Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn og Familie

Tirsdag den 26-03-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

21. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-1-18


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At godkende dagsorden.

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden

 

 


Lovgrundlag

LBK nr 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) §20


Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt

22. Regnskab 2018 - Børn og Familie

Sagsnummer: 00.32.10-S00-1-19


Resume

Udvalget Børn og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1.    at godkende regnskabet for udvalget Børn og Familie.

2.    at godkende følgende overførsler til 2019, der indstilles som summer pr. ramme.

 

Ramme

Beløb i 1.000 kr.

Unge

160

Undersøgelser og socialfaglig indsats

-372

Læring og undervisning

501

Sundhed og forebyggelse

413

Stabs- og støttefunktioner

725

I alt

 1.427

 

3.  at godkende anlægsregnskab "Klub på Gasværksvej"

 

 


Sagsfremstilling

Årsregnskab generelt

Årsregnskabet 2018 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.

 

I 2018 har udvalget været orienteret i forbindelse med de tre budgetopfølgninger. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de politiske, økonomiske og faglige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

 

Regnskabsresultatet for 2018 vil danne grundlag for den løbende opfølgning i 2019.

I 2019 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af tre budgetopfølgninger i løbet af året.

 

Regnskabet indeholder forslag til overførsler til 2019 som endelig skal godkendes af Økonomiudvalget og byrådet.

 

Læsevejledning

Tabellen viser vedtaget budget for hver ramme. Det vil sige at "Vedtaget budget" svarer for 2018 til budgettet fordelt efter den nye styrelsesvedtægt besluttet den 19. januar 2018 i Byrådet. Derudover viser den summen af de omplaceringer og tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser også regnskabsresultatet og mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget inklusiv overførselsbeløb. I den røde kolonne er de indstillede overførsler til 2019 vist.

 

Regnskab for udvalget Børn og Familie

 

Samlet konklusion 

For udvalget Børn og Familie´s område er der i 2018 et samlet forbrug på 667 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 666,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1%.

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 656,3 mio. kr. samt overførsler for 10,1 mio. kr.

 

I forhold til vedtaget budget er der for udvalgets Børn og Families område tale om et merforbrug svarende til 12,7 mio. kr. svarende til 1,9%. De samlede ordinære driftsudgifter for hele Gribskov Kommune viser et merforbrug på 50,9 mio. kr.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 10,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,5% i forhold til BO3. De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.

  

 • Mindreforbrug på undersøgelser og socialfaglig indsats som følge af godkendelse af to livslange refusioner
 • Merforbrug på læring og undervisning som følge af merforbrug på SP skoler, merforbrug på Specialbørnehaven og færre indtægter på mellemkommunale betalinger.
 • Mindreforbrug på stabs- og støttefunktioner som følge af udskudte aktiviteter på Gribskov Akademi.

 

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler på 1,4 mio. kr. til 2019.

 

Der fremlægges ligeledes anlægsregnskab for "Klub på Gasværksvej"

  

Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne ved BO3. Disse er nærmere beskrevet nedenfor.

  

Nedenstående oversigt af regnskabsresultat er på ramme niveau.

 

 

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Regnskabet på udvalget Børn og Familie bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

 

Unge

Regnskabet for rammen viser i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Til BO3 blev budgettet korrigeret til en forventning om et forbrug på 11,8 mio. kr. samt overførsler for 0,7 mio. kr. I forhold til BO3 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,5%. Merforbruget skyldes flere aktiviteter på ungdomsskolen end forudsat i BO3.

Det foreslås at overføre 0,2 mio. kr. til 2019 vedrørende ungdomsskolen. 

 

Undersøgelse og socialfaglig indsats

Regnskabet for rammen viser i forhold til korrigeret budget et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 98,3 mio. kr. samt ingen overførsler. I forhold til BO3 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på -1.7%. Mindreforbruget skyldes at kommunen har opnået godkendelse for to livslange refusioner, som ikke indgik i forventningen til BO3.

Det foreslås at overføre -0,4 mio. kr. til 2019 vedrørende afslutning på "Modelprojekt for traumatiserede flygtninge".

 

Læring og undervisning

Regnskabet for rammen viser i forhold til korrigeret budget et merforbrug på 4,9 mio. kr. Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 467,6 mio. kr. samt overførsler for 7,9 mio. kr. I forhold til BO3 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 12,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,7%, men samtidig færre overførsler. Væsentlige årsager til merforbrug i forhold til BO3 er:

 

- Merforbrug på SP skoler

- Merforbrug på specialbørnehaven som en følge af flere børn end forudsat.

- Lavere indtægter fra mellemkommunale betalinger

 

Det foreslås at overføre 0,5 mio. kr. til 2019 vedrørende skoler, fritidsordninger og dagtilbud.

 

Sundhed og forebyggelse

Regnskabet for rammen viser i forhold til korrigeret budget et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 25,1 mio. kr. og ingen overførsler. I forhold til BO3 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på -1,7%. Mindreforbruget skyldes færre aktiviteter vedr. omsorgstandpleje.

Det foreslås at overføre 0,4 mio. kr. til 2019 vedrørende tandplejen.  

 

Stabs- og støttefunktioner

Regnskabet for rammen viser i forhold til korrigeret budget et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 53,5 mio. kr. samt overførsler for 1,5 mio. kr. I forhold til BO3 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på -0,6%. Mindreforbruget skyldes at aktiviteter vedr. Gribskov Akademi gennemføres senere end tidligere forventet.

Det foreslås at overføre 0,7 mio. kr. til 2019 vedrørende Gribskov Akademi.

 

 

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Udvalget Børn og Familie´s bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag ”Børn og Familie - Mål og evaluering”.

 


Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45, BEK nr 1007 af 27/06/2018 om kommunernes budget og

regnskabsvæsen, revision m.v. kapitel 4.

 


Beslutning

Ad. 1-3: Anbefalet.

Bilag

23. 1. Budgetopfølgning 2019 - Børn og Familie

Sagsnummer: 00.30.14-S00-3-19


Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie,
 1. at godkende budgetopfølgning for udvalget for Børn og Families område. 
 2. at godkende de de foreslåede tillægsbevillinger samt omplaceringer inden for udvalget jf. nedenstående tabel.

 

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede tillægsbevillinger samt omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

 

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

 

 


Sagsfremstilling

Udvalget Børn og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere udvalget for Børn og Familie for udviklingen og mulige budgetafvigelser for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Denne budgetopfølgning er den første i år.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts

2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i juni

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

 

Budgetopfølgning 1

 

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der endnu ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. De endelige regnskabstal for 2018 foreligger sideløbende med udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

 

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget.
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år.
 • At få fremhævet forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2019-2022, det drejer sig primært om Finansloven for 2019.

 

Administrationen er i gang med planlægning og udmøntning af budgetaftalen og udover nedenstående forslag vedr. udmøntning af budgetaftalen vil der komme en nærmere opfølgning i BO2.  

 

Samlet vurdering for udvalget for Børn og Familie

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der på dette tidlige tidspunkt vurderes at være en sandsynlighed for budgetafvigelser.

Generelt er kommunens samlede budget 2019 udfordret, og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2019 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Administrationen har taget initiativer herfor på de enkelte områder og indført skærpet opfølgning på en række områder, og samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

For så vidt angår udvalget for Børn og Familie er der særligt fokus på følgende forhold:

 

Det specialiserede børneområde

I 2019 er der behov for en skærpet visitation og opfølgning på området for at sikre budgetoverholdelse.

 • Forbruget i 2018 var på 98,5 mio.kr. hvilket er 7,7 mio. kr. højere end budgetterne 2019 (inkl. negative overførsler på 0,4 mio.kr), som er på 90,8 mio.kr.
 • En prognose for 2019 på kendte aktiviteter til børn og familier er på ca. 93 mio. kr., heri indgår ikke udgifter til nye anbringelser eller andre nye foranstaltninger.

Udviklingen på området følges derfor tæt.

 

Skoler, FO og dagtilbud (almen og SP)

 • Der er fortsat en udfordring på specialbørnehaven fra 2018, ind i 2019 og videre ind i 2020. Der er flere børn end forudsat (ændrede budgetforudsætninger). Området er uden demografiregulering, hvorfor et eventuelt merforbrug skal dækkes indenfor udvalgets øvrige område.
 • I 2018 var der større nettoudgifter til mellemkommunale betalinger på tværs af dagtilbud, skoler, FO og SP. Det er et fokusområde at få overblik over den evt. fremadrettede risiko på dette område.
 • I 2018 var der større udgifter til specialundervisning i skoleregi og det er et fokusområde at få overblik over den evt. fremadrettede risiko på dette område.
 • Børn og Familie mangler at identificere kompenserende besparelser for 255.000 kr., som følge af valg af scenarie 4 i sagen om omlægning af skolesvømmeundervisning (jf. beslutning i sag nr. 98 BF 29. oktober 2018)
 • Børn og Familie mangler at identificere kompenserende besparelser for 507.000 kr. i 2021 og frem, jf. besparelser ift. Gribskov Akademi i forbindelse med genåbningen af budgettet (nr.15 i prioriteringskataloget fra genåbning af budgettet i sag nr. 49 BF 29. maj 2018)
 • Som en følge af byrådets godkendelse af udvalget for Børn og Families anbefaling om ikke at lukke institutioner som planlagt, vil der mangle 810.000 kr, svarende til den andel som Langdraget (oprindeligt Hestehaven) udgør af den samlede besparelse på 1.200.000 kr. på ejendomme. (nr.12 i prioriteringskataloget fra genåbning af budgettet i sag nr. 49 BF 29. maj 2018) .

 

 

Omplaceringer

Omplaceringer inden for udvalg

Det foreslås at omplacere 0,9 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 samt 1,0 mio.kr. i 2022 og 2023 fra Unge til Læring og undervisning. Omplaceringen vedrører budgetter til modtageklasser som hører under Læring og undervisning.

 

Omplaceringer mellem udvalg

Det foreslås at omplacere 1,3 mio. kr. i 2019, 2,7 mio.kr. i 2020, 2,5 mio.kr. i 2021, 2,2 mio.kr. i 2022 og 1,7 mio.kr i 2023 fra Stabs- og støttefunktioner til Puljer under Økonomiudvalget. Omplaceringen er en del af udmøntningen af budgetaftalen vedr. ansættelsesudsættelse og ny organisation.  

Det foreslås at omplacere 2,4 mio. kr.til fælles driftsmidler i 2019-2022 og 2,9 mio.kr. fra 2023 og frem fra Stabs- og støttefunktioner til Ældre, Social og Sundhed, i forbindelse med oprettelse af fælles velfærdssekretariat for Center for Social og Sundhed og Center for Børn og Unge.

Jf. beslutning i sag nr.13 Børn og Familie 26. februar 2019 omplaceres 0,1 mio. kr i 2019 og 0,2 mio.kr i 2020 og frem til Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse vedr. forbedringer i overgange samt ordblinde- og læseindlæringsindsats.

 


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

 

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 144 af 28. februar 2018, lov nr. 145 af 28. februar 2018, § 3 i lov nr. 242 af 24. marts 2018, § 28 i lov nr. 503 af 23. maj 2018 og § 1 i lov nr. 748 af 8. juni 2018.

 


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

 


Beslutning

Ad. 1-2:Tiltrådt

Ad. 3-4: Anbefalet

 

Fraværende: Trine Egetved-Sørensen (C).

24. Afsatte midler på budget 2019-2022: Foreningssamarbejde i skolen

Sagsnummer: 17.00.00-S49-1-19


Resume

Udvalget får sagen til beslutning. I budget 2019-22 er der afsat midler til foreningssamarbejde i skolen. Udvalget skal beslutte administrationens forslag til fordeling af midler.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:

1. At godkende, at de afsatte midler fordeles på kommunens 6 folkeskoler ud fra en fordelingsnøgle fastlagt på baggrund af skolernes størrelse.


Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2019 er der afsat 300.000 kr. stigende til 700.000 kr, i 2020-22 til foreningsamarbejde i skolen.

 

Sagens forhold

Brug og fordeling af midler er drøftet med skoleledere samt administrationen for Kultur, Fritid og Turisme. Alle skoler har gode ideer til, hvordan midler til foreningssamarbejdet i skolen mest fordelagtigt bruges lokalt og i tråd med de forskellige skolers fokus og strategiske sigte. Skolerne har allerede tilknytning til forskellige dele af foreningslivet, og midlerne vil kunne styrke, udvide og udvikle disse samarbejder. Nogle skoler har fx fokus på idrætsudøvelse og vil kunne styrke dette ved leje af redskaber, mens andre skoler har fokus på samarbejdet med foreningslivet i fritidsordningen. Samtidig giver midlerne også mulighed for at sætte nye tiltag i gang, som understøtter de enkelte skolers strategiske sigte på nye måder. Lokal beslutning om, hvordan midlerne bruges, er derfor afgørende.

 

Ved skoleårets afslutning afleverer skolerne et notat om de tiltag, der er igangsat, indeholdende: strategisk sigte, evaluering af indsatsen og økonomisk regnskab.

 


Lovgrundlag

LBK nr. 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven) § 3, stk. 4 og stk 5.


Økonomi

I budget 2019 er der afsat 300.000 kr. stigende til 700.000 kr i 2020-22 til foreningsamarbejde i skolen.


Beslutning

Ad. 1: Tiltrådt

Udvalget besluttede, at skolerne forud for midlernes anvendelse skal drøfte, hvilket strategisk sigte midlerne skal bidrage til hos dem. Efter et år skal der udarbejdes en kortfattet redegørelse for, hvordan midlerne er anvendt.

 

25. Folkeskolens styrelsesvedtægter: Tilføjelse af klassekvotient i 0. klasse

Sagsnummer: 17.01.00-A21-1-19


Resume

Udvalget Børn og Familie behandler sagen med henblik på at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet vedrørende tilføjelse til styrelsesvedtæfterne for folkeskolerne i Gribskov Kommune.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:

1. At anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at der i styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Gribskov Kommune tilføjes, at klassekvotienten for 0. klasse ved skoleindskrivning maksimalt er 24 elever pr. klasse.


Historik

Gribskov kommunes styrelsesvedtægter for folkeskolen er trådt i kraft 1. august 2014. I disse vedtægter er der ikke indskrevet en maksimal klassekvotient for oprettelse af 0. klasser.


Sagsfremstilling

En samlet skoleledergruppe ønsker, at der i styrelsesvedtægterne for folkeskolen i Gribskov Kommune indskrives en maksimal klassekvotient på 24 elever pr. klasse ved oprettelse af 0. klasser. Dette ønskes af flere grunde:

1. Der skabes plads til de elever, der kan komme til i løbet af året, og afhjælper at der ikke er behov for klassedeling i løbet af året.

2. Det sikres, at der ikke sker en skævvridning af elevfordeling mellem skoledistrikter og valg af skoler .


Lovgrundlag

LBK nr. 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven) § 40 a, stk. 5


Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.


Beslutning

Ad. 1: Anbefalet med den tilføjelse, at der skal gives dispensation ved eventuelle søskende på skolen.

 

Udvalget besluttede, at der efter ca. et år skal følges op på, hvorvidt tilføjelsen til styrelsesvedtægten har givet anledning til problemer ved skoleindskrivning.

26. Orientering om model for gæstepladser i dagplejen

Sagsnummer: 28.00.00-A00-614-18


Resume

Udvalget orienteres om ny lokalaftale/model for honorering af gæstebørn i dagplejen. Lukningen af dagplejens gæstehus i forbindelse med budget 2019 har rejst behovet for at finde en ny model for dagplejens gæstebørn. Det indebærer, at dagplejen overgår fra gæstehus til gæstepladser.


Sagsfremstilling

Baggrund

Dagplejens gæstehus lukkede 15. januar 2019. Med inspiration fra bl.a. Allerød og Hørsholm Kommune er der udarbejdet en ny lokalaftale for pasning af gæstebørn. Den nye model trådte i kraft den 1. marts 2019.

 

Sagens forhold

Den nye lokalaftale indebærer, at hver dagplejer er normeret til fire børn. Hver dagplejer har fast 3 børn indskrevet og modtager gæstebørn efter behov på den sidste plads. Til sammenligning havde dagplejeren i den tidligere model 4 børn indskrevet og kunne derudover have et ekstra gæstebarn.

 

I den nye model må dagplejerne modtage gæstebørn 100 gange i løbet af et år uden at modtage dispositionsvederlag for dette. Gæstebørn udover de første 100 gange udløser et vederlag pr. dag.

Dagplejeren kan i kortere perioder modtage maksimalt fem børn om dagen.

 

Den nye model er udgiftsneutral, idet den samlede udgift til det tidligere gæstehus (minus den af byrådet vedtagne besparelse) samt udgiften til dispositionsvederlag, svarer til udgiften ved at ansætte ekstra dagplejere.

 

Konkrete mål i aftalen

I lokalaftalen indgår der konkrete mål om, at alle børn skal have en første- og andenprioritets gæstedagplejer, så børnene ikke oplever at skulle passe af mange forskellige dagplejere. Dette er en opgave som ledelse og dagplejere ude i alle dagplejens områder har fokus på at løse i fællesskab. Dagplejen forventer at den øgede kapacitet til at kunne modtage gæstebørn ved, at den enkelte dagplejer kun har 3 faste børn, vil medvirke til at sikre stabilitet og tryghed for børn og forældre.

Ved at dagplejerne går fra 4 til 3 faste børn, er der også en forventning om, at dagplejerens fysiske belastninger vil blive betydeligt reduceret, herunder have en positiv indflydelse på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:

1. At tage orienteringen om den nye lokalaftale til efterretning.


Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

 

27. Evaluering af nuværende praksis for specialpædagogisk korps i dagtilbud

Sagsnummer: 28.00.00-A00-23-19


Resume

Udvalget Børn og Familie får sagen til efterretning. Sagen opsummerer resultater fra evalueringen af specialpædagogisk korps i dagtilbud.

 


Sagsfremstilling

 

Baggrund

  

På udvalgsmødet den 29. oktober 2018 fik udvalget Børn og Familie en orientering om specialpædagogisk korps arbejde i dagtilbud, herunder erfaringerne med de omlægninger som korpset havde gennemgået de senere år. Line Blume Kjøller, leder af specialpædagogisk korps, deltog som gæst på mødet. Udvalget besluttede, at der skulle iværksættes en evaluering af den nugældende praksis for specialpædagogisk korps i dagtilbud, hvor medarbejderne og lederne blev hørt.

 

Omlægning i det specialpædagogisk korps har betydet et større fokus på den konsultative indsats. Hvor den tidligere tilgang overordnet havde fokus på støtte og indsats i forhold til det enkelte barn, har den nuværende tilgang fokus på en indsats rettet mod pædagogerne og/eller konteksten rundt om barnet. Dette skift i fokus har betydet, at det specialpædagogisk korps varetager færre "hands on" opgaver ude i institutionerne, for i stedet at yde konsultativ bistand og klæde pædagogerne på til at kunne håndtere en børnegruppe med forskellige behov.

 

Erfaringsopsamling blandt dagtilbudslederne og de daglige pædagogiske ledere

Lederne i daginstitutionerne er blevet spurgt ind til deres erfaringer med omlægningen af det specialpædagogisk korps af flere omgange. Centerchefen for dagtilbud har gennemført en erfaringsopsamling blandt dagtilbudslederne og de daglige pædagogiske ledere på et dagtilbudsledermøde i oktober 2018. Denne erfaringsopsamling viste, at der overordnet var stor tilfredshed med specialpædagogernes omlægning og tilgang. Lederne fremhævede blandt andet:

 • at den nye tilgang har mere fokus på helheden, og der bliver taget mere hensyn til gruppen/konteksten fremfor kun det enkelte barn.
 • at der er stor fleksibilitet i forhold til at få støtte fra korpset, og det opleves som en stor hjælp i de situationer, hvor der er behov.
 • at personalet bliver klædt bedre på i forhold til at kunne håndtere forskellige situationer, og de modtager en sparring, som de også kan anvende, når støtteforløbet er afsluttet.
 • at den nye tilgang indebærer et øget fokus på inddragelse af forældre. Lederne oplever, at dette har en positiv effekt for både barnet og forældrene.

 

Lederne oplever dog, at specialpædagogkorpset er personafhængigt.

 

Møde mellem udvalget Børn og Familie og medarbejdere, bestyrelser og ledere på dagtilbudsområdet om erfaringerne med det specialpædagogiske korps

7. november 2018 blev der afholdt et møde mellem udvalget Børn og Familie, medarbejdere, bestyrelser og ledere på dagtilbudsområdet om erfaringerne med det specialpædagogiske korps. Både forældre, medarbejdere og ledere var repræsenteret på mødet. På mødes var der ligeledes deltagere fra både kommunale, selvejende og private dagtilbud.

 

Overordnet gav deltagerne udtryk for, at de var tilfredse med omlægningen af det specialpædagogiske korps. Det opleves som positivt, at der er fokus på pædagogikken og trivslen i børnegruppen, og at det ikke er det enkelte barn, der ses som "problemet", Herudover blev det fremhævet, at der er nem adgang til sparring for medarbejderne, både i forhold til det barn, der får støtte, men også i forhold til andre børn i institutionen. Deltagerne var tilfredse med fordelingsintervallerne på tre måneder og med at der ikke skal genansøges, hvis barnet forsat har behov for støtte. Referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

 

Medarbejderevaluering af specialpædagogisk korps i dagtilbud

For at få medarbejdernes vurdering af korpsets arbejde har administrationen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne i kommunens dagtilbud. Medarbejdere i de kommunale og selvejende daginstitutioner har fået tilsendt invitationen direkte i egen mailboks (266 medarbejdere). Medarbejderne i de private institutioner er blevet inviteret gennem deres leder. 74 medarbejdere har besvaret spørgeskemaet. 17 af disse medarbejdere har ikke samarbejdet med én eller flere fra det specialpædagogiske korps det senest år, og har derfor kun besvaret dele af spørgeskemaet. Resultaterne fra undersøgelsen er vedhæftet som bilag.

 

Størstedelen af de medarbejdere, der har besvaret spørgeskemaet, er tilfredse med det specialpædagogiske korps, som det fungerer nu. Størstedelen af medarbejderne skriver, at de oplever, at forløbet har været positivt og har hjulpet barnet. Fire medarbejdere skriver, at de oplever, at forløbet ikke har gjort en forskel for barnet, og tre medarbejdere giver udtryk for blandende oplevelser. Det, medarbejderne fremhæver som positivt, er for eksempel, at barnet har rykket sig socialt og sprogligt, og at det gode forældresamarbejde har hjulpet forældrene. Det medarbejderne påpeger som negativt er, at udbyttet i høj grad har været personafhængigt - da der er forskel på korpsmedarbejdernes tilgange og kompetencer,samt at der er brugt for meget tid på at observere og for lidt tid på barnet.

 

Flertallet af medarbejderne skriver, at de føler, at forløbet har hjulpet dem, og at samarbejdet har fungeret godt. Medarbejderne har fået sparring og redskaber til det videre arbejde med barnet og større bevidsthed om egen praksis. De negative ting, medarbejderne påpeger, er, at der er for megen observation og for lidt hands-on.

 

I undersøgelsen er medarbejderne også blevet spurgt om, hvad de kunne tænke sig mere og mindre af fra det specialpædagogiske korps. En række medarbejdere giver udtryk for, at de er tilfredse med korpset, som det fungerer nu. Flere medarbejdere skriver, at der generelt er brug for flere hænder i institutionerne. De medarbejdere, der er positive overfor det specialpædagogiske korps, ønsker oplæg på personalemøder, længere forløb, mere hjælp, mere sparring og mere supervision. De medarbejdere, der har dårlige erfaringer med korpset, ønsker sig mere hands-on, flere ressourcer til institutioner og hurtigere indsats.

 

I forbindelse med udsendelse af spørgeskemaet til de private institutioners medarbejdere har lederen af Børnegården Blistrup udtrykt sin skeptisk i forhold til det specialpædagogiske korps. Hans mail er vedhæftet som bilag.

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

Fraværende: Trine Egetved Sørensen (C) og Betina Sølver

Bilag

28. Afdækning af kulturelle samlingspunkter og yderligere samling af administrationen

Sagsnummer: 82.00.00-A00-1-19


Resume

Udvalgene Udvikling, By og Land, Kultur samt Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at give en anbefaling til Økonomiudvalget. Sagen handler om arbejdsprocessen for udvikling af kulturelle samlingspunkter i Helsinge og Græsted samtidig med klogere brug af kommunens kvadratmeter og en bedre samling af administrationen. Udvalgene Ældre, Social og Sundhed og Børn og Familie får sagen til orientering.

 

Sagen begyndte oprindelig med spørgsmålet om anvendelse af Tinghuset i Helsinge. En beslutningsproces om en midlertidig anvendelse af stedet som samlingspunkt for erhvervslivet blev sat i gang i december 2018. Beslutningsprocessen blev dog standset, da det viste sig, at isolerede beslutninger om anvendelse de enkelte bygninger kan skade et langsigtet arbejde med udvikling af kommunens byer og en klog brug af kommunens byggemasse.

 

Administrationen anmoder derfor udvalgene om at igangsætte en afdækning af muligheder for udvikling af kulturelle samlingspunkter i Helsinge og Græsted samtidig med klogere brug af kommunens kvadratmeter og en bedre samling af administrationen som led i forbedredelen af et oplyst beslutningsgrundlag.

 


Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 sat en ramme for et yderligere fokus på en optimal anvendelse af kommunens ejendomme - kaldet Kloge m2 såvel som et ønske om at samle administrationen yderligere. Det er ligeledes i budgetaftalen besluttet, at Tinghuset skal bevares, men den nærmere anvendelse er ikke afklaret.

 

Der har efterfølgende været en række forskellige ideer i spil. Det har bl.a. været:

 

 • Etablering af et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Helsinge - konkret i Tinghuset i tæt tilknytning til biblioteket
 • Etablering af et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Græsted - konkret omkring BLIK og Stads- og Lokalarkivets bygninger
 • Muligheder for at samle kommunens administration endnu mere end i dag.

 

Der er således brug for at sætte et arbejde i gang for at undersøge og afdække hvilke muligheder ovenstående ideer giver.

  

Etablering af et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Helsinge omkring Tinghuset

I arbejdet med at styrke Helsinge bymidte har der været tanker om, hvordan kulturen og kulturinstitutioner ville kunne understøtte ønsket om en levende by, hvor borgerne har deres naturlige gang. Derfor har det været naturligt at tænke biblioteket ind i en tættere tilknytning til Helsinge bymidte. De gode erfaringer med at etablere et kulturelt samlingspunkt i Gilleleje kan indtænkes i den videre afdækning. Det skal ligeledes afdækkes hvilke muligheder, der er i forhold til samarbejdet med frivillighedscenteret som er i Tingstedet.

 

Med et kulturelt samlingspunkt i Tinghuset vil det ikke være muligt også at etablere et samlingspunkt for erhvervet. Der er arbejdet videre med alternativer hertil - herunder videreførelse af inkubatorprojektet, der er delvist finansieret af LAG-midler. Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi vil få forelagt en særskilt sag om de fremadrettede muligheder herfor.

 

Etablering af et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Græsted - konkret omkring BLIK og Stads- og Lokalarkivets bygninger

Ideen om også at skabe et kulturelt samlingspunkt i bymidten i Græsted, gerne med udgangspunkt i BLIK, har ledt til tankerne om at udnytte "Det Gule Hus" på Græsted Stationsvej 8 i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, hvor Stads- og Lokalarkivet benytter huset og den stilstødende pavillon. Det bør afdækkes, hvordan potentialet kan udnyttes i tæt samarbejde med samarbejdspartnere som fx. Frivillighedscenteret, herunder evt. samtænkning af funktioner.

 

Mulighed for at samle kommunens administration endnu mere end i dag

Det er et stort ønske at få samlet de administrative ressourcer endnu mere end i dag. Det er derfor nødvendigt at afdække mulighederne nærmere for dette, herunder at se det i tilknytning til ovenstående ideer, som et første skridt på vejen til at samle administrationen i Helsinge.

 

Det videre arbejde

De ovenfor skitserede muligheder og ideer vil give en mere intensiv brug af kvadratmeterne i de pågældende bygninger samtidig med, at der vil kunne skabes nogle nye synergieffekter på tværs af brugergrupper. Det vil også betyde, at der frigives nogle kvadratmeter, som bør indgå i en samlet overvejelse omkring fremtidig brug. På den måde sikres, at kommunens kvadratmeter udnyttes klogt. Arbejdet skal naturligvis ske i tæt samarbejde med alle involverede parter.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Det er nødvendigt at foretage en kvalificering af mulighederne. Konkret er der brug for at foretage egentlige analyser af mulighederne og indgå i tæt dialog med de involverede parter, for at få afdækket fordele og ulemper, få kortlagt muligheder for krydsbrug såvel som hvor dette ikke kan lade sig gøre, og ikke mindst at få sat økonomi på de foreslåede tiltag og fundet finansiering hertil. Administrationen anslår, at dette arbejde vil være tilendebragt i løbet af 3 måneder, så et endeligt forslag vil kunne fremlægges til politisk beslutning lige efter sommerferien på møderne i august 2019.

 

Administrationen anbefaler, at indstillingspunkterne godkendes. 

 


Administrationen indstiller,Administrationen indstiller til udvalgene 19. marts 2019, pkt. 63:

 Administrationen indstilller til Udvikling, By og Land

 1. at beslutningsprocessen af december 2018 om midlertidig anvendelse af Tinghuset til samling for erhvervslivet ikke genoptages.

 

 Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi  at anbefale Økonomiudvalget

 1. at afdække muligheder for at etablere et kulturelt samlingspunkt i Helsinge bymidte omkring Tinghuset og Tingstedet i tilknytning til bibliotek
 2. at afdække muligheder for at styrke et kulturelt samlingspunkt i Græsted bymidte omkring BLIK og Stads- og Lokalarkivet
 3. at afdække muligheder for udnyttelse af lokalerne på Skolegade 43
 4. at afdække de økonomiske konsekvenser for indstillingens punkter 1-3  

 

Administrationen indstiller til Ældre, Social og Sundhed og Børn og Familie

 1. at tage orientering om sagen til efterretning

 


Beslutning

Ad. 6: Taget til efterretning.

Fraværende: Trine Egetved-Sørensen (C) og Betina Sølver.

29. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

 • Orientering om sager på vej til behandling i udvalget på kommende møder
 • status på udmøntning af budgetbesparelse - erstatning af udvidet åbningstid med tilskud til privat børnepasser

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

 

Mødestart: 19.00

Møde slut: 20:58

 

Fraværende: Trine Egetved-Sørensen (C) og Betina Sølver.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen