Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Tirsdag den 23-04-2019 kl. 09:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

53. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-18


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at godkende dagsorden 

Sagsfremstilling

Forud for byrådsmøder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8


Beslutning

Dagsorden godkendt.

 

Byrådet godkendte, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Betina Sølver er opfyldt. Mette Tolstrup (A) indtræder i Byrådet og deltager i dagens møde.

 

 

Fraværende: Betina Sølver.

54. Ændring af styrelsesvedtægt

Sagsnummer: 00.22.04-A30-1-19


Resume

Sagen handler om vedtagelsen af styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune. Forslag til styrelsesvedtægt blev undergivet 1. behandling i Byrådet den 9. april 2019. Dette er 2. behandling af sagen.

 


Borgmesteren indstiller til Byrådet
 1. at vedtage forslag til styrelsesvedtægt
 2. at beslutte, at udvalgsvederlag for medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg, Børn- og Ungeudvalget samt vederlag til byrådsmedlemmer i § 17, stk. 4-udvalg, fastsættes til 2.800 kr. pr.måned.
 3. at beslutte, at formanden for de kommende § 17, stk. 4-udvalg får 14 % af vederlaget til borgmesteren

 


Sagsfremstilling

Baggrund

De nærmere regler om en kommunes styrelse, herunder antal af stående udvalg, antal af udvalgsmedlemmer, udvalgenes opgaveportefølje og størrelsen af vederlag, skal fastsættes i en styrelsesvedtægt. Dette følger af lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2.

 

Vedtagelse af en ny styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum og vedtages ved et simpelt flertal, jævnfør styrelseslovens § 11, stk. 3.

 

I forbindelse med de aktuelle politiske overvejelser om behovet for at justere i den eksisterende struktur for de stående udvalg er der udarbejdet et forslag til en ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune. Ændringene består i udvalgenes opgaveportefølje, antallet af udvalg, antallet af medlemmer i udvalgene samt vederlag.

 

Sådanne ændringer i de stående udvalg forudsætter, at der vedtages en ny styrelsesvedtægt ved simpelt flertal i Byrådet.

 

Med det afsæt er der udarbejdet et forslag til en ny styrelsesvedtægt, som er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

 

Ny styrelsesvedtægt

Forslag (udkast) til styrelsesvedtægt for perioden 2019-2021 er vedhæftet denne sag som bilag 1. Som bilag 2 er vedhæftet styrelsesvedtægt af 3. april 2018, hvor ændringerne fremgår. De væsentligste ændringer i forhold til styrelsesvedtægten vedtaget den 3. april 2018 (jævnfør bilag 2) omfatter følgende:

 

 • ændringer i de stående udvalg, herunder deres opgaveportefølje
 • antal medlemmer
 • vederlag

 

Derudover foreslås det at opdatere styrelsesvedtægten for så vidt angår:

 • indkaldelse af stedfortræder
 • borgerrådgiverfunktion

 

Vederlag

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd er ændret jævnfør kapitel VI i styrelsesvedtægten.

 

Vederlag til formanden for udvalget Beskæftigelses- og Ungeudvalget fastsættes til 18% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Børn, Idræt og Familieudvalget fastsættes til 18 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi fastsættes til 18% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Udvikling, By og Land fastsættes til 22% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Ældre, Social og Sundhed fastsættes til 22% af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til næstformand er i alle de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes til 5 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget fastsættes til 6 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Udover de vederlag, som skal indgå i styrelsesvedtægten, og som behandles i denne sag, skal Byrådet beslutte, at

 

 • udvalgsvederlag for medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg, Børn- og Ungeudvalget samt vederlag til byrådsmedlemmer i § 17, stk. 4-udvalg, fastsættes til 2.800 kr. pr.måned.
 • formanden for § 17, stk. 4-udvalget får 14 % af vederlaget til borgmesteren 

 

Indkaldelse af stedfortræder

Kommunestyrelsesloven definerer, hvornår der kan indkaldes stedfortræder til byråds- og udvalgsmøder. Det sker efter §§ 14, 15 og § 28 i kommunestyrelsesloven. Der er er en række betingelser, som skal være opfyldt for at en stedfortræder kan indkaldes og indtræde. Betingelserne omfatter blandt andet fraværsårsag og fraværslængde. Reglerne er begrundet på den ene side i et ønske om, at væsentlige beslutninger ikke påvirkes vilkårligt af et medlems fravær, mens på den anden side er der et ønske om at sikre en kontinuitet i udvalgs- og byrådsarbejde.

 

Byrådet kan dog træffe en beslutning om, at indkaldelse af stedfortræder til byråds- og udvalgsmøder finder sted, selv om hindringen forventes at være kortere end 1 måned.

 

Byrådet i Gribskov Kommune besluttede, at indkaldelsen af stedfortræder finder sted uanset hvor lang eller hvor kort hindringen forventes at være. Beslutningen blev truffet 3. april 2017 i forbindelse med en ændring af styrelsesvedtægt. Beslutningen betyder, at indkaldelsen af stedfortræderen sker uanset fraværslængden. Jævnfør den gældende styrelsesvedtægt kapitel VII.

 

Der er gået to år siden beslutningen blev truffet, og den tid har alt andet lige givet Byrådet et erfaringsgrundlag til at vurdere beslutningen på.

 

Hvis stedfortræderindkaldelsen igen skal administreres alene efter kommunestyrelsesloven, skal kapitel VII "Indkaldelse af stedfortræder" udgå af styrelsesvedtægt.

 

Kapitel om borgerrådgiverfunktion udgår

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2019-2022, den 8. oktober 2018, blev det besluttet ikke at afsætte budget til finansieringen af borgerrådgiverstillingen fremadrettet. Derfor skal kapitel VIII ”Borgerrådgiverfunktion” udgå af styrelsesvedtægt.

 

Behandlingsforløb

Økonomiudvalget behandlede sagen, herefter behandlede Byrådet sagen på et ordinært møde den 9. april 2019 (1, behandling). 2. behandling af styrelsesvedtægten finder sted den 23. april 2019 på et ekstraordinært byrådsmøde. Sagen er af hastende karakter, idet udvalgene først vil kunne fungere efter den nye udvalgsstruktur, når der har været omkostituering, hvilket forudsætter at ændringerne i styrelsesvedtægten er vedtaget.

 


Lovgrundlag

LBK nr 47 af den 15.01.2019 § 2 stk. 2, § 11 stk. 3, §§ 14, 15 og § 28

Lovbekendtgørelse nr. 1769 af 27.12.2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen) §§ 7 og 12


Økonomi

Ændringerne i vederlagene har ikke betydning for økonomien, idet de er inden for rammen på de 305% af vederlaget til borgmesteren.


Beslutning
 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.
 3. Tiltrådt.

 

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

Bilag

55. Økonomiudvalg og stående udvalg - omkonstituering

Sagsnummer: 00.22.04-A00-1-19


Resume

Denne sag handler om valg af medlemmer til Økonomiudvalget og stående udvalg for perioden 23. april 2019 til og med den 31. december 2021. Byrådet skal behandle sagen, hvis Byrådet under 2. behandling af styrelsesvedtægten beslutter at ændre den.


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at Byrådet vælger medlemmer til Økonomiudvalget og stående udvalg

Sagsfremstilling

Baggrund

Ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal foretages samme gruppeanmeldelse. Valget foretages ved et forholdstalsvalg på grundlag af d´Hondts metode med mindre der i Byrådet er enighed om en anden valgmåde. Hvis valget foretages ved et forholdstalsvalg, foretages valget til de enkelte udvalg med efterfølgende beregning af valg under ét, således at de grupper, der herefter har fået for få pladser, har ret til at få anvist pladser fra de grupper, der har fået for mange.

 

 

Økonomiudvalget

Valg af 11 medlemmer til Økonomiudvalget (borgmesteren er født medlem og formand for udvalget).

 

Valg til stående udvalg

 

 • Valg af 7 medlemmer til Børn, Idræt og Familie
 • Valg af 7 medlemmer til Beskæftigelse og Unge
 • Valg af 7 medlemmer til Ældre, Social og Sundhed
 • Valg af 9 medlemmer til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
 • Valg af 11 medlemmer til Udvikling, By og Land

 

Dokumentation for valget

Byrådet vælger medlemmer til Økonomiudvalget og stående udvalg. Medlemmernes navne indskrives i bilag (jævnfør udkast til bilag). Bilaget med navne vil udgøre protokollen for Byrådets beslutning.

 


Lovgrundlag

LBK 47 (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 17, stk. 1 - 3 samt stk. 6 og §§ 24 og 27


Økonomi

Jævnfør sag om ændring af styrelsesvedtægt behandlet på samme dagsorden.


Beslutning

Besluttet at konstituere Økonomiudvalget og de stående udvalg i overensstemmelse med konstitueringsaftalen. De valgte medlemmer fremgår af bilag 2 "Økonomiudvalget og stående udvalg - beslutningsprotokol".

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

Bilag

56. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-4-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

 


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning 

Beslutning

Mødet begyndte klokken 9.02. Mødet sluttede klokken 9.08.

 

Betina Sølver har lovligt forfalg. Byrådet besluttede, at betingelser for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt. Mette Tolstrup (A) indtræder i Byrådet og deltager i byrådsmødet den 23. april 2019. Lovgrundlag: Kommunestyrelsesloven, LBK nr 47 af 15.01.2019 § 15 stk. 1.

 

 

Fravær og stedfortræder: Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen