Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Idrætsrådet

Mandag den 29-04-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

16. Aktivitetstilskud 2019

Sagsnummer: 18.15.08-G01-2-19


Resume

FÆLLESPUNKT KULTURRÅDET OG IDRÆTSRÅDET:  Aktivitetstilskud 2019

 


Administrationen indstiller til Kulturrådet og Idrætsrådet:

at godkende det fremlagte materiale vedr. Aktivitetstilskud 2019.

 


Sagsfremstilling

Idræt og Folkeoplysning har foretaget beregninger for Aktivitetstilskud til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.

 

Aktivitetstilskud er sat til 240 kr. pr. medlem unde 25 år, så fremt kontingentet på årsbasis er 240 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 240 kr. pr medlem.

Den endelige oversigt over aktivitetstilskud gennemgås på fællesmødet.

 

Udbetaling af Aktivitetstilskud vil finde sted efter fællesmødet.

 


Lovgrundlag

Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7. 2013, kap. 5,. § 15.

 


Økonomi

Aktivitetstilskud pr. medlem 240 kr.

Finansiering via Budget afsat til Aktivitetstilskud.

Budget for Aktivitetstilskud 2019: 2.065.427 kr.

 


Beslutning

Kulturrådet og Idrætsrådet besluttede, at aktivitetstilskud til unge under 25 år skulle forhøjes fra 240 kr. pr. medlem til 265 kr. Budgettet kunne klare denne forhøjelse.

De to råd henstillede til, at praksis for deadline skærpes, således deadline overholdes. Derudover skal der arbejdes på, at foreninger indsender oplysninger om medlemstal, selv om de ikke har medlmmer under 25 år.

Fraværende: Mai Smedegaard og Bente Knudsen fra Idrætsrådet - og fra Kulturrådet var følgende fraværende: Birgit Sørensen, Flemming Christensen, Inge Lise Dyrekær Larsen, Gudmund Nielsen og Kai Ambus.

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen