Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Tirsdag den 12-03-2019 kl. 19:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

21. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-18


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at godkende dagsorden 

Sagsfremstilling

Forud for byrådsmøder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8


Beslutning

Godkendt at behandle tillægsdagsorden (sag om kapacitet på dagtilbudsområdet i Gilleleje).

 

Anbefalinger fra Økonomiudvalget i sag om "Gribskov - et attraktivt samfund" og i sag om kapacitet på dagtilbudsområdet i Gilleleje forelægges for Byrådet på mødet.

 

Sag om ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning optages ikke på dagsorden. Der kommer en ny behandling af sagen, når beslutningsgrundlaget er afklaret.

Orientering om administrationens bemærkninger (punkt 31) bortfalder.

 

Orientering om udvalgsstruktur udsat indtil Økonomiudvalget har behandlet sagen.

 

Anders Gerner Frost inhabil i sagen om samarbejde med ejendomsmæglerne.

 

Trine Egetved afprøvede sin habilitet i forhold til sagen om patientforsikring. Administationen har vejledt Trine Egetved i forhold til habilitetspørgsmålet efter økonomiudvalgets møde. Administrationens vurdering er, at Trine Egetved er habil i sagen. Byrådet besluttede, at Trine Egetved er habil i sagen.

 

Godkendt, at betingelser for indkaldelse af stedfortæder for Betina Sølver er opfyldt. Mette Tolstrup, 1. stedfortræder, har lovligt forfald. Jannik Lyng Petersen, 2. stedfortræder, indtræder og deltager i byrådsmødet den 12. marts 2019.

 

Herefter dagsoden godkendt.

 

Fravær: Betina Sølver er fraværende.

22. Lån 2018

Sagsnummer: 00.34.00-G00-593-18


Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til byrådet. Sagen omhandler Gribskov Kommunens Låneramme for 2018, og er en opfølgning på de beslutninger, der blev truffet af byrådet d. 10. dec. 2018. Der skal træffes beslutning om optagelse af lån vedrørende anlægsprojekterne Gilleleje Læringsområde og Nyt tag Tingbakkeskolen.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at der optages lån på 7,793 mio. kr. til finansiering af energirenoveringsandelen af anlægsudgifterne i 2018 på Gilleleje Læringsområde
 2. at lånet optages som et 25-årigt annuitetslån med variabel rente

Historik

 

Økonomiudvalget, 5. marts 2019, pkt. 25:

1. - 2. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) er fraværende. Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fravær og stedfortræder: Morten Ulrik Jørgensen (G) er fraværende. Pernille Søndergaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.


Sagsfremstilling

Kommunens såkaldte låneramme er den maksimalt tilladte adgang til lånefinansiering i et regnskabsår. Kommunen kan ikke lånefinansiere til den daglige drift, og som hovedregel heller ikke til anlægsprojekter. Lånerammen bestemmer dermed via lovgivningen, hvilke muligheder en kommune har for lånefinansiering. Optages lån ikke senest 30. april året efter fortabes lånemuligheden. Kommunen kan optage lån som annuitetslån, serielån eller som stående lån. Lån kan være med fast eller variabel rente. Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug på tidspunktet for låneoptagelsen.

 

 

Den tilladte låneadgang, lånerammen, er for Gribskov Kommune i 2018:

 

Mio. kr.

Gilleleje Læringsområde

30,0

Lånedispensation givet af Økonomi- og Indenrigsministeriet

Investeringsplan-Vejnettet

3,0

Lånedispensation givet af Økonomi- og Indenrigsministeriet

Gilleleje Læringsområde, energirenovering

34,8

Jf. Lånebekendtgørelsen §2, stk. 6, lån til energibesparende foranstaltninger

Nyt tag Tingbakkeskolen, energirenovering

4,016

Jf. Lånebekendtgørelsen §2, stk. 6, lån til energibesparende foranstaltninger

 I alt Låneramme 2018

 71,816

 

 

Byrådet besluttede i sit møde d. 10. december 2018 at optage lån på 30 mio. kr. til Gilleleje Læringsområde og lån på 3 mio. kr. til Investeringsplan-Vejnettet. Derimod blev det besluttet, at lån til energirenovering på Gilleleje Læringsområde og til Nyt tag Tingbakkeskolen først skulle optages i 2019, når udgifterne for 2018 var kendte.

 

Disse oplysninger foreligger nu. Udgifterne til energirenovering udgjorde i 2018:

 

 Mio. kr.

Gilleleje Læringsområde, energirenovering

7,793

Jf. Lånebekendtgørelsen §2, stk. 6, lån til energibesparende foranstaltninger

 

Anlægsarbejderne på dette projekt er stadig i gang, og der vil i løbet af 2019 komme yderligere udgifter til energirenovering. Der vil desuden komme udgifter til energirenovering på anlægsprojekttet Nyt tag Tingbakkeskolen. Disse udgifter kan lånefinansieres. Beslutningen om disse lån vil blive forelagt på særskilt sag for udvalget i december 2019. Der er i alt budgetteret med lån på henholdsvis 34,8 mio. kr. vedr. energirenovering for Gilleleje Læringsområde og i alt 4,016 mio. kr. vedr. Nyt tag Tingbakkeskolen.

 

Finansiel strategi og valg af lånetype: Fordeling af Kommunens lån

Kommunens låneportefølje overvåges og vurderes løbende af administrationen i samarbejde med den finansielle rådgiver, Jyske Bank, indenfor rammerne af den vedtagne Finansielle strategi. Jf. denne kan lån optages som fastforrentet lån, eller som lån med variabel rente.

 

Strategien fastsætter, at den fastforrentede gæld som minimum skal udgøre 35 til 40%, og at den variabelt forrentede gæld minimum skal udgøre 15 til 20%. For den øvrige andel af gælden (40-50%) fastlægger Økonomiudvalget og byrådet lånetype på baggrund af indstilling fra administrationen og kommunens finansielle rådgivere.

 

Kommunens låneportefølje (excl ældreboliger) fordeler sig pt. således:

Aktuel låneportefølje excl. ældreboliger, mio. kr.

Fastforrentede lån

Variabelt forrentede lån

I alt

477,7

181,5

659,2

72,5%

27,5 %

100%

 

Den pt. høje andel af fastforrentede lån skal ses på baggrund af forventninger i markedet i de sidste par år om et stigende renteniveau. Ved valg af høj andel af fastforrentede lån, er kommunen sikret mod rentestigninger.

 

Renteforventninger

Jyske Bank forventer, at USA strammer pengepolitikken, og at Den amerikanske Centralbank, hæver renten på trods af, at inflationen stadig er begrænset. Der er høj økonomiske vækst, og der forventes en inflation tæt på måltalet på 2%.

 

Samtidig er Europa i gang med at stoppe den meget lempelige pengepolitik. Den Europæiske Centralbank (ECB) vil nedbringe sin meget store balance, som er opstået i kølvandet på den finansielle krise, som resultat af de meget store obligationsopkøb, som blev gennemført for at holde renterne nede. Det forventes, at rentestigningerne kommer til at gå meget langsomt, og de korte renter vil forsat være lave i lang tid endnu. Den første renteforhøjelse fra ECB forventes ikke at kommer før ultimo 2019. Der er ikke noget isoleret pres på danske renter for tiden. Det forventes derfor tilsvarende, at den Danske Nationalbank vil følge ECB, og først hæve renten ultimo 2019.

 

Den lange rente forventes at være meget svagt stigende i takt med, at markederne indrettet sig på en knap så lempelig pengepolitik. Handelskrig, Brexit og problemerne med den Italienske økonomi er med til at lægge en dæmper på rentestigningerne.

 

Anbefaling af lånetype

Efter anbefaling fra, Jyske Bank, lægger Administrationen derfor op til, at ovenfor nævnte lån optages som variabelt forrentet 25-årige annuitetslån, således at det lave renteniveau kan udnyttes. Den variable rente (den 22. feb. 2019) i Kommunekredit, er -0,2%, mens den 25-årige lange rente til sammenligning er 1,22%.

 

Fordelingen mellem fast og variabelt forrentet lån i låneporteføljen vil med det nye lån være:

 

Låneportefølje excl. ældreboliger, efter optagelse af nye lån, mio. kr.

Fastforrentede lån

Variabelt forrentede lån

I alt

477,7

189,3

667,0

71,6%

28,4%

100%

 

Som det fremgår vil 71,6 % af kommunens låneportefølje stadig være fast forrentet. Kommunen er derfor godt sikret mod fremtidige rentestigninger, samtidig med, at det for tiden lave renteniveau kan udnyttes. 

 

Ydelsen på ovennævnte nye lån vil i 1. termin udgøre (mio. kr.):

Fastforrentede lån

Variabelt forrentede lån

0,4

0,3

 

Ydelsen finansieres af afsat budget til renter og afdrag.


Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, BEK nr. 1580 af 17.12.2013.


Økonomi

Jf. sagsfremstillingen


Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver. 

23. Orga‍nisering af VisitNordsjælland i fremtiden

Sagsnummer: 24.05.00-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om fremtidig organisering af VisitNordsjælland, herunder godkendelse af en eventuel udvidelse med Frederikssund Kommune, samt udvikling af samarbejdet uden sammenlægning med såvel Wonderful Copenhagen som VisitOdsherred.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at godkende at udvide VisitNordsjælland med Frederikssund Kommune, såfremt Frederikssund Kommune ønsker det
 2. at godkende at videreudvikle samarbejdet med Wonderful Copenhagen (WOCO) uden en sammenlægning
 3. at godkende at videreudvikle samarbejdet med VisitOdsherred uden en sammenlægning

 


Historik


Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 26. februar 2019, pkt. 13:

1.-3. Tiltrådt.

 

Økonomiudvalget, 5. marts 2019, pkt. 35:

1. - 3. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) er fraværende. Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fravær og stedfortræder: Morten Ulrik Jørgensen (G) er fraværende. Pernille Søndergaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.


Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 24. maj 2018 en aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Heri indgik følgende punkt:

 

 • Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatsen mellem de større offentlige turismeaktører.

 

Målet har været at samle de ca. 90 destinationsselskaber i Danmark til 15 - 25. Midlet til dette har været en pulje på årligt 40 mio. kr., som kun kan søges af destinationer af en vis størrelse. Parallelt med dette forventes destinationsselskaberne at være helt eller delvist afskåret fra at søge andre midler hos den nationale erhvervsfremmestyrelse.

 

Sagens forhold

Kommunerne i Nordsjælland har allerede samlet turismeindsatsen i VisitNordsjælland. Modellen har været til inspiration for de rammer, der er sat for samlng af destinationsselskaber. Alligevel har det politiske udspil givet anledning til reflektion over den organisatoriske ramme for VisitNordsjælland.

 

De fem ejerkommuner - Hillerød, Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs - besluttede derfor at foretage en analyse af organisatoriske modeller. Wonderful Copenhagen (WOCO) fik opgaven med at levere et udkast til fire modeller. dette udkast er senere gennemarbejdet af den kommunale følgegruppe for VisitNordsjælland med Halsnæs som pennefører. Analysen er vedlagt som bilag.

 

VisitNordsjællands bestyrelse drøftede den 12. december 2018 oplægget og anbefalede følgende:

 

"Bestyrelsen ser gerne organisationen VisitNordsjælland fortsætte som hidtil med den åbning, at hvis Frederikssund Kommune ønsker at indgå i samarbejdet, så er bestyrelsen positiv overfor at udvide kredsen.

 

Bestyrelsen drøftede også muligheden for et tættere samarbejde med destinationsselskabet Wonderful Copenhagen, WOCO. VisitNordsjælland ser et potentiale i at styrke samarbejdet med WOCO til gavn for begge destinationsselskaber.

 

Der er enighed om, at VisitNordsjælland skal fortsætte samarbejdet med VisitOdsherred om Den Danske Riviera og med øvrige kommuner, der køber ydelser af os. Der er ingen planer om en fusion med andre end Frederikssund".

 

På K6 borgmestermødet den 14. december 2018 besluttede de nordsjællandske borgmestre at fremme følgende organisatoriske udvikling:

 

 • at Frederikssund Kommune inviteres til at deltage i ejerkredsen som fuldgyldig partner i VisitNordsjælland
 • at det gode samarbejde med Odsherred Kommune og VisitOdsherred udvikles, i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab
 • at det gode samarbejde med WOCO udvikles aktivt i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab

 

En beslutning om optagelse af Frederikssund Kommune i ejerkredsen forudsætter positivt tilsagn i såvel Frederikssund Kommune som i hver af de fem ejerkommuners byråd.

 


Lovgrundlag

LBK nr. 1518 af 18/12/2018 Lov om erhvervsfremme


Økonomi

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver. 

Bilag

24. Nyt erhvervsfremmesystem - betydning og prioriteter

Sagsnummer: 24.10.00-G01-1-19


Resume

Gribskov Kommune skal senest den 01.04.2019 aflevere til KKR Hovedstaden de prioriteter, som Gribskov Kommune ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi. Dette er vigtigt, hvis kommunen ønsker at præge udviklingen i det nye erhversfremmesystem. Samtidig er kommunens forberedelse og beslutningsproces udfordret af, at væsentlig viden og reflektion først tilgår kommunen efter den 01.03.2019.

 

Udvalgene Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse samt Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at komme med input til prioriteter og tage stilling til et forslag til en beslutningsproces, hvor administrationen får en bemyndigelse til at arbejde med sagen og justere beslutningsgrundlag efter behandling i fagudvalgene og inden behandling i Byrådet.  

 


Administrationen indstiller

til Udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse og Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

 1. at bemyndige administrationen til at arbejde videre med sagen (herunder justere beslutningsgrundlag) efter behandling i fagudvalgene
 2. at give input til administrationens arbejde med de prioriteter, som Gribskov Kommune ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi
 3. at drøfte det nye erhvervsfremmesystem med henblik på at komme med input til administrationens arbejde med udvikling af niveuaet for den fremtidige erhvervsservice i Gribskov Kommune

 

 til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

4. at godkende forslag til de prioriteter, som Gribskov Kommune ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi 

 


Historik

 Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse, 26. februar 2019, pkt.

1. Tiltrådt

2. Udvalget ønsker, der skal sættes fokus på landbrug og fiskeri samt på det tværkommunale samarbejde, i det videre arbejde

3. DrøftetKultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 26. februar 2019, pkt. 12:

1. Tiltrådt

2. Tiltrådt med en præcisering om fokus på det nære og det tværkommunale.

3. Drøftet.

 

Pernille Søndergaard fraværende.Økonomiudvalget, 5. marts 2019, pkt. 36:

4. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende de prioriteter, fagudvalgene har peget på, og lade administrationen arbejde for Gribskov Kommune i forhold til Erhvervshus Hovedstaden (filial i Hillerød).

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) er fraværende. Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fravær og stedfortræder: Morten Ulrik Jørgensen (G) er fraværende. Pernille Søndergaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 24.05.2018 aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Med virkning fra 01.01.2019 er denne aftale udmøntet i to love; ny Lov om Erhvervsfremme og ny Lov om Dansk Turisme.

 

Der er nu på statsligt niveau etableret en ny enhed, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med tilknyttet sekretariat i Silkeborg.

 

Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Repræsentant i bestyrelsen for Hovedstadsregionens kommuner er borgmester Morten Slotved, Hørsholm Kommune.

 

Der er endvidere indgået aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse. Kommunerne og de tværkommunale erhvervshuse skal sammen med en digital erhvervsfremmeplatform, der er under opbygning, udgøre kernen i den decentrale erhvervsservice.

 

 

Erhvervsfremme er nu en national og kommunal opgave

 

Med det nye erhvervsfremmesystem forankres det politiske ansvar for erhvervsudvikling to steder; nationalt og kommunalt.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er ansvarlig for at udarbejde en national strategi for erhvervsfremme, der skal være rammesættende for hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. Under den nationale strategi udarbejdes der regionale kapitler i samarbejde med og på baggrund af input fra aktørerne i de enkelte regioner, herunder Hovedstadsområdet.

 

For overgangsåret 2019 har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, der for Hovedstadsregionen bl.a. bygger på de nuværende prioriteter i ReVUS.

 

Kommunalt vil Gribskov Kommune og hovedstadsområdets øvrige kommuner med etableringen af Erhvervshus Hovedstaden (i København og med filial i Hillerød) i princippet få 3 roller at spille:

 

Nationalt:

 • Kommunerne kan via KKR-samarbejdet og erhvervshusets bestyrelse få indflydelse på det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi. Strategien vil være retningsgivende for fordelingen af midler til erhvervsfremme fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kommunerne vil ligeledes i partnerskaber med andre kommuner og aktører i Greater Copenhagen kunne søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til erhvervs- og vækstaktiviteter.

 

Tværkommunalt:

 • Et nyt Erhvervshus Hovedstaden med filialer i Hillerød og på Bornholm er tiltænkt en nøglerolle i hovedstadsområdet. Erhvervshuset skal hjælpe alle virksomheder i hovedstadskommunerne med specialiseret rådgivning og bliver indgang til de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet. De nuværende ydelser i Iværksætterhuset bliver en del af Erhvervshuset. Gribskov Kommune har dog fravalgt medlemskab af HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram.

 

Lokalt:

 • Kommunerne vil fortsat være den nære indgang for virksomhederne. Kommuner kan vælge at varetage lokal erhvervsservice og yde 1:1 rådgivning, arrangere netværksarrangementer, etablere erhvervsråd og henvise virksomhederne videre til fx erhvervshusene. Kommuneren kan fortsat vælge at samrbejde om den primære erhvervsservice.

 

 

Endelig etablerer Staten for kommunale midler en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelige for virksomheder.

 

 

Prioriteter i det regionale kapitel

Den 01.03.2019 er Gribskov Kommune sammen med de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen inviteret af KKR og Erhvervshus Hovedstaden til at deltage i en strategidag med fokus på erhvervs- og vækstudvikling i hovedstadsregionen. Indbudte deltagere er borgmestre, udvalgsformænd, kommunaldirektører og erhvervschefer fra hovedstadskommunerne sammen med bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden og direktører for centrale operatører og erhvervsorganisationer.

 

På strategidaggen deltager udvalgsformand Morten Jørgensen, kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen og chef for Center for Kultur, Fritid og Turisme Kirsten Frandsen.

 

På mødet vil en række foruddefinerede prioriteringer i Hovedstadsregionens erhvervsfremmestrategi blive italesat, herunder:

 • Kvalificeret arbejdskraft og iværksætteri
 • Turisme og vækst
 • Greater Copenhagen og Internationalisering
 • Forskning og udvikling
 • Verdensmål og klima

 

Efter strategidagen er det op til de enkelte kommuner at samle op og melde tilbage til KKR. Kommunerne er ikke opfordret til at koordinere på tværs om fælles tilgang til proiteringer.

 

 

Beslutningsprocessen frem mod 01.04.2019

Gribskov Kommune har her i erhvervsfremmesystemets spæde opstart mulighed for at præge erhvervsudviklingen og hvilke initiativer, der skal igangsættes og prioriteres i Hovedstadsområdet. Det skal i så fald ske senest 01.04.2019 med input til KKR Hovedstaden. For at understøtte processen faciliterer KKR sammen med Erhvervshus Hovedstaden en strategidag den 01.03.2019 med fokus på Hovedstadsregionens erhvervs- og vækstudvikling.

 

Processen frem mod fristen til KKR udfordrer Gribskov Kommunes forberedelse og beslutningsproces, idet væsentlig viden og reflektion først tilgår kommunen efter strategidagen.

 

I lyset af dette anmoder administrationen om at Udvalgene Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi bemyndiger administrationen til at arbejde videre med sagen og justere beslutningsgrundlag efter behandling i fagudvalgene og inden behandling i Byrådet den 12.03.2019.

 

Med baggrund i KKR Hovedstadens skarpe frist for input og dato for strategidag bliver den videre proces for fastlæggelse af prioriteter herefter:

 • 26.02.2019 - Fagudvalgene behandler sagen og bemyndiger administrationen til at arbejde videre med sagen og justere beslutningsgrundlag inden behandling i Byrådet
 • 01.03.2019 - Gribskov Kommune deltager på strategidag hos KKR Hovedstaden/Erhvervshus Hovedstaden
 • Administrationen arbejder videre med sagen med henblik på at tilrette beslutningsgrundlag, hvis nødvendigt
 • 05.03.2019 - Økonomiudvalget behandler sagen (supplerende oplysninger forelægges for udvalget på mødet).
 • 12.03.2019 – Byrådet behandler sagen med henblik på beslutning om kommunens prioriteter og endligt input til det regionale kapitel

 

 

Opmærksomhedspunkter til valg af prioriteter 

I relation til prioriteter til det regionale kapitel til erhvervsfremmestrategien, så har de seneste års prioriteter i Gribskov Kommune været fokuseret omkring to ReVUS fyrtårne; styrkelse af infrastrukturen og skabelse af vækst gennem fødevarer. I prioriteringen for 2020 og frem vil det være afgørende, at Gribskov Kommune sammen med andre kommuner i hovedstadsområdet kan finde en fælles tilgang til prioriteter, og dermed samles om et stærkt aftryk til det regionale kapitel, der sikrer og kan medvirke til at understøtte det regionale aftryk i eksisterende og fremtidige udviklingsprojekter og etablering af nationale klynger.

 

På møde i Erhvervshus Hovedstaden den 16.01.2019 gav hovedstadsregionens repræsentant i Erhvervsfremmebestyrelsen en tilkendegivelse om de fremtidige erhvervsfremmemidlers anvendelse. Forventningen er, at midlerne vil blive kanaliseret ud til projekter, der understøtter og udvikler agglomerationsfordele, dvs. fordele ved at fx. virksomheder og universiteter ligger tæt ved hinanden og dermed opnår lettere og billigere adgang til infrastruktur og service. Faren her er imidlertid, at mange midler på sigt vil gå forbi hovedstadsområdets yderkommuner, hvor afkast-ratio ikke er så høj som i de stærke innovative miljøer i det nære hovedstadsområde. 

 

Der er således en løbende tendens til at den oprindelige tanke bag fingerstrukturen ikke længere føres ud i livet, men at den nye erhvervsfremmelov vil formalisere sig omkring aktiviteter, der maksimerer afkastet i relation til vækst og udvikling, set i en national kontekst, og med afsæt i de stærke vidensmiljøer som ex. DTU.

 

Omvendt er det et positivt signal, at erhvervsfremme nu ikke kun er forbeholdt vækstvirksomheder, men alle virksomheder, det være iværksættere, startup, SMV i drift og SMV i vækst. Fokus vil blot formentlig ikke være på de styrkepositioner, som Gribskov Kommune har flest af, men mere gå i retning af virksomheder, der kan understøtte en overordnet strategi (herunder nationale klynger). I den forbindelse vil det formentlig blive sværere at få programmer/klynger, der fremadrettet kan fokusere på specifikke regionale indsatser på områder som ex. turisme og fødevarer, der er og bliver to vigtige områder for Gribskov Kommune.

 

I relation til erhvervsfremmeindsatsen og prioriteter må Gribskov Kommune nødvendigvis være opmærksom på, at kommunen er præget af mange microvirksomheder. Der er ingen tvivl om at disse vil få det svært i det nye system, hvor de små og mellemstore virksomheder, SMV'erne, har en stærkere position til at koble sig på projekter og programmer.

 

En prioritering kunne være, at der i erhvervsfremmestrategiens vækstafsnit sikres, at der knyttes et særligt fokus til microvirksomhedernes trivsel og udvikling. Og med en fokuseret service over for disse virksomheder fra erhvervshuset eller måske via tværkommunale samarbejder. Der er således behov for en klar og tydelig definition på hvad vækst og udvikling er, ikke bare i en national, men også i en regional og lokal kontekst.

 

Økonomien bag den decentrale erhvervsfremme viser et klart nationalt aftryk. Danmarks erhvervsfremmebestyrelse råder i 2019 over ca. 345 mio. kr., hvoraf turisme allokeres 50 mio. kr. Af disse er kun 10 mio. kr. til lokal og tværgående turisme. Og af de øvrige ca. 295 mio. kr. til national og lokal erhvervsfremme er kun ca. halvdelen til lokal indsats.

 

 

Gribskov Kommunes lokale erhvervsservice og struktur

Gribskov Kommune har med Gribskov Erhvervscenter A/S i perioden 2015 til 2018 søgt at fastholde og styrke de eksisterende virksomheder og arbejdspladser gennem en række initiativer, herunder generel erhvervsservice, formidling af viden, etablering og servicering af netværk, udviklingsopgaver, strategiske indsatser og komunikation, markedsføring og branding.

 

Med lukning af Gribskov Erhvervscenter A/S og opløsningen af Erhverv Gribskov har Gribskov Kommune valgt at gå en ny vej på området for vækst og udvikling på erhvervsområdet.

 

I løbet af marts 2019 etableres Forum for Vækst og Udvikling. Dette forum får en bred sammensætning af politikere, foreninger, institutioner og ildsjæle. Formålet bredes ud til ikke alene at omfavne erhvervsområdet men også turisme, branding og bosætning. Forummet skal medvirke til at styrke kommunens stedbundne potentialer, mange ildsjæle med stor virkelyst og et mangfoldigt erhvervs-, forenings- og kulturliv.

 

En central opgave for Forum for Vækst og Udvikling bliver at sikre en fremtidig netværksstruktur på erhvervsområdet i Gribskov Kommune med udgangspunkt i de erfaringer, der ligger fra branchenetværkene under det tidligere Gribskov Erhvervscenter.

 

Den direkte erhvervsservice i Gribskov Kommune er således ved starten af 2019 begrænset til KAM-funktion, én indgang til kommunen for virksomhederne og generel kommunal vejledning og sagsbehandling, herunder fast track for byggesager på erhverv.

 

I overgangsåret 2019 for den nye erhvervsfremmelov vil mange af de opgaver, der ligger under Væksthus Hovedstaden bliver videreført og afsluttet. Det gælder bl.a. de to ReVUS fyrtårne Digital Infrastruktur og Fødevarer, som Gribskov Kommune er en del af.

 

Gribskov Kommune har fravalgt partnerskab i HIP, Hovedstadens Iværksætterprogram, og er som sådan i princippet afskåret fra den rådgivning, der ligger til iværksættere, ex. via Iværksætterhuset. Direktøren for Erhvervshus Hovedstaden har dog over for administrationen oplyst,at HIP overføres til Erhvervshus Hovedstaden, og at Gribskov Kommune her kan gøre brug af iværksætterrådgivningen gennem hele 2019 uden partnerskabsaftale.

  

Opmærksomhedspunkter i forhold til den fremtidige erhvervsservice

Det nye erhvervsfremmesystem tredeler ’magten’ over erhvervsfremmeindsatsen; kommunerne kan hver i sær yde den nære indsats, tværkommunalt bliver det Erhvervshus Hovedstaden med filial i lejede kontorer hos C4 i Hillerød, der vil stå for den mere specialiserede rådgivning og nationalt bliver regionernes indflydelse og betydning forankret i de såkaldte regionale kapitler.

 

I Gribskov Kommune må vi derfor vurdere, hvordan vi ønsker at tage ejerskab på den nære rådgivning, og i givet fald hvorledes vi fremadrettet formaliserer og organiserer dette. En mulighed er at indgå i tværkommunale samarbejder. Alternativet er en forventning til en øget centraliseret erhvervsfremmerådgivningen.

 

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Hovedstaden skal udvikle sig til en vækstmetropol med respekt for og i samarbejde med det regionale og lokale. Udviklingen i hovedstadsregionen må ikke ske på bekostning af den sammenhængskraft, der skal sikre, at der også tages hensyn til ’det svageste led’ i relation til vækstskabelse og innovation.

 

For Gribskov Kommune må det være af afgørende betydning, at kommunen via KKR Hovedstaden over for erhvervsfremmebestyrelsen får sat et markant aftryk til det regionale kapitel i valg af prioriteter, og gerne i samarbejde med kommuner med samme udfordringer i relation til erhvervsudvikling og vækst. Det vil i den forbindelse være oplagt at søge samarbejde på tværs af kommuner for at sikre optimal vægtning af fælles prioriteter.  

  


Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven (Lov nr 1518 af 18.12.2018 om erhvervsfrermme)


Økonomi

Gribskov Kommunes indsats for erhvervsfremme er finansieret i budgetaftalen 2019 - 2022 med 2.200.000 kr. i 2019 og 1.500.000 kr. i 2020 og årene frem.

 


Beslutning

4. Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver. 

25. Projektet "Gribskov - et attraktivt samfund"

Sagsnummer: 24.10.00-A00-3281-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har prioriteret at gennemføre et udviklingsforløb og udarbejde en samlet vision for hele Gribskov Kommune med fokus på temaer erhverv, turisme, bosætning og branding. Efter de indledende drøftelser på byrådsseminar i februar besluttede udvalget at samle indsatsen i projektet ”Gribskov – et attraktivt samfund”, og forankre projektet under Byrådet.

 

Økonomiudvalget behandler nu sagen for at anbefale Byrådet en økonomisk ramme for projektet.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at bemyndige administrationen til at tilrettelægge arbejdet med visionsforløbet "Gribskov - et attaktivt samfund" indenfor en økonomisk ramme på op til 1.500.000 kr.  

Historik

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 26. februar 2019, pkt. 18

1. Tiltrådt at projektet 'Gribskov - et attraktivt samfund' forankres under Byrådet som styregruppe

 

Fraværende Kim Valentin og Jørgen Simonsen.

 
Økonomiudvalget, 5. marts 2019, pkt. 37:

Udsat med henblik på, at administrationen bearbejder sagen i lyset af nye oplysninger, Økonomiudvalget behandler sagen den 12. marts 2019.

 

Økonomiudvalget, 12. marts 2019, pkt. 47:

Anbefalet.


Sagsfremstilling

Baggrund

Budgetaftalen 2019-2022 lagde fundamentet for arbejde med at udvikle fremtidens Gribskov. Opgaven for administrationen blev at tilrettelægge et forløb, hvor Byrådet i samspil med borgerne kan udvikle en fælles vision, som bliver afgørende for de konkrete pritoriteringer i en økonomisk udfordret kommune.

 

Formål

Som følge heraf har kommunen arbejdet videre med, hvordan et sådan udviklingsforløb kan formes, så projekt omfatter udarbejdelsen af en samlet vision for hele Gribskov Kommune med fokus på de foreløbige temaer erhverv, turisme, bosætning og branding. Temaerne afspejler, hvad Byrådet er optaget af.

 

Formålet med forløbet er derfor at definere en vision for Gribskov Kommune, som kan samle kommunens borgere, erhverv, organisationer og institutioner samt den kommunale organisation i et samspil, hvor de i fællesskab udvikler kommunen og dermed gør Gribskov Kommune mere attraktivt at bo, arbejde i og besøge.

 

På den ene side handler det om at forenkle nuværende kommunale strategier, analysere udviklingsmuligheder- og udfordringer, så projektet kan medvirke til at skabe et bedre grundlag for at prioritere opgaver.

 

På den anden side skal projektet medvirke til at skabe en positiv ramme for kommunens mange ildsjæle, og skabe dynamik og aktiviteter, som fortsat skal sikre og udvikle Gribskov Kommune som et attraktivt sted at besøge, bo og arbejde i.

 

Proces

Administrationen foreslår at tilrettelægge projektet i tre faser:

 • Fase 1 - 1. halvår 2019 - visionen formuleres
 • Fase 2 - 3. kvartal 2019 - visionen formidles og udviklingsforløb igangsættes
 • Fase 3 - 4. kvartal 2019 og 2021 - udviklingsforløb forankres, visionen genbesøges og projektet videreudvikles

 

Organisering

Byrådet skal være styregruppe for projektet.

 

De to udvalg, fagudvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Temaudvalget Strategi og Samskabelse Gribskov 2030 indtager en rolle i projektet, som arbejdsgrupper forud for Byrådets løbende beslutninger i projektforløbet.

  

Derudover nedsættes en projektorganisering med en projektgruppe med politiske repræsentanter fra ovennævnte udvalg samt eksterne deltagere. Den konkrete sammensætning er under udarbejdelse.

 

Økonomisk ramme

Administrationen beder om en budgetramme på 1,5 mio. kr. som administrationen bemyndiges til at disponere nærmere. Budgetrammen skal primært dække udgifter til ekstern konsulentunderstøttelse.

 


Økonomi

I budgetaftalen 2019-2022 afsatte Byrådet 2.200.000 kr. i 2019 og 1.500.000 kr. i 2020 og frem til Gribskov Kommunes erhvervsindsats. Disse midler blev forankret som en del af budgetrammen for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Projektet skal finansieres inden for denne ramme. 

 


Beslutning
 1. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver. 

26. Revision af ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning

Sagsnummer: 14.00.00-A00-1-19


Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at videregive anbefaling til Byrådet vedr. revision af ejerstrategien for Frederiksborg Brand og Redning.

 

Nedenstående sagsfremstilling m.v. er udarbejdet af Frederiksborg Brand og Redning mhp. på ejerkommunernes godkendelse af revideret ejerstrategi.

I de øvrige kommuner forelægges sagen direkte for Økonomiudvalget. I Gribskov Kommune starter sager vedr. beredskabet i Udvikling, By og Land


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at træffe beslutning om Frederiksborg Brand og Rednings indstilling vedr. revision af ejerstrategi:

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand & Redning indstiller til ejerkommunernes økonomiudvalg, at ejerstrategien for Frederiksborg Brand & Redning godkendes, herunder ændring i forventning om reducering af ejerbidragene fra ejerkommunerne


Historik

 

Udvikling, By og Land, 19. februar 2019, pkt. 25:

Der blev stillet forslag om at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at det tiltrædes med bemærkning om at punkt 5 tilpasses således den tidligere rammes fastholdes omkring en 2% effektivisering der kan reducere ejerkommunernes bidrag tilsvarende.

 

For stemte: G, C, O og V (6)

Imod stemte: S (2)

 

Forslag tiltrådt.

 

Morten Ulrik Jørgensen fraværende,

Mikkel Tornehave Andersen deltog som suppleant for Bo Jul Nielsen.

 


Økonomiudvalget, 5. marts 2019, pkt. 38:

Afstemning om anbefalingen fra udvalget Udvikling, By og Land

 

For: G, O, V, C, Ø (9)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: A (2) 

 

 Anbefalet at tiltræde med bemærkning om, at punkt 5 tilpasses således den tidligere ramme fastholdes omkring en 2% effektivisering der kan reducere ejerkommunernes bidrag tilsvarende.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) er fraværende. Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fravær og stedfortræder: Morten Ulrik Jørgensen (G) er fraværende. Pernille Søndergaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

Den gældende ejerstrategi blev sendt til Økonomiudvalget pr. mail og vedhæftes protokollen fra udvalgsmøde, så interesserede kan nemmere finde strategiteksten.


Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand & Redning besluttede på sit møde 27. november 2018, at sende revideret forslag til ejerstrategi for Frederiksborg Brand & Redning til høring og drøftelse ved ejerkommunernes Økonomiudvalg.

 

Ejerstrategien sikrer en fælles retning omkring Frederiksborg Brand & Rednings drift og udvikling, og beskriver selskabets vigtigste principper. Den gældende ejerstrategi skal revideres og beskriver i sin nuværende form følgende:

 • Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.
 • Beredskabet skal samarbejde tæt med øvrige beredskaber.
 • Samarbejdet med det frivillige supplerende beredskab skal prioriteres højt.
 • Det samlede operative beredskab ønskes konkurrenceudsat ved udløb af de 4 entreprisekontrakter (ultimo 2017).
 • Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2 %.
 • Ejerstrategien er et dynamisk værktøj der revideres løbende så den hele tiden bevarer sin aktualitet. §60 selskabet skal således tage initiativ til en revision af ejerstrategien efter senest 2 år. (Denne tidshorisont vurderes endeligt når der er overblik over hvilke opgaver der skal løses i selskabet med en kort tidshorisont.)  

 

Ejerstrategiens effektiviseringsforventning på 2 % medfører en samlet budgetreduktion på ca. kr. 900.000 årligt.

 

Af udrykningsstatistikkerne og specielt sommeren 2018’s lange tørre periode ses det, at antallet af udrykninger er stødt stigende. Det skal derfor forventes, at beredskabets økonomi sættes under pres med det nuværende aktivitetsniveau, der over de sidste år har været stigende.

 

Jf. Beredskabslovens § 1 skal redningsberedskabet forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø. Specielt forebyggelsesarbejdet har været svært at prioritere på grund af de høje og stigende udgifter til de operative udrykningsopgaver, herunder indsats mod diverse klimahændelser.

Ejerkommunerne har et stort ønske om at styrke det forebyggende arbejde gennem et tættere samarbejde med ejerkommunernes børne- og ungeområder samt ældreområder ved eksempelvis etablering af brandkadetter m.v.

 

Den løbende effektivisering er fastholdt i ejerstrategien, men ønskes bibeholdt i selskabet, med forventning om, at den allokeres til udmøntning til diverse forebyggelsesprojekter for ejerkommunerne herunder brandkadetter m.v.

 

Endvidere ønskes effektiviseringerne allokeret til styrkelse af beredskabet til afhjælpning af klimahændelser i ejerkommunerne.

 

I det reviderede udkast til ejerstrategi anbefales derfor følgende ændringer:

 

Tilføjelse af nyt punkt:

 • Et bæredygtigt beredskab, med vægt på at skabe en sund og langsigtet bæredygtig arbejdsplads, hvor der tages vare på det psykiske arbejdsmiljø og den enkeltes helbred. Dette tager afsæt i Frederiksborg Brand & Rednings arbejde med CSR: Medarbejder, Medansvar og Miljø, der yderligere vil forbedre rekrutteringsmulighederne af frivillige, deltids og fuldtidsbrandmænd.

 

Tilføjelse af nyt punkt:

 • Åbenhed og involvering. Ejerkommunerne ønsker størst mulig åbenhed og involvering af medarbejdere gennem formelle samarbejdsfora og MED-udvalg. Ligeledes ønsker ejerkommunerne åbenhed og involvering af beredskabets eksterne interessenter i forbindelse med beredskabets virke, eksempelvis i forbindelse med høring af planforslaget for risikobaseret dimensionering.

 

 Ændring af punkt vedr. effektiviseringer:

 • Løbende effektiviseringer på minimum x % der allokeres til interne omprioriteringer med henblik på at styrke det forebyggende arbejde samt afhjælpning af klimahændelser.

 

Ændring af punkt vedr. revision af ejerstrategien:

 • Revision af ejerstrategien hvert fjerde år, samtidig med sammensætning af en ny byrådsperiode.

 

Punktet vedr. konkurrenceudsættelse udgår da det ikke længere er aktuelt. De øvrige punkter i ejerstrategien fastholdes.


Lovgrundlag

Vedtægter og oprindelig ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning godkendt af Byrådet 23.11.2015


Økonomi

Der gøres særligt opmærksom på ændringsforslag vedr. den oprindelige ejerstrategis effektiviseringsforventning på 2 %. Se sagsfremstlling for uddybning


Beslutning

Ikke optaget på dagsorden (jævnfør beslutning under punkt 21 "Godkendelse af dagsorden").

Fravær: Betina Sølver er fraværende.

Bilag

27. Samarbejdsaftale med ejendomsmæglerne

Sagsnummer: 82.02.00-G00-3328-18


Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til byrådet om model for samarbejde med ejendomsmæglere omkring ejendomssalg.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet::
 1. at godkende Model B for samarbejde med ejendomsmæglere.
 2. at bemyndige administrationen til at gennemføre udbud af den valgte model, herunder valg af mægler.

Historik


Udvikling, By og Land, 19. februar 2019, pkt. 31:

1. Tiltrådt idet ukomplicerede handler udbydes til 2 mæglere i henholdsvis øst-Gribskov og vest-Gribskov.

2. Tiltrådt.

 

Morten Ulrik Jørgensen fraværende,

Mikkel Tornehave Andersen deltog som suppleant for Bo Jul Nielsen.

 Økonomiudvalget, 5. marts 2019, pkt. 40:

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet

 1. at godkende Model B for samarbejde med ejendomsmæglere med den præcisering, at ukomplicerede handler udbydes i henholdsvis øst-Gribskov og vest-Gribskov, at opgaven efter konkurrenceudsættelse varetages af én mægler i det enkelte område, samt med en bemærkning om, at indledende vurderinger indgår som integreret del af mægleropgaven uden særskilt betaling
 2. at bemyndige administrationen til at gennemføre udbud af den valgte model, herunder valg af mægler.

 

 

Inhabilitet: Anders Gerner Frost (G) vurderede, at han er inhabil i forhold til dagsordenspunktet om samarbejde med ejendomsmæglere, og afprøvede derfor sin habilitet i forhold til sagen. Økonomiudvalget besluttede, at Anders Gerner Frost er inhabil i sagen.  

Ander Gerner Frost (G) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) er fraværende. Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fravær og stedfortræder: Morten Ulrik Jørgensen (G) er fraværende. Pernille Søndergaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.


Sagsfremstilling

Kommunen udbyder løbende en række ejendomme til salg, som enten ikke længere tjener deres formål og/eller som led i strategisk by- og erhvervsudvikling. Arbejdet med kloge m2 forventes at øge antallet af

kommunale ejendomme, som skal sælges. Købersegmentet er typisk private, erhvervsdrivende og ejendomsudviklere/investorer.

 

Handlernes kompleksitet varierer fra:

 • Relativt ukomplicerede handler af mindre ejendomme med enkelte anvendelser typisk målrettet private, erhvervsdrivende og mindre ejendomsudviklere/investorer som købere. (For eksempel den tidligere lærebolig på Ramløse Skole, enkelte frigjorte udlejningsboliger, erhvervsbygninger og ubebyggede grunde.) Til;
 • Mere komplicerede handler af større ejendomme, ejendomme med mulighed for flere anvendelser, større erhvervsarealer og -ejendomme, og salg af større byudviklingsområder eller dele her af, hvor køberne typisk er større ejendomsudviklere/investorer. (Eksempelvis Møllebakken, Bavne Ager og hele klynger i Troldebakkerne). Større erhvervsarealer- og ejendomme er inkluderet i denne kategori, da der ofte forudsættes tæt dialog omkring de miljømæssige forhold i forbindelse med placering af virksomheder.

 

Salg sker som udgangspunkt ved offentligt udbud og til markedspris og gennemføres i dag enten af administrationen eller med hjælp fra eksterne ejendomsmæglere. Involvering af eksterne mæglere eller ej er hidtil vurderet konkret fra sag til sag.

 

Administrationen anbefaler, at samtlige fremtidige salg sker gennem eksterne erhvervsmæglere. Dels på grund af en forventet stigning i antal salgssager, dels fordi vi er i en periode, hvor konkurrencen med andre kommuner og private developere er skarp. Herved vil markedsføringen kunne ske mere professionelt og med tættere løbende markedsdialog, end det er muligt for administrationen selv at løfte tids- og kompetencemæssigt.

 

Som led i at indføre en større gennemsigtighed, systematik og ressourceeffektivitet i anvendelse af eksterne mæglere, hvordan de udvælges og til hvilken pris, fremlægges hermed et oplæg til tre modeller for fremtidigt samarbejde:

 

 • Model A - Relativt ukomplicerede handler udbydes enkeltvis eller i mindre 'puljer' og komplicerede handler udbydes enkeltvis.
 • Model B - Alle relative ukomplicerede handler udbydes til én mægler og komplicerede handler udbydes enkeltvis.
 • Model C - Alle handler udbydes til én mægler.

 

Generelt gælder for alle tre modeller, at

 • Mægler modtager kun honorar, hvis der afsluttes en endelig handel. Honoraret udgør det beløb, som mægleren har oplyst i sit tilbud.
 • Udgifter til annoncering og andre salgsfremmende foranstaltninger, udarbejdelse af købsaftale og andre dokumenter m.v. afholdes af mægler.
 • Den/de mægler(e), der indgås aftale med, skal aflevere en månedlig skriftlig status til administrationen, suppleret med mundtlig dialog efter behov.

 

Ligeledes gælder, at valg af mægler vil ske ud fra følgende kriterier:

 • Laveste salgssalær, fastsat i % af salgspris (vægtes med 45% i den samlede vurdering)
 • Markedsføringsplan, hvor det beskrives, hvordan annoncering og markedsføring vil blive udført (vægtes med 35% i den samlede vurdering)
 • Referencer på tilsvarende handler med kommunale ejendomme/arealer indenfor de seneste 5 år, herunder oplysninger om udførelsestid fra udbud til underskrevet købsaftale (vægtes med 20% i den samlede vurdering)

 

Samlet vurdering af fordele og ulemper ved de enkelte modeller fremgår af vedlagte bilag.

 

Model A - Relativt ukomplicerede handler udbydes enkeltvis eller i mindre 'puljer' og komplicerede handler udbydes enkeltvis

Udbud af de relative ukomplicerede handler vil ske kvartalvis.

Alle erhvervsmæglere vil kunne byde på opgaven i løbet af en udbudsperiode på 3 uger ved at indsende oplysninger om fast honorar/procentssats ift. salgsprisen for den konkrete ejendomshandel (alt inkl.), en markedsføringsplan samt referencer på handler med kommunale ejendomme/arealer (herunder oplysninger om udførelsestid fra udbud til underskrevet købsaftale).

I aftalen vil desuden indgå en løbende opgave, om at levere indledende vurderinger af konkrete relative ukomplicerede ejendomme/arealer efter aftale med administrationen i hvert enkelt tilfælde til en fast pris på 3.500 kr pr. vurdering. Beløbet udbetales, når der er foretaget en vurdering, som er bestilt af administrationen.

Mægleraftale indgås i en periode på 6 måneder med mulighed for forlængelse, hvis en handel er ved at blive afsluttet.

 

Udbud af de konkrete komplicerede handler vil ske løbende, efter Byrådets igangsættelse af salg.

Administrationen udvælger 3 erhvervsmæglere til at byde på opgaven. De 3 mæglere udvælges ud fra kendskab til salg af lignende handler. De 3 udvalgte mæglere byder ind på opgaven i løbet af 3 uger ved at indsende begrundet vurderingspris, oplysninger om honorar/procentssats ift. salgsprisen for den konkrete ejendomshandel (alt inkl.), en markedsføringsplan samt mindst 3 referencer på tilsvarende handler med kommunale ejendomme/arealer (herunder oplysninger om udførselstid fra udbud til underskrevet købsaftale).

Mægleraftale indgås i en periode på 6 måneder, med mulighed for forlængelse, hvis en handel er ved at blive afsluttet.

 

Model B - Alle ukomplicerede handler udbydes til én mægler og komplicerede handler udbydes enkeltvis

 

Udbud af alle kommunens relative ukomplicerede handler vil ske fra marts 2019.

Alle erhvervsmæglere vil kunne byde på opgaven i løbet af en udbudsperiode på 3 uger ved at indsende oplysninger om fast honorar/procentssats ift. salgsprisen for de potentielle ejendomshandler (alt inkl.), en markedsføringsplan samt referencer på handler med kommunale ejendomme/arealer (herunder oplysninger om udførselstid fra udbud til underskrevet købsaftale).

I aftalen vil desuden indgå en løbende opgave, om at levere indledende vurderinger af konkrete reltative ukomplicerede ejendomme/arealer, efter aftale med administrationen i hvert enkelt tilfælde til en fast pris på 3.500 kr pr. vurdering. Beløbet udbetales, når der er foretaget en vurdering, som er bestilt af administrationen.

Aftalen vil gælde i 2 år og vil blive evalueret efter 1. år. Aftalen skal give mulighed for afbrydelse af samarbejdet ved "misligholdelse".

 

Udbud af de konkrete komplicerede handler vil ske løbende i hvert enkelt tilfælde, efter Byrådets igangsættelse af salg.

Administrationen udvælger 3 erhvervsmæglere til at byde på den enkelte opgave. De 3 mæglere udvælges ud fra kendskab til salg af lignende handler. De 3 udvalgte mæglere byder ind på den konkrete opgave i løbet af 3 uger ved at indsende begrundet vurderingspris, oplysninger om honorar/procentssats ift. salgsprisen for den konkrete ejendomshandel (alt inkl.), en markedsføringsplan samt mindst 3 referencer på tilsvarende handler med kommunale ejendomme/arealer (herunder oplysninger om udførelsestid fra udbud til underskrevet købsaftale).

Mægleraftale for den enkelte handel indgås i en periode på 6 måneder med mulighed for forlængelse, hvis en handel er ved at blive afsluttet.

 

Model C - Alle handler udbydes til én mægler

Udbud af opgaven og valg af mægler vil ske fra marts 2019.

Alle erhvervsmæglere vil kunne byde på opgaven i løbet af en udbudsperiode på 3 uger ved at indsende oplysninger om fast honorar/procentssats ift. salgsprisen for de potentielle ejendomshandler (alt inkl.), en overordnedet markedsføringsplan samt mindst 3 referencer på handler med kommunale ejendomme/arealer (herunder oplysninger om udførelsestid fra udbud til underskrevet købsaftale).

I aftalen vil desuden indgå en løbende opgave, om at levere indledende vurderinger af konkrete relative ukomplicerede ejendomme/arealer, efter aftale med administrationen i hvert enkelt tilfælde til en fast pris på 3.500 kr. pr. vurdering. Beløbet udbetales, når der er foretaget en vurdering, som er bestilt af administrationen.

Aftalen vil gælde i 2 år og vil blive evalueret efter 1. år. Aftalen skal give mulighed for afbrydelse af samarbejdet ved "misligholdelse".

 

Administrationen vil fortsat være tæt involveret i betingelserne i købsaftalerne for de komplicerede handler, mens ejendomsmæglerne selvstændigt udformer købsaftaler og handlens berigtigelse i øvrigt ved de relativt ukomplicerede sager.

 

Den politiske involvering i salgssagerne vil være uændret sammenlignet med hidtil.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at der vælges samarbejdsmodel B. Dels vil én mægler med lang samarbejdsperiode omkring de mindre komplicerede handler alt andet lige give et mere effektiv tidsforbrug til servicering og opfølgning på samarbejdet for administrationen. Samtidig rummer modellen fleksibilitet og mulighed for optimering i forhold til de mere komplicerede handler, da mægler kan vælges ud fra det specifikke kompetencebehov i den konkrete sag.

 


Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.

Lov nr. 1564 af 15/12/2015 - udbudslovens § 193 - Kontrakter uden grænseoverstridende interesse.


Økonomi

Sagen forudsætter ikke for nuværende bevillinger, men der gøres opmærksom på, at brug af eksterne mæglere betyder en merudgift, sammenlignet med hvis opgaven udføres af administrationen.

Udgifter og indtægter i forbindelse med ejendomshandler finansieres af Byudviklingsrammen.


Beslutning

1. - 2. Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt.

 

Inhabilitet: Anders Gerner Frost (G) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

28. Nedlæggelse af offentlig vej ved Kirsebærhaven 2, Ramløse

Sagsnummer: 82.02.00-G00-427-18


Resume

Udvikling By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet, om at nedlægge offentligt vejareal og nedklassificere vejarealet til privat fællesvej ved Kirsebærhaven 2 i Ramløse.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at træffe beslutning om nedlæggelse af offentlig vej, som led i salg af Kirsebærhaven 2, Ramløse
 2. at opretholde det nedlagte offentlige vejareal som privat fællesvej (nedklassificere)
 3. at administrationen bemyndiges til at indgå forhandling med tilstødende grundejere, for om muligt at nedklassificere til privat fællesvej uden 4 års frist og tilstandsrapport.

Historik

 

Udvikling, By og Land, 19. februar 2019, pkt. 34:

1.-3. Tiltrådt

 

Morten Ulrik Jørgensen fraværende,

Mikkel Tornehave Andersen deltog som suppleant for Bo Jul Nielsen.

 


Økonomiudvalget, 5. marts 2019, pkt. 41:

1. - 3. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) er fraværende. Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fravær og stedfortræder: Morten Ulrik Jørgensen (G) er fraværende. Pernille Søndergaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 


Sagsfremstilling

I forbindelse med salget af Kirsebørhaven 2 i Ramløse - den tidligere børnehave "Lærken" - er administrationen blevet opmærksom på visse uoverensstemmelser omkring et mindre vejareal på i alt 142 kvm. med status af offentlig vej. Vejarealet ligger midt i boligområdet og burde være nedlagt som offentlig vej og nedklassificeret til privat fællesvej, i forbindelse med etableringen af andelboligforeningen, der er nabo til Kirsebærhaven 2.

 

Vejarealet henligger som del af adgang til den tidligere instution og stiforbindelse til boligområdet mod nord. Kommunen vedligeholder i dag arealet, som del af det offentlige vejnet.

 

Dele af institutionens bygning samt hegn er i dag placeret på vejarealet. Det drejer sig om ca. 65 kvm. som rettelig bør tilhøre den nye ejer af Kirsebærhaven 2. Uoverensstemmelsen betragtes som rettelse af skelfejl og foretages som skelberigtigelse.

 

Det resterende vejareal skal fortsat fungere som stiforbindelse for beboerne og anbefales nedklassificeret til privat fællesvej, ud fra hensyn til en ensartet vejstatus og sammenhæng med lokalområdets andre stier. Færdsel på omhandlende sti vurderes alene af lokal karakter og af hensyn områdets ejendomme, hvorfor nedklassificering begrundes ud fra et trafikalt hensyn.

 

Procedure for nedlæggelse af offentlig vej jf. Lov om offentlig vej

Beslutning om nedlæggelse af offentlig vej og om arealets fremtidige status træffes af Byrådet med hjemmel i lovens § 15 og § 124 stk.1. Beslutningen skal herefter offentliggøres og sendes i høring hos vejens tilstødende grundejere. Høringsfristen er 8 uger. Herefter træffer Byrådet endelig beslutning om nedlæggelse.

 

Når en offentlig vej nedlægges skal der tages stilling til om vejen skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej. Såfremt vejen skal overgå til privat fællesvej eller privat vej, kan endelig beslutning herom tidligest træffes 4 år efter, at der er meddelt foreløbig beslutning om dette. Der udfærdiges tilstandsrapport som skal sikre at vejen overdrages i god og forsvarlig stand. Krav om 4 års frist og tilstandsrapport kan fraviges, såfremt kommunen og alle berørte grundejere er enige om at indgå en aftale.

 

Beslutningen om nedlæggelse kan i forhold til det retlige grundlag påklages til Vejdirektoratet. Såfremt vejarealet besluttes nedlagt og ikke opretholdes som privat fællesvej eller privatvej, kan en grundejer, der har krævet vejen opretholdt, kræve sagen indbragt for Taksationskommissionen.

 

Naboerne er positive for en overdragelse, hvorved Gribskov Kommune ikke behøver at gennemføre en almindelig nedklassificering, som tager optil 4 år. Arealet overdrages uden betaling for arealet.

 

Resultat af forhandling med de tilstødende grundejere vil blive forelagt politisk i den endelige beslutning om nedlæggelse.

 

Tidsplan for procedure

 • Byrådets beslutning om nedlæggelse 12.03.2019
 • 8 ugers høring
 • Byrådets endelig beslutning om nedlæggelse 3. kvartal 2019

 


Lovgrundlag

Lov om offentlige veje (Lov nr. 1520 af 27. december 2014)

Kapitel 2 § 15 og kapitel 11 §§ 124 - 128


Økonomi

Overdragelse medfører en besparelser for kommunen i forhold til drift- og vedligehold af arealet.

 

Gribskov kommune afholder udgifter til landinspektør og gebyrer til GEO-datastyrelsen. Omkostningerne hertil udgør ca. 6.500 excl. moms.

 

Udgifter i forbindelse med overdragelsen finansieres af Byudviklingsrammen, da sagen knytter sig til salg af ejendommen på Kirsebærhaven 2 i Ramløse.


Høringsperiode og høringsparter

Høringsperiode for nedlæggelse af vejarealer er mindst 8 uger. Høring foretages som offentlig høring og med vejens tilstødende grundejere som høringsparter.


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver. 

Bilag

29. Udvalgsstruktur - status på evalueringsarbejde

Sagsnummer: 00.22.02-G01-2-19


Resume

I forbindelse med ændringen af styrelsesvedtægten besluttede Byrådet, at udvalgsstrukturen skulle evalueres efter 2018. Administrationen har derfor samlet erfaringer og gennemført første evalueringstiltag vedrørende den aktuelle udvalgsstruktur.  Økonomiudvalget og Byrådet får med denne sag en orientering om, hvad vi fandt frem til. Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om og hvordan administrationen skal arbejde videre med emnet. 


Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget

 1. at beslutte, at administrationen arbejder videre med sagen som beskrevet i denne sagsfremstilling

 

til Byrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning

Historik

 Økonomiudvalget, 5. marts 2019, pkt. 27:

1.  Behandling udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde tirsdag, den 12. marts 2019.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) er fraværende. Natasha Stenbo Enetoft (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fravær og stedfortræder: Morten Ulrik Jørgensen (G) er fraværende. Pernille Søndergaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

Økonomiudvalget, 12. marts 2019, pkt. 27:

Behandling udsat.


Sagsfremstilling

Hvad siger loven?

Loven siger: Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. (...) I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.

 

 

Hvad betyder det?

Det betyder, at Byrådet selv bestemmer, hvordan kommunens udvalgsstruktur skal se ud. Der er få bindinger. Byrådet er forpligtet til at nedsætte et økonomiudvalg og mindst ét stående udvalg samt overholde bindinger i lov om ansvar og styring for aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 

Foreløbige evalueringsresultater 

Administrationen har gennemført første evalueringstiltag i december og januar måned. Fokus var, hvordan byrådsmedlemmer og administrationen oplever betydningen af den aktuelle udvalgsstruktur for beslutningsprocesser og arbejdsdeling mellem udvalgene. De foreløbige resultater viser to ting:

 

 1. Der er ikke entydighed i byrådsmedlemmernes oplevelser. Der er for lidt overensstemmelse mellem tilbagemeldinger fra byrådsmedlemmerne til at argumentere for en ændring i udvalgsstrukturen på nuværende tidspunkt.
 2. Administrationen oplever, at der er en række opgaver, hvor krav til opgaveløsning er ændret som følge af ændringer i arbejdsdelingen mellem udvalgene. Disse ændringer har betydning for administrationens tilrettelæggelse af beslutningsprocesser.  

 

 

Kompleksitet i sagsbehandling

Input indhentet fra administrationen viser, at administrationen oplever, at der er en række opgaver, hvor krav til opgaveløsningen er ændret som følge af ændringer i arbejdsdelingen mellem udvalgene. Enten fordi to udvalg er fælles om beslutningskompetencen eller fordi opgaven er delt mellem to udvalg. Det handler om følgende emner:

 

 1. Aktivitets og lokaletilskud. Sager om aktivitets og lokaletilskud behandles af to udvalg; Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (KEO) og Forebyggelse og Idræt (FI).
 2. Natur. Natursager er delt op mellem to udvalg. Naturpleje hører under Miljø, Klima og Kyst (MKK), og myndighedsdelen hører under Udvikling, By og Land (UBL).
 3. Plansager (lokalplaner, tillæg til kommuneplan, kommuneplan mv.) behandles af to udvalg. MKK beslutter, om der skal miljøscreenes/vurderes. UBL indstiller planer til godkendelse i Byrådet.
 4. Events. Sager om events (for eksempel sager om Musik i Lejet) behandles af to udvalg; KEO og UBL.
 5. Affald er delt op. Skattefinansieret affald hører under UBL. Forbrugerfinansieret affald hører under MKK.
 6. Stier. Stiplan hører under UBL. KEO har interesse i stiplanen og stisager i forhold til udvalgets arbejde med oplevelsesøkonomi (særlig i forhold til turisme). Børn og Familie har interesse i stiplanen og stisager i forhold til børn og unges muligheder for at komme rundt i kommunen.
 7. Nationalparken. Arbejde med Nationalparken hører både under KEO og UBL, og eventuelt, afhængigt af sagens karakter også under MKK.
 8. Erhverv og industri. Forskellen mellem "erhverv" og "industri" er svær at fortolke. Sondringen mellem de to begreber har betydning for to udvalg: Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse (BIU) og KEO.
 9. Erhverv og beskæftigelse. Erhverv hører under KEO. BIU har interesse i de erhvervssager, som har betydning for beskæftigelsesindsatsen.
 10. Sundhedsprofil. Sundhedsprofil er et eksempel på en sag, hvor der kan komme nogle snitflader mellem forskellige fagudvalg (for eksempel Ældre, Social og Sundhed (ÆSS), FI, Børn og Familie (BF), KEO. Det afhænger af, hvordan de enkelte udvalg beslutter at arbejde med sundhedsprofilen,

 

Administrationen oplever, at beslutningsprocesser er blevet mere komplekse i de ovennævnte sager og ansvaret er ikke entydigt placeret.

 

 

Begrænsninger i forhold til mødemodellen

Byrådet arbejder med at udvikle en ny mødemodel. Ambitionen er på sigt at samle møderne på en bestemt ugedag og at skabe et bedre flow i beslutningsprocesserne ved, at udvalgene kan holde to eller tre møder mellem hvert byrådsmøde.

 

I forbindelse med vedtagelsen af mødeplanen for 2019 oplevede Byrådet, at der var grænser for udviklingen af mødemodellen inden for rammerne af den nuværende udvalgsstruktur.

 

Byrådet arbejder med tirsdag som den ugentlige mødedag, hvor der afholdes ordinære møder i stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Men antal af stående udvalg og antal af byrådsmedlemmer, der arbejder i flere udvalg, betyder:

 • at udvalgene kun holder ét ordinært møde mellem hvert byrådsmøde
 • at flere andre møder (andre end ordinære udvalgsmøder) må afholdes på andre ugedage

 

Ambitionen om at samle møderne på en bestemt ugedag og at skabe et bedre flow i beslutningsprocesserne kan ikke realiseres fuldt ud inden for rammerne af den aktuelle udvalgsstruktur.

 

 

Begrænsninger i forhold til § 17, stk. 4 udvalg

Byrådet arbejder med at udvikle forskellige arbejdsformer. Fokus er at styrke dialog og inddragelse samt afprøve forskellige former for vidensopbygning. Der er gode erfaringer med at bruge § 17, stk. 4 udvalg til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller de stående udvalg; men jo flere ressourcer der er bundet i de stående udvalg, jo færre ressourcer er der til at arbejde med i § 17, stk. 4 udvalg.

 

 

Opsamling og næste skridt i processen

Der er for lidt overensstemmelse mellem tilbagemeldinger fra byrådsmedlemmerne til at argumentere på nuværende tidspunkt for en endelig beslutning om at ændre eller bevare den aktuelle udvalgsstruktur. Derfor foreslår administrationen, at administrationen i den kommende tid vil samarbejde med udvalgene om at afklare:

 

 • hvornår (i forhold til hvilke sager) udvalgsstrukturen opleves som hjælp til at sikre gode beslutningsprocesser
 • hvornår (i forhold til hvilke sager) udvalgsstrukturen giver en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem udvalgene
 • hvis arbejdsdelingen mellem udvalgene opleves som uhensigtsmæssig, hvordan det bedst kan håndteres
 • hvordan arbejdsdeling mellem udvalgene og administrationen (beskrevet i delegationsplanen) fungerer i praksis, og om der er brug for at justere delegationsplanen

 

Formålet er at opbygge en viden, som Byrådet kan arbejde med i forbindelse med byrådsseminaret i august, og i kølvandet på visionsarbejde, med henblik på en eventuel beslutning om ændringer af styrelsesvedtægten. 

 


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 2, stk. 2 og § 17 stk. 1 og stk. 4


Økonomi

Realisering af forslag beskrevet i afsnittet "Opsamling og næste skridt i processen" indebærer ressourcetræk i Center for Strategi og HR. Finansiering inden for centerets samlede budget.

 


Beslutning

Punktet udsat (jævnfør beslutning på punkt 21 "Godkendelse af dagsorden").

 

Fravær: Betina Sølver er fraværende.

30. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-4-18


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

 


Beslutning

Mødet begyndte klokken 17.25 med behandling af lukkede punkter. Mødepause fra klokken 18.00 til kl. 19.00. Byrådets spørgetid fra klokken 19.00 til klokken 19.18. Byrådsmødet genoptaget klokken 19.18. Mødet sluttede klokken 20.01.

 

Tak til borgerne fra Mårum og Kagerup området for et inspirerende dialogmøde i tirsdags, den 5. marts.

 

Næste dialogmøde, hvor Byrådet mødes med et lokalsamfund, for at lytte til, hvad borgerne er optaget er, og snakke om hvad de arbejder med og vil gøre noget ved er i Blistrup, den 2. apri, på skolen. Annoncering er i gang, så interesserede kan tilmelde sig. Vil man tilmelde sig via kommunens hjemmeside, så skal man søge på Blistrup i søgefeltet, og så kan man finde frem til invitation og tilmelding til dialogmødet.

 

Der er tekniske problemer på hjemmesiden omkring protokoller. Der er en information herom på hjemmesiden, der hvor man finder dagsordner og protokoller. Hvis man, som pressen gør, følger med i sager behandlet på lukket dagsorden, skal man derfor kigge under meddelelsespunktet. I hvert fald så længe informationen om tekniske problemer er på hjemmesiden.

 

Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden

 

31 Bemærkninger fra administrationen

Punktet bortfalder.

Fravær: Betina Sølver er fraværende.

 

32 Patientfosikring

Besluttet, at Gribskov Kommune skal være selvforsikret.

Habilitet: Trine Egetved afprøvede sin habilitet i forhold til sagen. Byrådet besluttede, at Trine Egetved er habil i sagen. Trine Egetved deltog derfor i behandling af sagen.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

33 Salg af areal

Besluttet at bemyndige administrationen til at indgå aftale om salg af 132 kvm. til ejer af ejendommen beliggende Lærervej 7 i Ramløse

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

34 Udvidet lejlighedsbevilling

Besluttet at give udvidet alkohol- og lukketidsbevilling til kl. 02.00 til natten efter 22.mats 2019 til Gribskov tartelet festival.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

  

Orienteringen taget til efterretning.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

31. Bemærkninger fra administrationen - Lukket punkt

32. Patientforsikring - Lukket punkt

Offentlig beslutning

 1. Besluttet, at Gribskov Kommune skal være selvforsikret.

 

 

Habilitet: Trine Egetved afprøvede sin habilitet i forhold til sagen. Byrådet besluttede, at Trine Egetved er habil i sagen. Trine Egetved deltog derfor i behandling af sagen.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver. 

33. Salg af areal - Lukket punkt

Offentlig beslutning

 1. Besluttet at bemyndige administrationen til at indgå aftale om salg af 132 kvm. til ejer af ejendommen beliggende Lærervej 7 i Ramløse

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

34. Udvidet lejlighedsbevilling - Lukket punkt

Offentlig beslutning

 1. Besluttet at give udvidet alkohol- og lukketidsbevilling til kl. 02.00 til natten efter 22.mats 2019 til Gribskov tartelet festival.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Jannik Lyng Petersen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen