Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kulturråd

Mandag den 29-04-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

7. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Sagsnummer: 18.15.00-G01-5-18


Resume

Kulturrådet godkender dagsorden og referat fra sidste møde.


Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at godkende dagsordenen samt referat fra sidste Kulturrådsmøde.


Beslutning

Dagsordenen og referat fra sidste Kulturrådsmøde godkendtes.

Fraværende: Birgit Sørensen, Inge Lise Dyrekær Larsen, Kaj Ambus, Flemming Christensen og Gudmund Nielsen.

8. Meddelelser

Sagsnummer: 18.15.00-G01-7-18


Resume

Kulturrådet behandler meddelelser


Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at tage orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden orientering medtages det under dette punkt.


Beslutning

Intet at behandle.

Fraværende: Birgit Sørensen, Inge Lise Dyrekær Larsen, Kaj Ambus, Flemming Christensen og Gudmund Nielsen.

 

9. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

Sagsnummer: 18.15.00-A00-2324-18


Resume

Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning.


Administrationen indstiller til Kulturrådet.

at tage orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

Godkendelse af nye kulturelle foreninger:

Foreningen, Av min guldtand AMG godkendt den 31. marts 2019 -

Foreningen Integrationsgruppen Helsinge - en frivillig del af Dansk Flygtnigenhjælp godkendt den 31. marts 2019.

MOST Teaterproduktion, den 03. april 2019.

 

Ophør af forening: Gribskov Kunstforening

 

Kulturrådets møde i september, dato?

 


Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Der var usikkerhed omkring mødet i september,. Der har været to datoer i spil; nemlig den 5. september og den 12. september. Datoen er torsdag den 5. september 2019.

Der blev talt om at henligge flere af Kulturrådets møder ude i foreningerne. Der var forslag om Munkeruphus, RAM-huset og Gilborg, som er KFUM Spejderne i Gillelejes klubhus. Her placeres mødet i december.

Administrationen melder ud, hvor de enkelte møder afholdes.

Brev er udsendt vedr. Kulturprisen 2019.

Fraværende: Birgit Sørensen, Inge Lise Dyrekær Larsen, Kaj Ambus, Flemming Christensen og Gudmund Nielsen.

 

10. Samskabelsescase på kulturområdet

Sagsnummer: 00.16.00-G01-1-19


Resume

Kulturrådet behandler sagen om samskabelsescases på kulturområdet.


Administrationen indstiller til Kulturrådet

at tage orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

KEO har behandlet Kulturrådets forslag til samskabelsescases på kulturområdet. De 3 forslag var ret omfattende projekter, så KEO bad om, at der blev taget udgangspunkt i det forslag, som handler om formidling for børn og børnefamilier på kultur- og naturområdet. KEO henviste til Munkeruphus’ strandparkprojekt, som netop handler om dette.

 

Derfor er forslaget, at vi anvender STRAND LAB MUNKERUP som samskabelsescase. Tanken er, at ét enkelt eksempel måske kan bruges som inspiration til andre kulturinstitutioner.

 

Kort om STRAND LAB MUNKERUP

Projektet er målrettet børn og unge ved at sætte  fokus på HAVET, som har haft stor erhvervs-og kulturhistorisk betydning for Nordkysten, og som også i dag tilfører værdi til områdets borgere og selvforståelse.

Kyststrækningen mellem Nakkehoved og Munkerup gemmer på mange historier og indlejret viden. Det er historier om munkene på Esrum Kloster, der tog til kysten for at fange sild, jødernes flugt over sundet, sundheds-sanatorier og kunstnerfamilien Aagaard Andersen, der gjorde Munkeruphus til sit kunstneriske eksperimentarium med inspiration i naturens systemer og grundformer.

Men for mange børn og unge i lokalområdet mangler den historiske bevidsthed og motivation til at bruge dette kystlandskab, som de bor midt i. Her skal STRAND LAB MUNKERUP  med workshops og undervisningsforløb være øjenåbnere for at opleve, sanse og bruge strand og kyst på nye måder.

 

Udgangspunktet er en forståelse af samskabelse som en samarbejdsform mellem offentlige, private og frivillige aktører, der er kendetegnet ved ligeværdighed og forpligtende samarbejde

 

ET studie af projektet STRAND LAB MUNKERUP vil bidrage til at få erfaring med, hvordan samskabelsesinitiativer kan udfoldes i praksis og tilføre værdi til projekt og aktører. I STRAND LAB MUNKERUP  vil der være fokus på at uddrage erfaringer ved at følge projektet, der er tænkt som Learning by doing. I felten foretage observationer og interviews, som kan give indsigt i, hvordan Munkeruphus kan rammesætte og facilitere samskabelse mellem forskellige aktører, så det skaber værdi for alle. Erfaringerne kan tages med i den fremadrettede dialog om udvikling af projektet og tjene til inspiration for andre samskabelsesprojekter i Gribskov Kommune.

 

Centerchef, Kirsten Frandsen deltager i Kulturrådets møde og vil orientere yderligere om samskabelsescasen.

 


Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) § 17 stk. 4.


Beslutning

Taget til efterretning. Emnet medatges på senere Kulturrådsmøde.

Fraværende: Birgit Sørensen, Inge Lise Dyrekær Larsen, Kaj Ambus, Flemming Christensen og Gudmund Nielsen.

 

11. Kulturrådspuljen 2019. Ansøninger til mødet 29.04. 2019

Sagsnummer: 18.00.00-G01-4-19


Resume

Kulturrådet behandler ansøgninger til Kulturrådspuljen 2019.


Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at godkende tilskud til foreninger, der har ansøgt Kulturrådspuljen 2019:


Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgninger fra foreningeren.

Ansøgningerne er vedlagt dagsordenen som bilag.

Kulturrådet behandler følgende ansøgninger til Kulturrådspuljen:

 

Forening, der søger

Der søges om tilskud til

CVR.nr.

Beløb, de søges om

Budget indsendt

Kulturrådets afgørelse

Skakklubben Nordkalotten

40 års jubilæum / skakturnering

 

15.000 kr.

JA

 15.000 kr. bevilget

Kulturhavn Gillelejes Venner

Etablering af fælleskalender for Gilleleje

38111329

 8.000 kr.

NEJ

 Afslag

KunsthusUdenMure

Pop Up Lab workshop for børn og unge - en del af Nordkystens KunstTriennale

 

20.000 kr.

NEJ; men der søges til materialer og honorarer

 20.000 kr. bevilget

Foreningen, AV, min guldtand i Tisvildeleje

Forårskoncert den 18. maj 2019

 

 6.000 kr. + moms

JA

 Op til 7.500 kr. bevilget i underskudsdækning

Foreningen Kildemarked i Tisvilde

Pudekoncert på Asserbo slotsruin

30769880

20.000 kr. UNDERSKUDSDÆKNING

JA

 Op til 20.000 kr. bevilget i underskudsdækning

Munkeruphus Kunstvenner

30 års jubilæumsarrangement

34406006

33.000 kr. evt. UNDERSKUDSDÆKN.

JA

 Op til 20.000 kr. bevilget i undeskudsdækning

 

 


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse 854 af 11. juli 2011.

 


Økonomi

Der kan anvises beløb fra Kulturrådspuljen til ansøgningerne.

Der er 205.500 kr. i Kulturrådspuljen for 2019.

 

Økonomisk oversigt udleveres på mødet.

 

 


Beslutning

Kulturrådets afgørelse er skrevet ind i skemaet under hver enkelt ansøgning.

Under behandling af Kulturhavn Gillelejes Venner var Peter Berthelsen inhabil - og deltog derfor ikke i behandling af ansøgning.

Under behandling af KunsthusUdenMure var Ulla Dræbye inhabil - og deltog derfor ikke i behandling af ansøgning.

Under behandling af Munkeruphus Kunstvenner var Kurt Plambech inhabil - og deltog derfor ikke i behandling af ansøgning.

Fraværende: Birgit Sørensen, Inge Lise Dyrekær Larsen, Kaj Ambus, Flemming Christensen og Gudmund Nielsen.

 

Bilag

12. Ansøgning om tilskud fra Børne- og Ungepuljen

Sagsnummer: 18.15.08-G01-3-19


Resume

Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud fra Børne- og Ungepuljen


Administrationen indstiller til Kulturrådet

at bevilge et tilskud til det ansøgte.


Sagsfremstilling

DDS Holbo Gruppe søger om tilskud til indkøb af 6 stk. stormkøkkener m model Tragia. Pris 800 kr. pr. stk.

Gruppen har i dag 5 stk; men har behov for 15. Foreningen har søgt om tilskud fra anden fond.

 

Der søges samlet om 4.800 kr.


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

 


Økonomi

Tilskud kan finansieres fra Børne- og Ungepuljen, hvor der er 67.000 kr. til rest.


Beslutning

Godkendt med tilskud på 4.800 kr. til det ansøgte.

Fraværende: Birgit Sørensen, Inge Lise Dyrekær Larsen, Kaj Ambus, Flemming Christensen og Gudmund Nielsen.

 

Bilag

13. Aktivitetstilskud 2019

Sagsnummer: 18.15.08-G01-2-19


Resume

FÆLLESPUNKT KULTURRÅDET OG IDRÆTSRÅDET:  Aktivitetstilskud 2019


Administrationen indstiller til Kulturrådet og Idrætsrådet:

at godkende det fremlagte materiale vedr. Aktivitetstilskud 2019.


Sagsfremstilling

Idræt og Folkeoplysning har foretaget beregninger for Aktivitetstilsku til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.

 

Aktivitetstilskud er sat til 240 kr. pr. medlem unde 25 år, så fremt kontingentet på årsbasis er 240 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 240 kr. pr medlem.

Den endelige oversigt over aktivitetstilskud gennemgås på fællesmødet.

 

Udbetaling af Aktivitetstilskud vil finde sted efter fællesmødet.


Lovgrundlag

Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7. 2013, kap. 5,. § 15.


Økonomi

Aktivitetstilskud pr. medlem 240 kr.

Finansiering via Budget afsat til Aktivitetstilskud.

Budget for Aktivitetstilskud 2019: 2.065.427 kr.


Beslutning

Kulturrådet og Idrætsrådet besluttede, at aktivitetstilskud til unge under 25 år skulle forhøjes fra 240 kr. pr. medlem til 265 kr. Budgettet kunne klare denne forhøjelse.

De to råd henstillede til, at praksis for deadline skærpes, således deadline overholdes. Derudover skal der arbejdes på, at foreninger indsender oplysninger om medlemstal, selv om de ikke har medlmmer under 25 år.

Fraværende: Mai Smedegaard og Bente Knudsen fra Idrætsrådet - og fra Kulturrådet var følgende fraværende: Birgit Sørensen, Flemming Christensen, Inge Lise Dyrekær Larsen, Gudmund Nielsen og Kai Ambus.

 

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen