Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Tirsdag den 26-03-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

21. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-9-18


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende dagsordenen


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møde udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsordenen.


Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) §20


Beslutning

1. Godkendt.

 

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G).

 

22. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-10-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

Udvalget orienteres desuden om hvilke sager der er på vej.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Administrationen orienterede om nyt medlem i Kulturrådet.

 

Administrationen orienterede om at KLs Kultur- og Fritidskonference afholdes i maj.

 

Mødestart: 17.01.

Mødeslut: 19:07.

 

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G)

 

 

23. Regnskab 2018 - Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Sagsnummer: 00.32.10-S00-1-19


Resume

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

1.    at godkende regnskabet for Kultur, Erhvev og Oplevelsesøkonomi

2.    at godkende følgende overførsler til 2019

  

  


Sagsfremstilling

Årsregnskab generelt

Årsregnskabet 2018 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.

 

I 2018 har udvalget været orienteret i forbindelse med de tre budgetopfølgninger. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de politiske, økonomiske og faglige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

 

Regnskabsresultatet for 2018 vil danne grundlag for den løbende opfølgning i 2019.

I 2019 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af tre budgetopfølgninger i løbet af året.

 

Regnskabet indeholder forslag til overførsler til 2019 som endelig skal godkendes af Økonomiudvalget og byrådet.

 

Læsevejledning

Tabellen viser vedtaget budget for hver ramme. Det vil sige at "Vedtaget budget" svarer for 2018 til budgettet fordelt efter den nye styrelsesvedtægt besluttet den 19. januar 2018 i Byrådet. Derudover viser den summen af de omplaceringer og tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser også regnskabsresultatet og mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget inklusiv overførselsbeløb. I den røde kolonne er de indstillede overførsler til 2019 vist.

 

 

Regnskab for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

 

Samlet konklusion

For Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi er der i 2018 et samlet forbrug på 44,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 45,4 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 1,4%.

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018, viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,4 % i forhold til BO3.

 

I forhold til vedtaget budget er der for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomis område tale om et mindreforbrug svarende til 0,9 mio. kr. svarende til 2,0%. De samlede ordinære driftsudgifter for hele Gribskov Kommune viser et merforbrug på 50,9 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.

  

 • På Kultur og Oplevelsesøkonomi er der et mindreforbrug på, 0,2 mio. kr., som vedrører mange mindre poster, herunder 0,1 mio kr på Kulturskolen. Ved BO3 forventedes forbruget at svare til det korrigerede budget.
 • På Erhverv er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som vedrører delrammen erhvervsservice. Det lave forbrug i sidste del af 2018 skyldes tilbageholdenhed grundet ny erhvervsfremmelovgivning og nedlæggelse af Gribskov Erhvervscenter. Ved BO3 forventedes forbruget at svare til det korrigerede budget.  

 

Ved regnskabsafslutningen søges der om overførsler på 0,6 mio. kr. til 2019.

 

Nedenstående oversigt af regnskabsresultat er på ramme niveau.

 

 

 

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Regnskabet på Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

 

 

Kultur og Oplevelsesøkonomi

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,6 %. Ved BO3 blev budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. vedrørende Gribskov arkiv og 0,2 mio. kr. vedrørende Kulturskolen. Regnskabet viser således et yderligere mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som ikke forventedes ved BO3.

 

Det foreslås at overføre 0,2 mio. kr. til 2019 på baggrund af følgende:  

 • Der søges overført 0,1 mio. kr. til den administrative udviklingspulje. Midlerne skal anvendes til videreudvikling/tilkøb til et forenings- og bookingssystem, som er blevet implementeret i 2018.
 • Der søges overført 0,1 mio. kr. til Kulturskolen til påbegyndelse af "Projekt tidlig Kulturstart" . Der er indsendt ansøgning til Kulturstyrelsen om tilskud til projektet, og beløbet svarer til kommunens egenbetaling. Uden overførsel, er der risiko for at kommunen må trække sig fra projektet.

 

Erhverv

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 12,1%. Mindreforbruget er således 0,4 mio. kr større end forventet ved BO3.

 

Afvigelsen på 0,4 mio. kr. skyldes fortrinsvis, at der i efteråret har været færre aktiviteter under Erhvervsservice som følge af, at Gribskov Erhvervscenter er nedlagt og afventning af konsekvenserne af den nye lov om erhvervsfremme.

 

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. foreslås overført til 2019, hvor det kan indgå aktivt i udviklingen af den nye struktur på erhvervsområdet.

 

 

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi´s bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag ”Mål og evaluering”.


Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45, BEK nr 1007 af 27/06/2018 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. kapitel 4.


Beslutning

1.-2. Godkendt. 

 

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G)

 

Bilag

24. 1. Budgetopfølgning 2019 - Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Sagsnummer: 00.30.14-S00-3-19


Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
 1. at godkende budgetopfølgning for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi 
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede tillægsbevillinger samt omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

 

 

  

 

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

 

 

  

 


Sagsfremstilling

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi for udviklingen og mulige budgetafvigelser for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Denne budgetopfølgning er den første i år.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts

2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i juni

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

 

Budgetopfølgning 1

 

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der endnu ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. De endelige regnskabstal for 2018 foreligger sideløbende med udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

 

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år.
 • At få fremhævet forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2019-2022, det drejer sig primært om Finansloven for 2019.

 

Administrationen er i gang med planlægning af og udmøntning af budgetaftalen og der vil komme en nærmere opfølgning i BO2.  

 

Samlet vurdering for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der på dette tidlige tidspunkt, vurderes at være en sandsynlighed for budgetafvigelser.

Generelt er kommunens samlede budget 2019 udfordret og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2019 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Administrationen har taget initiativer herfor på de enkelte områder og indført skærpet opfølgning på en række områder, og samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

 

Det vurderes, at der ikke er nogen områder, hvor der er væsentlige nye ændringer eller større usikkerhedsfaktorer

 

Det forventes på den baggrund, at budgettet vil kunne holde.

 

 

Budgetopfølgningens grundlag

Grundlaget for budgetopfølgningen for Kultur, Erhverv og oplevelsesøkonomi bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

For hele udvalget område vurderes der ikke p.t. at være nogen større udfordringer.

 

Omplaceringer

  

Omplaceringer

Som en del af udmøntningen af budgetaftalen vedr. ansættelsesudsættelse og ny organisation under Økonomiudvalgets ramme 591-puljer, foreslås der overført 0,315 mio. kr. i 2019, 0,195 mio. kr. i 2020-2022 og 0,495 mio.kr mio. kr. i 2023 og frem fra rammen Kultur og Oplevelsesøkonomi til rammen Puljer, ØU under Økonomiudvalget jf. Byrådets budgetvedtagelse 2019-2022.

 

Her er tale om en reduktion af udgifter til konsulentressourcer på 0,3 mio. kr. fra 2023. Resten vedrører mange mindre konti, som for eksempel kontorhold, turiststandere og råderum i form af momsgevinster ved udbetaling af tilskud (Munkeruphus).

 

 


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

 

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 144 af 28. februar 2018, lov nr. 145 af 28. februar 2018, § 3 i lov nr. 242 af 24. marts 2018, § 28 i lov nr. 503 af 23. maj 2018 og § 1 i lov nr. 748 af 8. juni 2018.

 


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

 


Beslutning

1.Godkendt

2. Anbefalet

 

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G)

 

 

25. Ansøgning om støtte til udarbejdelse af skitseprojekt for et nyt museum i Gilleleje

Sagsnummer: 19.03.00-G01-2-19


Resume

Gribskov Kommune har længe arbejdet med ideer til et museumsprojekt i Gilleleje med henblik på at understøtte udviklingen af helårsturisme og dermed styrke vækstvilkår for de erhverv, der vokser frem i forbindelse med turismen.

 

I årene 2015 - 2017 var fokus på ideen om et museum, som fortrinsvis skulle formidle historien om redningen af de danske jøder i okrober 1943, men borgerinddragelsen har vist, at der er brug for at genoverveje og bearbejde museets indhold, rammer og placering, hvis museet skal skabes med en lokal opbakning til projektet.

 

Museum Nordsjælland har nu udarbejdet et visionsoplæg for et nyt museum med arbejdstitlen "Livet ved havet".

 

Sagen kommer på dagsordenen, fordi museet søger om en kommunal medfinansiering på 50.000 kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt.

 

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Udvalget Kultur, Erverv og Oplevelsesøkonomi behandlede sagen første gang den 26. februar, hvor sagen blev udsat med henblik på, at administrationen kæde sagen sammen med det tidligere museumsprojekt i Gilleleje.

 

Sagen handler om, hvorvidt Byrådet ønsker at bakke op om, at Museum Nordsjælland arbejder videre med etablering af et nyt museum med udgangspunkt i visionsoplægget "Livet ved havet".

 

Bakker Byrådet op om arbejdet med etablering af et nyt museum i Gilleleje med udgangspunkt i visionsoplægget "Livet ved havet" betyder det, at den nye beslutning erstatter tidligere politiske beslutninger vedrørende museumsprojektet "Oktober '43 - Gilleleje Museum". Arbejdet med museumsprojektet "Oktober '43 - Gilleleje Museum" nedlægges.

 


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 

 1. at bakke op om, at Museum Nordsjælland kan arbejde videre med etablering af et nyt museum i Gilleleje med udgangspunkt i visionsoplæggets indhold
 2. at godkende et tilskud til udarbejdelse af skitseprojekt for et nyt museum i Gilleleje
 3. at beslutte at beslutningen på indstillingens punkt 1 erstatter alle tidligere politiske beslutninger vedrørende museumsprojektet "Oktober '43 - Gilleleje Museum"

Historik

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 26. februar 2019, pkt. 15:

1.- 2. Udsættes.

 

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har længe arbejdet med ideer til et museumsprojekt i Gilleleje.

 

I årene 2015 - 2017 var arbejdet fokuseret på ideen om at etablere et museum, som fortrinsvis skulle formidle historien om redningen af de danske jøder i oktober 1943. Projektet strandende på, at det i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen viste sig, at der var behov for at genoverveje og bearbejde museets indhold, rammer og placering, hvis der skulle sikres en lokal opbakning til projektet.

 

Museum Nordsjælland har nu i en periode arbejdet med fremtidens museumsformidling i Gribskov Kommune. Arbejdet har nu resulteret i et visionsoplæg for et nyt museum i Gilleleje. Museet har udover visionsoplægget også udarbejdet en forretningsplan for et kommende museum.

 

Begge dele er vedlagt som bilag, hvis en grundigere gennemgang ønskes.

 

Sagens forhold

Arbejdstitlen for et nyt museum i Gilleleje er "Livet ved havet". Hensigten er at fortælle om, hvordan mennesket har levet ved Sjællands nordkyst fra de ældste tider til i dag.

 

Sted

Museet tænkes placeret på "Museumsstrøget" mellem Gilleleje Hovedgade 49 og Østergade 20. Det samlede kompleks omfatter et grundareal på 3.3733 m2 og anvendes allerede i dag til museumsformål.

 

Bygninger

De 2 bevaringsværdige huse (Gilleleje Hovedgade 49 og Østergade 20) bevares og indretning og brugen af dem nytænkes.

 

De bygninger som i dag kaldes Skibshallerne samt en lagerbygning nedrives, og der skal derefter opføres en ny udstillingsbygnig på grunden. I visionsoplægget beskrives en bygning på ca. 1000 m2 - med et grundareal på ca. 800 m2.

 

Udover udstillingsarealer vil der blive etableret en café.

 

Indhold beskrevet i fire kernefortællinger

Museet vil bygge på fire kernefortællinger, der formidles i udstillinger, i byrummet, som aktiviteter og som events. De fire kernefortællinger har følgende overskrifter:

 

 1. Fra spyd til trawl (fortællingen om fiskeriets historie på nordkysten)
 2. Det barske liv ved havet (historien set via en fiskefamilie i midten af 1800-tallet. Forholdet til havet, livsvilkår mv.)
 3. Sommergæsterne (om sommergæsternes indtog i Gilleleje)
 4. Gilleleje oktober '43 (Om redningen af de danske jøder fra Gilleleje oktober '43 - incl. begivenhederne på kirkeloftet den 6.-7. oktober 1943)

 

Museets omdrejningspunkter

Museet skal omfatte følgende elementer:

 

 • levende formidling
 • skiftende udstillinger
 • skoletjeneste
 • en helhedsoplevelse

 

Museet og byen

Museet vil bruge byrummet og det historiske Gilleleje og vil samarbejde med Kulturhavn Gilleleje, Gilleleje Bibliotek og Gribskov Arkiv om digital formidling og små udstillinger.

 

Udkast til forretningsplan

Museet arbejder med en forventet åbningstid på 40 timer ugentligt og har følgende målgrupper:

 • Kommunens og omegnskommunernes borgere, der vil besøge museet gentagne gange, fordi det byder på skriftende udstillinger, mange arrangementer og vekslende aktiviteter for børn og voksne
 • Kommunens og omegnskommunernes skoler, der vil bruge museet som en platform i historieundervisningen og i den tværfaglige undervisning
 • Gæster fra Hovedstadsregionen
 • Endagsturister fra Danmark og udlandet
 • De "faste" sommerhusbeboere
 • Feriegæster, der opholder sig i flere dage på egnens hoteller og i sommerhusene på nordkysten

 

Driftsbudget

Der er ikke udarbejdet et endeligt driftsbudget, men der arbejdes med et foreløbigt driftsbudget på ca. 1,8 mio. kr.

 

Næste skridt

Museum Nordsjælland har drøftet oplægget med Gilleleje og Omegns Museumsforening, som bakker op om projektet.

 

Visionsoplægget fremlægges nu for byrådet i Gribskov Kommune, og hvis byrådet beslutter, at der kan arbejdes videre med projektet, skal der udarbejdes et skitseforslag.

 

Skitseforslaget skal skitsere byggemuligheder og istandsættelse af de gamle huse samt estimere de samlede etableringsomkostninger vedrørende bygninger og udearealer.

 

Samtidig skal udstillingerne konkretiseres, hvad angår genstande og formidlingsformer, og der skal opstilles et omtrentligt budget herfor.

 

I løbet af udviklingsprocessen skal der tages en indledende kontakt til fonde, som kunne have interesse i at støtte museumsprojektet.

 

Endelig pointeres det i visionsoplægget, at byens borgere allerede på et tidligt tidspunkt inddrages i processen bl.a. via borgermøder.

 

Tilskud til udarbejdelse af skitseforslag

Museum Nordsjælland anslår, at udgiften til udarbejdelse af et skitseforslag vil koste ca. 200.000 kr. Museet vil ansøge om LAG midler til dette. Et eventuelt tilskud fra LAG vil være på max. 50 %. Derfor forelås det, at de sidste 100.000 kr. dækkes af henholdsvis museet med 50.000 kr. og Gribskov Kommune med 50.000 kr.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at der skal arbejdes grundigere med ideen om et nyt museum, før der kan tages endelig stilling til et realistisk projekt.

 

Derfor anbefaler administrationen, at byrådet giver tilsagn om, at Museum Nordsjælland kan arbejde videre med projektet.

 

Derudover anbefaler administrationen, at udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi yder et tilskud til udarbejdelse af skitseforslag.

 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Styrelsesvedtægt §15, stk. 2


Økonomi

På nuværende tidspunkt drejer økonomien sig alene om udarbejdelse af et skitseforslag.

 

Der søges om et tilskud på 50.000 kr. Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget 2019: 191.000 kr. Heraf er disponeret: 93.000 kr. Restbudget: 98.000 kr.

Administrationen  gør opmærksom på, at der er flere ansøgninger til puljen på udvalgets dagsorden


Beslutning

1.-3. Anbefalet

 

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G)

 

Bilag

26. Principiel beslutning om bevilling af underskudsgaranti

Sagsnummer: 20.00.00-G01-4-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om, at udvalget træffer en principiel beslutning om, at et arrangement fremover højst kan opnå en underskudsgaranti 2 gange. Herefter bør arrangementet være bæredygtigt. Sagen behandles, fordi udvalget har ønsket at træffe en principiel beslutning på området.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at beslutte, at et arrangement højst kan opnå underskudsgaranti 2 gange via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken

Sagsfremstilling

Sagens forhold

I forbindelse med, at udvalget på mødet den 25. april 2018 behandlede en ansøgning om underskudsgaranti, besluttede udvalget, at der skulle lægges en sag op, hvor udvalget kan træffe en principiel beslutning om, at et arrangement højst kan opnå underskudsgaranti 2 gange. Herefter bør arrangementet være bæredygtigt.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at træffe en principiel beslutning om underskudsgaranti. Der har været en tendens til, at tilbagevendende begivenheder hvert år har ansøgt om underskudsgaranti. En principiel beslutning vil kunne meldes ud, så arrangørerne har kendskab til beslutningen og kan handle ud fra dette.

 

Administrationen anbefaler derfor, at udvalget beslutter, at et arrangement højst kan opnå underskudsgaranti 2 gange fra puljen til Kultur- og Fritidspolitikken.


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §16, stk. 2

Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008 - 2020, kapitel 6 om tilskudspolitik


Økonomi

Puljen til Kultur- og Fritidspolitikken har et budget 2019: 191.000 kr. Heraf er disponeret: 93.000 kr. Restbudget: 98.000 kr.

 


Beslutning

1. Ikke tiltrådt. Udvalget besluttede, at der ikke fremover skal udbetales underskudsgaranti.

 

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G).

 

27. Ansøgning fra Tisviilde Jazz Club om økonomisk støtte til Tisvilde Jazz Festival

Sagsnummer: 20.15.00-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om ansøgning fra Tisvilde Jazz Club om økonomisk støtte til Tisvilde Jazz Festival.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage stilling til ansøgningen

Historik

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 26. februar 2019, pkt. 20:

1. Udsættes.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Tisvilde Jazz Club planlægger i samarbejde med Tisvilde og Omegns Erhvervsforening at afholde Tisvilde Jazz Festival i dagene 21.-23. juni 2019. Til dette søger foreningerne om økonomisk støtte på 50.000 kr.

 

Sagens forhold

Bag ideen med Tisvilde Jazz Festival er et ønske om at tiltrække gæster fra hele hovedstadsregionen til at komme og høre jazz, overnatte, spise og blive hele weekenden og bruge områdets tilbud.

 

Restauranter, foreninger, hoteller og butikker har taget vel imod ideen og vil gerne bidrage til festivalen. Udover tilbud om jazzmusik, vil der også være yoga på stranden, rundvisning i byen, der vil blive indrettet wellnesscenter på Tisvilde Højskole, og alle byens restauranter, cafeer mv. og Tisvilde Bio vil deltage i festivalen.

 

De fleste af festivalens musikalske tilbud på restauranter og cafeer mv. vil blive finansieret af de erhvervsdrivende selv.

 

Gratis koncerter

En del af festivalen vil imidlertid bestå af en række gratis koncerter for alle interesserede.

 

Startskud til en fælles portal for området

Jazzfestivalen vil anvende Tisvilde Jazz Clubs netbaserede billet- og medlemssystem og blive brugt i markedsføringen og gennemførelse af festivalen. Turister og gæster vil således kunne booke og betale både jazzbilletter, overnatning, bord på byens restauranter og/eller et udlejningssommerhus i et samlet flow på en fælles portal.

 

Det vil samtidig være startskuddet til en fælles portal for området, hvor områdets tilbud, aktiviteter og også gratis arrangementer kan ses og bookes i én sammenhæng. Portalen skal køre videre efter festivalen, så man altid kan se, hvad der foregår i Tisvilde og booke det man har lyst til.

 

Festivalens budget

Der er udarbejdet et foreløbigt budget for Tisvilde Jazz Festival:

 

Udgifter:

Gratisjazz: 43.900 kr.

Markedsføring mv.: 20.000 kr.

Medlemskab af Rejsegarantifonden: 8.000 kr.

Opsætning og drift af portal: 10.000 kr.

Udgifter i alt: 81.900 kr.

 

Indtægter:

Salg af 100 støttebadges á kr. 100: 10.000 kr

Hovedsponsor: 10.000 kr.

Fundraising: 10.000 kr.

Kommunal støtte: 50.000 kr.

Indtægter i alt: 80.000 kr.

 

Hele ansøgningen samt oplæg/præsentation til festivalen er vedlagt som bilag.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at en jazzfestival i Tisvilde vil være attraktiv og kunne tiltrække såvel borgere og turister som sommerhusgæster i Tisvilde i den pågældende weekend, som ligger lige inden den store sommersæson for alvor går i gang. Arrangementet vil således leve op til ønsket om at forlænge sæsonen med tilbud, som kan tiltrække gæster i skuldersæsonen.

 

Tisvilde Jazz Festival er derudover et godt eksempel på et bredt samarbejdsprojekt i Tisvilde, hvor erhvervsliv går sammen med foreninger og frivillige om at skabe et samlet kulturelt tilbud.

 

Administrationen anbefaler derfor at der gives økonomisk støtte til Tisvilde Jazz Festival.

 

 

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

Turismestrategi 2016-2020 Gribskov Kommune 2016

Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020


Økonomi

Der søges om støtte på 50.000 kr. Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget 2019: 191.000 kr. Heraf er disponeret: 85.000 kr. Restbudget: 106.000 kr.

Administrationen  gør opmærksom på, at der er flere ansøgninger til puljen på udvalgets dagsorden


Beslutning

1. Ansøgningen kan ikke imødekommes.

 

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G)

 

Bilag

28. Afdækning af kulturelle samlingspunkter og yderligere samling af administrationen

Sagsnummer: 82.00.00-A00-1-19


Resume

Udvalgene Udvikling, By og Land, Kultur samt Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at give en anbefaling til Økonomiudvalget. Sagen handler om arbejdsprocessen for udvikling af kulturelle samlingspunkter i Helsinge og Græsted samtidig med klogere brug af kommunens kvadratmeter og en bedre samling af administrationen. Udvalget Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering.

 

Sagen begyndte oprindelig med spørgsmålet om anvendelse af Tinghuset i Helsinge. En beslutningsproces om en midlertidig anvendelse af stedet som samlingspunkt for erhvervslivet blev sat i gang i december 2018. Beslutningsprocessen blev dog standset, da det viste sig, at isolerede beslutninger om anvendelse de enkelte bygninger kan skade et langsigtet arbejde med udvikling af kommunens byer og en klog brug af kommunens byggemasse.

 

Administrationen anmoder derfor udvalgene om at igangsætte en afdækning af muligheder for udvikling af kulturelle samlingspunkter i Helsinge og Græsted samtidig med klogere brug af kommunens kvadratmeter og en bedre samling af administrationen som led i forbedredelen af et oplyst beslutningsgrundlag.

 


Administrationen indstiller til udvalgene

 Administrationen indstilller til Udvikling, By og Land

 1. at beslutningsprocessen af december 2018 om midlertidig anvendelse af Tinghuset til samling for erhvervslivet ikke genoptages.

 

 Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi  at anbefale Økonomiudvalget

 1. at afdække muligheder for at etablere et kulturelt samlingspunkt i Helsinge bymidte omkring Tinghuset og Tingstedet i tilknytning til bibliotek
 2. at afdække muligheder for at styrke et kulturelt samlingspunkt i Græsted bymidte omkring BLIK og Stads- og Lokalarkivet
 3. at afdække muligheder for udnyttelse af lokalerne på Skolegade 43
 4. at afdække de økonomiske konsekvenser for indstillingens punkter 1-3  

 

Administrationen indstiller til Ældre, Social og Sundhed

 1. at tage orientering om sagen til efterretning

 


Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 sat en ramme for et yderligere fokus på en optimal anvendelse af kommunens ejendomme - kaldet Kloge m2 såvel som et ønske om at samle administrationen yderligere. Det er ligeledes i budgetaftalen besluttet, at Tinghuset skal bevares, men den nærmere anvendelse er ikke afklaret.

 

Der har efterfølgende været en række forskellige ideer i spil. Det har bl.a. været:

 

 • Etablering af et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Helsinge - konkret i Tinghuset i tæt tilknytning til biblioteket
 • Etablering af et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Græsted - konkret omkring BLIK og Stads- og Lokalarkivets bygninger
 • Muligheder for at samle kommunens administration endnu mere end i dag.

 

Der er således brug for at sætte et arbejde i gang for at undersøge og afdække hvilke muligheder ovenstående ideer giver.

  

Etablering af et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Helsinge omkring Tinghuset

I arbejdet med at styrke Helsinge bymidte har der været tanker om, hvordan kulturen og kulturinstitutioner ville kunne understøtte ønsket om en levende by, hvor borgerne har deres naturlige gang. Derfor har det været naturligt at tænke biblioteket ind i en tættere tilknytning til Helsinge bymidte. De gode erfaringer med at etablere et kulturelt samlingspunkt i Gilleleje kan indtænkes i den videre afdækning. Det skal ligeledes afdækkes hvilke muligheder, der er i forhold til samarbejdet med frivillighedscenteret som er i Tingstedet.

 

Med et kulturelt samlingspunkt i Tinghuset vil det ikke være muligt også at etablere et samlingspunkt for erhvervet. Der er arbejdet videre med alternativer hertil - herunder videreførelse af inkubatorprojektet, der er delvist finansieret af LAG-midler. Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi vil få forelagt en særskilt sag om de fremadrettede muligheder herfor.

 

Etablering af et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Græsted - konkret omkring BLIK og Stads- og Lokalarkivets bygninger

Ideen om også at skabe et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Græsted, gerne med udgangspunkt i BLIK, har ledt til tankerne om at udnytte "Det Gule Hus" på Græsted Stationsvej 8 i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, hvor Stads- og Lokalarkivet benytter huset og den stilstødende pavillon. Det bør afdækkes, hvordan potentialet kan udnyttes i tæt samarbejde med samarbejdspartnere som fx. Frivillighedscenteret, herunder evt. samtænkning af funktioner.

 

Mulighed for at samle kommunens administration endnu mere end i dag

Det er et stort ønske at få samlet de administrative ressourcer endnu mere end i dag. Det er derfor nødvendigt at afdække mulighederne nærmere for dette, herunder at se det i tilknytning til ovenstående ideer, som et første skridt på vejen til at samle administrationen i Helsinge.

 

Det videre arbejde

De ovenfor skitserede muligheder og ideer vil give en mere intensiv brug af kvadratmeterne i de pågældende bygninger samtidig med, at der vil kunne skabes nogle nye synergieffekter på tværs af brugergrupper. Det vil også betyde, at der frigives nogle kvadratmeter, som bør indgå i en samlet overvejelse omkring fremtidig brug. På den måde sikres, at kommunens kvadratmeter udnyttes klogt. Arbejdet skal naturligvis ske i tæt samarbejde med alle involverede parter.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Det er nødvendigt at foretage en kvalificering af mulighederne. Konkret er der brug for at foretage egentlige analyser af mulighederne og indgå i tæt dialog med de involverede parter, for at få afdækket fordele og ulemper, få kortlagt muligheder for krydsbrug såvel som hvor dette ikke kan lade sig gøre, og ikke mindst at få sat økonomi på de foreslåede tiltag og fundet finansiering hertil. Administrationen anslår, at dette arbejde vil være tilendebragt i løbet af 3 måneder, så et endeligt forslag vil kunne fremlægges til politisk beslutning lige efter sommerferien på møderne i august 2019.

 

Administrationen anbefaler, at indstillingspunkterne godkendes. 

 


Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 (Kommunalstyrelsesloven) § 18, stk. 2.

 

Styrelsesvedtægten for Byrådet i Gribskov Kommunen af 3. april 2018, Kapitel IV, § 9, stk. 2 og stk. 5.


Beslutning
 1.  Tiltrådt

2. - 4. Anbefalet

 

Indstilling 5 rettes til: at afdække de økonomiske konsekvenser for indstillingens punkter 2-4  

 

5. Anbefalet

 

Morten U Jørgensen fraværende

 

 

 

Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

2.-4. Anbefalet

 

Indstilling 5 rettes til: at afdække de økonomiske konsekvenser for indstillingens punkter 2-4  

 

5. Anbefalet

 

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G)

 

 

 

29. Beslutning om at videreføre Iværksætterhotellet

Sagsnummer: 24.10.00-G01-3-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning.

 

Det skal undersøges, om Helsinge Erhvervsforening ønsker at fortsætte med at være ejer af Iværksætterhotellet, der er delvist finansieret af LAG-midler, når det ikke kan være i Tinghuset, og hvis ikke, om projektet kan videreføres af anden aktør, eller om det skal afvikles og Iværksætterhotellet lukkes ned.

 

Administrationen indstiller at Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi giver bemyndigelse til at lade administrationen overdrage eller afvikle Iværksætterhotellet inden for en ramme af 150.000 kr.  

 


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at give administrationen bemyndigelse til at forhandle overdragelse af Iværksætterhotellet, som LAG-projekt, endeligt til ny ejer, såfremt Helsinge Erhvervsforening ikke ønsker at videreføre projektet eller
 2. at give administrationen bemyndigelse til at lukke LAG-projektet ned med tilbagebetaling af endnu ikke afskrevne LAG-midler
 3. at godkende en økonomisk ramme på indtil 150.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med (1) eller (2)

Sagsfremstilling

Baggrund

Som følge af lukningen af Gribskov Erhvervscenter A/S (GEC) ved årsskiftet 2018/19, var det nødvendigt at finde en ny ejer af væksthotellet for iværksættere.

 

Iværksætterhotellet etableredes i 2017 af GEC, som et inkubator-projekt for iværksættere, delvist finansieret af EU-midler administretet af LAG Halsnæs-Gribskov under Erhvervsstyrelsen.

Indtil årsskiftet 2018/19 har Iværksætterhotellet haft til huse på en adrersse i Mårum. En fortsættelse af projektet vil kræve at projektet forankres på en ny, fysisk adresse, der kan rumme projektets formål.

 

Sagens forhold

Helsinge Erhvervsforening har pr. 1. januar 2019 overtaget Iværksætterhotellet, der er finansieret af LAG-midler. Udgangspunktet for overtagelsen af projektet var, at projektet skulle kunne finansieres inden for de økonomiske rammer, som udlejning af kontorpladser til iværksettere samt øvrige kontorfællesskaber kunne tilvejebringe. En oplagt mulighed var Tinghuset i Helsinge, der pt. står tomt. Det har dog efterfølgende vist sig ikke at kunne realiseres. Det udestår derfor endnu at afklare, hvorvidt Helsinge Erhvervsforening ønsker at fastholde overtagelsen af Iværksætterhotellet med placering et andet sted, eller om LAG-projektet kan videreføres af anden aktør inden for projektets forpligtende rammer. Alternativt skal LAG-projektet afvikles og Iværksætterhotellet lukkes ned.

 

Der foreligger således to mulige veje at gå i forhold til LAG-projektet og Iværksætterhotellets fremtid:

 

 1. Projektet videreføres af Helsinge Erhvervsforening eller anden aktør
 2. Projektet afvikles og Iværksætterhotellet lukkes ned

 

Som LAG-projekt kører Iværksætterhotellet på sit andet af i alt 5 år. Der blev tildelt 100.000 kr. i støtte som afskrives over de 5 år, og der resterer således fortsat en afskrivning på ca. 70.000 kr.

 

LAG-projektet er underlagt en række betingelser for drift, tilsyn, sparingsmuligheder mv. En ny projektejer skal sikre, at vilkårene overholdes. I sidste ende er det Erhvervsstyrelsen, der via indstilling fra LAG-bestyrelsen skal godkende en ny ejer.

 

Der er bl.a. indkøbt møbler for LAG-midler, og nedlægges projektet, skal de midler, der endnu ikke er afskrevet i projektet, betales tilbage. Beløbet udgør ca.65.000 kr.

 

Økonomi

 I budgetaftalen 2019-2022 afsatte Byrådet 2.200.000 kr. i 2019 og 1.500.000 kr. i 2020 og frem til Gribskov Kommunes erhvervsindsats. Disse midler blev forankret som en del af budgetrammen for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.  

 

En overdragelse af projektet vil alt andet lige kunne ske uden et økonomisk bidrag fra Gribskov Kommune, men der må forventes at være nogle udgifter forbundet med genopstart af projektet i nye rammer.

 

En afvikling af projektet vil kræve refundering af ikke afskrevne midler i størrelsesordenen 70.000 kr.samt tilbagekøb af aktiver (møbler) forlods solgt til Helsinge Erhvervsforening i størrelsesordenen 62.000 kr.

 

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering, at LAG-projektet har mange gode perspektiver i sig,

 

Om projektet videreføres af den ene eller anden aktør er mindre afgørende. Det centrale er, at denne aktør kan løfte intentionerne med Iværksætterhotellet, og skabe et samlingspunkt for erhverv.

 

Med en fortsættelse af Iværksætterhotellet i eller i nærheden af Helsinge skabes der en mulighed for sparring og netværk, og virksomheder udefra vil nemt kunne etablere en base i eller ved Helsinge. Der er ligeledes et behov for mødelokaler i forskellig størrelse, som erhvervsforeninger og andre kan leje til diverse møder og formål.

 

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi bemyndiger administrationen til at forhandle med Helsinge Erhvervsforening eller alternativt anden aktør med henblik på at sikre LAG-projektets videreførelse. Og alternativt at administrationen bemyndiges til at afvikle LAG-projektet.

 

Administrationen anbefaler endeligt, at der afsættes en økonomisk ramme på indtil 150.000 kr. til at sikre en videreførelse eller afvikling.


Lovgrundlag

Budget 2019-2022

Erhvervsfremmeloven, Lov nr. 1518 af 18.12.2018 om erhvervsfremme

 


Økonomi

 

De 150.000 kr. som foreslåes afsat til dækning af udgifter i forbindelse med genopstart eller nedlukning af projektet kan afholdes indenfor rammerne af de budgetterede midler til erhvervsfremme.

I 2019 er der afsat 2.200.000 kr. til erhvervsfremme.

 


Beslutning

1. -3. Sendes tilbage til administrationen uden beslutning.

 

 Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G).

 

 

30. Åbne puljer på kulturområdet

Sagsnummer: 20.00.00-G01-3-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til oreintering. Sagen er en orientering om, hvilke åbne puljer Gribskov Kommune har på kulturområdet.


Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har ønsket at få en orientering om, hvilke åbne puljer, der ligger på kulturområdet.

 

 Definitionen på en åben pulje er her en pulje, som interesserede kan ansøge om støtte fra. Altså en pulje med frie midler, som ikke på forhånd er disponeret.

 

Sagens forhold

Der har igennem årene været afsat midler til forskellige puljer på kulturområdet. En del af dem har været midlertidige og er derfor ikke længere aktuelle.

 

De åbne puljer, som lige nu findes på kulturområdet er følgende:

Puljens navn

Budget 2019

Ansøgningskriterier

Hvem administrerer puljen

Kulturrådspuljen

205.449 kr.

 Kan søges løbende

 

Kulturelle foreninger kan søge om tilskud/underskudsgaranti til kulturelle arrangementer.

 

Kriterier:

 • Der skal være offentlig adgang til arrangementet
 • Som hovedregel skal der tages entré ved arrangementet
 • Det er en forudsætning, at foreningen har et CVR nummer, tilknyttet en NemKonto
 • Ansøgninger skal indsendes således, at de kan behandles på Kulturrådets møde inden arrangementet finder sted. De skal være modtaget senest 14 dage før et møde
 • Der gives IKKE tilskud/underskudsgaranti til forplejning (mad og drikke)
 • Regnskab/rapport skal indsendes senest 1 måned efter arrangementets afholdelse, da tilsagn om tilskud/underskudsgaranti ellers bortfalder

 

Kulturrådet

Børne- og Ungepuljen

72.191 kr.

 Ansøgningsfrister: 1. marts og 1. september

 

Børne- og ungeforeninger, som er beliggende i Gribskov Kommune kan søge om tilskud fra puljen.

 

Kriterier:

 • Puljens midler er til indkøb af materialer i forbindelse med foreningens aktiviteter
 • Tilskuddet skal være anvendt inden 1. november, da tilsagn om tilskud ellers bortfalder
 • Såfremt ansøgningen indeholder flere materialer skal der ske en prioritering
 • Såfremt der for den ansøte rekvisit er tale om sæt, skal der søges sætvis
 • Der ydes IKKE tilskud til personligt udstyr af nogen art

Kulturrådet

Børne- og Unge uddannelsespulje

Kulturrådet beslutter hvert år et beløb til puljen. Midlerne tages af rammen for Børne- og Ungepuljen (se ovenfor)

Kan søges løbende

 

Kulturelle børne- og ungeforeninger, der deltager målrettet i uddannelsesforløb med kursister i alderen 12-25 år kan søges om tilskud.

 

Kurserne skal være udbudt af organisationer tilskuttet Dansk Ungdoms Fællesråd eller lign. organisationer (non profit).

 

 

Kriterier:

 • Puljens midler er til uddannelsesforløb
 • Der kan max. søges om tilskud til 2 kursister pr. forening pr. år
 • Tilskud til uddannelsesforløb gives kun til kurser i Danmark, Sydsverige og Slesvig
 • Der ydes IKKE tilskud til kørsel

 

 

Puljen til Kultur- og Fritidspolitikken

191.123 kr. (heraf anvendes 80.000 kr. til den regionale Kultuaftale samt 5.000 kr. til årets Kulturpris)

Kan søges løbende.

 

Der er ingen konkrete ansøgninsgkriterier. Puljen blev etableret i forbindelse med, at Gribskov Kommunes Kulurstrategi blev vedtaget.

 

Puljen er således tiltænkt aktiviteter mv. som understøtter kommunens kulturstrategi.

 

Udvalget Kultur, Erverv og Oplevelsesøkonomi

Udviklingspuljen

59.000 kr.

Kan søges løbende

 

Puljen er en lovpligtig pulje jf Folkeoplysningsloven.

 

Foreninger og enkeltpersoner kan søge midler til nytænkende folkeoplysende aktiviteter.

 

Der er mulighed for, at foreninger kan gå sammen og lave nye tiltag i kommunen. Der opfordres til, at forskellige foreninger - både idrætsforeninger og kulturelle foreninger samarbejder.

 

Kriterier:

 • Der kan søges om max. 10.000 kr. pr. ansøgning pr. sæson/år
 • En forening eller person kan søge puljen flere gange om året
 • Flere foreninger kan gå sammen om et nyt uprøvet tiltag
 • Der anvendes ikke ansøgningsskema, men der skal indsendes afsluttende regnskab for forbrug af tilskudsbeløbet
 • Der kan ikke søges til materialer og forplejning
 • Der skal være en beskrivelse samt budget med ansøgningen

Kulturrådet og Idrætsrådet (fælles pulje)

Samskabelsespuljen

1.500.000 kr.

Skal besluttes på udvalgets møde den 26.3.19

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

 

 


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi,
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning med bemærkning om at kriterier for Kulturrådets puljer præciseres.

  

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G)

 

 

 

31. Nordkystens Kunsttriennale 2019

Sagsnummer: 20.04.01-G01-1-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til orientering. Sagen handler om staus på Nordkystens Kunsttriennale 2019. Projektleder Helle Nanny Brendstrup deltager på mødet med præsentation og status.


Sagsfremstilling

Baggrund 

KunsthusUdenMure står bag Nordkystens Kunsttriennaler, der foregår hvert tredje år i Gribskov Kommune.

 

KunsthusUdenMure består af de fem største kulturinstitutioner i Gribskov Kommune;

 

Museum Nordsjælland

Gribskov Kulturskole

Tegners Museum & Statuepark

Esrum Kloster & Møllegård

Munkeruphus

 

Derudover er Byrådet, en advokat, to udpegede ressourcepersoner, samt en kunstfaglig person fra den nationale kunstscene repræsenteret i den arbejdende bestyrelse. Projektledelsen ligger i Center for Kultur, Fritid og Turisme.

 

Den første Nordkystens Kunsttriennale_UKENDT LANDSKAB og blev besøgt af mere end 88.000 registrede gæster.

 

KunsthusUdenMure præsenterer i 2019 den anden Nordkystens Kunsttriennale_ARV for international samtidskunst i perioden 22. juni – 22. september.

 

Sagens forhold

Kunsttriennalen 2019 tager udgangspunkt i den nyetablerede Nationalpark Kongernes Nordsjælland ved at lade 19 inviterede nordiske kunstnere forholde sig til temaet ARV og det specifikke sted, de skal udstille.

 

Kunstnerne skal give nye perspektiver på velkendte steder og afdække områdets usynlige lag, give stemme til kulturen og synliggøre vores fælles arv.

 

Kunsttriennalen finder sted inde og ude på de fire kulturinstitutioner Esrum Kloster & Møllegård, Museum Nordsjælland, Munkeruphus og Tegners Museum & Statuepark, i det åbne rum, i skoven, i byen og ved havet.

 

Visionen er at sætte vores fælles kultur- og naturarv på dagsordenen og afdække disse lag i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, - at engagere lokale borgere og turister i alle aldre til at opleve kunsten i tre måneder i det generøse udbud af aktiviteter.

 

Som optakt til sommerens kunsttriennale inviterede KunsthusUdenMure i efteråret 2018 fem landsbyskoler til kunstworkshops. Her deltog ialt 250 børn på mellemtrinnet til at undersøge spørgsmålet; - HvemErMinLandsby?

 

Og under selve kunsttriennalen kan alle børn og barnlige sjæle deltage i en af de 9 kunstworkshops, der udbydes i samarbejde med Billedskolen og de enkelte kulturinstitutioner.

 

Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008 - 2020

Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020

 

Økonomi

Kunsttriennale gennemføres på ændret budget, der blev vedtaget af bestyrelsen i møde den 14.1.2019.

 

Budgettet er ændret fra

A budget - 2.670.800 til B budget - 1.495.000.

Gribskov Kommune har bidraget med 450.000 kr.

 

 


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G)

 

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen