Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn, Idræt og Familie

Tirsdag den 07-05-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

4. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-19


Administrationen indstiller til Børn, Idræt og Familie:
 1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

 


Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

 


Beslutning

Ad.1: Godkendt.

 

Allan Nielsen (A) afprøvede sin habilitet i forhold til dagsordenspunkt 8 om arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Gribskov. Udvalget besluttede, at Allan Nielsen er inhabil i sagen. Allan Nielsen deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

5. Introduktion til idrætsområdet

Sagsnummer: 18.20.00-G01-1-19


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen om introduktion til idrætsområdet til orientering. Sagen kommer på dagsorden efter byrådets indgåelse af ny konsitueringsaftale i april 2019, hvor idrætsområdet blev lagt sammen med udvalgsområdet for det tidligere udvalg Børn og Familie.


Sagsfremstilling

Teamleder for Gribskov Svømmehal samt Idræt og Folkeoplysning Mette Larsen deltager under behandling af punktet, og introducerer til idrætsområdet.

Introduktionen vil blandt andet omhandle:

 

 • Politikker og strategier for idrætsområdet
 • Typiske sagsområder indenfor idrætsområdet
 • Folkeoplysningloven
 • Idrætsområdets økonomi

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ad.1: Taget til efterretning.

 

Udvalget anmodede administrationen om at arrangere et fællesmøde med Idrætsrådet efter sommerferien.

Bilag

6. Ansøgning vedr. etablering af Søborg Børnehave

Sagsnummer: 28.00.00-A00-29-19


Resume

Udvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om, at udvalget har modtaget en ansøgning fra en forældregruppe om oprettelse af den private daginstitution "Søborg Børnehave", når driftsoverenskomsten mellem Gribskov Kommune og den selvejende daginstitution "Søborg Private Børnehave" opsiges med virkning pr. 1. juni 2019. Ansøgning, vedtægter og plantegning for Søborg Børnehave er vedlagt sagen som bilag. Gribskov Kommunes godkendelseskriterier for private institutioner er også vedlagt sagen som bilag.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. Enten A) at godkende ansøgning med administrationens bemærkninger om oprettelse af Søborg Børnehave som privat daginstitution eller B) afvise ansøgning om oprettelse af Søborg Børnehave som privat daginstitution.
 2. At godkende at såfremt ansøgning om oprettelse af Søborg Børnehave som privat daginstitution godkendes (A), stilles der krav om driftsgaranti svarende til ½ måned drifts-, bygnings- og administrationstilskud, ialt 42.490, 80 kr.

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommunes opsigelse af driftsoverenskomsten med Søborg Private Børnehave blev besluttet af byrådet den 25. juni 2018 i forbindelse med genåbning af budget 2018. Driftsoverenskomsten opsiges med virkning fra 1. juni 2019. Børnetallet i Søborg Private Børnehave er 12 børn pr. 1. maj 2019. Børnetallet var til sammenligning 16 børn pr. 1. maj 2018. Behandlingen af ansøgningen tager afsæt i Gribskov Kommunes godkendelseskriterier for private daginstitutioner, som udvalget besluttede på udvalgsmødet den 26. februar 2019.

 

Sagens forhold

Der ansøges om, at Søborg Børnehave som privat daginstitution tager udgangspunkt i følgende ramme og kriterier:

Lokalitet

Bygaden 25, Søborg, 3250 Gilleleje i lokaler udlejet af Søborg Kirkes Menighedsråd (jf. plantegning).

 

Formål og profil

Søborg Børnehave drives ud fra samme principper som den nuværende selvejende Søborg Private Børnehave (jf. vedtægterne §2). Søborg Børnehave er ikke en menighedsbørnehave, men er beliggende i menighedsrådets lokaler (jf. vedtægterne §2). Administrationen har ingen bemærkninger.

 

Antal børn

Søborg Børnehave normeres til 22 børnehavebørn, hvoraf to pladser er såkaldte fleksible pladser (jf, vedtægterne §12). Til sammenligning er den selvejende "Søborg Private Børnehave" normeret til 16 børnehavebørn. Af de vedlagte plantegninger fremgår det, at Søborg Børnehave ved en normering på 22 børnehavebørn som udgangspunkt lever op til lovbestemmelserne om 2 kvadratmeter frit gulvareal i opholdsrum for børn i børnehave.

 

Åbningstider

Søborg Børnehave vil have en åbningstid på 40 timer om ugen i tidsrummet alle hverdage kl. 7.30 - 15.30. Til sammenligning har den selvejende Søborg Private Børnehave åbent 28.75 timer om ugen i tidsrummet alle hverdage kl. 7.45 - 13.30.

 

Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen vil bestå af 5 medlemmer, hvoraf det ene medlem er medarbejderrepræsentant. Herudover kan der udpeges en repræsentant fra lokalområdet, som ikke har stemmeret.

Bestyrelsen konstruktion, indflydelse, ansvar og kompetence fremgår af vedtægterne §3, §4 og §5. Administrationen har ingen bemærkninger.

 

Optagelseskriterier og opsigelsesvarsel

Søborg Børnehave optager børn med afsæt i ventelisteanciennitet. Søskendebørn og børn bosiddende i Søborg by har fortrinsret (jf. vedtægterne §14). Der er opsigelsesvarsel på en måned pr sidste dag i en måned (jf. vedtægterne §15).

Administrationen præciserer, at Søborg Børnehave selv indskriver børn og fører ventelister samt hver måned indsender oplysninger om ind- og udmeldelse af børn i børnehaven til Pladsanvisningen.

 

Normering og personaleressourcer

Søborg Børnehaves krav til normering og personalesammensætning, herunder lederens forudsætninger vil afspejle de kommunale krav (jf. vedtægterne §6 og §7). Administrationen har ingen bemærkninger.

 

Lukkedage

Søborg Børnehave vil som udgangspunkt følge Gribskov Kommunes lukkedage for kommunale og selvejende daginstitutioner. Administrationen har ingen bemærkninger.

 

Drift, tilskud og driftsgaranti

Søborg Børnehave indgår i et samarbejde med Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD) omkring driften af Børnehaven, herunder opkrævning af forældrebetaling, økonomi, regnskab samt lønadministration og personalejuridisk bistand.

 

Administrationen præciserer, at Søborg Børnehave vil modtage et månedligt tilskud som beregnes med afsæt i antal åbningstimer pr uge. Et fuldt tilskud kræver en åbningstid på 49.5 timer om ugen. Søborg Børnehaves oprettes med 40 åbningstimer pr uge. Søborg Børnehave vil derfor modtage et reduceret månedligt tilskud pr børnehavebarn. I 2019 priser vil det indebære et driftstilskud på 3571,98 kr, Bygningstilskud på 175,62 kr og Administrationstilskud på 115,20 kr. Et månedligt tilskud på ialt 3862,80 kr. pr børnehavebarn.

 

Gribskov Kommune stiller krav om driftsgaranti, svarende til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud i relation til en normering på 22 børn. Driftsgarantien er 42.490,80 kr.

 

Administrationens øvrige bemærkninger

 • Administrationen præciserer, at Søborg Børnehave selv gennemfører sprogvurdering og sprogstimulering (jf. vedtægterne §6 stk. 3)
 • Administrationen præciserer, at Søborg Børnehaves bestyrelse godkender Søborg Børnehaves pædagogiske læreplan (jf. vedtægterne §6 stk 3)

 


Lovgrundlag

LBK nr 176 af 25/02/2019 (Dagtilbudsloven).


Økonomi

Der er ikke kommunale økonomiske konsekvenser, da udgiften til tilskud er det samme, hvad enten der er tale om en kommunal eller privat institution.


Beslutning

Ad. 1: Udvalget besluttede at godkende ansøgningen (A).

 

Ad. 2: Godkendt.

Bilag

7. 10. klassetilbud fra skoleåret 2019 - 2020

Sagsnummer: 17.00.00-G01-7-19


Resume

På baggrund af den politiske beslutning om en reduceret økonomisk ramme til 10. klasse har administrationen besluttet, at fra skoleåret 2019- 2020 vil tildelingen til 10. almenklasse blive reguleret, så den svarer til tildelingen til 9. klasse med en ekstra tildeling. Udvalget orienteres hermed om det kommende 10.almenklasses tilbud.


Sagsfremstilling

Baggrund.

I skoleåret 2018 - 2019 fik 10. klasse tildelt 2.043.288 kr., hvilket svarer til 2 klasser med 2 lærergennemsnitslønninger til hver klasse. Dertil kommer et driftsbudget, som er elevtalsafhængigt. I tildelingen til skoleåret 2019-2020 er dette beløb reduceret til en tildeling, som ligger nærmere en tildeling til 9. klasse i Gribskov Kommune.

 

Faktuelle forhold.

I tildelingen til 2019 – 2020 er der beregnet lærerløn til at oprette 1 klasse med 2 lærerårsværk, hvilket svarer til 1.540 timer. Dertil kommer et driftsbudget, som er elevtalsafhængigt. Der vil derfor i kommende skoleår være mulighed for at oprette følgende undervisningstilbud til almene 10. klasses elever (fagtimer i klokketimer):

 

Elevtimer:

 

Obligatorisk klasseundervisning med 1 lærer:

• Dansk 160 timer

• Matematik 160 timer

• Engelsk 128 timer

• Idræt 32 timer

Obligatorisk vejledning:

• Vejledning om udd. og erhverv   12 timer

I alt obligatorisk: 492 timer

 

Obligatorisk på mindre hold:

• Målrettet læseundervisning 20 timer

I alt obligatorisk mindre hold 20 timer

 

Tilbudsfag på mindre hold:

• Tysk eller fransk 96 timer

• Fysik/kemi 64 timer

• Ekstra engelsk 32 timer

• Ekstra matematik 28 timer

I alt tilvalg på mindre hold 220 timer

 

Linje- og valgfag på mindre hold, som eleverne selv vælger sig ind på:

• Krea, Outdoor, Computer Science 53 timer. Tilrettelægges med 5 timer hver 14. dag i 32 uger

• Valgfag 64 timer. Opdeles i 4 perioder med forskellige valgfag. 2 timer/ugen i 32 uger

I alt linje- og valgfag 117 timer

 

I alt til undervisning og vejledning 849 timer*

 

Årlige minimumstimetal til undervisning er i Bekendtgørelse af lov om folkeskolen fastsat til 840 timer

 

Undervisningen i 10. klasse fordeles over 33 uger. *Derudover har eleverne 5 ugers eksamensperiode (skriftlig og mundtlig), 1 uge brobygning til ungdomsuddannelserne (30 timer) og 1 uge med obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) (30 timer).

 

Der er pr. 29. april 2019 tilmeldt 29 elever. De seneste år har vist en yderligere tilmelding i perioden april til september. Der er i indeværende skoleår indskrevet 6 elever efter 1.08.2018. Der er til kommende skoleår tilmeldt 3 elever i "Optagelse.dk" siden tilmeldingsfristen 15.03.19. Det forventes derfor at der kan komme yderligere 6 – 7 elever til klassen, hvorfor der er mulighed for, at der pr. 1. august vil være 35 – 36 elever. Der er derfor en række opmærksomhedspunkter, som 10. klasse ledelsen gør opmærksom på:

 

”Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse” (Folkeskolelovens kapitel 2, §19 a). De unge skal med andre ord gøres uddannelsesparate i løbet af dette skoleår. Der arbejdes med fire parametre, som bedømmes i forhold til dette:

 

1. Faglige forudsætninger

Alle elever skal mødes med passende faglige udfordringer for at understøtte deres mulighed for faglig udvikling. Der skal derfor tilrettelægges en undervisning med ekstraordinær høj grad af differentiering.

 

2. Personlige og sociale forudsætninger

Eleverne og lærerne i 10. klasse kender ikke hinanden ved skoleårets begyndelse, og der vil derfor fra begyndelsen blive arbejdet på at opbygge gode relationer og tillid hos eleverne til de voksne for at kunne understøtte elevernes personlige og sociale udvikling. Derudover skal eleverne hurtigt opleve sig som en del af et godt fællesskab på skolen, da netop det er afgørende for elevernes motivation, mødestabilitet og tolerance.

 

3. Praksisfaglige forudsætninger

Dette omfatter praktiske færdigheder og kreativitet, arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder, virketrang, værkstedsfærdigheder, færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed   

og færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis.

En vigtig forudsætning for understøttelse af elevernes kreativitet og virketrang er elevernes selvtillid og tro på egne evner, hvilket lærerne vil bakke bedst muligt op om.

 

De to lærere vil dække de fleste af fagene, men det vil være nødvendigt at købe undervisning af lærere fra Nordstjerneskolen til at dække de øvrige fagtimer.

 

 

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker at følge udviklingen af Gribskov Kommunes 10. klassestilbud, og anmodede administrationen om en status på udviklingen ved afslutningen af skoleåret 19/20.

8. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Gribskov Kommune gældende fra 1.08.2019

Sagsnummer: 81.00.00-P27-1-18


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til orientering. Sagen omhandler en indgået arbejdstidsaftale for lærere og børnhaveklasseledere i Gribskov Kommune gældende fra 1.08.2019.


Sagsfremstilling

Baggrund

 

Indtil vedtagelsen af Skolereformen og Lov 409 (Lov 409 fastsætter de overordnede rammer for lærernes arbejdstid) i 2014 har der historisk i Gribskov Kommune været arbejdstidsaftaler indgået med Danmarks Lærerforening. Siden august 2014 har organiseringen af lærernes arbejde i Gribskov Kommune ikke været underlagt en arbejdstidsaftale. I stedet har der fra administrationens side været fastsat en ramme vedrørende tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid, som har været gældende frem til i dag. Det dokument blev evalueret af administrationen i efteråret 2017, hvor særligt manglende tid til for- og efterbehandling af undervisningen blev fremhævet som en udfordring.

 

Efter kommunalvalget i 2017 har Udvalget for Børn og Familie bedt administrationen om at undersøge muligheden for at indgå en arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening. Administrationen har med afsæt i udvalgets ønske indgået i forhandlinger med Danmarks Lærerforening, Gribskov-Halsnæs Lærerkreds, som via et konstruktivt forhandlingsforløb og et godt samarbejde har resulteret i vedlagte arbejdstidsaftale for lærerne i Gribskov Kommune.

 

Aftalen

 

Aftalen har til formål at understøtte, at lærere og ledelsen på de enkelte skoler inden for de givne vilkår og rammer kan løse opgaven med at sikre en kvalitativ undervisning og et godt arbejdsmiljø, med det mål at sikre eleverne den bedst mulige læring trivsel. Aftalen supplerer således arbejdstidsreglerne og udgør et enkelt og overskueligt grundlag for arbejdstidens tilrettelæggelse, som bygger på tillid mellem ledere og medarbejdere på skoleområdet i Gribskov Kommune.

 

Aftalen har afsæt i en række overordnede fælles værdier for

·         Den samarbejdende lærer

·         Den professionelle lærer

·         Fælles fokus på arbejdsmiljøet

 

Der er indgået aftale om arbejdstidens placering, herunder tilstedeværelsestid på skolerne, placering af ferier og arbejdsdage ud over de 200 skoledage eleverne skal have. Derudover er rammerne for et godt og stærkt samarbejde mellem ledelsen og lærerne om løsning af opgaven fastlagt i bl.a. temaer, som skal drøftes mellem ledelse og tillidsvalgte. Det anføres bl.a., at:

”Planlægningen på skolerne skal sikre, at der er fastlagt sammenhængende og effektiv tid til forberedelse både individuelt og fælles, så det er muligt at følge op på undervisningen i forhold til planlægningen af de kommende lektioner i faget, ligesom der arbejdes med større sammenhængende blokke til den langsigtede planlægning og evaluering af undervisningen."

 

Der afsættes 780 timer til undervisning og 210 timer til forberedelse og efterbehandling af undervisningen individuelt og i team. De resterende 690 timer afsættes til alle øvrige opgaver med tilknytning til undervisning som f.eks. skole/hjemsamarbejde, kompetenceudvikling, tværgående opgaver, eksamination og censorater.

 

Implementering og evaluering

 

Center for Børn og Unge og Kredsformand for Gribskov-Halsnæs Lærerkreds orienterer om aftalen på et møde for skoleledere og tillidsrepræsentanter hurtigst muligt efter parternes tiltrædelse. For at understøtte implementeringen er arbejdstidsaftalen fast punkt på de regelmæssige møder mellem Gribskov Kommune og Gribskov-Halsnæs' Lærerkreds. Aftalen er gældende fra 1.08.2019. Aftalen vil løbende blive evalueret af Gribskov-Halsnæs Lærerkreds og Gribskov Kommune, ligesom skolelederne og tillidsrepræsentanter inden udgangen af kalenderåret 2019 vil blive indkaldt til et temamøde med udgangspunkt i arbejdstidsaftalen og målsætningerne for aftalen.

 

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

 

Inhabilitet: Allan Nielsen (A) afprøvede sin habilitet i sagen. Udvalget besluttede, at Allan Nielsen er inhabil i sagen. Allan Nielsen deltog derfor ikke i behandling af sagen.

Bilag

9. Brugertilfredshedsundersøgelse på børne- og ungeområdet 2019

Sagsnummer: 00.01.00-A00-3592-18


Resume

Børn, Idræt og Familie orienteres om resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) på børne- og ungeområdet.


Sagsfremstilling

Baggrund

Børneudvalget besluttede på udvalgsmøde den 15. august 2016, at der skal gennemføres BTU på skole- og dagtilbudsområdet hvert andet år. Sidst der blev gennemført BTU i Gribskov Kommune var i 2017.

 

I januar og februar 2019 blev BTU'en gennemført blandt alle

 • forældre til børn i dagtilbud
 • forældre til børn i FO (0.-5. klasser)
 • forældre til børn/unge i klubber (6. klasser)
 • forældre til skoleelever i 0.-10. klasse

 

Siden indførelsen af den landsdækkende obligatorisk trivselsmåling for alle elever i 0.- 9. klasse har elevers tilfredshed ikke indgået i brugertilfredshedsundersøgelsen.

 

Gribskov Kommune har valgt at anvende de samme spørgsmål i 2019 som i 2017 og 2015, dermed er det muligt at sammenligne tilfredsheden med tidligere undersøgelser. Kommunen har ligeledes valgt at anvende den samme spørgeramme, som en del andre kommuner anvender, så at det er muligt at sammenligne tilfredsheden med disse kommuner.


Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen for Gribskov Kommune.


Svarprocent
I alt er forældrene til1.222 børn i dagtilbud og 3.067 skolebørn inviteret til at deltage i undersøgelsen.

 • 72% af forældre til børn i dagtilbud har deltaget
 • 59% af forældre til skolebørn har deltaget

     

Data og rapporter
Rambøll har behandlet data og omdannet disse til rapporter. I rapporterne placeres/omregnes forældrenes tilfredsheden til en tilfredshedsscore, der går fra 1 til  5, som illustrerer følgende:

 • Meget utilfreds =1
 • Utilfreds = 2
 • Hverken/eller = 3
 • Tilfreds = 4
 • Meget tilfreds = 5

 

Resultaterne vises også i procentpoint. Der gøres opmærksom på, at det på grund af afrunding ikke altid summer til 100%.

Hvor det er muligt, sammenlignes resultaterne for 2019 med resultater fra 2017.

Rambøll har udarbejdet en samlet og kommenteret analyse af alle resultater på tværs i Gribskov Kommune. Denne er vedlagt som bilag.

Rambøll har herudover udarbejdet delrapporter med resultater over alle skole- og dagtilbudsafdelinger og på klassetrinsniveau. Delrapporterne er sendt til de respektive ledere, hvor ledelsen, bestyrelser og medarbejdere aktivt skal bruge resultaterne i et udviklingsperspektiv.


Sagens forhold

Dagtilbud
Generelt ligger tilfredsheden af dagtilbuddene i Gribskov Kommune på samme niveau som i 2017. Hvis man ser på den samlede tilfredshed, er næsten 9 ud af 10 (89%) af forældrene til børn i dagtilbud "meget tilfredse" eller "tilfredse" med dagtilbuddet. I 2017 var denne andel 87%.

Hvis man placerer data på tilfredshedsscoren fra 1-5 er den samlede tilfredshed på 4,3. Hvilket er identisk med landstallet og kommunes resultat fra 2017.

 

Den samlede tilfredshed

2019

Gribskov

2017
Gribskov

2015

Gribskov

2010
Gribskov

2019
Landstal

Forældre til børn i dagtilbud

4,3

4,3

4,2

4,3

4,3


Hvis man ser på tværs af dagtilbuddene, er der relativ stor forskel på den samlede tilfredshedsscore. Den højeste score er 4,6, og den laveste score er 3,7. Der er generelt høj grad af tilfredshed på tværs af dagplejedistrikter, som scorer mellem 4,5 og 4,8.


Generelt ligger tilfredshedsscoren for de enkelte spørgsmål på niveau med eller lidt højere end resultaterne for 2017.

 

Forældrene er mest tilfredse med personalets evne til at "få børnene til at føle sig trygge og glade". Her svarer 91% af forældrene, at de er "meget tilfredse" eller "tilfredse". Det svarer til en tilfredshedsscore på 4,4, hvilket er samme resultat som i 2017.

Forældrene er mindst tilfredse med personalets indsats for at "begrænse drillerier mellem børnene". Der er dog 84% af forældrene, der har svaret, at de er "meget tilfredse" eller "tilfredse" med personalets indsats for at begrænse drillerier. Dette svarer til en score på 4,1, hvilket er samme resultat som i 2017.

Skole
76 % af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med barnets skole samlet set, Denne andel er steget med 6 procentpoint siden 2017. Hvis man placerer data på tilfredshedsscoren fra 1-5, er den samlede tilfredshed steget fra 3,7 i 2017 til 3,9 i 2019. Sammenlignet med landstallet er forældrene i Gribskov Kommunes lidt mere tilfredse med deres barns skole.

 

Den samlede tilfredshed

2019

Gribskov

2017
Gribskov

2015

Gribskov

2010
Gribskov

2019
Landstal

Forældre til børn i skolen

3,9

3,7

3,6

3,7

3,8


Ser man på tværs af skoler, er der forskel i den samlede tilfredshed på kommunens skoler. Den højeste samlede tilfredshed for en skoleafdeling er 4,5, og den laveste er 3,5.

Ser man på tværs af klassetrin, er der forskel i den samlede tilfredshed. Den gennemsnitlige tilfredshedsscore blandt forældrene til børn i 10. klasse og 0. klasse er højest, denne ligger på henholdsvis 4,5 og 4,3. Den laveste tilfredshedsscore er blandt forældrene til børn i 8. klasse, denne er på 3,7.

Forældrene angiver den højeste tilfredshedsscore til lærernes og pædagogernes arbejde med at "udfordre børnene fagligt", "få børnene til at føle sig trygge og glade" samt med "samarbejdet mellem forældrene og lærere og pædagoger samlet set". Til disse spørgsmål svarer henholdsvis 78% , 77% og 75 % af forældrene, at de er "meget tilfredse" eller "tilfredse". Det svarer til en tilfredshedsscore på 3,9,

 

Lærernes og pædagogernes arbejde med at "tilrettelægge undervisningen i forhold til børnenes behov" opnår den laveste tilfredshed blandt forældrene. Her svarer 64% at de er "meget tilfreds" eller "tilfreds". Det svarer til en score på 3,6, hvilket både er lidt højere end landstallet og kommunens score i 2017.

Fritidsordning (FO)

79 % af forældrene er "meget tilfredse" eller "tilfredse" med barnets FO samlet set, og den gennemsnitlige tilfredshedsscore er på 4,0. Disse resultater svarer til landsresultatet og resultatet fra 2017.

 

Den samlede tilfredshed

2019

Gribskov

2017
Gribskov

2015

Gribskov

2010
Gribskov

2016
Landstal

Forældre til børn i FO

4,0

4,0

4,0

3,9

4,0

 

Den gennemsnitlige tilfredshed varierer med kun 0,3 fra den højeste scorende FO til den laveste scorede FO.  

På tværs af klassetrin ses også mindre forskelle i tilfredshedsscoren. De varierer fra 3,9 til 4,2. Højest tilfredshed ses blandt 0.klasses forældrene.

 

Forældrene angiver den højeste tilfredshedsscore med personalets indsats for at "gøre børnene trygge og glade", Her er 81% af forældrene "meget tilfredse" eller "tilfredse". Dette svarer til en tilfredshedsscore på 4,0, Hvilke er lidt lavere end landstallet, med svare til kommunens resultat fra 2017,  

 

Den laveste tilfredshedsscore angives til personalets indsats for at "udvikle børnenes sociale kompetencer", at "skabe kontakt mellem børnene", "personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene" og "dialogen og samarbejdet om børnene mellem FO’en og forældrene". Til disse spørgsmål svarer henholdsvis 72% ,67 %, 70% og 68 % af forældrene, at de er "meget tilfredse" eller "tilfredse". Det svarer til en tilfredshedsscore på 3,9,Tilfredshedsscoren på disse spørgsmål ligger således kun 0,2 under spørgsmålet med den højeste tilfredshed.Klub
Der gøres opmærksom på, at det kun er forældre til børn i de kommunale skoler, der har deltaget i BTU'en. Dette betyder, at cirka 2/3 af forældre til børn i klub har haft mulighed for at deltage, da resten kommer fra kommunens private skoler.

89% af forældrene er samlet set "meget tilfredse" eller "tilfredse" med barnets klub. Den gennemsnitlige tilfredshed er på 4,3, hvilket er på samme niveau som i 2017. Der findes ikke landstal for klubber, hvorfor der ikke kan sammenlignet med disse.

 

Den samlede tilfredshed

2019

Gribskov

2017
Gribskov

2015

Gribskov

Forældre til børn i klub

4,3

4,3

4,0

 

 

På tværs af klubberne kan der observeres en forskel på 0,4 i den samlede tilfredshed. Klubben med den højeste tilfredshed ligger på 4,6, mens klubben med den laveste ligger på 4,2

 

For alle spørgsmålene, der omhandler klubben er forældrenes tilfredshedsscorer for de enkelte spørgsmål højere eller på niveau med 2017 .

 

Forældrene angiver størst tilfredshed med "aktiviteterne i klubben", som opnår en samlet score på 4,4, mens de voksnes evne til at "gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier" opnår den laveste tilfredshedsscore på 4,0. Hele 76 % af forældrene er dog "meget tilfredse" eller "tilfredse" med de voksnes evne til at "gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier".

 

Fremadrettede forløb for opfølgning på resultaterne
De lokale resultater for skoler og dagtilbud er sendt til de respektive ledere. Lederne er blevet bedt om at videreformidle resultaterne til deres medarbejdere, bestyrelser samt til de relevante brugere herunder både elever og forældre. Dette med henblik på at arbejde videre med egne  resultater og udvælge relevante indsatsområder i forhold til disse.

 

Efter politisk sagsbehandling vil den samlede BTU'en være tilgængelig på kommunens hjemmeside,

 

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at forældre i Gribskov Kommune overordnet er tilfredse med de kommunale dagtilbud, skole, FO og klubber, Tilfredsheden ligger på niveau eller er steget en smule siden BTU 2017. Den samlede tilfredshed ligger på niveau eller lidt højere end landstallene.

 

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. At tage brugertilfredshedsundersøgelsen for Gribskov 2019 til efterretning


Beslutning

Ad.1: Taget til efterretning.

 

Udvalget anmodede administrationen om at få tilsendt data fra Ramløse Skole, som ikke fremgår af bilag.

Bilag

10. Drøftelse af brugen af nationale test i Gribskov Kommunes folkeskoler

Sagsnummer: 17.05.08-A00-1-19


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til orientering med henblik på at drøfte brugen af nationale test i Gribskov Kommunes folkeskoler.


Sagsfremstilling

De nationale test i folkeskolen tester elevernes kundskaber og færdigheder i syv forskellige fag. Ti test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin, og fire test kan tages på frivillig basis.

Testene er digitale og selvrettende, og det betyder, at testsystemet beregner elevens resultat. Desuden er testene adaptive og tilpasser sig derfor elevens faglige niveau undervejs i testforløbet.

 

I den seneste tid har der været debat i medierne omkring kvaliteten af de nationale test, som blandt andet kritiseres for at være usikre og misvisende.

 

På den baggrund har flere kommuner søgt dispensation, så eleverne kan fritages for de obligatoriske test.

 

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At drøfte brugen af nationale test i Gribskov Kommunes folkeskoler

Beslutning

Ad.1: Udvalget besluttede, at administrationen ansøger om, at obligatoriske test fremadrettet skal være frivillige for den enkelte skole.

11. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-3-19


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

 • Orientering om sager på vej til behandling i udvalget på kommende møder
 • Orientering om status på det specialiserede børneområde
 • Orientering om Aula

Administrationen indstiller til Børn, Idræt og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ad.1: Taget til efterretning.

 

Sisse Krøll Willemoes ønsker, på baggrund af en henvendelse fra forældre, en sag på kommende dagsorden omkring åbningstid i dagtilbud ift. deltidspladser. Udvalget tiltrådte dette.

 

Sisse Krøll Willemoes orienterede udvalget om en henvendelse fra Naturbørnehuset i Annisse omkring lokaler.

 

Mødestart 17.30

 

Møde slut 20:55

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen