Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Onsdag den 27-02-2019 kl. 19:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

11. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
  1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.

12. Beslutning om serviceniveau og nye kvalitetsstandarder for hjemmeplejen

Sagsnummer: 00.22.00-3580-18


Resume

Temaudvalget får sagen for at anbefale udvalget for Ældre, Social og Sundhed samt Økonomiudvalget og Byrådet at godkende udkast til nye kvalitetsstandarder. Udvalget har på de to foregående udvalgsmøder drøftet kvalitetsstandarder under temadrøftelser og givet administrationen input til disse. Udvalget får derfor sagen nu for at anbefale en beslutning.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud at anbefale udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalget og Byrådet at:
  1. Godkende de fremlagte kvalitetsstandarder, der kan sikre balance mellem bevilling og serviceniveau.
  2. Godkende, at administrationen efter 12 måneders drift med nye kvalitetsstandarder evaluerer om kvalitetsstandarderne og dermed servicenievauet kan ændres i opadgående retning inden for den afsatte bevilling.

Historik

 §17, stk. 4. Ældre og Udbud, 27. februar 2019, pkt. 7:

 Anbefaling fra temaudvalget for Ældre og Udbud forelægges på mødet.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget har på udvalgsmøder i december 2018 og januar 2019 haft temadrøftelse om kvalitetsstandarderne og dermed serviceniveauet i hjemmeplejen. Her blev udvalget præsenteret for, hvem der er omfattet af målgruppen for at modtage hjemmepleje samt for mulige justeringer i kvalitetsstandarderne, der kan bidrage til at sikre bevillingsoverholdelse.

 

Hvorfor taler vi om kvalitetsstandarder og serviceniveauet?

Administrationen har fokus på indholdet i kvalitetsstandarderne og dermed serviceniveauet, fordi kommunen bliver presset af en stigende ældrebefolkning. Andelen af ældre over 65 år stiger i Gribskov med 20 procent frem mod 2028. Og andelen af 85+ årige stiger med 124 procent frem mod 2030 (Danmarks Statistik). Dertil gælder det for Gribskov kommune, som for så mange andre kommuner landet over, at vores økonomi er under stigende pres. Derfor vil vi forventeligt opleve stigende udgifter i hjemmeplejen i de kommende år. Det er således særlig vigtigt, at der besluttes et serviceniveau, som afspejler den økonomiske bevilling til hjemmeplejen.

 

Pr. 1. december 2019 overgår kommunen fra en godkendelsesmodel med udbud til en godkendelsesmodel uden udbud. Det betyder, at de godkendte private leverandører skal afregnes efter den kommunale leverandørs udgiftsniveau. Kvalitetsstandarderne skal dermed afspejle et serviceniveau, der sikrer, at opgaverne kan håndteres på en kvalitets- og driftsmæssig forsvarlig måde indenfor den bevillingsmæssige ramme.

 

Det er administrationen vurdering, at der i en ny hjemmeplejes første år vil være en vis usikkerhed omkring opstart. Denne usikkerhed skal håndteres indenfor den givne økonomiske ramme, hvorfor kvalitetsstandarderne også skal afspejle den fornødne fleksibilitet til at honorere dette. Af samme årsag anbefaler administrationen, at udvalget for Ældre, Social og Sundhed får en evaluering primo 2021, hvor erfaringer med de fastsatte kvalitetsstandarder fremlægges. Dette for at vurdere, om der kan og bør ske ændringer, uden at det påvirker den økonomiske bevilling til området.

 

Forslag til nye kvalitetsstandarder

Administrationen har udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for

  1. Praktisk hjælp
  2. Personlig pleje
  3. Rehabilitering

 

De nye kvalitetsstandarder er målrettet borgerne og formuleret i et mere borgervenligt sprog, se bilag.

 

Udover kvalitetsstandarderne vil administrationen udarbejde tilhørende retningslinier og krav til leverandør og myndighed - et administrationsgrundlag.

 

I tabellen nedenfor ses ændringer på udvalgte områder i kvalitetsstandarderne for den borgerrettede indsats i hjemmeplejen.

 

 

Nuværende

Fremtidig

 

Morgen-toilette

Kl. 7-10

Udvidelse af tidsrum fx +/- 1 time

 

Tidsrum for levering

Levere personlig pleje indenfor 30 min. før eller efter den aftalte tid

 

Udvidelse af tidsrum fx +/- 1 time

Indbo

Ingen stringens i krav om at stille sædvanligt indbo til rådighed

Krav om, at borgeren stiller sædvanligt indbo til rådighed efter gældende regler

 

Rengøring

Hver 2. uge 

Hver 3. uge 

 

Tøjvask

Hver 2. uge 

Hver 3. uge 

Mulighed for at vaskeri kan benyttes.

 

Bad

Op til 5 gange om ugen på hverdage 

Efter behov med udgangspunkt i ét bad ugentligt på hverdage

 

 

Altid individuelle og konkrete afgørelser

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp er udgangspunktet for serviceniveauet for en typisk borger i målgruppen. Kommunen er forpligtet til altid at sikre en individuel og konkret vurdering af borgernes behov, hvorfor borgerne kan opleve at modtage hyppigere hjælp eller mindre hjælp, end det angivne. Eksempelvis kan nogle borgere have behov for hyppigere rengøring, bad mv. end det, som er angivet i kvalitetsstandarderne. Det er altid en konkret, individuel vurdering.


Lovgrundlag

LBK 1114 af 30/8 2018, Lov om Social Service, §§ 83-87.

BEK 1575 af 27/12 2014.


Økonomi

Der er afsat 7,16 mio. kr. i budgettet til drift af hjemmeplejen i december 2019. I hele 2020 er der afsat 89,1 mio. kr. i budgettet til drift af hjemmeplejen.

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen