Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Tirsdag den 30-04-2019 kl. 16:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

83. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-1-18


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20


Beslutning
  1. Godkendt.

84. Valg af næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-14-18


Resume

Sagen handler om valg af næstformand for Økonomiudvalget.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. At vælge næstformand

Sagsfremstilling

Udvalgene vælger selv deres formand (Kommunestyrelsesloven § 22). Dog er borgmesteren født formand for Økonomiudvalget (Kommunestyrelseslovens § 18).

 

Viceborgmesteren indtræder ikke i ethvert tilfælde af borgmesterens forfald i dennes sted som formand for økonomiudvalget. Indtræden finder først sted, når borgmesterens forfald har en sådan karakter, at viceborgmesteren indtræder i funktion som øverste daglig leder af administrationen.

 

Økonomiudvalget kan vælge en næstformand for udvalget til at lede møderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende, uden at viceborgmesteren er indtrådt i borgmesterens funktion.


Lovgrundlag

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) §§ 18 og 22.


Økonomi

Vederlag til næstformand for Økonomiudvalget er på 5 % af vederlaget til borgmesteren.


Beslutning
  1. Bo Jul Nielsen valgt som næstformand.

85. Budget 2020-2023 Proces

Sagsnummer: 00.30.00-S00-3602-18


Resume

For at sikre realiseringen af budgetvedtagelsen for 2019-2022 med et budget i balance, fremlægger administrationen forslag til proces for prioriteringer af kommunens økonomi for den kommende budgetperiode. Administrationens forslag indeholder en proces, hvor fagudvalgene finder inspiration i nøgletal og erfaringer fra andre kommuner mhp. at sikre prioriteringerne i kommunens økonomi. Processen sikrer ligeledes rammerne for en høring af de høringsberettigede organisationer.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at godkende
  1. den foreslåede budgetproces

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen i oktober 2018 fastlagde Byrådet budgettet for en to-årig periode. Budgetaftalen tog afsæt i ønsket og ambitionen om at udvikle Gribskov Kommune i et langsigtet perspektiv, hvor der skabes balance og råderum i økonomien for at kunne investere og sikre rammen for en attraktiv kommune i de kommende år.

Byrådets behandling af regnskabet for 2018 samt den første budgetopfølgning for 2019 viser at kommunen arbejder grundigt mod at skabe denne balance. Det viser også, at der er nogle af forudsætningerne i budgettet for 2019-2022 der har ændret sig. Det drejer sig bl.a. om øgede udgifter til hjemmesygeplejen såvel som det specialiserede børn og unge område. Ændringer, der betyder, at der kan være behov for at omprioritere.

Dertil kommer, at det at drive en kommune i Danmark generelt er underlagt stramme rammer og at de betingelser kommunerne indtægtsmæssigt er underlagt er kraftigt udfordret.

Konkret handler det bl.a. om, at udligningsordningen betyder, at en kommune som Gribskov Kommune trods vanskelige vilkår bidrager med forholdsvist store million beløb samtidig med at vi  ser ind i en demografisk udvikling, der påvirker både vores indtægter og udgifter.

Det er på dette tidlige tidspunkt af året vanskeligt at afgive den eksakte størrelse af den samlede økonomiske udfordring. Dels er der relativt få måneders data at basere prognosen for årets regnskab på. Dels er indtægtsprognosen for 2020 endnu ikke modtaget fra KL. Endelig udestår resultatet af den årlige aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, samt konsekvenser af en eventuel sundhedsreform og reform af den kommunale medfinansiering af sygehus udgifter.

 

Samlet vurderer administrationen p.t., at der er risiko for et budgetpres i 2019 samt 2020-2023 i størrelsesorden 30-35 mio.kr. årligt - svarende til ca. 1,5% af det samlede budget. Dette skøn er dog meget foreløbigt og meget afhængigt af udfaldet af de ovenfor omtalte generelle aftaler for kommunernes økonomi.

For at sikre, at vi fortsat bevæger os i den rigtige retning med et budget for 2019 såvel som 2020-2023 i balance, er det derfor administrationens vurdering, at der er behov for at gennemføre en proces, hvor fagudvalgene sammen med administrationen ser på mulighederne for at gøre tingene anderledes og afsættet for at foretage eventuelt nødvendige omprioriteringer.

Administrationen anbefaler, at fagudvalgene i denne proces ser  åbent på alle muligheder for at omprioritetere og lader sig inspirere af hvordan andre kommuner har fundet andre konstruktive løsninger i de forskellige fagområder.

Nedenfor er beskrevet forslag til en sådan proces. Processen tager hensyn til at de udefra kommende forhold afklares, samtidig med at Gribskov Kommune internt ser på mulighederne for omprioritering, således der udvises rettidig omhu i forhold til at sikre det nødvendige afsæt for et budget i balance i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober. Herefter kan der i det tidlige efterår tages stilling til prioriteringerne i de kommende års budget, når der er et samlet overblik over såvel indtægter som udgifter.

Som det fremgår af beskrivelsen gives der før sommerferien rum til at analysere og drøfte forskellige muligheder for omprioriteringer. Disse forslag fremlægges til politisk behandling og beslutning fra august- oktober sideløbende med at der sikres en høringsproces.

Hele processen gennemføres i samlet perspektiv for kommunen og dennes samlede økonomi.

 

 

 


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15/01/2019 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse)


Beslutning
  1. Godkendt.

86. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-3-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.32. Mødet sluttede klokken 17.19.

Orienteringen taget til efterretning.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen