Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

§17, Stk. 4. Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030

Tirsdag den 05-03-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

16. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2588-18


Resume

Dagsorden til godkendelse.


Administrationen indstiller til temaudvalget,
  1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 20


Beslutning
  1. Godkendt

17. Den gode start - samskabelsescases fra fagudvalgene

Sagsnummer: 00.16.00-G01-2847-18


Resume

Alle fagudvalg har på foranledning af temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 valgt en samskabelsescase, som de vil arbejdes med i 2019. Under dette punkt skal udvalget deltage i en del af en workshop sammen med caseholderne, hvor der skal arbejdes med, hvordan samskabelsesaktiviteterne kommer godt fra start.


Administrationen indstiller til temaudvalget,

At drøfte og give input til hvordan samskabelsesprojekter kommer godt fra start.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af udvalgets vidensopsamlingsforløb har alle fagudvalg udvalgt én eller flere samskabelsescases, som udvalget følger i perioden januar – primo oktober 2019.

Ikke alle cases er startet op endnu, men alle udvalgte cases skal nå at arbejde samskabende inden primo oktober.

 

Forløb med vidensopsamling

Vidensopsamlingen vil foregå løbende og i en tæt dialog med caseholderne, således at viden og erfaringer drøftes og deles mellem udvalget og caseholderne og caseholderne imellem undervejs.

 

For at sikre tilstrækkelig tid til drøftelser caseholderne imellem, vil den første del af workshoppen ligge umiddelbart inden de ordinære møder i Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030, første gang 5. marts 2019.

 

Workshop 5. marts- Den gode start på samskabelse

Selve workshoppen Opstart af samskabelsesaktiviteter består af to dele. Del 1 er fra klokken 16.00 til 17.00 og del 2 er fra klokken 17.00 til 18.00 og dermed en del af SSGs ordinære møde.

 

Workshoppen er bygget op om følgende program:

Del 1: ( for caseholderne.ressorucepersoner og de SSG medlemmer der har tid og lyst)

Kl. 16.00 Kort velkomst og rammesætning

Kl. 16.10 Status og udveksling af erfaringer med opstarten af samskabelsesaktiviteter/ projekter fra de forskellige cases

Kl. 16.50 Kort intro til Samskabelsesportalen, herunder det forskellige indhold i form af viden, metoder, film

Del 2: ( for caseholderne.ressorucepersoner og alle SSG medlemmer)

Kl. 17.00 Indkredsning af de vigtigste råd eller opmærksomheder i opstarten af samskabelsesprojekter og aktiviteter

Kl. 17.55 Kort om workshoppen den 14. maj, ønsket om at følge de forskellige cases og tak for i dag til caseholderne

 

Derefter er der afsat en halv time af den resterende mødeflade i SSG til drøftelse af den gode start på samskabelse med afsæt i de konkrete input fra workshoppen. Denne drøftelse skal give nogle pejlinger på, hvad der skal bæres videre og være indeholdt i den fælles Gribskov tilgang.

 

Det samlede forløb for videnopsamling

Der er planlagt følgende workshops i resten af vidensopsamlingsperioden:

 

Tirsdag den 5. marts – ”Opstart af samskabelsesaktiviteter”  (for alle caseholdere)

Tirsdag den 14. maj – ”Hvordan skaber vi de bedste løsninger sammen?” (for udvalgte borgere, virksomhedsrepræsentanter og foreninger, der er involveret i de forskellige samskabelsescases)

Tirsdag den 24. september – Tema og målgruppe vælges på mødet den 11. juni

 

Efter vidensopsamlingsforløbet skal den fælles Gribskovtilgang til samskabelse indkredses og formuleres. November og december vil blive brugt til den politiske behandling af forslaget, og efter planen skal Gribskovtilgangen til samskabelse godkendes endeligt på byrådsmødet den 10. december 2019.

 

 

 


Beslutning

Udvalget drøftede de pointer, der kom frem under workshoppen og lagde vægt på at holde kontakten til caseholderne. Udvalget gav desuden input til hvad der særligt skal tænkes med når der arbejdes med en Gribskov tilgang til samskabelse.

18. Orientering om visionsarbejde i samarbejde med INVIO

Sagsnummer: 24.10.00-A00-3281-18


Resume

Temaudvalget Strategi og Samskabelse Gribskov 2030 orienteres hermed om projektet "Gribskov - en attraktiv kommune". Projektet omfatter udarbejdelsen af en samlet vision for hele Gribskov Kommune med fokus på de foreløbige temaer erhverv, turisme, bosætning og branding.

 

Sagen er prioriteret af Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, og projektets titel er 'Gribskov - et attraktivt samfund'. Sagen er i forløb til Byrådet, der skal træffe endelig beslutning om at forankringen af projektet overføres fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi til Byrådet. 

 

Projektet har snitflader til Temaudvalget Strategi og Samskabelse i forhold til temaudvalgets arbejde med at samle og forenkle Gribskov kommunes eksisterende strategier og politikker. Temaudvalget Strategi og Samskabelse orienteres på mødet om oplæg til tids- og procesplan for projektet.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har i efteråret 2017 og igen gennem 2018 været i dialog med INVIO - Inovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi - med henblik på at afdække muligheder for at gennemføre et udviklingsforløb i Gribskov Kommune. Formålet med forløbet er at kommunens borgere, erhverv, organisationer og institutioner med flere motiveres til at skabe mere dynamik i Gribskov og dermed at gøre det mere attraktivt at bo, arbejde og besøge kommunen.

 

INVIO er et dansk innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi. Netværket er støttet med midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation.

 

Dialog med INVIO

INVIO har på baggrund af de indledende møder med Gribskov Kommune fremsendt et tilbud og en opgavebeskrivelse med bud på en samlet overordnet proces for projektet med udgangspunkt i ønsket fra Gribskov Kommune om at samle kommunens mange spor i en overordnet vision for kommunen, herunder at udvikle en proces til realisering af en vision for Gribskov Kommune frem mod 2030.

 

Administrationen er i dialog med INVIO med henblik på en præcisering af tilbudet, herunder proces og politisk ophæng i projektforløbet, projektets ressourcetræk på såvel det politiske som det administrative niveau, og at budgettet endeligt konkretiseres i overensstemmelse med opgavepræcisering og delegation.

 

Fagudvalg og temaudvalgs rolle

Projektets foreløbige fokus på temaerne erhverv, turisme, bosætning og branding indebærer en tæt koordinerering til fagudvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, der agerer nøgleudvalg i forhold til at understøtte projektet med faglig viden og ressourcer samt understøtte og afprøve indsatser og aktiviteter under projektet.

 

Temaudvalget Strategi og Samskabelse har ligeledes en nøglerolle i forhold til at koordinere forløbet med temaudvalgets opgave med at samle og forenkle kommunens eksisterende politikker og strategier.

 

Administrationen forventer at indstille til Økonomiudvalget på mødet den 05.03.2019 at anbefale Byrådet på mødet den 12.03.2019 at godkende endeligt tilbud fra INVIO med henblik på igangsætning af projekt 'Gribskov - et attraktivt samfund'. 

 

Administrationen orienterer på mødet i Temaudvalget Strategi og Samskabelse om den foreløbige tids- og procesplan for forløbet.


Administrationen indstiller til temaudvalget,

1. at tage orienteringen om projekt 'Gribskov - et attraktivt samfund' til efterretning


Beslutning
  1. Taget til efterretning

19. Meddelelser

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2588-18


Resume

Hvis der er meddelelser, nævnes de under dette punkt.Der ud over orienteres om punkter til de kommende møder


Administrationen indstiller til temaudvalget,Administrationen indstiller til temaudvalget

At tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.

Punkter til kommende møder blev gennemgået.

 

Mødet begyndte klokken 17.00

Mødet sluttede klokken 19.02

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen