Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Beskæftigelse og Unge

Tirsdag den 30-04-2019 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

4. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 15.00.05-A21-1-19


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge

1. at godkende dagsorden


Sagsfremstilling

Forud for udvalgsmøder udarbejdes der en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der optages på dagsorden .

 


Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07 2018 (Kommunalstyrelsesloven) §20.

 


Beslutning

1.Dagsorden godkendt

 

Mødet startede kl. 15.00

Mødet sluttede kl. 16.30

5. Socialøkonomi i Gribskov kommune

Sagsnummer: 15.20.00-G00-2163-18


Resume

Punktet behandles for at give udvalget Beskæftigelse og Unge mulighed for at beslutte, om der skal iværksættes et arbejde i 2019 for at afdække mulighederne for at fremme socialøkonomisk virksomhed i Gribskov kommune,


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge

1. tager stilling til om der i 2019 skal arbejdes med at fremme socialøkonomisk virksomhed, herunder udarbejdelse af en egentlig socialøkonomisk strategi for Gribskov kommune


Sagsfremstilling

Socialøkonomisk virksomhed er i vækst i Danmark. Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder oplyser i 2017, "at næsten halvdelen (46%) af de socialøkonomiske virksomheder har set dagens lys de seneste 6 år, og at de fleste er mindre virksomheder med under 10 ansatte".

 

I flere kommuner spiller samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder en rolle for beskæftigelsesindsatsen, da disse virksomheder normalt er kendetegnet ved at være rummelige og i et vist omfang ansætte personer, med forskellige udfordringer i forhold til at kunne trives og fastholdes i et job. Defintionen på socialøkonomiske virkomheder er bred. Der er virksomheder, med en status der gør dem istand til, at blive statsanerkendte socialøkonomiske virksomheder, mens andre helt eller delvist arbejder med et socialøkonomisk perspektiv uden at være statsanerkendte. Fælles for socialøkonomiske virksomheder er, at de kan bidrage positivt til lokal vækst og beskæftigelse og sikre arbejde til personer, som ellers kan have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Fælles kendetegn for socialøkonomiske virksomheder er, at de har et socialt formål, fungerer kommercielt på markedsvilkår og reinvesterer noget af overskuddet i virksomheden eller et socialt formål. Endvidere har mange socialøkonomiske virksomheder foruden den kommercielle drift også en økonomisk aftale med en kommune om at modtage borgere med forskellige sociale og jobmæssige udfordringer. Eksempler på lokale virksomheder i Gribskov med socialøkonomiske tilgange til deres drift er Kilden på Esrum Kloster og Munk og Rasmussen i Helsinge.

 

Hvis der er et ønske om fremme socialøkonomi i Gribskov kommune, er det administrationens vurdering, at der med fordel kan arbejdes for at etablere en strategi for socialøkonomi. Dette er der en del andre kommuner, der har gjort. Dels for at signalere interesse for socialøkonomiske virksomheder og iværksættere, dels for at få klarhed over hvordan kommune vil arbejde for at fremme dette, og hvorledes man ønsker at definere og afgrænse socialøkonomisk virksomhed.

 

Hvis kommunen ønsker at fremme etableringen af socialøkonomiske virksomheder, kan det ikke udelukkende ske med en beskæftigelsespolitisk vinkel, Andre områder i kommunen bør også indtænkes herunder erhvervsstrategi og eksempelvis den kommunale indkøbspolitik, som også kan anvendes til at fremme socialøkonomiske virksomheders driftsunderlag.

 

Såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med socialøkonomi, vil administrationen på et kommende udvalgsmøde vende tilbage med oplæg til tidsplan og proces.


Beslutning

1. Administrationen arbejder videre med at afdække elementerne i en socialøkonomisk strategi. Sagen behandles igen i udvalget efter sommerferien 2019.

6. Decisionsskrivelser

Sagsnummer: 15.00.00-G01-22-18


Resume

Sagen forelægges udvalget med orientering om, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (på vegne af Beskæftigelsesministeriet) og Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt decisionsskrivelser vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion for Gribskov Kommune. Begge ministerier har bemærket sig, at revisionen ikke har forbehold på ministeriernes områder.


Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har modtaget decisionsskrivelser fra henholdsvis Udlændinge- og Integrationsministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (på vegne af Beskæftigelsesministeriet) vedrørende løbende delberetning nr. 22 om revision af de sociale regnskaber for 2017. Delberetningen blev behandlet i Byrådet d. 16. april 2018 - Sag nr. 71. Decisionsskrivelserne er vedlagt sagen som bilag og sammenfatter de bemærkninger, som ministerierne har på baggrund af revisionens delberetning.

 

Resultat af gennemgang på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

 

Det fremgår af decisionsskrivelsen, at revisor hverken har forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område. Ministeriet finder det tilfredsstillende, at det er revisors opfattelse at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Ministeriet finder det dog ikke helt tilfredsstillende, at revisor har konstateret fejl i de udvalgte sager om tilbud om integrationsprogram, da det er konstateret, at der ikke er givet tilbud til tiden. Fejlene har dog ikke umiddelbart refusionsmæssige konsekvenser.

 

Ministeriet har bemærket sig, at revisor anser den tidligere givne revisionsbemærkning på området integrationsprogram for afsluttet.

 

Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område

 

Det fremgår af decisionssskrivelsen, at revisor ikke har forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

 

Imidlertid bemærker styrelsen, at der igen er revisionsbemærkninger på områderne sygedagpenge og revalidering om generelt manglende rettidighed og opfølgning. Det skal bemærkes, at der i 2018 har været rettet fokus på overholdelse af rettidighed og opfølgning på de nævnte områder. Det forventes at revisionen vil anse revisionsbemærkningerne for afsluttet i forbindelse med delberetningen for regnskabsår 2018.

 

Styrelsen har noteret, at det er revisors vurdering, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Der er dog fortsat en række områder, hvor der fortsat er behov for opmærksomhed. Det drejer sig hovedsageligt om den løbende sagsbehanding i forbindelse med opfølgning indenfor områderne; kontanthjælp, uddannelseshjælp, resssourceforløb og arbejdsløshedsdagpenge.

 

Styrelsen har noteret sig, at det er revisors overordnede vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, herunder, at det tilrettelagte ledelsestilsyn og de interne kontroller vedrørende kvaliteten i sagerne, generelt fungerer tilfredsstillende.

 

Administrationens bemærkniger

Administrationen noterer sig, at der løbende år for år sker en positiv udvikling i sagsbehandlingen. Dette på trods af - at lovgivningen indenfor integrations- og beskæftigelssministeriets områder er ændret markant adskillige gange og forventes ændret igen med virkning fra 1. januar 2020.

 

Administrationen vurderer, at der i revisionsgennemgangen for 2018 ikke forventes bemærkninger.

 

Lovgrundlag:

 

Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

 


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge
  1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

7. Orientering om ankestatistik

Sagsnummer: 15.00.00-A00-2190-18


Resume

Sagen forelægges for udvalget for at orientere om antal klager over afgørelser m.v. foretaget af Jobcenteret og Ydelsescenteret i 2018. Tilsvarende tal for 2017 blev fremlagt på udvalget Erhverv og Beskæftigelses møde møde den 28. maj 2017 (Sag nr 24). I opgørelsen for 2018 er tilsvarende tal fra 2017 til sammenligning medtaget i parentes.


Sagsfremstilling

Antallet af klager og ankesager skal ses på baggrund af, at Jobcenteret og Ydelsescentret håndterer mere end 10.000 henvendelser årligt.

 

I de fremlagte tal indgår ikke tværgående sager i organisationen (med mindre der er truffet afgørelse efter nedenstående love), henvendelser fra virksomheder og ad hoc henvendelser.

 

Klager over afgørelser går til Ankestyrelsen, og oplysningerne baserer sig derfor på Ankestyrelsens statistiske oplysninger.

 

Administrationen har tidligere også haft mulighed for at lave opgørelse over klager vedrørende sagsbehandlingen (typisk klager til borgmester, udvalgsformand, direktør og centerchef). Grundet besparelserne gennemført i hhv. 2018 og 2019 er det ikke længere muligt at opgøre dette (kræver løbende manuel optælling).

  

Klager over afgørelser:

Nedenstående tabel viser en oversigt over klager over afgørelser fra Jobcenter og Ydelsescenter Gribskov i 2018 fordelt på type af afgørelse fra Ankestyrelsen (tallene i parentes er tilsvarende tal fra 2017)

 

 Tabel 1.

   Sygedagpengelov

Afgørelsestype

Antal

 

Afgjorte sager i alt

55 (34)

 

Stadfæstelse

53 (28)

 

Ændring

1 (4)

 

Hjemvisning (*)

0 (2)

 

Afvisning

1 (3)

Lov om Aktiv Socialpolitik

Afgørelsestype

Antal

 

Afgjorte sager i alt

100 (46)

 

Stadfæstelse

   61 (26)

 

Ændring

 17 (8)

 

Hjemvisning

   20 (7)

 

Afvisning

     2  (5)

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats

Afgørelsestype

Antal

 

Afgjorte sager i alt

 23 (11)

 

Stadfæstelse

18 (9)

 

Ændring

3  (1)

 

Hjemvisning

1  (0)

 

Afvisning

 1  (2)

(*) Når en sag hjemvises, betyder det, at Ankestyrelsen vurderer, at sagen skal genoptages af kommunen med henblik på at træffe en ny afgørelse.

 

Ankestyrelsen har i 2018 i alt behandlet 178 klager over afgørelser mod 91 i 2017. Heraf blev136 stadfæstet eller klagen blev afvist - svarende til 76,4% af alle sager. Det tilsvarende tal i 2017 var 79%. Antallet af hjemviste eller ændrede afgørelser er således steget minimalt fra 2017 til 2018, trods den betydelige stigning i det samlede antal afgørelser.

 

Oversigt over omgjorte sager 2018 - "omgørelsesprocent"

 

Af nedenstående tabel fremgår: Andelen af afgørelser i Gribskov Kommune , h.h.v. hele landet (tal i parentes), der i 2018 efter klage blev omgjort af Ankestyrelsen enten gennem en ændring eller en hjemvisning - opgjort i procent af det samlede antal afgjorte sager . Heraf fremgår, at Gribskov Kommune ligger særdeles godt på landsplan på sygedagpengeområdet og i relation til Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Mens kommunen på Lov om aktiv socialpolitiks område ligger nær landsgennemsnittet

 

Tabel 2:

 Lovgivning

Sygedagpengeloven

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats

 

2 (16)

38(35)

18(27)

 

 


Adinistrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning

8. Samarbejde med Nordsjællands Rekrutteringsservice

Sagsnummer: 15.20.00-A00-172-18


Resume

Udvalget behandler sagen for at blive orienteret om status på samarbejdet med Nordsjællands Rekrutterings Service (NRS) og deraf afledte arbejdskraftprojekter i 2018.

Senest blev orienteret om status for samarbejdet med NRS på møde i udvalget Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse 29. oktober 2018 (sag nr. 43)


Sagsfremstilling

Baggrund:

NRS er et samarbejde mellem 9 nordsjællandske kommuner, som foruden Gribskov er Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs,Helsingør, Hørsholm og Hillerød .

Gribskov Kommune bidrager samlet set med 98.862 kr. årligt i årene 2019 og 2020. Fordelt på 71.000 kr. inkl. overhead, til selve rekrutteringssamarbejdet (NRS) og 27.862 kr. til særlig rekrutteringsindsats (Kompetent Arbejdskraft Greater Copenhagen - KAGC). I NRS samarbejdet er ansat en daglig koordinator, der skal sikre en tæt sammenhæng med kommunernes daglige rekrutteringsarbejde. Koordinatoren er placeret i Hillerød Kommune. Der er fra alle deltagende kommuner tilknyttet virksomhedskonsulenter med et indgående kendskab til det lokale arbejdsmarked.

 

NRS hovedformål er, at tilbyde virksomheder en enkel og gratis hjælp til at finde den rette kandidat gennem kun én indgang til 9 kommuner i Nordsjælland.

 

NRS er et supplement til den rekrutteringsindsats den enkelte kommune udøver. Det betyder, at der først søges efter arbejdskraft lokalt, og hvis det ikke lykkes,søges der bredere efter relevant arbejdskraft i Nordsjælland via NRS. NRS samarbejder også med lignende funktioner i Hovedstadsområdet og på Sjælland om at finde relevante kandidater til virksomhederne.

 

For virksomheder,der løbende har behov for at ansætte nye medarbejdere i samarbejde med jobcentrene i Nordsjælland, tilbyder NRS at lave en rekrutteringsaftale med beskrivelse af opgaver og vilkår for samarbejdet.

 

NRS arbejder overordnet med 2 indsatsområder:

  1. Generel tværgående rekrutteringsindsats
  2. Særlig rekrutteringsindsats (KAGC)

 

Status på den generelle rekrutteringsindsats i NRS

  • I 2018 var målet, at 70% af jobordrene til NRS skulle besættes. Dette mål blev ikke nået, idet det var 62,75% af jobordrene, der blev besat. Hovedparten (87%) af de ikke-besatte jobordre kommer fra områder indenfor mangel - eller paradoksområder, altså områder, hvor der ikke er tilstrækkeligt kvalificerede jobsøgende til de ledige jobs, eks. inden for byggebranchen.
  • NRS skulle medvirke ved besættelsen af 150 ordinære jobs i 2018. Resultatet blev 141 jobs, heraf 20 fra Gribskov Kommune. Måltallet blev således næsten opfyldt
  • Virksomhedernes tilfredshed med NRS´ service vurderes løbende gennem spørgeskemaundersøgelser. Svarene fra de deltagende virksomheder viser generelt stor tilfredshed med servicen fra NRS, 66.7 % af de virksomheder, man samarbejder med er tilfredse eller meget tilfredse.

 

  • De nævnte mål for NRS vil også være gældende i 2019.

 

Status i øvrigt

Af de 141 borgere fra de nordsjællandske kommuner, der er kommet i arbejde gennem NRS i 2018 er 57 kommet i job i forlængelse af NRS opkvalificeringsforløb og 84 er kommet i job direkte i forlængelse af jobordre til NRS.

De brancher hvor NRS har rekrutteret flest medarbejdere til, er hhv. fremstillingsvirksomheder, bygge- og anlægsvirksomheder, Sådan har det også været de seneste 3 år.

Det hænger sammen med at efterspørgsel på arbejdskraft fra NRS er størst fra disse to brancher. Det betyder imidlertid også, at der inden for disse to brancher er flest ubesatte stillinger grundet de mange jobordre på området.

 

NRS har i 2018 ialt formidlet 774 kandidater fra nordsjællandske kommuner til 126 jobordre.

 

Status på KAGC indsatsen

 

KAGC er et projekt i samarbejde med Region Hovedstaden projekt. NRS er involveret i dette på vegne af NRS kommunerne og indsatsen har i 2018 været rettet mod at rekruttere og opkvalificere arbejdskraft til transport- og byggebranchen i Hovedstadsområdet.

  

NRS har arbejdet med følgende mål i KAGC regi:

 

Mål: Etablere 50 job i direkte rekruttering til - eller afledt beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen

 

Resultat: 23 job etableret

 

Mål: 33 i opkvalificering og efterfølgende job

 

Resultat: 45 job etableret

 

Administrationens vurdering af samarbejdet med NRS:

 

Jobcentrets samarbejde med NRS vurderes som velfungerende. Der er en god daglig dialog mellem virksomhedskonsulenterne på tværs af kommunerne, og der etableres fælles arbejdsgange, kompetenceudvikling m.m. NRS´ deltagelse i KAGC samarbejdet giver mulighed for, at vi lokalt kan medvirke til at imødegå arbejdskraftmangel. Samtidig vil det kunne sikre beskæftigelse til flere borgere generelt og give ledige bedre muligheder for at skifte job til branche med stor efterspørgsel efter arbejdskraft gennem opkvalificering. NRS samarbejde både mhp.rekruttering og opkvalificering af borgere understøtter principperne Gribskov Kommunes beskæftigelsesstrategi.


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge

1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

1. Taget til efterretning

9. Status på samarbejdet med Nordsællands sprogcenter

Sagsnummer: 15.00.00-A00-2163-18


Resume

Formålet med sagen er, at udvalget orienteres om Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuners udtræden af samarbejdsaftalen om danskuddannelser for voksne udlændinge m.fl. i henholdsvis 2018 og 2019 samt de afledte konsekvenser heraf. Leder af Nordsjælands Sprogcenter Nordsjælland Hanne Lohmann inviteres for at orientere om status.

 


Sagsfremstilling

 

Baggrund:

 

Sprogcenter Nordsjælland er et kommunalt sprogcenter, der varetager undervisning i dansk som andetsprog til voksne udlændinge i Nordsjælland. Foruden den ordinære danskundervisning tilbyder sprogcentret en række tilbud, som udvikles i samarbejde med den enkelte kommunes ønsker og behov. Sprogcenter Nordsjælland råder over 3 undervisningslokaliteter i Hillerød, Frederikssund og Frederiksværk.

 

De nordsjællandske kommuner har siden 1999 indgået i en samarbejdsaftale om danskuddannelser for voksne udlændinge. De nordsjællandske kommuner er Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør (t.o.m. 31.december 2018), Hillerød, Hørsholm (t.o.m. 31.december 2019) og Rudersdal (t.o.m. 31. december 2019).

 

Ifølge samarbejdsaftalens § 5 stk. 1 kan en kommune udtræde af samarbejdet med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår.

 

Til at rådgive sprogcentrets ledelse er der nedsat dels et centerråd bestående af repræsentanter fra de faste samarbejdskommuner og dels et strategisk forum bestående af repræsentanter med beslutningskompetence og mandat til at træffe strategiske beslutninger fra samarbejdskommunerne.

 

Hillerød Kommune er driftskommune for det kommunale Sprogcenter Nordsjælland og har dermed det økonomiske, pædagogiske og administrative ansvar for sprogcentrets virksomhed.

 

Helsingør Kommunes udtræden af samarbejdsaftale om danskuddannelser for voksne udlændinge

 

Helsingør Kommune trådte ud af samarbejdsaftalen pr. 31. december 2018.

Helsingør Kommune ønskede, at opgaven om danskuddannelser for voksne udlændinge skulle sendes i udbud. Helsingør Kommune tilkendegav, at Helsingør Kommune har været glade for et langt og godt samarbejde omkring danskuddannelse til kommunens borgere.

 

Vinderen af udbuddet er A2B.

 

Helsingør Kommunes udtrædelse, og deraf faldende aktivitetsniveau, har betydet, at sprogcentrets afdeling i Helsingør er nedlagt og lokalerne opsagt pr. 31. januar 2019. Der er blevet nedlagt 10 lærerstillinger og en teknisk servicemedarbejderstilling på tværs af sprogcentret. Der er har samtidig været en fusionsproces blandt medarbejderne fra afdelingen i Helsingør og sprogcentrets øvrige afdelinger.

 

Helsingør Kommunes kursister udgjorde i 2018 i alt 345 kursister ud af 2.455, svarende til 14,05 % af sprogcentrets grundlag.

 

Hørsholm Kommunes udtræden af samarbejdsaftale om danskuddannelser for voksne udlændinge

Hørsholm Kommune træder ud af samarbejdsaftalen pr. 31. december 2019.

 

Hørsholm Kommune ønsker en kortere transporttid til og fra sprogcentret for deres kursister. Hørsholm Kommune har i forbindelse med udbuddet i Helsingør Kommune mulighed for at henvise et antal kursister pr. år.

 

Hørsholm Kommunes kursister udgjorde i 2018 i alt 89 kursister ud af 2.455, svarende til 3,63% af sprogcentrets grundlag.

 

Rudersdal Kommunes udtræden af samarbejdsaftale om danskuddannelser for voksne udlændinge

Rudersdal Kommune træder ud af samarbejdsaftalen pr. 31. december 2019.

 

Rudersdal Kommune har gennemført et offentligt udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge på vegne af indkøbsfællesskabet SPAR 5, som består af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner.

 

Vinderen af udbuddet er Sprogcenter Hellerup.

 

Rudersdal Kommunes kursister udgjorde i 2018 i alt 17 kursister ud af 2.455, svarende til 0,69 % af sprogcentrets grundlag. Samtlige kursister fra Rudersdal Kommune er selvforsørgere (S-kursister), og dermed skal bopælskommunen efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra S-kursister. Det forventes derfor, at de nuværende S-kursister fortsætter på Sprogcenter Nordsjælland.

 

Benchmarking

Som følge af de tre kommuners udtrædelse af samararbejdet har Sprogcenter Nordsjælland foretaget en sammenligning af fraværsprocent, progression og karaktergennemsnit for Sprogcenter Nordsjælland, A2B, Sprogcenter Hellerup og landsgennemsnittet. A2B og Sprogcenter Hellerup er medtaget, da A2B er valgt som Helsingør Kommunes udbyder af danskuddannelser for voksne udlændinge, og Sprogcenter Hellerup er valgt som Rudersdal Kommunes udbyder af danskuddannelser for voksne udlændinge. Det har ikke været muligt at sammenligne ift. takster, da de aktuelle tal ikke er tilgængelige. Benchmarkingen er vedhæftet som bilag.

 

Fremadrettet fokus

Sprogcenter Nordsjælland har pr. 1. januar 2019 i alt 1.058 tilmeldte kursister.

 

Sprogcentret har et kontinuerligt fokus på sammenhængen mellem progression, kvalitet, fleksibilitet og pris, og det er fortsat sprogcentrets ambition at få sprogcentrets takster så langt ned som muligt samtidig med, at sprogcentret opretholder en høj kvalitet i undervisningen.

Sprogcenter Nordsjælland er generelt mere effektive end landsgennemsnittet målt på, hvor mange lektioner, den enkelte kursist skal tilbydes for at gennemføre et modul, samt målt på hvor stor en andel af kursistgruppen, der har gennemført et modul (jf. Deloitte analyse, 2017).


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Sagen udsættes til næste møde den 28. maj 2019

Bilag

10. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-19


Sagsfremstilling

Der vil blive orienteret om oversigt over kommunernes bekæftigelsesplaner, som er udsendt af RAR (Regionale Arbejdsmarkeds Råd) Hovedstaden. Bilag udsendes pr. mail til udvalgets medlemmer inden udvalgsmødet


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen