Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Forebyggelse og Idræt

Tirsdag den 19-03-2019 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

13. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-3-18


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt
 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 § 20


Beslutning

Ad. 1: Godkendt med den ændring, at punkt nr. 18 om puljeopslag udsættes til behandling på et senere møde.

 

Fravær og stedfortræder: Morten Rohde Klitgaard (G) er fraværende. Anders Gerner Frost (G) deltog som stedfortræder for Morten Rohde Klitgaard.

14. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-8-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

Udvalget orienteres desuden om kommende sager.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 

Ad. 1: Taget til efterretning.

 

 • Udvalget blev orienteret om status på arbejdet med lokaletilskud til rideklubber.

 

 • Udvalget blev orienteret om kick off møde for udarbedelse af en visions- og helhedsplan for udvikling af idrætsfaciliteterne i Gilleleje d. 18. marts.

 

Fravær og stedfortræder: Morten Rohde Klitgaard (G) er fraværende. Anders Gerner Frost (G) deltog som stedfortræder for Morten Rohde Klitgaard.

Bilag

15. Regnskab 2018 - Forebyggelse og idræt

Sagsnummer: 00.32.10-S00-1-19


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt får sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:,

1.    at godkende regnskabet for Forebyggelse og Idræt

2.    at godkende følgende overførsler til 2019

   

 

 

 

 3. at godkende følgende anlægsregnskaber:

                   - Projekt Idrætsrådets anlægspulje

                   - Nyt gulv i Gribskov hallen 


Sagsfremstilling

Årsregnskab generelt

Årsregnskabet 2018 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.

 

I 2018 har udvalget været orienteret i forbindelse med de tre budgetopfølgninger. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de politiske, økonomiske og faglige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

 

Regnskabsresultatet for 2018 vil danne grundlag for den løbende opfølgning i 2019.

I 2019 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af tre budgetopfølgninger i løbet af året.

 

Regnskabet indeholder forslag til overførsler til 2019, som endelig skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Læsevejledning

Tabellen viser vedtaget budget for hver ramme. Det vil sige, at "Vedtaget budget" svarer for 2018 til budgettet fordelt efter den nye styrelsesvedtægt besluttet den 19. januar 2018 i Byrådet. Derudover viser den summen af de omplaceringer og tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser også regnskabsresultatet og mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget inklusiv overførselsbeløb. I den røde kolonne er de indstillede overførsler til 2019 vist.

 

Regnskab for Forebyggelse og Idræt

 

Samlet konklusion

For Forebyggelse og Idræt's område er der i 2018 et samlet forbrug på 30,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 33,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 7,7%.

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 31,0 mio. kr. samt overførsler for 2,3 mio. kr.

 

I forhold til vedtaget budget er der for udvalget Forebyggelse og Idræt's område tale om et mindreforbrug svarende til 2,2 mio. kr. svarende til 6,7%. De samlede ordinære driftsudgifter for hele Gribskov Kommune viser et merforbrug på 50,9 mio. kr.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. svarende til en afvigelse på 1,0 %. De væsentligste afvigelser i forhold til det korrigerede budget beskrives i afsnittet nedenfor.

  

 • På Forebyggelse er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som skyldes puljer, der enten ikke er nået at blive fordelt eller som først vil kunne udbetales i 2019. Ved BO3 forventedes et mindreforbrug 2,2 mio.kr.
 • På Idræt er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ved BO3 forventedes et mindreforbrug på 0,1 mio.kr.  

 

Ved regnskabsafslutningen søges der om overførsler på 2,4 mio. kr. til 2019.

 

Nedenstående oversigt af regnskabsresultat er på rammeniveau.

 

 

  

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Regnskabet på Forebyggelse og Idræt bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

 

Forebyggelse

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 67,1%.

 

Til BO3 2018 forventedes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. svarende til et forbrug på 1,2 mio.kr. Samtidig forventedes det, at der ville blive søgt om overførsler for 2,3 mio. kr. I forhold til disse forventninger viser regnskabsafslutningen et yderligere mindreforbrug på 0,1 mio.kr. Ved regnskabsafslutningen søges der om overførsler på 2,271 mio. kr. til 2019.

 

Mindreforbruget skyldes puljer, der ikke er nået at blive brugt.

 

Begrundelserne for de enkelte overførsler er beskrevet nedenfor:

 • Der søges overført 360.000 kr. til 2019 til "Pulje til forebyggelse". Politisk er der besluttet indsatser over en flerårig periode. Midlerne er således disponeret.
 • Der søges overført 255.000 kr. til 2019 til "Grib Livet". Programmet ophører, men der er disponeret over midler til at færdiggøre programmet.
 • Der søges overført 234.000 kr. fra 2019 til "Sundhedsfremmende tiltag". Puljen ophører, men flere af midlerne har udvalget disponeret over. FI har besluttet, at uforbrugte midler skal overføres til puljen "Sammen om sundhed og trivsel", som fremadrettet skal have fuld overførselsadgang af uforbrugte midler.
 • Der søges overført 22.000 kr. til 2019 fra "Investeringspulje". Puljen ophører, men udvalget FI har besluttet, at uforbrugte midler skal overføres til puljen "Sammen om sundhed og trivsel", som fremadrettet skal have fuld overførselsadgang af uforbrugte midler.
 • Der søges overført 500.000 kr. til 2019 fra "Pulje, sundhedspolitik". Midlerne har FI disponeret over (FI 10. september 2018). 12.000 kr. skal gå til abonnement vedr. cykling uden alder, mens den resterende del skal gå til indsatserne, mental sundhed, tobak, alkohol, overvægt og seksuel adfærd. Indsatserne er en fortsættelse af "Grib-Livet projektet, som ophører.
 • Der søges overført 900.000 kr. til 2019 til "Pulje sammen om sundhed og trivsel". Puljen er ny og vedtaget på FI den 19. november 2018 inklusiv fuld overførelsesadgang. Midlerne er i 2018 flyttet fra andre projekter på samme ramme til den nye pulje.

 

Idræt

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,9%.

 

Til BO3 2018 forventedes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Samtidig forventedes det, at der ville blive søgt om overførsler for 0,1 mio.kr. I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. svarende til en afvigelse på 0,7 % i forhold til BO3. Ved regnskabsafslutningen søges der om overførsler på 0,1 mio. kr. til 2019.

 

Mindreforbruget stammer fra mange forskellige konti såsom "Grib livet", aktivitetstilskud til foreninger, tilskud til selvejende haller o.l. Svømmehallen endte dog med et merforbrug på 0,3 mio. kr. på lønudgifter samt mindreindtægt på indgang.

 

Begrundelserne for overførslen er beskrevet nedenfor:

 • Der søges overført 88.000 kr. til 2019 til "Grib Livet" (den del som ligger under Idræt). Midlerne er bevilget til Gribskovløbet, hvor planlægningen er langt fremskreden, og det vil blive holdt i foråret. Løbet går mellem 3 af kommunens landsbyer.
 • Der søges overført 25.000 kr. til 2019 til Idrætspas, for at kunne opretholde samme niveau for tildeling som i 2018.

   

Anlægsregnskaber

Idrætsrådets anlægspulje

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 26.055 kr., som foreslås overført til anlægspuljen, der opsamler mer/-mindreforbrug.

 

Nyt gulv i Gribskovhallen

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 18.822 kr., som foreslås finansieret af anlægspuljen, der opsamler mer/-mindreforbrug.

 

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Forebyggelse og Idræts bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilaget ”Mål og evaluering”.


Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45, BEK nr 1007 af 27/06/2018 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. kapitel 4.


Beslutning

Ad. 1-3: Anbefalet

 

Fravær og stedfortræder: Morten Rohde Klitgaard (G) er fraværende. Anders Gerner Frost (G) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Rohde Klitgaard. Anders Gerner Frost var fraværende under behandlingen af punktet.

Bilag

16. 1. Budgetopfølgning 2019 - Forebyggelse og Idræt

Sagsnummer: 00.30.14-S00-3-19


Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for Forebyggelse og Idræt.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt,
 1. at godkende budgetopfølgning for Forebyggelse og Idræt 

 

2.   at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede tillægsbevillinger samt omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

 

 

 

 

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

 

 

 

 

 


Sagsfremstilling

Udvalget for Forebyggelse og Idræt behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Forebyggelse og Idræt for udviklingen og mulige budgetafvigelser for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Denne budgetopfølgning er den første i år.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts

2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i juni

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

Budgetopfølgning 1

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der endnu ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. De endelige regnskabstal for 2018 foreligger sideløbende med udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

 

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget.
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år.
 • At få fremhævet forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2019-2022, det drejer sig primært om Finansloven for 2019.

 

Administrationen er i gang med planlægning af og udmøntning af budgetaftalen, og der vil komme en nærmere opfølgning i BO2.  

 

Samlet vurdering for Forebyggelse og Idræt

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der på dette tidlige tidspunkt vurderes at være en sandsynlighed for budgetafvigelser.

Generelt er kommunens samlede budget 2019 udfordret, og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2019 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Administrationen har taget initiativer herfor på de enkelte områder og indført skærpet opfølgning på en række områder. Samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

 

Det vurderes, at der ikke er nogen områder under Forebyggelse og Idræt, hvor der er væsentlige nye ændringer eller større usikkerhedsfaktorer. Det forventes på den baggrund, at budgettet for Forebyggelse og Idræt vil holde.

 

Omplaceringer

Som en del af udmøntningen af budgetaftalen vedr. ansættelsesudsættelse og ny organisation under Økonomiudvalgets ramme 591-puljer, foreslås der overført 0,075 mio. kr. i 2019 og 0,075 mio. kr. i 2020-2023 og frem fra rammen Idræt til rammen Puljer, ØU under Økonomiudvalget, jf. Byrådets budgetvedtagelse 2019-2022.

 

Der er tale om en reduktion af udgifter på 0,05 mio.kr. til idrætspulje og 0,025 mio.kr. til halpuljen.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

 

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 144 af 28. februar 2018, lov nr. 145 af 28. februar 2018, § 3 i lov nr. 242 af 24. marts 2018, § 28 i lov nr. 503 af 23. maj 2018 og § 1 i lov nr. 748 af 8. juni 2018.


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

 


Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt

Ad. 2-3: Anbefalet

 

Fravær og stedfortræder: Morten Rohde Klitgaard (G) er fraværende. Anders Gerner Frost (G) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Rohde Klitgaard. Anders Gerner Frost var fraværende under behandlingen af punktet.

17. Beslutning om udmøntning af sundhedspolitikken i konkrete tiltag

Sagsnummer: 29.09.04-G01-1-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt får sagen for at træffe beslutning om, hvilke tiltag der skal iværksættes som led i udmøntning af sundhedspolitikken. På sidste udvalgsmøde afgav udvalget input til administrationens forslag, og udvalget sendte forslagene i ekstern høring. Dertil fik udvalgene for Børn og Familie; Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi; Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse samt Ældre, Social og Sundhed forslagene i høring på fagudvalgsmøder i februar. Udvalget får derfor nu sagen til beslutning inklusiv høringssvar og input.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt:

1. at beslutte, hvilke af tiltagene 1-29 i bilag 2 der skal iværksættes som led i udmøntningen af sundhedspolitikken

2. at godkende den foreslåede, tilhørende økonomi til de besluttede tiltag


Historik

Forebyggelse og Idræt, 19. februar 2019, pkt. 12:

1.   Udvalget gav følgende høringssvar:

Udvalget støtter de fremlagte forslag med følgende ændringer:

 

Mental sundhed

 • Udvalget foreslår en indsats omkring unges brug af sociale medier, mobiltelefoner, tablets mv. og den stress, det kan medføre for de unge. Indsatsen skal indeholde undervisning, vejledning og dialog i skolerne – og inddrage forældrene og deres ansvar.

 

Tobak

 • Udvalget foreslår, at skolerne inddrages i en proces, hvor der arbejdes med, hvordan vi i højere grad undgår, at børn og unge starter med at ryge. Er det eksempelvis via røgfri skoletid?

 

Alkohol

 • Udvalget foreslår, at informationsindsatsen målrettet ældre på +65 år udgår. I stedet ønsker udvalget en indsats målrettet børn i familier, hvor forældrene drikker for meget.

 

Overvægt

 • Udvalget foreslår, at alle dagtilbud genbesøger arbejdet med kost- og bevægelsespolitikken.  
 • Udvalget foreslår, at indsatsen ”bevægelsestilbud målrettet familier med moderat overvægt” ændres til ”bevægelsestilbud målrettet familier”. Udvalget efterlyser her høringssvar med flere forslag til indsatser målrettet disse børnefamilier.

 

Udvalget besluttede at sende alle forslag i bred høring.

 

Knud Antonsen (V) deltog i behandlingen af punktet, men forlod mødet kl. 16.30. Knud Antonsen var dermed fraværende under behandlingen af temaet Seksuel sundhed.

 

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse, 26. februar 2019, pkt. 11:

1. Udvalget finder, at de foreslåede indsatsområder, herunder høringssvar fra Forebyggelses- og Idrætsudvalget er relevante. Der ønskes endvidere etableret en dialog med ungdomsuddannelserne om rygning i forbindelse med høringsprocessen.

 

Ældre, Social og Sundhed, 19. februar 2019, pkt. 6:

1. Udvalget støtter høringssvaret fra Forebyggelse og Idræt med den bemærkning, at der kan være behov for at søsætte færre og større indsatser.

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 26. februar 2019, pkt. 14:

1. Udvalget er enig i de udpegede indsatser.

 

Børn og Familie, 26. februar 2019, pkt. 9:

Ad. 1: Udvalget Børn og Familie afgav følgende høringssvar til Sundhedspolitikken:

 

Indsatserne på området for Børn og Unge bør:

 

 • være rettet mod det strukturelle niveau, frem for det individuelle
 • blive forankret i praksis
 • være målbare
 • være lokale løsninger frem for centrale tiltag
 • baseres på input fra områderne ift. den bedste anvendelse af midlerne
 • bl.a. være et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse ift. Røgfri Fremtid

 

Fraværende: Betina Sølver

 


Sagsfremstilling

Hvilke krav er der til udmøntningen?

Inden høringssvar og input fremstilles, opridses her kort, hvad udmøntningen af sundhedspolitikken skal:

 

Udvalget har besluttet, at udmøntningen skal fokusere på 5 konkrete sundhedsudfordringer, nemlig følgende:

 

 1. Mental sundhed
 2. Tobak
 3. Alkohol
 4. Overvægt (herunder bevægelse og kost)
 5. Seksuel adfærd

 

Disse blev valgt, enten fordi sundhedsprofilen viser, at vi her har haft den største negative udvikling siden 2013, og/eller fordi vi ved, at vi her har de største sundhedsgevinster, hvis vi lykkes med at ændre borgernes adfærd.

 

Dertil har udvalget besluttet, at vi i udmøntningen særligt skal fokusere på de målgrupper, som i den nye sundhedsprofil tegner Gribskovborgeren. Der er tale om

 

 1. Unge kvinder med højt stressniveau
 2. Ældre kvinder med højt stressniveau, svær overvægt og kronisk sygdom
 3. Unge mandlige rygere med højt alkoholforbrug, dårlige kost- og motionsvaner samt uhensigtsmæssig seksuel adfærd
 4. Midaldrende mandlige rygere med højt alkoholforbrug, moderat overvægt og dårlige kost- og motionsvaner
 5. Børn, idet sundhedspolitikken fokuserer på tidlig indsats - sundhedsprofilen adresserer alene borgere i alderen 16-80+ år

 

Endelig skal udmøntningen honorere forebyggelsesstrategier på tre niveauer. Der er tale om strukturelt niveau, befolkningsniveau og individniveau.

 

De konkrete forslag fremgår af bilag 2 og er struktureret efter ovenstående. Forslagene kommer alle fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og er udvalgt ud fra målgrupperne og sammenholdt med det, vi allerede gør. Alle anbefalinger i forebyggelsespakkerne er målrettet lighed i sundhed.

 

Der er tale om forslag til, hvad kommunen igangsætter som myndighed for at integrere forebyggelsen i kerneopgaven. Der er afsat 500.000 kr. til implementering af sundhedspolitikken årligt i årene 2018-2021 dvs. 2 mio. kr. i alt. Udvalget behandler på nærværende møde forslag til puljeopslag vedr. puljen "Sammen om sundhed og trivsel", hvor civilsamfund, erhvervsliv, forening mv. kan søge midler til samskabelsesprojekter, der skal understøtte sundhedspolitikken. Hvis overførslerne godkendes under punkt 15 på nærværende dagsorden, forventes der at være 1.271.000 kr. i puljen.

 

Hvad siger høringssvarerne?

Høringssvar og input til administrationens forslag til konkrete tiltag foreligger nu og findes i sin helhed i bilag 1. I bilaget ses både høringssvar og administrationens eventuelle bemærkninger hertil.

 

I det følgende opridses, hvad parterne foreslår hhv. fjernet og tilføjet.

 

Følgende forslag foreslås fjernet:

 • Nr. 19: Informationsindsats målrettet ældre
 • Nr. 22: Kompetenceudvikling af personale i indskolingen

 

Følgende forslag foreslås tilføjet:

 • Nr. 9: Foredrag om den virtuelle virkelighed
 • Nr. 15: Indgå i partnerskabet "Røgfri fremtid"
 • Nr. 20: Indsats målrettet børn i familier, hvor forældrene drikker for meget

 

I bilag 2 ses administrationens oprindelige forslag, som fremlagt på forrige møde. I bilaget er nye forslag indskrevet med grøn skrift, mens forslag, der ønskes fjernet, er streget over og markeret med rød skrift.

 

Hvad er udvalget opgave nu? 

Udvalget bedes nu drøfte de indkomne forslag - både til nye indsatser og til, hvad der ønskes fjernet. Derefter bedes udvalget beslutte, hvilke forslag der skal iværksættes og med hvilken finansiering.

 

Næste skridt

På næste møde vil udvalget få en tids- og procesplan til orientering om, hvornår forvaltningen vil arbejde med de forskellige indsatser over de næste tre år. 


Lovgrundlag

LBK nr. 191 af 28/02/2018 om sundhedsloven § 119

Udmøntning af Budgetaftale 2018-2021

 


Økonomi

I henhold til Budgetaftale 2018-2021 er der afsat 500.000 kr. til implementering af sundhedspolitikken årligt i årene 2018-2021 dvs. 2 mio. kr. i alt. Udvalget besluttede på møde 10. september 2018, at midlerne skal anvendes i udmøntningen af de 5 valgte sundhedsudfordringer.

 

Tabellen herunder viser den samlede økonomi for de foreslåede indsatser.

 

Mental sundhed

758.000 kr.

Tobak

 472.000 kr.

Alkohol

 318.000 kr.

Overvægt

 332.000 kr.

Seksuel sundhed

 37.000 kr.

I alt

1.917.000 kr.

 


Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet på møde den 18. februar 2019.

Ældrerådet på møde den 14. februar 2019.

 

Derudover har følgende fået materialet tilsendt:

 • Idrætsråd
 • Kulturråd
 • Frivilligcentrene
 • Aktivitetscenteret og Gribskov seniorcenter
 • Foreninger og haller

 

Dertil har materialet været drøftet på skoleledermøde og møde med daginstitutionsledere.

Der har været udsendt en pressemeddelelse, og materialet har ligget på høringsportalen på gribskov.dk.


Beslutning

Ad. 1; Udvalget besluttede, at alle tiltag på nær nr. 19 og 22 skal iværksættes som led i udmøntningen af sundhedspolitikken

Ad. 2: Tiltrådt.

 

Udvalget besluttede, at administrationen skal følge op på arbejdet med kost- og bevægelsespolitikken i dagtilbud. De resterende midler fra udmøntning af Sundhedspolitikken kan anvendes i forbindelse med dette.

 

Udvalget besluttede endvidere, at der på et af de kommende udvalgsmøder skal behandles en sag om røgfri kommune.

 

Udvalget ønskede at kvittere for de modtagede høringssvar og understrege væsentligheden af, at skabe et tættere samarbejde mellem Gribskov Kommune og og idræts- og frivillige foreninger.

 

I forhold til tiltag nr. 5 og nr. 7 ønskede udvalget præciseret, hvad de afsatte midler går til. Bilaget er således redigeret i forbindelse med flet af protokollen og vedhæftet på ny. Ændringer fremgår markeret i teksten.

 

Fravær og stedfortræder: Morten Rohde Klitgaard (G) er fraværende. Anders Gerner Frost (G) deltog som stedfortræder for Morten Rohde Klitgaard.

Bilag

18. Beslutning om puljeopslag for puljen "Sammen om sundhed og trivsel"

Sagsnummer: 29.09.00-G01-19-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt får sagen for at træffe beslutning om det endelige puljeopslag for puljen "Sammen om sundhed og trivsel". Udvalget bevilgede på udvalgsmøde i november 2018 midler til at afholde en workshop, hvor civilsamfund, erhverv og kommune bl.a. skulle inddrages i selve udformningen af puljen og dennes kriterier. Denne workshop fandt sted mandag den 25. februar 2019, hvor administrationen modtog input til puljen. Derfor får udvalget nu sagen til beslutning.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt:
 1. at godkende puljeopslaget som vedhæftet i bilag 1
 2. at beslutte at oprette et indstillingsudvalg, som beskrevet i sagsfremstillingen
 3. at afgive input til, hvem udvalget ønsker som medlemmer af indstillingsudvalget
 4. at beslutte at bemyndige administrationen til at gå videre med at etablere indstillingsudvalget
 5. at godkende forslag til udvælgelsesproces inspireret af programmet "Løvens hule", som beskrevet i sagsfremstillingen
 6. at godkende, at de resterende midler bevilget til afholdelse af workshoppen den 25. februar 2019 anvendes til at afholde netværksmøder for de projekter, som tildeles midler fra puljen

Sagsfremstilling

Udvalget for Forebyggelse og Idræt besluttede på møde den 19. november 2018 nogle overordnede kriterier for puljen. Formålet med puljen er at få andre aktørers ideer til gode løsninger i forhold til udmøntningen af kommunes sundhedspolitik. Et af de fire principper i sundhedspolitikken er, at "Sundhedsarbejdet er en fælles opgave - på tværs af forvaltningsområder og i samarbejde med leverandører, frivillige, foreninger og andre lokale aktører".

 

De overordnede kriterier, som udvalget besluttede på mødet i november, vedrørte:

 • Formål
 • Indsatser og aktiviteter
 • Målgrupper
 • Partnerskaber
 • Hvem der kan søge
 • Evaluering

 

Kriterierne er foldet ud i bilag 1.

 

Samskabelse - også om puljens kriterier

På workshoppen den 25. februar 2019 blev deltagerne bedt om input til såvel puljens kriterier som til projektideer. Nærværende sagsfremstilling handler alene om førstnævnte.

 

Administrationen modtog følgende input til puljens kriterier, som også fremgår af slide 23-25 i bilag 2:

 

Der er følgende ønsker vedrørende udvælgelse af projekterne:

 • Indstillingsudvalg: At der etableres et indstillingsudvalg på tværs, som gennemgår alle ansøgninger og kommer med en indstilling til udvalget for Forebyggelse og Idræt, som beslutter tildeling af midler.
 • Nytænkende og lokalt: At der i udvælgelse af projekterne er et særligt fokus på, at projekterne skal være nytænkende og lokalt forankret.
 • Bredde i projekterne: At der i den samlede udvælgelse af projekter er fokus på, at alle målgrupper er repræsenteret.

 

Der er følgende ønsker vedrørende evaluering:

 • Status undervejs: At der laves en status undervejs i projektperioden, som fortæller, hvorvidt projektet bevæger sig i den rigtige retning eller skal justeres.
 • Definition af mål: At ansøger i udvikling af projektet tydeliggør, hvilken forandring projektet skal give, og hvilke mål/trin der er på vejen derhen.
 • Metode: At projektansøger forholder sig til, hvordan man vil måle på, om projektet virker efter hensigten.

 

Der er følgende ønsker vedrørende levedygtighed (forankring):

 • Forankring: Projektansøgerne skal forholde sig til, hvordan projektet forankres, eller hvordan det lever videre efterfølgende.
 • Kommunikation og opmærksomhed: Det er vigtigt med kommunikation og synlighed af projektet/indsatserne.
 • Inddragelse af civilsamfund: Hvis projektet skal leve videre efter afslutning, er det vigtigt at inddrage civil-/lokalsamfund. Måske kan der skabes nye traditioner, fællesskaber, netværk eller kulturer.
 • Inddragelse af målgruppe: Det er vigtigt at inddrage målgruppen i projektet. Hvis projektet giver mening for målgruppen, vil det også nemmere leve videre bagefter.

 

Administrationen har efter workshoppen gennemført et interview med udvalgte fra erhvervsliv og civilsamfund for at indhente input til puljeopslaget.

 

I det vedhæftede bilag 1 fremgår administrationens forslag til udformning af det endelige puljeopslag. Deltagernes pointer fra såvel workshop som interview er i videst muligt omfang indarbejdet. Det er dette opslag, som udvalget nu bedes godkende.

 

Udvælgelsesprocessen 

Ud fra tilbagemeldingerne på workshoppen og interviewet anbefaler administrationen, at der nedsættes et indstillingsudvalg bestående af eksterne parter, som behandler ansøgningerne og afgiver anbefaling til udvalget, som derefter beslutter den endelige tildeling af midler. Administrationen foreslår, at udvalget peger på, hvem de ønsker som medlem af indstillingsudvalget, og bemyndiger administrationen til at gå videre med at etablere indstillingsudvalget. Det kan eksempelvis være repræsentanter fra:

 • DGI
 • Selskab for Mænds Sundhed
 • Center for Frivilligt Socialt Arbejde
 • ABC for mental sundhed
 • Center for Forebyggelse i Praksis (KL)

 

Administrationen foreslår videre, at selve bevillingsprocessen foregår, som vi kender det fra programmet "Løvens hule" - dvs. i følgende proces:

 1. Administrationen screener de indkomne ansøgninger og sorterer dem fra, der falder uden for kriterierne
 2. Medlemmerne af indstillingsudvalget og udvalget for Forebyggelse og Idræt læser alle kvalificerede ansøgninger igennem.
 3. Projektansøgerne fremlægger selv deres projekt for indstillingsudvalget, som stiller spørgsmål og udfordrer. Udvalget for Forebyggelse og Idræt sidder med som observatører.
 4. Efter seancen voterer indstillingsudvalget i åben dialog og indstiller kandidater til udvalget for Forebyggelse og Idræt, som kan stille spørgsmål til indstillingsudvalgets overvejelser og anbefalinger.
 5. Udvalget for Forebyggelse og Idræt træffer endelig beslutning på ordinært møde i umiddelbar forlængelse heraf.

 

Forslaget til denne proces kommer fra interviewdeltagerne.

 

Læsevejledning til bilag 2

Hele opsamlingen fra workshoppen fremgår af bilag 2. Slide 21-22 fremstiller deltagernes spørgsmål til puljen, mens slide 23-25 som nævnt fremstiller deltagernes input. Disse slides udgør bilag til nærværende dagsorden. Resten af opsamlingen i bilag 2 udgør ikke bilag.


Lovgrundlag

LBK nr. 191 af 28/02/2018 om sundhedsloven § 119

Udmøntning af Budgetaftale 2018-2021

 


Økonomi

Udvalget bevilgede på udvalgsmøde i november 2018 100.000 kr. til at afholde en workshop, hvor civilsamfund, erhverv og kommune bl.a. skulle inddrages i selve udformningen af puljen og dennes kriterier. Workshoppen fandt sted mandag den 25. februar 2019 og blev faciliteret og planlagt af konsulentfirmaet Antropologerne i samarbejde med administrationen.

 

Der resterer nu 19.500 kr. af de 100.000 kr. Størstedelen af deltagerne på workshoppen fremhævede ønsker om, at de projekter, der bevilges midler, kan mødes et antal gange undervejs i projektperioderne for at videndele og sikre evaluering og forankring. Administrationen foreslår derfor, at de resterende 19.500 kr. anvendes til sådanne netværksmøder.

 

Hvis overførslerne godkendes under punkt 15 på nærværende dagsorden, forventes der at være 1.271.000 kr. i puljen.


Beslutning

Behandling af punktet blev udsat til et senere møde.

 

Fravær og stedfortræder: Morten Rohde Klitgaard (G) er fraværende. Anders Gerner Frost (G) deltog som stedfortræder for Morten Rohde Klitgaard.

Bilag

19. Idrætsprisuddeling 2019

Sagsnummer: 00.05.07-G01-4-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt får sagen for at træffe beslutning om, hvem der skal modtage Idrætslederprisen 2018, Årets Fundprisen 2018 og Årets Foreningsprisen 2018.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt,
 1. at godkende modtager af Idrætslederprisen 2018, Årets Fud 2018 samt Årets Forening 2018 efter indstilling fra Idrætsrådet.

 


Sagsfremstilling

Hvert år afholder Gribskov Kommune Idrætsprisuddeling for at hædre idrætsudøvere, der har vundet mesterskaber.

 

Til Idrætsprisuddelingen uddeles 3 priser:

 • Idrætslederprisen
 • Årets Fundprisen
 • Årets Foreningspris

 

Idrætslederprisen uddeles til en idrætsleder, der gennem sit virke i foreningen har gjort et stort og uegennyttigt stykke arbejde. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov Kommune.

Årets Fundprisen uddeles til en idrætsleder eller -udøver, som er på vej frem i sin idrætsaktivitet. Indstilling sker fra Idrætsforeningene i Gribskov Kommune.

Årets Foreningspris uddeles til en forening, der har gjort et stort og flot stykke arbejde.

 

Antal indstillede kandidater til de tre store priser

Indstillede kandidater til Idrætslederprisen 2018 er: 3 personer

Indstillede kandidater til Årets Fundprisen 2018 er: 4 personer

Indstillede kandidater til Årets Foreningsprisen 2018 er: 3 foreninger

 

Kriterier for mesterskabsvindere

Idrætsudøvere, som har vundet ét eller flere af nedenstående mesterskaber, indstilles derudover til hædring ved prisuddelingen:

Sjællandsmestre v/DIF & DGI - kun for idrætsudøvere under 18 år.

Nr. 1., 2. og 3 v/DM v/DIF i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.

Nr. 1., 2. og 3 v/LM v/DGI i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.

Nr. 1, 2 og 3 v/NM

Nr. 1-4 v/EM

Nr. 1-8 v/VM og OL

 

DM: Danmarksmesterskab

LM: Landsmesterskab

NM: Nordisk mesterskab
EM: Europamesterskab

VM: Verdensmesterskab
OL: Olympiske lege

 

I år er der ca. 180 som har vundet et mesterskab.

 

Prisuddelingen finder sted i Kultursalen mandag den 1. april 2019 kl. 17:30.

 

Udvalget bedes nu godkende Idrætsrådets indstillinger til de tre priser. Rådets indstillinger findes i bilag på den lukkede sag med samme titel, som også behandles på dette udvalgsmøde.


Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Budgettet er på 97.000 kr. til Idrætsprisuddelingen i 2019.


Høringsperiode og høringsparter

Idrætsrådet har behandlet indstillede kandidater til de tre store priser på Idrætsrådsmøde den 27. februar 2019.


Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Morten Rohde Klitgaard (G) er fraværende. Anders Gerner Frost (G) deltog som stedfortræder for Morten Rohde Klitgaard

20. Idrætsprisuddeling 2019 - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Ad. 1: Udvalget tiltrådte administrationens indstilling om at tiltræde Idrætsrådets anbefalinger.

 

Fravær og stedfortræder: Morten Rohde Klitgaard (G) er fraværende. Anders Gerner Frost (G) deltog som stedfortræder for Morten Rohde Klitgaard

21. Padelbane Tilsvilde Tennis

Sagsnummer: 04.08.10-G00-1-19


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt får sagen for at tage stilling til en ansøgning fra Tisvilde Tennis om opførelse af en ny padeltennisbane. Udvalget skal beslutte, om den foreslåede placering kan godkendes, om der skal bevilges et tilskud til projektet samt anbefale til Økonomiudvalget, om der skal gives en lånegaranti på restbeløbet.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt,
 1. at godkende opførelse af en padeltennisbane på Idrætsarelset i Godhavn ved siden af de nuværende tennisbaner
 2. at godkende et tilskud på 50.000 kr. fra Idrætspuljen
 3. at anbefale Økonomiudvalget at give afslag på ansøgning om en lånegaranti på 265.000 kr. og dermed deponere

Sagsfremstilling

Baggrund

Tisvilde Tennis har fremsendt en ansøgning om at opføre en udendørs padeltennisbane.

 

Tisvilde Tennis er en afdeling under Tisvildeleje Gymnastikforening (TGF) og er kommunens største tennisklub med ca. 600 aktive medlemmer. Klubben har gennem de sidste år oplevet en medlemsfremgang.

 

Tisvilde Tennis har 6 tennisbaner på Godhavn Idrætsanlæg og 1 gammel tennisbane ved Tisvilde Idrætshus. Med den medlemsfremgang, som Tisvilde Tennis har haft de senere år, er det nødvendigt at tænke i anlæg af en ekstra bane, som meget gerne må være en padeltennisbane, da den også henvender sig til mindre erfarne tennisspillere.

 

Sagens forhold

Der er flere grunde til, at Tisvilde Tennis ønsker at anlægge en padeltennisbane. I ansøgningen anføres eksempelvis følgende årsager:

 

 • For at tilføre yderligere banekapacitet
 • For at kunne tilbyde denne form for idræt, som er hastigt voksende i København
 • For at give nye spillere mulighed for at starte med padeltennis, som er en let form for ketchersport
 • For at etablere et attraktivt tilbud til flere børn og unge - foreningen ønsker et samarbejde med kommunens skoler om dette
 • For at give alle Gribskovborgere mulighed for at anvende banen det meste af året
 • For at give et nyt tilbud til kommunens turister, som vil kunne leje sig ind på timebasis

 

Hvad er padeltennis?

Padeltennis spilles på en bane, som er ca. halv så stor som en tennisbane. Der spilles med en særlig ketcher og bolde med et mindre tryk end tennisbolde. Dette gør det lettere at spille, og derfor er det rigtig godt for nybegyndere.

 

Placering

Padeltennisbanen ønskes anlagt ved siden af de nuværende tennisbaner, hvor der i dag er fodboldbane. Hele Godhavn Idrætsanlæg er lånt ud til Tisvildeleje Gymnastik Forening og Tisvilde Hegn Orienteringklub. Tisvilde Tennis og Tisvilde Hegn Orienteringsklub har fælles klubhus på arealet.

 

Der er ingen fodboldklubber, der anvender Godhavnsanlægget fast, og derfor ligger banerne for det meste uden aktiviteter. Sankt Helene Centeret anvender lejlighedsvis også fodboldbanerne, da der er indgået en aftale mellem TGF og Sankt Helene Centeret, at der er anlagt tennisbaner på Naturstyrelsens grund mod at Sankt Helene Centeret kan anvende Tennisbaner og Fodboldbaner, når der er ledigt. Ved opførelse af padeltennisbane vil der stadig være mulighed for 11 mands fodbold, da selve baneanlægget er større end en fodboldbane.

 

Tisvilde Tennis har været i dialog med Sankt Helene Centeret, og de bakker op om etablering af en padeltennisbane på arealet.

 

Økonomi

Tisvilde Tennis har ikke likviditet til at anlægge padeltennisbanen for egne midler. En padeltennisbane koster 515.000 kr. at anlægge, og Tisvilde Tennis har selv 200.000 kr., som de kan lægge i projektet. De mangler dermed 315.000 kr., som de har mulighed at få finansieret via lån i deres bank og hos DIF. Et sådan lån vil kræve en lånegaranti fra Gribskov Kommune.

 

Jf. Kommunal Fuldmagten kan Kommunen lovligt støtte de opgaver, som Tisvilde Tennis udfører (kultur- og idrætsaktiviteter). Kommunen kan derfor give garanti til lånet.

 

En garanti vil medføre en tilsvarende deponeringspligt. Da deponerede beløb ikke må tælles med i kommunens likviditet, medfører dette en nedgang i Kommunens likviditet. Det deponerede beløb frigives efter 1 år med 1/25 hvert år i de efterfølgende 25 år.

  

Deponeringen medfører ikke et rentetab, idet det deponerede beløb forrentes på linie med øvrig likviditet, (men altså ikke indregnes i likviditeten). Kommunen har derfor ikke noget rentetab ved deponeringen.

 

Kommunen kan opkræve provision af denne type garantier, men Byrådet har på mødet den 20. juni 2016 besluttet " at der ikke opkræves provision af allerede stillede garantier og fremtidige garantier for selvejende institutioner, der udfører idræts- og kulturelle aktiviteter". Administrationen indstiller derfor, at der ikke opkræves provision af en eventuel garanti i denne sag.

 

Gribskov Kommune har tidligere givet garanti til lån i Gilleleje Hallen, Ramløse Hallen og Helsinge Hallerne. Den garanterede restgæld til Haller udgør i regnskab 2018 i alt 33,6 mio. kr. Med denne garanti vil de samlede udstående garantier på dette område udgøre i alt 33,9 mio. kr.

 

Idrætsrådets anbefaling

Idrætsrådet vurderer, at det er et nyt og godt initiativ, som sendes videre til behandling i udvalget for Forebyggelse og Idræt. Idrætsrådet anbefaler imidlertid, at Tisvilde Tennis søger tilskud i DGI & DIF's foreningspulje.

 

Administrations vurdering og anbefaling

Administrations vurdering er, at det vil være rigtigt godt at anlægge en padeltennisbane på Godhavnsanlægget i Tisvilde. Det skaber nye aktiviteter for tennisklubbens nuværende og kommende medlemmer, aktiviteter for kommunes skolebørn og et godt nyt tilbud til kommunens turister.

 

Administrationen vurderer imidlertid, at det er problematisk for Gribskov Kommune at give en lånegaranti, som det er ansøgt, idet dette, som ovenfor nævnt, vil medføre, at der skal deponeres et tilsvarende beløb, som vil medføre en nedgang i kommunens likviditet. Desuden vil en garanti forøge den samlede risiko for udløsning af garantier, hvis lånet bliver misligholdt.

 

Administrationen anbefaler derfor, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at give afslag på ansøgningen om lånegaranti.

 

I stedet foreslår administrationen, at der gives en konkret støtte på 50.000 kr. til projektet, finansieret via Idrætspuljen. Restbeløbet på 265.000 kr. må Tisvilde Tennis så forsøge at skaffe på anden vis i form af tilskud fra eksempelvis DGI & DIF's foreningspulje, sådan som Idrætsrådet foreslår. 

 


Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten og Lånebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., §3, stk. 1 og §6, stk.1.

 


Økonomi

Jf. sagsfremstillingen

 

Et tilskud på 50.000 kr. vil kunne finansieres via Idrætspuljen. I 2019 er der 143.557 kr. i puljen. Der er endnu ikke brugt midler fra den i 2019.

 

Administrationen  gør opmærksom på, at der er flere ansøgninger til puljen på udvalgets dagsorden

 

Tisvilde Tennis står selv for den efterfølgende drift

 


Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad.2: Tiltrådt under forudsætning af, at Tisvilde Tennis kan skaffe den resterende finansiering.

Ad.3: Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Morten Rohde Klitgaard (G) er fraværende. Anders Gerner Frost (G) deltog som stedfortræder for Morten Rohde Klitgaard

Bilag

22. Ansøgning om tilskud til E-Sport Helsinge Fodbold

Sagsnummer: 18.20.00-A00-3-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse og Idræt får sagen for at træffe en beslutning om tilskud til opstart af E-Sport i Helsinge Fodbold.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse og Idræt:
 1.  at bevilge et tilskud til etablering af E-sport i Helsinge Fodbold
 2.  at anbefale Helsinge Fodbold at søge DIF & DGI's foreningspulje

Sagsfremstilling

Baggrund

Helsinge Fodbold har fremsendt ansøgning om tilskud til etablering af E-Sport i Helsinge.

 

Sagens forhold

Ansøgningen indeholder beskrivelse af Helsinge Fodbolds ideer og tanker samt budget bag projektet.  

 

Foreningens motivation for at etablere E-Sport i Helsinge er bl.a., at rigtig mange, især drenge, sidder hjemme foran en skærm, hvor de finder glæde og morskab i den internet-baserede spilleverden. En del af disse vil have godt af et tilbud med fællesskab, der sammen med socialisering og tilhørsforhold i en forening vil være med til at danne dem som hele mennesker.

 

Foreningen tror på, at de kan facilitere en E-Sportsklub under Helsinge Fodbold.

 

Der findes lokale i Helsinge Hallerne, hvor aktiviteten kan etableres.


Helsinge Fodbold vil gerne kombinere E-Sporten med fysisk aktivitet. Foreningen mener, at sport og spil er en god kombination af tilhørsforhold, fysisk aktivitet og engagement i en forening i fritiden.

 

Foreningen har følgende plan for 2019:

1. Lokalerne finder Helsinge Fodbold en aftale med Helsingehallerne om.

2. Udstyr skal engangsfinansieres. Etablering og indkøb er ca. 45.000 kr.

3. Drift: Der betales medlemskontingent for spillerne, der skal dække fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse, såsom Internet, software og hardware samt lokale og E-træner.

4. Egenfinansiering: Helsinge fodbold stiller en gang ugentligt løbe- og fodboldtræner til rådighed for fysisk aktivitet/boldlege, som bliver en fast del af forventningerne til medlemmerne.

5. Klubben skal være medlem af E-sportsforeningen under DBU.

6. Klubbens medlemmer hører til Helsinge Fodbolds medlemsafdeling og får stemmeret og deltagelse til Generalforsamling i forhold til klubbens vedtægters paragraf om E-sport.

7. Klubben skriver de almindelige forordninger for E-sportsdelen ind i vedtægterne.

8. E-sportsdelen kommer organisatorisk og dermed også etisk/juridisk ind under HSI, hvor også Helsinge Fodbold er placeret.

9. Enhver træner eller lignende ansat i E-sportsafdelingen skal være underlagt krav om børneattest på linje med ansatte i Helsinge Fodbold.


BUDGET

Foreningen har udarbejdet følgende budget:

6 stk gamerstole, 3 til hvert hold, træner og to spillere, 6 x 2.350 kr ..........=   14.100 kr.

1 stk storskærm, for tilskuere og holdspillere, 65” Samsung skærm...........=   11.900 kr.

2 stk PS4 inkl. FIFA 19 og licenser, 2 x 3.499 kr .....................................=     6.998 kr.

1 stk PS4 PRO, i reserve til de to andre, 1 x 3.119 kr................................=    3.119 kr.

3 stk gamer-skærme, den ene i reserve, 3 x 1.999 kr................................=    5.997 kr.

Internetopkobling i Helsingehallerne,

Netgear Orbi AC3000 Tri Band, inkl. Router ot satellit................................=      2.599 kr.

I alt......................................................................................................=    44.713 kr.

 

Administrationens vurdering og anbefaling:

Administrationen vurderer, at et nyt tilbud om E-sport vil være attraktivt for byens børn og unge. Det er fint, at der kan laves en aftale med Helsinge Hallerne om lokaler til formålet. Administrationen vurderer også, at Helsinge Fodboldklub har styr på formalier i form af vedtægter, og hvad der ellers kræves af dem. Det er godt, at der stilles forventninger til medlemmerne.

 

Idrætsrådet har behandlet sagen i sit møde den 27. februar 2019 og har givet følgende udtalelse:

At det er et godt initiativ, men anbefaler foreningen også at søge DGI & DIF's foreningspulje. Derudover anbefales foreningen at kontakte Gilleleje Fodboldklub, som har E-Sport, for at høre, hvordan erfaringerne er dér. Ansøgningen sendes videre til behandling i udvalget for Forebyggelse og Idræt, idet Idrætsrådet ikke kan finde finansiering for ansøgningen.

 

Administrationen anbefaler, at udvalget bevilger et tilskud til projektet samt anbefaler Helsinge Fodbold at søge  DIF & DGI's foreningspulje, som Idrætsrådet foreslår. 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2


Økonomi

Helsinge Fodboldklub søger om 45.000 kr. til etableringen. Et evt. tilskud vil kunne finansieres via Idrætspuljen. I 2019 er der 143.557 kr. i puljen. Der er endnu ikke brugt midler fra puljen i 2019.

 

Administrationen gør opmærksom på, at der på udvalgets dagsorden er flere ansøgninger, som foreslås finansieret via Idrætspuljen.  

 


Beslutning

Ad. 1: Udvalget besluttede at bevilge 15.000 kr. fra Idrætspuljen til Helsinge Fodbold til etablering af e-sport under forudsætning af, at Helsinge Fodbold kan skaffe den resterende finansiering.

Ad. 2:Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Morten Rohde Klitgaard (G) er fraværende. Anders Gerner Frost (G) deltog som stedfortræder for Morten Rohde Klitgaard.

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen