Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Tirsdag den 09-04-2019 kl. 19:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

50. Bestyrelse for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S

Sagsnummer: 06.00.00-A00-2065-18


Resume

Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om omkonstituering af bestyrelsen for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at bemyndige borgmesteren til på ejerens vegne at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at træffe en beslutning om valg af formand og næstformand for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S

Sagsfremstilling

 

Sagen er på dagsorden efter henvendelsen fra Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

 

Byrådet udpeger medlemmer til bestyrelsen for henholdvis Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S. Udpegningen har virkning for byrådets funktionsperiode.

Valg af formand og næstformand skal ske på en generalforsamling.

 

Bestyrelsen for Gribvand A/S arbejder med et forslag om at vælge Jannich Birger Petersen som formand og Bo Jul Baandhagen Nielsen som næstformand for selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen for Gribvand Spildevand A/S arbejder med et forslag om at vælge Jannich Birger Petersen som formand og Pernille Søndergaard som næstformand for selskabets bestyrelse.

 

Byrådet anmodes om at bemyndige borgmesteren, Ander Gerner Frost, til på ejerens vegne at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at træffe en beslutning om valg af formand og næstformand for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

 


Lovgrundlag

Lov nr. 469 af 12.06.09 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) med senere ændringer

LBK nr. 1089 af 14.09.15 Love om aktieselskaber med senere ændringer (selskabsloven) med senere ændringer

 


Beslutning
 1. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Jørgen Tøjberg (O) deltager som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltager som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

51. Revurdering af fremtidig model for hjemmeplejen

Sagsnummer: 00.22.00-3580-18


Resume

Temaudvalget for Ældre og Udbud samt udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at revurdere den fremtidige model for hjemmeplejen i Gribskov Kommune og sende en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalgene får sagen, fordi Økonomiudvalget den 2. april 2019 sendte alle sager om hjemmeplejen tilbage til administrationen med ønske om revurdering af de beslutninger, der blev truffet i Byrådet tilbage i oktober og december 2018.

 

Sagen behandles på fælles temamøde med deltagelse af temaudvalget for Ældre og Udbud, udvalget for Ældre, Social og Sundhed samt Økonomiudvalget forud for ekstraordinære møder i udvalgene den 9. april 2019. Der træffes endelig beslutning på Byrådsmøde samme dag.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud at anbefale udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalget og Byrådet at:
 1. tiltræde, at hjemmeplejen i Gribskov kommune fra 1. december 2019 organiseres som en godkendelsesmodel uden udbud og uden prissættende kommunal hovedleverandør.
 2. fastlægge bevillingsniveauet for hjemmeplejen.

Historik

Ældre og Udbud, den 9. april 2019, punkt 20:

Afstemning om indstillingspunkt 1:

For: 5 (V, O, C, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 1 anbefalet

 

Anbefalet, at fastholde nuværende bevillingsniveau på 85,5 mio. kr. i 2020. Afstemning:

For: 5 (V, O, C, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Anbefalet

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

Brian Lyck (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst (O).

 

Ældre, Social og Sundhed, den 9. april 2019, punkt 32:

Afstemning om indstillingspunkt 1:

For: 4 (V, O, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 1 anbefalet

 

Anbefalet, at fastholde nuværende bevillingsniveau på 85,5 mio. kr. i 2020. Afstemning:

For: 4 (V, O, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Anbefalet

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

Brian Lyck (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst (O).

 

Økonomiudvalget, den 9. april 2019, punkt 80:

Afstemning om anbefalingen fra Ældre, Social og Sundhed

 

For: G, V, C, O og Bo Jul Nielsen (9)

Imod: Ingen (0)

Undlod: A, Ø (2)

 

Anbefalingen tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Brian Lyck Jørgensen (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Pernille Søndergaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 18. juni 2018 at opsige kontrakterne med hjemmeplejeleverandørerne pr. 30. november 2019. Samme dag nedsatte Byrådet et temaudvalg for Ældre og Udbud, som fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan hjemmeplejen skal varetages efter 30. november 2019, og herunder hvordan kommunen vil sikre borgerne frit valg. Temaudvalget har arbejdet med opgaven siden august 2018 og har afgivet anbefalinger til Byrådet om, hvordan Byrådet skal tilrettelægge driften af hjemmeplejeområdet, hvilket vil sige ydelser efter Servicelovens § 83, hovedsageligt for den ældre, hjemmeboende borger.

 

På nuværende tidspunkt er der truffet følgende beslutninger:

 • Den 1. oktober 2018 besluttede Byrådet, at borgernes ret til frit valg på hjemmeplejeområdet pr. 1. december 2019 tilrettelægges efter en godkendelsesordning uden udbud med kommunen som prissættende hovedleverandør.
 • Den 10. december 2018 besluttede Byrådet afregningsmodel og leverancemodel for hjemmeplejen pr. 1. december 2019.
 • Den 5. februar 2019 besluttede Byrådet værdier og visioner for den nye hjemmepleje.

 

Den 2. april 2019 skulle Økonomiudvalget behandle sager om nyt serviceniveau i hjemmeplejen samt ramme og struktur for det samlede godkendelsesmateriale. På mødet bad Økonomiudvalget om, at administrationen fremlægger alternativ model til en fremadrettet organisering af hjemmeplejen, hvorfor Økonomiudvalget sendte sagerne tilbage til administrationen med ønske om en revurdering af hele den fremtidige organisering af hjemmeplejen.

 

Med denne sag revurderes organiseringen, og der lægges op til fornyede beslutninger.

 

Fremtidig organisering af hjemmeplejen

Administrationen har undersøgt, hvilke muligheder kommunen har for den fremtidige organisering af kommunens hjemmepleje. Følgende modeller er undersøgt:

 

 1. Udbud
 2. Godkendelsesmodel med udbud
 3. Godkendelsesmodel uden udbud med kommunal leverandør som hovedleverandør
 4. Godkendelsesmodel uden udbud uden kommunal leverandør

 

Model 1 og 2 vurderes af tidsmæssige årsager at være vanskeligt at nå til 1. december 2019 jf. bilag 1.

 

Model 3 og 4 er begge modeller, som kan etableres til 1. december 2019. Model 3 er den model, som Byrådet besluttede 1. oktober 2018 jf. punkt 186 på daværende dagsorden.

 

Der knytter sig forskellige former for prissætning til modellerne. Administrationen har i en tidligere sag redegjort for den nuværende forventning til en samlet driftsøkonomi i en kommunal hjemmepleje dvs. model 3, jf. bilag 2.

 

I model 4 er der ingen kommunal hovedleverandør, som er prissættende, hvorfor der skal sættes en markedskonform pris. Administrationen har bedt Kammeradvokaten vurdere denne pris. Det afgørende er på den ene side at sikre, at prisen ikke bliver højere end markedsprisen og dermed indebærer statsstøtte til leverandørerne - og på den anden side at sikre, at prisen ikke sættes så lavt, at ingen leverandører vil ønske godkendelse eller efterfølgende kan komme i økonomiske vanskeligheder.

 

Kammeradvokaten har undersøgt følgende:

 • priser for tilsvarende ydelser i sammenlignelige kommuner
 • priser baseret på kommunens tidligere udbud
 • priser indhentet via markedsdialog med to private leverandører

 

Kammeradvokaten har vurderet et prisspænd for timepriser. Omregnet til driftsbudget i 2020 svarer det til ca. 90-123 mio. kr., hvor de 123 mio. kr. udgør den øvre grænse for ikke at give statsstøtte til leverandørerne. Skønnet er behæftet med usikkerhed.

 

Der er afsat 85,5 mio. kr. til hjemmeplejen i budgettet for 2020. Dette budget udgør i udgangspunktet niveauet for afregningsprisen. Den endelige udgift vil altid være afhængig af antallet af visiterede borgere og tyngden i plejeydelserne. Derfor kan det faktiske forbrug i 2020 og frem både være højere eller lavere end den afsatte bevilling på 85,5 mio. kr. Det gælder i øvrigt for alle modeller (klassisk udbud, godkendelsesmodel med/uden udbud og med/uden kommunal leverandør), at antal borgere (aktiviteten) og plejetyngden har afgørende betydning for det faktiske årlige forbrug på området. Ingen af modellerne giver således et "låst" forbrug.

 

Med en godkendelsesmodel med udbud (model 2), eller en godkendelsesmodel uden udbud og uden kommunal leverandør (model 4), er timeprisen dog fastlåst, hvorfor dette parameter ikke har betydning for det faktiske forbrug. Dette gælder ikke model 3, hvor en kommunal leverandør er prissættende, idet et eventuelt merforbrug hos den kommunale leverandør vil betyde, at private fritvalgsleverandører skal afregnes/efterbetales til samme pris, som den kommunale leverandør har løftet opgaven til.

 

Byrådet bedes tage stilling til, om bevillingen til hjemmeplejen skal afvige fra det vedtagne budget på 85,5 mio. kr. og i så fald fastlægge et nyt bevillingsniveau.


Lovgrundlag

LBK 1114/2018 om social service § 91

 


Økonomi

Der er i budgettet afsat 85,5 mio. kr. til drift af hjemmeplejen i 2020. Såfremt der ønskes en prissætning for afregning af private leverandører under en organisering af hjemmeplejen som en godkendelsesmodel uden udbud og uden kommunal leverandør, der er højere end 85,5 mio. kr., er der ikke budgetmæssig dækning herfor indenfor Ældre, Social og Sundhedsudvalgets område.

 


Beslutning

Ændringsforslag fra Ø

Tiltræde anbefalingen fra Økonomiudvalget med den tilføjelse, at Byrådet om et års tid eller mere genoptager overvejelserne om en kommunal enhed.

 

For: A, Ø (4)

Imod: G, V, O, C, Bo Jul Nielsen, Betina Sølver Hansen (19)

 

Ændringsforslaget ikke tiltrådt.

 

 

Afstemning om anbefalingen fra Økonomiudvalget

For: Alle (23)

 

Besluttet at følge anbefalingen fra Økonomiudvalget. Det betyder, at Byrådet har besluttet følgende:

 

1. Tiltrådt, at hjemmeplejen i Gribskov kommune fra 1. december 2019 organiseres som en godkendelsesmodel uden udbud og uden prissættende kommunal hovedleverandør.

2. Tiltrådt at fastlægge bevillingsniveauet for hjemmeplejen på 85,5 mio. kr. i 2020.

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Jørgen Tøjberg (O) deltager som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltager som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

Dagsordenspunktet åbnes efter behandling i Byrådet.

 

Bilag

52. Beslutning om vilkår og styringsprincipper for den fremtidige hjemmepleje

Sagsnummer: 00.22.00-3580-18


Resume

Udvalgene Ældre og Udbud, Ældre, Social og Sundhed samt Økonomiudvalget behandler sagen for at komme med en anbefaling til Byrådet. Sagen er på dagsorden som følge af sagen om valg af model for den fremtidige hjemmepleje, som behandles på samme møde. Byrådet træffer den endelige beslutning i begge sager.


Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud at anbefale udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalget og Byrådet at:
 1. beslutte, at fastholde kommunens nuværende afregningsmodel med pakker baseret på visiterede enkeltydelser.
 2. beslutte, at de private leverandører forpligtes til at levere både praktisk hjælp og personlig pleje i hele kommunen dag, aften og nat.
 3. godkende kvalitetsstandarderne i den mere borgervenlige form, med nuværende serviceniveau, gældende fra 1. december 2019.
 4. godkende rammer og struktur for godkendelsesmaterialet.

Historik

Ældre og Udbud, den 9. april 2019, punkt 21:

Afstemning om indstillingspunkt 1:

For: 5 (V, O, C, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 1 anbefalet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

Afstemning om indstillingspunkt 2:

For: 5 (V, O, C, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 2 anbefalet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

Afstemning om indstillingspunkt 3:

For: 5 (V, O, C, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 3 anbefalet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

Afstemning om indstillingspunkt 4:

For: 5 (V, O, C, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 4 anbefalet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

Brian Lyck (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst (O).

 

 

Ældre, Social og Sundhed, den 9. april 2019, punkt 33:

Afstemning om indstillingspunkt 1:

For: 4 (V, O, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 1 anbefalet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

Afstemning om indstillingspunkt 2:

For: 4 (V, O, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 2 anbefalet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

Afstemning om indstillingspunkt 3:

For: 4 (V, O, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 3 anbefalet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

Afstemning om indstillingspunkt 4:

For: 4 (V, O, G)

Imod: 0

Undlod at stemme: 1 (A)

Indstilling 4 anbefalet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

Fraværende: Jonna Præst (O)

Brian Lyck (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst (O).

 

 

Økonomiudvalget, den 9. april 2019, punkt 81:

Afstemning om anbefalingen fra Ældre, Social og Sundhed

 

For: G, V, C, O og Bo Jul Nielsen (9)

Imod: Ingen (0)

Undlod: A, Ø (2)

 

Anbefalingen tiltrådt.

 

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Brian Lyck Jørgensen (O) deltager som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Pernille Søndergaard (G) deltager som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 18. juni 2018 at opsige kontrakterne med hjemmeplejeleverandørerne pr. 30. november 2019. Samme dag nedsatte Byrådet et temaudvalg for Ældre og Udbud, som fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan hjemmeplejen skal varetages efter 30. november 2019, og herunder hvordan kommunen vil sikre borgerne frit valg. Temaudvalget har arbejdet med opgaven siden august 2018 og har afgivet anbefalinger til Byrådet om, hvordan Byrådet skal tilrettelægge driften af hjemmeplejeområdet, hvilket vil sige ydelser efter Servicelovens § 83, hovedsageligt for den ældre, hjemmeboende borger.

 

På nuværende tidspunkt er der truffet følgende beslutninger:

 • Den 1. oktober 2018 besluttede Byrådet, at borgernes ret til frit valg på hjemmeplejeområdet pr. 1. december 2019 tilrettelægges efter en godkendelsesordning uden udbud med kommunen som prissættende hovedleverandør.
 • Den 10. december 2018 besluttede Byrådet afregningsmodel og leverancemodel for hjemmeplejen pr. 1. december 2019.
 • Den 5. februar 2019 besluttede Byrådet værdier og visioner for den nye hjemmepleje.

 

Den 2. april 2019 skulle Økonomiudvalget behandle sager om nyt serviceniveau i hjemmeplejen samt ramme og struktur for det samlede godkendelsesmateriale. På mødet bad Økonomiudvalget om, at administrationen fremlægger alternativ model til en fremadrettet organisering af hjemmeplejen, hvorfor Økonomiudvalget sendte sagerne tilbage til administrationen med ønske om en revurdering af hele den fremtidige organisering af hjemmeplejen.

 

Denne revurdering af model foretages under lukket punkt på nærværende møde. Beslutningen er afgørende for valg af leverancemodel og afregningsmodel, hvorfor der i denne sag lægges op til fornyede beslutninger i det tilfælde, at Byrådet vælger en anden model. Dertil skal Byrådet godkende nye kvalitetsstandarder samt rammer og struktur for det samlede godkendelsesmateriale.

 

Leverancemodel

Leverancemodellen for hjemmeplejen i Gribskov Kommune beskriver de vilkår, som skal gælde for de leverandører, der skal levere hjemmepleje i Gribskov Kommune. Leverancemodellen baseres på 3 hovedelementer:

 

 1. Distriktsopdeling - skal kommunen distriktopdeles eller være ét samlet distrikt? Det vil sige, hvorvidt leverandørerne kan vælge at levere hjemmehjælp i en eller flere mindre dele af kommunen, eller om de skal forpligte sig til at levere hjemmepleje i hele kommunen.
 2. Ydelsespakker - skal godkendte leverandører levere alle typer af ydelser, dvs. både praktisk hjælp og personlig hjælp, eller kan leverandørerne vælge kun at levere f.eks. praktisk hjælp?
 3. Døgnet - skal leverandører kunne levere på alle tider af døgnet, dvs. dag, aften og nat, eller kan leverandører f.eks. undtages at levere om natten?

 

Den 10. december 2018 besluttede Byrådet en leverancemodel, der betød, at leverandører af hjemmeplejen forpligtes til at levere både praktisk hjælp og personlig pleje i hele kommunen dag og nat - og at leverandørerne i tillæg hertil kunne søge om godkendelse til at levere om natten, men ellers ville den kommunale leverandør varetage hjemmeplejeydelser om natten (jf. punkt 238 på daværende dagsorden).

 

Ved at organisere hjemmeplejen som en godkendelsesmodel uden udbud og uden kommunal leverandør anbefaler administrationen, at leverandørerne ligeledes forpligtes til at levere hjemmeplejeydelser om natten af følgende årsager:

 1. Der vil ikke være en kommunal hjemmepleje, der kan tage ydelserne om natten.
 2. Det er bedst for borgeren at have den samme leverandør døgnet rundt og dermed sin "sag" samlet ét sted.

 

Afregningsmodel

Den 10. december 2018 valgte Byrådet ligeledes, hvilken model kommunen fremover skal bruge til at afregne leverandørerne af hjemmepleje efter. Valget stod mellem tre typer afregningsmodeller:

 

 1. Minutter optalt efter visiterede enkeltydelser.
 2. Pakker baseret på visiterede enkeltydelser.
 3. Besøgspakker visiteret efter borgerens vurderede funktionsniveau.

 

Byrådet valgte besøgspakker visiteret efter borgerens vurderede funktionsniveau, som vil være en helt ny afregningsmodel for kommunen. Drøftelserne i Temaudvalget har særligt vægtet, at den faglige vurdering af borgernes behov og visitationen til indsatser skal tage udgangspunkt i borgerens funktionsniveau, hvor Fælles Sprog III anvendes som metode. Ønsket om fleksibilitet i leveringen af ydelserne vil blive tilgodeset i den valgte kvalitetsmodel.

 

Hvis Byrådet vælger at organisere hjemmeplejen som en godkendelsesmodel uden udbud og uden en kommunal leverandør som den fremtidige model for hjemmeplejen i Gribskov kommune, er det administrationens anbefaling at vælge model 2, som fungerer i dag, og hvor der afregnes i pakker baseret på visiterede enkeltydelser. Det anbefaler administrationen, fordi den afregningsmodel er kendt og velafprøvet og dermed vil give den største sikkerhed ift. budgetstyring - og fordi der derved ikke kræves en revisitation af samtlige borgere i hjemmeplejen. Med denne model vil Temaudvalgets ønske om visitation efter borgerens vurderede funktionsniveau fortsat kunne honoreres.

 

Kvalitetsstandarder

Administrationen har udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for:

 1. Praktisk hjælp
 2. Personlig pleje
 3. Rehabilitering

 

Kvalitetsstandarderne er målrettet borgerne og formuleret i et mere borgervenligt sprog, se bilag 1-3. Udover kvalitetsstandarderne vil administrationen udarbejde tilhørende retningslinier og krav til leverandør og myndighed, som administrationsgrundlag.

 

Kvalitetsstandarderne afspejler det nuværende serviceniveau i hjemmeplejen. Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet fremgår af bilag 4-5 og er indarbejdet. Administrationen vil løbende følge udgifterne via antal borgere og tyngde i indsatserne og vurdere, om der vil blive behov for justering af serviceniveauet. Afhængig af den konkrete udvikling kan der blive behov for eventuelle justeringer.

 

Ramme og struktur for godkendelsesmaterialet

Administrationen er i gang med udarbejdelsen af det samlede godkendelsesmateriale. Materialet er bygget op omkring 4 kapitler:

 

Kapitel 1 har til formål at beskrive, hvad opgaven med at levere hjemmepleje består i - det vil sige rammer for og indhold i opgaveløsningen. Dertil beskrives, hvilke værdier og visioner der er for hjemmeplejen og Gribskov kommune samt processen for godkendelse og kontraktindgåelse.

 

Kapitel 2 har til formål at beskrive den kvalitet, som leverandørerne skal levere hjemmepleje til. Dertil beskrives, hvordan samarbejdet med såvel myndighed som hospital, andre leverandører og samarbejdspartnere som frivillige skal tilrettelægges.

 

Kapitel 3 har til formål at beskrive alle de krav, som leverandørerne skal leve op til. Det gælder eksempelvis krav til personale og organisering, APV, data, udstyr og IT.

 

Kapitel 4 har til formål at beskrive økonomi og afregningsmodel. Det vil sige en beskrivelse af pakker, priser, faktureringsproces samt pris- og lønregulering.

 

Beskrivelse af kapitlernes indhold og rammerne for godkendelsesmaterialet er uddybet i bilag 6.

 

Den videre proces

Når Byrådet har behandlet nærværende dagsorden, vil administrationen færdiggøre godkendelsesmaterialet, som kan endeligt godkendes i udvalget for Ældre, Social og Sundhed på næstkommende ordinære møde.

 

Medio maj annonceres efter leverandører, hvorefter ansøgninger vurderes, og der tages endelig stilling til evt. godkendelse. Når godkendelsesprocessen er gennemført, spørges borgerne om valg af leverandør, hvorefter de private leverandører fra 1. september og frem til 1. december 2019 til at etablere en organisering, der kan håndtere det antal borgere, som har valgt dem som leverandør.


Lovgrundlag

LBK 1114/2018 om social service § 91


Beslutning

Afstemning om anbefalingen fra Økonomiudvalget

 

For: Alle (23)

 

Det betyder følgende:

 1. Besluttet, at fastholde kommunens nuværende afregningsmodel med pakker baseret på visiterede enkeltydelser med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.
 2. Besluttet, at de private leverandører forpligtes til at levere både praktisk hjælp og personlig pleje i hele kommunen dag, aften og nat med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.
 3. Besluttet at godkende kvalitetsstandarderne i den mere borgervenlige form, med nuværende serviceniveau, gældende fra 1. december 2019 med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.
 4. Besluttet at godkende rammer og struktur for godkendelsesmaterialet med bemærkning om, at der kan komme præciseringer og tilretninger senere.

 

 

Fravær og stedfortræder: Jonna Præst (O) fraværende. Jørgen Tøjberg (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen