Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Tirsdag den 07-05-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

35. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-9-18


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende dagsordenen


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møde udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsordnen.


Lovgrundlag

LBK. nr. 1031 naf 06/07/2018 (Kommunestyrelsesloven) §20


Beslutning

1. Godkendt

Fraværende Mikkel Tornehave Andersen (G) og Kim Valentin (V)

36. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-10-18


Sagsfremstilling
 • Ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. "Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Nationalpark Kongernes Nordsjælland som internationale konkurrrencedygtige turisme- og oplevelsesøkonomiske centre". Gribskov Kommune er sammen med de andre kommuner i Nationalparken, Naturstyrelsen, sekretariatet for Nationalparken, Visit Denmark og Dansk Kyst- og Naturturisme en del af Visit Nordsjællands ansøgning til Erhvervsstyrelsen.
 • Orientering om henvendelse om ønsket filmproduktion i Helsinge
 • Status på LAG-iværksætterhotel
 • Orientering om forslag til kommende Nationalparkplan

 

 

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

Udvalget orienteres om hvilke sager der er på vej.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning

Fraværende Mikkel Tornehave Andersen (G) og Kim Valentin (V).

 

Mødestart: 17.36.

Mødeslut: 19.36.

37. Forslag til ny struktur for kulturkontrakter

Sagsnummer: 20.20.00-A21-1-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om forslag til, hvordan strukturen for de nuværende kulturkontrakter kan være fra 2020. På udvalgets møde den 26. november 2018 behandlede udvalget sagen, som havde til formål at give administrationen input til, hvordan der fremover skal arbejdes med mål og rammer for kulturkontrakter. Udvalget besluttede følgende på deres møde: "Administrationen udarbejder oplæg til ny model for tilskud på kulturområdet gældende fra 2020". Det er dette oplæg, som administrationen nu fremlægger.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at godkende administrationens forslag

Sagsfremstilling

Baggrund

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser om mål og rammer for kulturkontrakter i fremtiden på mødet den 26. november 2018, besluttede udvalget, at administrationen skulle lave et oplæg til en ny model for tilskud på kulturområdet gældende fra 2020.

 

Administrationen har efterfølgende gennemgået de nuværende kulturkontrakter grundigt og har udarbejdet nedenstående forslag til fremtidig struktur for disse.

 

Sagens forhold

 Oversigt over kulturkontrakter i 2019:

 

Institution/forening

Kulturkontrakttilskud 2019 (nettobeløb)

Bemærkninger

Rudolph Tegners Museum & Statuepark

 434.720 kr.

Er placeret på egen konto

Esrum Kloster & Møllegård

 124.752 kr.

Er placeret på egen konto

Ved genåbning af budgettet i 2018 er det besluttet at afvikle denne kulturkontrakt fra 2020. Beløbet er fjernet fra budgettet fra 2020.

Dramaterne

 22.600 kr.

Dramaterne har nedlagt sig som forening i 2019, og kulturkontrakten er således annulleret.

Observatoriet Wieth Knudsen

 32.200 kr.

Drift af observatoriet.

Ramløsescenen

 22.724 kr.

Anvendes til leje af Ramløse Forsamlingshus

 

Nordsjællands Veterantog

 231.932 kr.

Anvendes til drift af bl.a. Græsted Station og veterantogkørsel.

Gilleleje Hallen

 17.112 kr.

Gives til afholdelse af sodavandsdiskotek samt med krav om at stille hallen til rådighed for kulturelle arrangementer

Gribskov Event

 8.000 kr.

Gratis leje af Kultursalen for dette beløb mod at Gribskov Event står for barsalg ved Kultursalens arrangementer.

Gribskov Kunstforening

 18.952 kr.

Gribskov Kunstforening har nedlagt sig som forening i 2019, og kulturkontrakten er således annulleret.

Gribskov Teater

 206.400 kr.

Denne kulturkontrakt finansieres via Gribskov Kultursal. Kulturkontraktbeløbet anvendes delvist til leje af Kultursalen til foreningens teaterforestillinger. Kultursalen anvender indtægten til kulturelle arrangementer i Kultursalen.

Indtægten var i 2018: 43.000 kr. (9 forestillinger)

Græsted Veterantræf

159.068 kr.

Er placeret på egen konto.

Ved genåbning af budgettet i 2018 er det besluttet at afvikle denne kulturkontrakt fra 2020. Beløbet er fjernet fra budget fra 2020.

I alt

 1.278.460 kr.

 

 

Administrationens forslag til struktur for de nuværende kulturkontrakter fra 2020

Administrationen foreslår, at begrebet kulturkontrakt nedlægges.

 

Der er ikke nogen fælles mål og rammer for de nuværende kulturkontrakter. For de flestes vedkommende er der tale om ordinært driftstilskud til foreningens/institutionens daglige drift og/eller indirekte støtte til andre institutioner ved, at kulturkontrakttilskuddet anvendes til leje af lokaler til foreningens aktivitet (eksempelvis Kultursalen og Ramløse Forsamlingshus). Derudover er der kun få kulturkontrakter tilbage, da nogle foreninger er lukket ned og andre kulturkontrakter er blevet ophævet pga. besparelser.

 

Administrationen foreslår derfor, at et evt. fremtidigt tilskud gives, så det er tydeligt, hvad de gives til.

 

Forslag til ændring for de nuværende kulturkontrakter fra 2020:

 

Institution/forening

Kulturkontrakttilskud 2019 (nettobeløb)

Forslag til tilskudsform fra 2020

Rudolph Tegners Museum & Statuepark

434.720 kr.

Generelt tilskud

Observatoriet Wieth Knudsen

32.200 kr. 

Generelt tilskud mod gratis adgang for skoleklasser i Gribskov Kommune

Ramløsescenen

 22.724 kr.

Tilskud til leje af Ramløse Forsamlingshus

Nordsjællands Veterantog

 231.932 kr.

Generelt tilskud til bl.a. drift af Græsted Station og veterantogkørsel.

Gilleleje Hallen

 17.112 kr. (evt. 0 fra 2020)

Det foreslås, at der indledes dialog med Glleleje Hallen med henblik på at ophæve kulturkontrakten med virkning fra 2020. Ingen andre får tilskud til afholdelse af sodavandsdiskotek, og når Gilleleje Hallen danner ramme for kulturelle foreningsarragementer, så betaler foreningerne for de ydelser, de modtager.

Gribskov Event

 8.000 kr.

Tilskud til arrangemnenter i Kultursalen mod at Gribskov Event står for barsalg ved Kultursalens arrangementer.

Gribskov Teater

 206.400 kr.

Generelt tilskud til køb af forestillinger og leje af Kultursalen

I alt

 953.088 kr.

 

 

Restmidler 2020

Hvis Kulturkontrakten med Gilleleje Hallen afvikles fra 2020 vil der være følgende restmidler på kulturkontraktområdet:

 

 • Tilskud til Dramaterne (forening nedlagt i 2019): 22.600 kr. (2019-tilskud)
 • Tilskud til Gribskov Kunstforening (forening nedlagt i 2019):18.953 kr. (2019-tilskud)
 • Tilskud til Gilleleje Hallen (kulturkontrakt foreslås afviklet): 17.112 kr. (2019-tilskud)

I alt: 58.664 kr. (2019-tal) 

 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes styrelsesvedtægt § 15, stk. 2 

Kulturstrategi for Gribskov Kommune 2008 - 2020


Økonomi

I 2019 anvendes der samlet 1.278.460 kr. til kulturkontrakter.

 

Ved genåbning af budgettet i 2018 blev det besluttet, at afvikle kulturkontrakterne til hhv. Græsted Veterantræf (168.000 kr.) samt Esrum Kloster & Møllegaard (122.912 kr.) fra 2020 - og beløbene er fjermet fra budgettet fra 2020.

 

Derudover besluttede udvalget ved genåbning af budgettet i 2018 en generel rammebesparelse på kulturområdet på 808.000 kr. fra 2020. Denne rammebesparelse vil bl.a. ramme de tilbageværende kulturkontrakter med ca. 10 % af deres tilskud i forhold til budget 2019.

 


Beslutning

1. Godkendt

Fraværende Mikkel Tornehave Andersen (G) og Kim Valentin (V).

38. Forum for Vækst og Udvikling

Sagsnummer: 24.10.00-A00-3282-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at evaluere Forum for Vækst og Udvikling med henblik på at træffe beslutning om forummets fremtidige struktur og indhold.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at træffe beslutning om forummets fremtidige struktur og indhold


Sagsfremstilling

Sagens forhold

Det første møde i Forum for Vækst og Udvikling blev afholdt i marts måned med deltagelse af kommunens erhvervsforeninger, aktører der repræsenterer forskellige områder af kommunens kultur, turisme, fiskeri, landbrug og fødevarer. Derudover var borgmester og formænd for samtlige fag- og temaudvalg inviteret. På mødet i forummet blev behovet for at skabe lokal identitet og stolthed, samt en fremtidig fælles retning og vision for Gribskov Kommune særligt fremhævet.

 

Byrådet traf den 23.04.2019 beslutning om en ny styrelsesvedtægt der medførte en ændring i opgave- og udvalgssammensætningen bl.a. ud fra et ressourceperspektiv for at mindske antallet af udvalg og politiske møder. Der arbejdes kontinuerligt på at smiddiggøre og effektivisere administrative og politiske arbejdsprocesser, så de er i overensstemmelse med kommunens ressourcer og prioriteringer.

 

Dette har givet anledning til at se på forummets struktur og indhold.

 

Administrationens anbefaling

På baggrund af den politiske omkonstituering samt viden fra det første møde i forummet anbefaler administrationen, at Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi revurderer og beslutter fremtidig struktur, indhold og sammensætning for Forum for Vækst og Udvikling. Dette således, at de bedst mulige rammer for understøttelse af erhvervsområdet sikres bredt set, såvel som for turisme, branding og bosætning i et helhedsperspektiv for hele kommunen.

 

  


Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven (Lov nr. 1518 af 18.12.2018 om Erhvervsfremme)


Beslutning

1. Udvalget ønsker at få en tættere dialog med erhvervsforeningerne og Gilleleje Havn. Udvalget besluttede:

 • at der fremadrettet arbejdes i to spor. Et spor omkring erhvervsforeningerne og Gilleleje Havn samt et spor for Forum for Vækst og Udvikling
 • at formandskabet i Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi bemyndiges til at organisere dialogen med erhvervsforeningerne og Gilleleje Havn
 • at den politiske deltagelse i dialogen med erhvervsforeningerne og Gilleleje Havn er:

En repræsentant fra formandskabet fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

En repræsentant fra formandsskabet fra Udvikling, By og Land

 

 • Formandskabet i Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi bemyndiges til at udpege poltisk såvel som ekstern repræsentation i Forum for Vækst og Udvikling

 

Fraværende Mikkel Tornehave Andersen (G) og Kim Valentin (V).

39. Ansøgning om støtte til Gribskov Landkortet "Lokale oplevelser: smag - kultur - natur"

Sagsnummer: 24.05.10-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen drejer sig om en ansøgning om støtte til Gribskov Landkortet "Lokale oplevelser: smag - kultur - natur"


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage stilling til ansøgningen

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Turismeerhvervsnetværket, som blev til under Gribskov Erhvervscenter har siden 2016 udarbejdet "Gribskovs Gastronomiske Landkort" delvist finansieret via reklamer/betalte annoncer. Folderen indeholdt oplysninger om kommunens spisesteder og store udvalg af lokale føde- og drikkevarer.

 

Sagens forhold

I 2018 ændrede Landkortet karakter. Annoncerne blev udeladt, og folderen blev suppleret med oplysninger om de muligheder, der er i Gribskovs natur med kurv af råvarer købt hos lokale producenter.

Gribskov Kommune bevilgede i 2018 50.000 kr. fra erhvervspuljen til at få revideret og genoptrykt Landkortet i denne nye form.

 

Nu søger turismeerhvervsnetværket om 50.000 kr. til 2019 folderen. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

 

Der er udarbejdet følgende budget for opgaven:

 

Udgift til design og rettelser, greens Tegnestue  kr. 10.000,-

Grafisk arbejde, Moustens Byro                          kr. 10.000,-

Tilrettelser, Sebastian Sejer & Co                        kr.   8.000,-

Tryk gennem Sebastian                                        kr.  20.000,-

Ekstra udgifter, udbringning i kommunen              kr.    2.000.-

 

Ialt                                                                          kr. 50.000,-

 

Der vil blive trykt 15.000 landkort på dansk og 10.000 på engelsk. 

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det fysiske Landkort er et godt tiltag, som synliggør spisesteder og producenter af lokale fødevarer og på den måde er en fin markedsføring af Gribskov Kommune overfor sommerhusejere og turister.

 

Administrationen vurderer ligeledes, at der er hjemmel i loven til at kommunen kan støtte en udgivelse af den pågældende folder. Folderen har både karakter af erhvervsudvikling samt fremme af turismen i kommunen. Det er imidlertid vigtigt, at en eventuel støtte betinges af følgende:

 • Der skal være bred mulighed for at blive optaget i folderen (indenfor den opsatte ramme om lokalt producerede fødevarer - og anvendelse af lokalt producerede fødevarer)
 • Støtten skal anvendes specifikt til det ansøgte formål, og ikke til profitmaksimering el.lign.

 


Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven (Lov nr. 1518 af 18.12.2018 om Erhvervsfremme) - specifikt i forhold til erhvervsudviklingsaspektet

Kommunalfuldmagten - specifikt i forhold til turismefremmeaspektet


Økonomi

Der ansøges om 50.000 kr. Beløbet kan finansieres af den afsatte ramme til erhvervsfremme

 


Beslutning

1. Udvalget imødekom ikke ansøgningen.

 

Fraværende Mikkel Tornehave Andersen (G) og Kim Valentin (V).

Bilag

40. Ansøgning fra Gribskov Teaterforening om støtte til gadeteater 2019

Sagsnummer: 20.01.01-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen drejer sig om en ansøgning fra Gribskov Teaterforening om støtte til afholdelse af gadeteater i Gilleleje og Græsted i sommeren 2019.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage stilling til ansøgningen

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Teater har afholdt gadeteaterforestillinger om sommeren siden 2014.

 

Gadeteater foregår i det offentlige rum og er gartis for publikum. Publikum er både kommunens egne borgere samt de turister som gæster Gribskov Kommune.

 

Foreningen har nu sendt ansøgning om støtte til en række forestillinger i sommeren 2019.

 

Denne ansøgning er uafhænig af den kulturkontrakt, som Gribskov Teater har indgået med udvalget. Kulturkontraktbeløbet på 206.400 kr. i 2019 anvendes til køb af ordinære teaterforestillinger samt leje af Gribskov Kultursal til foresvisning af forestillingerne.

 

Sagens forhold

I år planlægges det at vise forestillinger i Gilleleje og Græsted i dagene den 2. - 4. august.

 

 I Gilleleje spilles 2 forestillinger på Kulturbroen, Roulettes fra Spanien og Wanted fra Frankrig, det bliver om eftermiddagen. Om aftenen afvikles en store forestilling på torvet, Les Butor fra Frankrig

 

I Græsted bliver det søndag d. 4. august med Compagnia La Fabiola fra Italien. De optrådte sidste år i Gilleleje og var en stor succes hos børn og voksne. Her samarbejder Gribskov Teater med Græsted Borgerforening, Torvegruppen.

 

Arrangementerne afvikles som i de tidligere år i et samarbejde med Helsingør Teaters internationale PASSAGE Festival. Samtlige optrædende er således fra de internationale teatergrupper, der gæster Nordsjælland under PASSAGE Festivalen, hvilket har givet et virkeligt højt niveau, idet man her får kunstnere, der i årevis har arbejdet specifikt med gadeteater og publikumskontakt.

 

Markedsføring og pressearbejde varetages af Gribskov Teater.

  

Teaterforeningen Gribskov Teater håber på udvalgets velvillige behandling af nærværende ansøgning, idet gadeteaterdagene alene kan gennemføres med støtte fra Gribskov Kommune.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at gadeteater er et fint tiltag, som kan glæde både borgere og turister, og at foreningens samarbejde med lokale aktører kan medvirke til, at understøtte de lokale arrangementer.

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008 - 2020, kapitel 6 om tilskudspolitik


Økonomi

Det ansøgte beløb er på 66.000 kr. ex. moms.

Der er imidlertid tale om refusionsgodkendte forestillinger, så kommune vil få 50% af udgiften refunderet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Derfor bliver kommunens reelle udgift 33.000 kr.ex. moms.

Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget 2019: 191.000 kr. Heraf er disponeret 143.000 kr. Restbeløb: 48.000 kr. 

 


Beslutning

1. Udvalget imødekom ansøgningen

 

Fraværende Mikkel Tornehave Andersen (G) og Kim Valentin (V).

 

Bilag

41. Input til det regionale kapitel til erhvervsfremmestrategien

Sagsnummer: 24.10.00-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til orientering. Sagen handler om Gribskov Kommunes input til KKR Hovedstaden angående den kommende erhvervsfremmestrategi fra 2020, specifikt om input til det regionale kapitel for hovedstadsområdet i strategien. 


Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har orienteret KKR Hovedstaden om de prioriteter, som Gribskov Kommune har ønsket skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi.

 

Det indsendte input til KKR er fremkommet efter behandling i Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomis behandling af spørgsmålet på udvalgets møde den 26.02.2019, pkt. 24. Nyt erhvervsfremmesystem - betydning og prioriteter, samt Økonomiudvalgets behandling den 05.03.2019, pkt. 36. Nyt erhvervsfremmesystem - betydning og prioriteter,

 

Hele svaret til KKR er vedlagt som bilag.

 

Sagens forhold

Opsummering af gribskov Kommunes input til det regionale kapitel i erhvervsfremmestrategien fra 2020 og frem.

Gribskov Kommune fremhæver 4 områder, som vi ønsker skal indgå og prioriteres i det regionale kapitel:

 

 1. Fokus på turisme med afsæt i stedbundne værdier og identitet - tværkommunalindsats med fokus på Nationalpark Kongernes Nordsjælland
 2. Fokus på lokalefødevarer med afsæt i landbruget og fiskeriet
 3. Fokus på netværk og klynger med udgangspunkt i tværkommunalt samarbejde
 4. Fokus på infrastruktur i såvel fysisk som digital form

 

I Gribskov Kommunes svar angives det ligeledes, at det i prioriteringen for 2020 og frem vil være afgørende, at Gribskov Kommune sammen med andre ligestillede yderkommuner i hovedstadsområdet kan sikres et stærkt aftryk til det regionale kapitel, der kan understøtte fremtidige udviklingsprojekter og etablering af nationale klynger på udvalgte, prioriterede områder. Det betones ligeledes, at det er afgørende, at det regionale kapitel sikrer en balanceret udvikling i hovedstadsområdet. Her ses det som en udfordring for Gribskov Kommune, hvis de økonomiske midler og prioriteringen alene understøtter projekter for områder, hvor fx virksomheder og universiteter ligger tæt på hinanden.

 

I Gribskov Kommune har vi mange microvirksomheder, som typisk vil have sværere ved at koble sig på projekter og programmer end de små og mellemstore virksomheder vil have. Derfor kunne det med fordel i erhvervsfremmestrategiens vækstafsnit sikres, at der knyttes særligt fokus på microvirksomhedernes trivsel og udvikling.

 

Endelig fokuseres på turismeområdet. Her anføres følgende i kommunens input:

"Endelig bør der i relation til et styrket fokus på turisme sikres høj prioritet om en fælles tværkommunal indsats med fokus på Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der forventes at blive en gennemgående vækstdriver på turismeområdet. Ideelt set ved regional støtte til netværk og klyngesamarbejde relateret til nationalparken"

 


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,
 1. at tage input til det regionale kapitel for Region Hovedstaden til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fraværende Mikkel Tornehave Andersen (G), Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G).

 

Bilag

42. Visit Nordsjællands strategi 2019-2021

Sagsnummer: 24.05.00-I00-1-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til efterretning. Sagen omhandler en orientering om VisitNordsjællands nye strategi "Mod nye tider. Strategi 2019-2021". Direktør for VisitNordsjælland Annette Sørensen præsenterer strategien for udvalget på mødet.

 

Strategien er vedhæftet som bilag.


Sagsfremstilling

Baggrund.

I 2009 kiggede fem borgmestre mod nye tider og etablerede et destinationsselskab til varetagelse af alle turismerelaterede opgaver på tværs af kommunale interesser og grænser: VisitNordsjælland. Fokus var på at medvirke til at turist- og oplevelsesbranchen kunne udvikle og tilbyde nye oplevelsesmuligheder på en mere tilgængelig måde for flere gæster ved blandt andet at gøre destinationens oplevelser bookbare.

 

Siden fulgte et fælles udgangspunkt i hovedbrandet Kongernes Nordsjælland og subbrandet Den Danske Riviera, etableringen af en fælles digital platform og en række netværk på tværs af destinationen. Turismeaktørerne kunne nu se værdien i at samarbejde på tværs af kommuner, temaer og brancher.

 

Her i 2019 i 10 års jubilæumsåret for VisitNordsjælland er turismen i Danmark i forandring. Gæsten i dag ønsker i højere grad end tidligere at se sig selv som midlertidig lokal, og gæsten kan komme i mange former: som mødegæst fra mandag til torsdag, feriegæst i weekenden og kulturforbruger som besøgende på en af destinationens attraktioner.Grænserne er mere flydende end nogensinde før.

 

Mod nye tider - Strategi 2019-2021

Hovedbrandet Kongernes Nordsjælland samler destinationen og har skabt en fælles identitet der er blevet styrket yderligere med etableringen af Nationalpaken Kongernes Nordsjællands etablering. Med den nye strategi løftes hovedbrandet ind i en  mere moderne kontekst så det også omhandler de mere moderne, kulturelle aktiviteter, som det nutidige Nordsjælland består af. I tilknytning til den mere moderne fortælling vil sub-brandet Den Danske Riviera også blive benyttet. De to hovedfortællinger er således stadig kernen i den samlede markedsføring og udviklingsindsats.

 

Derudover vil markedsføringen også tage udgangspunkt i fire undertemaer, der repræsenterer ejerkommunernes styrkepositioner: "Outdoor", "Historie og kultur", "Kun i Norsjælland" og "Man kan mødes i Nordsjælland", som er interne arbejdsredskaber, hvor markedsføringen og kommunikation altid kan rubriceres.

 

Vision.

 VisitNordsjællands vision er at:

 

 • VisitNordsjælland vil være Danmarks dygtigste destinationsselskab, der med solid lokal forankring og globalt udsyn udvikler og markedsfører Kongernes Nordsjælland til gavn for både erhverv, borgere og turister

 

Arbejdet med at nå visionen sker via en række centrale fokuspunkter som fx at VisitNordsjælland sætter turismedagsordenen, er på forkant med de nyeste trends, hjælper aktørerne med at udvikle oplevelsespakker og events samt fire strategiske pejlemærker:

 

 • Arbejde for en stærk lokal forankring
 • Være destinationens samlede bindeled til VisitDenmark, Wonderful Copenhagen, Dansk Kyst- og Naturturisme og andre relevante aktører
 • Være initiativtager og udviklingspartner til aktiviteter fx events
 • Være destinationens fremmeste formidler af viden om turisttrends og tendenser

 

Værdiskabende gæster, borgere og besøgende

Destinationen Kongernes Nordsjælland er kompleks. Her spænder gæsterne fra endagsturister over sommerhusejere til store kostbare konferencer og internationale ferie- og mødegæster. Det er VisitNordsjællands opgave at omfavne alle typer af gæster og samtidig have blik for om der kan skabes et bedre match mellem destinationen og gæster - en ny ligevægt mellem udbud og efterspørgsel.

 

Gennemsnitlig døgnforbrug pr. person på den aktuelle rejse:

 • Sommerhusejere 338 kr./ for Nordsjælland er det 771 kr.
 • Mødeturister 2450 kr.
 • Danske ferieturister 800 kr.
 • Udenlandske ferieturister 700 kr.
 • Endagsbesøgende 360 kr.

 

VisitNordsjællands direktør Annette Sørensen vil i sit oplæg sætte fokus på Gribskovs potentialer og igangværende turismeindsatser og give et bud på, hvordan strategien vil være med til at skabe flere arbejdspladser og turismeomsætning til Gribskov og destinationen.

 

 

 


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fraværende Mikkel Tornehave Andersen (G), Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G).

 

Bilag

43. Orientering om Kulturskolen

Sagsnummer: 20.07.00-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til orientering. Sagen er en præsentation af Kulturskolen i Gribskov Kommune samt af Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen.


Sagsfremstilling

Baggrund

Den 1. november 2018 tiltrådte kommunens nye Kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen. Efter et halvt år i jobbet, har Lars fået opbygget en viden om Kulturskolen og har kunnet danne sig et kvalificeret indtryk af Kulturskolens nuværende forhold og tilbud. Lars Lundgaard Jensen deltager på mødet for at præsentere sig selv og de visioner han har for Gribskov Kulturskole i fremtiden.

 

Sagens forhold

Gribskov Kulturskole er et musisk kreativt tilbud til børn og unge i Gribskov Kommune og består af en musikskole og en billedskole.

 

Musikskolen har ca. 440 aktive elever i de ordinære undervisningsforløb. Derudover samarbejder musikskolen med daginstitutioner, skoler og ungdomsskole om forløb, koncerter, musicals, orkesterhjælp mm.

 

Billedskolen har ca. 120 elever fordelt på korte og længere forløb. Billedskolen afholder desuden sommerworkshops samt årlige udstillinger med elevernes produktioner.

 

Økonomi

Musikskolens budget for 2019 er: 2.579.747 kr.

Billedskolens budget for 2019 er:     261.296 kr.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fraværende Mikkel Tornehave Andersen (G), Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G).

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen