Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Tirsdag den 12-03-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

50. Kapacitet på dagtilbudsområdet i Gilleleje

Sagsnummer: 28.00.00-A00-614-18


Resume

På Børn og Families udvalgsmøde den 26. februar 2019 besluttede udvalget, at sagen om kapacitet på dagtilbudsområdet i Gilleleje skulle genoptages som beslutningspunkt, og at der til mødet skulle foreligge en opdateret befolkningsprognose.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie
  1. At beslutte at fastholde tidligere beslutning om at lukke daginstitutionen Langdraget, eller
  2. At anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at omgøre tidligere beslutning om at lukke daginstitutionen Langdraget

Historik

 
Børn og Familie, 8. marts 2019, pkt. 19:

Ad. 1: Afvist

Ad. 2: Anbefalet.

 

Som beskrevet i sagsfremstillingen fik udvalget på mødet præsenteret den opdaterede befolkningsprognose. Denne præsentation er vedhæftet som bilag ved udarbejdelse af protokol.

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Bo Jul Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.


Sagsfremstilling

 

Baggrund

Som beskrevet i udvalgssagen den 26. februar er der truffet beslutning om at lukke daginstitutionen Langdraget med virkning fra august 2019. Da der forventes et pres på kapaciteten i Gilleleje i løbet af 2019, besluttede udvalget at genoptage sagen med udgangspunkt i en fuldt opdateret befolkningsprognose med seneste tendenser, aktuelt børnetal og boligbyggeri.

 

Sagens forhold

 

Befolkningsprogosen bliver som udgangspunkt udarbejdet én gang årligt. Beslutningen om at lukke Langdraget er baseret på befolkningsprognosen, der blev udarbejdet i foråret 2018 på baggrund af boligbyggeprogrammet 2018-2023.

 

Befolkningsprognosen fra 2018 viser, at der er en stigning på i alt 168 0-5 årige børn i hele kommunen de næste 5 år. Af disse vil 105 børn have et pasningsbehov i en kommunal institution, idet vi fratrækker børn, der er hjemme på barsel, bliver hjemmepasset, eller bliver passet i en privat institution. Omkring 30 af disse børn hører til Gilbjergskolens distrikt, dvs. Gilleleje inkl. Blistrup mv.

 

I september 2018 var der plads til yderligere 35 børn i Gilbjerg Børnehuse. Desuden var der plads til 33 børn i Brumbassen i Blistrup, idet der var indskrevet 61 børn ift. en normering på 94. I alt var der således ”ledig kapacitet” på 68 børn i hele Gilbjergskolens distrikt.

 

På baggrund af udvalgets ønske på mødet den 26. februar, er befolkningsprognosen ved at blive opdateret med de seneste børnetal og et revideret boligbyggeprogram. På grund af den korte tidshorisont, og da analysen foretages i samarbejde med det eksterne firma Demografics, udleveres og præsenteres den opdaterede befolkningsprognose på mødet.

 

Til yderligere belysning af sagen, er der nedenfor opstillet svar på en række spørgsmål, som administrationen har modtaget fra udvalget vedrørende kapaciteten i Gilleleje.

 

Placering af dagplejens legestue

Dagplejens legestue er i dag placeret i Langdraget. Der arbejdes på, at dagplejens legestue etableres på Gasværksvej. Ledelsen af henholdsvis dagplejen og Gasværksvej er i dialog om at finde en løsning.

 

Normering opgjort på vuggestue- og børnehavebørn

I sagen den 26. februar var der angivet en samlet normering for Gilbjerg Børnehuse. I tabellen nedenfor er normeringen opgjort på vuggestue- og børnehavebørn i de enkelte huse.

 

 

 

Normering

Birkevang

vug

40

             

bh

80

Hestehaven

vug

20

               

bh

30

Langdraget

vug

12

               

bh

42

I alt         

vug

72

               

bh

152

 

Forventet besparelse ved at lukke Langdraget

Ved lukning af Langdraget er der forudsat en besparelse vedrørende bygningsdriftsudgifter på ca. 270.000 kr. årligt. Et eventuelt salg af bygningen vil medføre en yderligere besparelse. Der er ikke forudsat besparelser vedrørende børnene i Langdraget, da tildelingen til disse børn vil følge barnet og tilgå en anden institution.

 

Aktivitet

2015

2016

2017

GNS

Vedligehold

61.594

94.340

33.841

63.258

Varme

30.224

31.793

26.438

29.485

Elforbrug

21.975

17.854

16.281

18.703

Vand

22.826

8.747

9.945

13.839

Rengøring

97.160

88.059

106.260

97.160

Øvrig drift*

8.976

7.642

19.385

12.001

Ejendomsskat

35.970

36.067

36.066

36.034

Total

278.725

284.502

248.216

270.481

*Renovation, øvrig drift

 

 

 

 

 

Udgifter til om- og tilbygning i Birkevang og Hestehaven

Der arbejdes ikke med løsninger, der omfatter større om- og tilbygninger i Birkevang eller Hestehaven. Der er derfor ikke regnet på dette. Der kan blive tale om mindre tilpasninger i form af opsætning af hæve/sænkeborde, etablering af sovepladser el.lign.  

 

På baggrund af de supplerende oplysninger ovenfor og den opdaterede befokningsprognose, der uddeles på mødet, skal udvalget Børn og Familie træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker at fastholde den tidligere beslutning om at lukke Langdraget. Forudsat at beslutningen om lukning fastholdes, vil administrationen i samarbejde med den lokale ledelse finde fleksible løsninger indenfor den eksisterende kapacitet i Birkevang og Hestehaven, ligesom det skal undersøges, om der kan ansættes flere dagplejere.

 


Lovgrundlag

LBK nr. 176 af 25/02 2019 (Dagtilbudsloven)

 


Økonomi

Jf. sagsfremstilling.


Beslutning
  1. Anbefalet at afvise.
  2. Anbefalet at tiltræde.

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen