Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Tirsdag den 09-04-2019 kl. 19:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

36. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-18


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at godkende dagsorden 

Sagsfremstilling

Forud for byrådsmøder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8


Beslutning

Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden samt udvalgsanbefalinger vedrørende dagsordenspunkt 51 (om revurdering af fremtidig model for hjemmeplejen) og 52 (om vilkår og styringsprincipper for den fremtidige hjemmepleje ), som forelægges for Byrådet på mødet.

 

Godkendt at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere er opfyldt.

Jørgen Tøjberg (O) indtræder som stedfortræder for Jonna Præst (O) og deltager i dagens byrådsmøde.

Tonny Nalepa Jensen (G) indtræder som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen (G) og deltager i dagens byrådsmøde.

 

Fravær: Jonna Præst (O). Morten Ulrik Jørgensen (G)

37. Ændring af styrelsesvedtægt

Sagsnummer: 00.22.04-A30-1-19


Resume

Sagen handler om vedtagelsen af styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune. Dette er 1. behandling af sagen.


Borgmester indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at videresende forslag til styrelsesvedtægt til 2. behandling i Byrådet

Historik

 
Økonomiudvalget, 2. april 2019, pkt. 76:

 1. Anbefalet.

 

Besluttet at præcisere teksten for så vidt angår "udvalgsvederlag for medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg, Børn- og Ungeudvalget samt vederlag til byrådsmedlemmer i § 17, stk. 4-udvalg, fastsættes til 2.800 kr." så det er tydeligt, at der er tale om 2.800 kr. pr. måned. Præciseringen skal indarbejdes i sagsfremstilling inden protokollen fra Økonomiudvalgets møde udsendes.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Brian Lyck Jørgensen (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst.


Sagsfremstilling

Baggrund

De nærmere regler om en kommunes styrelse, herunder antal af stående udvalg, antal af udvalgsmedlemmer, udvalgenes opgaveportefølje og størrelsen af vederlag, skal fastsættes i en styrelsesvedtægt. Dette følger af lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2.

 

Vedtagelse af en ny styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum og vedtages ved et simpelt flertal, jævnfør styrelseslovens § 11, stk. 3.

 

I forbindelse med de aktuelle politiske overvejelser om behovet for at justere i den eksisterende struktur for de stående udvalg er der udarbejdet et forslag til en ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune. Ændringene består i udvalgenes opgaveportefølje, antallet af udvalg, antallet af medlemmer i udvalgene samt vederlag.

 

Sådanne ændringer i de stående udvalg forudsætter, at der vedtages en ny styrelsesvedtægt ved simpelt flertal i Byrådet.

 

Med det afsæt er der udarbejdet et forslag til en ny styrelsesvedtægt, som er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

 

Ny styrelsesvedtægt

Forslag (udkast) til styrelsesvedtægt for perioden 2019-2021 er vedhæftet denne sag som bilag 1. Som bilag 2 er vedhæftet styrelsesvedtægt af 3. april 2018, hvor ændringerne fremgår. De væsentligste ændringer i forhold til styrelsesvedtægten vedtaget den 3. april 2018 (jævnfør bilag 2) omfatter følgende:

 

 • ændringer i de stående udvalg, herunder deres opgaveportefølje
 • antal medlemmer
 • vederlag

 

Derudover foreslås det at opdatere styrelsesvedtægten for så vidt angår:

 • indkaldelse af stedfortræder
 • borgerrådgiverfunktion

 

Vederlag

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd er ændret jævnfør kapitel VI i styrelsesvedtægten.

 

Vederlag til formanden for udvalget Beskæftigelses- og Ungeudvalget fastsættes til 18% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Børn, Idræt og Familieudvalget fastsættes til 18 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi fastsættes til 18% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Udvikling, By og Land fastsættes til 22% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Ældre, Social og Sundhed fastsættes til 22% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til næstformand er i alle de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes til 5 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget fastsættes til 6 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Udover de vederlag, som skal indgå i styrelsesvedtægten, og som behandles i denne sag, skal Byrådet beslutte, at

 

 • udvalgsvederlag for medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg, Børn- og Ungeudvalget samt vederlag til byrådsmedlemmer i § 17, stk. 4-udvalg, fastsættes til 2.800 kr. pr.måned.
 • formanden for § 17, stk. 4-udvalget får 14 % af vederlaget til borgmesteren 

 

Indkaldelse af stedfortræder

Kommunestyrelsesloven definerer, hvornår der kan indkaldes stedfortræder til byråds- og udvalgsmøder. Det sker efter §§ 14, 15 og § 28 i kommunestyrelsesloven. Der er er en række betingelser, som skal være opfyldt for at en stedfortræder kan indkaldes og indtræde. Betingelserne omfatter blandt andet fraværsårsag og fraværslængde. Reglerne er begrundet på den ene side i et ønske om, at væsentlige beslutninger ikke påvirkes vilkårligt af et medlems fravær, mens på den anden side er der et ønske om at sikre en kontinuitet i udvalgs- og byrådsarbejde.

 

Byrådet kan dog træffe en beslutning om, at indkaldelse af stedfortræder til byråds- og udvalgsmøder finder sted, selv om hindringen forventes at være kortere end 1 måned.

 

Byrådet i Gribskov Kommune besluttede, at indkaldelsen af stedfortræder finder sted uanset hvor lang eller hvor kort hindringen forventes at være. Beslutningen blev truffet 3. april 2017 i forbindelse med en ændring af styrelsesvedtægt. Beslutningen betyder, at indkaldelsen af stedfortræderen sker uanset fraværslængden. Jævnfør den gældende styrelsesvedtægt kapitel VII.

 

Der er gået to år siden beslutningen blev truffet, og den tid har alt andet lige givet Byrådet et erfaringsgrundlag til at vurdere beslutningen på.

 

Hvis stedfortræderindkaldelsen igen skal administreres alene efter kommunestyrelsesloven, skal kapitel VII "Indkaldelse af stedfortræder" udgå af styrelsesvedtægt.

 

Kapitel om borgerrådgiverfunktion udgår

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2019-2022, den 8. oktober 2018, blev det besluttet ikke at afsætte budget til finansieringen af borgerrådgiverstillingen fremadrettet. Derfor skal kapitel VIII ”Borgerrådgiverfunktion” udgå af styrelsesvedtægt.

 

Behandlingsforløb

Økonomiudvalget behandler sagen, herefter behandler Byrådet sagen på et ordinært møde den 9. april 2019 (1, behandling). 2. behandling af styrelsesvedtægten er planlagt til at finde sted den 23. april 2019 på et ekstraordinært byrådsmøde. Sagen er af hastende karakter, idet udvalgene først vil kunne fungere efter den nye udvalgsstruktur, når der har været omkostituering, hvilket forudsætter at ændringerne i styrelsesvedtægten er vedtaget.

 


Lovgrundlag

LBK nr 47 af den 15.01.2019 § 2 stk. 2, § 11 stk. 3, §§ 14, 15 og § 28

Lovbekendtgørelse nr. 1769 af 27.12.2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen) §§ 7 og 12


Økonomi

Ændringerne i vederlagene har ikke betydning for økonomien, idet de er inden for rammen på de 305% af vederlaget til borgmesteren.


Beslutning
 1. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Jørgen Tøjberg (O) deltager som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltager som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

Bilag

38. Årsregnskab 2018

Sagsnummer: 00.32.10-S00-1-19


Resume

Sagen handler om godkendelse af Gribskov Kommunes regnskab for 2018.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

 

 1. at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen.
 2. at godkende følgende overførsler fra 2018 til 2019:

 

  

 

 1. at godkende vedlagte anlægsregnskaber
 2. at tage afskrivningerne til efterretning

 


Historik

 Økonomiudvalget, 2. april 2019, pkt. 53:

1. - 4. Anbefalet.

 

Besluttet, at sagsfremstilling og bilag rettes for de på mødet omtalte formel- og formuleringsfejl, så det korrekte materiale forelægges for Byrådet. Det betyder, at bilag 11 (Årsberetning 2018) skiftes ud med en version af dokumentet som er rettet for fejl.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Brian Lyck Jørgensen (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst.


Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om Gribskov Komunens årsregnskab 2018.

 

Formålet med regnskabssagen er at præsentere Gribskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2018 vedr. den ordinære drift, indtægter, anlæg, byudvikling, den finansielle status samt forsyningsvirksomheder. Regnskabet formidler derved en status for, hvordan regnskabsåret 2018 sluttede.

 

Regnskabsagen er ligeledes en fremlæggelse af afsluttede anlægsregnskaber, forslag til overførsler fra 2018 til 2019 til beslutning, samt en oversendelse til revisionen om at revidere regnskabet 2018.

 

I 2018 har der været forelagt tre budgetopfølgninger, hvor der til fagudvalgene er rapporteret på forskellige indikatorer vedrørende økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder indenfor udvalgenes områder.

 

Regnskabsresultatet for 2018 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2019. I 2019 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder i form af tre budgetopfølgninger, med politisk behandling i april, juni og december.

 

Regnskabet forelægges med et udkast til årsberetning som indeholder udgifts- og omkostningsregnskabet, samt bemærkninger til de enkelte områder fra fagudvalgsbehandlingerne og anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter.

 

 

Regnskabsresultatet

 

I forhold til BO3 2018, der viste et merforbrug på 17,1 mio. kr. for det samlede regnskabsresultat, viser regnskabsresultatet for 2018 et merforbrug på 22,1 mio. kr. En afvigelse der består af mindreudgifter ift. de samlede driftsrammer, ordinære anlæg, forskydninger på låneeoptagelse og forsyningsvirksomhed der hovedsaglig vedr. tidsmæssige forskydninger ind i 2019.

 

Helt overordnet viser regnskabsresultatet for 2018, at driftsrammerne har et mindreforbrug på i alt 21,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 0,8% af det korrigerede budget. De indstillede overførsler vedrører primært opsparede midler på virksomheder og puljer. Der indstilles 18,5 mio. kr. til overførsel fra 2018 til 2019.

 

De samlede ordinære driftsudgifter for hele Gribskov Kommune viser et merforbrug på 50,9 mio. kr. ift oprindeligt vedtaget budget.

 

Ordinære anlæg har et mindreforbrug på 33,0 mio. kr. og byudvikling et merforbrug på 37,0 mio. kr., som primært skyldes tidsforskydninger i indtægter vedr. jordsalg. Til sammen er der således tale om et merforbrug på 4,0 mio. kr. Heraf indstilles overført 2,0 mio kr. til 2019 begrundet i forskydninger i projektforløbene.

 

Nedenfor ses regnskabet i mio. kr. på udvalgsniveau.

I denne dagsorden gives overordnede bemærkninger til afvigelserne i tabellen.

 

  Der kan være mindre afrundinger ift. Regnskabsoversigten 2018.

 

  

Bemærkninger fra fagudvalgsområderne

 

Udvikling, By og Land

 

For Udvikling, By og Land er der i 2018 et samlet forbrug på 117,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 119,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,4%.

 

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 118,6 mio. kr. samt overførsler for 0,7 mio. kr.

 

I forhold til vedtaget budget er der tale om et mindreforbrug svarende til 5,8 mio. kr. svarende til 4,5%.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,9% i forhold til BO3.

De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor: 

 

 • Mindreforbrug på Veje og Trafik på 1,8 mio. kr., som i al væsentlighed vedrører delområdet vintertjeneste.
 • Merforbrug på kørsel på 1,5 mio.kr., som vedrører transport af skolebørn, ældre og handicappede
 • Mindreforbrug på Byg og administration på 0,4 mio.kr., som stammer fra tilbageholdenhed ved ansættelser og lave udgifter vedr. skimmelsvamp
 • På Plan og GIS er der et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. der skyldes udsættelse af projekter vedr. GIS til 2019.

 

Der søges om overførsler på 0,4 mio. kr. til 2019 for udskudt projekt for strategisk plan Gilleleje, kommuneplan og til projekt Gribskovkortet.

 

 

Miljø, Klima og Kyst

 

For Miljø, Klima og Kyst's område er der i 2018 et samlet forbrug på 8,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 8,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,0%.

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 9,2 mio. kr. samt overførsler for -0,5 mio. kr.

 

I forhold til vedtaget budget er der tale om et mindreforbrug svarende til 0,7 mio. kr. svarende til 7,3%.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 8,5% i forhold til BO3. De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.

 

Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne ved BO3.

 • Mindreforbrug på Livredningstjenesten på 0,6 mio. kr., da der i 2018 er sparet op til køb af en strandrenser i 2019.
 • Derudover har der været mindre afvigelser i forbruget på Rottebekæmpelse samt undersøgelser og analyser under Natur og Vandområdet på i alt 0,2 mio. kr.

 

Der søges om overførsler på 0,1 mio. kr. til 2019 for kystlivredningstjenesten og rottebekæmppelse.

 

 

Børn og Familie

 

For Børn og Familie´s område er der i 2018 et samlet forbrug på 667 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 666,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1%.

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 656,3 mio. kr. samt overførsler for 10,1 mio. kr.

 

I forhold til vedtaget budget er der tale om et merforbrug på 12,7 mio. kr. svarende til 1,9%.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 10,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,5% i forhold til BO3. De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.

  

 • Mindreforbrug på undersøgelser og socialfaglig indsats som følge af godkendelse af to livslange refusioner
 • Merforbrug på læring og undervisning som følge af merforbrug på specialundervisning, Specialbørnehaven og færre indtægter på mellemkommunale betalinger.
 • Mindreforbrug på stabs- og støttefunktioner som følge af udskudte aktiviteter på Gribskov Akademi.

 

Der søges om overførsler på 1,4 mio. kr. til 2019 for ungdomsskolen, skoler, fritidsordninger, dagtilbud, tandplejen og Gribskov Akademi.

 

 

 Ældre, Social og Sundhed

 

For udvalgets Ældre, Social og Sundheds område er der i 2018 et samlet forbrug på 858,7 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 857,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2%.

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 849,7 mio. kr. samt overførsler for 7,9 mio. kr.

 

I forhold til vedtaget budget er der tale om et merforbrug svarende til 55,3 mio. kr. svarende til 6,9%.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 eksl. overførsler viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 9,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,1%. De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.

 

Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne ved BO3.

 • Merforbrug skyldes primært flere udgifter til den borgernære sundhedspleje i form af flere vikarudgifter til hjemmesygeplejen
 • Merforbrug til palliativ pleje og til fast vagt til borgere både i og uden for kommunen end forventet.
 • Merforbrug til ventedage samtidigt med et større indkøb til lager vedr. genbrugshjælpemidlerne
 • Tilbagebetaling til ministeriet af overskydende midler fra klippekortordning i eget hjem, hvortil der ikke var opnået overførsel til fra 2017.

 

Der søges om overførsler på 8,0 mio. kr. til 2019 vedr. frivillighedscentre, seniorcentre, §18-fælleskommunal pulje samt midler fra statslige puljer som Bedre bemanding og værdighedspolitikken.

  

 

Forebyggelse og idræt

 

For Forebyggelse og Idræt er der i 2018 et samlet forbrug på 30,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 33,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 7,7%.

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 31,0 mio. kr. samt overførsler for 2,3 mio.kr.

 

I forhold til vedtaget budget er der tale om et mindreforbrug svarende til 2,2 mio. kr. svarende til 6,7%.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018, viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. svarende til en afvigelse på 1,0 % i forhold til BO3. Ved regnskabsafslutningen søges der om overførsler på 2,4 mio. kr. til 2019.

 

Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne ved BO3.

 • På Forebyggelse er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.som skyldes puljer, der enten ikke er nået at blive fordelt eller som først vil kunne udbetales i 2019.
 • På Idræt er der et mindreforbrug på 0,3.mio. kr., som fordeler sig på flere mindre områder

 

 Der søges om overførsel på 2,4 mio. kr. til 2019 vedr. puljer der ikke er nået at blive brugt.

 

  

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

 

For Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelses område er der i 2018 et samlet forbrug på 536,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 539,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,5 %.

 

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 538,7 mio. kr. samt overførsler for 0,5 mio. kr.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,4 % i forhold til BO3. De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.

 

I forhold til vedtaget budget er der tale om et mindreforbrug svarende til 5,8 mio. kr. svarende til 1,1%.

  

Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne ved BO3. Det skyldes primært følgende forhold:

 

 • Merforbrug på 2 mio. kr. der primært skyldes en stigning i udgifter til Sygedagpenge pga. et stort antal i starten af året. Udviklingen er nu vendt, men merforbruget fra første halvår har ikke helt kunnet indhentes, hvorfor der er et merforbrug
 • Mindreforbrug på 6,6 mio. kr. der primært skyldes at resultattilskud på integrationsområdet er bedre end budgetteret
 • Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende Myndighed som følge af mindre lønforbrug
 • Merforbrug vedrørende Forsørgelse og Bolig på 3,8 mio. kr. som følge af en stigning i udgifter til Førtidspension

 

 Der søges om overførsler på 0,5 mio. kr. til 2019 vedr. Myndighed

 

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

 

For Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi er der i 2018 et samlet forbrug på 44,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 45,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,4%.

 

I forhold til vedtaget budget er der tale om et mindreforbrug svarende til 0,9 mio. kr. svarende til 2,0%.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018, viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. svarende til en afvigelse på 1,4 % i forhold til BO3. Ved regnskabsafslutningen søges der om overførsler på 0,6 mio. kr. til 2019.

De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.

  

 • På Kultur og Oplevelsesøkonomi er der et mindreforbrug på, 0,2 mio. kr., som vedrører mange mindre poster, herunder 0,1 mio kr på Kulturskolen.
 • På Erhverv er der et mindreforbrug på 0,4 mio.kr., som vedrører delrammen erhvervsservice, Det lave forbrug i sidste del af 2018 skyldes tilbageholdenhed grundet ny erhvervsfremmelovgivning og nedlæggelse af Gribskov Erhvervscenter

 

Der søges om overførsler på 0,6 mio. kr. til 2019 for Kultur og oplevelsesøkonomi samt ny erhvervsfremmelovgivning og nedlæggelse af Gribskov Erhvervscenter.

  

 

Økonomiudvalget

 

For Økonomiudvalget som fagudvalgs område er der i 2018 et samlet forbrug på 264,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 280,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 5,7 %.

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 264,7 mio. kr. samt overførsler for 15,4 mio. kr.

 

I forhold til vedtaget budget er der tale om et mindreforbrug svarende til 2,0 mio. kr. svarende til 0,8%.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2 % i forhold til BO3. De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.

 

Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne ved BO3. De væsentligste er tidsmæssige forskydninger dels vedr. personaleudgifter, dels realisering af puljemidler og dels i afholdelsen af ejendomsudgifter. Derudover er der et mindreforbrug vedrørende renter på lån under Ejendomsudgifter som følge af lavere variabel rente.

 

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler på 10,6 mio. kr. til 2019 vedr. puljer, lovpligtig energimærkning og vedligehold af kommunens egne bygninger.

 

 

Indtægter

Der er en samlet mindreindtægt på indtægsrammen på 1,1 mio. kr. svarende til 0,4 promille.

 

Mindreindtægten skyldes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har tilbageholdt en del af kommunens provenu fra salg af HMN aktier. Det er i praksis sket gennem en reduktion i kommunens bloktilskud i de sidste tre måneder af 2018.

 

I øvrigt henvises til bilaget "ØU Finansering regnskab 2018".

 

 

Ordinær anlæg inkl. lånoptagelse

Vedr. ordinære anlæg inkl. låneoptagelse er der i 2018 et samlet forbrug på 13,1 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 7,3 mio. kr.

 

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 15,7 mio. kr. samt overførsler for 8,4 mio. kr.

 

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 16,6% i forhold til det korrigerede budget.

 

Mindreforbruget på 2,6 mio. kr. i forhold til forventningerne ved BO3 2018 skyldes hovedsageligt:

 • Tidsmæssige forskydninger i afholdelsen af anlægsudgifterne på flere projekter på 6,6 mio. kr.
 • Tidsmæssige forskydninger i optagelsen af lån på -4,0 mio. kr.

 

Der henvises til bilag "Anlægsoversigt Regnskab 2018".

 

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2019 på i alt -7,3 mio. kr. som fordeler sig således:

 • Ordinære anlæg på 31,5 mio. kr. (fordeling på projekter fremgår af vedlagte Anlægsoversigt)
 • Lån på -38,8 mio. kr.

 

De 38,8 mio. kr. består af lån til energirenovering på Gilleleje Læringsområde på 34,8 mio. kr. og Nyt tag Tingbakkeskolen på 4,0 mio. kr.

 

Herefter resterer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. opsamlede over/underskud i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber i løbet af 2018, som kan tilføres kassebeholdningen.

   

Anlægsregnskaber

 

Der aflægges anlægsregnskaber på følgende projekter:

 

 • Klub på Gasværksvej
 • Demensvenlig indretning på plejecentre
 • Idrætsrådets anlægspulje
 • Nyt gulv i Gribskovhallen
 • Kulturhavn Gilleleje
 • Investeringsplan Vejnettet

 

  

Forsyningsvirksomheder, anlæg

 

Der aflægges anlægsregnskaber på følgende projekter:

 

 • Bedre sortering på genbrugsstationerne. 

 

Byudvikling

Den samlede Byudviklingsramme udviser et forbrug på -3,8 mio. kr. Dette er et merforbrug på 37,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på -40,8 mio. kr.

 

Rammen er opdelt i 3 områder; almindelige udgifter til drift af ejendomme og jord, udgifter til renter og afdrag til lån optaget til køb af jord og ejendomme og indtægter og udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme og jord.

 

Almindelige driftsudgifter udviser et mindreforbrug 0,4 mio. kr.

 

Vedr. udgifter til renter og afdrag er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

 

Ved regnskabet har der været nettosalgsindtægter af jord og ejendomme på 8,3 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 37,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 45,7 mio. kr.

Mindreindtægten skyldes, at de forudsatte salgsindtægter vedr. Møllebakken, etape 1, almennyttigeboliger, Helsinge, Bavne Ager Vest, Gilleleje, private plejeboliger, Vesterbrogade 54-56, Gilleleje, nyt Badehotel og Tinghusevej 15-19, endnu ikke er indgået. Vedr. Møllebakken, Bavne Ager Vest og Tinghusevej, er beløb deponeret i banken, mens der for Vestebrogade 54-56 afventes godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen vedr. klage over etablering af restaurant. Disse projekter forsætter derfor ind i 2019.

 

I øvrigt henvises til bilag "Byudviklingoversigt 2018", hvoraf fremgår detaljer vedr. ovenstående, samt detaljer vedr. en række andre Byudviklingsprojekter, som videreføres i 2019.

 

Der søges overført en indtægt på 37,5 mio. kr. til 2019.

 

 

Renter, låneoptagelse og finansielle ændringer

Den samlede ramme udviser, et forbrug på 33,3 mio. kr. Dette er et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 31,1 mio. kr.

 

Renter

Rammen indeholder kommunens renteindtægter fra den likvide beholdning (indestående i bank og obligations- og aktiebeholdning), fra udlån til indefrosne ejendomsskatter og fra diverse straf- og morarenter, renteudgifter af kommunens lån og afdrag på disse (ekskl. lån til ESCO, Ældreboliger og Byudvikling), samt kurstab på værdipapirer og provisioner af garanterede lån.

 

Der har været et merforbrug på rammen på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes færre renteindtægter på ejendomsskattelån.

 

Låneoptagelse

Den samlede ramme udviser en merindtægt på 11,5 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget på 0 mio. kr. Merindtægten skyldes en ikke budgetteret optagelse af lån i forbindelse med indfrielse af højtforrentet banklån i Nordea, jf. nedenfor under "Finansielle ændringer (afdrag på lån).

 

 

Finansielle ændringer (afdrag på lån)

Den samlede ramme udviser et forbrug på 38,0 mio. kr. Dette er et merforbrug på 11,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 26,6 mio. kr. Merforbruget skyldes en ikke budgetteret optagelse af lån i KommuneKredit i forbindelse med indfrielse af højtforrentet banklån i Nordea, jf. ovenfor under "Låneoptagelse".

 

I øvrigt henvises til bilag "ØU Finansering regnskab 2018". 

 

 

Forsyningsvirksomheder

Samlet konklusion - Forsyning, drift

 

For Forsyning, drift er der i 2018 balance mellem budget og regnskab og ingen afvigelser i forhold til forventningen ved BO3.

Årsagen til dette er, at der er sket en klar forbedring i mulighederne for styring af området, på grund af et væsentligt forbedret datagrundlag.

 

Samlet konklusion - Forsyning, anlæg

 

For Forsyning, anlæg er der i 2018 et samlet forbrug på 2,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 4,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 52,9%.

 

Til BO3 2018 blev budgettet korrigeret efter en forventning om et forbrug på 0,9 mio. kr. samt overførsler for 3,5 mio. kr.

I forhold til forventningen til forbruget ved BO3 2018 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 1,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 130,0 %. Afvigelsen skyldes udelukkende tidsmæssige forskydninger i afholdelsen af udgifterne til Affald, anlæg.

 

Det foreslås at overføre 2,3 mio. kr. til 2019 til finansiering af investeringsplan 2017-2021, hvilket er i overensstemmelse med beslutning i Teknisk udvalg september 2016.

 

Der fremlægges ligeledes anlægsregnskab for anlægsprojektet: Bedre sortering på genbrugsstationerne.

  

Mellemværendet med forsyningsområdet.

Mellemværendet med forsyningsområdet pr. 31/12-18 kan opgøres til 18,1 mio. kr. i brugernes favør, hvilket svarer til et fald i mellemværendet på 1,2 mio. kr. i forhold til mellemværendet pr. 31/12-17.

  

  

Overførsler mellem årene

I lighed med sidste år indstilles som hovedregel kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2019.

 

 

Likviditet

Kommunens likviditet er ultimo 2018 på -53 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har i 2018 været 119 mio. kr. Til sammenligning var likviditeten ultimo 2017 på 52 mio. kr. og den gennemsnitlige likviditet var 148 mio. kr.

 

Ved budgetlægningen af 2018 forventedes en ultimolikviditet 2018 på 97 mio. kr. og en gennemsnitslikviditet på 119 mio. kr. Regnskabsresultatet viser således en gennemsnitlig likviditet i 2018 der svarer til budgettet.

 

Likviditeten er negativ pr. 31.12.2018, men den bliver positiv igen 02.01.2019, når 12-delen med skatter og udligning kommer til udbetaling, den bliver så negativ igen ultimo januar. Men i februar indbetales første rate af ejendomsskatterne på ca. 240 mio. kr., og herefter er likviditeten positiv.

 

Når likviditeten er negativ ved udgangen af 2018 skyldes det bl.a., at indtægter fra salg af Møllebakken på 41 mio. kr. mod forventning ikke er indgået i regnskabsåret 2018, de kommer først ind i 2019, Derudover har kommunen udført nogle energiforbedrende foranstaltninger i 2018 der skal lånefinansieres, men lånet bliver først optaget i 2019. Det forventes at optage lån i 2019 som var budgetteret i 2018 på i alt 38 mio. kr.

 

Serviceudgifter

Kommunens serviceramme er det oprindeligt vedtagne budget, dvs. budgettet vedtaget den 8. oktober 2018. Evt. senere ændringer til dette budget ændrer ikke kommunens serviceramme.

 

Gribskov Kommune havde i 2018 en serviceramme (oprindeligt budget) på 1.812 mio. kr. Forbruget i 2018 endte med at være 1.875 mio. kr. og ligger således 63 mio. kr. over servicerammen.

 

Ved BO3 2018 forventede administrationen en overskridelse af servicerammen i 2018 på 44 mio. kr.

 

Årets resultat med et merforbrug på servicerammen på 63 mio. kr. endte således over forventningerne ved BO3 2018.

 

Afskrivninger

Afskrivninger på -0,9 mio. kr. for 2018 fremgår af bilag "Afskrivninger" , og vedrører uerholdelige krav. Til sammenligning blev der i 2017 afskrevet 1,8 mio. kr. og i 2016 -4,1 mio. kr..

Årsagen til ændringen i 2018 skyldes oprydning af uerholdelige krav.

 

I øvrigt henvises til bilag "Afskrivningsopgørelse til ØU pr. 31.12.2018".

 

 

Fagudvalgsbehandling

Forebyggelse og Idræt har på sit møde d. 19.03.19 godkendt regskab 2018 og forslag til overførsler fra 2018 til 2019.

Fraværende: Morten Rohde Klitgaard.

 

Miljø, Klima og Kyst har på sit møde d. 19.03.19 godkendt regnskab 2018 og forslag til overførsler fra 2018 til 2019.

 

Ældre, Social og Sundhed har på sit møde d. 19.03.19 godkendt regnskab 2018 og forslag til overførsler fra 2018 til 2019.

Fraværende: Jonna Præst.

 

Udvikling, By og Land har på sit møde d. 19.03.19 godkendt regnskab 2018 og forslag til overførsler fra 2018 til 2019.

 

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse har på sit møde d. 26.03.19 godkendt regnskab 2018 og forslag til overførsler fra 2018 til 2019.

 

Børn og Familie har på sit møde d. 26.03.19 godkendt regnskab 2018 og forslag til overførsler fra 2018 til 2019.

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har på sit møde d. 26.03.19 godkendt regnskab 2018 og forslag til overførsler fra 2018 til 2019.

Fraværende: Kim Valentin og Pernille Søndergaard.

 

 


Lovgrundlag

Styrelseslovens §45, LBK nr. 128 af 01.02.2019 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.


Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag


Beslutning

1. - 4. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Jørgen Tøjberg (O) deltager som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltager som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

Bilag

39. Løbende delberetning for regnskab 2018

Sagsnummer: 83.15.07-K01-1-19


Resume

Sagen handler om behandling af den løbende delberetning for regnskabsåret 2018


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende den løbende revisionsberetning, der meddeles Statsforvaltningen og BDO


Historik

Økonomiudvalget, 2. april 2019, pkt. 54:

 1. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Brian Lyck Jørgensen (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst.


Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen har BDO afgivet løbende beretning vedrørende regnskab 2018 udført indtil december 2018.

 

BDO har fremsendt den løbende beretning nr. 24 vedrørende regnskabsåret 2018

 

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med Byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger, og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

 

Revisionens løbende beretning er en indikator af hvordan regnskabsåret 2018 ender, men er ikke den endelige beretning for den samlede gennemgang af Gribskov kommunes regnskab. Den endelige beretning vil blive forelagt på mødet i juni i forbindelse med den endelige godkendelse af regnskan 2018.

 

BDO´s gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger for 2018. Ligeledes anser BDO også at opfølgning på tidligere bemærkninger som afsluttet.


Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45, BEK nr 1007 af 27/06/2018 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. kapitel 4.

 


Beslutning
 1. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Jørgen Tøjberg (O) deltager som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltager som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

Bilag

40. 1. budgetopfølgning 2019

Sagsnummer: 00.30.14-S00-3-19


Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Byrådet


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet
 1. at godkende den samlede budgetopfølgning
 2. at godkende de foreslåede tillægsbevillinger samt omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.


 1. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

 


Historik

 Økonomiudvalget, 2. april 2019, pkt. 56:

1. - 3. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Brian Lyck Jørgensen (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst.


Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO), at præsentere udviklingen og mulige budgetafvigelser for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Denne budgetopfølgning er den første i år.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts

2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i juni

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

 

Budgetopfølgning 1

 

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der endnu ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. De endelige regnskabstal for 2018 foreligger sideløbende med udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

 

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget.
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år.
 • At få fremhævet forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2019-2022, det drejer sig primært om Finansloven for 2019.

 

Bemærkning til ny ferielov:

Der blev sidste år vedtaget en ny ferielov, som indfases i 2019. I helt korte træk betyder den nye lov, at man afholder ferie løbende svarende til optjening, dvs. at man holder ferien i samme år, som den optjenes. Den nye lov kan medføre et stort kassetræk - potentielt op til 60 mio. kr. Finansieringen af et potentielt kassetræk for kommunerne er fortsat under forhandling og forventes udmeldt senere på året. 

Administrationen vil i de kommende budgetopfølgninger løbende orientere om status.

 

Samlet vurdering af økonomien

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der på dette tidlige tidspunkt, vurderes at være en sandsynlighed for budgetafvigelser.

Generelt er kommunens samlede budget 2019 udfordret og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2019 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Administrationen har taget initiativer herfor på de enkelte områder og indført skærpet opfølgning på en række områder, og samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

Der sker herunder en gennemgang pr. udvalg. 

 

Ordinær drift

 

Udvikling, By og Land

  

 • Kørsel
  På baggrund af forbrugsniveauet i sidste del af 2018, må der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. på delrammen befordring i 2019. Det handler om almindelig skolebuskørsel og transport af specialbørnehavebørn

  

 • Byg og Administration
  I 2019 må der forventes at komme en afgørelse i en sag hvor Gribskov Kommune er blevet stævnet for 860.000 kr. hvor ejeren ønsker erstatning for, at kommunen har standset byggeriet af et enfamilehus.  

 

Miljø, Klima og Kyst

 

 • Natur, Vand og Miljø
  På Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse forventes en efterregulering af den DUT-kompensation, som kommunerne har modtaget for perioden 2009-2017, da det tyder på, at ressourceforbruget i perioden ligger under det finansieringsniveau, der er givet til opgaven. KL forventer, at den samlede økonomiske ramme omkring indsatsplanlægningen afgøres senest i foråret 2019. Størrelsen på efterreguleringen kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt.

  Gribskov Kommune er blevet stævnet i en sag om afkobling af dræn til spildevandsledningen på Krejsagervej fra fire sommerhuse. Der arbejdes på at indgå et forlig, men der må forventes en udgift til kommunen uansat sagens udfald. I 2018 har der været udgifter på 0,1 mio. kr. til advokatbistand.

 

Børn og Familie

 

Det specialiserede børneområde

I 2019 er der behov for en skærpet visitation og opfølgning på området for at sikre budgetoverholdelse.

 • En meget foreløbig prognose for 2019 - baseret på kendte aktiviteter til børn og familier - viser en risiko for et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Heri indgår ikke udgifter til nye anbringelser eller andre nye foranstaltninger.

Udviklingen på området følges derfor tæt.

 

Skoler, FO og dagtilbud (almen og specialundervisning)

 • Der er fortsat en udfordring på specialbørnehaven fra 2018, ind i 2019 og videre ind i 2020. Der er flere børn end forudsat (ændrede budgetforudsætninger). Området er uden demografiregulering, hvorfor et eventuelt merforbrug skal dækkes indenfor udvalgets øvrige område.
 • I 2018 var der større nettoudgifter til mellemkommunale betalinger på tværs af dagtilbud, skoler, FO og specialundervisning. Det er et fokusområde at få overblik over den evt. fremadrettede risiko på dette område.
 • I 2018 var der større udgifter til specialundervisning i skoleregi og det er et fokusområde at få overblik over den evt. fremadrettede risiko på dette område.
 • Børn og Familie mangler at identificere kompenserende besparelser for 255.000 kr., som følge af valg af scenarie 4 i sagen om omlægning af skolesvømmeundervisning (jf. beslutning i sag nr. 98 BF 29. oktober 2018)
 • Børn og Familie mangler at identificere kompenserende besparelser for 507.000 kr. i 2021 og frem, jf. besparelser ift. Gribskov Akademi i forbindelse med genåbningen af budgettet (nr.15 i prioriteringskataloget fra genåbning af budgettet i sag nr. 49 BF 29. maj 2018)
 • Som en følge af byrådets godkendelse af udvalget for Børn og Families anbefaling om ikke at lukke institutioner som planlagt, vil der mangle 810.000 kr, svarende til den andel som Langdraget (oprindeligt Hestehaven) udgør af den samlede besparelse på 1.200.000 kr. på ejendomme. (nr.12 i prioriteringskataloget fra genåbning af budgettet i sag nr. 49 BF 29. maj 2018) .

 

Ældre, Social og Sundhed

 

 • Egenbetaling for ophold på midlertidige pladser
  Finansloven indikerer en ny fortolkning af eksisterende regler mht. opkrævning af egenbetaling for borgere i midlertidige ophold. Der hersker dog fortsat tvivl om de nye regler både gælder ydelser efter sundheds- og efter serviceloven. Afhængigt af udfaldet heraf vil det betyde færre indtægter for Gribskov Kommune i spændet fra 0,1-2,2 mio. kr.

 

 • Hjemmesygeplejen
  Hjemmesygeplejens budget i 2019 er 28,5 mio. kr. Udgiften i 2019 forventes at blive ca. 45 mio. kr., hvilket er 16,5 mio. kr. mere end budgetteret. Det er presset på opgaveløsningen, dels pga. øget kompleksitet i den borgernære pleje og dels pga. opgaveglidning fra regionerne samt overgangen fra den udliciterede til den kommunale hjemmesygepleje , der har betydet flere udgifter for hjemmesygeplejen. Der er iværksat en handleplan for området, som skal sikre den rette balance mellem kvalitet og udgifter.

 

 • Kommunal medfinansiering
  Udgifterne til kommunal medfinansiering er ikke påvirkelige for kommunerne. Samtidigt hersker der fortsat datausikkerhed mht. sundhedsplatformen. Der er netop modtaget udmelding om at KMF'en for 2019 vil blive fastfrosset. Udmeldingen er dog af så ny dato, at der endnu ikke er fuldt overblik over konselkvenserne, men risikoen for merforbrug på området er alt andet lige reduceret. Adminsitrationen vil fortsat følge området tæt ift. evt. ændringer.

 

 • Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser
  Det kommende friplejehjem Bavne Ager Plejecenter åbner i september 2019. Da Gribskov Kommune har borgere på venteliste til en plejehjemsbolig er det forventeligt, at en del borgere flytter ind på Bavne Ager Plejecenter. Der er pr. 1. marts 40 borgere på garantiventelisten, med 27 borgere der overskrider 2 måneders garantiforpligtelsen. Antallet har været stigende over den seneste tid. Administrationen er i gang med afdækning af hvorvidt det vil udfordre økonomien til køb af plejehjemspladser. Udgifterne til hjemmepleje vil tilsvarende blive fulgt tæt for at se om udgifterne hertil vil falde tilsvarende.

 

 • Generel demografi
  Ligesom i resten af Danmark stiger aldersgruppen 80+ år i disse og kommende år også massivt i Gribskov Kommune. Flere borgere lever længere og flere borgere lever med flere kroniske sygdomme end tidligere samtidigt med, at der sker en opgaveglidning fra region til det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Hvis det nuværende plejeniveau stiger sådan, at ældre borgere får behov for mere pleje end man gennemsnitligt får i dag, vil demografireguleringen ikke fange problematikken, og økonomien vil dermed blive udfordret.

 

 • Det specialiserede voksenområde
  På handicap- og psykiatriområdet er en stor andel af pengene bundet i tilbud hos borgere, hvor Gribskov Kommune ikke er handlekommune. Der er derfor behov for stram visitation og skærpet opfølgning i de eksisterende sager for at sikre budgetoverholdelse. Området følges tæt, og der er iværksat en handleplan. Jf. punktet ovenfor er området ogå presset grundet stigende levealder.

 

 • Serviceniveau for praktisk- og personlig hjælp fra 1. december 2019
  I forbindelse med opsigelsen af Attendo til udgangen af november 2019, har det været administrationens vurdering at uanset hvilken udbudsform, og model for prisfastsættelse, der besluttes i Gribskov Kommune, forventes der fremtidige afregningspriser, der er højere end de nuværende. 

  

Forebyggelse og Idræt

 

Det vurderes, at der ikke er nogen områder under Forebyggelse og Idræt, hvor der er væsentlige nye ændringer eller større usikkerhedsfaktorer. Det forventes på den baggrund, at budgettet for Forebyggelse og Idræt vil holde.

 

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

 

 • Overførsler
  I starten af 2018 var antallet af sygedagpengemodtagere ganske højt og trods en kontinuerlig nedbringelse af antallet gennem året, blev årsresultatet, at det gennemsnitlige antal modtagere lå højere end budgetteret. Fokus på nedbringelsen af antal modtagere, skal derfor fortsætte i 2019.

  I 2018 var der en stigning i fleksjob. Denne tendens gjorde sig også gældende i de øvrige nordsjællandske kommuner. Der forventes en fortsat stigning i feksjob i 2019.

 

 • Indsatser
  Ny beskæftigelsesreform og lovgivning hvoraf budgettet reduceres på de beskæftigelsesrettede indsatser. Der skal følges op med stor opmærksomhed i 2019, da KL anfører, at Beskæftigelsesministeriets forudsætninger for besparelsesmuligheder er optimistiske.

  EGU og Produktionsskolen overgår per 1. august 2019 til den selvejende institution "Forberedende Grunduddannelse (FGU)". I den forbindelse skal der rettes et fokus på økonomiopfølgningen frem til overgangsdatoen.   

  

 • Forsørgelse og Bolig
  I 2018 var der større tilgang til førtidspension ift. foregående år og for første gang større end afgangen. Dermed voksede antallet af førtidspensionister for første gang i mere end 10 år. Den problemstilling kan i 2019 yderligere påvirkes af tilbagetrækningsreformen, der betyder at afgangen bliver mindre. Der skal gennem 2019 være særligt fokus på økonomiopfølgningen på området.  
   

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

 

Det vurderes, at der ikke nogen områder, hvor der er væsentlige nye ændringer eller større usikkerhedsfaktorer

 

Det forventes på den baggrund, at budgettet vil kunne holde.

 

Økonomiudvalget

 

 • Administrationsbidrag, sociale tilbud
  I 2018 var der mindreindtægter vedrørende administrationsbidrag, sociale tilbud på 0,9 mio. kr. i forhold til det afsatte budget og samme niveau må forventes i 2019. Der pågår i øjeblikket en analyse af området mhp at sikre det korrekte budgetgrundlag.

 

 • Flygtningepuljen
  Ved denne BO foreslås der overført 3,7 mio. kr. fra flygtningepuljen til Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse til finansiering af manglende grundtilskud i 2019. Herefter forventes et mindreforbrug på flygtningepuljen i 2019 på 4,1 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes, at antallet af flygtninge og familiesammenførte fortsat er faldende.

 

 • Besparelser på ejendomsdrift
  Ved genåbning af budget 2018-2021 og budgetaftalen 2019-2022 er der vedtaget et række besparelser på ejendomsdrift i forbindelse med bygningsoptimering og kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet samt kloge m2. Driftsbesparelserne kan først opnås i forbindelse med salg af bygninger. Nogle af besparelserne er udmøntet men afventer salg af bygningerne jf. byrådsmødet d. 10. december 2018.

 

Anlæg

Administrationen vurderer, at anlægsforbruget vil svare til budgettet i 2019.

 

Forsyning

Administrationen vurderer, at forbruget på Forsyningsområdet vil svare til budgettet i 2019.

 

Byudvikling

 

Byudviklingsområdet skal balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år. Området følges nøje af administrationen, og Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet får løbende forelagt konkrete sager vedr. køb/salg af grunde og bygninger, samt mere generelle sager med overblikstatus mv., jf. eksempelvis byrådsmødet 10. december.

 

Det korrigerede budget vedr. Byudvikling, køb og salg, udgør -37,5 mio. kr. (forudsat, at foreslået overførsler i regnskabssagen besluttes).

 

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt en nettosalgsindtægt i 2019 på i alt 39,5 mio. kr. vedr. Møllebakken, etape 1 og 2, Bavne Ager Vest (restsalg), Vesterbrogade 54-56, Tinghusevej 15-19, samt en række andre mindre projekter. Dette er en merindtægt i forhold til korrigeret budget på 2,0  mio. kr.

 

Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Eksempelvis kan det forekomme, at salgsindtægter først kommer senere selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager. Men der er altså alene tale om forskydninger i tidspunktet for udgifter og indtægter for de enkelte projekter, og ikke egentlige ændringer i forudsætningerne på rammen.

 

Evt. merindtægter i 2019 skal anvendes til finansiere fremtidige byudviklingsomkostninger. Eksempelvis udgifter til Byudviklingsprojektet Troldebakkerne i Helsinge. Se bilag for detaljer vedr. køb og salg.

Administrationen revurderer p.t. mulighederne for realisering af budgettet vedr. kapacitetstilpasning og byudviklling og vender tilbage ved næste budgetopfølgning.

 

 

Finansiering

 

Indtægter

 

Overgangsordning vedr. ændringer i den aldersbestemte udligning

Staten har fra 2019 foretaget nogle tekniske ændringer i udligningsordningen, dels vedr. indvandreres uddannelser, dels vedr. den aldersbestemte udligning. Der blev hurtigt vedtaget en overgangsordning for ændringen vedr. indvandrenes uddannelser, men efterfølgende blev der også besluttet en overgangsordning for den ændrede demografiudligning.

 

Der var længe diskussioner på Christiansborg om hvordan den sidste udligningsordning skulle fordeles. Regeringens udgangspunkt var, at midlerne skulle fordeles i forhold til kommunernes faktiske tab på ændringerne, mens DF ønskede, at midlerne fra overgangsordningen primært skulle tilfalde de "vanskeligt stillede kommuner".

 

Overgangsordningen blev derfor først endelig besluttet i forbindelse med Finansloven, og den var således ikke kendt på budgettidspunktet, og er ikke indarbejdet i budgettet.

 

Resultatet af overgangsordningen er, at Gribskov Kommune modtager 15,9 mio. kr. i ekstra udligning i 2019 og tilsvarende i 2020.

 

Midtvejsreguleringer i 2019

Ved kommuneaftalen for 2019 aftalte regeringen og KL, at der skal ske en midtvejsregulering af budgetgarantien i 2019. Kommunerne får gennem kommuneaftalen dækket deres forventede udgifter til forsørgelse, men som følge af aftalen, vil regeringen i løbet af foråret foretage en ny prognose for kommunernes førsørgelsesudgifter, og afvigelser fra de oprindelige forventninger vil blive fratrukket/tillagt kommunernes bloktilskud i 2019 udover det budgetterede.

Vi kender ikke resultatet af regeringens nye prognose, men beskæftigelsen i Danmark er steget siden foråret 2018, og der er derfor en stor sandsynlighed for, at midtvejsreguleringen vil føre til en reduktion i kommunernes bloktilskud. 

 

Renter og finansielle ændringer

Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. ift det korrigerede budget. Merforbruget skyldes, at renteindtægter fra lån til indefrosne ejendomsskatter er mindre end forventet. Faldet skyldes dels en lavere rente end forventet og dels et mindre udestående. Det forventes, at merforbruget kan dækkes af større afkast end forventet af kommunens værdipapirer.

 

 

Omplaceringer

Omplaceringerne er vist i en tabel under indstilling. De nærmere forklaringer af omplaceringer fremgår under de relevante fagudvalg. 

 


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

 

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 144 af 28. februar 2018, lov nr. 145 af 28. februar 2018, § 3 i lov nr. 242 af 24. marts 2018, § 28 i lov nr. 503 af 23. maj 2018 og § 1 i lov nr. 748 af 8. juni 2018.

 


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

 


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Jørgen Tøjberg (O) deltager som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltager som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

Bilag

41. Græsted Fjernvarme, ansøgning om forøgelse af kassekredit

Sagsnummer: 00.15.15-1-19


Resume

Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets godkendelse af en forøgelse af Græsted Fjernvarmes kassekredit. Gribskov Kommune har garanteret for lån optaget af Fjernvarmeværket, og skal derfor godkende ændringen af kassekreditten.


Administrationen indstiller, til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at godkende, at Græsted Fjernvarme kan forøge sin kassekredit fra 0,5 mio. kr. til 2,5 mio. kr.

Historik

Økonomiudvalget, 2. april 2019, pkt. 57:

 1. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Brian Lyck Jørgensen (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst.


Sagsfremstilling

Græsted Fjernvarme har d. 21. marts 2019 fremsendt ansøgning om en forøgelse af værkets kassekredit med 2 mio. kr. til i alt at udgøre 2,5 mio. kr. Da Gribskov Kommune har garanteret for lån optaget af fjernvarmeværket skal Kommunen godkende dette.

 

Ansøgningen begrundes med likviditetsproblemer forårsaget af en lovmæssig omlægning af regnskabsåret fra og med 2019, således at dette følger kalenderåret mod tidligere at gå fra 1. juni til 31. maj. Dette har medført en forskydning i, hvornår indtægter og udgifter falder. I det tidligere regnskabsår indgik indtægter før de tunge udgifter, der falder i perioden december til april grundet fyringssæsonen.

 

Desuden medfører overgangen til nyt regnskabsår, at måleraflæsningen hos kunderne nu skal være gennemført 31. december (i praksis medio december) i modsætning til tidligere, hvor aflæsningen fandt sted i slutningen af maj, hvor forbruget er væsentligt mindre end i december. Der er derfor opstået et større periodiseringsbeløb, som skal overføres til det kommende års regnskab. Periodiseringsbeløbet opstår, fordi kundernes forbrug fra medio december til udgangen af december måned ikke kommer med i det aktuelle regnskabsår. Forbruget i 2. halvdel af december beløber sig til godt 400.000 kr. Dette beløb indgår ikke i opkrævningen af årsforbruget i det aktuelle regnskabsår, hvilket betyder, at indtægten først indgår året efter. Dette belaster likviditeten.

 

Værket har samtidig være nødt til at omlægge betalingerne fra kunderne, så der betales hvert kvartal i månederne februar, maj, august og november, for ikke, at kunderne får for meget eller for lidt udlignet ved første opkrævning i det nye år. Denne omlægning har betydet, at fjernvarmeværket med udgangen af april måned har fået indbetalt 25% af årsindbetalingerne. I det gamle regnskabsår, på samme tidspunkt, var indbetalingen 40% af årsindbetalingerne.

 

Disse forhold har samlede medført en nedgang i likviditeten på 1,9 mio.kr.

 

Fjernvarmeværket er i gang med en ikke planlagt hovedrenovering af den ene kedel, hvilket vil belaste værkets likviditet med 0,5 mio.kr. Dette forhold vil belaste likviditeten de næste 10 år.

 

Græsted Fjernvarme er af den opfattelse, at en videreførelse af driften kun vil være mulig, hvis kassekreditten forøges som ansøgt. Det er en samlede bestyrelse, der står bag ansøgningen. Peter Agerbo er af kommunalbestyrelsen udpeget som kommunens repræsentant i bestyrelsen.

 

Kommunale garantier

Som nævnt har Gribskov Kommune givet garanti til lån optaget af Græsted Fjernvarmeværk. De samlede lånegarantier givet til forsyningsvirksomheder i Kommunen er opgjort i nedenstående skema: 

 

Selskab

Garanteret restgæld ultimo 2018

Helsinge Fjernvarme

60,0

Vejby-Tisvilde Fjernvarme

31,2

Græsted Fjernvarme

16,7

Gilleleje Fjernvarme

44,8

Gribvand Spildevand A/S

179,7

I alt

332,4

 

Som det fremgår har Kommunen ultimo 2018 garanteret en samlede restgæld på 332,4 mio. kr. Den Kommunale garanti til lån indebære en risiko for tab i tilfælde af, at en garanti kommer til udløsning. Der opkræves derfor provision af denne type garantier. Provisionen udgør pt. 0,5% årlig.

 

Græsted Fjernvarmes kassekredit er ikke garanteret af Kommunen. Men en forøgelse af denne vil påvirke værkets finansielle stilling og dermed dets muligheder for servicering af dets gældsforpligtelser. Dette vil alt andet lige medføre en marginal forøgelse af risikoen for det kommunalt garanteret lån.


Lovgrundlag

BEK nr. 1580 af 17/12/2013, bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), § 2, stk. 1, nr. 5 og § 12.


Økonomi

Jfævnfør sagsfremstillingen.


Beslutning
 1. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Jørgen Tøjberg (O) deltager som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltager som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

42. Folkeskolens styrelsesvedtægter: Tilføjelse af klassekvotient i 0. klasse

Sagsnummer: 17.01.00-A21-1-19


Resume

Udvalget Børn og Familie behandler sagen med henblik på at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet vedrørende tilføjelse til styrelsesvedtæfterne for folkeskolerne i Gribskov Kommune.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:

1. At anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at der i styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Gribskov Kommune tilføjes, at klassekvotienten for 0. klasse ved skoleindskrivning maksimalt er 24 elever pr. klasse.


Historik

 
Børn og Familie, 26. marts 2019, pkt. 25:

Ad. 1: Anbefalet med den tilføjelse, at der skal gives dispensation ved eventuelle søskende på skolen.

 

Udvalget besluttede, at der efter ca. et år skal følges op på, hvorvidt tilføjelsen til styrelsesvedtægten har givet anledning til problemer ved skoleindskrivning.Økonomiudvalget, 2. april 2019, pkt. 67:

1. Anbefalet at følge anbefalingen fra fagudvalget.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Brian Lyck Jørgensen (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst.


Sagsfremstilling

Gribskov kommunes styrelsesvedtægter for folkeskolen er trådt i kraft 1. august 2014. I disse vedtægter er der ikke indskrevet en maksimal klassekvotient for oprettelse af 0. klasser.

 

En samlet skoleledergruppe ønsker, at der i styrelsesvedtægterne for folkeskolen i Gribskov Kommune indskrives en maksimal klassekvotient på 24 elever pr. klasse ved oprettelse af 0. klasser. Dette ønskes af flere grunde:

1. Der skabes plads til de elever, der kan komme til i løbet af året, og afhjælper at der ikke er behov for klassedeling i løbet af året.

2. Det sikres, at der ikke sker en skævvridning af elevfordeling mellem skoledistrikter og valg af skoler .


Lovgrundlag

LBK nr. 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven) § 40 a, stk. 5


Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.


Beslutning
 1. Besluttet med den tilføjelse, at der skal gives dispensation ved eventuelle søskende på skolen.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Jørgen Tøjberg (O) deltager som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltager som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

43. Ansøgning om støtte til udarbejdelse af skitseprojekt for et nyt museum i Gilleleje

Sagsnummer: 19.03.00-G01-2-19


Resume

Gribskov Kommune har længe arbejdet med ideer til et museumsprojekt i Gilleleje med henblik på at understøtte udviklingen af helårsturisme og dermed styrke vækstvilkår for de erhverv, der vokser frem i forbindelse med turismen.

 

I årene 2015 - 2017 var fokus på ideen om et museum, som fortrinsvis skulle formidle historien om redningen af de danske jøder i okrober 1943, men borgerinddragelsen har vist, at der er brug for at genoverveje og bearbejde museets indhold, rammer og placering, hvis museet skal skabes med en lokal opbakning til projektet.

 

Museum Nordsjælland har nu udarbejdet et visionsoplæg for et nyt museum med arbejdstitlen "Livet ved havet".

 

Sagen kommer på dagsordenen, fordi museet søger om en kommunal medfinansiering på 50.000 kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt.

 

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Udvalget Kultur, Erverv og Oplevelsesøkonomi behandlede sagen første gang den 26. februar, hvor sagen blev udsat med henblik på, at administrationen kæde sagen sammen med det tidligere museumsprojekt i Gilleleje.

 

Sagen handler om, hvorvidt Byrådet ønsker at bakke op om, at Museum Nordsjælland arbejder videre med etablering af et nyt museum med udgangspunkt i visionsoplægget "Livet ved havet".

 

Bakker Byrådet op om arbejdet med etablering af et nyt museum i Gilleleje med udgangspunkt i visionsoplægget "Livet ved havet" betyder det, at den nye beslutning erstatter tidligere politiske beslutninger vedrørende museumsprojektet "Oktober '43 - Gilleleje Museum". Arbejdet med museumsprojektet "Oktober '43 - Gilleleje Museum" nedlægges.

 


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at bakke op om, at Museum Nordsjælland kan arbejde videre med etablering af et nyt museum i Gilleleje med udgangspunkt i visionsoplæggets indhold
 2. at godkende et tilskud til udarbejdelse af skitseprojekt for et nyt museum i Gilleleje
 3. at beslutte at beslutningen på indstillingens punkt 1 erstatter alle tidligere politiske beslutninger vedrørende museumsprojektet "Oktober '43 - Gilleleje Museum"

Historik

 
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 26. februar 2019, pkt. 15:

1.- 2. Udsættes.

 


Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 26. marts 2019, pkt. 25:

1.-3. Anbefalet

 

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G)

 Økonomiudvalget, 2. april 2019, pkt. 69:

1. - 3. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Brian Lyck Jørgensen (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst.


Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har længe arbejdet med ideer til et museumsprojekt i Gilleleje.

 

I årene 2015 - 2017 var arbejdet fokuseret på ideen om at etablere et museum, som fortrinsvis skulle formidle historien om redningen af de danske jøder i oktober 1943. Projektet strandende på, at det i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen viste sig, at der var behov for at genoverveje og bearbejde museets indhold, rammer og placering, hvis der skulle sikres en lokal opbakning til projektet.

 

Museum Nordsjælland har nu i en periode arbejdet med fremtidens museumsformidling i Gribskov Kommune. Arbejdet har nu resulteret i et visionsoplæg for et nyt museum i Gilleleje. Museet har udover visionsoplægget også udarbejdet en forretningsplan for et kommende museum.

 

Begge dele er vedlagt som bilag, hvis en grundigere gennemgang ønskes.

 

Sagens forhold

Arbejdstitlen for et nyt museum i Gilleleje er "Livet ved havet". Hensigten er at fortælle om, hvordan mennesket har levet ved Sjællands nordkyst fra de ældste tider til i dag.

 

Sted

Museet tænkes placeret på "Museumsstrøget" mellem Gilleleje Hovedgade 49 og Østergade 20. Det samlede kompleks omfatter et grundareal på 3.3733 m2 og anvendes allerede i dag til museumsformål.

 

Bygninger

De 2 bevaringsværdige huse (Gilleleje Hovedgade 49 og Østergade 20) bevares og indretning og brugen af dem nytænkes.

 

De bygninger som i dag kaldes Skibshallerne samt en lagerbygning nedrives, og der skal derefter opføres en ny udstillingsbygnig på grunden. I visionsoplægget beskrives en bygning på ca. 1000 m2 - med et grundareal på ca. 800 m2.

 

Udover udstillingsarealer vil der blive etableret en café.

 

Indhold beskrevet i fire kernefortællinger

Museet vil bygge på fire kernefortællinger, der formidles i udstillinger, i byrummet, som aktiviteter og som events. De fire kernefortællinger har følgende overskrifter:

 

 1. Fra spyd til trawl (fortællingen om fiskeriets historie på nordkysten)
 2. Det barske liv ved havet (historien set via en fiskefamilie i midten af 1800-tallet. Forholdet til havet, livsvilkår mv.)
 3. Sommergæsterne (om sommergæsternes indtog i Gilleleje)
 4. Gilleleje oktober '43 (Om redningen af de danske jøder fra Gilleleje oktober '43 - incl. begivenhederne på kirkeloftet den 6.-7. oktober 1943)

 

Museets omdrejningspunkter

Museet skal omfatte følgende elementer:

 

 • levende formidling
 • skiftende udstillinger
 • skoletjeneste
 • en helhedsoplevelse

 

Museet og byen

Museet vil bruge byrummet og det historiske Gilleleje og vil samarbejde med Kulturhavn Gilleleje, Gilleleje Bibliotek og Gribskov Arkiv om digital formidling og små udstillinger.

 

Udkast til forretningsplan

Museet arbejder med en forventet åbningstid på 40 timer ugentligt og har følgende målgrupper:

 • Kommunens og omegnskommunernes borgere, der vil besøge museet gentagne gange, fordi det byder på skriftende udstillinger, mange arrangementer og vekslende aktiviteter for børn og voksne
 • Kommunens og omegnskommunernes skoler, der vil bruge museet som en platform i historieundervisningen og i den tværfaglige undervisning
 • Gæster fra Hovedstadsregionen
 • Endagsturister fra Danmark og udlandet
 • De "faste" sommerhusbeboere
 • Feriegæster, der opholder sig i flere dage på egnens hoteller og i sommerhusene på nordkysten

 

Driftsbudget

Der er ikke udarbejdet et endeligt driftsbudget, men der arbejdes med et foreløbigt driftsbudget på ca. 1,8 mio. kr.

 

Næste skridt

Museum Nordsjælland har drøftet oplægget med Gilleleje og Omegns Museumsforening, som bakker op om projektet.

 

Visionsoplægget fremlægges nu for byrådet i Gribskov Kommune, og hvis byrådet beslutter, at der kan arbejdes videre med projektet, skal der udarbejdes et skitseforslag.

 

Skitseforslaget skal skitsere byggemuligheder og istandsættelse af de gamle huse samt estimere de samlede etableringsomkostninger vedrørende bygninger og udearealer.

 

Samtidig skal udstillingerne konkretiseres, hvad angår genstande og formidlingsformer, og der skal opstilles et omtrentligt budget herfor.

 

I løbet af udviklingsprocessen skal der tages en indledende kontakt til fonde, som kunne have interesse i at støtte museumsprojektet.

 

Endelig pointeres det i visionsoplægget, at byens borgere allerede på et tidligt tidspunkt inddrages i processen bl.a. via borgermøder.

 

Tilskud til udarbejdelse af skitseforslag

Museum Nordsjælland anslår, at udgiften til udarbejdelse af et skitseforslag vil koste ca. 200.000 kr. Museet vil ansøge om LAG midler til dette. Et eventuelt tilskud fra LAG vil være på max. 50 %. Derfor forelås det, at de sidste 100.000 kr. dækkes af henholdsvis museet med 50.000 kr. og Gribskov Kommune med 50.000 kr.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at der skal arbejdes grundigere med ideen om et nyt museum, før der kan tages endelig stilling til et realistisk projekt.

 

Derfor anbefaler administrationen, at byrådet giver tilsagn om, at Museum Nordsjælland kan arbejde videre med projektet.

 

Derudover anbefaler administrationen, at udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi yder et tilskud til udarbejdelse af skitseforslag.

 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Styrelsesvedtægt §15, stk. 2


Økonomi

På nuværende tidspunkt drejer økonomien sig alene om udarbejdelse af et skitseforslag.

 

Der søges om et tilskud på 50.000 kr. Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget 2019: 191.000 kr. Heraf er disponeret: 93.000 kr. Restbudget: 98.000 kr.

Administrationen  gør opmærksom på, at der er flere ansøgninger til puljen på udvalgets dagsorden


Beslutning

1. - 3. Besluttet.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Jørgen Tøjberg (O) deltager som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltager som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

Bilag

44. Forslag til lokalplan 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge - godkendelse af miljøscreening samt planforslag og udbygningsaftale

Sagsnummer: 01.02.05-P16-14-18


Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale Byrådet en beslutning om at forslag til lokalplan 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge skal sendes i offentlig høring.

 

Planforslaget handler om at give mulighed for at opføre en ny etageejendom til boliger og fastholde mulighed for den eksisterende hjørneejendom mod Østergade med butik i stueetagen og boliger på de øvrige etager. Lokalplanen erstatter en eksisterende lokalplan der havde et lignende byggeri, men stillede krav til butikker i stueetagen mod Nytorv.

 

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler desuden sagen for at anbefale Byrådet at godkende forslag til en udbygningaftale for Nytorv.

 

Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe beslutning om, at forslaget til lokalplan 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge, ikke skal miljøvurderes.

 

Som separat punkt på dagsordenen for Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet behandles tilknyttet sag om salg af offentligt parkeringsareal til realisering af lokalplanen.


Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

 1. at godkende forslag til lokalplan 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge til offentlig høring i 4 uger.
 2. at endelig vedtagelse af planen sker af administrationen, hvis der ikke kommer høringssvar.
 3. at endelig vedtagelse af planen sker af Udvikling, By og Land, hvis der kommer høringssvar.
 4. at godkende forslag til udbygningsaftalen for Nytorv.

 

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

       5.     at beslutte at forslag til lokalplan 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge ikke miljøvurderes.

 


Historik

 
Udvikling, By og Land, 19. marts 2019, pkt. 52:

 

Afstemning om administrationens indstilling punkt 1 - 4:

For stemte A, C, G, S, V og Bo Jul Nielsen (8)

Imod stemte O (1)

 

1. - 4. Anbefalet

 

O er i mod at der fjernes yderligere offentlige parkeringspladser

 Økonomiudvalget, 2. april 2019, pkt. 71:

Afstemning om indstillingens punkter 1 - 4:

 

For: A, C, G, V, Ø, Bo Jul Nielsen (10)

Imod: O (1)

 

1. - 4. Anbefalet

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Brian Lyck Jørgensen (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst.


Sagsfremstilling

Sagen handler om godkendelse af forslag til lokalplan 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

 

Sagen handler også om godkendelse af udbygningsaftale for Nytorv.

 

Udvikling, By og Land besluttede den 21.06.2018 at bemyndige administrationen til at igangsætte lokalplanudarbejdelsen.

 

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre beboelse i stueetagen mod Nytorv.

 

Lokalplanforslaget stiller krav om at stueetagen mod Østergade kun må anvendes til centerformål i form af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, servicefunktioner, cafe, restaurationer, liberalt erhverv i form af fx klinikker, kontorer mv samt kulturelle formål, dog skal anvendelsen have en udadvendt karakter. Stueetagen i den nye ejendom mod Nytorv kan anvendes til ovenstående eller til boliger. De øvrige etager i begge bygninger skal anvendes til boliger eller liberalt erhverv, som kan udføres uden gene for områdets beboere.

 

Lokalplanen erstatter en eksisterende lokalplan der omfattede et lignende byggeri langs Nytorv, men stillede krav til butikker i stueetagen langs Nytorv. Bystrukturer med detailhandelsbutikker er under forandring generelt og også i Helsinge. Lokalplanen forsøger derfor at gøre anvendelsesbestemmelserne mere fleksible. I stedet for at stille krav om butikker i stueetagen over det hele, fastholdes en anvendelse til udadrettede aktiviteter herunder også butik langs Østergade og mulighed for det sammen langs Nytorv, men også mulighed for boliger i stueetagen.

 

Bygherre ønsker samtidig at indgå en udbygningsaftale om renovering af den del af Nytorv, der ikke indgår som del af det nyrenoverede hævede torveareal. En udbygningsaftale er en frivillig aftale mellem en privat grundejer og en kommune om medfinansiering af fysiske infrastrukturanlæg i forbindelse med byudvikling.

 

Beskrivelse af området

Lokalplanområdet ligger i Helsinge bymidte og er en del af gågademiljøet. Området ligger ud til Nytorv og Gadekærsvej. En mindre del ligger ud til Østergade og ud til offentlig parkeringsareal. Nytorv ligger vinkelret på Østergade, der er den centrale del af gågaden med den tætteste koncentration af butikker og andre erhverv.

 

 

Mod nord grænser lokalplanens areal op til Gadekærvej, mod øst til eksisterende offentlig parkeringsplads og mod vest til Nytorv. Mod syd grænser arealet op til eksisterende bebyggelse Østergade 25 og nabobebyggelserne Østergade 27, 29 og 31.

 

Lokalplanområdet omfatter hele matrikel 4 v og en del af matrikel 7000 bæ, begge Helsinge By, Helsinge, med areal på henholdsvis 1.394 m2 og ca. 1000 m2, i alt ca. 2.394 m2. Hele området ligger i byzone.

 

Hovedparten af området er et gammelt haveareal med buskbeplantning og enkelte større træer og en mindre del mod øst er eksisterende offentligt parkeringsareal.

  

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre en etageejendom mod Nytorv med boliger og tilhørende udearealer. Det er også et formål at bevare butik i den eksisterende bygning på hjørnet af Østergade og Nytorv, eller en anden anvendelse der hører under centerformål i form af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, servicefunktioner, cafe, restaurationer, liberalt erhverv i form af fx klinikker, kontorer mv samt kulturelle formål, dog skal anvendelsen have en udadvendt karakter.

 

Lokalplanen fastlægger et areal til parkering og bebyggelsens anvendelse, omfang og placering.

 

Bebyggelsen placeres langs Nytorv og Gadekærvej. Der kan opføres 3 etager inklusiv tagetage. Bygningshøjden må maksimalt være 12,75 m og facadehøjden maksimalt 8.5 m. Bygningen må ikke være højere en hjørnebygningen på Østergade 25. Bygningen skal udføres med sadeltag og facader kan være blank mur, pudset eller filtset. Øst for bygningen indrettes udendørs opholdsarealer og parkering. Der er mulighed for et par parkeringspladser mellem hjørnebygning og den nye bebyggelse og disse har adgang fra Nytorv. Øvrige parkeringspladser har adgang fra den offentlige parkeringsplads øst for området.

 

Forslag til lokalplanen kan ses i bilag.

 

Forhold til gældende plangrundlag

Kommuneplanen

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 for Gribskov Kommune. Hovedparten ligger i rammen 1.C.03. Det resterende areal ligger i rammen 1.C.06 for centerområde i Helsinge bymidte.

 

Ramme 1.C.03 giver mulighed for anvendelse til helårsboliger og forskellige erhverv. Bebyggelsesprocenten skal ligge mellem 50 og 160%. Bebyggelse skal opføres langs med Gadekærsvej og Nytorv med en bygningsdybde på op til 12 m. Bebyggelsens højde må ikke overstige 12,75 m.

 

Ramme 1.C.06 dækker et større område af Helsinge by og omhandler bestemmelser for centerområdet.

 

Naturbeskyttelsesloven

Der har været dialog med kirken, da bygningen ligger indenfor kirkebyggelinjen på 300 m, hvor der er en højdegrænse for byggeri på 8,5 m. Der var også dialog forud for den eksisterende lokalplan. Bygningshøjden kan ifølge lokalplanforslaget blive 12,75 m, som i den eksisterende lokalplan og svarende til den eksisterende hjørnebygning.

 

Kirken oplyste i oktober 2018, at de ingen kommentarer har til denne bygningshøjde. Det er kommunen der er myndighed og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens i forhold til kirkebyggelinjen, vil blive behandlet i forbindelse med byggesagen.

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter og at der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag.

 

Delegation

Forslag til lokalplan godkendes af Byrådet, da der også er en sag om salg af offentligt areal.

 

Endelig vedtagelse sker af administrationen hvis der ikke er kommet høringssvar. Hvis der kommer høringssvar behandles disse af Udvikling, By og Land, der også godkender planen endeligt.

 

Udbygningsaftale

En udbygningsaftale er en frivillig aftale mellem en privat grundejer og en kommune om medfinansiering af fysiske infrastrukturanlæg i forbindelse med byudvikling. Grundejeren etablerer anlægget, og kommunen overtager herefter vedligehold og drift.

 

Udbygningsaftalen vedrører bygherres frivillige renovering af den nordlige del af Nytorv, der ligger i niveau med Østergade, dvs. ikke den forholdsvis nyetablerede hævede del af Nytorv. Den eksisterende trægruppe vil indgå i udbygning af Nytorv til en egentlig pladsdannelse med ny belægning og byinventar som blandt andet bænke.

 

Formålet med renovering af Nytorv er at skabe et mere attraktivt byrum, der inviterer til ophold i enden mod Gadekærvej og med materialer, der skaber en sammenhæng til Østergade.

 

Udkast til udbygningsaftalen vedlægges som bilag.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplan 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

 

Administrationen anbefaler, at forslag til udbygningsaftale for Nytorv godkendes og fremlægges offentligt, parallelt med forslag til lokalplan.

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr 287 af 16.04.2018, § 15 samt §§ 21 b og 21 c

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af10.05.2017, §§ 8. 10 og 33.

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr 934 af 27.06.2017, § 19.


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 

Udbygningsaftalen betyder, at bygherre renoverer og anlægger et attraktivt byrum på offentligt areal. Efterfølgende er det kommunen der, ligesom nu, står for at drifte arealet.


Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget sendes i høring i 4 uger.

 


Beslutning

Ændringsforslag fra O

Der skal ikke fjernes yderligere offentlige parkeringspladser

 

For: O (2)

Imod: A, C, G, V, Ø, Bo Jul Nielsen og Betina Sølver Hansen (21)

 

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

 

 

Afstemning om indstillingens punkter 1 - 4:

 

For: Alle (23)  

1. - 4. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfotræder: Jonna Præst (O) fraværende. Jørgen Tøjberg (O) deltager som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltager som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

Bilag

45. Forslag til Fingerplan 2019 - godkendelse af høringssvar

Sagsnummer: 01.01.00-P17-1-19


Resume

Regeringen har sendt forslag til Fingerplan 2019 i offentlig høring fra den 24. januar til den 21. marts 2019. Fingerplan 2019 er landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning. Kommunens planlægning skal være i overensstemmelse med Fingerplanen.

Udvikling, By og Land behandler sagen for at anbefale et høringssvar overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Af hensyn til høringsfristen vil administrationen indsende høringssvaret inden behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet med forbehold for den politiske behandling. Eventuelle supplerende bemærkninger fra byrådet vil således blive eftersendt til ministeriet.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet::
 1. at godkende udkast til høringssvar til Fingerplan 2019.

Historik

 Udvikling, By og Land, 19. marts 2019, pkt. 50:

 1. Anbefalet - Udvalget ønsker en tydeligere tilkendegivelse af infrastrukturelle ønsker:
 • Motorvej til Helsinge
 • Ny vej til Gilleleje
 • S-tog til Helsinge
 • Et styrket lokalbanenet

 

Dokumentet "Høringssvar til forslag til Fingerplan 2019 - efter UBL 190319" som blev udarbejdet og udsendt efter behandling af sagen i Udvikling, By og Land den 19. marts 2019 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag 6.Økonomiudvalget, 2. april 2019, pkt. 72:

Da Fingerplan 2019 er blevet vedtaget, tager Økonomiudvalget orienteringen om høringssvar til efterretning og anbefaler Byrådet, at tage orienteringen til efterretning.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Brian Lyck Jørgensen (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst.


Sagsfremstilling

Regeringen har sendt et forslag til Fingerplan 2019 i høring til den 21. marts 2019. Forslag til Fingerplan 2019 er en del af regeringens udspil "Danmarks Hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstaden". Forslag til Fingerplan 2019 er en revision af den gældende Fingerplan 2017.

Fingerplanen er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning og den fastsætter en række bestemmelser for kommunernes planlægning, som ikke gælder for kommunerne udenfor Hovedstadsområdet.

 

Fingerplanen og fingerbystrukturen har siden 1947 været den gennemgående ramme for planlægningen i Hovedstadsområdet. Hovedideen er, at hovedstaden primært skal udvikle sig i håndfladen (det indre storbyområde) og i byfingrene (det ydre storbyområde) langs med S-togslinjerne. I mellem byfingrene skal der være grønne kiler som sikrer beboerne kort adgang til grønne rekreative områder. Det er i håndfladen og byfingrene størstedelen af byudviklingen i Hovedstadsområdet skal ske. Byudviklingen i områderne udenfor håndfladen byfingrene - hvor Gribskov Kommune ligger - skal være af begrænset omfang og af lokal betydning.

Forslag til Fingerplan 2019 indeholder ikke bestemmelser for detailhandlen i Hovedstadsområdet, der er reguleret af det nyligt vedtagne landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet.

 

Forslag til Fingerplan 2019 bygger videre på principperne i fingerbystrukturen. Forslag til Fingerplan 2019 deler derfor hovedstadsområdet op i fire geografiske områdetyper:

 1. Det indre storbyområde
 2. Det ydre storbyområde
 3. De grønne kiler
 4. Det øvrige Hovedstadsområde

 

Gribskov Kommune er en del af "det øvrige Hovedstadsområde".