Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Mandag den 11-03-2019 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

20. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-4-18


Administrationen indstiller til Handicaprådet
  1. at godkender dagsorden 

Sagsfremstilling

Dagsorden sendes ud til medlemmer af Handicaprådet senest 7 dage inden mødet.

 


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5.


Beslutning
  1. Godkendt.

21. Mødedeltagere

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicapråd består af 8 medlemmer, og Byrådet har udpeget en personlig stedfortræder for hvert medlem.

 

Medlem

Personlig stedfortræder

1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - formand

Jørgen Eckmann (DH Gribskov)

2. Annelise Hansen (DH Gribskov) - næstformand

Jens M. Larsen (DH Gribskov)

3. Kim G. Nielsen (DH Gribskov)

Inger Hansen (DH Gribskov)

4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

5. Allan Nielsen (Gribskov Kommunes Byråd)

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd)

6. Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd)

Jesper Behrensdorff (Gribskov Kommunes Byråd)

7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune)

Torsten Forsberg (Gribskov Kommune)

8. Hanna Bartholine Levy (Gribskov Kommune)

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune)

 

Personlig stedfortræder indkaldes til møde i tilfælde af en deltagers fravær.

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
  1. at tage orienteringen om mødedeltagere til efterretning

Beslutning

Afbud fra Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd). Jesper Behrensdorff (Gribskov Kommunes Byråd) deltog i mødet som stedfortræder for Jonna Præst.

Orienteringen taget til efterretning.

22. Byrådets temamøde om Handicappolitikken - forberedelse

Sagsnummer: 27.69.48-G01-6-18


Resume

Handicaprådet er tovholder på Byrådets årlige temamøde om realisering af Handicappolitikken. På mødet den 11. marts skal Handicaprådet forberede mødet.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
  1. at drøfte mødeform med henblik på aftaler om mødeforberedelse

Historik

 Handicaprådet, 18. februar 2019, pkt. 18:

Besluttet at vælge følgende tema: Tilgængelighed. Kommunen sikrer den fysiske tilgængelighed til bygninger og udearealer, hver gang kommunen bygger nyt eller udfører en større ombygning, og hver gang, der bygges nyt i kommunen.


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicappolitik

 

Gribskov Kommune har en handicappolitik. Handicappolitikken "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" blev vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016. Handicappolitikken er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag. Politikken er bygget op omkring fem lokale fokuspunkter:

 

  1. Alle skal have frihed til at være så uafhængige af andre som muligt
  2. Der skal være adgang for alle til bygninger, udearealer og information
  3. Arbejdsmarked skal være for alle
  4. Fritidsliv for alle
  5. Forskellige måder at bo på

 

 

Opfølgning på Handicappolitikken - Handicaprådet har en opgave

Handicaprådet er tovholder på Byrådets årlige temamøde om realisering af Handicappolitikken. Handicaprådet udvælger mødets tema. Jævnfør sidste afsnit i politikken:

 

"Gribskov Byråd holder årligt et temamøde, hvor også medlemmerne af det kommunale Handicapråd og repræsentanter fra administrationen deltager. Formålet med temamødet er at fastholde fokus på mennesker med handicap og deres muligheder for at deltage i samfundslivet. Hvert temamøde vil sætte fokus på ét udvalgt tema.

 

Temamødet bliver arrangeret i tæt samspil med Gribskov Kommunes Handicapråd, som er tovholder på mødets program og udvælger mødets tema. Mødets deltagere vil i fællesskab vurdere effekten af og udfordringerne med at realisere politikken i forhold til det valgte tema. Byrådet får på den måde løbende indsigt i, hvilke ændringer der er sket, og hvilke effekter der er opnået.

 

Byrådet holder temamødet i 2. kvartal af året, og det første møde er i 2017."

 

Der er afsat en time til mødet.

 

 

Tidligere mødetemaer  

Byrådets første temamøde om realisering af Handicappolitikken blev holdt i 2017. Handicaprådet har været tovholder på programmet og valgte "Adgang til information" som tema for mødet.

Byrådets andet temamøde om realisering af Handicappolitikken blev holdt i 2018. Handicaprådet valgte "Alle skal have frihed til at være så uafhængige af andre som muligt. Fokus på børn og unge" som tema for mødet.  

 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed"


Beslutning

Aftalt, at Allan Nielsen og Jesper Behrensdorff sætter fokus på, hvordan Byrådet kan styrke bestemmelser vedrørende tilgængelighed i plangrundlaget, særlig i forbindelse med planstrategi og den næste revision af kommuneplanen

 

Aftalt, at medlemmer af Handicaprådet, som repræsenterer DH Gribskov, forbereder et par små historier om tilgængelighed med eksempler på både det, der mangler, og det, der lykkedes.

 

23. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Administrationen indstiller til Handicaprådet
  1. at tage orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

 

Møde med Ahornparken

Handicaprådet fortsætter med møder med tilbud og på tilbud. I marts måned bliver det Ahornparken. Adressen er Ahornparken, Skovgårdsvej 38, 3200 Helsinge.

Rådet samles på parkeringspladsen, ved det "busstopsted" som er indrettet foran indgangen til Ahornparken. Vi går samlet ind klokken 16.15.

   


Beslutning

Handicaprådet takker beboerne, medarbejderne og ledelsen i Ahornparken for et godt møde og en inspirerende dialog om Ahornparkens værdier og virke.

 

Handicaprådet besluttede at samles til et ekstraordinært møde mandag, den 25. marts kl. 16.15. Formålet med mødet er at formulere høringssvar i sagen om serviceniveauer og kvalitetsstandarder for hjemmeplejen. Høringsmaterialet forventes udsendt den 21. marts. Dagsorden til Handicaprådets møde udsendes alene elektronisk.

 

Handicaprådet har drøftet erfaringer med koordinering af høringssvar pr. mail (en ekstraordinær situation, som fandt sted i forbindelse med Ældre og Udbuds første behandling af sagen om serviceniveauer og kvalitetsstandarder for hjemmeplejen. Aftalen er, at mail input til høringssvar, altid skal stiles til Handicaprådet, og denne formulering skrives i toppen af mailen. Dette for at forebygge misforståelser.

 

Handicaprådet er bekymret for, at artiklen i Ugeposten om bostedet Damsgaarden kan få folk til at tro, at Gribskov Kommune har noget at gøre med bostedet, på grund af bostedets beliggenhed. Dette er ikke tilfældet. Der bor ingen af kommunens borgere på bostedet, og kommunen har ingen tilsynsopgaver over for stedet.

 

Handicaprådet har drøftet den måde borgerne omtales på i forskellige sammenhænge. Handicaprådet håber på en god tone i debatter.

 

Mødet begyndte klokken 16.15. Mødet sluttede klokken 18.05.

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen