Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Tirsdag den 07-05-2019 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

37. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at godkende dagsordenen.

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

1. Godkendt.

38. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-12-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

Udvalget orienteres desuden om kommende sager.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed,
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var følgende mødemeddelelser:

 • Dialogmøder med Ældrerådet genoptages efter sommerferien. Udvalgsformanden deltager på rådets næste møde.
 • Frivilligcenter Græsted har inviteret udvalget på besøg. Der udsendes en doodle.
 • Orientering om forestående reaktivt tilsyn på Toftebo.
 • Intro til udvalgets områder sker på næste udvalgsmøde.

 

1. Taget til efterretning.

 

Mødestart for ordinært møde: 15.20

Mødeslut for ordinært møde: 17.02

39. Ny samlet indsats for borgere med overforbrug af rusmidler i Gribskov

Sagsnummer: 27.00.00-A00-1703-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om sammenlægning af kommunens funktioner i forhold til borgere med et bekymrende og/eller skadeligt forbrug af rusmidler. Sammenlægningen sker med afsæt i budgetaftalens formulering om at arbejde med at samtænke dobbeltfunktioner bredt set i kommunen, så der kommer et fælles afsæt og synergier.


Sagsfremstilling

Kommunens indsats for borgere med et bekymrende og/eller skadeligt forbrug af rusmidler har indtil nu været forankret to steder, nemlig henholdsvis Gribskov Misbrugsbehandling målrettet voksne borgere og Firstmove målrettet unge. Gribskov Misbrugsbehandling blev etableret i kølvandet på kommunalreformen og har siden da løbende etableret nye former for ydelser. Firstmove blev etableret i 2012 med særligt fokus på unge.

 

Den forventede effekt af sammenlægningen er, at den vil:

 • understøtte og fremtidssikre en samlet platform for indsatser til unge og voksne med overforbrug af rusmidler i kommunen
 • sikre synergi og fortsat faglig udvikling, så vi som kommune fortsat kan levere en indsats, der lever op til de stigende krav til kvalitet og metode
 • understøtte en større tydelighed udadtil i forhold til, hvad kommunen kan tilbyde
 • understøtte, at vi via en øget volumen i højere grad kan yde en målrettet indsats til den enkelte borgere og styrke de tværfaglige samarbejdsrelationer

 

Fremadrettet vil der således være én samlet kommunal enhed, som tilbyder målrettede indsatser til unge og borgere med overforbrug af rusmidler bestående af 6 medarbejdere og 1 leder. Den fysiske placering vil være Parkvænget 20 i Helsinge. De konkrete indsatser målrettet unge leveres som idag fremadrettet fortsat i relevant udstrækning ude i miljøet.

 

Den konkrete implementering sker i et tæt samarbejde med medarbejdere og ledelse på tværs af de to eksisterende tilbud, ligesom den også understøttes af afdækning af aktuelle behov hos samarbejdspartnerne i resten af organisationen.

 

Samlet set vil tilbuddet levere følgende indsatser

 • Ambulant behandling, individuelt og gruppebaseret; metode og tilgang vil være målrettet den enkelte
 • Råd og vejledning
 • Pårørenderådgivning
 • Antabus og afrusning
 • Substitutionsbehandling
 • Læge- og sundhedssamtaler

 

Gribskov Misbrugsbehandling har i dag i gennemsnit ca. 70 borgere i forløb, heraf cirka halvdelen i antabus eller substitutionsbehandling. FirstMove har idag ca. 20 aktive forløb.

 

Det samlede nye tilbud vil være underlagt Socialtilsynet. Socialtilsynet har i sine seneste rapporter generelt været meget positiv i sin samlede vurdering af kvaliteten i Gribskov Misbrugsbehandling.

 

Som en markering af overgangen til et nyt samlet tilbud ændres navnet på det samlede tilbud m.h.p. i højere grad at afspejle den samlede målgruppe og understrege fokus på rusmidler frem for misbrug. Ledelsen gennemfører proces for valg af nyt navn med involvering af tilbuddets brugere i løbet af april måned.

 

Sammenlægningen indebærer en forventet årlig besparelse på kr. 50.000 med henvisning til budgetaftalen vedtaget i 2018.

 

Sammenlægningen trådte i kraft 1. april 2019. 


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at
 1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

40. Lukket punkt

41. Godkendelse af demensstrategi

Sagsnummer: 29.09.04-A00-2-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at sende en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om at godkende demensstrategien 2019-2022.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed, at:

1. anbefales Økonomiudvalg og Byråd at godkende demensstrategien 2019-2022.


Sagsfremstilling

Ældre, Social og Sundhed godkendte på udvalgsmøde den 19. februar 2019 at sende høringsudkast til demensstrategi i høring. Hertil besluttede udvalget, at der skulle indarbejdes en række af Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar til strategien. Strategien blev efter indarbejdelsen sendt i høring efter ønske fra udvalget - dels direkte pr. mail til alle involverede på workshoppen om strategien, der blev afholdt den 13. december 2018, og dels via kommunens hjemmeside.

 

Der har været en høringsperiode på ca. 5 uger. Der er i høringsperioden modtaget 2 høringssvar. Hovedpointerne i de 2 høringssvar er:

 • Borgerne/de pårørende, der er inviteret til/er indgået i arbejdet med demensstrategi, har været glade for at kunne bidrage med deres viden.
 • Det er en flot strategi, der tager højde for såvel dementes, pårørendes og det professionelle personales behov.
 • Borgerne/de pårørende kan genkende sig selv og deres forslag i strategien.
 • Borgerne/de pårørende er enige i de overordnede målsætninger i strategien.
 • Strategiens mål og hensigtserklæringer er meget overordnede, og den praktiske udførelse af strategien i konkrete forslag imødeses.
 • De pårørende ønsker smidig og hurtig adgang til en demenspsykolog.

 

Høringssvarene er vedhæftet sagen i deres fulde længde. På baggrund af de indkomne høringssvar er der ikke ændret noget i demensstrategien efter høringsperioden. Demensstrategien er vedhæftet sagen i den version, som den indstilles til godkendelse.

 

Strategien skal efterfølgende omsættes i konkrete indsatser, som udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal prioritere og beslutte i efteråret 2019, til udmøntning i 2020. Som forberedelse hertil er der etableret et samarbejde mellem administrationen og Ældrerådet dels om drøftelse af indsatserne på demensområdet og dels om konkretisering af de forslag, som udvalget skal udmønte i forlængelse af demensstrategien i efteråret.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering af ÆSS-dagsorden

ÆR finder det glædeligt, at Demensstrategien er blevet modtaget så positivt hos høringsparterne, hvor det gennemgående indtryk er, at de involverede parter kan genkende egne synspunkter fremført i den grundige tilblivelsesproces. ÆR har også været tilfreds med processen, men finder ligesom det fremgår af vedlagte høringssvar fra Bakkebo, at der er mange gode forslag. Men vi er også enige i, at der mangler en konkretisering af planerne og en nøjere plan for deres udførelse. Vi håber, at implementeringen vil blive tydligere i løbet af efteråret, men vi kan fortsat være bekymrede for, at der ikke er økonomi til gennemførelse af de udmærkede planer. Vi anbefaler derfor fortsat tæt kontakt til Demensvenlig Nordsjælland. Derudover efterlyser vi fortsat indsatsen for etablering af flere aflastningspladser. Vi efterlyser også, at dette emne fortsat drøftes med pårørendegrupperne, således at vi kan få behovet afdækket. ÆR har ved flere lejligheder efterlyst en pårørendevejleder placeret centralt i Kommunen. Der vil især være behov for denne pårørendevejleder i forhold til pårørende til demente. Disse står ofte ganske hjælpeløse og usikre, når der er mistanke om demens hos en nær pårørende. Inden diagnosen stilles, er den eksisterende hjælp meget uklar. Pårørendegruppen i Gilleleje foreslår, at der henvises til en demenspsykolog. ÆR finder, at dette er et godt forslag, men efterlyser også en klar indgang til kompetent hjælp i det kommunale system. Afslutningsvis vil vi anbefale Kommunen, at Demensstrategien bliver synlig for alle, og at det fremhæves, hvor man som berørt borger kan henvende sig for at få hjælp.


Lovgrundlag

Politisk aftale mellem regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen indgået den 15. december 2016.


Økonomi

Der er afsat 5 millioner kr. til demensområdet fra og med 2020, dels til drift af Holbohave og dels til indsatser på demensområdet.


Høringsperiode og høringsparter

Der er modtaget 2 høringssvar fra:

1. Centerrådet ved Bakkebo og Holbohave.

2. Pårørendegruppen til demente i Gilleleje.


Beslutning

1. Anbefalet. Administrationen indarbejder udvalgets bemærkninger. Udvalget opfordrer til, at administrationen løbende afsøger mulighederne for et tværkommunalt samarbejde på området. Udvalget opfordrer desuden til, at der er stor opmærksomhed på vejledning til de pårørende.

Bilag

42. Orientering om tidsplan for implementering af sundhedspolitikken

Sagsnummer: 29.09.04-G01-1-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om, hvornår administrationen arbejder med de besluttede indsatser under sundhedspolitikken i resten af byrådsperioden. Udvalget får sagen nu, fordi udvalget for Forebyggelse og Idræt på forrige møde traf beslutning om, hvilke indsatser der skal iværksættes, og administrationen derefter har planlagt implementeringen. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen, fordi arbejdet med sundhedspolitikken med den nye konstituering placeres i dette udvalg.


Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Forebyggelse og Idræt (FI) har siden april 2018 arbejdet med implementering af den sundhedspolitik, som Byrådet besluttede i november 2017. På udvalgsmøde i marts 2019 traf FI beslutning om konkret udmøntning i indsatser fordelt på de 5 sundhedsudfordringer:

 

 1. Mental sundhed
 2. Tobak
 3. Alkohol
 4. Overvægt
 5. Seksuel sundhed

 

Der er tale om indsatser, som går på tværs af velfærdsområderne og skal løftes i de respektive fagcentre over de næste år på tidspunkter, der giver mening ift. kerneopgaven og den daglige drift.

 

Tidsplan

I tidsplanen er det angivet med en farve, hvornår forvaltningen arbejder med de forskellige indsatser. De skraverede felter illustrerer forberedelsesfasen, mens de fuldt udfyldte felter viser, hvornår indsatsen implementeres og eksempelvis kan tilbydes borgerne, hvis der er tale om et tilbud.

 

Der er i planen så vidt muligt taget hensyn til andre indsatser, årshjul mv. samt til, hvornår midlerne kan anvendes i henhold til budgetaftalen. Hvornår hvilke indsatser finder sted, er angivet i kvartaler. Den nærmere detailplanlægning varetages i de respektive fagcentre.

 

Næste skridt

Udvalget vil få en status på implementeringen én gang årligt og vil løbende blive orienteret om resultaterne af indsatserne når relevant.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

ÆR tager orienteringen til efterretning. ÆR anbefaler, at de mange projekter synliggøres for borgerne.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

43. Sundhedsfaglige tilsyn 2018

Sagsnummer: 00.00.00-K09-1-18


Resume

På foranledning af Gribskov Kommune har firmaet Binder, Dijker & Otte (BDO) været på uanmeldt sundhedsfagligt tilsyn hos alle kommunens sundhedsfaglige tilbud. I denne sag orienteres der om 8 tilsyn fra 2018. Ligeledes fremlægges en ny type tilsyn: Et socialt og plejefagligt tilsyn også kaldet Ældretilsynet. Ældre tilsynet var på besøg på Trongården i oktober måned. Adminstrationen finder generelt set resultaterne tilfredsstillende på begge typer tilsyn. Der er efterfølgende udarbejdet handleplaner og fulgt op på disse.


Sagsfremstilling

De sundhedsfaglige tilsyn er foretaget i perioden april- juni 2018. Tilsynene tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens lovgivning og retningslinjer på området. Tilsynene omfatter en gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation, instrukser, håndtering af medicin, hygiejnepraksis, borgers samtykke samt samtaler med ledere, medarbejdere og borgere. Derudover observeres medarbejdere i deres pleje af borgerne. På baggrund af det enkelte tilsyn udarbejder BDO en rapport, hvor den samlede vurdering og eventuelle anbefalinger er beskrevet.

BDO har benyttet en skala fra 1- 5 til at give en samlet vurdering. I skema 1 ses, hvad de enkelte scorer betyder:

 

Skema 1

Score

Forklaring

1

Ingen, få eller mindre væsentlige mangler

2

Få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats

3

En del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes

4

En del og /eller væsentlige mangler med betydning for patientsikkerheden, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes

5

Væsentlig kritik. Der er fare for patientsikkerheden i en sådan grad, at det er nødvendigt omgående at gribe ind

 

 

Resultatet af tilsynene ses i skema 2:

 

Skema 2

Leverandør

Score

Handleplan

Ellen Mariehjemmet

1

Ikke relevant

Udsigten

2

Se bilag 1

Dagsmarsminde

1

Ikke relevant

Helt Rent

1

Ikke relevant

Toftebo

2

Se bilag 2

Trongården

2

Se bilag 3

Skovsminde

1

Ikke relevant

BM pleje

2

Se bilag 4

 

Administrationen har ikke efterspurgt handleplaner fra de leverandører, hvor resultatet af tilsynet har været en score på Ingen, få eller mindre væsentlige mangler. Ved en score på 2 eller derover ses resultatet i resumé nedenfor, og for yderligere detaljer kan handleplanen ses i bilagene.

 

Opfølgning på tilsynet hos udsigten

Udsigten fik til opgave at have yderligere fokus på triagering. Udsigten har arbejdet med dette og triagerer alle hverdage. I forhold til dokumentation skal udsigten have fokus på opdaterede handleplaner og få afsluttet disse til tiden. Dette arbejdes der løbende på i overgangen til FSIII. Den sidste anbefaling til Udsigten gik på bedre udbredelse af klippekortsordningen. Her har udsigten ansat en timelønnet medarbejder, som tager sig af dette, hvilket fungerer rigtig godt for borgerne.

 

Opfølgning på tilsynet på Toftebo

Toftebo fik til opgave at styrke indsatsen i forhold til altid at have opdaterede og relevante handleplaner til borgerne. Dette er fortsat et fokusområde, særligt i denne tid. hvor Toftebos medarbejdere er nye brugere af dokumentationssystemet FSIII. Ligeledes anbefalede tilsynet fokus på håndtering af medicin og skriftlige beskrivelser af social- og sundhedshjælpernes kompetencer i relation til videre delegering af sundhedsfaglige opgaver. Der er iværksat undervisning i forhold til medicinhåndtering, og Toftebo er begyndt at anvende skemaer i forhold til, hvilke hjælpere, der kan varetage specifikke sundhedsfaglige opgaver.

 

Opfølgning på tilsynet på Trongården

Hos Trongården Plejecenter var anbefalingen at styrke den sundhedsfaglige dokumentation, så den opfylder kravene. Dette er fortsat et vigtigt indsatsområde pga. overgangen til nyt dokumentationssystem FSIII. Derudover anbefalede tilsynet, at der blev arbejdet med medarbejdernes funktion under måltiderne, samt bedre udmøntning af klippekortsordningen. Trongården har arbejdet meget med måltiderne og har implementeret en ny måltidskultur. Der er ansat en medarbejder til at tage sig af klippekortsordningen, så denne er mere tilgængelig for borgerne.

 

Opfølgning på tilsynet hos BMpleje

Hos BMpleje anbefalede tilsynet indskærpelse hos personalet i forhold til sikker håndtering af medicin, opmærksomhed på holdbarhed på øjendråber samt fokus på hjælp til måltidet hos den småtspisende borger. BMpleje har udarbejdet en handleplan for de 3 områder og har blandt andet sammen med PlejeGribskov Hjemmesygepleje aftalt fremgangsmåde for dato mærkning af øjendråber. Handleplanen er i følge BMpleje fuldt implementeret.

 

Administrationen vurderer, at tilsynene alt i alt er forløbet tilfredsstillende, og at der fortsat arbejdes med de anbefalinger tilsynet er kommet med, hvilket er positivt.

 

Øvrige kommunale sundhedsfaglige tilsyn er tidligere præsenteret for udvalget henholdsvis den 13. august, 22. oktober samt i marts 2019.

 

 

Nyt socialt- og plejefagligt tilsyn (Ældretilsynet)

Som noget nyt gås der tilsyn på Servicelovens paragraf 83-87 fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynet financieres frem til 2021 af satspuljemidler. Tilsynet gennemgår følgende områder:

 

 • Personlig og praktisk hjælp og madservice
 • Rehabiliteringsforløb
 • Aflastning, afløsning og midlertidige ophold
 • Socialpædagogisk bistand
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning

 

Områderne belyses gennem nedenstående seks temaer:

 

 1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder en værdig død
 2. Trivsel og relationer
 3. Målgruppe og metoder
 4. Organisation, ledelse og kompetencer
 5. Procedurer og dokumentation
 6. Aktiviteter og rehabilitering

 

Trongården havde den 31. oktober 2018 besøg af dette nye tilsyn. Tilsynet bruger nedenstående skala til at beskrive det samlede resultat af tilsynet:

 

Score

Forklaring

0

Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet

1

Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet

2

Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet

3

Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet

 

Resultatet af det social- og plejefaglige tilsyn på Trongården

 

Styrelsen vurderede, at alle områdernes målepunkter var opfyldt, og dermed fik Trongården vurderingen 0: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Tilsynet beskriver, at Trongården fremstod velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Ledelse og medarbejdere var engagerede i at skabe en god hverdag for borgerne. Der oplevedes ligeledes sammenhæng i mellem ledelsens og medarbejdernes udsagn, og hvad borgerne oplevede. De interviewede borgere gav udtryk for, at dagligdagen blev indrettet efter deres ønsker. Ligeledes oplevede tilsynet, at medarbejderne fungerede som gode måltidsværter under frokosten og at mange borgere deltog i aktiviteter og træning.

 

 

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

ÆR tager orienteringen til efterretning.

 

 


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport 2018 - Ellen Mariehjemmet - Gribskov Kommune - Endelig rapport.pdf

Tilsynsrapport 2018 - Plejecentret Udsigten - Gribskov Kommune - Endelig rapport.pdf

Udsigtens handleplan på BDO tilsyn 2018

Tilsynsrapport 2018 - Dagmarsminde plejecenter - Gribskov Kommune - Endelig rapport.pdf

Tilsynsrapport 2018 - Privat leverandør Helt Rent - Gribskov Kommune - Endelig rapport.pdf

Tilsynsrapport 2018 - Toftebo - Gribskov - Endelig rapport.pdf

Toftebos handleplan efter kommunalt tilsyn maj 2018

Tilsynsrapport 2018 - Trongården - Gribskov - Endelig rapport.pdf

Trongårdens handleplan efter kommunalt sundhedsfagligt tilsyn 2018

Tilsynsrapoort 2018 - Skovsminde plejecenter-Gribskov-Endelig rapport.pdf

Tilsynsrapport BM pleje 2018-Gribskov Kommune-Endelig rapport.pdf

BMplejes Handleplan på kommunalt tilsyn 2018

Trongården Socialt og plejefagligt tilsyn 091018

44. Friplejehjem ved Helsinge - mulige placeringer

Sagsnummer: 01.02.00-G01-8-19


Resume

Udvikling, By og Land samt Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om igangsættelse af afdækning af placeringsmuligheder for friplejehjem.


Sagsfremstilling

Kommunen er den seneste tid blevet kontaktet af flere aktører, der ønsker at etablere et friplejehjem særligt omkring Helsinge. Eventuelt med mulighed for også at opføre seniorboliger i umiddelbar nærhed som vil kunne tilknyttes friplejehjemmets tilbud efter behov, som det vil ske på Bavne Ager i Gilleleje, der pt. er under opførelse.

 

Ældre, Social og Sundhed fik forelagt Ældre- og plejeboliganalyse 2018 på sit møde d. 19. november 2018. Den fremlagte plejeboliganalyse viste, at selv med udvidelsen af 72 friplejeboliger i Gilleleje i efteråret 2019 vil der være behov for at udvide plejeboligkapaciteten med et tilsvarende antal plejeboliger i 2022 eller snarest derefter. Udvalget besluttede på samme møde, at administrationen skulle undersøge muligheden for et friplejehjem nærmere. Administrationen vurderer, at etablering af friplejehjem vil bidrage til at afhjælpe de nuværende og fremtidige kapacitetsudfordringer på plejeboligområdet.

 

Til sammenligningsgrundlag er der i det følgende anvendt arealbehovet for friplejehjem med tilhørende seniorboliger, der pt. er under opførelse på Bavne Ager i Gilleleje. Arealet her er ca. 31.000 m2 til opførelse af plejecenter med 72 boliger og 40 seniorboliger i form af rækkehusbebyggelse.

 

To placeringsmuligheder i allerede udpegede områder til offentlige formål i Helsinge

Administrationen ser umiddelbart to placeringsmuligheder i Helsinge, som begge er kommunalt ejede:

 

 • Areal på Østergade øst for Gribskov Gymnasium (ca. 32.000 m2). Arealet ligger naturskønt med udsigt til Høbjerg Hegn tæt på bymidten og offentlig transport i form af bus og tog. Området er omfattet af Lokalplan 8.78 for offentligt område ved Bøgelund. Der planlægges pt. opført ca. 30 midlertidige studieboliger på arealet (for en 10-års periode), som ventes klar til august 2019. Eventuel opførelse af friplejehjem med et tilhørende antal seniorboliger på arealet vil kunne ske i samspil med studieboligerne med dertilhørende mulige synergieffekter på tværs af generationer. Ved de midlertidige studieboligers ophør vil der her kunne opføres seniorboliger. Afhængigt af projektets udformning vil det eventuelt forudsætte udarbejdelse af nyt plangrundlag.

 

 • Areal ved Nordstjerneskolen omkring tidligere svømmehalsgrund (ca. 13.000 m2). Arealet er omfattet af Lokalplan 512.05 for kampsportshus i Helsinge og Lokalplan 512.10 for område til kultur og idræt. Opførelse af friplejehjem her vil have mulig synergieffekt med skolen og idrætsområdet på tværs af generationer, men samtidig vil det hindre udvikling af arealet til uddannelsesmæssige- og idrætsformål i nærmere overensstemmelse med den eksisterende planlægning. Af pladsmæssige årsager vil der dog ikke være mulighed for at opføre tilknyttede seniorboliger på arealet. Projektet vil forudsætte udarbejdelse af nyt plangrundlag.

 

Herudover kan der være muligheder i Græsted fx ved Græsted Station Syd, hvor der pt. er lokalplanlagt for en svømmehal og boliger. Der kan ligeledes være placeringsmuligheder i mindre lokalsamfund som Blistrup, Ramløse og Esbønderup. Disse skal dog undersøges nærmere, før de kan lokaliseres.

 

Forslag til videre proces

Administrationen foreslår, at der indgås dialog med interesserede udviklere af friplejehjem for at afdække den bedst egnede placering ud fra deres perspektiv sideløbende med, at de planmæssige muligheder afdækkes nærmere.

 

Såfremt det konkrete areal er kommunalt ejet, vil arealet skulle udbydes og eventuelt efterfølgende udarbejdes nyt plangrundlag i samarbejde med køber – hvis ikke det eksisterende plangrundlag er tilstrækkeligt. I den forbindelse skal der desuden tages stilling til, om arealet skal udbydes via ekstern mægler.

 

Sagen vil så blive forelagt politisk, når der er fundet den/de bedst egnede placeringsmulighed/er med henblik på stillingtagen til nødvendig videre proces.

 

2. kvartal 2019 - Dialog med potentielle udviklere om placeringsmuligheder

3. kvartal 2019 - Politisk stillingtagen til udbudsform og planproces

4. kvartal 2019 - Udbud

1. kvartal 2020 - Valg af køber og igangsættelse af eventuelt nyt plangrundlag (alternativt myndighedsbehandling med efterfølgende igangsættelse af byggeri)

2. -3. kvartal 2020 - Udarbejdelse af plangrundlag og myndighedsbehandling med efterfølgende igangsættelse af byggeri

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

ÆR ønsker at blive inddraget i drøftelserne af behov og planlægning af plejeboliger og deres placering i GK. ÆR anbefaler, at der forud for beslutning om placering sker en undersøgelse af, hvor behovet for plejehjemspladser er størst.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen