Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Onsdag den 27-03-2019 kl. 20:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

23. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18


Administrationen indstiller til udvalget Ældre, Social og Sundhed
 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

1. Godkendt incl. eftersendt bilag og høringssvar.

 

24. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-12-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

Udvalget orienteres desuden om kommende sager.


Administrationen indstiller til udvalget Ældre, Social og Sundhed
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ingen mødemeddelelser.

 

Mødestart: 18.15

Mødeslut: 18.16

 

25. Hjemmepleje pr. 1. december 2019 - overblik over forberedelsesprocessen

Sagsnummer: 00.22.00-3580-18


Resume

Byrådet besluttede den 18. juni 2018 at opsige kontrakterne med hjemmeplejeleverandørerne pr. 30. november 2019. Samme dag nedsatte Byrådet et Temaudvalg, Ældre og Udbud, som fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan hjemmehjælpen skal varetages efter 30. november 2019, og herunder hvordan kommunen vil sikre borgerne frit valg.

 

Denne sag orienterer dels om processen fra nedsættelse af Temaudvalget for Ældre og Udbud til nu, og dels om de anbefalinger Temaudvalget har afgivet og de efterfølgende beslutninger i forhold til Temaudvalgets anbefalinger, i relation til den fremtidige drift af hjemmeplejen efter kontraktudløb den 30. november 2019. Sagen er dermed en opsummering af Temaudvalgets arbejde.

 

Orienteringen giver dermed også et overblik over de beslutninger, der er truffet i de øvrige sager om hjemmeplejen i forhold til serviceniveau, kvalitetsstandarder, godkendelsesmateriale m.v., som behandles på samme dagsorden.


Sagsfremstilling

Før temaudvalget blev nedsat

I 2013 udbød kommunen store dele af driften af ældre- og socialområdet. Attendo vandt udbuddet for hjemmepleje, hjemmesygepleje og vedligeholdende træning. Siden kontraktstart i 2014 havde Attendo imidlertid vanskeligt ved at løfte opgaven med hjemmesygeplejen på tilstrækkeligt kvalificeret niveau, hvilket affødte en del kritiske tilsynsrapporter og påbud. Med udgangspunkt heri besluttede Byrådet i februar 2018 at hjemtage hjemmesygeplejen og placere driften i kommunalt regi hos PlejeGribskov.

 

På hjemmeplejeområdet blev der i 2017 konstateret udfordringer med, at Attendo fejlfakturerede kommunen betydeligt. De skyldige beløb blev efter en større udredning tilbagebetalt af Attendo, men samarbejdet mellem kommunen og Attendo blev, på baggrund af de to sager om hjemmesygeplejen og fejlfaktureringen, vanskeliggjort. Bl.a. dette førte til at Byrådet den 18. juni 2018 opsagde hjemmeplejekontrakten med Attendo og alle øvrige leverandører af hjemmepleje.

 

Med udgangspunkt i Byrådets beslutning om opsigelse af kontrakterne med hjemmeplejeleverandørerne, nedsatte Byrådet på mødet den 18. juni 2018 et §17,4 udvalg for Ældre og Udbud, med det formål at tilrettelægge og anbefale den fremtidige drift af hjemmeplejen i Gribskov kommune, efter kontraktudløb.   

 

Hvad skulle temaudvalget?

Temaudvalget afgiver anbefalinger til Byrådet om, hvordan Byrådet skal tilrettelægge driften af hjemmeplejeområdet, hvilket vil sige ydelser efter Servicelovens § 83, hovedsagligt for den ældre, hjemmeboende borger.

 

Udvalgets opgaver faldt i 5 hovedtemaer:

1. Visioner og udvælgelseskriterier

2. Kvalitetsmodel og -krav

3. Visitation

4. Organisering - udbudsmodel

5. Samarbejds- og styringsmodel

 

Der blev udpeget seks medlemmer til udvalget. Udvalget har derudover været ledsaget af 7 observatører, som har deltaget i udvalgsarbejdet med undtagelse af de ordinære møder.

 

De økonomiske rammer og udgangspunkt

I forbindelse med førstebehandlingen af budgettet i efteråret 2018 blev de ved genåbningen af budgettet tillagte 25 mio. kr., til udgifter til drift af hjemmeplejen reduceret til 7,5 mio. kr. Budgetrammen blev fortsat demografireguleret efter den eksisterende model. Se Byrådets dagsorden fra 18. juni 2018.

 

Hvilke beslutninger er allerede truffet?

Temaudvalget har arbejdet med opgaven siden august 2018. Udvalget har både arbejdet med en bred inddragelse af interessenter i workshops og visionsdage og med smallere inddragelse af observatører i udvalgsprocessen.

 

Nedenfor ses en oversigt over de forskellige processer, anbefalinger og beslutninger.

 

Tidspunkt

Indhold

Ultimo august 2018

Visionsworkshop i ÆU med deltagelse af observatører om, hvilken model for hjemmeplejen udvalget ønskede. Advokat fra Accura deltog.

Medio september 2018

Temamøde i ÆU med observatører om valg af model. Advokat fra Accura deltog. Udvalget sendte anbefaling om valg af model til ØU og BY.

Primo oktober 2018

BY beslutter, at borgernes ret til frit valg fra 1. december 2019 tilrettelægges som godkendelsesordning uden udbud, med kommunen som prissættende hovedleverandør.

Ultimo oktober 2018

Visionsdag på Bymosehegn for ÆU, observatører og leverandører. Visionsdagen handlede om samarbejde mellem myndighed og leverandører.

Medio november 2018

Temamøde i ÆU med deltagelse af observatører om værdier, afregningsmodel og leverancemodel. Udvalget sendte anbefaling om afregningsmodel og leverancemodel til ØU og BY.

Medio december 2018

BY beslutter afregningsmodel og leverancemodel.

Medio december 2018

Temamøde i ÆU med deltagelse af observatører om værdier, hjemmesygeplejen som option samt serviceniveau. Udvalget sendte sagen om hjemmesygeplejen som option retur til administrationen til yderligere belysning.

Medio januar 2019

Temamøde i ÆU med deltagelse af observatører om serviceniveau og kvalitetsmodel. Udvalget sendte anbefaling om værdier til ØU og BY. Udvalget sendte atter sagen om hjemmesygeplejen som option retur til administrationen til yderligere uddybende belysning.

Primo februar 2019

BY beslutter værdier og vision for den nye hjemmepleje.

Ultimo februar 2019

Temamøde i ÆU med deltagelse af observatører om samarbejdsmodel og afregningspriser efter den nye afregningsmodel. Udvalget sendte anbefaling om kvalitetsmodel og hjemmesygeplejen som option til ØU og BY og blev orienteret om tidsplanen for etableringen af ny hjemmepleje frem mod sommerferien. Udvalget sendte sagen om serviceniveau retur til administrationen til yderligere belysning.

Primo marts 2019

ØU optager ikke sagen om serviceniveau på dagsordenen og udsætter behandlingen af sagerne om kvalitetsmodel, hjemmesygeplejen som option og orienteringssagen om tidsplanen for etableringen af ny hjemmepleje frem mod sommerferien.

 

Beslutningsgrundlag

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er truffet følgende beslutninger:

 • Den 1. oktober 2018 besluttede Byrådet at borgernes ret til frit valg på hjemmeplejeområdet pr. 1. december 2019 tilrettelægges efter en godkendelsesordning uden udbud med kommunen som prissættende hovedleverandør.
 • Den 10. december 2018 besluttede Byrådet afregningsmodel og leverancemodel for hjemmeplejen pr. 1. december 2019.
 • Den 5. februar 2019 besluttede Byrådet værdier og visioner for den nye hjemmepleje.

 

Temaudvalgets spørgsmål til godkendelsesmodellen 

I februar 2019 rejste Temaudvalget en række spørgsmål til valget af godkendelsesmodel uden udbud og til de økonomiske muligheder og risici, for både kommende besparelser og fremtidige budgetter.

 

De konkrete spørgsmål, Temaudvalget har stillet vedr. godkendelsesmodellen er:

 1. Med den valgte model er kommunen prisfastsættende og dermed vil overskud/underskud få betydning for afregning med fritvalgsleverandører. Notat fra Accura advokater fra ØU den 24. september 2018 skal vedhæftes den fornyede sagsfremstilling ÆU, ÆSS, ØU og BY.
 2. Er der erfaringer blandt andre kommuner med, at de har været nødt til at efterregulere priserne for fritvalgsleverandørerne?
 3. Skal vi alligevel køre godkendelsesmodel MED udbud, fordi det giver budgetsikkerhed? Kan Attendo fortsætte til 1. maj 2020 (oprindelig kontraktperiode)? Og hvad vil det i givet fald koste?

 

Spørgsmålene er enten besvaret i bilaget vedhæftet dagsordenspunktet eller besvares på Temaudvalgets møde den 27. marts 2019 og vedhæftes protokollen med henblik på behandling af sagen i udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalg og Byråd efterfølgende.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud, udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalget og Byrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Bilag 2 er skiftet ud med en opdateret version og vedhæftet ved protokollering.

Bilag

26. Hjemmepleje pr. 1. december 2019 - juridiske rammer og muligheder - Lukket punkt

Offentlig beslutning

1. Taget til efterretning.

27. Drift af kommunal hjemmeplejeenhed

Sagsnummer: 00.22.00-3580-18


Resume

Temaudvalget for Ældre og Udbud (ÆU), Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalget (ØU) og Byrådet (BY) orienteres i denne sag om driftsbudgettet for den nye hjemmepleje.


Sagsfremstilling

Grundlag

Der er aktuelt pr. medio marts 2019 1.027 unikke* borgere, der modtager hjemmepleje (personlig og/eller praktisk hjælp). Borgerne modtager en række forskellige ydelser, f.eks. rengøring, hjælp til bad, madservice, hjælp og støtte til at klare dagligdagen m.v.

 

Disse 1.027 unikke borgeres ydelser fordeler sig konkret således:

 

 

*Unikke borgere tæller kun med 1 gang i tabellen uanset hvor mange og hvilke ydelser de modtager.

  

Driftsbudget

Med udgangspunkt i det aktuelle antal unikke borgere og de konkrete ydelser borgerne modtager, har administrationen udarbejdet et forventet driftsbudget for den kommende hjemmepleje. Budgettet indeholder udover løbende driftsudgifter også udgifter i år 1 (2020) til etablering og opstart, herunder indkøb m.v. Det er her væsentligt at være opmærksom på, at der forventes en stigning i antal borgere, der skal modtage hjemmepleje i 2020. Men driftsbudgettet er udarbejdet ud fra den aktuelle viden om antal borgere og er derfor et driftsbudget for 2019. Derfor vil det også fremgå længere nede, at det anbefales, at der afsættes en pulje til dels driftsmæssige usikkerheder i forbindelse med opstart, men også til øgede antal borgere, der skal modtage hjemmepleje.

 

Driftsbudgettet er indsat nedenfor. Af det løbende driftsbudget fremgår lønudgifterne opdelt på udførende personale på ruter, administration og ledelse. Rutetidspunkterne er som følger: dag: kl. 07 - 17, aften: kl. 17 - 00 og nat: kl. 00 - 07.

Posterne "Øvrige udgifter" og "Ejendomsudgifter" er fastsat efter skøn.

 

Der er tilføjet en post på 10% af det samlede budget til merudgifter i forbindelse med opstart (etablering, indkøb m.v.) samt demografipres.

 

Hjemmeplejens driftsudgifter 2020 (2019 p/l)

 

  

Der er i budgetaftalen afsat 85,5* mio. kr. til drift af hjemmeplejen i 2020. Som det fremgår vil det forventede driftsbudget overskride budgetrammen med ca. 4,881 mio. kr. (99.419 minus 9.038 minus 85.500 mio. kr.). Der er dermed behov for enten at reducere i serviceniveauet eller at tilføre flere midler, hvis den afsatte budgetramme skal overholdes.

 

Usikkerheden om den endelige geografiske placering og lokationer for den kommende hjemmepleje har dog betydning for driftsbudgettet, og den daglige opgaveløsning ift. kørsel m.v. og skal først afklares nærmere efterfølgende.

 

Ved opstart af hjemmeplejen udarbejdes der et periodiseret budget, som følges tæt. Budgettet til lønudgifter anvendes således, at der ansættes personale når behovet herfor viser sig ift. den endelige fordeling af borgere og ift. at sikre at der ikke er mere personale end nødvendigt. Dog vil der ikke blive ansat mere personale end det periodseret budget og total bevillingen angiver. Dette reducerer risikoen for budgetoverskridelser. Ligeledes etableres der en nøje overvågning af aktivitetsudvikling og tyngden heraf der muliggør at der kan ske en tidlig varsling af evt. demografistigning og pres grundet øget plejetyndgde

 

Den gennemsnitlige pris pr. borger til hjemmepleje, vil med det forventede budget blive højere end den nuværende pris. Det betyder, at det beløb som demografien allerede er reguleret med i kommunens totalbudget i de kommende års budgetter, skal reguleres tilsvarende op i overslagsårerne.

 

Administrationens bud på en samlet driftsøkonomi tager udgangspunkt i det aktuelle antal unikke borgere og de konkrete ydelser borgerne modtager samt ikke mindst i det aktuelle, nuværende, serviceniveau. Udgangspunktet for beregningen er den (teoretiske) mulighed for at kommunen bliver eneleverandør – dette for at sikre at takstberegningen tager udgangspunkt i kommunens langsigtede gennemsnitlige omkostninger. Udgangspunktet er ligeledes, at der er en politisk vedtaget bevilling på 85,5 mio. kr. i 2020.

 

Administrationens driftsbudget tager udgangspunkt i den usikkerhed, der i forhold til omlægning fra afregningsmodel baseret på en point-model til afregningsmodel baseret på ny visitationsmodel, et sygefravær i den høje ende på ca. 6,5 procent, lønninger i den øvre ende for SOSU’er m.v. Ud fra disse betragtninger vil administrationens bud på en samlet driftsøkonomi for hele området (det vil sige samlet afregning til en eller flere fritvalgsleverandører samt betaling for en kommunal hjemmepleje) ende på 90,381 mio. kr. i 2020. Det vil sige, at en fastholdelse af serviceniveauet vurderes at ”koste” 4.881 mio. kr.

 

De reduktioner i serviceniveauet, som der er blevet peget på (bad, rengøring, tøjvask, udvidet servicevindue), er dermed tilstrækkelige til at sikre bevillingsoverholdelse.

 

Administrationens konservative driftsbudget (der koster 4.881 mio. kr. i merforbrug ift. at fastholde serviceniveauet) skal dog også ses i forhold til at der kigges ind i en fremtid, hvor rekrutteringsudfordringer og lønpres ikke kendes, hvor der kan være usikkerhed i forhold til konvertering i afregningsprincipper og hvor det er forbundet med stor usikkerhed at vurdere udviklingen i eks. borgernes plejebehov (sund aldring) i 2020 samt en række andre risikofaktorer.

 

I forhold til ovenstående scenarie mht. udgiftsniveau for at fastholde nuværende serviceniveau vil de servicereduktioner, der lægges op give en, årlig besparelse på 7,5 mio. kr. Midlerne kommer fra:

2,6 mio. kr. på rengøring

0,7 mio. kr. på tøjvask

4,2 mio. kr. på brusebade

 

Det er vanskeligt at estimere en besparelse på udvidet tidsrum for at modtage morgentoilette, men et større tidsrum sikrer mere fleksibilitet i opgaveløsningen og dermed bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne.

 

Administrationen kan derfor angive to scenarier ud fra ovennævnte økonomiske betragtninger:

 

 1. Fastholde serviceniveau beløber sig til 4,881 mio. kr. ud over de 85,5 mio. kr. der er afsat til området.
 2. Servicereduktioner som de tidligere har været forelagt vil give besparelser på 7,5 mio. kr., der betyder at bevillingen kan overholdes samt at der etbaleres et begrænset råderum på godt 2,6 mio. kr. til at imødegå forventede flere borgere qua den demografiske udvikling.

 

Slutteligt peges der i driftbudgettet på, at det anbefales, at der afsættes midler til en nødvendig driftsopstartspulje i 2020 på 9 mio. kr. til at imødegå etableringsudgifter og generel usikkerhed, herunder usikkerhed om demografi og plejebehov.

 

Spørgsmål til budgettet

Temaudvalget rejste på sidste udvalgsmøde en række spørgsmål i relation til driftsbudgettet.

 

De konkrete spørgsmål, Temaudvalget har stillet vedr. driftsbudgettet er:

 1. Der ønskes om muligt opstillet en samlet driftsøkonomi for en kommende hjemmepleje – hvordan vil et retvisende budget se ud, hvis nuværende serviceniveau skal fastholdes?
 2. Hvad vil det koste, hvis den kommunale enhed fik hhv. fx 40 pct. af borgerne, 60 pct., 80 pct. og 100 pct.?
 3. Er budgetterne fremskrevet med de nødvendige økonomiske forudsætninger for at håndtere den demografiske udvikling? Holder økonomien bag den nuværende demografiske fremskrivning?
 4. Kan vi med fordel anvende kommunens plejecentre som ”stationer” for den udekørende hjemmepleje?

 

Spørgsmålene er besvaret i bilaget vedhæftet dagsordenspunktet.

 

Overordnet set skal der tilføres midler til budgetrammen eller reduceres i serviceniveauet. Hvis det ender med at den kommunale hjemmepleje får færre borgere vil enhedsprisen pr. borger alt andet lige blive dyrere grundet lokaler, administrativt personale, ledelse m.v. Rent driftsøkonomisk er det teoretisk dermed et mål i sig selv at have så store driftsenheder som muligt.

Ift. den demografiske udvikling er der en vis usikkerhed ved alle fremskrivninger. Udover at vi allerede nu forventer at vi får dobbelt så mange borgere over 85 år i løbet af de kommende 10 år, er det usikkert hvor mange af dem der vil have behov for hjælp og pleje fra kommunen. Selv relativt små udsving i antallet af borgere med behov for hjælp og placering af borgerne i besøgspakker efter funktionsniveau efter det forventede, kan forrykke udgifterne betydeligt.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud samt Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalget og Byrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Bilaget er skiftet ud med en opdateret version og vedhæftet ved protokollering.

Bilag

28. Beslutning om serviceniveau og nye kvalitetsstandarder for hjemmeplejen

Sagsnummer: 00.22.00-3580-18


Resume

Temaudvalget får sagen for at anbefale udvalget for Ældre, Social og Sundhed samt Økonomiudvalg og Byråd at godkende udkast til nye kvalitetsstandarder.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud at anbefale udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at godkende de fremlagte kvalitetsstandarder, der kan sikre balance mellem bevilling og serviceniveau.
 2. at godkende, at administrationen efter 12 måneders drift med nye kvalitetsstandarder evaluerer om kvalitetsstandarderne og dermed serviceniveauet kan ændres i opadgående retning inden for den afsatte bevilling.

Historik

§17, stk. 4. Ældre og Udbud, 27. marts 2019, pkt. 16:

Anbefalingen forelægges på mødet.

 


Sagsfremstilling

Baggrund 

Temaudvalget har på udvalgsmøder i december 2018 og januar 2019 haft temadrøftelser om kvalitetsstandarderne og dermed serviceniveauet i hjemmeplejen. Her blev udvalget præsenteret for mulige justeringer i kvalitetsstandarderne, der kan bidrage til at sikre bevillingsoverholdelse, og udvalg såvel som observatører afgav input til administrationens videre arbejde. På udvalgsmødet den 27. februar 2019 blev udvalget præsenteret for administrationens forslag til nye kvalitetsstandarder og nyt serviceniveau, men sendte sagen retur til administrationen med ønske om yderligere belysning og supplering.

 

Hvorfor taler vi om kvalitetsstandarder og serviceniveauet?

I forlængelse af sagen om driftsbudget for den kommende hjemmepleje skal Temaudvalget afgive anbefaling til det kommende serviceniveau for hjemmeplejen, hvis den afsatte budgetramme for hjemmeplejen skal kunne overholdes.

 

Der er behov for at revurdere serviceniveauet i kvalitetsstandarderne af flere årsager:

 

 1. Gribskov kommunes økonomi er generelt under stigende pres.
 2. Kommunen bliver presset af en stigende ældrebefolkning. Andelen af 85+ årige i Gribskov stiger med 124 procent frem mod 2030 (Danmarks Statistik). Derfor varslede administrationen i juni 2018, at udgifterne til den fremtidige hjemmepleje kunne blive op mod 25 mio. kr. dyrere (2018-priser).
 3. De godkendte private leverandører skal pr. 1. december 2019 afregnes efter den kommunale leverandørs udgiftsniveau, fordi kommunen overgår fra en godkendelsesmodel med udbud til en godkendelsesmodel uden udbud, og vil dermed blive prissættende.
 4. Endelig vil der i en ny hjemmeplejes første år være en vis usikkerhed omkring økonomien for en sikker og stabil drift - en usikkerhed, der skal håndteres inden for den givne økonomiske ramme, hvorfor kvalitetsstandarderne skal afspejle den fornødne fleksibilitet til at imødegå dette.

 

Med udgangspunkt heri, og med udgangspunkt i sagen om driftsbudget for den nye hjemmepleje, anbefaler administrationen at der reduceres i serviceniveauet, for at sikre, at opgaverne kan håndteres på en kvalitets- og driftsmæssig forsvarlig måde indenfor den bevillingsmæssige ramme. Herunder indgår udgifter til at dække den usikkerhed omkring opstart og etableringsomkostninger i år 1 af den nye kommunale hjemmeplejeenhed.

 

De besparelser, der lægges op til i denne dagsorden, estimeres at give en samlet, årlig besparelse på 7,5 mio. kr. jf. sagens bilag.

Midlerne kommer fra:

2,6 mio. kr. på rengøring

0,7 mio. kr. på tøjvask

4,2 mio. kr. på brusebade

Det er ikke muligt at estimere en besparelse på udvidet tidsrum for at modtage morgentoilette, men et større tidsrum sikrer mere fleksibilitet i opgaveløsningen og dermed bedre udnyttelse af medarbejderressoucerne.

  

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler en reduktion i serviceniveauet på 7,5 mio. kr., som beskrevet ovenfor.

Dertil anbefaler administrationen, at udvalget for Ældre, Social og Sundhed får en evaluering primo 2021, hvor erfaringer med de fastsatte kvalitetsstandarder fremlægges. Dette for at vurdere, om der kan og bør ske ændringer i serviceniveauet, uden at det påvirker den endelige økonomiske bevilling til området.

 

Spørgsmål til serviceniveau ift. besparelser

Temaudvalget rejste på sidste udvalgsmøde en række spørgsmål i relation til serviceniveauet og besparelserne.

 

De konkrete spørgsmål, Temaudvalget har stillet vedr. serviceniveauet og besparelserne er:

 1. Hvilke økonomiske konsekvenser har ændring af levering af rengøring og tøjvask fra hver anden til hver tredje uge? og borgernes muligheder for at kunne vælge op til 5 ugentlige bade til kun at blive tilbudt 1 ugentlig bad?
 2. Hvilke økonomiske konsekvenser har udvidet tidsrum for morgentoilette?
 3. Hvor mange midler anvendes der på delegerede sygeplejeydelser?
 4. Er det realistisk at kunne revisitere alle borgere ved overgangen fra nuværende pointmodel til ny model – og er det nødvendigt?
 5. Hvor mange borgere skal sættes ned i service for at holde budgettet?

 

Spørgsmålene er besvaret i bilag vedhæftet dagsordenspunktet.

 

Konklusionen af svarene på spørgsmålene er, at det er nødvendigt enten at reducere i serviceniveauet eller at tilføre yderligere midler til budgetrammen for hjemmeplejen, hvis der ikke ændres i serviceniveauet. De foreslåede reduktioner vil give en besparelse på 7,5 mio. kr. årligt. Jo mere fleksibilitet der gives til opgaveudførelsen ift. tidsrummet, jo bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne kan der ske, hvilket vil bidrage til en yderligere optimering. Borgerne skal uanset hvad revisiteres ved overgangen til et nyt ydelsessystem, som besøgspakkerne udgør. En revisitation kan alene undgås ved at fastholde anvendelse af det nuværende visitations- og afregningsmodel.

 

Forslag til nye kvalitetsstandarder

Administrationen har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for:

 1. Praktisk hjælp
 2. Personlig pleje
 3. Rehabilitering

 

De nye kvalitetsstandarder er målrettet borgerne og formuleret i et mere borgervenligt sprog, se bilag. Der er ikke ændret i kvalitetsstandardene siden sagsfremstillingen til Temaudvalget i februar 2019. Udover kvalitetsstandarderne vil administrationen udarbejde tilhørende retningslinier og krav til leverandør og myndighed, som administrationsgrundlag.

 

I tabellen nedenfor ses ændringer på udvalgte områder i kvalitetsstandarderne for den borgerrettede indsats i hjemmeplejen.

 

 

Nuværende

Fremtidig

 

Morgen-toilette

Kl. 7-10

Udvidelse af tidsrum fx +/- 1 time

 

Tidsrum for levering

Levere personlig pleje indenfor 30 min. før eller efter den aftalte tid

 

Udvidelse af tidsrum fx +/- 1 time

Indbo

Ingen stringens i krav om at stille sædvanligt indbo til rådighed

Krav om, at borgeren stiller sædvanligt indbo til rådighed efter gældende regler

 

Rengøring

Hver 2. uge 

Hver 3. uge 

 

Tøjvask

Hver 2. uge 

Hver 3. uge 

Mulighed for at vaskeri kan benyttes.

 

Bad

Op til 5 gange om ugen på hverdage 

Efter behov med udgangspunkt i ét bad ugentligt på hverdage

 

 

Altid individuelle og konkrete afgørelser

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp er udgangspunktet for serviceniveauet for en typisk borger i målgruppen. Kommunen er forpligtet til altid at sikre en individuel og konkret vurdering af borgernes behov, hvorfor borgerne kan opleve at modtage hyppigere hjælp eller mindre hjælp, end det angivne. Eksempelvis kan nogle borgere have behov for hyppigere rengøring, bad m.v. end det, som er angivet i kvalitetsstandarderne. Det er altid en konkret, individuel vurdering.

 

Høringssvar

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedhæftet som bilag ved protokollering.


Lovgrundlag

LBK 1114 af 30/8 2018, Lov om Social Service, §§ 83-87.

BEK 1575 af 27/12 2014.


Økonomi

 I 2020 er der afsat 85,5 mio. kr. i budgettet til drift af hjemmeplejen. De foreslåede ændringer i serviceniveau vil betyde en besparelse på anslået 7,5 mio. kr. årligt.


Høringsperiode og høringsparter

Handicapråd og Ældrerådet er ligeledes hørt om nærværende sagsfremstilling. Deres høringssvar tilsendes udvalget senest på dagen for udvalgsmødet og tilføjes sagen i forbindelse med protokollen.


Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd uden anbefaling.

 

Bilag 4 er skiftet ud med en opdateret version og vedhæftet ved protokollering.

Bilag

29. Beslutning om ramme og struktur for det samlede godkendelsesmateriale

Sagsnummer: 00.22.00-3580-18


Resume

Temaudvalget for Ældre og Udbud får sagen for at afgive anbefaling til udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalget og Byrådet om at godkende administrationens udkast til ramme og struktur for det samlede godkendelsesmateriale, som private såvel som den kommunale leverandør af hjemmepleje pr. 1. december 2019 skal opfylde.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud, udvalget for Ældre, Social og Sundhed samt Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende ramme og struktur for det samlede godkendelsesmateriale


Historik

§17, stk. 4. Ældre og Udbud, 27. marts 2019, pkt. 17:

Anbefalingen forelægges på mødet.

 

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Temaudvalget har siden august 2018 behandlet forskellige dele af godkendelsesmaterialet og afgivet input til indhold og retning. Med dette dagsordenspunkt afrapporterer udvalget sit arbejde til Byrådet ved at sende en anbefaling om ramme og struktur for det endelige, samlede godkendelsesmateriale til godkendelse.

 

Rammer og struktur for godkendelsesmaterialet

Godkendelsesmaterialet er bygget op omkring 4 kapitler:

 

Kapitel 1 har til formål at beskrive, hvad opgaven med at levere hjemmepleje består i - det vil sige rammer for og indhold i opgaveløsningen. Dertil beskrives, hvilke værdier og visioner der er for hjemmeplejen og Gribskov kommune samt processen for godkendelse og kontraktindgåelse.

 

Kapitel 2 har til formål at beskrive den kvalitet, som leverandørerne skal levere hjemmepleje til. Dertil beskrives, hvordan samarbejdet med såvel myndighed som hospital, andre leverandører og samarbejdspartnere som frivillige skal tilrettelægges.

 

Kapitel 3 har til formål at beskrive alle de krav, som leverandørerne skal leve op til. Det gælder eksempelvis krav til personale og organisering, APV, data, udstyr og IT.

 

Kapitel 4 har til formål at beskrive økonomi og afregningsmodel. Det vil sige en beskrivelse af pakker, priser, faktureringsproces samt pris- og lønregulering.

 

Beskrivelse af kapitlernes indhold og rammerne for godkendelsesmaterialet er uddybet i bilaget til sagen.

 

Den videre proces

Godkendelsesmaterialet færdiggøres, så der kan annonceres efter leverandører medio april, når sagen er behandlet i Byrådet. Herefter vurderes leverandørernes ansøgninger og der tages endelig stilling til evt. godkendelse. Når godkendelsesprocessen er gennemført spørges borgerne om valg af leverandør og den kommunale hjemmeplejeorganisation oprettes. Jvf. tidsplanen for arbejdet som tidligere er behandlet i Temaudvalget.

 

Med godkendelse af denne sag afslutter Temaudvalget for Ældre og Udbud sit arbejde som planlagt.

 

Processen er fortsat under tidspres, hvorfor godkendelsesmaterialet forelægges til nu, således at alle formalia kan komme på plads inden idriftsættelse.


Lovgrundlag

LBK 1114/2018 om social service § 91.

 


Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd uden anbefaling.

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen