Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Onsdag den 24-04-2019 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

28. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-4-18


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at godkender dagsorden 

Sagsfremstilling

Dagsorden sendes ud til medlemmer af Handicaprådet senest 7 dage inden mødet.

 


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5.


Beslutning

Godkendt.

29. Mødedeltagere

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicapråd består af 8 medlemmer, og Byrådet har udpeget en personlig stedfortræder for hvert medlem.

 

Medlem

Personlig stedfortræder

1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - formand

Jørgen Eckmann (DH Gribskov)

2. Annelise Hansen (DH Gribskov) - næstformand

Jens M. Larsen (DH Gribskov)

3. Kim G. Nielsen (DH Gribskov)

Inger Hansen (DH Gribskov)

4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

5. Allan Nielsen (Gribskov Kommunes Byråd)

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd)

6. Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd)

Jesper Behrensdorff (Gribskov Kommunes Byråd)

7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune)

Torsten Forsberg (Gribskov Kommune)

8. Hanna Bartholine Levy (Gribskov Kommune)

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune)

 

Personlig stedfortræder indkaldes til møde i tilfælde af en deltagers fravær.

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen om mødedeltagere til efterretning

Beslutning

Afbud fra Jonna Præst (DH Gribskov).

Orienteringen taget til efterretning.

30. Udbud af genbrugshjælpemidler

Sagsnummer: 88.20.12-A00-6-18


Resume

Gribskov Kommune er en del af et fælles udbud (SKI) på standard genbrugshjælpemidlerne: rollatorer, elscootere, senge, madrasser og toilet-/badestole. På nuværende tidspunkt er udbudsmaterialet i høring. Handicaprådet er høringsberettiget og får derfor sagen til behandling.


Administrationen indstiller til handicaprådet
 1. At afgive høringssvar

Sagsfremstilling

Genbrugshjælpemidler er et område, der falder under servicelovens § 112. Det betyder, at genbrugshjælpemidler er underlagt servicelovens bestemmelser, der sammen med den sociale retssikkerhedslov stiller en række krav til processen for udarbejdelsen af aftalen bl.a. brugerinddragelse og høring af det kommunale handicapråd.

 

SKI har i samråd med relevante handicaporganisationer inddraget repræsentanter for brugerne fra henholdsvis Dansk Handicapforbund og Hjernesagen.

 

Sammen med brugeren har der været fokus på at afdække, hvilke krav der bør stilles til produkterne på aftalerne, for at de passer til brugernes behov. Brugerrepræsentanternes input blev givet forud for arbejdet med kravsspecifikationerne. Derved var der ikke på forhånd en holdning til, hvilke krav der ville være relevante at stille - og på den måde sikre reel "lydhørhed" overfor brugerens input.

 

Aftalen omfatter fem kategorier indenfor genbrugshjælpemidler og er opdelt i 16 delaftaler på produktniveau. Kategorierne er fordelt som følger:

 

Rollatorer

Delaftale 1: Standardrollatorer

Delaftale 2: Sideværtssammenklappelig rollator

Delaftale 3: Terrængående rollator

 

El-scootere

Delaftale 4: El-scootere, manuel styring, Klasse B

Delaftale 5: El-scootere, manuel styring, Klasse C

 

Senge

Delaftale 6: Indstillelig seng, 4-delt liggeplade, motoriseret

 

Madrasser

Delaftale 7: Tryksårsforbyggende luftmadrasser, statiske

Delaftale 8: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, dynamiske

Tryksårsforebyggende topmadrasser, dynamisk luft

Underliggende skunmadrasser

Delaftale 9: Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske (PUR) - sårkategori 2

Delaftale 10: Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske (PUR) - sårkategori 4

 

Toilet og bad

Delaftale 11: Toilet-/b adestole med hjul

Delaftale 12: Toilet-/badestole med hydraulisk sædetiltning

Delaftale 13: Toilet-/badestole med elektrisk højdeinstilling og sædetiltning

Delaftale 14: Badetaburetter med mulighed for ryglæn

Delaftale 15: Forhøjertoiletsæder, fastmonteret

Delaftale 16: Toiletsæde med armlæn

 

For hver delaftale er der ét til tre hovedprodukter i én til tre størrelsesvarianter, samt en række reservedele og tilbehør der er kompatibelt med hovedprodukterne. Endvidere vil leverandørerne byde ind med en timepris for serviceydelser i form af særlig konsulentbistand for hver delaftale.

 

På delaftale 8 (tryksårsforebyggende luftmadrasser, hel- og topmadras) skal leverandørerne endvidere byde ind med en depotløsning for opbevaring, rengøring og levering/afhentning af luftmadrasser.

 

 


Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven § 30 og 37a

Servicelovens § 112

Udbudsloven


Økonomi

Bevillig af genbrugshjælpemidler efter servicelovens § 112.


Høringsperiode og høringsparter

Høring i kommunernes ældre- og handicapråd: forventes afholdt fra den 12. april til den 21. juni 2019.


Beslutning

Handicaprådet vurderer, at udbud bygger på en god inddragelsesproces. Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger til udbudsmaterialet.

Bilag

Bilag B1 - Kravsspecifikation, delaftale 1 - Standardrollatorer.pdf

Bilag B2 - Kravsspecifikation, delaftale 2 - Standardrollatorer, sidevær.pdf

Bilag B3 - Kravsspecifikation, delaftale 3 - Terrængående rollatorer.pdf

Bilag B4 - Kravsspecifikation, delaftale 4 - Elscootere, klasse B, manue.pdf

Bilag B5 - Kravsspecifikation, delaftale 5 - Elscootere, klasse C, manue.pdf

Bilag B6 - Kravsspecifikation, delaftale 6 - Indstillelig seng, 4-delt l.pdf

Bilag B7 - Kravsspecifikation, delaftale 7 - Statiske luftmadrasser, tr.pdf

Bilag B8 - Kravsspecifikation, delaftale 8 - Dynamiske luftmadrasser, tr.pdf

Bilag B9 - Kravsspecifikation, delaftale 9 - Skummadrasser, kat. 2, tryk.pdf

Bilag B10 - Kravsspecifikation, delaftale 10 - Skummadrasser, kat. 4 try.pdf

Bilag B11 - Kravsspecifikation, delaftale 11 - Toilet-badestole med hjul.pdf

Bilag B12 - Kravsspecifikation, delaftale 12 - Toilet-badestole med hydr.pdf

Bilag B13 - Kravsspecifikation, delaftale 13 - Toilet-badestole med elek.pdf

Bilag B14 - Kravsspecifikation, delaftale 14 - Badetaburetter med muligh.pdf

Bilag B15 - Kravsspecifikation, delaftale 15 - Toiletforhøjere, fastmont.pdf

Bilag B16 - Kravsspecifikation, delaftale 16 - Toiletsæde med armlæn.pdf

31. Forberedelse til dialog med Center for Kultur, Fritid og Turisme

Sagsnummer: 27.69.48-G00-1-18


Resume

Handicaprådet inviterede centerchef for Kultur, Fritid og Turisme, Kirsten Frandsen, til dialog om centrets opgaver og realisering af Handicappolitikken. På indeværende møde skal rådet forberede sig til dialogen.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at beslutte, hvad rådet særligt ønsker at drøfte med centerchefen for Center for Kultur, Fritid og Turisme

Sagsfremstilling

Handicaprådet inviterede centerchef for Center for Kultur, Fritid og Turisme, Kirsten Frandsen, til dialog om centrets opgaver og realisering af Handicappolitikken på rådets møde den 20. maj 2019. På indeværende møde skal rådet forberede sig til dialogen.

 

Om Center for Kultur, Fritid og Turisme

Center for Kultur, Fritid og Turisme (benævnt videre som CKFT) løser opgaver inden for kultur, foreningsliv og turisme i Gribskov Kommune. CKFT samarbejder for eksempel med kommunens frivillige, kulturelle foreninger og idrætsforeninger, og så står vi for driften af kommunens biblioteker, Kulturskolen og Gribskov Kultursal. Derudover arbejder CKFT tæt sammen med selvejende institutioner som Museum Nordsjælland, Esrum Kloster, Rudolph Tegners Museum og Statuepark og Munkeruphus.

 

Endelig samarbejder CKFT med Visit Nordsjælland om markedsføring af Gribskov som turistkommune.

 

Nedenunder et diagram, der viser, hvordan opgaver er organiseret:

 

 

 

 

 

Som eksempler på centrets opgaver kan nævnes:

 

 • betjening af idrætsforeninger og kulturelle foreninger
 • samarbejde med de selvejende haller
 • betjening af Kulturrådet og Idrætsrådet
 • tilskud til foreninger og aftenskoler, til selvejende kulturinstitutioner, til dem, der har kulturkontrakter
 • projekter i samarbejde med kulturinstitutioner som Tegners Museum, Esrum Kloster og Munkeruphus
 • kulturprojekter inden for den regionale kulturaftale med Region Hovedstaden og tværkommunale samarbejder som musikmetropol og musikfestivaller
 • drift af bibliotekerne, kulturskolen og svømmehallen
 • samarbejde med Museum Nordsjælland
 • rådgivning og vejledning af frivillige kulturaktører og eventmagere

 

 


Lovgrundlag

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194, blandt andet artikel 3 (Generelle principper),9 (Tilgængelighed), 30 (Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt)

LBK nr 188 af 08/03/2018 (Retssikkerhedsloven)

Gribskov Kommunes Handicappolitik (Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed) vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016.

Vedtægter for Handicaprådet, besluttet af Byrådet den 02.11.2009, punkt 1 og 2


Beslutning

Handicaprådet ønsker særligt at drøfte:

 • Hvad dækker rådgivning og vejledning af frivillige kulturaktører og eventmagere? Har man fokus på mangfoldighed og tilgængelighed i vejledningen?
 • Hvordan (ud fra hvilke kriterier) prioriterer kommunen i forhold til hvem der skal have tilskud? Indgår tilgængelighed i overvejelser? Kan kommunen stille krav om tilgængelighed, når kommunen giver tilskud? Har kommunen forpligtelse til at henvise tilgængelige lokaler til rådighed?
 • Har kommunen viden og planer i forhold til "find toilet app"

 

 

32. Sundhedshus: Status på proces med at afdække retning for kommende sundhedshus

Sagsnummer: 00.00.00-A00-3681-18


Resume

Nærværende sag blev behandlet på Udvalget for Ældre, Social og Sundhed d. 19.03.19 hvor udvalget fik en orientering til efterretning om status på processen med at afdække retning for kommende sundhedshus, og på de opmærksomhedspunkter som er kommet frem indtil nu. Dette sker i forlængelse af møde 19. november 2018, hvor udvalget gav input til retning for et kommende sundhedshus i Gribskov og besluttede, at administrationen skulle planlægge et dialogmøde med civilsamfund samt Ældre- og Handicapråd så hurtigt som muligt. Dette møde har været afholdt den 4. februar 2019. Handicaprådet får sagen til efterretning.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Administrationen har i forlængelse af udvalgsmødet den 19. november 2018 arbejdet videre med at afdække, hvordan budgetforligets intentioner om et sundhedhus kan udmøntes, blandt andet via

 • møde med Ældreråd
 • besøg i kommuner, der planlægger eller netop har etableret sundhedshuse
 • dialog med sundhedsfaglig ledelse i kommunen
 • møde med region
 • dialogmøde med Handicapråd, Ældreråd og repræsentanter for frivillige, patientforeninger og praksissektor

 

 Samlet set kan peges på følgende opmærksomhedspunkter på baggrund af afdækning indtil nu:

 • Sammenhæng: Et kommende sundhedshus ses som en del af det nære sundhedsvæsen i tæt samspil med øvrige aktører på sundhedsområdet, og alle input peger på, at der skal være opmærksomhed på at sikre sammenhæng imellem de forskellige aktører og tilbud i kommunen
 • Sundhedsfremme og forebyggelse: Centralt i processen har stået, at huset blandt andet bør rumme kommunale kerneopgaver på sundhedsområdet med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse
 • Samarbejde med civilsamfund: Det er ligeledes et tydelig italesat opmærkshedspunkt at arbejde i retning af at sikre rammerne for dette
 • Behandling: Det peges på, at huset bør rumme forskellige former for behandlingsrettede funktioner
 • Bredde: Der skal være opmærksomhed på, hvordan det kan sikres, at huset retter sig bredt mod alle borgere i kommunen
 • Synergi: Der skal være opmærksomhed på at skabe sammenhæng og synergi imellem de funktioner, som et kommende hus skal rumme
 • Tilgængelighed: Huset bør være let tilgængeligt, og der bør være opmærksomhed på sociale aspekter ved de aktiviteter og funktioner, som et kommende hus skal rumme

 

Tidsplan

En samlet tidsplan omfatter afdækning og intern afklaring, udbud, projektering, byggeri og ibrugtagning. Forløbet varer fra 2,5-4 år fra udbudsprocessen går i gang til ibrugtagning. Hertil skal som nævnt lægges forudgående afdækning og afklaring. I første halvår 2019 vil fokus være på yderligere vidensopbyggende aktiviteter og afklaring af scenarier for placering samlet set ift. kapacitetsudfordringer på sundhedsområdet.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved udarbejdelse af protokol

"Ældrerådet mener fortsat, at det vil være hensigtsmæssigt at afvente udfaldet af Regeringens Sundhedsreform, inden der tages stilling til hvad ”Sundhedshuset” skal indeholde. Ældrerådet mener ligeledes stadig, at Sundhedshuset betragtes som et begreb, og at det skal indgå i overvejelserne, om det kan være hensigtsmæssigt at have ”Sundhedshus” flere steder i kommunen, f.eks.i sammenhæng med de praktiserende lægers praksis.

Ældrerådet mener også, at der skal være fokus på, hvordan man får inddraget de praktiserende læger mere i samarbejdet mellem Region og kommunen vedr behandling af borgerne".


Beslutning

Handicaprådet besluttede at ændre punktet fra efterretning til beslutning og komme med input til udvalget Ældre, Social og Sundhed.

 

Tilgængelighed

Handicaprådet bemærker, at opmærksomhedspunkter omtales forskelligt. Nogle som "skal", og nogle som "bør". Handicaprådet ønsker at understrege, at tilgængelighed af sundhedshuset er "en skal opgave", og det uanset antal af matrikler involveret i løsningen. Formuleringen anvendt i sagsfremstillingen ("Huset bør være let tilgængeligt")  opfatter Handicaprådet som en bekymrende svag og uforpligtende formulering.

 

Timing

Handicaprådet har drøftet betydningen af den kommende sundhedsreform for projektet. Som rådet ser det, er der to muligheder:

 • kommunen kan vælge at vente på reformen eller
 • kommunen kan vælge at handle, og når reformen kommer justere det, der allerede er i gang.

 

Rådet vurderer, at der er så mange gode muligheder i at arbejde med sundhedshuset, at rådet vil opfordre udvalget til at sætte arbejdet i gang, og justere det i takt med en eventuel sundhedsreform.

 

Faglighed

Handicaprådet gør opmærksom på, at kommunens størrelse har betydning for, hvordan kommunen kan skabe gode faglige løsninger. Det vil sige, hvilke tilbud kommunen kan tilbyde og udvikle i sundhedshuset, og hvilke tilbud skal findes uden for kommunen. Handicaprådet håber, at kommunens sundhedsprofil kan være en hjælp i prioriteringsarbejdet. For eksempel er det rådets opfattelse, at der er forholdsvis mange borgere i kommunen med diabetes eller demens. Og det kan være godt at prioritere både behandling og ikke mindst forebyggende tilbud til grupper, hvor der er mange.

 

Samtidig håber rådet, at samspil med foreninger og frivillige kan bidrage til at styrke kommunens viden i forhold til de problematikker, som kun få borgere er berørt af.

33. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

 

Gribskov Kommune overgår i løbet af 2. kvartal 2019 til ny leverandør af apparater til blodsukkermåling. Gitte Caspersen, teamleder i Team Hjælpemidler og Boligændringer, vil deltage på mødet den 24. april og demonstrere det nye apparat og orientere om den kommende proces for udrulning af overgang til nyt apparat, med henblik også på  dialog med Handicaprådet om eventuelle opmærksomhedspunkter.

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning 

Beslutning

Gitte Caspersen (CSS) orienterede om overgang til en ny leverandør af apparater til blodsukkermåling. Handicaprådet har givet input til dialog med leverandøren. Det er blandt andet vigtigt, at det nye apparat "orienterer" brugeren om der er tilstrækkelig blod i blodprøven. Der er forskel på tykkelsen af "lanceter", hvordan vil man samarbejde om at differentiere tykkelsen efter brugerens behov.

 

Stedfortræder for Annelise Hansen, Jens M. Larsen, har anmodet om at blive fritaget fra hvervet som stedfortræder. DH Gribskov har indstillet Bjarne Jørgensen til hvervet. Sagen forelægges for Byrådet den 21. maj 2019.

 

Gribskov Kommune er blevet udpeget til at deltage i et samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen om at styrke kommunens sagsarbejde på voksenhandicapområdet. Konkret samarbejder kommunen med en såkaldt Voksenhandicap TaskForce. Forløbet omfatter blandt andet, at repræsentanter for TaskForcen interviewer alle interessenter rundt om dette opgavefelt. Repræsentanter for Handicaprådet (Kim G. Nielsen, Louise Lundstrøm og Allan Nielsen) deltog i interviewet med TaskForcen mandag den 8. april 2019.

 

Gribskov Kommune har besluttet at lave udbud af at lave et udbud af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Som forberedelse til udvikling af udbudsmaterialet har kommunen gennemført en dialog med unge, som er eller har været elver på STU uddannelserne, og deres pårørende. Anne Hansen deltog i dialogmødet som repræsentant for Handicaprådet. 

 

Der blev stillet spørgsmål til reparation og udskiftning af hjælpemidler. Hanna Levy vender tilbage med svarene, senest i forbindelse med næste møde i Handicaprådet.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen