrætsrådspulje og indeholder 320.308 kr i 2019.

 

Fristen for ansøgninger i Materialepuljen er 1. maj 2019. Administrationen udsender brev til samtlige idrætsforeninger i starten af marts måned 2019.

Ansøgninger om Materialetilskud foregår via www.aktivgribskov.dk

 

Der skal nedsættes en mindre arbejdsgruppe (gerne 3 personer), der skal behandle ansøgninger, der kommer ind fra idrætsforeningerne.

Arbejdsgruppen gennemgår indkomne ansøgninger og udarbejder forslag, der skal behandles på Idrætsrådets møde den 11. juni 2019.

Idrætsrådets fordeling af Materialepuljen skal endeligt godkendes af Idrætsrådet, idet kompetencen er uddelegeret til rådet.

Administrationen indkalder til møde i maj måned.

 

Stævne- og Eventpulje 2019:

Idrætsrådet skal beslutte, om der fra 2019 skal være en Stævne- og Eventpulje, hvor idrætsforeninger kan søge om tilskud til stævner og events.

Idrætsrådet skal beslutte hvilket beløbet, der skal afsættes fra Idrætsrådspuljen til formålet, såfremt rådet beslutter sig for en sådan pulje - lige som der skal nedsættes en mindre arbejdsgruppe, der skal udarbejde kriterier for puljens anvendelse m.v.

Kriterierne skal godkendes af Idrætsrådet, inden en sådan pulje kan træde i kraft. Forslag til kriterier behandles på Idrætsrådets møde den 11. juni 2019.

Administrationen indkalder til møde i maj måned.

 


Økonomi

Idrætsrådets budget for 2019 er på 6.170.094 kr. - vær obs på, at nogle af beløbene deles med Kulturrådet.

Idrætsrådspuljens budget for 2019 er på 320.308 kr.

 


Beslutning

 1. Taget til efterretning.

2. Hele beløbet i Idrætspuljen, 320.308 kr. afsættes til Materialepuljen i 2019.

3. Arbejdsgruppen til fordeling af Materialepuljen 2019: Mai Smedegaard, Bente Knudsen og Jeanette Jensen.

4. Nej til Stævne- og Eventpulje for Idrætsrådet. Ansøgninger løftes op til drøftelse i Udvalget for Forebyggelse og Idræt

5. Udgår.

Fraværende: Erling Marcussen.

8. Nye retningslinier lokaletilskud, Rideklubber

Sagsnummer: 18.15.00-G00-1-19


Resume

Idrætsrådet får forelagt sagen, som handler om nye retningslinier lokaletislkud, Rideklubber


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde nye retningslinier lokaletilskud, Rideklubber


Sagsfremstilling

Retningslinier for lokaletilskud har været behandlet i Udvalget for Forebyggelse og Idræt og i Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Her blev der fremsat forslag om omfordeling af budgetmidler fra aktivetstiulskudskontoen til lokaletilskudskontoen.

Beslutningen i Udvalget for Forebyggelse og Idræt var: At punktet fik afslag.

Beslutningen i Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi var: Punktet blev taget af dagsordenen og sendt tilbage til Administrationen, som skulle undersøge, hvordan det gøres i andre kommuner.

 

Administrationen har undersøgt, hvordan der gives tilskud i andre kommuner i hovedstadsregionen særligt til rideklubber. De fleste af de kommuner, som har svaret (19 kommuner) regulerer for aktivitetstimer og giver kun tilskud til børn og unge under 25 år, som r Folkeoplysningslovens miniumskrav. Enkelte kommuner giver særligt tilskud til rideklubber eller har kommunal rideklub.

 

Administrationen skal i samarbejde med Idrætsrådet udarbejde forslag til nye retningslinier lokaletilskud, Rideklubber, hvorfor der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der kan varetage denne opgave.

Derudover skal der afholdes et fællesmøde med kommunens rideklubber.

 

Proceduren for arbejdet vil blive således:

På Idrætsrådets møde den 27. februar 2019 nedsættes arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til retningslinier lokaletilskud, Rideklubber

Møde med rideklubber afholdes i 28. februar 2019.

Arbejdsgruppen udarbejder forslag til retningslinier lokaletilskud, Rideklubber i løbet af april måned.

Arbejdsgruppens forslag forelægges Idrætsrådet på møde den 11. juni 2019

Forslag videresendes til endelig godkendelse på Udvalget for Forebyggelse og Idræts møde den 13. august 2019

Forslag videresendes til endelig godkendelse på Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi den 20. august 2019


Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens § 25


Beslutning

 Marianne Christnsen, Mai Smedegaard og Ole Thomsen indgår i arbejdsgruppe, der skal udarbejde nye retningslinier for lokaletilskud for Rideklubber. Der afholdes møde med rideklubberne den 28.02. 2019, hvor de tre udpegede repræsentanter deltager.

Fraværende: Erling Marcussen.

9. Samskabelsescase Idrætsområdet

Sagsnummer: 00.16.00-G01-2-19


Resume

Idrætsrådet behandler sagen om Samskabelsescase på Idrætsområdet


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at drøfte processen for samskabelsescase på Idrætsområdet

at tage stilling til, hvem der skal indgå i casen

at udpege  et antal repræsentanter fra Idrætsrådet til casen


Sagsfremstilling

Udvalget for Forebyggelse og Idræt har lige som alle andre fagudvalg skullet arbejde med mindst et samskabelsesforsøg i løbet af 2018 og 2019. Det er op til det enkelte udvalg at beslutte, hvad de vil samskabe om, hvem der skal indgå, og om det skal omfatte myndighed med videre. Udvalget skal nu drøfte og vælge den eller de cases, de gerne vil bringe i spil i arbejdet med at opbygge erfaringer med samskabelse.

 

Tilgang til samskabelse

Temaudvalget Strategi og Samskabelse 2030 arbejder sig hen i mod en tilgang til samskabelse forstået som "Sammen skaber vi de bedste løsninger". I det ligger, at kommunen, borgere, virksomheder eller foreninger på lige fod samarbejder for at skabe de bedste løsninger. Opgaven kan være at definere, hvad problemet er og/eller finde og realisere løsninger på almen kendte problemer. Det skal ske i et ligeværdigt samarbejde, og kommunen må ikke på forhånd have den færdige løsning i skuffen.

 

Samskabelse kan indgå som del af en større opgave, hvor der samskabes om udvalgte dele, eller det kan være det hele. Det er også muligt at vælge en samskabelsescase, som allerede er i gang. Det vigtigste er, at samskabelsescasen lever op til nedenstående kriterier.  

 

Rammme og kriterier for valg af cases

Rammen for valg af cases er:

 

 • En indsats, udfordring eller projekt, der egner sig til at lave samskabelse omkring
 • Det kan være det hele eller elementer, der samskabes om, hvor det vigtigste er, at der ikke på forhånd er en færdig løsning
 • Samarbejdet kan foregå ligeværdigt mellem deltagerne
 • Ideen/initiativet til det, der samskabes om, må meget gerne komme fra borgere, virksomheder eller foreninger, men kan også være på kommunens initiativ
 • Casen skal kunne sættes i gang i løbet af 2019, men skal ikke nødvendigvis kunne afsluttes i 2019. Temaudvalget skal dog kunne indsamle nogle erfaringer fra casen inden udgangen af 2019
 • Ud over kommunen skal der være borgere, virksomheder eller foreningsrepræsentanter med i arbejdet
 • Valg af type af samskabelsescase - hvilke rolle skal kommunen have i forhold til øvrige aktører - se typologier nedenfor
 • Formålet med casen kan være bredt - f.eks. forebyggelse, serviceforbedringer, styrkelse af lokalsamfund, udvikling, kapacitetsopbygning, besparelser, effektiviseringer eller lignende.

 

Formålet er at indhente mest mulig viden om, hvad samskabelse kan bidrage med, og hvilke opmærksomhedspunkter der er forbundet med arbejdsformen. Temaudvalget vil i slutningen af 2019 samle op på de erfaringer, som kommunen har fået med samskabelse og efterfølgende komme med en anbefaling til en fælles forståelse af, hvordan vi arbejder med samskabelse i Gribskov Kommune.

 

 

Udvalget for Forebyggelse og Idræt har i deres januarmøde besluttet, at samskabelsescasen skal være: Bedre udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter incl. skolernes, både i dag- og aftentimerne til glæde for alle.

 

Tovholder: På samskabelsescasen for Idrætsområdet er Mette Larsen udpeget som tovholder.

 

På mødet skal det drøftes, hvilken proces, der skal benyttes til casen.

Der skal også tages stilling til, hvilke repræsentanter, der skal indgå i casen udover repræsentanter fra Idrætsrådet. Her tænkes bl.a. på idrætsforenignerforeninger, skoler, halfordelere incl. selvejende haller og administrationen.

 


Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) § 17 stk. 4.


Beslutning

 Processen for samskabelsescase på idrætsområdet blev drøftet.

I casen skal følgende indgå: Repræsentanter fra skolerne, de selvejende haller, idrætsforeningerne og Idrætsrådet

Fra Idrætsrådet blev Mai Smedegaard og Ole Thomsen udpeget til at indgå i casen.

Når Idrætsrådets Dialogmøder i marts måned har været afholdt udsendes invitation til til førset møde om casens indhold m.v.

 

Fraværende: Erling Marcussen.

10. Halfordelingsmøder 2019 og Idrætsrådets dialogmøder

Sagsnummer: 18.15.00-G07-1-18


Resume

Idrætsrådet får forelagt oversigt over halfordelingsmøder for 2019 og Idrætsrådets Dialogmøder. Der vil være et oplæg omkring forebyggelse.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at gennemgå oversigten med datoerne for halfordelingsmøderne med henblik på eventuelle ændringer og tilføjelser

at tage orienteringen omkring forebyggelse til efterretning

at have et orienteringspunkt med på Dialogmøderne, som omhandler Udvalget for Forebyggelse og Idræts Samskabelsescase


Sagsfremstilling

Idrætsrådet har tidligere fastsat datoerne for forårets halfordelingsmøder og Idræsrådets Dialogmøder. Der vil på mødet være en gennemgang af datoerne/møderne og repræsentanterne fra Idrætsrådet.

Da der nu er nye personer i Idrætsrådet, vil det være muligt at ændre og tilføje flere personer på de enkelte møder.

  

Der er frist for indsendelse af ønsker for haltider for sæsonen 2019/2020 den 1. marts 2019. Lokalegodkenderne sender forslag til fordeling i hallerne til administrationen, som så videresender det til Idrætsrådets repræsentanter ved de forskellige halfordelingsmøder.

 

For at give Idrætsrådets medlemmer størst mulig indsigt i det første emne på Dialogmødet omkring forebyggelse, har vi fået Flemming Larsen, Idræt og Folkeoplysning til at komme på mødet og give en orientering om emnet.

 

På Dialogmøderne er der også et punkt på emnelisten, som omhandler samarbejde omkring budet og anlægsarbejde. Her kan idrætsforeningerne orientere om kommende anlægsarbejder, der evt. er på tegnebrættet

Disse anlægsarbejder samles sammen efter Dialogmøderne og præsenteres for Idrætsrådet på april-mødet.

 

Sluttelig skal Dialogmøderne omhandle valg af Samskabelsescase på idrætsområdet.


Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens kapitel 6 § 21.


Beslutning

 Oversigten over Idrætrådets medlemmer på foredelingsmøderne/Dialogmøderne blev gennemgået og ajourført.

Flemming Larsen deltog i dette punkt. Materiale udarbejdes som repræsentanterne fra Irætsrådet kan have med ud. Orienteringen taget til efterretning.

Samskabelsescase tages med ud til Dialogmøderne, hvor der sættes fokus på bedre udnyttelse af idrætsfaciliteterne.

Fraværende: Erling Marcussen.

 

Bilag

11. Fremtid i Vejby Idrætsforening

Sagsnummer: 18.15.08-A00-2-19


Resume

Idrætsrådet får forelagt fremtidsforslag for Vejby Idrætsforening


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at drøfte fremsendte fremtidsforslag for Vejby Idrætsforening og evt. give udtalelse til forslaget, som skal videresendes til behandling i Udvalget for Forebyggelse og Idræt


Sagsfremstilling

Formanden for Vejby Idrætsforening, Niels Jørgen Larsen har fremsendt fremtidsforslag til Idrætsrådet for Vejby Idrætsforening.

Der er udarbejdet beskrivelse og skitseforslag for området i og ved Vejby Idrætsforening.

 

Idrætsrådet har ofte meldt ud til foreningerne, at de meget gerne vil orienteres og have forslag tilsendt fra idrætsforeningerne, når der er større ting undervejs. Dette har Vejby Idrætsforening netop gjort.

 

Der er et punkt på Idrætsrådets Dialogmøder, hvor idrætsforeningerne har mulighed for at orientere om kommende tiltag i deres foreninger. Dette materiale samles sammen og præsenteres for Idrætsrådet på april-mødet.

Efter behandling i Idrætsrådet, vil en samlet oversigt blive forelagt Udvalget for Forebyggelse og Idræt.


Beslutning

 Fremtidsforslag for Vejby Idrætsforening blev gennemgået. Der samles op på lignende tiltag fra idrætsforeningerne på Dialogmøderne. Til fællesmødet/Idrætsrådsmødet den 29. april 2019 medtages emnet. Fristen for udarbejdelse af samlet dokument er fastsat til den 15. april 2019. Det blev anbefalet at undersøge mulighederne i DGI & DIF's foreningspulje.

Fraværende: Erling Marcussen.

12. Tisvilde Tennis - ansøgning om padelanlæg

Sagsnummer: 04.08.10-G00-1-19


Resume

 Idrætsrådet behanlder sagen for at tage stilling til en ansøgning fra Tisvilde Tennis om opførelse af en ny padeltennisbane.

 


Administrationen indstiller til Idræsrådet

at afgive evt. kommentarer til Udvalget for Forebyggelse og Idræt.


Sagsfremstilling

Baggrund

Tisvilde Tennis har fremsendt en ansøgning om at opføre en udendørs padeltennisbane.

Padeltennis er en meget hastig voksende og poplær sport, som er en blanding af tennis og squash og et spil for alle aldersgrupper.

 

Faktuelle forhold

Tisvilde Tennis er en afdeling under Tisvildeleje Gymnastikforening (TGF) og er kommunens største tennisklub med ca. 600 aktive medlemmer og har gennem de sidste år oplevet en medlemsfremgang.

 

Tisvilde Tennis har 6 tennisbaner på Godhavn Idrætsanlæg og 1 gl. tennisbane ved Tislvilde Idrætshus. Med den medlemsfremgang som Tisvilde Tennis har haft de senere år, er det nødvendigt at tænke i anlæg af en ekstra bane, som meget gerne må være en padeltennisbane, da den også henvender sig til mindre erfarende tennisspillere.

 

Tisvilde Tennis vil gerne anlægge en padeltennisbane, da den kan få nye i gang og henvender sig også til børn og unge samtidig med at det er en god familie sport.

 

 Tisvilde Tennis vil gerne lave samarbejde med skolerne i kommune uden for højsøsonen, således at padeltennis kan blive introduceret for kommunens skolebørn.

 Tisvildeleje kommer endnu mere på det aktive Nordsjællandske landkort med den første padeltennisbane.

 

Padeltennisbanen ønskes anlagt ved siden af de nuværende tennisbaner, hvor der i dag er fodboldbane. Hele Godhavn Idrætsanlæg er lånt ud til Tisvildeleje Gymnastik Forening og Tisvilde Hegn Orienteringklub. Tisvilde Tennis og Tisvilde Hegn Orienteringsklub har fælles klubhus på arealet.

Der er ingen fodboldklubber, der anvender Godhavnsanlægget fast og derfor ligger banerne for det meste uden aktiviteter.

Sankt Helene Centeret anvender lejlighedsvis også fodboldbanerne, da der er indgået en aftale mellem TGF og Sankt Helene Centeret, at der er anlagt tennisbaner på Naturstyrelsens grund mod at Sankt Helencenteret kan anvende Tennisbaner og Fodboldbaner, når der er ledigt. Ved opførelse af padeltennisbane vil der stadig være mulighed for 11 mands fodbold, da selve baneanlægget er større end en fodboldbane.

 

Tisvilde Tennis har været i dialog med Sankt Helenecenteret og de ser ingen udfordringer i, at der bliver anlagt en padeltennisbane.

 

Tisvilde Tennis har ikke likviditet til at anlægge padeltennisbanen for egne midler. En padeltennisbane koster 515.000 kr. at anlægge og Tisvilde Tennis har selv 200.000 kr., de kan lægge i projektet.

De mangler dermed 315.000 kr. som de har mulighed at få finansieret via lån i deres bank og hos DIF. Disse lån kræver en lånegaranti fra Gribskov Kommune.

 

Administrations vurdering og anbefaling

Administrations vurdering er, at det vil være rigtigt godt at anlægge en padeltennisbane på Godhavnsanlægget i Tisvilde.

Det skaber nye aktiviteter for tennisklubbes nuværende og kommende medlemmer.

 

Administrationen anbefaler, at Udvalget for forebyggelse og Idræt giver et tilskud på 50.000 kr. fra idrætspuljen og giver tilladelse til opførsel af en padeltennisbane på det Gribskov Kommune areal, som er lånt ud til TGF og Tisvilde Hegn Orienteringsklub.

Administrationen anbefaler ligeledes at udvalget, for Forebyggelse og Idræt anbefaler Økonomiudvalget at give lånegranti.

 


Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.


Økonomi

Tilskud fra idrætspuljen på 50.000 kr.

  


Beslutning

 Idrætsrådet udtrykte, at det er et nyt og godt initiativ, som sendes videre til behandling i Udvalget for Forebyggelse og Idræt. Dog anbefales det at søge tilskud i DGI & DIF's foreningspulje.

Fraværende: Erling Marcussen og Jeanette Jensen.

13. E-Sport, ansøgning fra Helsinge Fodbold

Sagsnummer: 18.20.00-A00-3-18


Resume

Idrætsrådet behandler sagen for at afgive kommentar til Udvalget for Forebyggelse og Idræt, når sagen behandles dér. Sagen handler om ansøgning om tilskud til opstart af E-Sport i Helsinge Fodbold

 


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at afgive kommentarer til Udvlaget for Forebyggelse og Idræt i forbindelse med behandling af ansøgningen fra Helsinge Fodbold.


Sagsfremstilling

Baggrund

Helsinge Fodbold har fremsendt ansøgning om tilskud til opstart og etablering af E-Sport i Helsinge.

 

Sagens forhold

Ansøgningen indeholder beskrivelse af Helsinge Fodbolds ideer og tanker samt budget bag projektet.  

Foreningens motivation for at etablere E-Sport i Helsinge er bl.a., at rigtig mange, især drenge, sidder hjemme foran en skærm, hvor de finder glæde og morskab i den internet-baserede spilleverden. En del af disse vil have godt af et tilbud med fællesskab, der sammen med socialisering og tilhørsforhold i en forening, vil være med til at danne dem som hele mennesker.

 

Foreningen tror på, at de kan facilitere en E-Sportsklub under Helsinge Fodbold.


Helsinge Fodbold vil gerne kombinere E-Sporten med fysisk aktivitet. Foreningen mener, at sport og spil er en god kombination af tilhørsforhold, fysisk aktivitet og engagement i en forening i fritiden.

Der findes lokale i Helsinge Hallerne, hvore aktiviteten kan etableres.

 

Foreningen har følgende plan for 2019:

1. Lokalerne finder Helsinge Fodbold en aftale med Helsingehallerne om.

2. Udstyr skal engangs-financieres. Etablering og indkøb ca. 45.000,-kr.

3. Drift: Der betales medlemskontingent for spillerne, der skal dække fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse, såsom Internet, software og hardware samt lokale og E-træner.

4. Egenfinasiering: Helsinge fodbold stiller en gang ugentligt løbe- og fodboldtræner til rådighed for fysisk aktivitet/boldlege, som bliver en fast del af forventningerne til medlemmerne.

5. Klubben skal være medlem af E-sportsforeningen under DBU.

6. Klubbens medlemmer hører til Helsinge Fodbolds medlemsafdeling, og får stemmeret og deltagelse til Generalforsamling i forhold til klubbens vedtægters paragraf om Esport.

7. Klubben skriver de alm. forordninger for Esportsdelen ind i vedtægterne.

Esportsdelen kommer organisatorisk og dermed også etisk/juridisk ind under HSI, hvor også Helsinge Fodbold er placeret.

8. Enhver træner eller lign. ansat i Esports-afdelingen, skal være underlagt krav om børneattest, på linje med ansatte i Helsinge Fodbold.


BUDGET:

6 stk gamerstole, 3 til hvert hold, træner og to spillere, 6 x 2.350,-kr ..........=   14.100 kr.

1 stk storskærm, for tilskuere og holdspillere, 65” Samsung skærm...........=   11.900 kr.

2 stk PS4 inkl. FIFA 19 og licenser, 2 x 3.499,-kr  ....................................=     6.998 kr.

1 stk PS4 PRO, i reserve til de to andre, 1 x 3.119,-kr................................=    3.119 kr.

3 stk gamer-skærme, den ene i reserve, 3 x 1.999,-kr................................=    5.997 kr.

Internetopkobling i Helsingehallerne,

Netgear Orbi AC3000 Tri Band, inkl. Router ot satellit................................=      2.599 kr.

I alt....................................................................

 

Administrationens vurdering og anbefaling:

Administrationen vurderer, at det er et godt aktiv dels for Helsinge Fodboldklub; men også for byens børn og unge. Det er fint, at der kan laves en aftale med Helsinge Hallerne om lokaler til formålet. Administrationen vurderer også, at Helsinge Fodboldklub har styr på formalier i form af vedtægter, og hvad der ellers kræves af dem. Det er godt, at der stilles forventninger til medlemmerne.

Derfor anbefaler administrationen, at udvalget finder midler til det ansøgte.

 


Økonomi

Helsinge Fodbold søger om 45.000 kr.


Beslutning

 Idrætsrådet gav udtryk for, at det er et godt initiativ, men anbefalede forenignen også at søge DGI & DIF's foreningspulje. Derudover anbefales foreningen at kontakte Gilleleje Fodboldklub, som har E-Sport for at høre, hvordan erfaringerne er dér. Asøgnignen sendes videre til behandling i Udvalget for Forebyggelse og Idræt, idet Idrætsrådet ikke kan finde finansiering for ansøgningen.

Fraværende: Erling Marcussen og Jeanette Jensen.

14. Idrætsprisuddeling 2019

Sagsnummer: 00.05.07-G01-4-18


Resume

Sagen handler om årets idrætsprisuddeling og stillingtagen til Idrætslederprisen 2018, Årets Fund 2018 samt Årets Forening 2018.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at beslutte modtager af Idrætslederprisen 2018, Årets Fud 2018 samt Årets Forening 2018.

Sagsfremstilling

Hvert år afholder Gribskov Kommune Idrætsprisuddelign for at hædre idrætsudøvere, der har mundet mesterskaber.

Derudover uddeles 3 priser:

 • Idrætslederprisen
 • Årets Fundprisen
 • Årets Foreningspris

 

Idrætslederprisen uddeles til en idrætsleder, der gennem sit virke i forenignen har gjort et stort og uegennyttigt stykke arbejde. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov Kommune.

Årets Fundprisen uddeles til en idrætsleder eller -udøver, som er på vej frem i sin idrætsaktivitet. Indstilling sker fra Idrætsforeningene i Gribskov Kommune.

Årets Foreningspris uddeles til en forening, der har gjort et stort og flot stykke arbejde.

 

Indstilling til de 3 priser og mesterskabsvindere sker fra foreningerne i Gribskov Kommune.

 

Mesterskabsvindere: Idrætsforeningerne indstiller de kandidater, som har vunde mesterskaber i 2018 efter nedenstående kriterier

 

Mesterskabsvindere, der er blevet:

Sjællandsmestre v/DIF & DGI - kun for idrætsudøvere under 18 år.

Nr. 1., 2. og 3 v/DM v/DIF i højeste række. Idrætsudøvere i B, c og D rækker hædres ikke.

Nr. 1., 2. og 3 v/LM v/DGI i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.

Nr. 1, 2 og 3 v/NM

Nr. 1-4 v/EM

Nr. 1-8 v/VM og OL

 

Udvalget for Forebyggelse- og Idræt har uddelegeret indstillingskompetencen i Idrætsrårdet.

 

Antal mesterskabsvindere er:

Indstillede kandidater til Idrætslederprisen 2018 er: 3 personer

Indstillede kandidater til Årets Fundprisen 2018 er: 4 personer

Indstillede kandidater til Årets Foreningsprisen 2018 er: 3 foreninger

 

Bilag med kandidater til de tre store priser gennemgås på Idrætsrådsmødet, og videresendes til endelig beslutning i Udvalget for Forebyggelse og Idræt - i deres møde den 19. marts 2019.

 

Indstillede kandidater fra idrætsforeningerne er omkring 180 personer.

Prisuddelingen finder sted i Kultursalen mandag den 01. april 2019 kl. 17:30.

 


Lovgrundlag

Der er ingen lovgrundlag for uddeling af priser.


Økonomi

Budgettet er på 97.000 kr.


Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

2. Modtager af Idrætslederprisen 2018, Årets Fund 2018 samt Årets Forening 2018 blev besluttet og videresendes til endelig behandling i Udvalget for Forebygeglse og Idræt.

Fraværende: Erling Marcussen og Jeanette Jensen.

Lene Sølyst Hjerl inhabil i behandling af kandidat til Årets Forening 2018.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen