Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Tirsdag den 26-02-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

9. Kunst- og Naturlaboratorium for børn og unge på Munkeruphus

Sagsnummer: 19.00.00-G01-3-18


Resume

Udvalgene for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi samt Børn og Familie får sagen til orientering. Sagen handler om en præsentation af samt status på projektet Kunst- og Naturlaboratorium for børn og unge på Munkeruphus og Strandparken ved siden af Munkeruphus. Kunstnerisk leder af Munkeruphus Line Kjær deltager på mødet med oplæg.


Sagsfremstilling

Baggrund

Munkeruphus har igennem en længere periode haft en ønske om at inddrage Munkerup Strandpark, som ligger ved siden af Munkeruphus. Munkeruphus ser et stort potentiale i at udtænke nye måder at inkludere flere børn og unge i skabende processer ved at udvide udstillingsplatformen til at inkludere et større udeområde, som Munkerup Strandpark udgør.

 

Sagens forhold

I budgetaftalen for 2019 - 2022 har byrådet afsat 250.000 kr. årligt til formålet "Kunst- og Naturlaboratorium for børn og unge". Samtidig er der indgået en samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Munkeruphus, således at Munkeruphus kan anvende det kommunalt ejede Munkerup Strandpark til formålet.

 

Til projektet er der ligeledes sammensat en referencegruppe, som består af repræsentanter fra Gribskov Kommunes Center for Byer, Ejendomme og Erhverv og Center for Teknik og Miljø og endelig Center for Kultur, Fritid og Turisme, der er tovholder for referencegruppen og en del af projektgruppen på Munkeruphus. Aftalen er udviklet i samarbejde med og bygger på et solidt samarbejde mellem Munkeruphus og Center for Kultur, Fritid og Turisme.

 

Aftalen er indgået for en 10-årig periode med mulighed for forlængelse.

 

Munkeruphus er allerede langt i deres planlægning af aktivteter på arealer ved Munkerup Strandpark.

 

Det er en præsentation af perspektiverne for området samt status på planlægning og aktiviteter, som Line Kjær vil orientere de to udvalg om.

 

Lovgrundlag

 · Gribskov Kommunes styrelsesvedtægt §15, stk. 2

· Kulturstrategi for Gribskov Kommune 2008 - 2020

 

Økonomi

Gribskov Kommune yder Munkeruphus et årligt tilskud på 1.250.000 samt 250.000 kr. der er øremærket til projektet Kunst- og Naturlaboratorium for børn og unge, som skal foregå i Strandpark Munkerup.

 

Strandparkprojektet er allerede tildelt midler fra henholdsvis Statens Kunstfond på 150.000 kr. og Nordea Fonden på 311.000 kr.

 

 


Administrationen indstiller til udvalgene Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Børn og Familie:
 1. at tage orienteringen til efterretning 

Beslutning

1. Taget til efterretning

 

Pernille Søndergaard fraværende.

10. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-9-18


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende dagsordenen


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møde udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsordenen.


Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) §20


Beslutning

1. Tiltrådt med bemærkning om at punkt 15 behandles før punkt 14.

 

Fraværende Pernille Søndergaard.

11. Meddelelser givet i forbindelse med udvalgsmøder

Sagsnummer: 00.22.04-G01-10-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

Udvalget orienteres desuden om hvilke sager der er på vej.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at orienteringen til efterretning


Beslutning

Administrationen orienterede om strategidag for Hovedstadens erhvervs- og vækstudvikling.

 

Morten Jørgensen orienterede om borgermøde i Tisvilde om Musik i Lejet.

 

 

Mødestart: 17.32

Mødeslut:19.24.

 

Orienteringen taget til efterretning

 

Pernille Søndergaard fraværende.

 

12. Nyt erhvervsfremmesystem - betydning og prioriteter

Sagsnummer: 24.10.00-G01-1-19


Resume

Gribskov Kommune skal senest den 01.04.2019 aflevere til KKR Hovedstaden de prioriteter, som Gribskov Kommune ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi. Dette er vigtigt, hvis kommunen ønsker at præge udviklingen i det nye erhversfremmesystem. Samtidig er kommunens forberedelse og beslutningsproces udfordret af, at væsentlig viden og reflektion først tilgår kommunen efter den 01.03.2019.

 

Udvalgene Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse samt Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at komme med input til prioriteter og tage stilling til et forslag til en beslutningsproces, hvor administrationen får en bemyndigelse til at arbejde med sagen og justere beslutningsgrundlag efter behandling i fagudvalgene og inden behandling i Byrådet.  

 


Administrationen indstiller

til Udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse og Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

 1. at bemyndige administrationen til at arbejde videre med sagen (herunder justere beslutningsgrundlag) efter behandling i fagudvalgene
 2. at give input til administrationens arbejde med de prioriteter, som Gribskov Kommune ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi
 3. at drøfte det nye erhvervsfremmesystem med henblik på at komme med input til administrationens arbejde med udvikling af niveuaet for den fremtidige erhvervsservice i Gribskov Kommune

 

 til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende forslag til de prioriteter, som Gribskov Kommune ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi 

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 24.05.2018 aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Med virkning fra 01.01.2019 er denne aftale udmøntet i to love; ny Lov om Erhvervsfremme og ny Lov om Dansk Turisme.

 

Der er nu på statsligt niveau etableret en ny enhed, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med tilknyttet sekretariat i Silkeborg.

 

Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Repræsentant i bestyrelsen for Hovedstadsregionens kommuner er borgmester Morten Slotved, Hørsholm Kommune.

 

Der er endvidere indgået aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse. Kommunerne og de tværkommunale erhvervshuse skal sammen med en digital erhvervsfremmeplatform, der er under opbygning, udgøre kernen i den decentrale erhvervsservice.

 

 

Erhvervsfremme er nu en national og kommunal opgave

 

Med det nye erhvervsfremmesystem forankres det politiske ansvar for erhvervsudvikling to steder; nationalt og kommunalt.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er ansvarlig for at udarbejde en national strategi for erhvervsfremme, der skal være rammesættende for hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. Under den nationale strategi udarbejdes der regionale kapitler i samarbejde med og på baggrund af input fra aktørerne i de enkelte regioner, herunder Hovedstadsområdet.

 

For overgangsåret 2019 har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, der for Hovedstadsregionen bl.a. bygger på de nuværende prioriteter i ReVUS.

 

Kommunalt vil Gribskov Kommune og hovedstadsområdets øvrige kommuner med etableringen af Erhvervshus Hovedstaden (i København og med filial i Hillerød) i princippet få 3 roller at spille:

 

Nationalt:

 • Kommunerne kan via KKR-samarbejdet og erhvervshusets bestyrelse få indflydelse på det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi. Strategien vil være retningsgivende for fordelingen af midler til erhvervsfremme fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kommunerne vil ligeledes i partnerskaber med andre kommuner og aktører i Greater Copenhagen kunne søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til erhvervs- og vækstaktiviteter.

 

Tværkommunalt:

 • Et nyt Erhvervshus Hovedstaden med filialer i Hillerød og på Bornholm er tiltænkt en nøglerolle i hovedstadsområdet. Erhvervshuset skal hjælpe alle virksomheder i hovedstadskommunerne med specialiseret rådgivning og bliver indgang til de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet. De nuværende ydelser i Iværksætterhuset bliver en del af Erhvervshuset. Gribskov Kommune har dog fravalgt medlemskab af HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram.

 

Lokalt:

 • Kommunerne vil fortsat være den nære indgang for virksomhederne. Kommuner kan vælge at varetage lokal erhvervsservice og yde 1:1 rådgivning, arrangere netværksarrangementer, etablere erhvervsråd og henvise virksomhederne videre til fx erhvervshusene. Kommuneren kan fortsat vælge at samrbejde om den primære erhvervsservice.

 

 

Endelig etablerer Staten for kommunale midler en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelige for virksomheder.

 

 

Prioriteter i det regionale kapitel

Den 01.03.2019 er Gribskov Kommune sammen med de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen inviteret af KKR og Erhvervshus Hovedstaden til at deltage i en strategidag med fokus på erhvervs- og vækstudvikling i hovedstadsregionen. Indbudte deltagere er borgmestre, udvalgsformænd, kommunaldirektører og erhvervschefer fra hovedstadskommunerne sammen med bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden og direktører for centrale operatører og erhvervsorganisationer.

 

På strategidaggen deltager udvalgsformand Morten Jørgensen, kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen og chef for Center for Kultur, Fritid og Turisme Kirsten Frandsen.

 

På mødet vil en række foruddefinerede prioriteringer i Hovedstadsregionens erhvervsfremmestrategi blive italesat, herunder:

 • Kvalificeret arbejdskraft og iværksætteri
 • Turisme og vækst
 • Greater Copenhagen og Internationalisering
 • Forskning og udvikling
 • Verdensmål og klima

 

Efter strategidagen er det op til de enkelte kommuner at samle op og melde tilbage til KKR. Kommunerne er ikke opfordret til at koordinere på tværs om fælles tilgang til proiteringer.

 

 

Beslutningsprocessen frem mod 01.04.2019

Gribskov Kommune har her i erhvervsfremmesystemets spæde opstart mulighed for at præge erhvervsudviklingen og hvilke initiativer, der skal igangsættes og prioriteres i Hovedstadsområdet. Det skal i så fald ske senest 01.04.2019 med input til KKR Hovedstaden. For at understøtte processen faciliterer KKR sammen med Erhvervshus Hovedstaden en strategidag den 01.03.2019 med fokus på Hovedstadsregionens erhvervs- og vækstudvikling.

 

Processen frem mod fristen til KKR udfordrer Gribskov Kommunes forberedelse og beslutningsproces, idet væsentlig viden og reflektion først tilgår kommunen efter strategidagen.

 

I lyset af dette anmoder administrationen om at Udvalgene Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi bemyndiger administrationen til at arbejde videre med sagen og justere beslutningsgrundlag efter behandling i fagudvalgene og inden behandling i Byrådet den 12.03.2019.

 

Med baggrund i KKR Hovedstadens skarpe frist for input og dato for strategidag bliver den videre proces for fastlæggelse af prioriteter herefter:

 • 26.02.2019 - Fagudvalgene behandler sagen og bemyndiger administrationen til at arbejde videre med sagen og justere beslutningsgrundlag inden behandling i Byrådet
 • 01.03.2019 - Gribskov Kommune deltager på strategidag hos KKR Hovedstaden/Erhvervshus Hovedstaden
 • Administrationen arbejder videre med sagen med henblik på at tilrette beslutningsgrundlag, hvis nødvendigt
 • 05.03.2019 - Økonomiudvalget behandler sagen (supplerende oplysninger forelægges for udvalget på mødet).
 • 12.03.2019 – Byrådet behandler sagen med henblik på beslutning om kommunens prioriteter og endligt input til det regionale kapitel

 

 

Opmærksomhedspunkter til valg af prioriteter 

I relation til prioriteter til det regionale kapitel til erhvervsfremmestrategien, så har de seneste års prioriteter i Gribskov Kommune været fokuseret omkring to ReVUS fyrtårne; styrkelse af infrastrukturen og skabelse af vækst gennem fødevarer. I prioriteringen for 2020 og frem vil det være afgørende, at Gribskov Kommune sammen med andre kommuner i hovedstadsområdet kan finde en fælles tilgang til prioriteter, og dermed samles om et stærkt aftryk til det regionale kapitel, der sikrer og kan medvirke til at understøtte det regionale aftryk i eksisterende og fremtidige udviklingsprojekter og etablering af nationale klynger.

 

På møde i Erhvervshus Hovedstaden den 16.01.2019 gav hovedstadsregionens repræsentant i Erhvervsfremmebestyrelsen en tilkendegivelse om de fremtidige erhvervsfremmemidlers anvendelse. Forventningen er, at midlerne vil blive kanaliseret ud til projekter, der understøtter og udvikler agglomerationsfordele, dvs. fordele ved at fx. virksomheder og universiteter ligger tæt ved hinanden og dermed opnår lettere og billigere adgang til infrastruktur og service. Faren her er imidlertid, at mange midler på sigt vil gå forbi hovedstadsområdets yderkommuner, hvor afkast-ratio ikke er så høj som i de stærke innovative miljøer i det nære hovedstadsområde. 

 

Der er således en løbende tendens til at den oprindelige tanke bag fingerstrukturen ikke længere føres ud i livet, men at den nye erhvervsfremmelov vil formalisere sig omkring aktiviteter, der maksimerer afkastet i relation til vækst og udvikling, set i en national kontekst, og med afsæt i de stærke vidensmiljøer som ex. DTU.

 

Omvendt er det et positivt signal, at erhvervsfremme nu ikke kun er forbeholdt vækstvirksomheder, men alle virksomheder, det være iværksættere, startup, SMV i drift og SMV i vækst. Fokus vil blot formentlig ikke være på de styrkepositioner, som Gribskov Kommune har flest af, men mere gå i retning af virksomheder, der kan understøtte en overordnet strategi (herunder nationale klynger). I den forbindelse vil det formentlig blive sværere at få programmer/klynger, der fremadrettet kan fokusere på specifikke regionale indsatser på områder som ex. turisme og fødevarer, der er og bliver to vigtige områder for Gribskov Kommune.

 

I relation til erhvervsfremmeindsatsen og prioriteter må Gribskov Kommune nødvendigvis være opmærksom på, at kommunen er præget af mange microvirksomheder. Der er ingen tvivl om at disse vil få det svært i det nye system, hvor de små og mellemstore virksomheder, SMV'erne, har en stærkere position til at koble sig på projekter og programmer.

 

En prioritering kunne være, at der i erhvervsfremmestrategiens vækstafsnit sikres, at der knyttes et særligt fokus til microvirksomhedernes trivsel og udvikling. Og med en fokuseret service over for disse virksomheder fra erhvervshuset eller måske via tværkommunale samarbejder. Der er således behov for en klar og tydelig definition på hvad vækst og udvikling er, ikke bare i en national, men også i en regional og lokal kontekst.

 

Økonomien bag den decentrale erhvervsfremme viser et klart nationalt aftryk. Danmarks erhvervsfremmebestyrelse råder i 2019 over ca. 345 mio. kr., hvoraf turisme allokeres 50 mio. kr. Af disse er kun 10 mio. kr. til lokal og tværgående turisme. Og af de øvrige ca. 295 mio. kr. til national og lokal erhvervsfremme er kun ca. halvdelen til lokal indsats.

 

 

Gribskov Kommunes lokale erhvervsservice og struktur

Gribskov Kommune har med Gribskov Erhvervscenter A/S i perioden 2015 til 2018 søgt at fastholde og styrke de eksisterende virksomheder og arbejdspladser gennem en række initiativer, herunder generel erhvervsservice, formidling af viden, etablering og servicering af netværk, udviklingsopgaver, strategiske indsatser og komunikation, markedsføring og branding.

 

Med lukning af Gribskov Erhvervscenter A/S og opløsningen af Erhverv Gribskov har Gribskov Kommune valgt at gå en ny vej på området for vækst og udvikling på erhvervsområdet.

 

I løbet af marts 2019 etableres Forum for Vækst og Udvikling. Dette forum får en bred sammensætning af politikere, foreninger, institutioner og ildsjæle. Formålet bredes ud til ikke alene at omfavne erhvervsområdet men også turisme, branding og bosætning. Forummet skal medvirke til at styrke kommunens stedbundne potentialer, mange ildsjæle med stor virkelyst og et mangfoldigt erhvervs-, forenings- og kulturliv.

 

En central opgave for Forum for Vækst og Udvikling bliver at sikre en fremtidig netværksstruktur på erhvervsområdet i Gribskov Kommune med udgangspunkt i de erfaringer, der ligger fra branchenetværkene under det tidligere Gribskov Erhvervscenter.

 

Den direkte erhvervsservice i Gribskov Kommune er således ved starten af 2019 begrænset til KAM-funktion, én indgang til kommunen for virksomhederne og generel kommunal vejledning og sagsbehandling, herunder fast track for byggesager på erhverv.

 

I overgangsåret 2019 for den nye erhvervsfremmelov vil mange af de opgaver, der ligger under Væksthus Hovedstaden bliver videreført og afsluttet. Det gælder bl.a. de to ReVUS fyrtårne Digital Infrastruktur og Fødevarer, som Gribskov Kommune er en del af.

 

Gribskov Kommune har fravalgt partnerskab i HIP, Hovedstadens Iværksætterprogram, og er som sådan i princippet afskåret fra den rådgivning, der ligger til iværksættere, ex. via Iværksætterhuset. Direktøren for Erhvervshus Hovedstaden har dog over for administrationen oplyst,at HIP overføres til Erhvervshus Hovedstaden, og at Gribskov Kommune her kan gøre brug af iværksætterrådgivningen gennem hele 2019 uden partnerskabsaftale.

  

Opmærksomhedspunkter i forhold til den fremtidige erhvervsservice

Det nye erhvervsfremmesystem tredeler ’magten’ over erhvervsfremmeindsatsen; kommunerne kan hver i sær yde den nære indsats, tværkommunalt bliver det Erhvervshus Hovedstaden med filial i lejede kontorer hos C4 i Hillerød, der vil stå for den mere specialiserede rådgivning og nationalt bliver regionernes indflydelse og betydning forankret i de såkaldte regionale kapitler.

 

I Gribskov Kommune må vi derfor vurdere, hvordan vi ønsker at tage ejerskab på den nære rådgivning, og i givet fald hvorledes vi fremadrettet formaliserer og organiserer dette. En mulighed er at indgå i tværkommunale samarbejder. Alternativet er en forventning til en øget centraliseret erhvervsfremmerådgivningen.

 

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Hovedstaden skal udvikle sig til en vækstmetropol med respekt for og i samarbejde med det regionale og lokale. Udviklingen i hovedstadsregionen må ikke ske på bekostning af den sammenhængskraft, der skal sikre, at der også tages hensyn til ’det svageste led’ i relation til vækstskabelse og innovation.

 

For Gribskov Kommune må det være af afgørende betydning, at kommunen via KKR Hovedstaden over for erhvervsfremmebestyrelsen får sat et markant aftryk til det regionale kapitel i valg af prioriteter, og gerne i samarbejde med kommuner med samme udfordringer i relation til erhvervsudvikling og vækst. Det vil i den forbindelse være oplagt at søge samarbejde på tværs af kommuner for at sikre optimal vægtning af fælles prioriteter.  

  


Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven (Lov nr 1518 af 18.12.2018 om erhvervsfrermme)


Økonomi

Gribskov Kommunes indsats for erhvervsfremme er finansieret i budgetaftalen 2019 - 2022 med 2.200.000 kr. i 2019 og 1.500.000 kr. i 2020 og årene frem.

 


Beslutning

1. Tiltrådt

2. Tiltrådt med en præcisering om fokus på det nære og det tværkommunale.

3. Drøftet.

 

Pernille Søndergaard fraværende.

13. Orga‍nisering af VisitNordsjælland i fremtiden

Sagsnummer: 24.05.00-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om fremtidig organisering af VisitNordsjælland, herunder godkendelse af en eventuel udvidelse med Frederikssund Kommune, samt udvikling af samarbejdet uden sammenlægning med såvel Wonderful Copenhagen som VisitOdsherred.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at godkende at udvide VisitNordsjælland med Frederikssund Kommune, såfremt Frederikssund Kommune ønsker det
 2. at godkende at videreudvikle samarbejdet med Wonderful Copenhagen (WOCO) uden en sammenlægning
 3. at godkende at videreudvikle samarbejdet med VisitOdsherred uden en sammenlægning

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 24. maj 2018 en aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Heri indgik følgende punkt:

 

 • Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatsen mellem de større offentlige turismeaktører.

 

Målet har været at samle de ca. 90 destinationsselskaber i Danmark til 15 - 25. Midlet til dette har været en pulje på årligt 40 mio. kr., som kun kan søges af destinationer af en vis størrelse. Parallelt med dette forventes destinationsselskaberne at være helt eller delvist afskåret fra at søge andre midler hos den nationale erhvervsfremmestyrelse.

 

Sagens forhold

Kommunerne i Nordsjælland har allerede samlet turismeindsatsen i VisitNordsjælland. Modellen har været til inspiration for de rammer, der er sat for samlng af destinationsselskaber. Alligevel har det politiske udspil givet anledning til reflektion over den organisatoriske ramme for VisitNordsjælland.

 

De fem ejerkommuner - Hillerød, Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs - besluttede derfor at foretage en analyse af organisatoriske modeller. Wonderful Copenhagen (WOCO) fik opgaven med at levere et udkast til fire modeller. dette udkast er senere gennemarbejdet af den kommunale følgegruppe for VisitNordsjælland med Halsnæs som pennefører. Analysen er vedlagt som bilag.

 

VisitNordsjællands bestyrelse drøftede den 12. december 2018 oplægget og anbefalede følgende:

 

"Bestyrelsen ser gerne organisationen VisitNordsjælland fortsætte som hidtil med den åbning, at hvis Frederikssund Kommune ønsker at indgå i samarbejdet, så er bestyrelsen positiv overfor at udvide kredsen.

 

Bestyrelsen drøftede også muligheden for et tættere samarbejde med destinationsselskabet Wonderful Copenhagen, WOCO. VisitNordsjælland ser et potentiale i at styrke samarbejdet med WOCO til gavn for begge destinationsselskaber.

 

Der er enighed om, at VisitNordsjælland skal fortsætte samarbejdet med VisitOdsherred om Den Danske Riviera og med øvrige kommuner, der køber ydelser af os. Der er ingen planer om en fusion med andre end Frederikssund".

 

På K6 borgmestermødet den 14. december 2018 besluttede de nordsjællandske borgmestre at fremme følgende organisatoriske udvikling:

 

 • at Frederikssund Kommune inviteres til at deltage i ejerkredsen som fuldgyldig partner i VisitNordsjælland
 • at det gode samarbejde med Odsherred Kommune og VisitOdsherred udvikles, i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab
 • at det gode samarbejde med WOCO udvikles aktivt i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab

 

En beslutning om optagelse af Frederikssund Kommune i ejerkredsen forudsætter positivt tilsagn i såvel Frederikssund Kommune som i hver af de fem ejerkommuners byråd.

 


Lovgrundlag

LBK nr. 1518 af 18/12/2018 Lov om erhvervsfremme


Økonomi

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser


Beslutning

1.-3. Tiltrådt.

 

Bilag

14. Høring: Forslag til udmøntning af Sundhedspolitikken

Sagsnummer: 29.09.04-G01-1-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt (FI), for Ældre, Social og Sundhed (ÆSS), for Børn og Familie (BF), for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse (BIU) samt for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (KEO) får sagen for at afgive høringssvar til administrationens konkrete forslag til udmøntning af sundhedspolitikken. De fem udvalg får sagen nu, fordi de sundhedsområder, som budgetmidlerne skal anvendes indenfor, går på tværs af fagudvalgenes kompetenceområder. Forebyggelse og Idræt behandler høringssvarene på martsmødet, hvor udvalget også beslutter den konkrete udmøntning.


Administrationen indstiller til FI, ÆSS, BF, BIU og KEO:
 1. at afgive høringssvar til de foreslåede indsatser

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog i november 2017 en ny sundhedspolitik. Det daværende Social- og Sundhedsudvalg prioriterede at udvikle en politik på et meget overordnet niveau - en politik, der peger på en ramme og retning både for hvilke områder, Gribskov Kommune skal arbejde inden for, og for hvordan medarbejderne skal arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse.

 

Siden er der udkommet en ny sundhedsprofil (marts 2018), som administrationen efterfølgende har udarbejdet en pixiudgave af, kun indeholdende tal for Gribskovs borgere. Til forskel fra de andre sundhedsprofiler fra hhv. 2007, 2010 og 2013 havde Gribskov denne gang fået midler af det daværende Social- og Sundhedsudvalg til at sende spørgeskemaer ud til dobbelt så mange borgere som de øvrige år. Formålet var at få så gode tal, at det blev muligt at sige noget om, hvem eksempelvis kommunens rygere er og således for bedre at kunne målrette vores forebyggende indsatser.

 

Næste skridt i processen var, at udvalget for Forebyggelse og Idræt på møde den 10. september 2018 besluttede 5 konkrete sundhedsudfordringer, som udmøntningen af sundhedspolitikken skal fokusere på, nemlig følgende:

 

 1. Mental sundhed
 2. Tobak
 3. Alkohol
 4. Overvægt (herunder bevægelse og kost)
 5. Seksuel adfærd

 

Disse blev valgt, enten fordi sundhedsprofilen viser, at vi her har haft den største negative udvikling siden 2013, og/eller fordi vi ved, at vi her har de største sundhedsgevinster, hvis vi lykkes med at ændre borgernes adfærd.

 

Udmøntningen af sundhedspolitikken skal dermed resultere i tiltag, der adresserer disse 5 udfordringer.

 

Hvilke krav er der til udmøntningen?

Udvalget for Forebyggelse og Idræt har besluttet, at vi i udmøntningen særligt skal fokusere på de målgrupper, som i den nye sundhedsprofil tegner Gribskovborgeren. Der er tale om

 

 1. Unge kvinder med højt stressniveau
 2. Ældre kvinder med højt stressniveau, svær overvægt og kronisk sygdom
 3. Unge mandlige rygere med højt alkoholforbrug, dårlige kost- og motionsvaner samt uhensigtsmæssig seksuel adfærd
 4. Midaldrende mandlige rygere med højt alkoholforbrug, moderat overvægt og dårlige kost- og motionsvaner
 5. Børn, idet sundhedspolitikken fokuserer på tidlig indsats - sundhedsprofilen adresserer alene borgere i alderen 16-80+ år

 

Derudover skal udmøntningen honorere forebyggelsesstrategier på tre niveauer. Dette fordi vi ved, at en flerstrenget indsats er nødvendig for at skabe en adfærdsændring. Der er tale om strategier på:

 

 1. Strukturelt niveau - fysiske rammer, politikker, lovgivning
 2. Befolkningsniveau - oplysning, viden, kampagner
 3. Individniveau - konkrete tilbud målrettet den enkelte

 

Oversigt over foreslåede indsatser

De konkrete forslag fremgår af bilag 1-5 og er struktureret efter ovenstående. Forslagene kommer alle fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og er udvalgt ud fra målgrupperne og sammenholdt med det, vi allerede gør. Alle anbefalinger i forebyggelsespakkerne er målrettet lighed i sundhed.

 

Der er tale om forslag til, hvad kommunen igangsætter som myndighed for at integrere forebyggelsen i kerneopgaven. Der er afsat 500.000 kr. til implementering af sundhedspolitikken årligt i årene 2018-2021 dvs. 2 mio. kr. i alt. FI offentliggør sidst i marts puljen "Sammen om sundhed og trivsel", hvor civilsamfund, erhvervsliv, forening mv. kan søge midler til samskabelsesprojekter, der skal understøtte sundhedspolitikken. Der er 900.000 kr. i puljen.

 

Forslagene er fremstillet i kort oversigtsform herunder.

 

Mental sundhed

 • Uddanne ABC-ambassadører i foreninger og frivilligcentre (50.000 kr.)
 • Integrere trivselstræet og ABC i arbejdet i myndighedsteams (31.000 kr.)
 • Understøtte foreninger og frivilligcentre i at rekruttere mænd (39.000 kr.)
 • Projektforløb i folkeskolen om trivselstræet og ABC (85.000 kr.)
 • Implementere kurserne "Lær at tackle angst og depression" for unge og voksne (350.000 kr.)
 • Forældrekursus til tidlig opsporing og håndtering af angstsymptomer blandt børn (70.000 kr.)
 • Opsporing og forebyggelse af ensomhed blandt ældre (81.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)

I alt: 708.000 kr.

 

Tobak

 • Rygestoptilbud (250.000 kr.)
 • Foredraget "Act on it - dont smoke" for 7. klasse (50.000 kr.)
 • Styrket SSP-indsats i udskolingen (150.000 kr.)
 • Indføring af henvisningsmetoden Very Brief Advice (VBA) (20.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)

I alt: 472.000 kr.

 

Alkohol

 • Teaterforedraget "4.1 promille" for 7. klasse (56.000 kr.)
 • Styrket SSP-indsats i udskolingen (150.000 kr.)
 • Indføring af henvisningsmetoden Very Brief Advice (VBA) (20.000 kr.)
 • Foredrag og temaeftermidag for borgere på +65 år (30.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)

I alt: 258.000 kr.

 

Overvægt

 • Kompetenceudvikling af personale i indskolingen (130.000 kr.)
 • Kompetenceudvikling af personale i dagtilbud (130.000 kr.)
 • Kompetenceudvikling af sundhedsplejen (165.000 kr.)
 • Etablering af bevægelsestilbud til familier med moderat overvægt (30.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)
 • Øget fokus på sundere kost i hallerne (5.000 kr.)

I alt: 462.000 kr.

 

Seksuel sundhed

 • Partnerskabsaftale med Sex og Samfund (35.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)

I alt: 37.000 kr.

 

Næste skridt

Med denne dagsorden sendes forvaltningens forslag i høring i FI, ÆSS, BF, BIU og KEO. Udvalgene bedes forholde sig til de forslag, der berører deres kompetenceområde og afgive et høringssvar til FI. FI behandler høringssvar og træffer beslutning på fagudvalgsmøde i marts 2019. Derefter får FI en tids- og procesplan til orientering om, hvornår forvaltningen vil arbejde med de forskellige indsatser over de næste tre år.


Lovgrundlag

LBK nr. 191 af 28/02/2018 om sundhedsloven § 119

Udmøntning af Budgetaftale 2018-2021

 


Økonomi

I henhold til Budgetaftale 2018-2021 er der afsat 500.000 kr. til implementering af sundhedspolitikken årligt i årene 2018-2021 dvs. 2 mio. kr. i alt. Udvalget besluttede på møde 10. september 2018, at midlerne skal anvendes i udmøntningen af de 5 valgte sundhedsudfordringer.

 

Tabellen herunder viser den samlede økonomi for de foreslåede indsatser.

 

Mental sundhed

708.000 kr.

Tobak

 472.000 kr.

Alkohol

 258.000 kr.

Overvægt

 462.000 kr.

Seksuel sundhed

 37.000 kr.

I alt

1.937.000 kr.

 


Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet den 18. februar 2019.

Ældrerådet den 14. februar 2019.


Beslutning

1. Udvalget er enig i de udpegede indsatser.

Bilag

15. Ansøgning om støtte til udarbejdelse af skitseprojekt for et nyt museum i Gilleleje

Sagsnummer: 19.03.00-G01-2-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutnig til Byrådet. Sagen handler om et visionsoplæg for et nyt museum i Gilleleje samt en ansøgning om tilskud på 50.000 kr. som kommunens medfinansiering af udarbejdelse af et skitseprojekt.

Det er hensigten, at en behandling af visionsoplæg mm. skal resultere i, at Byrådet beslutter, om der skal arbejdes videre med planen om et nyt museum i Gilleleje med udgangspunkt i visionsoplæggets indhold.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at godkende et tilskud til udarbejdelse af skitseprojekt for et nyt museum i Gilleleje
 2. at anbefale Byrådet, at give tilsagn til Museum Nordsjælland om, at museet kan arbejde videre med etablering af et nyt museum i Gilleleje med udgangspunkt i visionsoplæggets indhold

Sagsfremstilling

Baggrund

Museum Nordsjælland har i en periode arbejdet med fremtidens museumsformidling i Gribskov Kommune. Arbejdet har nu resulteret i et visionsoplæg for et nyt museum i Gilleleje. Museet har udover visionsoplægget også udarbejdet en forretningsplan for et kommende museum.

 

Begge dele er vedlagt som bilag, hvis en grundigere gennemgang ønskes.

 

Sagens forhold

Arbejdstitlen for et nyt museum i Gilleleje er "Livet ved Havet". Hensigten er at fortælle om, hvordan mennesket har levet ved Sjællands nordkyst fra de ældste tider til i dag.

 

Sted

Museet tænkes placeret på "Museumsstrøget" mellem Gilleleje Hovedgade 49 og Østergade 20. Dt samlede kompleks omfatter et grundareal på 3.3733 m2 og anvendes allerede i dag til museumsformål.

 

Bygninger

De 2 bevaringsværdige huse (Gilleleje Hovedgade 49 og Østergade 20) bevares og indretning og brugen af dem nytænkes.

 

De bygninger som i dag kaldes Skibshallerne samt en lagerbygning nedrives, og der skal derefter opføres en ny udstillingsbygnig på grunden. I visionsoplægget beskrives en bygning på ca. 1000 m2 - med et grundareal på ca. 800 m2.

 

Udover udstillingsarealer vil der blive etableret en café.

 

Indhold beskrevet i fire kernefortællinger

Museet vil bygge på fire kernefortællinger, der formidles i udstillinger, i byrummet, som aktiviteter og som events. De fire kernefortællinger har følgende overskrifter:

 

 1. Fra spyd til trawl (fortællingen om fiskeriets historie på nordkysten)
 2. Det barske liv ved havet (historien set via en fiskefamilie i midten af 1800-tallet. Forholdet til havet, livsvilkår mv.)
 3. Sommergæsterne (om sommergæsternes indtog i Gilleleje)
 4. Gilleleje oktober '43 (Om redningen af de danske jøder fra Gilleleje oktober '43 - incl. begivenhederne på kirkeloftet den 6.-7. oktober 1943)

 

Museets omdrejningspunkter

Museet skal omfatte følgende elementer:

 

 • levende formidling
 • skiftende udstillinger
 • skoletjeneste
 • en helhedsoplevelse

 

Museet og byen

Museet vil udnytte byrummet og det historiske Gilleleje og vil samarbejde med Kulturhavn Gilleleje, Gilleleje Bibliotek og Gribskov Arkiv om digital formidling og små udstillinger.

 

Udkast til forretningsplan

Museet arbejder med en forventet åbningstid på 40 timer ugentligt og har følgende målgrupper:

 • Kommunens og omegnskommunernes borgere, der vil besøge museet gentagne gange, fordi det byder på skriftende udstillinger, mange arrangementer og vekslende aktiviteter for børn og voksne
 • Kommunens og omegnskommunernes skoler, der vil bruge museet som en platform i historieundervisningen og i den tværfaglige undervisning
 • Gæster fra Hovedstadsregionen
 • Endagsturister fra Danmark og udlandet
 • De "faste" sommerhusbeboere
 • Feriegæster, der opholder sig i flere dage på egnens hoteller og i sommerhusene på nordkysten

 

Museum Nordsjælland anslår et årligt besøgstal på ca. 25.000, hvoraf ca. 25 % forventes at være børn og unge under 18 år, som har gratis adgang.

 

Billetprisen forventes at blive 65 kr.

 

Driftsbudget

Der er ikke udarbejdet et endeligt driftsbudget, men der arbejdes med et foreløbigt driftsbudget på ca. 1,8 mio. kr.

 

Næste skridt

Museum Nordsjælland har drøftet oplægget med Gilleleje og Omegns Museumsforening, som bakker op om projektet.

 

Visionsoplægget fremlægges nu for byrådet i Gribskov Kommune, og hvis byrådet beslutter, at der kan arbejdes videre med projektet, skal der udarbejdes et skitseforslag.

 

Skitseforslaget skal skitsere byggemuligheder og istandsættelse af de gamle huse samt estimere de samlede etableringsomkostninger vedrørende bygninger og udearealer.

 

Samtidig skal udstillingerne konkretiseres, hvad angår genstande og formidlingsformer, og der skal opstilles et omtrentligt budget herfor.

 

I løbet af udviklingsprocessen skal der tages en indledende kontakt til fonde, som kunne have interesse i at støtte museumsprojektet.

 

Endelig pointeres det i visionsoplægget, at byens borgere allerede på et tidligt tidspunkt inddrages i processen bl.a. via borgermøder.

 

Tilskud til udarbejdelse af skitseforslag

Museum Nordsjælland anslår, at udgiften til udarbejdelse af et skitseforslag vil koste ca. 200.000 kr. Museet vil ansøge om LAG midler til dette. Et eventuelt tilskud fra LAG vil være på max. 50 %. Derfor forelås det, at de sidste 100.000 kr. dækkes af henholdsvis museet med 50.000 kr. og Gribskov Kommune med 50.000 kr.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at der skal arbejdes grundigere med ideen om et nyt museum, før der kan tages endelig stilling til et realistisk projekt.

 

Derfor anbefaler administrationen, at byrådet giver tilsagn om, at Museum Nordsjælland kan arbejde videre med projektet.

 

Derudover anbefaler administrationen, at udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi yder et tilskud til udarbejdelse af skitseforslag.

 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Styrelsesvedtægt §15, stk. 2


Økonomi

På nuværende tidspunkt drejer økonomien sig alene om udarbejdelse af et skitseforslag.

Der søges om tilskud på 50.000 kr. Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget 2019: 191.000 kr. Heraf er disponeret: 85.000 kr. Restbudget: 106.000 kr.

Administrationen  gør opmærksom på, at der er flere ansøgninger til puljen på udvalgets dagsorden


Beslutning

1.- 2. Udsættes.

 

 

Bilag

16. Kulturrådets forslag til samskabelsescase på kulturområdet

Sagsnummer: 00.16.00-G01-2847-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om Kulturrådets forslag til samskabelsescase for kulturområdet.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at vælge, hvilken af Kulturrådets 3 forslag udvalget ønsker at arbejde videre med som samskabelsescase

Sagsfremstilling

Baggrund

På udvalgets møde den 26. november 2018 skulle udvalget udvælge minimum 1 samskabelsescase for udvalgets område. På mødet besluttede udvalget følgende:

 

"Udvalget valgte "Form og indhold for det kommende Forum for Vækst og Udvikling" som samskabelsescase og besluttede at indhente forslag fra Kulturrådet om valg af case på kulturområdet"

 

Kulturrådet har på sit møde den 4. februar 2019 behandlet sagen.

 

Sagens forhold

Kulturrådet er fremkommet med 3 forskellige forslag til cases, som rådet mener har potentiale som samskabelsescase.

 

De 3 forslag er som følger:

 

 1. Udvikling og styrkelse af formidlingen for børn på kultur- og naturområdet, bl.a. gennem samarbejde på tværs mellem de mange aktører. Gennem udnyttelse af ressourcerne i institutioner, foreninger, erhvervsliv mv. forstærkes desuden kommunens image som en attraktiv kommune for (nye) børnefamilier i Gribskov.

 

 1. Styrkelse af samarbejdet på tværs af mange interessenter, aldersgrupper og aktører med relationer til kulturliv og kulturaktiviteter i kommunen. At arbejde på at udvikle en synergieffekt med bedre udnyttelse af de mange ressourcer - og ikke konkurrence.

 

 1. Synliggørelse af foreningernes tilbud med henblik på at engagere flere yngre i foreningsarbejdet. Udvikling af digitale aktiviteter.

 

Kulturrådet vil gerne stille sig til rådighed i forbindelse med en mere grundig bearbejdning/nuancering af den case, som udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi vælger at gå videre med.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at det er interessante og relevante emner, som Kulturrådet har udvalgt som mulige samskabelsescases. Administrationen vurderer ligeledes, at det er relativt omfattende cases, som vil kræve en yderligere præcisering og fokusering, hvis der skal kunne arbejdes med dem indenfor en overskuelig tidsramme.

 

Derfor anbefaler administrationen, at udvalget vælger ét af Kulturrådets forslag, og at Kulturrådet i samarbejde med administrationen arbejder videre med yderligere præsicering af casen.

 


Beslutning

1. Udvalget traf beslutning om forslag nr. 1 med fokus på børn og børnefamilier. Yderligere præcisering udarbejdes i samarbejde mellem Kulturrådet og administrationen.

 

Fraværende Kim Valentin og Jørgen Simonsen.

17. Ansøgning om støtte til Vejby Kunst

Sagsnummer: 19.01.00-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om ansøgning om støtte til skolekunstprojektet Vejby Kunst.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage stilling til ansøgningen

Sagsfremstilling

baggrund

Jens Graumann har i samarbejde med Vejby Lokalråd og Sankt Helene Skole indsendt ansøgning om støtte til skolekunstprojektet Vejby Kunst. Der ansøges om støtte på 8.000 kr. for projektet i 2019 og 2020 dvs. 2 projektforløb med 5. klasser. Støtten tænkes anvendt til materialer og hjælpeudstyr i projektet.

 

Sagens forhold

Sant Helene Skole har arbejdet med skolekunstprojektet Vejby Kunst siden 2015. Her udførte skolens 5. klasse idemodeller til knstværker, som kunne sætte fokus på Vejby. Modellerne blev efterfølende udført i hel størrelse og

har været udstillet på græsplænen nedenfor Trongården i Vejby, så de har været synlige fra vejen for forbikørende.

 

Der har været opsat kunstværker udført af skolens 5. klasse i årene 2016, 2017 og 2018.

 

Nu er projektet udvidet til at omfatte både Sankt Helene Skoles Vejby- og Tisvildeafdeling.

 

Projektets formål

Hovedformålet med projektet er at skabe opmærksomhed for Gribskov Kommunes landsbyer Vejby og Tisvilde, med speciel opmærksomhed på turisme og kultur, samt at øge interessen for samarbejde mellem erhvervsliv, offentlige institutioner, foreninger og borgere samt at skabe et farverigt og kunstnerisk bybillede i Vejby og Tisvilde, som kan skabe medieopmærksomhed ved at formidle kontakt til presse og andre medier til gavn for Gribskov Kommune.

 

Et yderligere vigtigt formål er at inddrage unge fra skolemiljøet til at bidrage med at skabe "kunst" i Vejby og Tisvilde, hvorfor projektet integreres i skolens undervisning. Projektet er således en del af skolens arbejde med læringsreformens mål om "den åbne skole".

 

Projektets indhold

Projektet består konkret i, at skoleklasser udfører kreative og kunstneriske fabrikationer, som opstilles i Vejby og Tisvilde. I Vejby på græsplænen foran Trongården, og i Tisvilde på skolens areal eller et andet godkendt sted.

 

Projektet er til gavn for elevernes forståelse for kreativitet, design og fremstilling af elementer til kvalitetsbedømmelse.

 

Projektets målgruppe

Målgruppen er borgere, turister og erhvervsliv i skolens nærområde omkring Vejby og Tisvilde samt ikke mindst børn og unge.

 

Medvirkende

Projektet er et samarbejde mellem skolen, lokale kunstnere og erhvervsliv. Vejby Lokalråd støtter med koordinering og kontakt til lokalsamfund, presse og foreninger m.m. Jens Graumann er ven af skolen og har kontakt til de medvirkende og vil tage kontakt til Tisvilde Lokalråd, lokale kunstnere, erhvervsdrivende m.fl. samt formidle kontakt til presse mv.

 

Tidsplan

Kunstværker vil blive udført i 2019 og opstillet medio 2019 til medio 2020 i Vejby og Tisvilde

Kunstværker vil blive udført i 2020 og opstillet medio 2020 til medio 2021 i Vejby og Tisvilde

 

Administrationens vurering og anbefaling

Administrationen har fulgt projektet siden dets start i 2015 og vurderer, at det er et spændende tiltag, som understøtter tankerne om "den åbne skole" på en fin måde. Projektet er et godt eksempel på. hvordan et lokalesamfund kan samarbejde på tværs af sektorer mv. til glæde for mange i de pågældende byer.

 

Administrationen anbefaler derfor at der ydes støtte til projektet.

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2016-2020

 

 


Økonomi

Der søges om støtte på 8.000 kr. Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget 2019: 191.000 kr. Heraf er disponeret: 85.000 kr. Restbudget: 106.000 kr.

Administrationen  gør opmærksom på, at der er flere ansøgninger til puljen på udvalgets dagsorden

 


Beslutning

1. Anbefaling tiltrådt.

 

Fraværende Kim Valentin og Jørgen Simonsen.

Bilag

18. Forankring af projektet "Gribskov - et attraktivt samfund"

Sagsnummer: 24.10.00-A00-3281-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har prioriteret at gennemføre et udviklingsforløb og udarbejde en samlet vision for hele Gribskov Kommune med fokus på temaer erhverv, turisme, bosætning og branding. Efter de indledende drøftelser på byrådsseminar i februar foreslår administrationen at samle indsatsen i projektet ”Gribskov – et attraktivt samfund”, og forankre projektet under Byrådet. Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

 

Såfremt udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi tiltræder forslaget om at forankre projektet under Byrådet, vil Byrådet får et konkret tilbud på udviklingsforløb til godkendelse. Økonomi i tilbuddet kvalitetssikres af Økonomiudvalget inden behandling i Byrådet. 


Administrationen indstiller

til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at projektet 'Gribskov - et attraktivt samfund' forankres under Byrådet som styregruppe

 

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende vedlagte tilbud fra INVIO

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har i efteråret 2017 og igen gennem 2018 været i dialog med INVIO - Inovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi - med henblik på at afdække muligheder for at gennemføre et udviklingsforløb i Gribskov Kommune. Formålet med forløbet er at definere en vision for Gribskov Kommune, og at Gribskov Kommune, kommunens borgere, erhverv, organisationer og institutioner med flere motiveres til at skabe mere dynamik i Gribskov og dermed at gøre det mere attraktivt at bo, arbejde og besøge kommunen.

 

INVIO er et dansk innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi. Netværket er støttet med midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation. Projektet løftes konkret af INVIO-konsulenterne Jørgen Høegh og Georg Julin med brug af underleverandører til formidlingsarbejdet.

 

Status og dialog med INVIO

INVIO byder ind med særlige kompetencer om oplevelsesøkonomi, herunder specielt turisme. De to konsulenter har en særlig erfaring med sig fra Oplevelsesnetværk Bornholm, hvor fokus har været på en række traditionelle og nye oplevelsesvirksomheder. Målet har her været at lave oplevelsespakkerejser uden for højsæsonen på Bornholm. Herudover har konsulenterne været facilitatorer på Christiansø i projektet “Det levende samfund”, samt andre lignende projekter i yderområder i resten af Danmark., bl.a. udvikling af havnemiljøet i Hundested.

 

INVIO har på baggrund af de indledende møder med Gribskov Kommune fremsendt et tilbud og en opgavebeskrivelse med bud på en samlet overordnet proces for projektet med udgangspunkt i ønsket fra Gribskov Kommune om at samle kommunens mange spor i en overordnet vision for kommunen, herunder at udvikle en proces til realisering af en vision for Gribskov Kommune frem mod 2030.

 

Projektet fokuserer på den ene side på at udvikle en fælles overordnet vision for Gribskov Kommune. Ved at forenkle nuværende strategier og analysere udviklingsmuligheder og -trusler skal projektet medvirke til at skabe et bedre grundlag for at prioritere opgaver og formulere en fælles retning for Gribskov Kommune.

 

På den anden side skal projektet være med til at gøre Gribskov til et mere attraktivt samfund, hvor projektet skal medvirke til at skabe en positiv ramme for kommunens mange ildsjæle, og skalbe dynamik og aktiviteter, som fortsat skal sikre og udvikle Gribskov Kommune som et attraktivt sted at besøge, bo og arbejde i.

 

Proces

Forløbet med INVIO strækker sig over tre faser:

 • Fase 1 - 1. halvår 2019 - visionen formuleres
 • Fase 2 - 3. kvartal 2019 - visionen formidles og udviklingsforløb igangsættes
 • Fase 3 - 4. kvartal 2019 og 2021 - udviklingsforløb forankres, visionen genbesøges og projektet videreudvikles

 

Organisering

Byrådet bliver politisk styregruppe for projektet.

 

De to udvalg, fagudvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Temaudvalget Strategi og Samskabelse Gribskov 2030 indtager en rolle i projektet, som arbejdsgrupper forud for Byrådets løbende beslutninger i projektforløbet.

  

Derudover nedsættes en projektorganisering med en arbejdsgruppe med politiske repræsentanter fra ovennævnte udvalg samt eksterne deltagere. Den konkret sammensætning er under udarbejdelse, og fastlægges i forbindelse med godkendelse af tilbud.

 

Administrationens anbefaling

Med afsæt i ovenstående sagsfremstilling anbefaler administrationen, at projektet forankres under Byrådet, og at der vedlægges endeligt tilbud til Økonomiudvalgets indstilling med henblik på Byrådets godkendelse.

  


Økonomi

I budgetaftalen 2019-2022 afsatte Byrådet 2.200.000 kr. i 2019 og 1.500.000 kr. i 2020 og frem til Gribskov Kommunes erhvervsindsats. Disse midler blev forankret som en del af budgetrammen for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.  Projektet skal finansieres inden for denne ramme. 

 


Beslutning

1. Tiltrådt.

 

Fraværende Kim Valentin og Jørgen Simonsen.

 

19. Indledende drøftelse af puljekriterier

Sagsnummer: 24.00.00-A00-1-18


Resume

 Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen om kriterier for tildeling af midler under Samskabelsespuljen til en indledende drøftelse.


Sagsfremstilling

I Budget 2019-2022 er der afsat 1.5 millioner kroner i 2019 samt 1 million kroner i årene 2020 til og med 2022 til en Samskabelsespulje.

 

I budgetaftalen fremgår det at "Vi skal arbejde tæt sammen på tværs af kommunen og med vores borgere, virksomheder og andre aktører, så vi sammen kan skabe de bedst mulige løsninger inden for de rammer vi har til rådighed. Derfor afsættes der midler i en samskabelsespulje til udvikling af blandt andet frivillighed, iværksætteri, helårsturisme og landsbyer."

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomiudvalget er ansvarlig for rammesætning og udmøntning af puljen.

 

På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejdes forslag til kriterier for Samskabelsespuljen, der forelægges til behandling på udvalgets møde i marts.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at drøfte kriterier for puljemidler


Beslutning

1. Drøftet.

 

Fraværende Kim Valentin og Jørgen Simonsen.

 

20. Ansøgning fra Tisviilde Jazz Club om økonomisk støtte til Tisvilde Jazz Festival

Sagsnummer: 20.15.00-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om ansøgning fra Tisvilde Jazz Club om økonomisk støtte til Tisvilde Jazz Festival.


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage stilling til ansøgningen

Sagsfremstilling

Baggrund

Tisvilde Jazz Club planlægger i samarbejde med Tisvilde og Omegns Erhvervsforening at afholde Tisvilde Jazz Festival i dagene 21.-23. juni 2019. Til dette søger foreningerne om økonomisk støtte på 50.000 kr.

 

Sagens forhold

Bag ideen med Tisvilde Jazz Festival er et ønske om at tiltrække gæster fra hele hovedstadsregionen til at komme og høre jazz, overnatte, spise og blive hele weekenden og bruge områdets tilbud.

 

Restauranter, foreninger, hoteller og butikker har taget vel imod ideen og vil gerne bidrage til festivalen. Udover tilbud om jazzmusik, vil der også være yoga på stranden, rundvisning i byen, der vil blive indrettet wellnesscenter på Tisvilde Højskole, og alle byens restauranter, cafeer mv. og Tisvilde Bio vil deltage i festivalen.

 

De fleste af festivalens musikalske tilbud på restauranter og cafeer mv. vil blive finansieret af de erhvervsdrivende selv.

 

Gratis koncerter

En del af festivalen vil imidlertid bestå af en række gratis koncerter for alle interesserede.

 

Startskud til en fælles portal for området

Jazzfestivalen vil anvende Tisvilde Jazz Clubs netbaserede billet- og medlemssystem og blive brugt i markedsføringen og gennemførelse af festivalen. Turister og gæster vil således kunne booke og betale både jazzbilletter, overnatning, bord på byens restauranter og/eller et udlejningssommerhus i et samlet flow på en fælles portal.

 

Det vil samtidig være startskuddet til en fælles portal for området, hvor områdets tilbud, aktiviteter og også gratis arrangementer kan ses og bookes i én sammenhæng. Portalen skal køre videre efter festivalen, så man altid kan se, hvad der foregår i Tisvilde og booke det man har lyst til.

 

Festivalens budget

Der er udarbejdet et foreløbigt budget for Tisvilde Jazz Festival:

 

Udgifter:

Gratisjazz: 43.900 kr.

Markedsføring mv.: 20.000 kr.

Medlemskab af Rejsegarantifonden: 8.000 kr.

Opsætning og drift af portal: 10.000 kr.

Udgifter i alt: 81.900 kr.

 

Indtægter:

Salg af 100 støttebadges á kr. 100: 10.000 kr

Hovedsponsor: 10.000 kr.

Fundraising: 10.000 kr.

Kommunal støtte: 50.000 kr.

Indtægter i alt: 80.000 kr.

 

Hele ansøgningen samt oplæg/præsentation til festivalen er vedlagt som bilag.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at en jazzfestival i Tisvilde vil være attraktiv og kunne tiltrække såvel borgere og turister som sommerhusgæster i Tisvilde i den pågældende weekend, som ligger lige inden den store sommersæson for alvor går i gang. Arrangementet vil således leve op til ønsket om at forlænge sæsonen med tilbud, som kan tiltrække gæster i skuldersæsonen.

 

Tisvilde Jazz Festival er derudover et godt eksempel på et bredt samarbejdsprojekt i Tisvilde, hvor erhvervsliv går sammen med foreninger og frivillige om at skabe et samlet kulturelt tilbud.

 

Administrationen anbefaler derfor at der gives økonomisk støtte til Tisvilde Jazz Festival.

 

 

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

Turismestrategi 2016-2020 Gribskov Kommune 2016

Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020


Økonomi

Der søges om støtte på 50.000 kr. Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget 2019: 191.000 kr. Heraf er disponeret: 85.000 kr. Restbudget: 106.000 kr.

Administrationen  gør opmærksom på, at der er flere ansøgninger til puljen på udvalgets dagsorden


Beslutning

1. Udsættes.

 

Fraværende Kim Valentin og Jørgen Simonsen.

 

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen