Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Mandag den 25-03-2019 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

24. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-4-18


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at godkender dagsorden 

Sagsfremstilling

Dagsorden sendes ud til medlemmer af Handicaprådet senest 7 dage inden mødet.

 


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5.


Beslutning

Godkendt.

25. Mødedeltagere

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicapråd består af 8 medlemmer, og Byrådet har udpeget en personlig stedfortræder for hvert medlem.

 

Medlem

Personlig stedfortræder

1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - formand

Jørgen Eckmann (DH Gribskov)

2. Annelise Hansen (DH Gribskov) - næstformand

Jens M. Larsen (DH Gribskov)

3. Kim G. Nielsen (DH Gribskov)

Inger Hansen (DH Gribskov)

4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

5. Allan Nielsen (Gribskov Kommunes Byråd)

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd)

6. Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd)

Jesper Behrensdorff (Gribskov Kommunes Byråd)

7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune)

Torsten Forsberg (Gribskov Kommune)

8. Hanna Bartholine Levy (Gribskov Kommune)

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune)

 

Personlig stedfortræder indkaldes til møde i tilfælde af en deltagers fravær.

Der er afbud fra Louise Lundstrøm (DH Gribskov). Kirsten Rolfsager (DH Gribskov), Louises personlige stedfortræder, er indkaldt og forventer at deltage.

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen om mødedeltagere til efterretning

Beslutning

Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) fraværende. Jørgen Ullits (DH Gribskov) deltog som stedfortræder for Bente Eckmann.

Louise Lundstrøm (DH Gribskov) fraværende. Kirsten Rolfsager (DH Gribskov) deltog som stedfortræder for Louise Lundstrøm.

 

Orienteringen taget til efterretning.

26. Høring - serviceniveau og nye kvalitetsstandarder for hjemmeplejen

Sagsnummer: 00.22.00-3580-18


Resume

Handicaprådet behandler sagen for at komme med høringssvar til temaudvalget Ældre og Udbud. Temaudvalget (og efterfølgende udvalget Ældre, Social og Sundhed samt Økonomiudvalget) behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om godkendelse af udkast til nye kvalitetsstandarder.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at give høringssvar

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for udvalgene med følgende ordlyd:

 

"Baggrund 

Temaudvalget har på udvalgsmøder i december 2018 og januar 2019 haft temadrøftelser om kvalitetsstandarderne og dermed serviceniveauet i hjemmeplejen. Her blev udvalget præsenteret for mulige justeringer i kvalitetsstandarderne, der kan bidrage til at sikre bevillingsoverholdelse, og udvalg såvel som observatører afgav input til administrationens videre arbejde. På udvalgsmødet den 27. februar 2019 blev udvalget præsenteret for administrationens forslag til nye kvalitetsstandarder og nyt serviceniveau, men sendte sagen retur til administrationen med ønske om yderligere belysning og supplering.

 

Hvorfor taler vi om kvalitetsstandarder og serviceniveauet?

I forlængelse af sagen om driftsbudget for den kommende hjemmepleje skal Temaudvalget afgive anbefaling til det kommende serviceniveau for hjemmeplejen, hvis den afsatte budgetramme for hjemmeplejen skal kunne overholdes.

 

Der er behov for at revurdere serviceniveauet i kvalitetsstandarderne af flere årsager:

 

 1. Gribskov kommunes økonomi er generelt under stigende pres.
 2. Kommunen bliver presset af en stigende ældrebefolkning. Andelen af 85+ årige i Gribskov stiger med 124 procent frem mod 2030 (Danmarks Statistik). Derfor varslede administrationen i juni 2018, at udgifterne til den fremtidige hjemmepleje kunne blive op mod 25 mio. kr. dyrere (2018-priser).
 3. De godkendte private leverandører skal pr. 1. december 2019 afregnes efter den kommunale leverandørs udgiftsniveau, fordi kommunen overgår fra en godkendelsesmodel med udbud til en godkendelsesmodel uden udbud, og vil dermed blive prissættende.
 4. Endelig vil der i en ny hjemmeplejes første år være en vis usikkerhed omkring økonomien for en sikker og stabil drift - en usikkerhed, der skal håndteres inden for den givne økonomiske ramme, hvorfor kvalitetsstandarderne skal afspejle den fornødne fleksibilitet til at imødegå dette.

 

Med udgangspunkt heri, og med udgangspunkt i sagen om driftsbudget for den nye hjemmepleje, anbefaler administrationen at der reduceres i serviceniveauet, for at sikre, at opgaverne kan håndteres på en kvalitets- og driftsmæssig forsvarlig måde indenfor den bevillingsmæssige ramme. Herunder indgår udgifter til at dække den usikkerhed omkring opstart og etableringsomkostninger i år 1 af den nye kommunale hjemmeplejeenhed.

 

De besparelser, der lægges op til i denne dagsorden, estimeres at give en samlet, årlig besparelse på 7,5 mio. kr. jf. sagens bilag.

Midlerne kommer fra:

2,6 mio. kr. på rengøring

0,7 mio. kr. på tøjvask

4,2 mio. kr. på brusebade

Det er ikke muligt at estimere en besparelse på udvidet tidsrum for at modtage morgentoilette, men et større tidsrum sikrer mere fleksibilitet i opgaveløsningen og dermed bedre udnyttelse af medarbejderressoucerne.

  

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler en reduktion i serviceniveauet på 7,5 mio. kr., som beskrevet ovenfor.

Dertil anbefaler administrationen, at udvalget for Ældre, Social og Sundhed får en evaluering primo 2021, hvor erfaringer med de fastsatte kvalitetsstandarder fremlægges. Dette for at vurdere, om der kan og bør ske ændringer i serviceniveauet, uden at det påvirker den endelige økonomiske bevilling til området.

 

Spørgsmål til serviceniveau ift. besparelser

Temaudvalget rejste på sidste udvalgsmøde en række spørgsmål i relation til serviceniveauet og besparelserne.

 

De konkrete spørgsmål, Temaudvalget har stillet vedr. serviceniveauet og besparelserne er:

 1. Hvilke økonomiske konsekvenser har ændring af levering af rengøring og tøjvask fra hver anden til hver tredje uge? og borgernes muligheder for at kunne vælge op til 5 ugentlige bade til kun at blive tilbudt 1 ugentlig bad?
 2. Hvilke økonomiske konsekvenser har udvidet tidsrum for morgentoilette?
 3. Hvor mange midler anvendes der på delegerede sygeplejeydelser?
 4. Er det realistisk at kunne revisitere alle borgere ved overgangen fra nuværende pointmodel til ny model – og er det nødvendigt?
 5. Hvor mange borgere skal sættes ned i service for at holde budgettet?

 

Spørgsmålene er besvaret i bilag vedhæftet dagsordenspunktet.

 

Konklusionen af svarene på spørgsmålene er, at det er nødvendigt enten at reducere i serviceniveauet eller at tilføre yderligere midler til budgetrammen for hjemmeplejen, hvis der ikke ændres i serviceniveauet. De foreslåede reduktioner vil give en besparelse på 7,5 mio. kr. årligt. Jo mere fleksibilitet der gives til opgaveudførelsen ift. tidsrummet, jo bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne kan der ske, hvilket vil bidrage til en yderligere optimering. Borgerne skal uanset hvad revisiteres ved overgangen til et nyt ydelsessystem, som besøgspakkerne udgør. En revisitation kan alene undgås ved at fastholde anvendelse af det nuværende visitations- og afregningsmodel.

 

Forslag til nye kvalitetsstandarder

Administrationen har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for:

 1. Praktisk hjælp
 2. Personlig pleje
 3. Rehabilitering

 

De nye kvalitetsstandarder er målrettet borgerne og formuleret i et mere borgervenligt sprog, se bilag. Der er ikke ændret i kvalitetsstandardene siden sagsfremstillingen til Temaudvalget i februar 2019. Udover kvalitetsstandarderne vil administrationen udarbejde tilhørende retningslinier og krav til leverandør og myndighed, som administrationsgrundlag.

 

I tabellen nedenfor ses ændringer på udvalgte områder i kvalitetsstandarderne for den borgerrettede indsats i hjemmeplejen.

 

 

Nuværende

Fremtidig

 

Morgen-toilette

Kl. 7-10

Udvidelse af tidsrum fx +/- 1 time

 

Tidsrum for levering

Levere personlig pleje indenfor 30 min. før eller efter den aftalte tid

 

Udvidelse af tidsrum fx +/- 1 time

Indbo

Ingen stringens i krav om at stille sædvanligt indbo til rådighed

Krav om, at borgeren stiller sædvanligt indbo til rådighed efter gældende regler

 

Rengøring

Hver 2. uge 

Hver 3. uge 

 

Tøjvask

Hver 2. uge 

Hver 3. uge 

Mulighed for at vaskeri kan benyttes.

 

Bad

Op til 5 gange om ugen på hverdage 

Efter behov med udgangspunkt i ét bad ugentligt på hverdage

 

 

Altid individuelle og konkrete afgørelser

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp er udgangspunktet for serviceniveauet for en typisk borger i målgruppen. Kommunen er forpligtet til altid at sikre en individuel og konkret vurdering af borgernes behov, hvorfor borgerne kan opleve at modtage hyppigere hjælp eller mindre hjælp, end det angivne. Eksempelvis kan nogle borgere have behov for hyppigere rengøring, bad m.v. end det, som er angivet i kvalitetsstandarderne. Det er altid en konkret, individuel vurdering." 

 

 

 

Læsevejledning til bilag

Bilag vedrørende kvalitetsstandarder er identiske med de bilag Handicaprådet har behandlet i forbindelse med første høring.

Det nye bilag i sagen er bilag 4. Kun den første del af dokumentet vedrører denne sag og udgør bilag til Handicaprådets behandling af sagen.

 

Handicaprådet opfordres til genlæse sit første høringssvar som led i forberedelsen til mødet.

 


Lovgrundlag

LBK 1114 af 30/8 2018, Lov om Social Service, §§ 83-87.

BEK 1575 af 27/12 2014.


Økonomi

 I 2020 er der afsat 85,5 mio. kr. i budgettet til drift af hjemmeplejen. De foreslåede ændringer i serviceniveau vil betyde en besparelse på anslået 7,5 mio. kr. årligt.


Høringsperiode og høringsparter

Handicapråd og Ældrerådet bliver hørt om nærværende sagsfremstilling. Deres høringssvar tilsendes udvalget senest på dagen for udvalgsmødet og tilføjes sagen i forbindelse med protokollen.


Beslutning

HANDICAPRÅDETS HØRINGSSVAR

Handicaprådet anbefaler først og fremmest, at de nuværende kvalitetsstandarder som minimum fastholdes, og forbedres, når det er muligt.

 

Økonomi før mennesket

Handicaprådet oplever, at udkast til nye kvalitetsstandarder ikke tager udgangspunkt i, hvad der menneskeligt og fagligt er bedst for borgerne. Rådet oplever, at udkastet til kvalitetsstandarder tager udgangspunkt i, hvad kommunen kan tilbyde de borgere, der har brug for hjælp, inden for det budget kommunen har. Kvalitetsstandarder tyder på, at kommunens intentioner og kommunens økonomi ikke hænger sammen. Handicaprådet vurderer, at de serviceniveauer, som kvalitetsstandarder danner udgangspunkt for, kan føre til større isolation og ensomhed blandt de ældre, som ikke kan klare sig uden hjælp, samt mere sygdom, flere sygehusindlæggelser og behov for flere plejehjemspladser til ældre borgere.

 

Hvis serviceniveauer ikke kan løftes lige nu

Hvis Byrådet vælger at beslutte kvalitetsstandarder med de serviceniveauer, som er beskrevet i det fremsendte høringsmateriale, vil Handicaprådet foreslå, at der i det mindste overvejes følgende:

 

 • Vedrørende afsnittet Tidsrum for levering. I den aktuelle standard skal for eksempel personlig pleje leveres indenfor 30 minutter før eller efter den aftalte tid. Administrationen foreslår at udvide tidsrummet ”for eksempel plus/minus en time ”. Forslaget indebærer væsentlig forringelse af livskvaliteten, og argumenter for, hvad ændringen skulle gøre godt for, er vage. Så hvorfor denne forringelse?

 

 • Vedrørende Tidsrum for morgentoilette. Handicaprådet anbefaler, at hjælpen tidligst ”banker på ” hos borgerne fra klokken 7.00 om morgenen, med mindre andet er konkret aftalt af hensyn til en borgers konkrete behov.

 

 • Kvalitetsstandarder retter sig mod en bred målgruppe. Målgruppen beskrives på følgende vis: ”hvis du har fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, der betyder, at du ikke selv kan udføre opgaverne ”. Inden for målgruppen, som er så bred, vil der være borgere, hvor det er rimeligt og meningsfyldt at forvente, at de kan deltage aktivt i at udføre de opgaver, de får støtte til. Men en overordnet formulering ”vi har fokus på, at du deltager aktivt i at udføre de opgaver, du får støtte til ” kan opleves nedværdigende af mennesker, som får hjælp, fordi de ikke (slet ikke) kan udføre bestemte opgaver.

 

 • En formulering som ”den bevilgede hjælp justeres løbende ” lyder som en trussel, når konteksten er, at kommunen hele tiden er optaget af ”hvor meget du selv og andre i husstanden kan udføre ”. Så måske kunne formuleringen præciseres ”justeres løbende op og ned ”? Så det bliver tydeligt, at justeringen kan gå begge veje, og borgeren kan få både mere og minde hjælp.

 

 • Brug for at præcisere tidsfrister. For eksempel ”Du vil modtage afgørelsen inden for tre uger ”. Tre uger fra borgerens henvendelse til kommunen eller tre uger fra den dag visitator vurderer borgerens funktionsniveau? Hvis det sidste, hvor lang tid kan der gå før borgeren får besøg af en visitator? Behovet for præcisering af tidsfrister gælder alle tre kvalitetsstandarder.

 

 • Kvalitetsstandarder lægger op til, at borgerne skal opleve samarbejdet som ”enkelt og let ”. Men hver gang en borger vil bytte en tildelt ydelse, er der nogen, der skal vurdere, om det er fagligt forsvarligt. Hvordan passer de to ting sammen?

 

 • I afsnittet Kvalitetsmål for dig står der ”at du oplever din hjælp og støtte som fleksibel og værdig ”. Men der er tale om kvalitetsstandarder, hvor borgerne som udgangspunkt kan få hjælp til rengøring hver 3. uge og bad en gang om ugen. Når den stramme økonomi og de gode intentioner ikke hænger sammen, kan det være rimeligt at skrue ned for de flotte ord.

 

Handicaprådet håber, at Byrådet vil arbejde for at løfte serviceniveauer så meget som muligt og så hurtigt som muligt.

 

Bilag

27. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

 


Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.15. Mødet sluttede klokken 16.50.

 

Besluttet, at Bente Ullits Eckmann og Annelise Hansen tilmeldes mødet om STU som repræsentanter for Handicaprådet.

 

Der skal findes en ny dato for Byrådets møde om realisering af Handicappolitikken. Handicaprådet orienteres om datoen, så snart mødedatoen bliver fastsat.

 

Handicaprådet har drøftet hvordan ældre borgere omtales, både i Gribskov og på landsplan. Der er en tendens til, at ældre borgere omtales som "ældrebyrden", eller som det er set i vores egen kommune "kommunen bliver presset af en stigende ældrebefolkning". Det kan opleves som stigmatiserende. Den enkelte ældre kan føle sig som en belastning for samfundet og det er ikke rimeligt. Handicaprådet opfordrer derfor den kommunale administration til at tænke sig om, hvordan administrationen formulerer sig på skrift. Så det bliver det samfundsmæssige økonomiske prioriteringsproblem, som bliver italesat som problemet. Og ikke det enkelte menneske, som bliver gjort til et problem.

 

Orienteringer taget til efterrening.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen