Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Tirsdag den 19-03-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

13. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

Ad. 1: Godkendt

 

Fraværende: Jonna Præst (O) var fraværende. Birgit Roswall (V) var fraværende under behandlingen af punktet.

14. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-12-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

Udvalget orienteres desuden om kommende sager.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad.1: Taget til efterretning

 

 • Orientering om at administrationen forbereder et oplæg om KMF på næste udvalgsmøde
 • Orientering om Socialt topmøde i KL 9.-10. maj

 

Fraværende: Jonna Præst (O). Birgit Roswall (V) var fraværende under behandling af punktet.

15. Tilsyn fra Styrelsen for Patientiikkerhed hos Misbrugsbehandlingen og BM plej

Sagsnummer: 29.30.00-G00-51-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om, at Styrelsen for patientsikkerhed har gennemført planlagte, risikobaserede tilsyn hos henholdsvis Gribskov Misbrugsbehandling og BMpleje. På baggund af tilsynene er der udarbejdet en rapport for hvert sted om patiensikkerhedsmæssige forhold. Styrelsen har besøgt Gribskov Misbrugsbehandling i juni 2018 og BMpleje i november 2018. Rapporterne er offentligtgjorde i henholdsvis december 2018 og februar 2019.


Sagsfremstilling

Tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed:

Styrelsen gennemfører hvert år et vist antal tilsynsbesøg i kommunerne . Ved tilsynet vurderes patientsikkerheden ud fra en række fokusområder, som Styrelsen har udmeldt på forhånd.

 

I 2018 har Styrelsen udmeldt følgende fokusområder:

 • Betryggende håndtering af medicin
 • Håndtering af smitsomme sygdomme
 • Dokumentation for stillingtagen til eventuelt fravalg af livsforlængende behandling
 • Samarbejde med læger
 • Sundhedsfaglig dokumentation af borgerens eventuelle funktionsnedsættelser, sygdomme, pleje- og behandlingsbehov samt eventuelle andre aktuelle og potentielle problemer hos den enkelte borger.
 • Hygiejne
 • Dokumentation for borgernes retsstilling, herunder informeret samtykke og samtykkekompetence.

 

Ved besøget vurderer Styrelsen patientsikkerheden ud fra ovenstående fokusområder på hvert enkelt behandlingssted. Behandlingsstedet "placeres" på baggrund af resultaterne af tilsynet i en af følgende kategorier:

Kategori 0:    Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

Kategori 1:    Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

Kategori 2:    Større problemer af betydning for patientsikkerheden

Kategori 3:    Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

 

Alt efter hvilken kategori behandlingsstedet vurderes at være i, kan Styrelsen bede om handleplaner for de enkelte problemområder (kategori 1), eller give påbud/forbud (kategori 2 og 3). Ved placering i kategori 1-3 følger Styrelsen op på fundene inden for relativt kort tid.

 

Tilsynet hos Gribskov Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandlingen har ikke tidligere haft besøg af tilsynet. Besøg fandt sted den 7. juni 2018, hvor Tilsynet har været igennem den sundhedsfaglige dokumentation, diverse instrukser samt interview med ledere og personale inden for de forskellige fokusområder indenfor misbrugsbehandling. Resultatet var, at Gribskov Misbrugsbehandling på baggrund af tilsynet blev "placeret" i: Kategori 1: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Tilsynet henstiller til, at behandlingsstedet skal sikre:

 • at der er foretaget en udredning af somatisk/psykisk sygdom, herunder en objektiv undersøgelse
 • at patienter bliver overvåget patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt
 • at det fremgår af journalen, at der i lægens udredning af stofmisbrugstilstanden indgår en grundig anamnese, objektiv undersøgelse og lægelig undersøgelse af somatiske og psykiske sygdomme
 • at der bliver taget EKG ved ordination af metadon i doser på 100 mg eller derover
 • at der er procedurer for hygiejne, der beskriver relevante og forsvarlige arbejdsgange, samt at personalet er instrueret i og følger disse

 

Opfølgning på Styrelsens fund ved tilsynet hos Misbrugsbehandlingen

Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at målepunkterne vedrørende misbrugscenterets procedurer og instrukser i det store og hele blev vurderet opfyldt. Misbrugsbehandlingen har selv taget initiativ til en handleplan på de nævnte områder (se bilag). Desuden vil arbejdet med patientsikkerhed og læring i forhold til eventuelle utilsigtede hændelser kontinuerligt være et fokusområde. Erfaringerne fra tilsynet kan bredes videre ud til andre områder med lignende sundhedsfaglige opgaver, herunder de sociale botilbud.

 

Tilsynet hos BMpleje

BMpleje har ikke tidligere har haft besøg af tilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det aktuelle besøg fandt sted den 15. november 2018. Tilsynet har været igennem en grundig gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation, diverse instrukser samt interview med ledere og personale inden for de forskellige fokusområder på hjemmeplejeområdet. Udfaldet på tilsynet var, at BMpleje blev placeret i kategori 1: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Tilsynet henstiller til:

 • At der fremgår en oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser, og at den skal revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand.

 

Opfølgning på Styrelsens fund ved tilsynet hos BMpleje

Styrelsen fremhæver især oplevelsen af gode arbejdsgange og høj systematik hos BMpleje. Tilsynet har bedt om en handleplan fra BMpleje, som beskriver, hvordan der fremadrettet vil arbejdes med den fundne problemstilling i forhold til at sikre opdatering af ændringer i borgernes sygdomme og funktionsnedsættelser. Handleplanen er vedhæftet som bilag.

 

Samlet set vurderer administrationen, at Styrelsens tilsyn viser tilfredsstillende resultater, forudgået af et stort arbejde og bygget på solide faglige rutiner hos Misbrugsbehandlingen og BMpleje.

 

Høringssvar fra ældrerådet tilføjet ved udarbejdelse af protokol

"Taget til efterretning – ÆR anerkender BM-pleje for deres arbejde med at yde bistand til borgerne".


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at tage orienteringen til efterretning 


Beslutning

Ad. 1; Taget til efterretning,

 

Høringssvar fra Ældrerådet er tilføjet sagsfremstillingen ved protokollering.

 

Fraværende: Jonna Præst (O). Birgit Roswall (V) var fraværende under behandlingen af punktet.

Bilag

16. Anvendelse af Kirkeleddet 6

Sagsnummer: 00.00.00-A00-60-19


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om ny anvendelse af lokalitet Kirkeleddet 6, Græsted. Det sker i forlængelse af, at lokaliteten er nedlagt som afdeling af botilbud Kobbelhusene.


Sagsfremstilling

Med omlægning og udbygning af afdeling Gydevej 15 af botilbuddet Kobbelhusene i Esbønderup nedlægges Kirkeleddet 6 som afdeling af botilbuddet ( jvf pkt 39 på møde i Udvalget d. 29.05.18). De sidste beboere forventes at være flyttet ud med udgangen af marts 2019. Kirkeleddet 6 frigøres derfor til anden anvendelse under hensyntagen til de bindinger, der følger af, at bygningen er opført iht. Almenboliglovens §105, stk 2 (d.v.s. som almene ældre- og handicapboliger) samt de øvrige fysiske forhold på lokaliteten. Gribskov Kommune ejer hele bygningskomplekset Kirkeleddet 6-20. Kirkeleddet 6 og 8, der hver især lægger beslag på ca. en tredjedel af boligarealet, administreres og driftes af Boligkontoret Danmark.

 

Administrationen har siden opstart af proces med omlægning af tilbud på Gydevej 15 sideløbende afsøgt muligheder for alternativ anvendelse af Kirkeleddet 6. Dette er sket under hensyntagen til flow i flytteproces for borgere, herunder formalia med godkendelse af flytninger i Statsforvaltningen.

 

Juridiske bindinger i almenboliglovgivningen og øvrige forhold begrænser mulighederne for at finde alternativ anvendelse af Kirkeleddet 6. Således kan boligerne ikke konverteres til ungdomsboliger, da det forudsætter konvertering til almen familiebolig. Der er ikke hjemmel i almenboliglovgivningen til, at kommuner kan eje almene familieboliger. Et salg vurderes ikke realistisk med henvisning til, at Kirkeleddet 6 indgår i tæt forbindelse med øvrige dele af det samlede bygningkompleks. Således vil der skulle ske en separering af el, vand og varme og en efterfølgende udmatrikulering. Dette vil gøre klargøring til salg af Kirkeleddet 6 til en bekostelig affære.

Generelt gør det sig i øvrigt gældende, at hvis formål ændres iht. Almenboliglovgivningen, skal lån optaget i KommuneKredit indfries. Den kommunale restgæld i hele bygningskomplekset udgør godt 20,8 mio. kr. - og heraf vil ca. en tredjedel, ca. 7 mio. kr., skulle indfries. Alene af den grund vurderes konvertering til anden anvendelse end almene ældre/handicapboliger ikke at være realistisk.

 

Et realistisk og attraktivt scenarie er indgåelse af samarbejdsaftale med ekstern aktør m.h.p. anvendelse inden for den lovgivningsmæssige ramme, som byggeriet er underlagt, herunder at lejeaftaler indgås med den enkelte borger. Kommunen vil i forhold til valg af samarbejdspartner være i dialog om kommende anvendelse, så denne så vidt muligt matcher lokale behov.

 

Administrationen arbejder således videre i retning af at indgå samarbejdsaftale med privat aktør om drift af Kirkeleddet 6 til borgere inden for den berettigede personkreds. 


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ad.1:Taget til efterretning

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

 

17. Plejeboligkapacitet - handlemuligheder

Sagsnummer: 27.42.00-G01-1-19


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om status på processen med at følge op på udfordringerne med plejeboligkapaciteten. Tidligere fremlagt kapacitetsanalyse på plejeboligområdet suppleres med aktuelle oplysninger. Dertil kommer en oversigt over de handlemuligheder, som administrationen arbejder med i forhold til at udvide, optimere og tilpasse plejeboligkapaciteten.


Sagsfremstilling

Ældre, Social og Sundhed fik forelagt den årlige ældre- og plejeboliganalyse på mødet d. 19. november 2018.

 

Aktuel udvikling i garantiventelisten

Ifølge den tidligere fremlagte analyse var situationen i slutningen af oktober 2018 den, at 41 borgere stod på garantiventelisten til en plejebolig. Kommunen var ikke i stand til at honorere garantiforpligtelsen for 26 af disse 41 borgere.

 

I de mellemliggende måneder har situationen stabiliseret sig på det angivne niveau.

 

I slutningen af februar måned var situationen således stort set uforandret, idet kommunen ikke kunne honorere garantiforpligtelsen for 27 af de 41 borgere, der stod på garantiventelisten på det tidspunkt.

 

Det må fortsat ventes, at udfordringerne med at honorere garantiforpligtelsen vil gøre sig gældende helt frem til, at friplejeboligerne tages i brug i Bavne Ager senere på året.

 

Udvidelse, optimering og tilpasning af plejeboligkapaciteten

Den fremlagte plejeboligprognose viste, at der - selv med udvidelsen med 72 friplejeboliger i Gilleleje i efteråret 2019 - vil være behov for at udvide plejeboligkapaciteten med et tilsvarende antal plejeboliger i 2022 eller snarest derefter. Ældre, Social og Sundhed bad på mødet den 19. november 2018 administrationen om at undersøge mulighederne for et friplejehjem nærmere. De foreløbige sonderinger har vist, at der er forhåndsinteresse blandt investorer og operatører for at etablere et friplejecenter i kommunen. Administrationen arbejder videre med disse perspektiver i den plan for udvidelse af plejeboligkapaciteten, som Ældre, Social og Sundhed får fremlagt inden sommer.

 

Planen vil endvidere rumme administrationens vurdering af de perspektiver, som udvidelsen af plejeboligkapacitetet i henholdsvis 2019 og 2022 vil give i forhold til optimering og tilpasning af de eksisterende plejecentre i form af 

 • mulighed for at udfase utidssvarende eller dyr kapacitet
 • tilpasning i forhold til særlige behov, fx borgere med demens
 • anvendelse af (dele af de) eksisterende plejecentre til andre funktioner, fx en mere decentral fordeling af nogle af de funktioner, der er drøftet i forbindelse med etablering af sundhedshus.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved udarbejdelse af protokol

"Ældrerådet finder, at det er stærkt bekymrende, at at der er udsigt til, at der fortsat vil mangle plejehjemspladser i de kommende år, og at Gribskov Kommune ikke kan overholde lovgivningen vedrørende garantiforpligtelse, hvor borgeren skal have tilbudt en plejeplads indenfor 2 måneder. Ældrerådet ønsker en dialog med ÆSS om udfordringen på næste kvartalsmøde".


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning med den bemærkning, at det er særligt vigtigt at Udvikling, By og Land afsøger mulighed for at danne et plangrundlag, hvor der kan etableres friplejeboliger.

 

Udvalget tog Ældrerådets høringssvar til efterretning og vil imødekomme ønsket om dialog om udfordringen på kommende kvartalsmøde.

 

Udvalget besluttede, at administrationen på et kommende møde skal give en orientering om tidsperspektivet i forbindelse med ind- og udflytning i og fra plejeboliger.

 

Høringssvar fra Ældrerådet er tilføjet sagsfremstilingen ved protokollering.

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

 

18. Sundhedshus: Status på proces med at afdække retning for kommende sundhedshus

Sagsnummer: 00.00.00-A00-3681-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om status på processen med at afdække retning for kommende sundhedshus, og på de opmærksomhedspunkter som er kommet frem indtil nu. Dette sker i forlængelse af møde 19. november 2018, hvor udvalget gav input til retning for et kommende sundhedshus i Gribskov og besluttede, at administrationen skulle planlægge et dialogmøde med civilsamfund samt Ældre- og Handicapråd så hurtigt som muligt. Dette møde har været afholdt den 4. februar 2019.


Sagsfremstilling

Administrationen har i forlængelse af udvalgsmødet den 19. november 2018 arbejdet videre med at afdække, hvordan budgetforligets intentioner om et sundhedhus kan udmøntes, blandt andet via

 • møde med Ældreråd
 • besøg i kommuner, der planlægger eller netop har etableret sundhedshuse
 • dialog med sundhedsfaglig ledelse i kommunen
 • møde med region
 • dialogmøde med Handicapråd, Ældreråd og repræsentanter for frivillige, patientforeninger og praksissektor

 

 Samlet set kan peges på følgende opmærksomhedspunkter på baggrund af afdækning indtil nu:

 • Sammenhæng: Et kommende sundhedshus ses som en del af det nære sundhedsvæsen i tæt samspil med øvrige aktører på sundhedsområdet, og alle input peger på, at der skal være opmærksomhed på at sikre sammenhæng imellem de forskellige aktører og tilbud i kommunen
 • Sundhedsfremme og forebyggelse: Centralt i processen har stået, at huset blandt andet bør rumme kommunale kerneopgaver på sundhedsområdet med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse
 • Samarbejde med civilsamfund: Det er ligeledes et tydelig italesat opmærkshedspunkt at arbejde i retning af at sikre rammerne for dette
 • Behandling: Det peges på, at huset bør rumme forskellige former for behandlingsrettede funktioner
 • Bredde: Der skal være opmærksomhed på, hvordan det kan sikres, at huset retter sig bredt mod alle borgere i kommunen
 • Synergi: Der skal være opmærksomhed på at skabe sammenhæng og synergi imellem de funktioner, som et kommende hus skal rumme
 • Tilgængelighed: Huset bør være let tilgængeligt, og der bør være opmærksomhed på sociale aspekter ved de aktiviteter og funktioner, som et kommende hus skal rumme

 

Tidsplan

En samlet tidsplan omfatter afdækning og intern afklaring, udbud, projektering, byggeri og ibrugtagning. Forløbet varer fra 2,5-4 år fra udbudsprocessen går i gang til ibrugtagning. Hertil skal som nævnt lægges forudgående afdækning og afklaring. I første halvår 2019 vil fokus være på yderligere vidensopbyggende aktiviteter og afklaring af scenarier for placering samlet set ift. kapacitetsudfordringer på sundhedsområdet.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved udarbejdelse af protokol

"Ældrerådet mener fortsat, at det vil være hensigtsmæssigt at afvente udfaldet af Regeringens Sundhedsreform, inden der tages stilling til hvad ”Sundhedshuset” skal indeholde. Ældrerådet mener ligeledes stadig, at Sundhedshuset betragtes som et begreb, og at det skal indgå i overvejelserne, om det kan være hensigtsmæssigt at have ”Sundhedshus” flere steder i kommunen, f.eks.i sammenhæng med de praktiserende lægers praksis.

Ældrerådet mener også, at der skal være fokus på, hvordan man får inddraget de praktiserende læger mere i samarbejdet mellem Region og kommunen vedr behandling af borgerne".


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

 

Høringssvar fra Ældrerådet er tilføjet sagsfremstillingen i forbindelse med protokollering.

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

 

19. Afdækning af kulturelle samlingspunkter og yderligere samling af administrationen

Sagsnummer: 82.00.00-A00-1-19


Resume

Udvalgene Udvikling, By og Land, Kultur samt Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at give en anbefaling til Økonomiudvalget. Sagen handler om arbejdsprocessen for udvikling af kulturelle samlingspunkter i Helsinge og Græsted samtidig med klogere brug af kommunens kvadratmeter og en bedre samling af administrationen. Udvalget Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering.

 

Sagen begyndte oprindelig med spørgsmålet om anvendelse af Tinghuset i Helsinge. En beslutningsproces om en midlertidig anvendelse af stedet som samlingspunkt for erhvervslivet blev sat i gang i december 2018. Beslutningsprocessen blev dog standset, da det viste sig, at isolerede beslutninger om anvendelse de enkelte bygninger kan skade et langsigtet arbejde med udvikling af kommunens byer og en klog brug af kommunens byggemasse.

 

Administrationen anmoder derfor udvalgene om at igangsætte en afdækning af muligheder for udvikling af kulturelle samlingspunkter i Helsinge og Græsted samtidig med klogere brug af kommunens kvadratmeter og en bedre samling af administrationen som led i forbedredelen af et oplyst beslutningsgrundlag.

 


Administrationen indstiller,

 Administrationen indstilller til Udvikling, By og Land

 1. at beslutningsprocessen af december 2018 om midlertidig anvendelse af Tinghuset til samling for erhvervslivet ikke genoptages.

 

 Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi  at anbefale Økonomiudvalget

 1. at afdække muligheder for at etablere et kulturelt samlingspunkt i Helsinge bymidte omkring Tinghuset og Tingstedet i tilknytning til bibliotek
 2. at afdække muligheder for at styrke et kulturelt samlingspunkt i Græsted bymidte omkring BLIK og Stads- og Lokalarkivet
 3. at afdække muligheder for udnyttelse af lokalerne på Skolegade 43
 4. at afdække de økonomiske konsekvenser for indstillingens punkter 1-3  

 

Administrationen indstiller til Ældre, Social og Sundhed

 1. at tage orientering om sagen til efterretning

 


Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 sat en ramme for et yderligere fokus på en optimal anvendelse af kommunens ejendomme - kaldet Kloge m2 såvel som et ønske om at samle administrationen yderligere. Det er ligeledes i budgetaftalen besluttet, at Tinghuset skal bevares, men den nærmere anvendelse er ikke afklaret.

 

Der har efterfølgende været en række forskellige ideer i spil. Det har bl.a. været:

 

 • Etablering af et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Helsinge - konkret i Tinghuset i tæt tilknytning til biblioteket
 • Etablering af et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Græsted - konkret omkring BLIK og Stads- og Lokalarkivets bygninger
 • Muligheder for at samle kommunens administration endnu mere end i dag.

 

Der er således brug for at sætte et arbejde i gang for at undersøge og afdække hvilke muligheder ovenstående ideer giver.

  

Etablering af et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Helsinge omkring Tinghuset

I arbejdet med at styrke Helsinge bymidte har der været tanker om, hvordan kulturen og kulturinstitutioner ville kunne understøtte ønsket om en levende by, hvor borgerne har deres naturlige gang. Derfor har det været naturligt at tænke biblioteket ind i en tættere tilknytning til Helsinge bymidte. De gode erfaringer med at etablere et kulturelt samlingspunkt i Gilleleje kan indtænkes i den videre afdækning. Det skal ligeledes afdækkes hvilke muligheder, der er i forhold til samarbejdet med frivillighedscenteret som er i Tingstedet.

 

Med et kulturelt samlingspunkt i Tinghuset vil det ikke være muligt også at etablere et samlingspunkt for erhvervet. Der er arbejdet videre med alternativer hertil - herunder videreførelse af inkubatorprojektet, der er delvist finansieret af LAG-midler. Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi vil få forelagt en særskilt sag om de fremadrettede muligheder herfor.

 

Etablering af et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Græsted - konkret omkring BLIK og Stads- og Lokalarkivets bygninger

Ideen om også at skabe et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Græsted, gerne med udgangspunkt i BLIK, har ledt til tankerne om at udnytte "Det Gule Hus" på Græsted Stationsvej 8 i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, hvor Stads- og Lokalarkivet benytter huset og den stilstødende pavillon. Det bør afdækkes, hvordan potentialet kan udnyttes i tæt samarbejde med samarbejdspartnere som fx. Frivillighedscenteret, herunder evt. samtænkning af funktioner.

 

Mulighed for at samle kommunens administration endnu mere end i dag

Det er et stort ønske at få samlet de administrative ressourcer endnu mere end i dag. Det er derfor nødvendigt at afdække mulighederne nærmere for dette, herunder at se det i tilknytning til ovenstående ideer, som et første skridt på vejen til at samle administrationen i Helsinge.

 

Det videre arbejde

De ovenfor skitserede muligheder og ideer vil give en mere intensiv brug af kvadratmeterne i de pågældende bygninger samtidig med, at der vil kunne skabes nogle nye synergieffekter på tværs af brugergrupper. Det vil også betyde, at der frigives nogle kvadratmeter, som bør indgå i en samlet overvejelse omkring fremtidig brug. På den måde sikres, at kommunens kvadratmeter udnyttes klogt. Arbejdet skal naturligvis ske i tæt samarbejde med alle involverede parter.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Det er nødvendigt at foretage en kvalificering af mulighederne. Konkret er der brug for at foretage egentlige analyser af mulighederne og indgå i tæt dialog med de involverede parter, for at få afdækket fordele og ulemper, få kortlagt muligheder for krydsbrug såvel som hvor dette ikke kan lade sig gøre, og ikke mindst at få sat økonomi på de foreslåede tiltag og fundet finansiering hertil. Administrationen anslår, at dette arbejde vil være tilendebragt i løbet af 3 måneder, så et endeligt forslag vil kunne fremlægges til politisk beslutning lige efter sommerferien på møderne i august 2019.

 

Administrationen anbefaler, at indstillingspunkterne godkendes. 

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokol

I forbindelse med etablering af kulturelle samlingspunkter i kommunen, skal det indtænkes, at der er gode parkeringsmuligheder og adgangsforhold for ældre og handicappede.


Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 (Kommunalstyrelsesloven) § 18, stk. 2.

 

Styrelsesvedtægten for Byrådet i Gribskov Kommunen af 3. april 2018, Kapitel IV, § 9, stk. 2 og stk. 5.


Beslutning

Ad.6: Taget til efterretning.

 

Høringssvar fra Ældrerådet er tilføjet sagsfremstillingen ved protokollering.

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

 

20. Regnskab 2018 - Ældre, Social og Sundhed

Sagsnummer: 00.32.10-S00-1-19


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1.    at godkende regnskabet for udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

2.    at godkende følgende overførsler til 2019:

        

3.   at godkende anlægsregnskab vedr. Demensvenlig indretning på plejecentre:

        

 


Sagsfremstilling

Årsregnskab generelt

Årsregnskabet 2018 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.

 

I 2018 har udvalget været orienteret i forbindelse med de tre budgetopfølgninger. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de politiske, økonomiske og faglige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

 

Regnskabsresultatet for 2018 vil danne grundlag for den løbende opfølgning i 2019.

I 2019 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af tre budgetopfølgninger i løbet af året.

 

Regnskabet indeholder forslag til overførsler til 2019, som endelig skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Læsevejledning

Tabellen viser vedtaget budget for hver ramme. Det vil sige, at "Vedtaget budget" svarer for 2018 til budgettet fordelt efter den nye styrelsesvedtægt besluttet den 19. januar 2018 i Byrådet. Derudover viser den summen af de omplaceringer og tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser også regnskabsresultatet og mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget inklusiv overførselsbeløb. I den røde kolonne er de indstillede overførsler til 2019 vist.

 

Regnskab for udvalget Ældre, Social og Sundhed

 

Samlet konklusion

 

For udvalget Ældre, Social og Sundheds område er der i 2018 et samlet forbrug på 858,7 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 857,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2%.

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 849,7 mio. kr. samt overførsler for 7,9 mio. kr.

 

I forhold til vedtaget budget er der for udvalget Ældre, Social og Sundheds område tale om et merforbrug svarende til 55,3 mio. kr. svarende til 6,9%. De samlede ordinære driftsudgifter for hele Gribskov Kommune viser et merforbrug på 50,9 mio. kr.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 eksklusiv overførsler viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 9,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,1%. De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.

 

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler på 8,0 mio. kr. til 2019.  

Der fremlægges ligeledes anlægsregnskab for ” Demensvenlig indretning på plejecentre”.

 

Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne ved BO3. Det samlede merforbrug skyldes primært flere udgifter til den borgernære sundhedspleje i form af flere vikarudgifter til hjemmesygeplejen, et større forbrug til palliativ pleje og til fast vagt til borgere både i og uden for kommunen end forventet. Derudover har der været flere udgifter til ventedage end forventet samtidigt med et større indkøb til lager vedr. genbrugshjælpemidlerne. Ydermere er der tilbagebetalt overskydende midler til ministeriet fra klippekortordning i eget hjem, hvortil der ikke var opnået overførsel til fra 2017.

 

Nedenstående oversigt af regnskabsresultat er på ramme niveau.

 

  

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Regnskabet for udvalget for Ældre, Social og Sundhed bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

 

Administration

Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 40,8 mio. kr. Regnskabet for rammen viser i forhold til korrigeret budget og BO3 et merforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,3%.

Der søges ingen overførsler til 2019.

 

Merforbruget skyldes hovedsageligt færre lønindtægter fra projekter sammenholdt med højere udgifter til kontorhold i december end forventet.

 

Pleje og omsorg

Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 365,3 mio. kr. samt overførsler for 6,0 mio. kr. I forhold til korrigeret budget viser regnskabet for rammen et merforbrug på 5,3 mio. kr. I forhold til forventet forbrug ved BO3 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 11,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,1%.

Der søges om overførsler for 5,2 mio. kr. til 2019.

 

Merforbruget skyldes hovedsageligt følgende forhold:

 • Merudgifter til hjemmesygeplejen grundet ekstra kontrolbesøg, et større sygefravær og dermed et større vikarforbrug end forventet (2,2 mio. kr.),
 • Uforudsete udgifter til fast vagt for en borgere dels bosiddende på centre, dels i andre kommuner (3,5 mio. kr.).
 • Merforbrug på regionale ventedage og palliativ pleje (0,7 mio. kr.)
 • Færre indtægter ind end forventet vedr. dyre enkeltsager (0,8 mio. kr.).
 • Større indkøb af genbrugs- og inkontinenshjælpemidler end forventet (1,5 mio. kr.),
 • Tilbagebetaling til staten vedr. uforbrugte midler fra klippekortordningen i eget hjem (1,6 mio. kr.), hvortil der ikke blev opnået overførsel af midler fra 2017 til 2018.

 

Der søges 5,2 mio. kr. overført til 2019, hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end forventet ved BO3.

De ansøgte overførsler vedrører frivillighedscentre, seniorcentre, den §18-fælleskommunale pulje samt midler fra statslige puljer som Bedre bemanding og værdighedspolitik.

 

Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet

Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 203,8 mio. kr. Regnskabet for rammen viser i forhold til korrigeret budget og BO3 et merforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2%.

Der søges ingen overførsler til 2019.

 

Den primære årsag til merforbruget er marginalt flere udgifter til stationær somatik og ambulant psykiatri end forventet.

 

Børn og voksne med særlige behov

Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 235,9 mio. kr. Regnskabet for rammen viser i forhold til korrigeret budget og BO3 et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,1%.

Der søges ingen overførsler til 2019.

 

Mindreforbruget skyldes primært flere indtægter vedrørende dyre enkeltsager end forventet.

 

Virksomheder

Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 3,5 mio. kr. samt overførsler for 2,0 mio. kr. Regnskabet for rammen viser i forhold til korrigeret budget et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. I forhold til BO3 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 22,6%.

Der søges om overførsler til 2019 svarende til 2,8 mio. kr.

 

Mindreforbruget vedrører hovedsageligt de sociale tilbud og skyldes mindre tomgangshusleje, mindre vikarforbrug samt en indtægt vedr. tidligere regnskabsår, som ikke var forventet.

 

Der søges 2,8 mio. kr. overført til 2019, hvilket er 0,8 mio. kr. mere end forventet ved BO3.

De ansøgte overførsler vedrører PlejeGribskov og de sociale tilbud.

 

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Udvalget for Ældre, Social og Sundheds bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilaget ”Mål og evaluering”.


Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45, BEK nr 1007 af 27/06/2018 om kommunernes budget og

regnskabsvæsen, revision m.v. kapitel 4.


Beslutning

Ad.1-3: Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (O)

Bilag

21. 1. Budgetopfølgning 2019 - Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Sagsnummer: 00.30.14-S00-3-19


Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed,
 1. at godkende budgetopfølgning for udvalget for Ældre, Social og Sundheds område. 
 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede tillægsbevillinger samt omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

   

  

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

   
 


Sagsfremstilling

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere udvalget for Ældre, Social og Sundhed for udviklingen og mulige budgetafvigelser for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Denne budgetopfølgning er den første i år.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts

2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i juni

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

 

Budgetopfølgning 1

 

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der endnu ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. De endelige regnskabstal for 2018 foreligger sideløbende med udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

 

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år.
 • At få fremhævet forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2019-2022, det drejer sig primært om Finansloven for 2019.

 

Administrationen er i gang med planlægning af og udmøntning af budgetaftalen, og udover nedenstående forslag til omplacering vil der komme en nærmere opfølgning i BO2.

 

Samlet vurdering for udvalget for Ældre, Social og Sundhed

 

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der på dette tidlige tidspunkt, vurderes at være en sandsynlighed for budgetafvigelser.  

Generelt er kommunens samlede budget 2019 udfordret og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2019 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Administrationen har taget initiativer herfor på de enkelte områder og indført skærpet opfølgning på en række områder, og samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

For så vidt angår Udvalget for Ældre, Social og Sundhed er der særligt fokus på følgende forhold:

 

 • Egenbetaling for ophold på midlertidige pladser

Finansloven indikerer en ny fortolkning af eksisterende regler mht. opkrævning af egenbetaling for borgere i midlertidige ophold. Der hersker dog fortsat tvivl om de nye regler både gælder ydelser efter sundheds- og efter serviceloven. Afhængigt af udfaldet heraf vil det betyde færre indtægter for Gribskov Kommune i spændet fra 0,1-2,2 mio. kr.

 

 • Hjemmesygeplejen

Hjemmesygeplejens budget i 2019 er 28,5 mio. kr. Udgiften i 2019 forventes at blive ca. 45 mio. kr., hvilket er 16,5 mio. kr. mere end budgetteret. Det er presset på opgaveløsningen, dels pga. øget kompleksitet i den borgernære pleje og dels pga. opgaveglidning fra regionerne samt overgangen fra den udliciterede til den kommunale hjemmesygepleje , der har betydet flere udgifter for hjemmesygeplejen. Der er iværksat en handleplan for området, som skal sikre den rette balance mellem kvalitet og udgifter.

 

 • Kommunal medfinansiering

Udgifterne til kommunal medfinansiering er ikke påvirkelige for kommunerne. Samtidigt hersker der fortsat datausikkerhed mht. sundhedsplatformen. Administrationen forventer ikke, at udgifterne vil falde fra 2018 til 2019, hvorfor administrationen forventer en overskridelse af budgettet på mindst 5 mio. kr., idet budgettet for 2019 er 191,1 mio. kr., mens udgifterne i 2018 var 195,8 mio. kr. til ren kommunal medfinansiering.

 

 • Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser

Det kommende friplejehjem Bavne Ager Plejecenter åbner i september 2019. Da Gribskov Kommune har borgere på venteliste til en plejehjemsbolig er det forventeligt, at en del borgere flytter ind på Bavne Ager Plejecenter. Der er pr. 1. marts 40 borgere på garantiventelisten, med 27 borgere der overskrider 2 måneders garantiforpligtelsen. Antallet har været stigenede over den seneste tid. Det vil udfordre økonomien til køb af plejehjemspladser. Udgifterne til hjemmepleje vil blive fulgt tæt for at se om udgifterne hertil vil falde tilsvarende.

 

 • Generel demografi

Ligesom i resten af Danmark stiger aldersgruppen 80+ år i disse og kommende år også massivt i Gribskov Kommune. Flere borgere lever længere og flere borgere lever med flere kroniske sygdomme end tidligere samtidigt med, at der sker en opgaveglidning fra region til det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Hvis det nuværende plejeniveau stiger sådan, at ældre borgere får behov for mere pleje end man gennemsnitligt får i dag, vil demografireguleringen ikke fange problematikken, og økonomien vil dermed blive udfordret.

 

 • Det specialiserede voksenområde

På handicap- og psykiatriområdet er en stor andel af pengene bundet i tilbud hos borgere, hvor Gribskov Kommune ikke er handlekommune. Der er derfor behov for stram visitation og skærpet opfølgning i de eksisterende sager for at sikre budgetoverholdelse. Området følges tæt, og der er iværksat en handleplan. Jf. punktet ovenfor er området ogå presset grundet stigende levealder.

 

Serviceniveau for praktisk- og personlig hjælp fra 1. december 2019

I forbindelse med opsigelsen af Attendo til udgangen af november 2019, har det været administrationens vurdering at uanset hvilken udbudsform, og model for prisfastsættelse, der besluttes i Gribskov Kommune, forventes der fremtidige afregningspriser, der er højere end de nuværende. 

 

 

Tillægsbevillinger og omplaceringer

 

Tillægsbevillinger

Der søges ingen tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning.

 

Omplaceringer

Med baggrund i organisationsændringen, hvor Team Behandling, Team Myndighed og Team FSI/SPP flyttes til Center for Social og Sundhed og de to tidligere centersekretariater samles til et sekretariat i Center for Social og Sundhed, foreslås det ved denne budgetopfølgning at omplacere beløb vedr. drift af omtalte teams til rammen Administration under udvalget Ældre, Social og Sundhed.

 

Som en del af udmøntningen af budgetaftalen vedr. ansættelsesudsættelse og ny organisation under Økonomiudvalget ramme 591-Puljer, ØU foreslås der overført flg. beløb (jf. nedenstående tabel) omplaceret fra rammerne under udvalget Ældre, Social og Sundhed til ramme 591-Puljer, ØU under ØU..

 

Jf. ovenstående tabel foreslås der:

 

 • at der på Administrationsrammen investeres i 3 stillinger fra april 2019 og til og med 2020 til opgradering af sagsbehandling for at kunne reducere ydelsesniveauet. Endvidere omplaceres midler fra løn og driftkonti til udmøntningen af besparelserne. Midlerne vil være dels vakancer, dels generel tilbageholdenhed ift generelle administrationsudgifter.  

 

 • at der på Pleje og Omsorgsrammen i 2019 og 2020 omplaceres midler fra ventedage (1 mio. kr.) og særlige behov (1 mio. kr.) under delrammen Pleje og Træning og under delrammen Hjælpemidler (0,5 mio. kr.) i 2019 og frem.

 

 • at der på rammen for Børn og voskne med særlige behov omplaceres midler vedr. §107- og §108 tilbud under delrammen Voksne med særlige behov. 

 

 • at der på rammen Virksomheder omplaceres midler vedr. omkostningsreduktioner under delrammen De sociale tilbud. 

 


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

 

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 144 af 28. februar 2018, lov nr. 145 af 28. februar 2018, § 3 i lov nr. 242 af 24. marts 2018, § 28 i lov nr. 503 af 23. maj 2018 og § 1 i lov nr. 748 af 8. juni 2018.

 


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

 


Beslutning

Ad. 1:Tiltrådt

Ad. 2-3: Anbefalet

22. Status, hjemmesygeplejen

Sagsnummer: 29.18.00-A00-6-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen om status på hjemmesygeplejen til orientering.


Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune hjemtog pr. 1. maj 2018 hjemmesygeplejen efter fund af en række drifts- og patientsikkerhedsmæssige problemer hos den daværende leverandør. Målet var i første omgang at sikre en stabil, sikker og lovmedholdelig drift.

 

Hjemtagelse og tilsyn

Hjemtagelsen af hjemmesygeplejen blev planlagt så detaljeret, som det var muligt på forhånd, og forløb hurtigt og effektivt. Der er både før og efter hjemtagelsen arbejdet intenst med bl.a. rekruttering og kvalitet med henblik på at sikre kvaliteten i opgaveløsningen og den sikre og stabile drift.

 

Der har været gennemført 2 kommunale tilsyn i hjemmesygeplejen, siden kommunen overtog driften. Det første tilsyn fandt sted i august 2018 og pegede på en række forbedringspotentialer på bl.a. medicinhåndteringsområdet. Med udgangspunkt i dette anmodede kommunen BDO, som gennemfører de kommunale tilsyn, om et nyt uanmeldt tilsyn inden for en kortere periode. Dette tilsyn er gennemført i januar 2019 og viser, at der er arbejdet intenst med forbedringspotentialerne, således at der nu er skabt en solid og veldrevet virksomhed her mindre end 1 år efter, at kommunen hjemtog opgaven. Dette er bl.a. sket ved at ansætte mere personale og øge kompetenceudviklingen samt ved øget fokus på de udpegede forbedringsområder.

 

Oprindelige forudsætninger - og ændringer heri

Det var forventet, at udgifterne til driften ville stige i forbindelse med hjemtagelsen i forhold til det hidtidige udgiftsniveau, og der blev fastlagt et forventet budget herfor baseret på en række forudsætninger. I forhold til de oprindelige forudsætninger for budgettet har følgende forhold siden vist sig anderledes end forudsat:

 1. Muligheden for at anvende dosisdispenseret medicin.
 2. Den kontinuerligt stigende kompleksitet i opgaverne med sygeplejefagligt tungere borgere.
 3. Flere borgere og flere ruter.
 4. Større vikarforbrug grundet rekrutteringsudfordringer.
 5. Genopretning af flere borgeres medicinjournaler.
 6. Implementering af Fællessprog III.

 

Ad. 1: Dosisdispenseret medicin

Dosisdispenseret medicin pakkes af apotekerne og skal således ikke dispenseres til borgerne af hjemmesygeplejen. Det er både patientsikkerhedsmæssigt sikrere og langt billigere at anvende dosispakket medicin, da der ikke skal anvendes sygeplejepersonale til at dispensere medicinen. Anvendelse af dosismedicin kræver deltagelse af kommunens praktiserende læger, apoteker og borgere. Udfordringen ligger i, at FMK (det Fælles Medicin-Kort) endnu ikke er udbredt til anvendelse på apotekerne. Der er nationalt indgået aftaler om udrulning af FMK i forskellige tempi mellem Sundhedsdatastyrelsen og apotekerforeningen. Det betyder rent lovgivningsmæssigt, at alle apoteker først kan anvende FMK sammen med deres IT-systemer ved udgangen af 1. kvartal 2019. Apotekerne er de sidste, der kommer til at anvende FMK, fordi de i første omgang ikke var medtænkt som brugere af FMK nationalt.

Det forventes, at dosisdispenseringen er i anvendelse i kommunen i 3. kvartal 2019. Planlægningen heraf igangsættes i KLU-regi i marts 2019. Så snart dosisdispenseringen er på plads, forventes det, at de medarbejderressourcer, der anvendes til dispensering i hjemmesygeplejen, kan omlægges.

 

Ad. 2: Stigende kompleksitet

Hjemmesygeplejen varetager de sygeplejefaglige opgaver hos borgere med de mest komplekse behov for en række målrettede indsatser. Hjemmesygeplejen forebygger udvikling af alvorligere og endnu mere komplekse sygdomsforløb hos borgerne på så tidligt et stadie som muligt og bidrager dermed til, at borgerne undgår unødige hospitalsindlæggelser og unødigt lange sygdomsforløb. I forbindelse med den opgaveglidning, som kommunerne oplever fra regionerne/hospitalerne i disse år, hvor der bl.a. skæres ned på antallet af sengepladser og indlæggelsesdage, udskrives borgerne tidligere og kommer dermed hjem med tungere sygeplejefaglige udfordringer end tidligere. Dette stiller skærpede krav til de sygeplejefaglige indsatser, som borgerne har behov for at modtage fra hjemmesygeplejen og dermed bl.a. til personalets kompetencer.  

 

Ad. 3: Flere borgere og flere ruter

Som udvalget for Ældre, Social og Sundhed tidligere er blevet orienteret om, viste der sig ved hjemtagelse af hjemmesygeplejen at være flere borgere med behov for hjemmesygepleje, end antaget ved planlægning af hjemtagelsen. Deraf følger også behov for flere ruter, biler og ansatte.

 

Ad. 4: Større vikarforbrug grundet rekrutteringsudfordringer

Det har vist sig vanskeligt for hjemmesygeplejen at rekruttere kvalificeret personale, hvilket bl.a. skyldes kvalitetskravene til personalets faglighed og kompetencer. Der er på landsplan helt generelt mangel på kvalificerede sygeplejersker og andet sundhedspersonale, og rekrutteringsudfordringerne er kendt i alle omkringliggende kommuner. Gribskov er således langt fra den eneste kommune med rekrutteringsvanskeligheder på området. Udfordringen er anerkendt på KL-niveau, og forskellige tiltag behandles bl.a. på borgmester- og kommunaldirektørniveau i KKR-regi. Gribskov er således her udfordret af strukturelle vanskeligheder, som udfordrer opgaveløsningen her og nu, uagtet at der iværksættes fælles tiltag på KL-niveau, som virker på sigt. Med udgangspunkt heri har hjemmesygeplejen været nødsaget til at anvende en del vikarer for at få løst opgaverne. Vikarerne er som bekendt væsentligt dyrere end fastansatte, hvilket også er en af årsagerne til, at ledige sygeplejersker i stigende grad søger ansættelse i vikarbureauer fremfor fastansættelser.

 

Ad. 5: Genopretning af flere borgeres medicinjournaler

Ved hjemtagelsen blev det åbenlyst, at rigtig mange borgerjournaler for de borgere, der modtog hjemmesygepleje, ikke var opdaterede og/eller borgernes ydelser korrekt beskrevet. Det er udover at være ulovligt en absolut nødvendighed med korrekt opdaterede journaler af hensyn til ruteplanlægning, indsatser, medarbejdere, patientsikkerhed m.v. Der har derfor været afsat en betydelig mængde medarbejderressourcer til at gennemgå og opdatere alle borgeres journaler ved opstart samt i det løbende arbejde.

 

Ad. 6: Implementering af Fællessprog III

Fællessprog III (FSIII) er den metode forankret i IT-systemet, som alle kommuner er pålagt at anvende til at registrere ydelser til borgerne for at sikre ensartethed i ydelserne. Implementeringen af FSIII har medført, at plejepersonalet undervises, og alle borgeres oplysninger lægges om i systemet. Forberedelsen, implementeringen og vedligeholdelsen har krævet flere medarbejderressourcer end først antaget.

 

Fremadrettet handleplan og forventninger til økonomien

Der vil fortsat være behov for kvalitet i opgaveløsningen i hjemmesygeplejen for at kunne løfte de kontinuerligt mere krævende opgaver i det nære sundhedsvæsen. Samtidig er der skarp fokus på at optimere driften og følge økonomien tæt.

Derudover er der allerede igangsat en række tiltag for at nedbringe udgifterne, bl.a.: 

 

 • Stramning af serviceniveauet og skærpet visitation.
 • Øget fokus på anvendelse af sygeplejeklinik.
 • Optimeret besøgsplanlægning
 • Begrænsning i anvendelse af vikarer.
 • Delegering af sygeplejeopgaver til andet personale.
 • Skærpet økonomistyring - specificeret økonomi pr. måned.
 • Udbud af billeje.

 

Administrationen forventer at det fremadrettede udgiftsniveau for hjemmesygeplejen i Gribskov, vil ligge på ca. 44 mio. kr. pr. år.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved udarbejdelse af protokol

Der er en udfordring for kommunen i forbindelse med etableringen af friplejehjem, hvor Gribskov kommune fortsat skal stå for levering af sygeplejen, for disse pladser, uanset om det er Gribskov

borgere eller borgere fra andre kommuner. Ælderådet er i tvivl om om denne udgift er indregnet i budgettet.

 

I forhold til de punkter, der arbejdes på, for at nedbringe udgifterne, kan det efter Ælderådets vurdering være svært at se, hvordan det kan lade sig gøre.

 • Stramning af serviceniveauet og skærpet visitation

Hvad ligger der i det – vil man ændre kvalitetsstandarderne og den hjælp, der ydes!

 • Øget fokus på anvendelse af sygeplejeklinik – er sygeplejeklinikkerne etableret og i gang – hvor mange regner man med kan komme til behandling på klinikkerne og skal kommunen

betale transport for borgeren!

 • Optimeret besøgsplanlægning – gør man ikke allerede det – når kommunen har hjemtaget opgaven har man vel optimeret besøgsplanlægningen i den forbindelse!
 • Begrænsning i anvendelse af vikarer – hvordan vil man gøre det, når man ikke kan rekruttere sygeplejersker – kommunen er stadig forpligtet til at levere ydelserne!
 • Delegering af sygeplejeopgaver til andet personale.

Ældrerådet mener, at det skal sikres, at der er de rette kompetencer til at udføre opgaverne.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Ad.1: Taget til efterretning.

 

Høringssvar fra Ældrerådet er tilføjet sagsfremstillingen i forbindelse med protokollering.

 

Udvalget besluttede, at administrationen skal sætte Ældrerådets høringssvar på dagsordenen til det næste månedsmøde mellem administrationen og Ældrerådet.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen