Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

§17, stk. 4. Ældre og Udbud

Onsdag den 27-02-2019 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

5. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-14-18


Administrationen indstiller til temaudvalget:
 1. at godkende dagsordenen

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

1. Godkendt

6. Mødemeddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-15-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til temaudvalget:
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ingen mødemeddelelser.

7. Beslutning om serviceniveau og nye kvalitetsstandarder for hjemmeplejen

Sagsnummer: 00.22.00-3580-18


Resume

Temaudvalget får sagen for at anbefale udvalget for Ældre, Social og Sundhed samt Økonomiudvalget og Byrådet at godkende udkast til nye kvalitetsstandarder. Udvalget har på de to foregående udvalgsmøder drøftet kvalitetsstandarder under temadrøftelser og givet administrationen input til disse. Udvalget får derfor sagen nu for at anbefale en beslutning.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud at anbefale udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalget og Byrådet at:
 1. Godkende de fremlagte kvalitetsstandarder, der kan sikre balance mellem bevilling og serviceniveau.
 2. Godkende, at administrationen efter 12 måneders drift med nye kvalitetsstandarder evaluerer om kvalitetsstandarderne og dermed servicenievauet kan ændres i opadgående retning inden for den afsatte bevilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget har på udvalgsmøder i december 2018 og januar 2019 haft temadrøftelse om kvalitetsstandarderne og dermed serviceniveauet i hjemmeplejen. Her blev udvalget præsenteret for, hvem der er omfattet af målgruppen for at modtage hjemmepleje samt for mulige justeringer i kvalitetsstandarderne, der kan bidrage til at sikre bevillingsoverholdelse.

 

Hvorfor taler vi om kvalitetsstandarder og serviceniveauet?

Administrationen har fokus på indholdet i kvalitetsstandarderne og dermed serviceniveauet, fordi kommunen bliver presset af en stigende ældrebefolkning. Andelen af ældre over 65 år stiger i Gribskov med 20 procent frem mod 2028. Og andelen af 85+ årige stiger med 124 procent frem mod 2030 (Danmarks Statistik). Dertil gælder det for Gribskov kommune, som for så mange andre kommuner landet over, at vores økonomi er under stigende pres. Derfor vil vi forventeligt opleve stigende udgifter i hjemmeplejen i de kommende år. Det er således særlig vigtigt, at der besluttes et serviceniveau, som afspejler den økonomiske bevilling til hjemmeplejen.

 

Pr. 1. december 2019 overgår kommunen fra en godkendelsesmodel med udbud til en godkendelsesmodel uden udbud. Det betyder, at de godkendte private leverandører skal afregnes efter den kommunale leverandørs udgiftsniveau. Kvalitetsstandarderne skal dermed afspejle et serviceniveau, der sikrer, at opgaverne kan håndteres på en kvalitets- og driftsmæssig forsvarlig måde indenfor den bevillingsmæssige ramme.

 

Det er administrationen vurdering, at der i en ny hjemmeplejes første år vil være en vis usikkerhed omkring opstart. Denne usikkerhed skal håndteres indenfor den givne økonomiske ramme, hvorfor kvalitetsstandarderne også skal afspejle den fornødne fleksibilitet til at honorere dette. Af samme årsag anbefaler administrationen, at udvalget for Ældre, Social og Sundhed får en evaluering primo 2021, hvor erfaringer med de fastsatte kvalitetsstandarder fremlægges. Dette for at vurdere, om der kan og bør ske ændringer, uden at det påvirker den økonomiske bevilling til området.

 

Forslag til nye kvalitetsstandarder

Administrationen har udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for

 1. Praktisk hjælp
 2. Personlig pleje
 3. Rehabilitering

 

De nye kvalitetsstandarder er målrettet borgerne og formuleret i et mere borgervenligt sprog, se bilag.

 

Udover kvalitetsstandarderne vil administrationen udarbejde tilhørende retningslinier og krav til leverandør og myndighed - et administrationsgrundlag.

 

I tabellen nedenfor ses ændringer på udvalgte områder i kvalitetsstandarderne for den borgerrettede indsats i hjemmeplejen.

 

 

Nuværende

Fremtidig

 

Morgen-toilette

Kl. 7-10

Udvidelse af tidsrum fx +/- 1 time

 

Tidsrum for levering

Levere personlig pleje indenfor 30 min. før eller efter den aftalte tid

 

Udvidelse af tidsrum fx +/- 1 time

Indbo

Ingen stringens i krav om at stille sædvanligt indbo til rådighed

Krav om, at borgeren stiller sædvanligt indbo til rådighed efter gældende regler

 

Rengøring

Hver 2. uge 

Hver 3. uge 

 

Tøjvask

Hver 2. uge 

Hver 3. uge 

Mulighed for at vaskeri kan benyttes.

 

Bad

Op til 5 gange om ugen på hverdage 

Efter behov med udgangspunkt i ét bad ugentligt på hverdage

 

 

Altid individuelle og konkrete afgørelser

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp er udgangspunktet for serviceniveauet for en typisk borger i målgruppen. Kommunen er forpligtet til altid at sikre en individuel og konkret vurdering af borgernes behov, hvorfor borgerne kan opleve at modtage hyppigere hjælp eller mindre hjælp, end det angivne. Eksempelvis kan nogle borgere have behov for hyppigere rengøring, bad mv. end det, som er angivet i kvalitetsstandarderne. Det er altid en konkret, individuel vurdering.


Lovgrundlag

LBK 1114 af 30/8 2018, Lov om Social Service, §§ 83-87.

BEK 1575 af 27/12 2014.


Økonomi

Der er afsat 7,16 mio. kr. i budgettet til drift af hjemmeplejen i december 2019. I hele 2020 er der afsat 89,1 mio. kr. i budgettet til drift af hjemmeplejen.


Høringsperiode og høringsparter

Høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet er vedhæftet som bilag i forbindelse med protokollering.


Beslutning

Udvalget sender sagen retur til administrationen med henblik på yderligere belysning og supplering ud fra input givet af udvalget på mødet.

Bilag

8. Kvalitetsopfølgning, hjemmeplejen

Sagsnummer: 27.36.00-G00-1-19


Resume

Temaudvalget for Ældre og Udbud får sagen for at afgive anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd om den kvalitetsopfølgning, der skal ske i hjemmeplejen.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende den foreslåede kvalitetsopfølgning for hjemmeplejen.


Sagsfremstilling

Formål

For at sikre et fælles udgangpunkt for forventningen til leverancerne på hjemmeplejeområdet, og for at både leverandører og myndighed (kommune) kan dokumentere kvalitetsniveauet i leverancerne, er det nødvendigt med kvalitetsopfølgning. Kommunen har som myndighed ansvar for at følge og dokumentere kvaliteten i de ydelser, der leveres.

 

Kvalitetsopfølgningen beskriver rammerne for den opfølgning, Gribskov som kommune ønsker. Det mere konkrete indhold i opfølgningen skal beskrives af myndigheden og leverandørerne i forbindelse med ansøgning om godkendelse. Kvalitetopfølgningen udgør en del af det godkendelsesmateriale, som leverandører søger om godkendelse efter. Via opfølgningen forpligter parterne sig selv og hinanden på at følge op og derved i fællesskab sikre kvaliteten af det arbejde, der leveres.

 

Mål

Temaudvalget havde på forrige møde en drøftelse om tillid versus kontrol i samarbejdet mellem kommune og leverandører. Med udgangspunkt heri er målet med kvalitetsopfølgningen læring og åbenhed fremfor kontrol og nulfejlskultur. Der skal løbende følges op på kvaliteten, drages læring af problematikker, hændelser og erfaringer, deles viden om muligheder for kvalitetsforbedringer og følges op igen herpå. Der lægges vægt på inddragelse af medarbejdere og borgere.

 

Rammer

Kvalitetsmodellen tager udgangspunkt i de værdier, som Temaudvalget har fastsat for hjemmeplejen:

 • Værdighed: opfølgningen skal bidrage til at fremme, at borgerne behandles værdigt i forbindelse med de ydelser, de modtager fra hjemmeplejen, og der følges op på borgernes oplevelse af værdighed.
 • Fleksibilitet: opfølgningen skal bidrage til at sikre, at der følges op på fleksibiliteten i de ydelser borgerne modtager, ved at opfølgningen er fleksibel ift. f.eks. særligt pioriterede områder efter behov.
 • Enkelthed: opfølgningen skal være enkel og tydelig ved at sikre, at der følges op på områder, hvor det giver mening for både borgere, leverandører og myndighed.

 

Indhold

Opfølgningen indeholder 3 hovedtemaer:

 1. Tilsyn
 2. Egenkontrol/audits
 3. Borgertilfredshed

 

Ad 1. Området for tilsyn dækker:

 • De kommunale tilsyn, som skal gennemføres minimum 1 gang årligt. Lige p.t. er det BDO, der gennemfører de kommunale tilsyn på kommunens vegne.
 • Tilsyn fra f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynene har ikke en fast kadence men meldes ud fra Styrelsen. Ved tilsynene gennemgås konkrete fokusområder fra gang til gang, som Styrelsen for Patientsikkerhed selv beslutter.

For alle typer tilsyn kommer der efter gennemført tilsyn en tilsynsrapport, som dels forelægges Ældre, Social og Sundhed og dels følges op i et samarbejde mellem myndighed og leverandører med fokus på kvalitetsforbedring og læring. Der udarbejdes handleplaner for områder med kvalitetsforbedringer, som følges op.

 

Ad 2. Området for egenkontrol/audits dækker:

 • Egenkontroller
 • Journalaudits og opfølgning på anden dokumentation
 • Organisering og kvalitetsforbedring
 • Ledelsestilsyn
 • Dokumentation og arbejdsgange
 • Analyse af og opfølgning på utilsigtede hændelser (UTH) 
 • Kompetence hos personalet og udvikling heraf
 • Hygiejne
 • Tidlig opsporing

Myndigheden og leverandørerne skal beskrive, hvordan de enkelte elementer skal gennemføres med henblik på læring og dokumentation af opfølgning. Leverandørerne vil skulle forelægge dokumentation for egen opfølgning til administrationen minimum 1 gang årligt og oftere ved konstateret behov. Eventuelle udfordringer drøftes i samarbejde mellem myndighed og leverandører, og der udarbejdes handleplaner for eventuelle indsatser og følges op herpå.

 

Ad 3.

Leverandørerne skal ved ansøgning om godkendelse beskrive, hvordan de vil følge op på borgernes tilfredshed med leverandørens ydelser. Myndigheden følger op i henhold til leverandørernes beskrivelser minimum 1 gang årligt. Derudover skal beskrivelse af området fastlægges i den samskabelsesproces, som Ældre, Social og Sundhed vedtog på møde den 15. januar 2019, herunder hvordan der sikres læring af resultater og tilpasninger, samt hvordan resultaterne af borgernes tilfredshed skal forelægges Ældre, Social og Sundhed.

 

Generelt

Områderne nævnt under hvert hovedtema ovenfor er ikke udtømmende, men kontinuerligt fleksible i forhold til tilføjelse af f.eks. ny lovgivning, særligt nationalt udpegede fokusområder (f.eks. fra Styrelsen for Patientsikkerhed) og særligt politisk prioriterede områder. Som supplement til kvalitetsopfølgningen udarbejdes der til godkendelsesmaterialet en oversigt over pligter og sanktioner, som dels kort beskriver forpligtelserne for både leverandører og myndighed, og dels beskriver de sanktioner, som kan sættes i værk ved manglende opfyldelse af forpligtelserne og/eller ved gentagne og alvorlige kvalitetssvigt hos leverandørerne.


Lovgrundlag

LBK 1575 af 27. december 2014.


Økonomi

Der er via budgetaftalen afsat en ramme for drift af hjemmepleje- og myndighedsområdet.


Beslutning

1. Anbefalet med bemærkning om, at betegnelsen "leverandører" både omfatter private og kommunale leverandører.

9. Muligheder for at byde på hjemmesygeplejen

Sagsnummer: 27.36.00-A00-2-18


Resume

Temaudvalget for Ældre og Udbud får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd om, hvorvidt private leverandører skal have mulighed for at blive godkendt til at levere hjemmesygepleje. Temaudvalget besluttede på sidste møde at sende sagen retur til administrationen med henblik på, at administrationen inddrager udvalgets drøftelser i en fornyet sagsfremstilling. 


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at beslutte, at leverandører ikke har mulighed for at søge om at levere hjemmesygepleje.


Sagsfremstilling

Baggrund

Temaudvalget for Ældre og Udbud besluttede på møde den 19. november 2018, at administrationen skulle belyse fordele og ulemper ved at give private leverandører mulighed for at blive godkendt til at levere hjemmesygepleje. Herunder skulle også de økonomiske betragtninger beskrives. Temaudvalget fik forelagt sagen på møde den 17. december 2018 og besluttede, at udsætte behandling af sagen med henblik på, at administrationen skulle undersøge andre kommuners erfaringer på området. På Temaudvalgets møde den 23. januar 2019 besluttede udvalget, at sende sagen retur til administrationen med henblik på en inddragelse af udvalgets drøftelser på mødet i en fornyet sagsfremstilling. 

 

Rundspørge

Administrationen afdækkede i en rundspørge til andre kommuner, at ingen af de adspurgte kommuner har private leverandører til at levere hjemmesygepleje. Det skyldes primært:

 • enten at ingen af de adspurgte kommuner har valgt at have muligheden, fordi de ikke vurderer, at en privat leverandør kan levere hjemmesygepleje med en tilstrækkelig kvalitet,
 • eller at ingen private leverandører har søgt om godkendelse til at levere hjemmesygepleje.  

 

Udvalgets drøftelser 

At levere hjemmesygepleje

At løfte det sygeplejefaglige område kræver høj faglig kvalitet, sygeplejefagligt kvalificeret og kompetent personale og en vis volumen af de borgere, som modtager hjemmesygepleje, for at kunne opretholde den faglige kvalitet samt få økonomien til at hænge sammen. Der skal være nok "kunder" med sygeplejefagligt behov til, at det sygeplejefaglige personales tid kan anvendes fuldt ud, og der skal være fleksibilitet og mulighed for, at andet personale kan tage over ved sygdom og ferie. Med få sygeplejeydelser og/eller få "kunder" kan leverandørerne ikke opnå stordriftsfordele på sygeplejeområdet. Området er dyrt at igangsætte og drive hos leverandører, uden sikkerhed for en bestemt andel af borgerne som grundlag, grundet dyrt personale. Derudover er det p.t. vanskeligt at rekruttere kvalificeret personale til at løfte sygeplejefaglige opgaver generelt, ligesom fagligt kvalificeret personale typisk søger ansættelse i større organisationer med mulighed for faglig sparring og udvikling.

 • Det forventes derfor ikke, at nogen leverandører vil søge om godkendelse til at levere hjemmesygepleje.

 

Valgfrihed

Borgerne skal have mest mulig valgfrihed - men de skal også have den bedst mulige kvalitet. Hovedformålet for sygeplejen er først og fremmest at levere den bedst mulige kvalitet indenfor de midler, der er afsat, for derved at sikre at borgeren bliver hurtigst muligt rask igen. Som udgangspunkt vil langt de fleste borgere foretrække at være raske og selvhjulne fremfor syge og afhængige af hjælp fra andre, fordi det giver den størst mulige livskvalitet at kunne klare sig selv. Det er dermed helt essentielt, at den kvalitet, der leveres hos borgeren, er så høj som muligt, for derved at gøre "indgrebet" i borgerens liv mindst og kortest muligt. Det har kommunen som offentlig myndighed et særligt ansvar for at sikre i de ydelser, der leveres.

 • Muligheden for valgfrihed bør ikke i sig selv udfordre kvaliteten, hvilket der er øget risiko for på sygeplejeområdet grundet områdets faglige tyngde.

 

Færrest mulige medarbejdere

Et andet centralt element er antallet af forskellige medarbejdere i borgerens hjem, hvilket vi ved, har betydning for mange borgere. Borgerne ønsker færrest mulige forskellige medarbejdere. Men hvis borgeren har valgt hjemmepleje hos en privat leverandør, og den samme leverandør også leverer hjemmesygepleje, vil det fortsat være minimum 2 forskellige medarbejdere, der kommer i borgerens hjem, da én personalegruppe leverer hjemmepleje, og en anden personalegruppe leverer hjemmesygepleje. Ved sygdom, ferie m.v. vil der være yderligere skiftende personale.

 • Uagtet hvilken leverandør der leverer hjemmepleje og hjemmesygepleje til borgeren, vil det være forskelligt personale, der leverer hhv. den ene og anden ydelse. Der vil i udgangspunktet ikke være hverken færre eller flere medarbejdere, uanset om det er én eller flere leverandører, der leverer ydelserne til borgeren.

 

Opsummering

Med udgangspunkt i ovenstående, andre kommuners erfaringer og udvalgets drøftelser på sidste møde, kan følgende opsummeres:

 • Det forventes ikke, at nogen leverandører vil søge om godkendelse til at levere hjemmesygepleje grundet områdets tyngde.
 • Muligheden for valgfrihed bør ikke samtidig udfordre/have konsekvenser for kvaliteten, hvilket der er øget risiko for på sygeplejeområdet.
 • Med kravene i den nye model om, at leverandører skal kunne levere både personlig og praktisk hjælp, vil der ikke komme hverken flere eller færre medarbejdere i borgerens hjem, uanset antallet af leverandører.

 

Hvis muligheden for, at leverandører kan levere hjemmesygepleje, alligevel anbefales, bør det ske under ensartede rammer for alle leverandører. Rammerne er beskrevet i sagen til Temaudvalget den 23. januar 2019, som omfatter bl.a.:

 • Alle leverandører kunne levere sygepleje på samme niveau (kvalitet og typer ydelser), som den kommunale hjemmesygepleje.
 • Alle leverandører skal kunne håndtere alle de borgere, der måtte ønske dem, for ikke at favorisere nogle leverandører frem for andre.
 • Alle leverandører skal leve op til de samme kvalitetskrav, og der følges ensartet op på kvaliteten hos alle. Ved gentagen manglende kvalitet vil der være mulighed for en række sanktioner.

Lovgrundlag

LBK nr 1114 af 30/08/2018 om social service § 91.


Økonomi

Der er i budgetaftalen afsat en økonomisk ramme til drift af hjemmeplejeområdet.


Beslutning

Venstre stiller ændringsforslaget: At anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at leverandører har mulighed for at søge om at levere hjemmesygepleje.

For: 2 (V)

Imod: 4 (A, O, C, G)

Ændringsforslag ikke vedtaget.

 

Afstemning om indstilling 1:

For: 4 (A, O, C, G)

2 (V) undlod at stemme

Indstillingen anbefalet. Udvalget anbefaler, at beslutningen evalueres om 2 år.

10. Orientering om tidsplan for etablering af ny hjemmepleje frem til sommerferien

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2616-18


Resume

Temaudvalget for Ældre og Udbud, Økonomiudvalget og Byrådet får tidsplan for arbejdet med etablering af ny hjemmepleje frem mod sommerferien til orientering. Sagen er på nu, fordi temaudvalget på sidste temamøde blev orienteret om ny tidsplan.


Sagsfremstilling

Udvalget tiltrådte på første udvalgsmøde udkast til tids- og procesplan for udvalgets arbejde med den tilføjelse, at planen justeres, efterhånden som processen udvikler sig.

 

Processen har netop udviklet sig siden, og udvalget blev på sidste udvalgsmøde orienteret om justeringer af tidsplanen. Ud fra de politiske beslutninger, der er truffet undervejs, ser tidsplanen således ud:

 

 • Udvalgets endelige afrapportering i form af forslag til samlet godkendelsesmateriale foreligger allerede på mødet i marts og sendes til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd i april
 • Der annonceres efter leverandører i april
 • Leverandører godkendes i maj
 • Borgerne vælger leverandør i juni
 • Etablering af den kommunale hjemmepleje startes op i juni, når borgernes valg af leverandør er kendt og dermed størrelsen på den kommunale enhed

 

Tidsplanen er illustreret i vedhæftede bilag.

 

Hvorfor denne procesplan?

Med denne tids- og procesplan er der ikke tale om en virksomhedsoverdragelse, men om etablering af en kommunal enhed "fra bunden". Dette muliggør, at kommunen kan opbygge sin egen organisation og rekruttere og ansætte relevante medarbejdere på de vilkår, som kommunen ønsker. Således undgår kommunen at overtage medarbejdere og disses allerede indgåede ansættelsesaftaler - og deraf de aftaler, som kommunen i såfald ville være bundet af i overenskomstperioden. Dertil ved vi på et tidligere tidspunkt i processen end ved virksomhedsoverdragelse, hvilke medarbejdere der søger ansættelse i den kommunale hjemmepleje. Ved virksomhedsoverdragelse søger medarbejderne typisk først væk en måneds tid før overdragelsen. Det vil udfordre kommunen styringsmæssigt, hvis vi en måned før finder ud af, at vi eksempelvis kun overtager 20 medarbejdere og ikke 40.

 

Med denne procesplan har vi desuden en mere kvalificeret forventning til antallet af "kunder i butikken", når borgerne har valgt leverandør. Derved kan kommunen i højere grad etablere en robust og driftsikker virksomhed fra start og sikre styring inden for de rammer, der er lagt. I det tilfælde, at meget få borgere vælger den kommunale leverandør, vil kommunen starte småt op og samtænke driften med eksisterende indsatser, fx plejecentre. Borgeren kan altid skifte leverandør med fem hverdages varsel.

 

Et opmærksomhedspunkt ved denne procesplan er, at medarbejderne mister deres anciennitet ved jobskifte, ligesom de kan vælge ikke at søge ansættelse hos den kommunale leverandør, men søge til andre leverandører. Vi skal derfor være opmærksomme på vores kommunikation, så vi kan sikre den nødvendige rekruttering.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud, Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen