Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

§17, stk. 4. Ældre og Udbud

Tirsdag den 09-04-2019 kl. 16:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

18. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-14-18


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud:
 1. at godkende dagsordenen

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

1. Godkendt

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

Brian Lyck (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst (O).

 

19. Mødemeddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-15-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud:
 1. at tage orienteringen til efterretning.

20. Revurdering af fremtidig model for hjemmeplejen - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Udvalget afgav anbefaling om den fremtidige model for hjemmeplejen samt om bevillingsniveauet for hjemmeplejen i 2020.

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

Brian Lyck (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst (O).

21. Beslutning om vilkår og styringsprincipper for den fremtidige hjemmepleje

Sagsnummer: 00.22.00-3580-18


Resume

Udvalgene Ældre og Udbud, Ældre, Social og Sundhed samt Økonomiudvalget behandler sagen for at komme med en anbefaling til Byrådet. Sagen er på dagsorden som følge af sagen om valg af model for den fremtidige hjemmepleje, som behandles på samme møde. Byrådet træffer den endelige beslutning i begge sager.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud at anbefale udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalget og Byrådet at:
 1. beslutte, at fastholde kommunens nuværende afregningsmodel med pakker baseret på visiterede enkeltydelser.
 2. beslutte, at de private leverandører forpligtes til at levere både praktisk hjælp og personlig pleje i hele kommunen dag, aften og nat.
 3. godkende kvalitetsstandarderne i den mere borgervenlige form, med nuværende serviceniveau, gældende fra 1. december 2019.
 4. godkende rammer og struktur for godkendelsesmaterialet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 18. juni 2018 at opsige kontrakterne med hjemmeplejeleverandørerne pr. 30. november 2019. Samme dag nedsatte Byrådet et temaudvalg for Ældre og Udbud, som fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan hjemmeplejen skal varetages efter 30. november 2019, og herunder hvordan kommunen vil sikre borgerne frit valg. Temaudvalget har arbejdet med opgaven siden august 2018 og har afgivet anbefalinger til Byrådet om, hvordan Byrådet skal tilrettelægge driften af hjemmeplejeområdet, hvilket vil sige ydelser efter Servicelovens § 83, hovedsageligt for den ældre, hjemmeboende borger.

 

På nuværende tidspunkt er der truffet følgende beslutninger:

 • Den 1. oktober 2018 besluttede Byrådet, at borgernes ret til frit valg på hjemmeplejeområdet pr. 1. december 2019 tilrettelægges efter en godkendelsesordning uden udbud med kommunen som prissættende hovedleverandør.
 • Den 10. december 2018 besluttede Byrådet afregningsmodel og leverancemodel for hjemmeplejen pr. 1. december 2019.
 • Den 5. februar 2019 besluttede Byrådet værdier og visioner for den nye hjemmepleje.

 

Den 2. april 2019 skulle Økonomiudvalget behandle sager om nyt serviceniveau i hjemmeplejen samt ramme og struktur for det samlede godkendelsesmateriale. På mødet bad Økonomiudvalget om, at administrationen fremlægger alternativ model til en fremadrettet organisering af hjemmeplejen, hvorfor Økonomiudvalget sendte sagerne tilbage til administrationen med ønske om en revurdering af hele den fremtidige organisering af hjemmeplejen.

 

Denne revurdering af model foretages under lukket punkt på nærværende møde. Beslutningen er afgørende for valg af leverancemodel og afregningsmodel, hvorfor der i denne sag lægges op til fornyede beslutninger i det tilfælde, at Byrådet vælger en anden model. Dertil skal Byrådet godkende nye kvalitetsstandarder samt rammer og struktur for det samlede godkendelsesmateriale.

 

Leverancemodel

Leverancemodellen for hjemmeplejen i Gribskov Kommune beskriver de vilkår, som skal gælde for de leverandører, der skal levere hjemmepleje i Gribskov Kommune. Leverancemodellen baseres på 3 hovedelementer:

 

 1. Distriktsopdeling - skal kommunen distriktopdeles eller være ét samlet distrikt? Det vil sige, hvorvidt leverandørerne kan vælge at levere hjemmehjælp i en eller flere mindre dele af kommunen, eller om de skal forpligte sig til at levere hjemmepleje i hele kommunen.
 2. Ydelsespakker - skal godkendte leverandører levere alle typer af ydelser, dvs. både praktisk hjælp og personlig hjælp, eller kan leverandørerne vælge kun at levere f.eks. praktisk hjælp?
 3. Døgnet - skal leverandører kunne levere på alle tider af døgnet, dvs. dag, aften og nat, eller kan leverandører f.eks. undtages at levere om natten?

 

Den 10. december 2018 besluttede Byrådet en leverancemodel, der betød, at leverandører af hjemmeplejen forpligtes til at levere både praktisk hjælp og personlig pleje i hele kommunen dag og nat - og at leverandørerne i tillæg hertil kunne søge om godkendelse til at levere om natten, men ellers ville den kommunale leverandør varetage hjemmeplejeydelser om natten (jf. punkt 238 på daværende dagsorden).

 

Ved at organisere hjemmeplejen som en godkendelsesmodel uden udbud og uden kommunal leverandør anbefaler administrationen, at leverandørerne ligeledes forpligtes til at levere hjemmeplejeydelser om natten af følgende årsager:

 1. Der vil ikke være en kommunal hjemmepleje, der kan tage ydelserne om natten.
 2. Det er bedst for borgeren at have den samme leverandør døgnet rundt og dermed sin "sag" samlet ét sted.

 

Afregningsmodel

Den 10. december 2018 valgte Byrådet ligeledes, hvilken model kommunen fremover skal bruge til at afregne leverandørerne af hjemmepleje efter. Valget stod mellem tre typer afregningsmodeller:

 

 1. Minutter optalt efter visiterede enkeltydelser.
 2. Pakker baseret på visiterede enkeltydelser.
 3. Besøgspakker visiteret efter borgerens vurderede funktionsniveau.

 

Byrådet valgte besøgspakker visiteret efter borgerens vurderede funktionsniveau, som vil være en helt ny afregningsmodel for kommunen. Drøftelserne i Temaudvalget har særligt vægtet, at den faglige vurdering af borgernes behov og visitationen til indsatser skal tage udgangspunkt i borgerens funktionsniveau, hvor Fælles Sprog III anvendes som metode. Ønsket om fleksibilitet i leveringen af ydelserne vil blive tilgodeset i den valgte kvalitetsmodel.

 

Hvis Byrådet vælger at organisere hjemmeplejen som en godkendelsesmodel uden udbud og uden en kommunal leverandør som den fremtidige model for hjemmeplejen i Gribskov kommune, er det administrationens anbefaling at vælge model 2, som fungerer i dag, og hvor der afregnes i pakker baseret på visiterede enkeltydelser. Det anbefaler administrationen, fordi den afregningsmodel er kendt og velafprøvet og dermed vil give den største sikkerhed ift. budgetstyring - og fordi der derved ikke kræves en revisitation af samtlige borgere i hjemmeplejen. Med denne model vil Temaudvalgets ønske om visitation efter borgerens vurderede funktionsniveau fortsat kunne honoreres.

 

Kvalitetsstandarder

Administrationen har udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for:

 1. Praktisk hjælp
 2. Personlig pleje
 3. Rehabilitering

 

Kvalitetsstandarderne er målrettet borgerne og formuleret i et mere borgervenligt sprog, se bilag 1-3. Udover kvalitetsstandarderne vil administrationen udarbejde tilhørende retningslinier og krav til leverandør og myndighed, som administrationsgrundlag.

 

Kvalitetsstandarderne afspejler det nuværende serviceniveau i hjemmeplejen. Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet fremgår af bilag 4-5 og er indarbejdet. Administrationen vil løbende følge udgifterne via antal borgere og tyngde i indsatserne og vurdere, om der vil blive behov for justering af serviceniveauet. Afhængig af den konkrete udvikling kan der blive behov for eventuelle justeringer.

 

Ramme og struktur for godkendelsesmaterialet

Administrationen er i gang med udarbejdelsen af det samlede godkendelsesmateriale. Materialet er bygget op omkring 4 kapitler:

 

Kapitel 1 har til formål at beskrive, hvad opgaven med at levere hjemmepleje består i - det vil sige rammer for og indhold i opgaveløsningen. Dertil beskrives, hvilke værdier og visioner der er for hjemmeplejen og Gribskov kommune samt processen for godkendelse og kontraktindgåelse.

 

Kapitel 2 har til formål at beskrive den kvalitet, som leverandørerne skal levere hjemmepleje til. Dertil beskrives, hvordan samarbejdet med såvel myndighed som hospital, andre leverandører og samarbejdspartnere som frivillige skal tilrettelægges.

 

Kapitel 3 har til formål at beskrive alle de krav, som leverandørerne skal leve op til. Det gælder eksempelvis krav til personale og organisering, APV, data, udstyr og IT.

 

Kapitel 4 har til formål at beskrive økonomi og afregningsmodel. Det vil sige en beskrivelse af pakker, priser, faktureringsproces samt pris- og lønregulering.

 

Beskrivelse af kapitlernes indhold og rammerne for godkendelsesmaterialet er uddybet i bilag 6.

 

Den videre proces

Når Byrådet har behandlet nærværende dagsorden, vil administrationen færdiggøre godkendelsesmaterialet, som kan endeligt godkendes i udvalget for Ældre, Social og Sundhed på næstkommende ordinære møde.

 

Medio maj annonceres efter leverandører, hvorefter ansøgninger vurderes, og der tages endelig stilling til evt. godkendelse. Når godkendelsesprocessen er gennemført, spørges borgerne om valg af leverandør, hvorefter de private leverandører fra 1. september og frem til 1. december 2019 til at etablere en organisering, der kan håndtere det antal borgere, som har valgt dem som leverandør.


Lovgrundlag

LBK 1114/2018 om social service § 91


Beslutning

Afstemning om indstillingspunkt 1:

For: 5 (V, O, C, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 1 anbefalet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

Afstemning om indstillingspunkt 2:

For: 5 (V, O, C, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 2 anbefalet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

Afstemning om indstillingspunkt 3:

For: 5 (V, O, C, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 3 anbefalet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

Afstemning om indstillingspunkt 4:

For: 5 (V, O, C, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 4 anbefalet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

Brian Lyck (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst (O).

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen