Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

Tirsdag den 26-03-2019 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

21. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 15.00.05-A21-1-18


Administrationen indstiller, at udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

1. godkender dagsorden


Sagsfremstilling

Forud for udvalgsmøder udarbejdes der en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der optages på dagsorden .


Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07 2018 (Kommunalstyrelsesloven) §20.


Beslutning

1. Godkendt

 

Møde startede kl. 15.00

Mødet sluttede kl. 16.20

22. 1. Budgetopfølgning 2019 Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

Sagsnummer: 00.30.14-S00-3-19


Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse:
 1. at godkende budgetopfølgning for udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse's område.   
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede tillægsbevillinger samt omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

 

 

 

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

 

 

 


Sagsfremstilling

Udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse for udviklingen og mulige budgetafvigelser for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Denne budgetopfølgning er den første i år.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts

2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i juni

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

 

Budgetopfølgning 1

 

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der endnu ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. De endelige regnskabstal for 2018 foreligger sideløbende med udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

 

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år
 • At få fremhævet forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2019-2020, det drejer sig primært om Finansloven for 2019.

 

Administrationen har under omplaceringer angivet udvalgets andel i udmøntning af budgetaftalen vedr. ansættelsesudsætte og ny organisation.

 

Samlet vurdering for udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

 

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der på dette tidlige tidspunkt, vurderes at være en sandsynlighed for budgetafvigelser.

Generelt er kommunens samlede budget 2019 udfordret og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2019 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Administrationen har taget initiativer herfor på de enkelte områder og indført skærpet opfølgning på en række områder, og samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

For så vidt angår udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse er der særligt fokus på følgende forhold:

 

På rammen Overførsler er der følgende opmærksomhedspunkter:

 • I starten af 2018 var antallet af sygedagpengemodtagere ganske højt og trods en kontinuerlig nedbringelse af antallet gennem året, blev årsresultatet, at det gennemsnitlige antal modtagere lå højere end budgetteret. Fokus på nedbringelsen af antal modtagere, skal derfor fortsætte i 2019.  
 •  I 2018 var der en stigning i fleksjob. Denne tendens gjorde sig også gældende i de øvrige nordsjællandske kommuner. Der forventes en fortsat stigning i feksjob i 2019.

 

På rammen Indsatser er der følgende opmærksomhedspunkter:

 • Ny beskæftigelsesreform og lovgivning hvoraf budgettet reduceres på de beskæftigelsesrettede indsatser. Der skal følges op med stor opmærksomhed i 2019, da KL anfører, at Beskæftigelsesministeriets forudsætninger for besparelsesmuligheder er optimistiske.
 • EGU og Produktionsskolen overgår per 1. august 2019 til den selvejende institution "Forberedende Grunduddannelse (FGU)". I den forbindelse skal der rettes et fokus på økonomiopfølgningen frem til overgangsdatoen.   

  

På rammen Forsørgelse og Bolig er der følgende opmærksomhedspunkter:

 • I 2018 var der større tilgang til førtidspension ift. foregående år og for første gang større end afgangen. Dermed voksede antallet af førtidspensionister for første gang i mere end 10 år. Den problemstilling kan i 2019 yderligere påvirkes af tilbagetrækningsreformen, der betyder at afgangen bliver mindre. Der skal gennem 2019 være særligt fokus på økonomiopfølgningen på området.  

  

 

Budgetopfølgningens grundlag

 

Grundlaget for budgetopfølgningen på udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

 

Overførsler

 

2018 begyndte med flere fuldtidspersoner på forsørgelse end budgetteret og et tilsvarende forbrug over budgettet. Gennem året er antallet af fuldtidspersoner på forsørgelse kontinuerligt reduceret og slutter med at være under budgettet. Der skal i 2019 være fortsat fokus på at fastholde den positive udvikling og udnytte de gunstige konjunkturer.

 

I starten af 2018 var antallet af sygedagpengemodtagere ganske højt og trods en kontinuerlig nedbringelse af antallet gennem året, blev årsresultatet , at det gennemsnitlige antal modtagere lå højere end budgetteret. Fokus på nedbringelsen af antal modtagere, skal derfor fortsættes.I 2019 skal alle landets kommuner genoptage en række sygedagpengesager, og i den forbindelse kan der være en merudgift i 2019, hvis sagerne skal omgøres. Området kan endvidere blive berørt, af implementeringen af kommunernes nye sygedagpengesystem.

 

I 2018 var der en stigning i fleksjob igennem året. Denne tendens gør sig gældende i de nordsjællandske kommuner, og der skal i 2019 være opmærksomhed omkring fleksjob.

 

Indsatser

 

I december 2018 blev en ny reform på de beskæftigelsesrettede indsatser vedtaget gældende fra 2019. Driftslofterne nedlægges og kommunerne kompenseres gennem budgetgarantien. Heri forenkles reglerne på området, som giver kommunerne en større frihed. Afledt af dette forventes, der en ændret adfærd hos kommunerne, som vil frigøre midler, som budgettet delvist er blevet reduceret med, Derfor skal der i 2019 være mere fokus på valget af indsatser samt en god økonomistyring. KL anfører, at Beskæftigelsesministeriets forudsætninger for besparelsesmuligheder er optimistiske. EGU og Produktionsskolen overgår per 1. august 2019 til den selvejende institution "Forberedende Grunduddannelse (FGU)". I den forbindelse skal der rettes et fokus på økonomiopfølgningen frem til overgangsdatoen. EGU havde et relativt stort merforbrug i 2018 (det første år under BIU). Produktionsskolens økonomi og ikke mindst likviditeten er fortsat meget stram frem mod overgangen til FGU. Det må derfor forventes, at den ”husleje-garanti” som Gribskov Kommune i 2017 har stillet gennem ØU vil blive aktiveret. Den endelig økonomiopgørelse kan først udfærdiges i løbet af efteråret 2019. Det estimeres, at der vil mangle huslejebetalinger i størrelsesordenen ca. 0,5 mio. kr. og det dermed vil holde sig indenfor det vedtagne budget.  

 

Myndighed

 

I 2018 var der et mindreforbrug på lønrammen, som primært skyldtes færre lønudgifter som følge af reduceret antal medarbejdere samt stram økonomistyring. I 2019 vil samme tendens gøre sig gældende jf. Byrådets budgetvedtagelse vedrørende ansættelsesudsættelser og medarbejderreduktioner. Der skal derfor fortsat være fokus samt god økonomistyring på området med de givne vilkår for 2019.

 

Forsørgelse og Bolig

 

I 2018 blev der søgt om en tillægsbevilling og området gik ud med et merforbrug. Merforbruget skyldtes primært udgifter til førtidspension. Tendensen i årene før 2018 havde været et faldende antal førtidspensionister. I 2018 var tilgangen til førtidspension dobbelt så stor som 2017, hvilket primært skyldtes, at flere personer afsluttede det 5-årige ressourceforløb og tilgik førtidspension efter endt forløb. I 2019 forstærkes denne problemstilling yderligere af tilbagetrækningsreformen, der betyder at afgangen bliver mindre. Der skal derfor være fokus og opfølgning på tilgangen til førtidspenion samt bedre økonomistyring.

  

Omplaceringer

 

Omplaceringer mellem udvalg

 

Udmøntning af besparelse

Som del af udmøntning af budgetaftalen 2019-2022 i forbindelse med ansættelsesudsættelser og ny organisation under Økonomiudvalgets ramme 591-Puljer, ØU foreslås der overført 0,7 mio .kr. i 2019, 1,61 mio. kr. i 2020, 1,61 mio. kr. i 2021, 1,61 mio. kr. i 2022 og 1,61 mio. kr. i 2023 til ramme 591-Puljer, ØU fra udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse (ramme Myndighed). Besparelsen vedrører sagsbehandlere og administrative medarbejdere.

 

Flygtningepuljen under ØU

Der er kommet langt færre flygtninge til kommunen de sidste par år ift.perioden 2015-2016. Derfor forventes der færre grundtilskud i år fra staten, som gives i 3 år. Der søges derfor overført 3,7 mio. kr. fra Flygtningepuljen under ØU til udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse (ramme Indsatser), idet der er en sammenhæng mellem dette udvalgs mindreindtægt vedr. grundtilskud og Økonomiudvalgets flygtningepulje.

 

Ordblinde- og læseindlæringsindsats

Jf. beslutning i sag nr.13 Børn og Familie 26. februar 2019 søges overført 0,1 mio. kr. i 2019, 0,21 mio.kr i 2020,0,21 mio.kr i 2021, 0,21 mio.kr i 2022 og 0,21 mio.kr i 2023 til Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse vedr. forbedringer i overgange samt ordblinde- og læseindlæringsindsats.

 


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

 

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 144 af 28. februar 2018, lov nr. 145 af 28. februar 2018, § 3 i lov nr. 242 af 24. marts 2018, § 28 i lov nr. 503 af 23. maj 2018 og § 1 i lov nr. 748 af 8. juni 2018.

 


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

 


Beslutning

1. Tiltrådt

2. Tiltrådt

3. Tiltrådt

23. Regnskab 2018 - Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

Sagsnummer: 00.32.10-S00-1-19


Resume

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse behandler sagen for at anbefale en beslutning om godkendelse af årsregnskab inkl. overførsler for CBB´s område til Økonomiudvalget og Byrådet.


Administrationen indstiller til Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

1.    at godkende regnskabet for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

2.    at godkende følgende overførsler til 2019, som beskrevet i overførselsbilaget

 


Sagsfremstilling

Årsregnskab generelt

Årsregnskabet 2018 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.

 

I 2018 har udvalget været orienteret i forbindelse med de tre budgetopfølgninger. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de politiske, økonomiske og faglige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

 

Regnskabsresultatet for 2018 vil danne grundlag for den løbende opfølgning i 2019.

I 2019 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af tre budgetopfølgninger i løbet af året.

 

Regnskabet indeholder forslag til overførsler til 2019 som endelig skal godkendes af Økonomiudvalget og byrådet.

 

Læsevejledning

Tabellen viser vedtaget budget for hver ramme. Det vil sige at "Vedtaget budget" svarer for 2018 til budgettet fordelt efter den nye styrelsesvedtægt besluttet den 19. januar 2018 i Byrådet. Derudover viser den summen af de omplaceringer og tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser også regnskabsresultatet og mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget inklusiv overførselsbeløb. I den røde kolonne er de indstillede overførsler til 2019 vist.

 

Regnskab for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

 

Samlet konklusion

For udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelses område er der i 2018 et samlet forbrug på 536,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 539,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,5 %.

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 538,7 mio. kr. samt overførsler for 0,5 mio. kr.

 

I forhold til vedtaget budget er der for udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelses område tale om et mindreforbrug svarende til 5,8 mio. kr. svarende til 1,1%. De samlede ordinære driftsudgifter for hele Gribskov Kommune viser et merforbrug på 50,9 mio. kr.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,4 % i forhold til BO3. De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.

  

Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne ved BO3. Det skyldes primært følgende forhold:

 

 • På Overførsler er der et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigning i udgifter til sygedagpenge pga. et stort antal i starten af året. Udviklingen er nu vendt, men merforbruget fra første halvår har ikke helt kunnet indhentes, hvorfor der er et merforbrug
 • På Indsatser er der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. primært som følge af, at resultattilskud på integrationsområdet er bedre end budgetteret
 • På Myndighed er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af mindre lønforbrug
 • På Forsørgelse og Bolig er der et merforbrug på 3,8 mio. kr. som følge af en stigning i udgifter til førtidspension

  

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsel på 0,5 mio. kr. til 2019. Overførslerne beskrives nærmere i overførselsbilag.

 

Nedenstående oversigt af regnskabsresultat er på ramme niveau.

 

 

   

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Regnskabet på Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

 

Overførsler

 

Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 276,7 mio. kr. Regnskabet for rammen viser i forhold til korrigeret budget et merforbrug på 2,0 mio. kr. I forhold til BO3 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 2,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,7 %.

 

Merforbruget på 0,7 % dækker over en svingende udvikling i gennem 2018. Året begyndte med flere fuldtidspersoner på forsørgelse end budgetteret og et tilsvarende forbrug over budgettet. Gennem året er antallet af fuldtidspersoner på forsørgelse kontinuerligt reduceret og slutter med at være under budgettet. Forbruget har fulgt samme udvikling. Fra et forventet merforbrug i begyndelsen af året til stort set at balancere ved årets udgang. Selvsagt er der en variation i udviklingen blandt de 11 forskellige typer af overførsler. Set i forhold til 2017 er der en samlet nedgang på 171 fuldtidspersoner på forsøgelse svarende til 5 %. Set i forhold til budgettet ligger 2018 resultatet 23 fuldtidpersoner under, svarende til 1 %. Sygedagpenge,ledighedsydelse og fleksjob ligger over budgettet, mens alle øvrige ligger på eller under budgettet. Det er primært sygedagpenge, der bidrager til merforbruget.

 

Indsatser

 

Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 47,2 mio. kr. Regnskabet for rammen viser i forhold til korrigeret budget et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. I forhold til BO3 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 14 %.

 

I 2018 har indsatsen af et aktørudbud gennemført i efteråret 2017 på vejledning og opkvalificering gjort økonomistyringen mere håndgribelig og gennemskuelig. Dette har været med at styrke budgetoverholdelsen på området, samt gøre det realistisk at nå budgettet for 2019 indeholdende reduceringer affødt af en ny beskæftigelsesreform.

 

Mindreforbruget skyldes primært stigende indtægter fra resultattilskud på Integrationsområdet, hvor der er realiseret 5,3 mio. kr. bedre end budgetteret. Tilskuddene udløses ved bestået danskprøve eller 6 mdr. efter start på ordinært job eller kompetencegivende uddannelse.

 

Myndighed

 

Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 59,6 mio. kr. samt overførsler for 0,5 mio. kr. Regnskabet for rammen viser i forhold til korrigeret budget et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. I forhold til BO3 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,2 %. Det foreslås at overføre 0,5 mio. kr. til 2019.

 

Mindreforbruget skyldes primært færre lønudgifter som følge af reduceret antal medarbejdere samt stram økonomistyring.

  

Forsørgelse og Bolig

 

Til BO3 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 155,2 mio. kr. Regnskabet for rammen viser i forhold til korrigeret budget et merforbrug på 3,8 mio.kr. I forhold til BO3 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 3,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,5 %.

 

Merforbruget skyldes primært udgifter til Førtidspension. I en årrække før 2018 har tendensen været et faldende antal førtidspensionister. I 2018 har tilgangen til førtidspension været dobbelt så stor som i 2017, som bl.a. skyldes, at mange afslutter det 5-årige ressourceforløb og tilgår Førtidspension efter endt forløb. Den konstaterede udvikling i Gribskov Kommune kan genfindes generelt i landet og forventes at fortsætte i de kommende år.

 

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelses bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag ”Mål og evaluering”.

 

 


Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45, BEK nr 1007 af 27/06/2018 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. kapitel 4.


Beslutning

1. Tiltrådt

2. Tiltrådt

Bilag

24. Særlig indsats på ordblindeområdet

Sagsnummer: 15.00.00-A00-17-19


Resume

Udvalget  Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse (BIU) behandler sagen, fordi udvalget på møde den 26. februar 2019  (Sag nr. 14) besluttede en udvidet indsats på ordblindeområdet, herunder at der skal laves en opsøgende virksomhedsindsats i forhold til både private og offentlige virksomheder gennem Netværkslokomotivet og i samarbejde med AOF. På den baggrund blev administrationen anmodet om at udarbejde en konkret tid- og udmøntningsplan for indsatsen. 


Administrationen indstiller, at udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse udmønter midlerne fra udvalget for Børn og Unges ramme således at:

1. der afsættes midler til at indgå i Netværkslokomotivets netværk svarende til 15.000 kr. i årene 2019, 2020 og 2021 og 7.500 kr i år 2022

2. der afsættes midler svarende til 100.000 kr. i 2019, og 200.000 kr, i årene 2020, 2021 og 2022 til deltidsansættelse af koordinerede vidensperson på ordblindeområdet i Jobcenteret.

3. mulighederne for styrket UU vejledning indtænkes i etableringen af den kommunale ungeindsats


Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt de initiativer, der kan iværksættes som en ekstraordinær indsats på ordblindeområdet i Gribskov Kommune. Undersøgelsen er sket med udgangspunkt i at udvalget for Børn og Familie på møde den 26. februar 2019 (sag nr. 13), som led i en større indsats mod ordblindhed har afsat 215.000 kr. hvert år frem til og med 2022 (i 2019 - 107.500 kr.) til en særlig indsats for ordblinde på voksenområdet med en forudsætning om, at der indgås aftale med Netværkslokomotivet. Endvidere at mulighederne for styrkelse af UU-vejledningen (Ungdommens Uddannelsevejledning) undersøges.

Baggrunden for initiativerne er at flere virksomheder oplever deres medarbejdere har udfordringer med at læse, regne og bruge IT. Samtidig er der stadig elever, der forlader folkeskolen, med læse- og staveproblemer, der kan virke som en barriere for dem ift. beskæftigelse og videreuddannelse.

 

RAR ( det Regionale Arbejdsmarkeds Råd) har i en henvendelse til kommunerne i marts 2019, gjort opmærksom på, at virksomheder inden for brancher med mangel på arbejdskraft i høj grad efterspørger almene kompetencer hos medarbejderne, som at kunne læse og skrive dansk.

 

Når det handler om at understøtte virksomheder, som oplever at ordblinde medarbejdere er udfordret eks. ift. læsning, så er der rigtig gode muligheder for at få assistance fra Netværkslokomotivet.

 

Netværkslokomotivet er blevet til i et samarbejde mellem kommuner, regioner, arbejdsgivere og arbejdstagere for at udbrede kendskabet til, at der i alle virksomheder er medarbejdere, der har læse-, stave- og regnevanskeligheder - og at det kan betale sig at gøre noget for at hjælpe dem.

 

Gribskov Kommune kan tilmelde sig Netværkslokomotivet og gøre brug af deres tilbud for en årlig udgift på ca. 15.000 kr. (35 øre pr. borger i kommunen)

 

Netværkslokomotivet kan herefter tilbyde Gribskov Kommunes Jobcenter at ringe til alle virksomheder med over 5 ansatte i kommunen, inkl. kommunens egne virksomheder, og orientere dem om de tilbud, der findes.

 

Interesserede virksomheder tilbydes en screening af deres medarbejdergruppe, for at finde det rette tilbud. Herefter henvises medarbejderne til kurser der afholdes af AOF og VUC (Voksen Undervisnings Centrene).

Der er eksempelvils kurser i almene sprogkundskaber, i dansk med fokus på stavning og særlig tilrettelagt undervisning for ordlinde (OBU). Der også et tilbud til to-sprogede medarbejdere.

 

Det resterende beløb, der nu er afsat til en særlig indsats på ordblindeområdet, foreslås anvendt til at ansætte en deltidsmedarbejder i Jobcentret snarest muligt. Dels for at understøtte Netværkslokomotivets indsatser, dels for at medvirke til afdækning- og igangsættelse af relevante indsatser blandt ansatte i Gribskov kommune og i private virksomheder. Herefter igangsætte opkvalifieringsarbejde, eksempelvis i samarbejde med AOF.

 

Vedkommende vil også få til opgave at koordinere disse indsatser med øvrige tiltag på området i kommunen, eks. i folkeskolen og fungere som vidensperson og rådgiver.

 

Tids-og handleplan:

 

 • April 2019: Indgåelse af aftale med Netværkslokomotivet
 • Maj - medio september 2019: Netværkslokomotivet ringer til alle private og offentlige virksomheder i Gribskov Kommune med over 5 ansatte og orienterer dem om mulighederne for tiltag, herunder iværksætte en screening af virksomhedens ansatte, hvis virksomheden har interesse for dette. På baggrund af dette kan relevante uddannelsesmæssige tiltag iværksættes fra efteråret 2019.
 • April - juni 2019: Opslag og ansættelse af understøttende, koordinerende og vidensopbyggende ressourceperson på ordblindeområdet i Jobcenteret.
 • Fra august 2019:  Ressourceperson i Jobcenteret starter et opsøgende arbejde med afdækning og igangsættelse af konkrete initiativer i Gribskov Kommune med fokus på bl.a. social- og sundhedsområdet og i interesserede private virksomheder, Indsatserne udvikles i samarbejde med relevante udbydere og Netværkslokomotivet, og der arbejdes samtidig med etablering af et nøglepersons kursus rettet mod jobcentermedarbejdere, så de rustes til at spotte og motivere ledige til at deltage i relevant opkvalificering.

 

 


Økonomi

Der afsættes 107.500 kr i 2019. Herefter afsættes 215.000 kr.i hvert af årene 2020, 2021 og 2022, Midlerne finansieres inden for udvalget for Børn og Unges ramme, men udmøntes af udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeudannelse.


Beslutning

1. Tiltrådt

2. Tiltrådt

3. Tiltrådt

25. Videre arbejde med samskabelsesprojekt

Sagsnummer: 15.00.00-A00-10-19


Resume

Byrådet besluttede den 12. november 2018, at alle fagudvalg skal arbejde med en samskabelsescase i løbet af 2018 og 2019. Det overordnede formål med arbejdet er at opbygge erfaringer med, hvordan Gribskov Kommune fremadrettet skal arbejde med samskabelse. Udvalget behandler denne sag for at præcisere rammerne for det videre arbejde med den valgte samskabelsescase. Sagen var fremlagt til behandling på udvalgets seneste møde den 26. februar 2019, men blev udsat til dette møde.

 


Administrationen indstiller,

1. at præcisere rammerne for arbejdet med den valgte samskabelsescase


Sagsfremstilling

På møde den 26. november 2018 (sag nr. 54) besluttede udvalget, at arbejde med følgende overordnede samskabelsescase "de overgangsudfordringer som unge oplever eksempelvis i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse og overgangen til Jobcenteret ved fyldte 18. år." Arbejdet med samskabelse er stadig under udvikling i kommunen og samskabelse kan have flere forskellige indgange. Det er derfor væsentligt for at kunne tilrettelægge det videre arbejde, at udvalget drøfter og præciserer hvordan samskabelsescasen mere præcist skal gribes an. Eksempler på spørgsmål der kan drøftes i den sammenhæng kan være:

 

 • Hvordan afgrænses målgruppen for samskabelsesprojektet - er det eksempelvis alle unge, der inden for de sidste 3 år har forladt folkeskolen uden at starte en uddannelse, eller skal der arbejdes med et mere forebyggende sigte med fokus på hvorledes de unge, som snart færdiggør deres uddannelse sikres i deres videre færd mod uddannelse og beskæftigelse?
 • Hvem skal casen udvikles sammen med - er det eks. med målgruppen, eller de personer der til daglig har kontakten med de unge: lærere, ungevejledere mv. eller en kombination af disse ?
 • Hvordan skal processen styres - skal kommunen være en central aktør i casen og spille en aktiv, evt strukturerende rolle, eller skal kommunen udelukkende facilitere og motivere deltagerne i processen?
 • Hvor lang skal tidshorisonten for arbejdet med casen være ? - hvis mange borgere skal involveres og bidrage til løsningen af udfordringen, må der påregnes en proces af en vis varighed med en række samlinger og møder, inden der tegner sig et billede af konkrete tiltag og løsninger. Er en fornuftig tidshorisont eks. et halvt år ?
 • Hvilken effekt forventes casen at have på den beskrevne udfordring?

 

Med baggrund i udvalgets rammesætning af det videre arbejde vil administrationen efterfølgende planlægge den videre proces til fremlæggelse for udvalget.

 

 


Økonomi

Evt. udgifter til arbejdet med casen afholdes inden for udvalgets ramme


Beslutning

1. Sagen udsættes til næste møde i udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

26. Indførelse af obligatorisk tidsbestilling i Jobcenterets jobbutik

Sagsnummer: 15.00.00-A21-6-19


Resume

Udvalget behandler sagen for at blive orienteret om konsekvenserne ved overgang til obligatorisk tidsbestilling i Jobcenterets jobbutik.


Sagsfremstilling

Pr. 1 maj 2019 overgår Jobcenteret til obligatorisk tidsbestilling. Det betyder, at borgere fremadrettet skal bestille tid til samtale m.v. via kommunens hjemmeside, Jobnet.dk eller gennem kommunens callcenter.

 

Allerede i dag er det sådan at flere målgrupper skal bestille tid til samtale gennem Jobnet.dk, eksempelvis forsikrede ledige. Planen er, at alle målgrupper over tid skal overgå til tidsbestilling (gennem lovgivningskrav). Det er i dag mulighed for at sygedagpengemodtagere kan bestille tid frivilligt og indenfor kort tid vil dette også blive muligt for modtagere af jobafklaringsydelse.

 

Samtidig med overgangen til obligatorisk tidsbestilling skal ansøgninger om eksempelvis kontanthjælp søges digitalt. I dag er det muligt at vælge og søge digitalt, med overgangen til obligatorisk tidsbestilling 1. maj 2019 vil det blive et krav, at der søges digitalt.

 

Center for Borgerservice og Beskæftigelse vil igangsætte en informationskampagne efter orienteringen på BIU d. 26. marts 2019. Kampagnen tilrettelægges med kommunikationsafdelingen og vil indeholde information via hjemmeside, facebook, plakater, info-postkort og pressemeddelelse.

 

For borgere, der har vanskeligt ved, eller ikke kan bestille tid og / eller søge om ydelser digitalt, vil kommunens callcenter hjælpe den enkelte borger, ligesom det vil være muligt at få tid til personlig hjælp gennem et møde med en ydelsessagsbehandler i Jobcenteret.

 

Administrationen vurderer, at der med det øgede digitale fokus vil være en omstillingsperiode. På den baggrund vil administrationen være ekstra opmærksom på, at alle borgere med behov for det, får tilstrækkelig hjælp til eksempelvis at søge om kontanthjælp. Erfaringen fra andre kommuner viser dog også, at det efter en omstillingsperiode fungerer efter hensigten.

 

Overgangen til obligatorisk tidsbestillling er en konsekvens af de besparelser Center for Borgerservice og Beskæftigelse skal gennemføre som led i budgetforliget for 2019.


Administrationen indstiller, at udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

1. tager orientering til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning

27. Nøgletal fra det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR )

Sagsnummer: 15.00.00-P10-1-18


Resume

Udvalget behandler sagen for at blive orienteret om status på de vigtigste reformer på beskæftigelsesområdet. Status er udarbejdet af Det Regionale Arbejdmarkedsråd (RAR)  I den aktuelle opgørelse sammenlignes udviklingen i Gribskov Kommune med udviklingen på landsplan og de ti kommuner, som klarer sig bedst på landsplan inden for de udvalgte områder. Behandling af sagen blev udsat på udvalgets seneste møde den 26. februar 2019.

 


Sagsfremstilling

Generelt:

 

Opgørelsen fra RAR viser generelt, at Gribskov Kommunes Jobcenter (Gribskov) ligger godt sammenlignet med udviklingen på landsplan. Helt overordnet er der færre personer på offentlig forsørgelse i Gribskov, end der er på landsplan, og tallet har været faldende eller uændret på langt hovedparten af ydelsesgrupperne. Samtidig er antallet i personer på offentlig ydelser indenfor de seneste 2 år faldet mere i Gribskov end på landsplan (okt. 2016 - okt. 2018).

 

Opgørelsen fra RAR er vedlagt sagen som bilag,

 

Nøgletal på reformområderne:

 

Førtidspension og fleksjob. Reformen på området trådte i kraft den 1. januar 2013. Målet har været at sikre, at flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færre kommer på førtidspension. Som sigteliner for indsatsen er opstillet følgende: Virksomhedsrettet indsats for personer i ressourceforløb skal styrkes, Progression blandt borgere i små fleksjob skal øges. Andelen af personer under fleksjobordningen, som er i fleksjob skal øges.

 

Status er, at den virksomhedsrettede indsats er øget kraftigt i Gribskov Kommune de seneste 2 år, således at Jobcenter Gribskov ligger som den 6 bedste kommune på landsplan. Progression for borgere i små fleksjob (Andelen af personer, der er startet i et fleksjob på 10 timer eller derunder og har været i fleksjob 1 år) er de seneste 2 år steget for borgere med tilknytning til Gribskov (okt. 2016- okt. 2018), således andelen nu ligger over landsgennemsnittet. Andelen af personer under fleksjobordningen, som er i fleksjob har svinget lidt de seneste 2 år, men Gribskov Jobcenter ligger fortsat lidt under landsgennemsnittet.

 

Kontanthjælpsområdet: Reformen trådte i kraft i 2014 og intentionen med reformen er, at antallet af uddannelses- og kontanthjælpsmodtgere skal reduceres, således at flere fra målgruppen overgår til beskæftigelse eller uddannelse.

 

Som sigtelinier for indsatsen er opstillet: Flere unge skal i brobygningsforløb.Virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate uddannelseshjælpmodtagere skal styrkes.Virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate uddannelseshjælpmodtagere skal styrkes

 

Status er, at det samlede antal personer på kontanthjælp, uddannelsesydelse (og integrationsydelse) er faldet betydeligt i de sidste 2 år i Gribskov (nov. 2016- nov.2018) og det samlede antal ligger en del under landsgennemsnittet. Antallet af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, der tilbydes brobygningsforløb har svinget noget de seneste 2 år i Gribskov, og ligger nu omkring landsgennemsnittet. Antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentligt løntilskud er set over en to årig periode steget betydeligt i Gribskov, og betyder at kommunens resultater nu er over landsgennemsnittet.

 

Sygedagpengeområdet: Reformen trådt i kraft 1. juli 2014. Målet er at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet ved hjælp af en tidligere og mere virksomhedsrettet indsats og samtidig skal det sikre, at de sygemeldte har økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

 

Som sigtelinie for indsatsen er opstillet: Sygefraværet skal nedbringes varigt, herunder at flere sygemeldte og personer i jobafklaringsforløb skal have en virksomhedsrettet indsats samt en tidlig opfølgning.

 

Status er, at sygefraværet ser ud til at være nedbragt i Gribskov over de seneste 2 år  (okt. 2016 - okt. 2018) og nu ligger tæt på landsgennemsnittet. Antallet af sygemeldte personer, der får en tidlig virksomhedsrettet indsats har svinget en del de seneste 2 år og ligger senest (okt. 2018) lidt under landsgennemsnittet, mens andelen af sygemeldte, der får en tidlig opfølgning er steget betydeligt de seneste 2 år i Gribskov og nu ligger over landsgennemsnittet. Andelen af personer i jobafklaringsforløb, der får en virksomhedsrettet indsats er også steget betydeligt de seneste 2 år i Gribskov, og ligger nu over landsgennemsnittet.

 

Beskæftigelsesreformen (Forsikrede ledige) . Sidste del af reformen trådte i kraft  2016. Målet med reformen er overordnet at sikre, at forsikrede ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats.

 

Som sigteline for indsatsen er opstillet: Antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt, gennem at nyledige skal hurtigere i gang med et tidligere og intensiveret samtaleforløb, samt at flere skal have et virksomhedsrettet tilbud.

 

Status er, at antallet af personer på dagpenge er faldet lidt i Gribskov de seneste 2 år (nov. 2016 - nov. 2018). Tallet ligger nu betydeligt under landsgennemsnit. Antallet af nyledige, der kommer hurtigt i gang med et samtaleforløb er steget i Gribskov og ligger lidt over landsgennemsnittet. Det samme gælder antallet af dagpengemodtagere, der får et tidligt og intensivt samtaleforløb. Antallet af dagpengemodtagere, med mere end 6 mdr´s anciennitet, der har deltaget i virksomhedspraktik eller været i privat løntilskudsjob er faldet de seneste år i Gribskov, dog med en svagt stigende tendens medio 2018, således at det nærmer sig landsgennemsnittet.

 

Integration: Nye reformer (2 - og 3 partsaftalen) trådt i kraft i 2016.

 

Sigtelinen i reformerne er, at flest mulige flygtninge skal i arbejde og forsørge sig selv - gennem en styrket virksomhedsrettet indsats for flygtninge og familiesammenførte og ved at antallet af jobparate flygtninge- og familiesammenførte skal stige.

 

Status er, at der har været betydelige udsving i beskæftigelsesgraden for 18-66 årige flygtninge og familiesammenførte de seneste 2 år (okt. 2016 - okt. 2018), I oktober 2018 er bekæftigelsesgraden betydeligt højere, end den var i oktober 2016. Beskæftigelsesgraden ligger dog fortsat noget under landsgennemsnittet. Antallet af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der har deltaget i virksomhedspraktik, privat eller offentligt løntilskud er imidlertid steget væsenligt i Gribskov de seneste 2 år. Og ligger noget over landsgennemsnittet med udgangen af oktober 2018. Antallet af integrationsborgere, der er jobparate er faldet de seneste 2 år i Gribskov og ligger nu (nov. 2018) under landsgennemsnittet.


Administrationen indstiller, at udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

1. tager orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

28. Benchmark til udvalget

Sagsnummer: 15.00.00-A00-3-19


Resume

Udvalget behandler sagen, for løbende at blive orienteret om udviklingen i indsatserne på beskæftigelsesområdet i Gribskov Kommune 4 gange årligt - og første gang på udvalgets møde i marts 2019. Sagen behandles med baggrund i en beslutning på udvalgets møde 22. januar 2019 (sag nr. 4).

 


Sagsfremstilling

 

Opgørelser og benchmark på de udvalgte områder er vedlagt som bilag. Som det fremgår af det vedlagte bilag omfatter det forelagte materiale opgørelser over den løbende udvikling i antallet af personer på de største indsatsområder i Jobcenteret, A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge, samt en oversigt over antal fuldtidspersoner på alle de ydelser, der administreres af jobcentret. Endvidere er der benchmark resultater på de største indsatsområder, som er udarbejdet med baggrund i at STAR ( Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og VIVE (Det nationale forskningscenter for viden om velfærd) i 2018 udarbejdede en større benchmark-rapport med sammenligning af resultaterne af kommunernes indsatser på beskæftigelsesområdet.

 

Til opfølgning på denne benchmark-rapport udarbejder administrationen løbende statistik, der viser udviklingen i Gribskovs kommunes resultater på ovennævnte indsatsområder. Resultaterne sammenlignes med den tilsvarende udvikling samlet for kommunerne i Nordsjælland (Halsnæs, Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Frederikssund og Gribskov), for kommunerne omfattet af RAR Hovedstaden (det Regionale Beskæftigelses Råd) og for hele landet. Statistikken viser udviklingen i antal fuldtidspersoner under de enkelte forsørgelsesområder i forhold til gennemsnittet for året 2017 (der udgjorde grundlaget for benchmark-rapporten).

 

A-dagpenge: Udviklingen i 2018 som helhed ligger på niveau med 2017. Gribskov (og kommunerne i Nordsjælland) ligger i midten af året markant under landets øvrige kommuner. Dette kan delvist tilskrives sæsonarbejde.

 

Kontanthjælp mv: Området omfatter - udover kontanthjælp - uddannelseshjælp, integrationsydelse samt revalidering og for-revalidering. Samlet er der sket et betydeligt fald i antallet af borgere på disse forsørgelsesområder siden 2017, og ydermere ligger udviklingen i Gribskov bedre end udviklingen i de øvrige kommuner.

 

Sygedagpenge mv: Området omfatter tillige jobafklaring. På dette område viser Gribskov en meget positiv udvikling, idet udviklingen ender betydeligt under niveauet for 2017 (et fald over året på ca. 20 %). En udvikling, der ikke ses tilsvarende i de øvrige kommuner i tabellen.

 

Førtidspension mv: Området omfatter førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb. For alle kommuner er der tale om en svag vækst i forhold til 2017. Gribskov starter 2018 en smule over niveau, men falder til niveauet for de øvrige kommuner og følger herefter en tilsvarende udvikling. Vær opmærksom på, at grafen er zoomet ind på et niveau mellem index 100 og 104, hvorfor kurverne bliver ekstra dramatiske.

 

Alle ydelser under ét: Året 2018 viste et fald i summen af fuldtidspersoner i alle ydelser under et fra ca. 4.300 i starten af året til ca. 4.000 i slutningen. Dette svarer til et fald på ca. 7 pct. Udviklingen i de absolutte tal for hovedområderne - a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge - kan ses i en selvstændig graf. Her ses særligt et markant fald i antallet af borgere på sygedagpenge.

 

 


Administrationen indstiller, at udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

1. tager orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

29. Meddelelser

Sagsnummer: 15.00.00-A21-8-18


Sagsfremstilling

Centerchef Peter Olsen orienterer om følgende:

 

 1. Foreløbige sager til udvalgets næste møde 7. maj 2019
 2. Arbejdstilsynets besøg på Jobcentret 1. marts 2019
 3. Beskæftigelsesministerens foreløbige mål for beskæftigelsesindsatsen 2019 - breve fra ministeren er vedlagt.

Administrationen indstiller, at Udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

1. tager orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen